Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA F.6(pag.1) JUDETUL NEAMT PRIMARUL ORASULUI BICAZ Nr. 6803 din ‘09.07.2020 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 59 din 09.07.2020 IN ScoPUL : “ LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL BISERICII $I PARAUL BASE! , LOCALITATEA BICAZ, JUDETUL NEAMT™** Ca urmare a cererii adresate de ORASUL BICAZ reprezentat prin primar NICOLAE SALAGEAN, CUI 2614392 cu sediul in judetul N Bicaz, cod postal 615100 - str. Barajului, nr. 4, telefonvfax: 02333254310, inregistrata la nr. 6803 din 03.07.2020, Pentru imobilele - terenuri si/sau constructi - situate in judetul Neamt, orasul Bicaz, cod Postal 615100, str/pct. Paraul Bisericii si Péraul Basei, sau identificat prin’ ) In temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanism nr. 9/1997, faza PUG, aprobat prin H.C.L. Bicaz nr. 41/2000, prelungit prin aprobarea H.C.L. Bicaz nr. 8/2019, in conformitate cu Prevederile Legii nr. 0/1991, privind autorizarea executéril lucrarilor de construct, republicaté, cu Modificarile si completatile ulterioare, SE CERTIFICA: 1, REGIMUL JURIDIC Imobilul identificat prin NC 53043, in suprafaté de 495 mp, punct ,,Albia Paraului.Biserici situat in intravilan oras Bicaz (392 mp), si extravilan Oras Bicaz (103 mp), imobilul cu NC 53046 in suprafata de 329 mp, situat in intravilan Bicaz (119 mp) si extravilan’Orag Bicaz (210 mp), Punct ., Albia Paraului Base’, situatd in amonte de str. Paraul Bagei, imobilul cu NC 53249, in Suprafata de 1187 mp, str. Paraul Basel si imobilul NC nr. 53045, in suprafata de 200 mp, situat in intravilan Bicaz, punct , Albia Paraului Base'’, la confiuenta acestuia cu raul Bicaz, conform PUG, Bicaz. _ Imobilele apartin domeniului public al orasului Bicaz, conform H.CL nr. 67 din 19.07.2012, H.C.L nr. 48 din 30.03.2017, H.C.L nr. 149 ‘din 19.08.1999 si HCL nr. 80 din 28.06.2018, si se regasesc in inventarul bunurilor care apartin domeniului Public al orasului Bicaz, aprobat prin HCL Bicaz nr. 129/31.10.2019, 1) Date de identiicare a imobilului 2. REGIMUL ECONOMIC Imobilele situate in intravilan Bicaz si extravilan Oras Bicaz, cumuleazé 0 suprafata de 2181 mp. Categoria de folosinta: ape curgatoare si drum (NC 63249). Zona de impozitare - B. 3. REGIMUL TEHNIC Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi conform continutului cadru prevazut in Anexa 1 a Legii 50/1991 privind autorizarea executairil lucrarilor de constructi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului MDLR nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legi, modificate si completate, cu respectarea RGU aprobat prin HGR nr. 525/1996, a PUG si RLU aprobate prin HCL Bicaz nr. 41/2000 si a Codului Civil. 4, REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM In prezent, este in curs de avizare documentatia faza P.U.G. nr. 479/2009. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat!), pentru: “* LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL BISERICII $1 PARAUL BASEI, LOCALITATEA BICAZ, JUDETUL NEAMT.*** 4 scopul emiterl certfiatull de urbanism conform precizi soictantuli,formulat tn cerere Cerificatul de urbanism nu fine loc de autorizalie de construireldesflnjare gi nu conferd droptul de a executa lucréri de construct 5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: Tin scopul elabordri documentatel pontru autorizarea executirtlucrarilor de constructii~ de construire / de desfiintare solicitantul se va adresa autortatii competente pentru protectia mediul AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT, P-ta 22 Decombrio,nr.5, Patra Ns in aplicarea Directivei Consiliulul 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 1/CE si prin Directiva Consiliului gi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor pianuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justijie, a Directivei 85/337/CEE si a Directive 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunic& solictantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sé decid’, dup& caz, incadrarealneincadrarea proiectului investiiel publice/private in lista proiectelor supuse evaluaini impactului asupra mediului Ih aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoara dup& emiterea certiicatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executariilucréiilor de constructi la autoritatea administratiei publice competente. In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de medi, autoritatea competenté pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurérii consultarii publice, centralizaril optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privre la realizarea investifiei In acord cu rezultatele consultanii publice. In aceste conditi [Bupa primirea prezentulul cortiieat de urbanism, ttularul are obligatia de a se prezenta a autoritatea competent pentru lprotectia mediului in vederea evaludel initial a investitiel gi stabliel demariri proceduril de evaluare a impactulul asupra Imediului g/sau a procedurll de evaluare adecvat. [in urma evalua nial a notifictri privind intentia de realizare a protectulu so va emite punctul de vedere al autoritatit |competonte pentru protectia mediulul lin situafia tn care autoritatea competents pentru protectia mediulul stabllgteofectuarea evaluari impactulul asupra mediulul /sau a evaluarl adecvate, solictantul are obligatia de a nottica acest fapt autoritail administratiel publice competente cu rivire la menfinerea corerl pentru autorizarea executariilucrailor de construct. >, dupa emiterea cerffcatulul de urbanism of pe pareureul derulanl proceduril de evaluare a impactulul asupra solicitantulrenunfé la intentia de realizare a investi, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autorita _administratiei publice 6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA Fl INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE a) certificatul de urbanism (copie) ; b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata) c) documentatia tehnica — D.T., dupa caz (2 exemplare originale) WDTAC. ODT... ODTAD. 4d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism 1. avize $i acorduri privind utiitaile urbane $i infrastructura(copie): {& alimentare cu apa & gaze naturale Bi canalizare Li telefonizare Ui alimentare cu energie electric. C) salubritate Ci canalizare pluviala Alte avizefacorduri pe) =C.J Apa Serv S.A, -D.R.D.P. Neamt, -Aviz S.G.A. Neamt. - Verificator proiect. d.2. avize $i acorduri privina: CO securitatea la incendiu D protectia civil Ci sanatatea populatiei 4.3. avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale $i/ sau ale servicillor descentralizate ale acestora(copie) 4.4. studi de speciaitate (1 exemplar original) (1 proiectul de executie CO contractul pe baza caruia se executa lucrarile €) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului(copie) f) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie) : Taxa. formular AC- 10 lei, Taxa. Autorizatie consirulre / desfiintare Prezentul certificat de urbanism are valabilitate 24 luni de la data emiteri, PRIMAR, page 14 SECRETAR GENERAL, Nicolae\Salagean fe « Laura-V: eee 3 ( 2 ow CXtho oan Ne wo ARHITECT SEF ™, Raluca Verdes y Intocmit, Mihaela Dogaru Achitat taxa de: 0 lei, conform chitantei nr.- din - Prezentul cerificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de a {in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exeoutérii lucréirlor de constructi, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de... . pana la data de. Dupa aceasta dat, 0 noua prelungire a valabilitajii nu este posibil8, solicitantul urmand s& obtina, in conditile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR GENERAL, Ls. ARHITECT SEF, Data prelungirii valabiltai Achitat taxa det... cecesenmnesenees Tei, conform chitantei Mf ecw din Transmis solicitantului la data de .. sonnnnsnn Giteet / prin post’.