Sunteți pe pagina 1din 2

SECȚIUNEA 9 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

TEMA:SUBIECȚII SPECIALI AI INFRACȚIUNII:PERSOANA CU


FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE,PERSOANA PUBLICĂ ȘI PEROANA CU
FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ
REALIZAT: LUPAȘCU MARIA

COORDONATOR: DRANICERU MIHAIL

Caracteristica generală
Subiect special al infracţiunii este considerată persoana, care, în afară de particularităţile generale ale
subiectului (vârsta, responsabilitatea), se caracterizează prin criterii specifice, prevăzute de normele
din partea generală a Codului Penal.
Subiecţi ai infracţiunilor de serviciu pot fi numai persoanele în funcţie; ai infracţiunilor militare -
militarii şi persoanele egale cu ele; înşelării cumpărătorilor -lucrătorii întreprinderilor de comerţ şi
alimentare socială etc. Particularităţile speciale, care transformă persoana în subiect special al
infracţiunii pot fi şi calităţile proprii ale subiectului.
Condiţiile indispensabile pentru subiectul infracţiunii sunt de două tipuri:
 unele dintre ele au un caracter general, propriu unei persoane pentru a putea fi subiect al
oricărei infracţiuni;
 altele sunt condiţii speciale, necesare pe lângă cele generale pentru ca o persoană să poată fi
subiect al anumitor infracţiuni.
Condiţiile subiecţilor speciali ai infracţiunii sunt descrise în lege atât sub formă pozitivă, cât şi sub
cea negativă.
Dacă subiectul special e descris sub formă pozitivă, în dispoziţia articolului vor fi oglindite concret
condiţiile ce contribuie la caracterizarea lui. Sub formă pozitivă sînt prevăzute condiţiile a circa 98%
dintre subiecţii speciali.
Condiţiile subiecţilor speciali, descrise sub formă negativă, se întîlnesc în lege numai în cazuri
excepţionale, pe când o descriere a lor sub formă pozitivă va cere o dispoziţie mult prea voluminoasă a
articolului şi, prin urmare, incomodă la aplicare. Ca exemplu poate servi articolul corespunzător al
C.P. - practicarea ilegală a medicinii de către o persoană fără studii medicale corespunzătoare, în care
condiţiile subiectului special sunt descrise sub formă negativă.

Subiecţii speciali ai infracţiunii:


1. Persoanele cu funcţii de răspundere
Este recunoscută drept persoană cu funcţie de răspundere, persoana înzestrată cu drepturi şi
obligaţiuni la îndeplinirea funcţiei puterii de stat sau acţiunilor cu caracter organizaţional
sau administrativ-gospodăreşti la întreprinderile de stat sau particulare, instituţii,
organizaţii, permanent sau prin încredinţarea anumitor împuterniciri.
În legislaţia penală sunt prevăzute 3 categorii de persoane care pot fi atribuite subiectului
special şi anume următoarelor categorii de persoane cu funcţie de răspundere:
1. Persoane care funcţionează permanent sau temporar în instituţii, organizaţii sau
întreprinderi de stat sau individuale, funcţiile cărora sunt legate de obligaţiunile
organizaţionale sau administraţiv-gospodăreşti;
2. Persoane cu împuterniciri speciale;
3. Persoane cu funcţii de reprezentant al puterii de stat.
2. Persoană publică
„Persoană publică” se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special
(colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi
ordinii publice, altă persoană, care deţine grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice
autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de
drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată
sau învestită de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice sau să îndeplinească activităţi de
interes public.
3. Persoană cu funcţie de demnitate publică
Prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de
alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin
numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile
legii; consilierul local; persoană căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat
împuternicirile sale.
În Codul penal al României din 2009, în Codul penal al Republicii Polonia, precum şi în Codul penal
al Republicii Macedonia, persoanele cu funcţie de demnitate publică se consideră categorii oarecare
printre alte categorii de funcţionari publici. Totuşi, spre deosebire de legiuitorul polonez şi cel
macedonean, legiuitorul român nu prezintă nici măcar cu titlu de exemplu categoriile de persoane care
pot fi considerate persoane cu funcţie de demnitate publică;
Concluzie:
Analizînd tema „Subiecții speciali ai infracţiunii”, este necesar de menţionat faptul că Codul
Penal al Republicii Moldova include articole în care nu sunt indicate condiţiile subiectului
(art. 171, 173, 174). Ele sunt stabilite datorită interpretării pornind de la analiza altor elemente
ale conţinutului infracţiunii (obiectul, latura obiectivă) întrucît este vorba de interaţiunea
elementelor ei componente, de interdependenţa lor, ceea ce crează o dependenţă între ele,
precum şi o condiţionare reciprocă.
Scopul cu care legislatorul a implementat condiţiile în conţinutul de infracţiune pentru
caracterizarea subiectului special al infracţiunii, urmăresc scopul de a reduce numărul de
persoane posibile de răspundere penală pentru infracţiunea concretă, confirmînd încă o dată
principiul că nu oricare persoană fizică şi responsabilă poate fi recunoscută drept subiect al
tipului dat de infracţiune.
Cuvinte cheie: infracțiune,subiecții speciali,persoană publică, persoană cu funcţie de demnitate
publică, Persoanele cu funcţii de răspundere.

S-ar putea să vă placă și