Sunteți pe pagina 1din 13
ROMANIA _ io JUDETULBACAU. 4 MUNICIPIUL BACAU SUcERT- RO Clea Mia —— Nr. 131419. din 04.05.2021 CATRE, Doamnele s! domnii consilieri din Consitiul Local al Munieipiului Baca Direcfin Economic Directia Tehnici Central Bugetar Croge Bac ‘Teatrul Municipal Bacovin Directia de Asistenya Socials (CSM Baciu ‘Ciminul pentru Persoane Varstnice Backu Politia Locala Baciu ‘Va transmitem aliturat adtesa nt. 8918/27.04.2021, inregistraté la Primlvia Municipiului Baca cu nr.131419/28.04.2021, a Institujici Prefestului —Judejul Bacdu. ‘Cu doosebitd considerate, [PIULU BACAU, SetServcty, sCIU-VIZITEU ‘Rodles-Flreatina TAMBA 7s mal: coninigrinsrieg@rimaviahaesuim + Tel 440(234)S83849 + Fa +40(234) 998757 ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI ~ JUDETUL BACAU Nr AG HE, Data: 27.04.2021 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU SECRETARUL GENERAL AL U.A.T. BACAU in conformitate cu prevederile art. 200 coroborat cu art. 255 din Ordonanta de Urgent nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a exercitat controlul cu privire la ioatinics Hotérarii Consiliulul Local nr. 111/20.04.2021 ,,privind aprobarea Bugetului de veniturt si cheftuiell st a Programulul de Investitil pe anul 2021, ale Consiliutui Local al Municipiului Bacdu si a prognozei pe urmatoril trel ani” si s-a formulat actiune ‘impotriva acestela la Instanta de contencios administrativ, pe care o anexam in xerocopie. Cu stima, onireci, el sunrerc, Nereis tar ANA A Acca aaa oo ZX ‘SERVICIUL JURIDIC ua faa et £ ROMANIA Lb f MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 4 INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL BACAU : Nr. 8899 Data: 27.04.2021 ‘TRIBUNALUL BACKU ~Sectia a IZ a Civilé si de Contencios Administrativ si Fiscal- Str. Stefan cel Mare nr. 4, Municipiul Bacéu Prefectul Judefului Bacdu, cu sediul ia Municipiul Bacdu, strada MBrisest! nr. 2, reprezentat legal prin prefect Suial Leonard Ioan, cheamdi tn judecat3 Conslill Local al Municipiului Bacdu, judetul Bacéu, cu sediul in Municpiul Bacdu, strada Mardgest! nr. 6, ‘Telefon: 0234.581.848/ 0234.208.900, Fax: 0234.588757, mall: contactprimarie@primariabacau.ro, in caltate de parét, pentru ca prin sentinia ce 0 vei! pronunta, s8 dispunell: ‘1,Jn principal anularea in parte a Hotérarii Consiliului Local nr, 113 din 20.04.2021 adresa ANAF nr, 647/22.04,2021, Documentatia contine 327... Depunem actiunea tn doud exemplare. ouster, uot tai Beets z — ear wie Kk ee ‘Sef serviclu, Marinela-OniieVISAN