Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2i-577/20
HOTĂRÎRE
(dispozitiv)

24 mai 2021 ora 16.30 mun. Chișinău


Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Vasile Șeptelici

Cu participarea reprezentantului creditorului, în baza mandatului Vdovicenco


Ștefan, administratorului statutar al SRL West Invest Capital Pușcaș Ruslan,
reprezentanților debitorului, în baza mandatelor Vitalie Tihon și Andrei Iosip,
reprezentantului administratorului provizoriu, în baza mandatului Leșanu Tudor
În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă
de Axionov Constantin împotriva SRL West Invest Capital cu privire la intentarea
procesului de insolvabilitate
În conformitate cu prevederile pct.1.2, 2.1, 2.1.4, 3.1 al Contractului de
fidejusiune nr.27312 încheiat între Axionov Constantin și SRL West Invest Capital
la 19.12.2016, art.1170 alin.(1) Cod civil, 2, 10, 18, 21, 28, 34-35 din Legea
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art.118 alin.(1), 238-241 CPC instanța de
judecată,

hotărăște:

Se admite cererea introductivă depusă de Axionov Constantin cu privire la


intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL West Invest Capital,
IDNO *****, cu sediul MD-2068, str.***** ap. ***** mun. Chișinău, R.
Moldova.
Se constată insolvabilitatea debitorului SRL West Invest Capital, IDNO
*****, cu sediul MD-2068, str.***** ap. ***** și se intentează procesul de
insolvabilitate față de debitorul SRL West Invest Capital, IDNO *****, cu sediul
MD-2068, str.***** ap. *****.
Se ridică dreptul administratorului Pușcaș Ruslan de administrare a SRL West
Invest Capital şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la
data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant
persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a
participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.
Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității al SRL West
Invest Capital Crețu Adriana, deţinătorul autorizaţiei nr. 190 din 23.02.2015,
eliberată de Ministerul Justiţiei.
Din momentul intentării insolvabilității, dreptul debitorului de a administra și
de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare se transmite administratorului
insolvabilității.
Se împuterniceşte administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi
administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa
debitoare a SRL West Invest Capital.
Se obligă administratorul insolvabilității:
a) Să notifice creditorii SRL West Invest Capital, despre înregistrarea cererilor de
validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor pînă la
09 iulie 2021;
b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza
neîntîrziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;
c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate nu mai tîrziu
de data de 23 iulie 2021 tabelul definitiv al creanțelor;
Ținînd cont de perioada concediului anual al judecătorului, se stabilește
ședința de validare a creanțelor pe data de 04 octombrie 2021 ora 14.45 în incinta
judecătoriei Chișinău, sediul Central, str. Zelinski 13, bir.11.
Dispozitivul prezentei hotărîri se publică în conformitate cu prevederile art.7
legea insolvabilității.
Hotărârea este definitivă și executorie, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea
de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare prin intermediul
judecătoriei Chișinău sediu Central.

Președintele ședinței,
judecătorul /semnătura/ Natalia Iordachi

Copia corespunde originalului


Judecător Natalia Iordachi