Sunteți pe pagina 1din 21

1.

FIŞE DE OBSERVARE A LECŢIILOR ASISTATE

1. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 1


(CLIMATUL ŞI RELAŢIILE)

A. ATMOSFERA GENERALĂ LA CLASĂ

O atmosferă generală relaxată; linişte - se poate vorbi cu tonalitate medie, fiind linişte,
se aude bine în orice colţ al sălii.

B. RECIPROCITATEA POZITIVĂ

Există reciprocitate pozitivă din ambele direcţii, atât din partea profesorului către elevi
cât şi din partea elevilor către profesor.

C. TENSIUNI ÎN RELAŢII

PROFESOR – ELEV

Nu există tensiuni din partea profesorului către un anumit elev, totul se desfăşoară într-o
atmosfera liniştită.
PROFESOR – CLASĂ

Între profesor şi întreaga clasă nu există tensiuni, profesorul încercă să-i facă pe elevi
să înţeleagă ceea ce se întâmplă la oră, să le atragă atenţia asupra lecţiei cât mai mult.
ELEV – ELEV

Există tensiuni între unii elevii când nu sunt de acord cu un punct ce are legătură cu lecţia,
fiecare îşi spune punctul lui de vedere astfel încât atunci când au opinii diferite se creează
mici tensiuni care se rezolvă imediat ce se ajunge la soluţia cea mai bună.
ELEV – CLASĂ

Tensiuni între un elev şi întreaga clasă nu există deloc pe parcursul orei.


1. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 2
(INTERACŢIUNEA)

O varietate de modele de interacţiune la clasă este foarte importantă în actul didactic.


Ea asigură implicarea activă a elevilor în lecţie, permite adoptarea unor stiluri de învăţare
diferite şi facilitează menţinerea trează a atenţiei elevilor prin schimbarea ritmului desfăşurării
lecţiei.
Această sarcină de lucru va da posibilitatea studentului să observe care tipuri de
interacţiune au loc în timpul diferitelor etape ale unei lecţii de informatică.

MODUL DE INTERACŢIUNE DE CÂTE ORI

PROFESOR ÎNTREGA CLASĂ Pe parcursul întregii ore.

De câteva ori: atunci când unul


dintre elevi are nevoie de explicaţii
PROFESOR ELEV suplimentare sau dacă îşi expune un
punct de vedere personal privind
lecţia sau dacă vreunul din elevi este
gălăgios profesorul îi trage atenţia.

ELEV ELEV (PERECHI LA DISTANŢĂ) Foarte puţin.

ELEV ELEV (PERECHI APROPIATE) Aproape tot timpul.

ELEVII LUCRÂND ÎN GRUPE Nu au lucrat în grupe.

ELEV ÎNTREAGA CLASĂ Deloc.

A existat destulă varietate în lecţie sau lecţia a fost monotonă?

Fiind o lecţie de predare, fară nicio aplicaţie şi fară nimic ieşit din comun lecţia a fost
monotonă.

A existat vreun moment când aţi simţit că interacţiunea din clasă este
improprie? În acest caz, când şi de ce? Cu ce s-ar putea înlocui?

Nu a existat un astfel de moment.


2. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 3
(FOLOSIREA TABLEI)

ELEMENTE OBSERVATE COMENTARII

1.A fost scrisul pe tablă vizibil pentru toţi Scrisul a fost mereu vizibil tuturor elevilor
elevii? dar unii din ei nu înţelegeau unele cuvinte,
Da. poate şi datorită faptului că erau noţiuni noi
pentru ei.
2.A fost aranjarea în spaţiu clară? Tabla a fost
încărcată, dezorganizată?
Tot timpul tabla a fost clară.

3.Au fost cuvintele noi scoase în evidenţă în Profesorul a scris pe tablă toate cuvintele noi
mod eficient? care au apărut pe parcursul lecţiei ceea ce
Da. înseamnă că noţiunile noi ale lecţiei au fost
evidenţiate în mod eficient.
4.Cum ar fi putut să se facă mai bine?
Dacă erau scrise cu cretă de diferite culori sau
dacă erau subliniate.

5. Au fost scrise propoziţii complete pe tablă? Au fost scrise pe tablă formule.


Da.

6.S-au scris propoziţii în limbaj natural sau


matematic?
Da

7. A folosit profesorul tabla pentru: Prezentarea noţiunilor noi s-a realizat în


- prezentarea problemelor, general cu ajutorul videoproiectorului; atunci
- explicaţii/corectare, când elevii nu au înţeles ceva profesorul a
- prezentarea de material nou? utilizat tabla pentru a încerca să le explice
mai detaliat.
Da, profesorul a folosit tabla pentru toate cele
3 variante.

8. Ar fi fost una din soluţiile următoare mai Enunţurile problemelor care s-au rezolvat în
potrivită: timpul orei au existat în fișele de lucru.
- dictarea problemelor,
- folosirea materialelor didactice,
- activitatea cu fişe?
Profesoara a avut fise de lucru la majoritatea
orelor.

9. Ce au scris elevii, din ceea ce era scris pe Unii elevi fiind foarte atenţi la oră reuşeau să
tablă? scrie ceea ce spunea profesorul fără a fi
Tot. Exceptând unele explicaţii suplimentare nevoiţi să copieze de la tablă, alţii nefiind
pe care profesorul le scria pentru a-i face să atenţi sau având un scris mai greoi copiau de
înţeleagă mai bine unele noţiuni. pe tablă ceea ce scria profesorul.

10.A fost reprezentativ pentru punctele – Cred că depinde şi de stilul fiecărui elev în
cheie ale lecţiei şi ar înţelege elevii ceea ce au parte cum scrie, organizat sau dezorganizat şi
notat la fel de bine după câteva zile? mai ales cât de corect scrie ceea ce se face la
Da, sigur da. oră pentru a înţelege şi după un timp ceea ce
a scris.

11.S-a folosit tabla în mod abuziv sau prea Cred că depinde de stilul fiecărui profesor în
puţin? parte în ce proporţie foloseşte tabla.
Nu
3. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 4
(MODALITĂŢI DE FOLOSIRE A RESURSELOR)

MODALITATEA ŞI FRECVENŢA DE
RESURSE COMENTARII
FOLOSIRE

A. UMANE Pentru desfăşurarea lecţiei în condiţii


Profesorul
normale, pentru stabilirea relaţiilor normale în
Elevii cadrul unei instituţii de învăţământ.
Pe tot parcursul orei.

B. MATERIALE
Pentru desfăşurarea orei în condiţii normale
Laboratorul de de linişte, temperatură, lumină.
informatică. Pe tot parcursul orei.

Tabla Pentru realizarea explicațiilor la Excel.

Calculatoarele.
S-au folosit pe tot parcursul desfășurării
orelor.

Pentru o organizare cât mai eficientă pentru


C. DE TIMP
desfăşurarea orei.
50 minute Pe tot parcursul orei.

D. INFORMAŢIONALE
Pentru a citi mai multe informaţii despre lecţie
Manualul. şi pentru găsi mai multe aplicaţii care pot fi
puse în practică.
5.FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 5
(CONDUCEREA – MANAGEMENTUL CLASEI)

SARCINĂ PENTRU STUDENT:


Înainte de lecţie:
Citeşte caracteristicile menţionate mai jos.
În timpul lecţiei:
Observă dacă aceste caracteristici apar, iar dacă este aşa, vezi cum contribuie ele la
eficacitatea lecţie. Observarea atentă a lecţiei ca întreg este mai importantă decât adunarea de
date, prin urmare nu te lăsa absorbit în totalitate de fişa de lucru. Este foarte probabil ca nu
toate caracteristicile menţionate să apară în fiecare lecţie, deci nu te aştepta la acest lucru. Cu
toate acestea, notează-ţi orice alte caracteristici care nu sunt menţionate aici, dar care
contribuie la eficacitatea lecţiei. Acolo unde o activitate nu a reuşit atât de bine pe cât s-ar fi
putut, specificaţi care caracteristici ale management-ului lecţiei din lista de mai jos ar fi putut
să o facă mai reuşită.
Modul de apreciere:
În foarte În foarte
mare măsură mică măsură
10 9 8 7 6

ESTE
NR.
SUNT ACESTE CARACTERISTICI VIZIBILE LA ORĂ? PROFESORUL
CRT …?
ACTIV?
1 FOLOSEŞTE MUNCA ÎN PERECHI ŞI ÎN GRUP 10
2 PROFESORUL SE MIŞCĂ PRIN CLASĂ 10
3 ACTIVITĂŢILE ŞI ASPECTELE RELEVANTE SUNT 10
DESTUL DE VARIATE
4 PROFESORUL ESTE ÎNTOTDEAUNA IMPLICAT ÎN 10
ACTIVITATEA CLASEI, A GRUPELOR, A PERECHILOR, A
ELEVILOR
EFICIENT?
5 SCRISUL PE TABLĂ ESTE CLAR ŞI VIZIBIL TUTUROR 10
ELEVILOR
6 ELEVII MAI SLABI SUNT ANTRENAŢI ÎN LECŢIE 9
7 ÎNTREBĂRILE SUNT ADRESATE ÎN MOD EGAL 10
TUTUROR ELEVILOR
8 ELEVILOR LI SE ACORDĂ TIMP DE GÂNDIRE 10
IMPLICAT?
9 PROFESORUL NU DOMINĂ DISCUŢIA DIN CLASĂ 10
10 CORECTAREA GREŞELILOR ESTE FĂCUTĂ CU TACT 10
11 PROFESORUL ASCULTĂ CU ATENŢIE RĂSPUNSURILE 10
ELEVILOR ŞI STABILEŞTE UN CONTACT VIZUAL
EFICIENT CU CLASA
12 PROFESORUL ÎNCURAJEAZĂ ŞI ACORDĂ SPRIJIN 10
ELEVILOR
ORGANIZAT?
13 PROFESORUL ARE O IMAGINE CLARĂ A 10
OBIECTIVELOR ŞI A RITMULUI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI
14 CLASA ESTE ARANJATĂ ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ 10
FACILITEZE MIŞCAREA PROFESORULUI
15 PROFESORUL ŞI-A PREGĂTIT MATERIALELE 10
AUXILIARE ŞI MODUL CUM VA DA INSTRUCŢIUNILE
DE LUCRU
16 PROFESORUL ŞI ELEVII SE POT VEDEA RECIPROC ÎN 10
MOMENTELE ÎN CARE SPECIFICUL ACTIVITĂŢII O
CERE
UTIL?
17 SE CONSTRUIESC DIALOGURI UTILE ŞI SE SCOATE ÎN 10
EVIDENŢĂ VOCABULARUL NECESAR / LIMBAJUL
MATEMATIC
18 SE ADUC PROBLEME/ EXERCIŢII SUPLIMENTARE DIN 10
REVISTE, CULEGERI ŞI SUNT FOLOSITE
ACOLO/ATUNCI CÂND ESTE POSIBIL
19 PROFESORUL NU FOLOSEŞTE ABUZIV EXERSAREA 10
MECANICĂ SAU REPETIŢIA
20 NU SE IROSEŞTE TIMPUL ÎN MOD EXCESIV CU 10
PROBLEME MINORE DE PRONUNŢIE SAU EXPRESII
CARE NU IMPLICĂ COMUNICAREA
6. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 6
(PROFESOR – ELEV-CLASĂ)
ASPECTUL OBSERVAT
COMENTARII

ACTIVITATEA Planificarea, cunoaşterea disciplinei, strategii folosite,


PROFESORULUI folosirea resurselor, modul în care evoluează, tema pentru
acasă.
1.Salutarea colectivului de
elevi; Captarea atenţiei
elevilor; Prezenţa în ordinea
catalogului;
2.Verifică tema pentru
acasă(cantitativ).
3.Anunţă titlul lecţiei noi şi
pe scurt,cuprinsul acesteia.
4.Scrie titlul lecţiei pe tablă.
5.Reactualizarea
cunoştinţelor anterioare.
6.Scrie pe tablă titlurile Totul se desfăşoară normal, profesorul este foarte sigur de
principalelor subpuncte ale ceea ce are de făcut.
lecţiei, elevilor dictându-le Organizarea lecţiei este foarte bine concepută, astfel încât
şi alte noţiuni importante. totul să se realizeze în timpul alocat unei ore.
7. Prezintă conținutul lecției Profesorul cunoaşte foarte bine noţiunile pe care le prezintă
noi. elevilor.
8.Solicită elevilor să Foloseşte tabla pentru a scrie noţiunile noi dar şi pe cele
rezolve cerințele din fișa de mai importante ale lecţiei.
lucru. Ora evoluează în mod normal, fără alte incidente care să
9.Recapitulează noțiunile întrerupă planificarea lecţiei făcută de profesor şi pe care acum
predate în vederea fixării o prezintă elevilor.
acestora.

ACTIVITATEA Atitudinea faţă de învăţătură (informatică),


ELEVILOR responsabilitate faţă de studiu, perseverenţă,
comportament, relaţiile cu profesorul şi colegii, colaborarea
1.Notează titlul lecţiei. cu colegii.
2. Reactualizarea
cunoştinţelor anterior
însuşite: Încearcă să Elevii sunt atenţi la lecţie, la ceea ce le spune profesorul, îşi
răspundă la întrebările notează ceea ce dictează profesorul şi ceea ce scrie pe tablă;
profesorului. întreabă profesorul dacă nu înţeleg ceva sau pur şi simplu pun
3.Notează noţiunile noi pe întrebări legate de subiectul lecţiei din curiozitatea de a afla cât
care le scrie pe tablă mai multe noţiuni.
profesorul dar şi pe cele pe Comportamentul elevilor este un comportament adecvat orei
care le dictează. de şcoală, stau liniştiţi, nu vorbesc între ei deranjându-i pe
ceilalţi.
Relaţia elevilor cu profesorul este o relaţie profesor-elev,
amiabilă, bazată pe respect.
Relaţiile între elevi sunt relaţii normale, se comportă frumos
unii cu alţii, dacă unul din ei nu înţelege se ajută între ei.

CE AU ÎNVĂŢAT Progresul realizat în timpul lecţiei, nivelul cunoaşterii, al


ELEVII ŞI CE ŞTIU SĂ deprinderilor şi înţelegerii, utilitatea a ceea ce au învăţat.
FACĂ

1.Elevii ştiu ce este un


Algoritm, ştiu Progresul făcut de către elevi în timpul lecţiei este acela că
caracteristicile unui au aflat noţiuni noi pe care le vor folosi de acum înainte în
algoritm. aplicaţii.
2.Au învățat să formateze Aveau cunoştinţe din orele trecute care au legătură cu lecţia
pagina și celulele în de azi.
Microsoft Excel. Se pare că înţeleg noţiunile noi destul de repede şi felul cum
se folosesc în aplicaţii.

ALTE COMENTARII Dotare, resurse, atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale.

1.Sala bine amenajată. Sala este dotată cu calculatoare performante care au instalate
2.Calculator pentru fiecare programe folositoare pentru elevi.
elev, având posibilitatea să Tabla este în condiţii bune de scris pe ea.
lucreze individual. Nu există elevi cu noi speciale în această clasă.

Punctaj: Foarte bine: 10 Bine: 9 Satisfăcător: 8


Slab: 7 Foarte slab: 6 Incalificabil: (cel mult) 5

2. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 7


(CALITĂŢI – PLANIFICARE – DESFĂŞURARE - MANAGEMENT)

NR. ELEMENTE COMENTARII


CRT
OBSERVATE
.
I. CALITĂŢI PERSONALE
ŞI PROFESIONALE ALE
PROFESORULUI
Nu tratează elevii cu superioriate.
1 Raportul cu elevii Elevii pot vorbi cu profesorul nu numai noţiuni
legate de şcoală ci şi noţiuni extraşcolare.

2 Atitudinea în clasă Profesorul are o atitudine corespunzătoare relaţiei


profesor-elev, nu este sever, nu foloseşte un limbaj
dur sau vulgar orice situaţie s-ar isca în sala de clasă.

3 Vocea Nivelul vocii este mediu, în cazul în care este linişte


în clasă, dacă se întâmplă ca atmosfera de linişte din
clasă să fie "deranjată" atunci profesorul ridică puţin
nivelul vocii pentru a se auzi şi pentru a face linişte.
Claritatea şi dicţia profesorului sunt bune astfel încât
să fie înţeles de elevi.

La aplicaţii profesorul demonstrează că are


4 Cunoştinţe de matematică cunoştinţe avansate de informatică şi matematică.

5 Cunoştinţe interdisciplinare În unele momente este nevoie să apeleze la unele


cunoştinţe interdisciplinare şi demonstrează că se
descurcă foarte bine.

II. PLANIFICAREA
LECŢIEI
Obiectivele sunt bine conturate încă de la începutul
6 Claritatea obiectivelor lecţiei elevilor, sunt aduse la cunoştinţă elevilor sub o
(exprimate de profesor) formă pe care să o înţeleagă toţi elevii clasei.

Pe parcursul desfăşurării lecţiei totul are o logică, o


7 Selectarea şi înlănţuirea legătură; nimic din ceea ce este prezentat nu este pus
materialului prezentat la întâmplare.
Totul este bine structurat pentru a prezenta noţiunile
de bază ale lecţiei, fără a se afunda în amănunte
nesemnificative.
Exemplele sunt alese astfel încât să ajute elevii să
8 Alegerea exemplelor şi înţeleagă mai bine lecţia.
contraexemplelor Contraexemple nu există.

9 Alegerea problemelor/ Exerciţiile aplicative încep cu un nivel redus de


exerciţiilor aplicative dificultate pentru a le fi mai uşor să înţeleagă
utilizarea noilor noţiuni în practică.
Activităţile sunt echilibrate astfel încât timpul alocat
10 Echilibrarea activităţilor orei să ajungă pentru toate activităţile care ar trebui
să existe intr-o oră.
Pentru a reduce riscul întâmpinării dificultăţilor
11 Anticiparea dificultăţilor profesorul încearcă să facă elevii pe parcursul lecţiei
elevilor să înţeleagă cât mai bine noţiunile iar la aplicaţii
propune elevilor probleme cu grad de dificultate
gradat, de la minim la maxim.
III. DESFĂŞURAREA
LECŢIEI
În aplicaţii se pune în practică teoria prezentată.
12 Folosirea materialului
prezentat în aplicaţii

Se pot utiliza mijloacele de învăţământ prezente în


13 Capacitatea de a utiliza laboratorul de informatică(calculatorul).
mijloacele de învăţământ

Întrebările sunt formulate simplu şi se aşteaptă de la


14 Tehnici pentru întrebări şi elevi tot răspunsuri simple, dar corecte.
răspunsuri

Explicaţiile şi instrucţiunile folosite sun formulate


15 Claritatea explicaţiilor şi clar pentru a le înţelege majoritatea elevilor, iar dacă
instrucţiunilor acestea nu sunt bine înţelese de la început, deci nu
sunt destul de clare pentru elevi profesorul le mai
explică iar şi încearcă să facă elevii să înţeleagă.
Ritmul este mediu și încadrarea în timp se realizează.
16 Ritmul şi încadrarea în timp

Obiectivele precizate la început sunt atinse într-o


17 Realizarea obiectivelor proporţie foarte mare.

IV. MANAGEMENTUL
CLASEI
Clasa este bine organizată, ora putându-se desfăşura
18 Organizarea clasei în cele mai bune condiţii.

Elevii sunt implicaţi pe tot parcursul orei, putând


19 Implicarea elevilor în interveni oricând cu întrebări, observaţii, propuneri,
activitate rezolvări la aplicaţii.

Activităţile sunt bine organizate, bine stabilite încă


20 Organizarea activităţilor de la început acest lucru ducând la buna desfăşurare a
profesorului / clasei lecţiei şi a încadrării în timp.

Atunci când elevii greşesc profesorul se explică unde


21 Corectarea greşelilor elevilor şi de ce au greşit, îi face să înţeleagă acest lucru şi le
explică cum trebuia să procedeze corect.
Nu există lucrul în echipă, fiecare elev lucrând
22 Monitorizarea lucrului în individual la câte un calculator.
perechi/ grupe

Profesorul a vorbit cel mai mult.


23 Dozarea timpului/ timpul cât
a vorbit profesorul

Depinde de tipul crizei apărute, profesorul încearcă


26 Gestionarea situaţiilor de să identifice cauzele apariţiei situaţiei de criză şi să
criză educaţională amelioreze situaţia sau să elimine total criza
educaţională

27 Altele
8.FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 8
(27 DE ITEMI)
NR.
CRT. ELEMENTE OBSERVATE COMENTARII
Obiectivele sunt bine stabilite.
CLARITATEA
OBIECTIVELOR

Material didactic: manualul, nu


MATERIAL este folosit în timpul lecţiei.
1 PREGĂTIREA LECŢIEI
DIDACTIC

Salutarea clasei, captarea


ORGANIZAREA atenţiei, prezenţa elevilor.
SĂLII DE CLASĂ

Nu este pus foarte mare accent


pe justificarea temei studiate.
2 JUSTIFICAREA STUDIERII TEMEI

SELECTAREA CNM-ULUI ADECVAT

3
Nu se foloseşte material
didactic în timpul orei.
4 UTILIZAREA MATERIALULUI DIDACTIC

Există acurateţe terminologică,


în limite normale.
5 ACURATEŢEA TERMINOLOGICĂ

Lecţia este bine condusă de


către profesor şi se desfăşoară
6 MANAGEMENTUL LECŢIEI
în condiţii normale.

Profesorul face o scurtă


prezentare lecţiei noi apoi
7 PREZENTAREA LECŢIEI NOI
detaliază lecţia.

Fiind o lecţie nouă, de predare,


nu există întrebări cu un grad
8 ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI
ridicat de dificulatate,
profesorul apelează la
cunoştinţele elevilor
suplimentare.
10 VERIFICAREA ÎNŢELEGERII Profesorul face legături între
noţiuni astfel putând verifica
dacă elevi au fost atenţi şi dacă
au înţeles noţiunea prezentată
înaintea celei despre care se
vorbeşte la momentul dat.
Atunci când elevii greşesc
profesorul se explică unde şi de
11 CORECTAREA GREŞELILOR ELEVILOR
ce au greşit, îi face să înţeleagă
acest lucru şi le explică cum
trebuia să procedeze corect.
Profesorul este atent la ceea ce
fac elevii pe tot parcursul orei.
12 MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR

Lecţia este împărţită astfel încât


să existe încadrarea în timp,
13 ETAPIZAREA LECŢIEI
noţiunile prezentate să nu fie
nici foarte multe şi nici cu un
grad de dificultate ridicat.
Lecţia nu este foarte variată,
este o lecţie obişnuită de
14 VARIETATEA LECŢIEI
predare.

Ritmul este mediu.


15 RITMUL LECŢIEI

Este vizibil un echilibru al


activităţilor de
16 ECHILIBRUL ACTIVITĂŢILOR DE
Acurateţe/fluenţă a limbajului
ACURATEŢE/ FLUENŢĂ A LIMBAJULUI
MATEMATIC

Motivaţia poate fi una simplă:


fară noţiunile de azi nu vor
17 MOTIVAŢIA/ PARTICIPAREA ELEVILOR LA
putea realiza aplicaţii mai
LECŢIE departe, noţiunile legându-se
între ele şi dacă nu o ştii pe cea
de azi nu o să o ştii nici pe cea
de mâine.
Nu există tehnici de lucru
utilizate, fiind o lecţie de
18 GAMA TEHNICILOR DE LUCRU UTILIZATE
predare.

Profesorul poate adapta


noţiunile "din mers" dacă
19 MOBILITATEA/ ADAPTABILITATEA
observă că acestea sunt prea
MATERIALULUI PREZENTAT LA NIVELUL ridicate pentru nivelul clasei,
dar având în vedere că
CLASEI
profesorul cunoaşte deja clasa
materialul prezentat este la
nivelul clasei.
Medie.
INTENSITATEA
Medie.
VITEZĂ
20 VOCEA Corectă din punct de vedere
gramatical şi din punct de
PRONUNŢIE
vedere al dicţiei.

Echilibrarea atenţiei se
realizează pe tot parcursul
21 ECHILIBRAREA ATENŢIEI
lecţiei.

Nu există.
22 COMUNICAREA NON – VERBALĂ

Stimularea elevilor se
realizează prin prezentarea
23 STIMULAREA ELEVILOR
noţiunilor cât mai clar, într-o
atmosferă lejeră.
Elevii vorbesc între ei, dar nu a
fost prezentă noţiunea de grup
24 DINAMICA DE GRUP
la ora aceasta.

Dirijată de profesor.
25 DIRIJAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE

Obiectivele sunt îndeplinite.


26 REALIZAREA OBIECTIVELOR

Evaluarea lecţiei de azi se va


realiza în altă oră.
27 EVALUAREA

9. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI9


(4 CATEGORII DE ITEMI)

NR. ASPECTE ASPECTE DE PUNCTE


OBS. OBS. OBS.
CRT. CATEGORIA POZITIVE CONSIDERAT CRITICE
1 Prezenţa/ stilul/ Prezenţa plăcută, Preze Prezenţă, stil Vesti Personalitatea
vestimentaţia stil original şi nţa personal bun, menta profesorului nu
profesorului încurajator, plăcut vestimentaţie ţie se face simţită
vestimentaţia ă. adecvată adecv în mod deosebit,
elegantă ată. stil neplăcut,
iritant,
vestimentaţie
neadecvată
Vocea/ Calitatea vocii Vocea clară, Vocea nu se
exprimarea bună, exprimarea exprimarea aude clar din
profesorului foarte corectă corectă toate colţurile
sălii, neclarităţi
în exprimare
Atitudine de Foarte Convingător, Profesorul face
profesionist, convingător în devotat ideii numai minimul
devoţiune ceea ce spune, expuse necesar şi nu
devotat ideii este convingător
expuse
Relaţia cu elevii Atmosferă Atmosferă Atmosferă
relaxată, amicală, relaxată, destul tensionată,
evident pe aceeaşi de plăcută, nu se neplăcută,
lungime de undă constată conflicte
antipatie din
partea elevilor
2 Planificarea/ Obiective foarte Obiective bune, Obiective
pregătirea clare şi realiste cu realizabile, nerealiste,
activităţii: - eficienţă imediat există neclar
obiective măsurabilă posibilitatea formulate, fără
generale măsurării şi posibilitatea de
- obiective realizării lor a măsura gradul
operaţionale de atingere
Tipul şi Extremă Urmăreşte Activităţi prea
echilibrul sensibilitate faţă nevoile elevilor, antrenante/
activităţilor de nevoile metode variate monotone. Timp
elevilor, activităţi bine alese. prost gospodărit
variate Timpul bine
corespunzătoare împărţit
scopului,
împărţirea
judiciară a
timpului
Pregătirea Bogat material, Material bine Prea puţină
materialelor şi clar, judicios, conceput, atenţie acordată
resurselor corespunzător corespunzător pregătirii
scopului scopului materialelor,
irelevante,
necorespunzătoa
re
Anticiparea Eventualele Profesorul Profesorul nu
problemelor probleme ce pot anticipează anticipează
apărea au fost problemele şi ia problemele şi nu
anticipate şi se iau măsuri realiste interpretează
măsuri adecvate. pentru corect reacţiile.
Reacţiile elevilor rezolvarea lor
bine interpretate
Cunoaşterea Profesorul în Are cunoştinţe Trădează
subiectului, a deplină adecvate în ignoranţa în
sistemului cunoaştere a aceste domenii unele din aceste
politicii acestora domenii
educaţionale
3 Implementarea Profesorul Profesorul în Grupul în
– managementul permanent în control/ confuzie,
grupului control/ resursele situaţiile dezorganizat,
umane foarte bine confuze rare, grupare
exploatate/ grupare corectă nejustificată
instrucţiuni clare,
grupare eficientă

Folosirea Tipuri variate de Preponderenţa Predomină


tipurilor variate interacţiuni unui singur tip interacţiunea
de interacţiuni corespunzător de interacţiune profesor – elev
elev – elev, elev folosite. sau folosirea sau profesor –
– clasă, profesor Modelarea inadecvată. clasă; aspect de
– elev, profesor eficientă a Modelarea prelegere.
- clasă discuţiilor corectă a Discuţii
discuţiilor. deviante
Folosirea Materiale clare Materiale bine Materiale
materialelor folosite la folosite, înţelese neclare,
momentul de elevi ineficient
oportun, eficient exploatate sau
exploatate haitic folosite.
Adecvarea Conţinut corect Conţinut corect, Conţinutul nu
conţinutului şi adecvat nivelului clar explicat. totdeauna
claritatea nevoilor elevilor, corect/
explicaţiilor clar, coerent neadecvat
explicat nevoilor/
nivelului
elevilor.
Explicaţii
confuze

Corectitudinea Termeni adecvaţi Termeni Termeni


termenilor/ corect folosiţi, adecvaţi, limbaj câteodată
adecvarea limbaj adecvat în corespunzător incorect folosiţi,
limbajului toate situaţiile, limbaj
adaptaţi nivelului neadecvat prea
de înţelegere al înalt/ scăzut
elevilor pentru elevi
Adaptabilitatea Profesorul este Profesorul Nu se poate să
la nevoile capabil să-şi flexibil reaşează adapteze
elevilor readapteze demersul funcţie demersul funcţie
demersul funcţie de nevoi de nevoile
de cerinţele de elevilor.
moment Rămâne la
vechiul demers
Accesarea Se oferă căi Căi variate de Se oferă o
diferenţiată a variate de acces la baza de singură cale de
materialului accesare la baza cunoştinţe acces la baza de
de cunoştinţe cunoştinţe
funcţie de
capacitatea de
recepţie a elevilor
Perspectivă Profesorul are în Abordare Nu se abordează
transdisciplinară vedere complexă, materialul decât
cu implicaţii perspective largi plurilaterală dintr-o singură
multidisciplinar şi complexe cu perspectivă
e implicaţii imediată
multidisciplinare
Implicarea Profesorul Elevii sunt Elevii plictisiţi,
elevilor facilitează implicaţi în cea demotivaţi şi
implicarea totală a mai mare parte a neimplicaţi
elevilor în propria timpului şi
lor formare. O motivaţi
motivare foarte
bună a elevilor
Verificarea Profesorul Se evaluează Nu se măsoară
atingerii verifică pe gradul de gradul de
obiectivelor parcurs şi în final atingere a atingere a
gradul de atingere obiectivelor obiectivelor
a obiectivelor
4 Evaluarea Spirit critic Îşi observă Nu are spirit
Autoevaluare deosebit de greşelile critic. Nu-şi
dezvoltat – îşi recunoaşte
recunoaşte greşelile.
greşelile, face
plan de corectură
Răspuns Nu se teme de În general Răspunde
constructiv la critică, răspunde răspunde, negativ la
observaţii cooperativ şi consideră observaţiile
constructiv în evaluare o parte jignitoare.
procesul de integrantă a
evaluare. procesului.
9. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 10
(SISTEM INTERNAŢIONAL DE OBSERVARE A LECŢIEI DE
INFORMATICĂ)

Modul de apreciere:

În foarte În foarte
mare măsură mică măsură
10 9 8 7 6

COMPARTIMENTUL ELEMENTELE COMPARTIMENTULUI, CE SUNT


APRECIERE
OBSERVAT SUPUSE OBSERVAŢIEI
I.CALITATEA
INSTRUIRII
A. Lecţiile au sens pentru elevi. Profesorul:
1) Organizează informaţia ştiinţifică într-o anumită ordine (logică, 10
psihologică), asigură paşii necesari înţelegerii.
2) Marchează trecerea la un nou subiect/ topic (prin formule de 10
tipul: primul, al doilea), indică diferite arii de cunoştinţe.
3) Utilizează multe exemple şi contraexemple (creează impresie 10
concretă, descrie contexte, precizează regulile).
4) Reia frecvent principiile esenţiale (repetă „datele”). 10

B. Lecţia se bazează pe temeiurile cognitive ale elevului. Profesorul:


1) Utilizează concepte/raţionamente cunoscute (descrie în termeni 10
familiali obiecte/fenomene matematice).
2) Reaminteşte elevilor cunoştinţele învăţate anterior în clasă. 10

C. Profesorul arată entuziasm/bucurie pentru context, sarcină. 10

D. Profesorul este energic. 10

E. Profesorul clarifică obiectivele specifice ale elevilor:


1) Conduce formal şi/sau informal nivelul pregătirii. 10
2) Asigură feedback/spune elevilor dacă un răspuns al lor este 10
corect sau fals.

F. Profesorul utilizează un ritm adecvat pentru acoperirea


conţinutului (rapid – normal - lent). 10

II.NIVEL DE
INSTRUIRE
ADECVAT Profesorul adoptă strategii de instruire („SI”), armonizate
abilităţilor elevilor. El:
A. 1) Adaptează SI la nivelul cunoaşterii prioritare a elevilor 10
(concepte).
2) Adaptează SI la diferite rate de învăţare (deprinderi, timp
adiţional). 10

Grupează SI pentru munca în grup sau individuală.


B. 1) Utilizează abilităţile de a lucra în grup, în clasă. 10
2) Valorifică nivelul abilităţilor de grup: înalt, mediu, slab. 10
3)Construieşte instruirea de bază pornind de la stăpânirea de către 10
elevi a conceptelor, a deprinderilor de bază.
4) Utilizează instruirea individualizată (pentru fiecare elev 9
cunoştinţele sunt adaptate nivelului abilităţilor, nevoilor lor).
5) Utilizează aranjamente pentru învăţarea prin colaborare 9
(grupuri mici, eterogene pentru a completa
demonstraţiile/rezolvările).

III.STIMULARE,
MOTIVARE, Profesorul stimulează/ridică starea de curiozitate prin:
1) Prezentare de demonstraţii „surpriză”. 9
PRACTIVITATE/ 2)Prezintă subiecte din viaţa elevilor (întreabă dacă ei simt acelaşi 9
MUNCĂ/ÎNVĂŢAR lucru, dacă li s-a întâmplat, dacă se confruntă cu astfel de situaţii,
E probleme).
A. 3) Permite elevilor să descopere cunoştinţe/probleme cu soluţii 9
adecvate.
4) Prezintă cunoştinţe care probează un interes intrinsec/ nu indus 9
de profesor.

Profesorul utilizează stimulări şcolare extrinseci:


1) Laudă şi oferă feedback adecvat. 10
2) Responsabilitate pentru ce spun, ce întreabă, ce fac elevii. 9
3) Controlul temelor de acasă + completarea lor. 9
4) Aşteaptă răspunsul, oferind un timp suficient pentru elaborarea 10
B. lui.
5) Orientează răspunsurile parţiale. 9
6) Aprobă/dezaprobă şi recompensează/corectează. 10
7) Comunică expectaţii (ce crede el cu privire la performanţele 9
elevilor).
8) Evaluează grupurile mici, prin accente stimulative individuale. 6
9) Încurajează elevii pentru alte achiziţii, prin efort personal. 9
10) Laudă grupurile care au lucrat împreună, prin elemente 6
contigente (obţinerea de note/rezultate academice înalte).

Profesorul utilizează stimulente comportamentale externe:


1) Laudă. 9
2) Aprobă şi recompensează. 8
3) Laudă grupurile pentru comportamente contingente (efort - 6
note).
C.
Profesorul asigură o instruire adecvată abilităţilor elevilor:
1) Dezvoltă efortul care conduce la succes. 8
2) Antrenează fiecare elev în învăţare. 8

Alocă timp, în special:


D. 1) Timp necesar pentru instruire. 10
2) Timp pentru reflexie personală. 9
3) Timp pentru destindere. 8

Rata de implicare:
IV. TIMP 1) Profesorul utilizează managementul efectiv al clasei. 9
A. 2) Elevii aşteaptă lecţia/profesorul. 6

Este flexibilă (programul este relativ rigid).


B.
V. RUTINA
ZILNICĂ
Evidente (E)
Lumină, temperatură, ventilaţie, zgomot afară, spaţiu. (E) Nonevidente
(NE)
VI. CENTRE Culegeri, bibliotecă, planşe cu formule/relaţii, retroproiector, Vizibile (V)
DISTINCTE DE calculator, tablă. (NE) Utilizabile (U)
ACTIVITATE

VII. CONDIŢII
ERGONOMICE
ADECVATE
Calculatorul, manualul (U)
VIII. RESURSE