Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE pe propria răspundere

privind antecedentele penale

Subsemnatul/a TABARA CATALINA CORNELIA posesor/posesoare al/a C.I. seria RK nr

237291, CNP 2901019410016 eliberată de S.P.C.E.P Sector 1 la data de 07.11.2018,

domiciliat/ă în Bulevardul Ion Mihalache, nr 154, bl 5, sc. B, etj 5, ap 55, sector 1, Bucuresti, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că nu am

antecedente penale şi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmărire penală .

Notă:
În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru susţinerea concursului,
mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, până cel târziu la data
desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de ..........................................(proba scrisă).

Semnătura Data 30.06.2020