Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE TRANSPORT

Nr. ______ din _________________

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

SC…………………………………………, cu sediul social în Galați, Str……………………..


………………….. nr………, bl. ………, ap..…. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr…………….., având CUI
……………………….…, cod IBAN ………………………………………….... deschis la Banca
……………………….… sucursala …………………………….., reprezentată legal prin
………………………………, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează,
TRANSPORTATOR
și
SC_______________________________, cu sediul social în___________________,
str._________________, nr.________, bl. ________, ap.____, sector________, jud. _____________, telefon
______________________, Fax ______________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _________________,
având CUI___________, cod IBAN nr________________________________ deschis la Banca
___________________________, reprezentată legal prin ________________________, în calitate
de__________________, denumită în cele ce urmează,
BENEFICIAR
au convenit încheierea prezentului contract de transport, în următoarele condiții:
Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de transport ocazional de persoane de către
TRANSPORTATOR pentru BENEFICIAR, în condițiile menționate în prezentul contract.
Caracteristicile mijlocului de transport:__________________________________
Perioada asigurării transportului:_______________________________________
Data, ora și locul de îmbarcare:_________________________________________
Data, ora și locul întoarcerii:___________________________________________
Traseul:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Obiective turistice vizate:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Valoarea contractului:_______________________________
Avans: _________________________________

Cap. III OBLIGAȚIILE TRANSPORTATORULUI


Transportatorul se obligă:
1. Să pună la dispoziția Beneficiarului, la datele și orele stabilite de comun acord, mijlocul de transport în condiții
corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu toate dotările conform standardului intern și internațional în
vigoare.
2. Să asigure personal calificat care îndeplinește condițiile legale în ceea ce privește pregătirea profesională pentru
efectuarea activității de transport persoane în trafic intern și internațional.
3. Să încheie și să dețină asigurare pentru mijlocul de transport și pasageri pentru perioada deplasării.
4. Să achite taxele de drum pe teritoriul României.
5. Să suporte costurile necesare alimentării cu combustibil a mijlocului de transport pe teritoriul României.
6. Să asigure buna funcționare a mijlocului de transport pe întreaga perioadă de asigurare a transportului. În caz de
imobilizare ( defecțiuni tehnice, șoferi indisponibili, accident, precum și alte situații fortuite), Prestatorul va lua
măsuri pentru înlocuirea acestuia în conformitate cu reglementările în vigoare.

Cap. IV OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI


Beneficiarul se obligă:
1. Să ia măsuri pentru respectarea programului stabilit. Conducătorii auto nu pot fi obligați de către Beneficiar sau
reprezentanții acestuia să opereze modificări ale programului de transport altfel decât cum a fost convenit la
încheierea contractului. Orice modificare se poate face numai cu acordul Prestatorului. Modificarea numărului de
kilometri sau timpului necesar efectuării transportului dau dreptul Prestatorului la plăți suplimentare.

1
2. Să asigure, prin programul de desfășurare a acțiunii, timpul de odihnă legal stabilit pentru conducătorul auto.
Prestatorul, respectiv conducătorul auto, are dreptul de a modifica etapele de parcurs atunci când nu se respectă
timpul legal de condus.
3. Să asigure și să răspundă, pe perioada de desfășurare a transportului, de păstrarea în bune condiții a mijlocului de
transport, atât în ceea ce privește curățenia cât și în ceea ce privește integritatea acestuia.
Orice deteriorare a mijlocului de transport produsă din culpa Beneficiarului, a prepușilor acestuia sau a terților care
participă la programul organizat de Beneficiar se suportă de către acesta.
4. În mijlocul de transport nu se fumează. Reprezentanții Beneficiarului, precum și persoanele care participă la
programul organizat de Beneficiar trebuie să aibă un comportament civilizat și să nu distragă atenția
conducătorilor auto.
5. Să plătească contravaloarea serviciilor efectuate de Prestator
6. Să plătească diferența de kilometri efectuați în timpul acțiunii, la sfârșitul acțiunii sau la fața locului conform celor
convenite între Beneficiar și Prestator.
7. Să plătească taxele de drum, parcările, feribotul, intrările în orașe și costurile necesare alimentării cu combustibil
pe teritoriul statelor de tranzit și la destinație, acolo unde este cazul.
8. Să suporte orice alte cheltuieli efectuate de către Prestator și care se datorează culpei și vinii Beneficiarului,
prepușilor acestuia sau persoanelor din grupul care participă la acțiune ( precum amenzile contravenționale,
depășirile în vamă, număr mai mare de persoane și altele)
Cap. V MODALITATEA ȘI TERMENUL DE PLATĂ
Plata se va face în lei sau valută în conturile Prestatorului, în baza facturii emisă de Prestator, prin virament
bancar în condițiile financiar fiscale, după efectuarea serviciilor.
Cap. VI PENALITĂȚI. DAUNE INTERESE
1. Pentru plata cu întârziere a facturii, Beneficiarul datorează Prestatorului penalități în cuantum de 1% pentru
fiecare zi de întârziere. Penalitățile încep să curgă de la data la care datoria a devenit scadentă.
2. În cazul în care Beneficiarul solicită anularea programului de transport, acesta datorează Prestatorului daune
interese, după cum urmează:
a) 10% din valoare atunci când anularea intervine cu cel puțin 20 de zile anterior începerii programului.
b) 20 % din valoare atunci când anularea intervine cu cel puțin 10 de zile anterior începerii programului.
c) 40% din valoare atunci când anularea intervine cu mai puțin de 10 de zile anterior începerii programului.
Cap. VII CLAUZE DE VALIDITATE
1. Rezilierea totală sau parțială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor scadente între
părți.
2. Prevederile aliniatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat
încetarea contractului.
Cap. VIII FORȚA MAJORĂ
1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de executarea în mod
necorespunzător - parțial sau total – a oricărei obligații ce îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, greve a
benzinăriilor, a vămilor sau calamități naturale.
2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea
evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
Cap. IX LITIGII
În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare
instanței judecătorești competente.
Cap. X CLAUZE FINALE
1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.
3. Prezentul contract de transport a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, ambele cu valoare de original, intrând în vigoare astăzi la data semnării lui.

Data: _____________________

TRANSPORTATOR, BENEFICIAR,