Sunteți pe pagina 1din 1
Dasara er 26.661/2017 1-2e-16692-18122016 INCHEIERE 03102017 oun, Chinen Jdecitoria Chisadusedil Rigen’) Instanta compusa din Pregeditle seine, ndecttont Igor Burbacara Gercier lens Tsazaa ‘xominnd in jedi publica demersal repretetanhipridui SRL ,Ruma-Implex”avocatl Vescu Alenandrprvad scomteea cere de pe rol depus in cade cause cle la cereen de chem in judecata a Cons muscpel Chigngu cde Cibu sporty cearal Dinamo", SRL ,Runal-lmplex,intervenentaccesori OC (Chin cu prvire ts reeumoasterea muti absohte a acti jie, a consraca: Consiia munisipal Chisinau a depuscerere de chemare in judecatsimpotiva Chibuhi spor cenral Dinamo”, SRL .Ramal-Inplex,iterveient accesoria OC (Cin cu privite i recunoasterea ulti absohte a acti jricie Sedna de jdecats fos fata pest data de 03.10.2017, oele 1320, In cadet sec: de pects stabi repezetoa pin SRL. Riznal-Inple’,avocand Veseu Alexanda soa sconterea cere e pe rol pe mot pe nemotvate in seca de judecatt a reprezentand reclanannk cat egal despre data ora goed examin cauze, cid ca ni init asopeaexemin onda ‘Reclamantl Consial maipal Cisinu, in secinta de judecatd au s-spresetat, dea fost cit despe lca, data ort examina cane Pano sporiy comal Diane’ tere acssons OCT Cita ye ua prs, im sca dsp oa data oa exinn materiale seri istana de judeceta considera demersulrepezentantui pknini SRL, Ramal-Laples” privind scouterea cers de pe rl pail ¢ dis din uratoaree considerate ‘In confocniate cu ar.267 l.g) CPC. instana judecstoeases scoate cererea de pe rol in cara in care, relamntal ct legal ma s-2 precentat i sednga jjndeca, au a comucat instars mativee aeprezentn sau motvele sine considrate de tas ca ind nitemeite, sau au a socket caaunarea pica in sooem « ior pil a solicit schujonaea pricain fond, 4s confomat evar 206 an (2) CPC, daca recanant,ingint leat despre le, data 4 ora gen, mu s-a prezenta in deca sem a combat instar, ‘moti neprecerr su dacd model sx considerate de sar ca find nebtemviate, sau dacttecamantl mia sobisat examiares pric in bys sr ped woo ‘oluionarea prc in Fond, insta scoate ceverea de pe tol daca prin acest at procedural no seincales deep ator patina la proces 4a sedi de judecatas-a contatt ea reclame Const musicipal Cign, in persoanarepeezentantiinpuerict Ursach An, in cad sedi! stabib nru data de 07.07.2017 orele 1000 ou s-a pretest, a slictataniarca examin caus. ceresea find adnisa, cu stabiiea jediyeidejudeatd penta dar ¢ 03.10.2017 onete 13.20, la care recamantl find cia, ma s-a prezentat, sa comnricarinstanfei motiele neprerentrd, ra a sobekat aniuarea examine cauze ‘vaminrea acest in psa 5, ir pr SRL ,Rumal-raples", mua soca examinarea fond cauze sobcind scoaterea cererd de pe rol, Actin seni rustle expuse,nsanga de jecataconstat prezena temeinoe de fp de dept in constatarea nepcezeti reclanaat in seca € ‘ndecatt emotive, ce genereaza deep iste de judecat de a scoate prezeita cerere de chemae in judecatd de pe rol, eegnd dn fopad ct pd ws bnox esaminarea fonda cae, Or, aniszea procenuhi de jdecatd in asrnenea cheumstanfe,avnd in vedere devintreslreclaaat fa de soarta dosarahi manifesta pin pse dn cade Sede! de judecat, va consti o aninare abusta - nebarat pe Lege, refnnd supimentar¢ fap cé un astfel de comportatnentafectoara tenner resonabl sab de lege pear examinaea cauzlor { confomitate eu art. 267 lr), art. 268, 269-270 CPC. instant de judecatd dispune: Demers repesestnttd pti SRL -Rumal-Inplex" avocanul Vescu Alexandr prnind seoateren ceeri de pe rol depus in adel cause cide la ceverea ¢ hema in judecat a Cons nip Chis cite Cab sport cetral,Dinato™, SRL .Ramal-Inplex" gerveaie acceso OCT Chiat cu price spanner aroha ac * Se seoate de pe ro cereea de chemare in judecats a Consuhi miniipal Ckikinga care Chbul sport cenral Dinamo", SRI Runa lnples”, intervene sccesonii OCT Chin cu prise la reeunoagterea mut cbsohten acta ure. Seexplic Const mucpal Chijnsu cess in dept si adrescz instarfei o ou cerere, conform dsposilor generale Se explch Cons municipal Cina ca, este in depts depund la Judectoia Chin (sel Rgcrt) 0 cerere cu pie la mia inher pric scoutegea cee de perl, prezentnd probe care si cenit inposiltatea presen edn de judecata sa ngter nstnge Tnceren cu drept de reewrs la Cuten de Apel Cif in termen de IS sie prin intermedi Jadecttoriel Chiginas (sed Rosca) Presedtle sedis Jagesstora Igor Barbacanw