Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA PEN'IRU STTUATII EXCEPTIONALE

A MU-NICIPIULUI CHISINAU

DECIZIA nr.3
2l aprrlie 2021

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regimul stdrii de


urgen!6, de asediu gi de rdzboi, art. 2 din Hotdrdrea Parlamentului nr. 4912021
privind declararea stdrii de urgenJS, punctelor 6, 7, 8 gi 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin
HotdrArea Guvernului nr.7340/2007, Dispozilia Comisiei pentru Situalii
Excep{ionale a Republicii Moldova nr.4 din 19 aprilie 202I, Comisia pentru
situalii exceplionale a municipi,ului Chigindu,

DECIDE
1. Se ia act de prevederile Hotdrdrii Comisiei pentru Situalii Exceptionale
(CSE) a Republicii Moldova nr. 4 din 19 aprilie 2021.

2. Prevederile Hotdr6rii nr. 34 din 20 martie 202I a Comisiei


extraordinare de
sdndtate publica a municipiului Chiqindu produc efecte juridice pe toata
perioada stdrii de urgenfd, in mdsura in care nu contravin prevederilor
prezentei Hotdrdri.

3. Se reitereazd portul obligatoriu al mdqtilor de proteclie in toate spaliile


publice deschise gi inchise, pe intreg teritoriul municipiului ChiEindu,
inclusiv in stradd qi in transportul public. Masca trebuie sd acopere atdt gura
cAt gi nasul. Purtarea mdgtilor de proteclie este o mdsurd esenliald obligatorie
in perioada pandemica COVID-19, un element de responsabilitate
comunitard.

4. Se solicitd, in continuare, suportul Ministerului Afacerilor Interne qi


Inspectoratului General de Carabinieri pentru controlul qi monitorizarea
respectdrii regulilor de s[ndtate public[ gi de prevenire a rdspAndirii infec]iei
de tip nou COVID-l9, in stradd gi Ia staliile de transport public din
municipiul ChiEindu, cdt Ei in spaliile de utilitate public6.
Pasind I din 3
5. Se solicitd Direcliei generale asistenld sociald qi sdndtate, impreuni cu
instituliile medicale de Asistenla Medical[ Primard (Asociafiile Medicale
Teritoriale qi Centrele de Sdndtate din suburbii), mobilizarea deplind pentru
imunizarea anti-COVID a tuturor persoanelor gi contingentelor incluse in
etapa II de vaccinare, inclusiv in zilele de sdmbitd Ei duminicd, in
dependenld de disponibilitatea vaccinurilor. Totodatd", la Centrul Municipal
de Vaccinare va continua imunizarea grupurilor profesionale organizate.

6. ReieEind din multiplele demersuri ale oamenilor de culturd, dar qi ale


cetblenilor municipiului Chiqindu, se solicitd Comisiei pentru Situafii
Excepfionale a Republicii Moldova, examinarea oportunitdlii reludrii
evenimentelor culturale in aer liber, cdt qi reluarea activitS{ii sdlilor de spectacol
(teatre Ei sdlile de concert) qi de cinema, la o capacitate maximd de 50o/o,
respect6nd prevederile Instrucliunii privind mdsurile de prevenire gi control a
infec{iei COVID-19, apliaate in activitatea institu}iilor teatral-concertistice qi a
caselor de culturd, aprobatd prin Hotir6rea nr. 3112020 a Comisiei nationale
extraordinare pentru sdn[tate public6.

7. Hotdrdrile CSE Chiqindu sunt executorii pentru persoanele frzice gi juridice


de pe teritoriul municipiului Chigindu, indiferent de domeniul de activitate qi
forma juridicd de organizare.

8. Direclia rcIalri cu publicul a Primdriei municipiului Chiqindu va asigura


informarea populaliei asupra prezentei Hotdrdri, precum qi restricliilor
impuse intru respectarea obligatorie a mdsurilor de prevenire gi control a
infec{iei COVID-19.

9. In funclie de evolulia qi tendinla situaliei epidemiologice, deciziile CSE


Chigindu vor fi revizuite.

l0.Nerespectarea prevederilor mdsurilor de sdndtate publicd constituie pericol


pentru sdndtatea publicd qi va servi temei pentru tragerc la rdspundere
contravenfionald qi/sau penald a persoanelor vinovate.

Pagind 2 din 3
1 l.Prezenta Hotdrdre intrd in rfigoare din momentul emiterii qi se publicd pe
pagina oficiald a Primdriei mfrnicipiului Chi

Vicepregedintele C Ilie CEBAN


viceprimar

Secretar al Comisiei Adrian TALMACI


Secretar interimar
al Consiliului municipal Chiqiniu

Pagind 3 din 3