Sunteți pe pagina 1din 8

3.

Resursele atrase procurate de la Banca Centrală


Banca Națională efectuează operațiuni pe piața monetară, utilizând următoarele tipuri de instrumente:
1) tranzacții repo/reverse repo cu active eligibile;
2) tranzacții simple (vînzări și cumpărări definitive de VMS);
3) acordare de credite garantate cu active eligibile;
4) emitere de certificate ale BNM;
5) atragere de depozite la termen;
6) tranzacții swap valutar.

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei,


aprobat prin HCA al BNM, nr.188 din 25.09.2014
stabilește principiile generale, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de desfășurare a
operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, atribuțiile și responsabilitățile participanților
la aceste operațiuni, activele eligibile pentru tranzacționare și pentru garantarea operațiunilor de furnizare de
lichiditate, procedurile de decontare a operațiunilor și sancțiunile care urmează a fi aplicate în cazul
neîndeplinirii obligațiilor de către participanți.
2.  Operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale se efectuează la iniţiativa Băncii Naţionale cu
participanții eligibili în vederea gestionării lichidităților de pe piață, direcționării ratelor dobînzilor și indicării
orientării politicii monetare. Banca Națională stabilește instrumentul care urmează a fi utilizat, termenele și
condițiile de efectuare a acestor operațiuni.
3.  În sensul prezentului regulament se definesc  următoarele noţiuni:
a) acordare de credite garantate - operaţiune în cadrul căreia, în scopul furnizării de lichiditate,
Banca Naţională acordă credite participanților eligibili, aceștia păstrînd proprietatea asupra activelor eligibile
depuse ca garanţie;
b) active eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare – valori mobiliare de stat (în
continuare – VMS), certificatele Băncii Naționale a Moldovei, precum și alte active financiare eligibile
stabilite de Banca Națională;
c) active (VMS) echivalente – VMS echivalente celor vîndute/procurate în cadrul unei tranzacții
repo/reverse repo. VMS se consideră echivalente dacă au fost emise de același emitent, în cadrul aceleiași
emisiuni,  sunt de același tip, valoare nominală, descriere și în aceeași cantitate;
d) apel în marjă - procedură aplicată în cadrul operațiunilor repo/reverse repo și a celor de acordare
de credite, prin care se solicită contrapărților furnizarea de active suplimentare sau mijloace bănești în cazul în
care valoarea activelor-garanție, măsurată în mod regulat, scade sub un anumit nivel. Pentru a reduce
frecvența apelurilor în marjă se aplică un prag de declanșare;
e) atragere de depozite la termen - operaţiune cu scadenţă prestabilită, în cadrul căreia, în scopul
absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională atrage depozite de la participanții eligibili;
f) certificatele Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - certificatele BNM) - titluri de creanță
emise de Banca Națională în calitate de instrumente ale pieței monetare. Certificatele BNM se emit cu scont și
sunt răscumpărate la scadență la valoarea nominală, avînd termenul de circulație pînă la un an;
h1) Depozitar central – entitate astfel definită în art.2 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu
privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
i) emitere de certificate ale BNM - operaţiune în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate,
Banca Naţională vinde certificate ale BNM băncilor şi, prin intermediul acestora, Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar;
j) licitaţie - o procedură prin care Banca Națională furnizează lichiditate pe piață sau retrage lichiditate
de pe piață pe baza ofertelor prezentate de participanții aflați în concurență;
k) licitație rapidă – procedură de licitație folosită de Banca Națională pentru operațiuni de reglaj fin
atunci cînd se consideră a fi necesar un impact rapid asupra situației lichidității de pe piață. Licitațiile rapide
se execută în mod obișnuit într-un interval de 90 de minute din momentul anunțării licitației;
l) licitație standard – o procedură de licitație folosită de Banca Națională în cadrul operațiunilor sale
de piață monetară regulate. Banca Națională anunță participanții despre condițiile licitației standard în ziua
lucrătoare premergătoare zilei de desfășurare a  licitației. Toți participanții eligibili au dreptul de a prezenta
oferte în cadrul licitațiilor standard;
q) repo (cumpărări reversibile) - operaţiune de cumpărare de către Banca Naţională a  activelor
eligibile de la participanții eligibili, în scopul furnizării de lichiditate, cu angajamentul acestora de a
răscumpăra respectivele active sau alte active echivalente la o dată ulterioară şi la un preţ anumit, stabilit la
data încheierii tranzacţiei
r) reverse repo (vînzări reversibile) - operaţiune de vînzare de către Banca Naţională a activelor
eligibile participanților eligibili, în scopul absorbţiei de lichiditate, cu angajamentul Băncii Naţionale de a
răscumpăra respectivele active sau alte active echivalente la o dată ulterioară şi la un preţ anumit, stabilit la
data încheierii tranzacţiei;
s) tranzacții simple - tranzacţii în cadrul cărora, în scopul absorbţiei/livrării de lichiditate, Banca
Naţională vinde/cumpără definitiv VMS din/în portofoliul propriu şi care implică transferul proprietăţii asupra
VMS de la vînzător la cumpărător.
(Pct.3 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca


Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018. Prezentul regulament stabilește
regulile și procedurile de acordare băncilor și sucursalelor băncilor străine, licențiate de Banca Națională a
Moldovei (în continuare bănci), a facilităților permanente de creditare în lei moldovenești, în vederea
menținerii lichidității băncilor si efectuării în termen a plăților curente.
În sensul prezentului regulament, termenii utilizați au următoarele semnificații:
1) credit intraday - credit în formă de descoperit de cont, acordat pe parcursul zilei operaționale pentru
efectuarea în termen a plăților curente;
2) credit overnight - credit acordat pe o perioadă overnight, la o rată a dobânzii prestabilită. Creditul
overnight se acordă cu data decontării în aceeași zi cu data tranzacției şi scadența în următoarea zi lucrătoare;
3) Depozitar central – entitate astfel definită în art.2 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
4) facilități permanente de creditare – creditul intraday și creditul overnight acordate băncilor de către
Banca Națională a Moldovei, la care acestea au acces din proprie inițiativă;
5) garanții financiare (în continuare garanții) - valori mobiliare de stat şi certificate ale Băncii Naţionale în
formă de înscrieri în cont (în continuare valori mobiliare), aflate în proprietatea băncilor şi acceptate în calitate
de garanții la acordarea facilităților permanente de creditare;
6) limită de creditare - suma creditelor intraday şi overnight pe care banca o poate obține în cadrul
facilităților permanente de creditare;
7) sistemul Depozitarului central - sistem de decontare a valorilor mobiliare, gestionat de Depozitarul
central, care asigură prestarea de către acesta a serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare
centralizată, de decontare și, după caz, a serviciilor auxiliare.
Banca Națională acordă acces la facilitățile permanente de creditare în conformitate cu obiectivele sale
de politică monetară și este în drept să stabilească limita creditelor intraday/overnight, inclusiv pentru fiecare
bancă.
Pot apela la facilităţile permanente de creditare băncile care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1) au încheiat cu Banca Naţională:
a) contract de acordare a facilităților permanente de creditare (anexa la regulament);
b) contract privind participarea la Sistemul automatizat de plăţi interbancare (în continuare
SAPI);
2) au încheiat cu Depozitarul central contract privind calitatea de participant la Depozitarul central;
3) în conformitate cu regulile Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională, au constituit, în conturile
deschise în sistemul Depozitarului central, garanții în volum suficient pentru obținerea creditelor
intraday/overnight. Valoarea activelor acceptate ca garanție se determină în conformitate cu Normele cu
privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Națională ca garanții la acordarea
creditelor băncilor. Extrasul din aceste Norme este publicat pe pagina web oficială a Băncii Naționale.
Creditul intraday. Creditul intraday se acordă în cazul insuficienţei mijloacelor bănești în contul de
decontare al băncii deschis în SAPI.
Pe parcursul zilei operaționale banca poate beneficia de mai multe credite intraday, în limita stabilită
de Banca Națională şi a garanțiilor disponibile.
Pentru creditul intraday acordat băncii nu se percep dobânzi, comisioane sau alte plăti.
Pe parcursul zilei operaţionale curente, din contul mijloacelor băneşti disponibile în contul de
decontare al băncii în SAPI, primordial, se rambursează creditul intraday.
Creditul intraday nu poate fi acordat pentru rambursarea creditului overnight.
Creditul overnight. Creditul overnight poate fi acordat în cazul:
1) nerambursării creditului intraday până la sfârșitul etapei „Efectuarea plăților şi a compensării” a
Programului zilei operaționale a SAPI;
2) insuficienței mijloacelor bănești în contul de decontare al băncii în SAPI.
Dobânda pentru creditul overnight se calculează pentru fiecare zi de utilizare după formula:

unde:
D – suma dobânzii pentru utilizarea creditului overnight
S – suma creditului overnight
Rd – rata dobânzii aplicată pentru creditul overnight (%)
n – numărul zilelor utilizării creditului overnight.
Măsuri aplicate de către Banca Națională în cazul neonorării obligației
de rambursare a creditului overnight
În cazul în care banca nu a asigurat în contul său de decontare în SAPI suma suficientă pentru
rambursarea creditului overnight şi achitarea dobânzii aferente până la ora 12:00 a zilei operaționale
următoare zilei acordării creditului, creditul devine expirat şi Banca Națională este în drept să exercite dreptul
său preferențial şi necondiționat de a satisface fiecare cerință a sa ajunsă la termen în conformitate cu
prevederile art.70 alin.(2) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
Pentru fiecare zi de întârziere, la suma restantă a creditului overnight, Banca Națională va percepe o
dobândă de întârziere, egală cu rata dobânzii la creditul overnight pe o zi, în vigoare la data acordării, plus
0.05 la sută, care se calculează după formula:

unde:
D1 - suma dobânzii de întârziere
S1 - suma creditului overnight restant
Rd - rata dobânzii aplicată pentru creditul overnight (%)
n1 - numărul zilelor utilizării creditului overnight restant.

Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la


bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003.
Prezentul Regulament determină modul de acceptare de către BNM a depozitelor overnight în lei
moldoveneşti de la băncile licenţiate. BNM acceptă depozite overnight de la bănci în temeiul art. 45 din Legea
cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, în scopul menţinerii condiţiilor pieţei
monetare. Depozitul overnight este o facilitate permanentă acordată de Banca Naţională a Moldovei băncilor
de a plasa depozite peste noapte la BNM din proprie iniţiativă. Volumul depozitelor overnight acceptate de
către BNM nu este limitat. Depozitul overnight se consideră depozitul cu termen de o zi. Rata dobânzii la
depozitul overnight se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al BNM, se publică în mass-media şi pe
pagina WEB a BNM şi se aplică cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului de Administraţie.
Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din
28.05.2012.
Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi modul de acordare de către Banca Naţională a Moldovei a
creditelor de urgenţă băncilor. Banca Naţională:
       1) poate, la deplina sa discreţie, acorda băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu
activele, la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate care poate afecta stabilitatea sistemului financiar;
       2) în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de
pericol al apariţiei acesteia, poate acorda băncilor, la deplina sa discreție, credite de urgență pe termen scurt,
garantate cu garanții de stat sau valori mobiliare de stat, emise de Guvern în baza deciziei Comitetului
Național de Stabilitate Financiară și negociate în prealabil cu Banca Națională a Moldovei.
Creditul de urgenţă se acordă în moneda naţională la o rată a dobînzii determinată în baza ratei de
bază a Băncii Naţionale plus o marjă. Termenul pentru care se acordă un credit de urgenţă este de pînă la şase
luni, cu posibilitatea extinderii acestuia pînă la un an.

4. Resursele procurate pe piata interbancara

Regulament cu privire la funcţionarea pieţei monetare interbancare în moneda naţională,


nr.222 din 21.11.2013. Prezentul regulament stabilește principiile, regulile și termenii de bază privind 
funcționarea pieței monetare interbancare în monedă naţională, atribuțiile și responsabilitățile participanților,
particularitățile relațiilor dintre participanți la efectuarea tranzacțiilor pe această piață, precum și alte măsuri
necesare funcționării în mod regulat și transparent a acestei piețe.
În scopul exercitării atribuțiilor sale de bază, Banca Națională a Moldovei:
1) reglementează și monitorizează piața monetară interbancară;
2) monitorizează activitatea băncilor pe piața monetară interbancară;
3) publică zilnic ratele de referință pentru operațiunile de atragere a mijloacelor bănești (CHIBID) și
operațiunile de plasare a mijloacelor bănești (CHIBOR).
În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noțiuni:
a) cotație - cererea („bid”) sau oferta („ask) afișate de către un participant prin intermediul sistemului de
tranzacționare cu indicarea tipului tranzacției pe care participantul intenționează să o efectueze, a volumului
mijloacelor bănești și a ratei oferite;
d) data tranzacției - data la care se încheie tranzacţia;
e) data valutei (value date) - data la care se efectuează decontările aferente operațiunii de atragere/plasare a
mijloacelor bănești pe piața interbancară. Data valutei poate fi numai în zilele lucrătoare;
f) persoană autorizată - persoana desemnată de participant și înregistrată în sistemul de tranzacționare ca
utilizator cu dreptul de a afișa cotații și de a efectua tranzacții în numele băncii;
g) piață monetară interbancară - piața în care se efectuează operațiuni de atragere și/sau plasare a
mijloacelor bănești în formă de depozite și/sau credite între participanții pieței, la nivelurile ratelor dobînzii
determinate liber de către aceștia; 
h) platformă unică de tranzacționare - platforma electronică furnizată de Bloomberg Finance LP care
permite efectuarea operațiunilor monetare pe piața interbancară;
i) sistem de tranzacționare - sistemul electronic din cadrul platformei unice de tranzacționare care permite
efectuarea operațiunilor de atragere și/sau plasare a mijloacelor bănești în formă de depozite și/sau credite,
precum și stocarea și transmiterea informației necesare pentru efectuarea tranzacțiilor;
Participanți la piața monetară interbancară din Republica Moldova sunt băncile licențiate, care
participă la Sistemul automatizat de plăți interbancare și au acces la platforma unică de tranzacționare.
Operațiunile de plasare/atragere a creditelor/depozitelor pe piața monetară interbancară a Republicii Moldova
se efectuează prin intermediul sistemului de tranzacționare din cadrul platformei unice de tranzacționare. În
scopul tranzacționării în cadrul platformei unice de tranzacționare participanții la piața monetară interbancară
trebuie să dispună de dotări tehnice corespunzătoare (Bloomberg Professional Service, programe și
echipamente informatice conectate la acesta, echipamente de comunicații specifice – telefon, fax ș.a.).
Participanții negociază și încheie tranzacții pe piața monetară interbancară numai prin intermediul
persoanelor autorizate și înregistrate în sistemul de tranzacționare. Accesul la sistemul de tranzacționare este
permis persoanelor autorizate ale participanților numai pe baza unui cod de utilizator propriu. Banca Națională
a Moldovei va monitoriza activitatea participanților în vederea analizei evoluției ratelor de dobîndă pe piața
monetară interbancară şi va utiliza aceste informaţii în scopul realizării atribuţiilor sale.
Ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID se determină în mod automat de către agentul de fixing în fiecare
zi lucrătoare la ora 10:45, ora locală, prin calcularea mediei aritmetice a ratelor dobînzilor, după eliminarea
ratei minime şi ratei maxime, în diviziune pe scadenţe:

a) overnight (O/N)
b) 1 săptămînă (1W)
c) 2 săptămîni (2W)
d) 1 lună (1M)
e) 3 luni (3M)
f) 6 luni (6M)
g) 12 luni (12M)

Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova,


aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013,
Prezentul regulament stabileşte:
a) principiile generale de efectuare a operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova;
b) regulile de desfăşurare a licitaţiilor valutare interbancare;
c) particularităţile aferente publicării informaţiei privind cotaţiile băncilor, tranzacţiile valutare
interbancare şi accesul la aceasta;
d) condiţiile de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a tranzacţiilor swap valutar pe piaţa
valutară interbancară.
 Participanţi la piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova sunt Banca Naţională a Moldovei şi
băncile licenţiate, care au semnat Acordul privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova şi
participă la SAPI.  Banca licenţiată care din cauza sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere aplicate de
Banca Naţională a Moldovei şi-a pierdut dreptul de a efectua tranzacţii valutare reglementate de prezentul
regulament este obligată să anunţe ceilalţi participanţi despre imposibilitatea efectuării acestor tranzacţii, în
cazul în care este solicitată să efectueze tranzacţii valutare interbancare.
 Operaţiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naţionale se efectuează pe piaţa
valutară interbancară a Republicii Moldova exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacţionare.  
Operaţiunile în cauză pot fi efectuate prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace
tehnice/electronice specializate, cu condiţia acceptării acestora de către participanţii la tranzacţie), cu
obligativitatea înregistrării acestor operaţiuni prin intermediul platformei unice de tranzacționare în ziua în
care au fost încheiate tranzacţiile.
  Banca Naţională a Moldovei utilizează tranzacțiile valutare interbancare ca instrument al politicii
monetare, precum şi în alte scopuri în conformitate cu legislaţia în vigoare, care se efectuează fără a prejudicia
atingerea ţintei inflaţiei.  Banca Naţională a Moldovei efectuează tranzacţii valutare interbancare sub formă
de: intervenţii directe pe piaţa valutară internă, operaţiuni reversibile (tranzacţii swap valutar), precum şi alte
operaţiuni de cumpărare /vânzare a valutei străine menite să asigure exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale a
Moldovei. În cadrul tranzacţiilor valutare interbancare, Banca Naţională a Moldovei tranzacţionează valută
străină contra monedei naţionale.
Tranzacţiile valutare interbancare includ tranzacţiile spot, forward, swap, opţiuni.
- tranzacţie spot (operaţiunea la vedere) – operaţiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine contra
monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se
efectuează a doua zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+2), la cursul valutar stabilit între participanţi (curs
valutar spot).
-  tranzacţia swap valutar (tranzacţia swap) – tranzacţie valutară care cuprinde simultan două
operaţiuni de schimb valutar între aceiaşi doi participanţi la tranzacţie, şi anume operaţiunea de cumpărare
(vânzare) şi concomitent operaţiunea inversă de vânzare (cumpărare) a sumelor identice ale unei valute străine
contra monedei naţionale .
tranzacţie forward (operaţiunea la termen) – operaţiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine
contra monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se
efectuează după mai mult de două zile lucrătoare de la data tranzacţiei, la cursul valutar stabilit între
participanţi (curs valutar forward);
opţiunea (option) – dreptul, dar nu obligaţia posesorului opţiunii, de a cumpăra (call option) sau de a
vinde (put option) pe parcursul perioadei de timp specificate o anumită sumă de monedă în schimbul unei
anumite sume în altă monedă la un curs valutar specificat;

5. Resurse bancare formate prin efectuarea către bănci a operațiunilor cu cambii

Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operațiunilor cu cambii, aprobat prin
HCA al BNM nr.156 din 02.06.2000.
Incasso-ul cambiei este procedura de prezentare a cambiei de către bancă spre plată şi primirea sumei
cambiale la data scadenţei.
Incasso-ul cambiei se aplică în baza prevederilor contractului privind incasso-ul cambiei, prin care
posesorul cambiei încredinţează băncii primirea sumei cambiale la termenul scadenţei şi, în caz de necesitate,
înaintarea cambiei pentru întocmirea protestului de neplată.
La îndeplinirea prevederilor contractului privind incasso-ul cambiei, banca este persoana împuternicită
a posesorului cambiei. Contractul privind incasso-ul cambiei prevede următoarele: suma care trebuie primită
de la plătitorul cambiei, înaintarea cambiei pentru întocmirea protestului de neplată etc.
Banca îşi asumă responsabilitatea pentru prezentarea cambiei către plată la data scadenţei şi primirea sumei
cambiale cuvenite, precum şi pentru consecinţele neglijării protestului.
Pentru incasso se primeşte cambia în care la rubrica locul plăţii este indicată o localitate cu instituţii
bancare. Cambia transmisă băncii la incasso prin gir trebuie să cuprindă stipulaţia "pentru incasso", "ca
împuternicit". Stipulaţiile "pentru incasso", "ca împuternicit" nu înseamnă cesiunea dreptului de posesie a
cambiei. Banca împuternicită să realizeze procedura de incasso a cambiei poate s-o gireze numai la ordinul
girantului (girul de procură).
După verificarea autenticităţii cambiei şi succesiunea girurilor conform prevederilor actelor normative
în vigoare, banca înregistrează cambia luată la incasso într-un registru special. Suma cambiei se înregistrează
la intrări în evidenţa contabilă numai după primirea plăţii cambiei.
Banca este obligată să expedieze în timp util cambiile luate la incasso la locul plaţii şi să comunice
plătitorului despre primirea documentelor la incasso. După primirea plăţii cambiei banca transferă suma
primită beneficiarului cambiei restituind cambia plătită plătitorului. Banca aplică pe cambia plătită menţiunea
"pe această cambie s-a primit suma totală".
Pornind de la condiţiile contractului privind incasso-ul cambiei banca, în caz de neplată a cambiei sau
de plată parţială, înaintează cambia în numele posesorului cambiei pentru întocmirea protestului de neplată.
Conform condiţiilor contractului privind incasso-ul cambiei documentele neachitate se restituie posesorului
cambiei. Pentru îndeplinirea prevederilor contractului privind incasso-ul cambiei, indiferent de suma cambială
primită, banca are dreptul la compensarea tuturor cheltuielilor legate de incasso-ul cambiei şi a cheltuielilor de
efectuare a protestului cambiei, precum şi la retribuţia stipulată în contractul privind incasso-ul cambiei.
Banca nu poartă răspundere pentru neglijenţa comisă de notar în procesul întocmirii protestului de neplată,
nici pentru circumstanţele inconvenabile posesorului care au survenit în procesul executării prevederilor
contractului privind incasso-ul cambiei, nu din voinţa băncii.

Domicilierea cambiilor. Din ordinul trăgătorului sau trasului (persoanelor obligate prin cambie)
banca efectuează plata cambiei în termenul stabilit. În acest caz banca nu exercită funcţia de beneficiar, ci de
plătitor.
Desemnarea oricărei terţe persoane în calitate de plătitor al cambiei se numeşte domiciliere, iar această cambie
se numeşte cambie domiciliată, pe care sub semnătura plătitorului se aplică menţiunea "plata la" indicînd
denumirea băncii care va efectua plata cambiei.
Cauţiunea cambială bancară. Avalul cambiilor de către bănci este o garanţie sigură a plăţilor.
Avalul este o cauţiune cambială în privinţa căreia se aplică dreptul cambial. El poate fi oferit la toată sau la o
parte din suma cambială. Această cauţiune înseamnă garantarea de către bancă a plăţii pe cambie, dacă
debitorul nu a executat la scadenţă obligaţiunile cambiale, şi se întocmeşte după formularul stabilit.
Avalistul poartă răspundere la fel ca şi persoanele obligate prin cambie.
Scontarea cambiilor. Scontarea cambiei este cumpărarea de către bancă a cambiei de la posesor pînă
la expirarea termenului de plată. La scontarea cambiilor banca plăteşte posesorului cambiei pînă la scadenţă
suma la care a fost eliberată cambia cu reţinerea dobînzii (scontului). Scontul este plata percepută de către
bănci pentru acordarea mijloacelor băneşti prin cumpărarea (scontarea) cambiilor pînă la scadenţă. Dacă
cambia este eliberată cu scadenţa "la vedere" sau "la un anumit termen de la vedere" cu condiţia despre
dobîndă, se înscrie dobînda calculată la suma cambială după formula:

Numărul zilelor pentru care se calculează dobînda se determină începînd cu ziua, ce urmează după
ziua stipulată în cambie, incluzînd ziua prezentării cambiei la scontare.
Suma dobînzii la scontare, reţinută de către bancă.

Plata cambiei este exigibilă la scadenţă. În conformitate cu prevederile consemnate în cambie referitor
la data scadenţei posesorul cambiei sau banca care efectuează incasso-ul cambiei la o zi fixă sau la un anumit
termen de la data emiterii sau la vedere trebuie să ceară debitorului sa-şi onoreze obligaţiile cambiale,
prezentînd cambia spre plată, fie în ziua scadenţei, fie pe parcursul celor două zile lucrătoare care urmează
după ziua scadenţei. Posesorul cambiei sau banca care exercită procedura de incasso a cambiei prezintă
pentru plată cambia la data scadenţei la locul cu adresa indicată în cambie. Dacă în cambie nu este indicată
adresa, posesorul ei trebuie să o prezinte trasului sau persoanei indicate în cambie să plătească pentru tras.

Pentru a te proteja de riscurile care pot interveni într-o tranzacţie comercială de export sau de import,
bancile din R.Moldova utilizeaza două instrumente de plată sigure şi eficiente. acreditivul documentar şi
incasso-ul documentar, scrisoarea de garantie, acreditivul stand-by.
Incasso-ul documentar este un aranjament prin care o bancă (banca remitentă) se obligă să manipuleze,
conform instrucţiunilor date de client (emitent) sau, documente financiare, însoţite de documente comerciale,
pentru a obţine, inclusiv prin intermediul unei alte bănci (banca însărcinată cu încasarea), plata sau acceptarea
documentelor financiare emise ori pentru a elibera documente contra plăţii sau contra acceptării documentelor
financiare.
Documentele aferente incassoului documentar sunt de două tipuri:
 documente financiare: cambii (bills of exchange), bilete la ordin (promissory notes), cecuri (cheques)
sau alte instrumente similare utilizate pentru a obţine sume de bani;

 documente comerciale: facturi, documente de transport, documente de proprietate sau alte documente
similare care nu sunt documente financiare.
    Esenţa operaţiuni constă în transmiterea documentelor comerciale şi financiare de la beneficiarul plăţii la
plătitor contra plată, acceptare sau în alte condiţii.
Avantaje:
 incasso-ul conferă o anumită certitudine partenerilor privind îndeplinirea obligaţiilor asumate în
contract.
 cumpărătorul, văzând documentele înainte de a le plăti, are siguranţa că efectuează plata numai după
ce exportatorul şi-a îndeplinit obligaţiunile asumate şi a exportat marfa.
 vânzătorul are siguranţa că importatorul nu va intra în posesia documentelor pentru a-şi ridica marfa,
până nu va achita contravaloarea acesteia.

S-ar putea să vă placă și