Sunteți pe pagina 1din 12

Formulare

Formular 2B*

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr.


………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr.
………………… din data de …………………………….., publicată pe www.oradea.ro în vederea
atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem
oferta noastră, precum şi următoarele documente:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original,

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă


asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic
Formular- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate
de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de
care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de .................
(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de .................
(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau
acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află
în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Formular - INFORMAŢII GENERALE

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Contul de Trezorerie:
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......................................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
(în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
9. Principala piaţă a afacerilor:

Operator economic,
…….........……………….
(semnătura autorizata)
Formular – Formular de oferta produse
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem cu
opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de
cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare
de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp
anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)


|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
„alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXA LA FORMULAR OFERTA

Nr. Denumire produs


crt. U.M. Cantitate Pret Valoare
solicitata unitar (lei fara TVA)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(4)x(5)
A. MATERIALE SANITARE – lotul 1

1 Alcool sanitar 500 ML buc 32


2 Fesi 5/8 buc 113
3 Fesi 8/10 buc 133
4 Vata 200 gr pach 28
5 Comprese steril buc 210
6 Leucoplast(5 cm) buc 53
7 Betadină 100ml buc 22
8 Rivanol 1 % 200 ml flac. 27
9 Manusi chirurgicale 100 buc/cut) cut 28
10 Prosop de hârtie buc 163
11 Apă oxigenată (200 ml) buc 21
12 Pansamente cu rivanol cut 56
13 Saci negri pentru deşeuri menajere buc 34
Pahare de unică folosinţă 100
14 buc/set (200 ml) set 36
Total valoare fara TVA- lot 1
TVA
Total valoare cu TVA

B.MEDICAMENTE – lotul 2
Methylprednisolonum
250 mg/4 ml sau Dexamethasonum
1 8 mg/2 ml fiole 53
2 Salbutamolum spray flac. 29
Diazepamum solutie injectabila 10
3 mg/2 ml - 5 fiole fiole 47
Diazepamum solutie rectala
4 5mg/2,5ml pungi 37
Paracetamol comprimate (1 cut=20
5 comprimate) compr. 2360
Furazolidon 100 mg (1 cut=20
6 comprimate) compr. 800
Metoclopramidum comprimate
7 (1 cut=20 comprimate) compr. 260
Calcui gluconas soluţie injectabilă
8 10% fiole 125
Gentamicinum picaturi oftalmice
solutie 0,03% sau Naphazolinum
9 picaturi oftalmice solutie 0,03% flac. 27
10 Promethazinum sirop 5 mg/5 ml flac. 14
11 Epinephrinum solutie njectabila 1 fiole 90
mg/ml (adrenalină) 0
Glucosum 33% sol. Injectabila 3,3
12 g/10 ml fiole 69
13 Apa distilata Fiole 80
14 Clorura de sodiu 9 mg/l fiole 82
Chlorphenaminum comprimate (1
15 cut=20 comprimate) cutii 18
16 Loratadinum sirop 1 mg/ml flac. 18
Butyscopolammonii bromidum
17 comprimate (1 cut=20 comprimate) compr. 1140
Acidum acetiylsalicylicum
18 comprimate compr. 820
Combinatii (sulfat de atropina,
ergoton, clorhidrat de propranolol,
amobarbital sodic)
comprimate filmate
19 (1 cut=20 comprimate) compr. 460
Trimebutinum comprimate (1 cut=30
20 comprimate) compr. 660
Gluconalactat de calciu si magneziu
21 efervescent cut 52
Heparinoidum unguent sau similar
medicatie antivaricoasa heparina
sau heparinoizi
22 pentru utilizare locala tub 27
Diosmectita 3 g/plic (1 cut=10
23 comprimate) plic 220
24 Phenylbutazonum crema tuburi 52
25 Nifedipinum drajeuri draj. 130
Drotaverinum comprimate
26 (1 cut=20 comprimate) compr. 1060
Metamozilum tablete
27 (1 cut=20 comprimate) compr. 1460
Total valoare fara TVA- lot 2
TVA
Total valoare cu TVA
Contract de furnizare - tip
nr. _______ data _________

1. Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, s-a incheiat
prezentul contract de furnizare de produse, intre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin ADMINISTRATIA SOCIALA


COMUNITARA ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Str. Primariei nr. 42,
tel.0259/441677, fax 0259/441678, cod fiscal 14371033, cont nr RO50 TREZ 0762 4680 220X
XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată legal prin Director General – Arina
Moş, in calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic


adresă .........................................telefon/fax

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal


...................................cont (trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin .............................................................(denumirea conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in
perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi
distincta de nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC).
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze medicamente şi materiale sanitare necesare pentru dotarea
cabinetelor de medicină generală din grădiniţe, şcoli, licee şi universitate,, conform caietului de
sarcini.
4.2 - Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a modifica cantitatea comandata, în plus sau în
minus, în functie de necesitati sau alte situatii neprevazute ivite pe parcursul derularii contractului,
cu maximum 15%.
4.3 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este de ____________ lei fara TVA, la
care se adauga TVA conform dispozitiilor legale.
5.2 Preturile unitare ale produselor sunt cele prevazute in anexa 1 la formularul de oferta, anexa la
prezentul contract.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 1 luna, de la data semnarii, respectiv de la data de
_________________ pana la data de _________________.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt: - propunerea tehnica
- propunerea financiara
- caietul de sarcini
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in
oferta.
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de 7 zile de la primirea comenzii din
partea achizitorului.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă
fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau
necorespunzătoare cu cerinţele din Caietul de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor.
10.3- Achizitorul va efectua plata către prestator prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data
primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fără obiectiuni a produselor furnizare.
Achizitorul are obligatia de efectua plata catre furnizor pe baza facturii, insotita de procesul verbal
de receptie, semnat fara obiectiuni de comisia de receptie, si pe baza situatiei de plata intocmita
conform anexei la oferta financiara.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1- În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a
exclude alte căi de sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara TVA, o dobanda
penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru
fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la
contravaloarea obligatiilor neindeplinite.
11.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile, atunci acesta are
obligaţia de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8
puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.
11.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. şi 11.2 curg de drept din data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
11.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1
şi 11.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare minimale de 40 euro.
11.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului pulic.
11.6 In cazul rezilierii unilaterale a contractului de catre achizitor, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data
denuntarii unilaterale a contractului.
11.7 Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul
unui pact comisoriu , fara punerea in intarziere a furnizorului, sau fara alta formalitate si fara
interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca furnizorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile sau orice alte documente
necesare executarii obligatiilor contractuale;
b)daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte parti
c)in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in scris, de
cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea
contractului.

Clauze specifice
12. Receptie, inspectii si teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din oferta anexa la contract si cu cele din caietul de
sarcini.
12.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
12.4 - Nu vor fi receptionate produsele care nu corespund prevederilor caietului de sarcini. Daca
vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul
sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
12.6 - Prevederile prezentului articol nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.
13. Ambalare si marcare
13.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara
limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme,
la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in
asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare,
unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de
manipulare grea in toate punctele de tranzit.
13.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.
14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor
respectand:
a) termenul comercial stabilit;
14.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat
achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
-factura
14.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face, prin semnarea
de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru
livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor referitoare la receptia produselor.
14.5- Termenul de garantie al produselor furnizare este de minimum 1 an.
15. Asigurari
15.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in
oferta, anexa la contract.
16.2 - Pretul contractului este considerat ferm exprimat in oferta, el neputand fi modificat sau
ajustat pe toata perioada contractului.
17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a furniza produsele in termenul specificat la punctul 9.2
18.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul convenit, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumate se face
cu acordul partilor, prin act aditional.
18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.
19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract.
192 – Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor livrate, în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil cesiune care insa nu va putea afecta obligatiile
nascute din prezentul contract si care vor ramane in sarcina partilor contractante asa cum au fost
stipulate si asumate initial.
19.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile
mentionate la art 20.2
20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, de catre instantele judecatoresti competente.
22 Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ................. prezentul contract in trei exemplare originale.

Achizitor, Furnizor,