Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF.

HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

Proiect de lecție

DETERMINANTUL UNEI MATRICE PĂTRATICE DE ORDIN CEL MULT 3

Clasa a XI-a D filiera tehnologică

Profesor: Oriță Florentina Paula

Disciplina: Matematică

Unitatea de învăţare: Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare

Tema lecţiei: Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3.

Tipul lecţiei: Lecție dobândire de noi cunoștințe.

Competenţe generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri matematice

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice:

3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în situaţii practice


LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

4. Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici

5. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora

6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial,
analitic, sintetic)

Valori şi atitudini:

• manifestarea curiozităţii şi a imaginaţiei în crearea şi rezolvarea de probleme

• manifestarea tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare

• dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate

• dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune

• manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate

• dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a
construirii unei teorii

• formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor
probleme practice

• formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.

• Metode şi procedee: conversaţie, exerciţiul , explicaţia, exemplificarea, problematizarea,

• Modul de organizare al clasei: frontal, individual

• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării
aplicaţiilor (verbală / note).
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

Resurse:

• Materiale didactice: Manualul Matematica M2 Clasa A XI-A - Marius Burtea, Georgeta Burtea, Editura Books Unlimited Publishing,
București 2007, fişa de lucru

• Umane: 15 elevi

• Temporale: 50 min

Locul: sala de clasă.

Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manualul

Modul de Procedee de
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei Metode
organizare evaluare

1. Moment Verificarea prezenţei elevilor, notarea absenţelor în


organizatoric catalog.Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea Conversaţia Frontal
lecției(cretă, burete, caiete elevi, alte materiale)

2. Anunţarea Se scrie pe tablă de către profesor titlul lecţiei: Determinantul unei Conversaţie observarea
Frontal
temei matrice pătratice de ordin cel mult 3, se anunță competențele vizate frontală elevilor

3. Reactualizarea
Se recapitulează noțiunea de sistem cu două ecuații de gradul I cu analiza
cunoștințelor Conversaţia Frontal
două necunoscute și metodele de rezolvare a acestor sisteme răspunsurilor
anterioare

4. Dirijarea Determinantul de ordinul 2 Muncă Independent observarea


invaţarii independentă, elevilor,
Pentru introducerea noțiunii de deterninant de ordinul 2 vom porni de în caiete și la analiza
la rezolvarea cu metoda reducerii a sistemului tablă răspunsurilor
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

a11 x+a12 y =b1


{a 21 x+ a22 y =b2
, coeficienții a11,a12,a21,a22 și termenii liberi b1, b2
fiind numere reale.

a11 a12

Fie
A=
( a 21 a22 ) matricea sistemului formată din coeficienții
necunoscutelor.

După înmulțirea convenabilă a ecuațiilor și eliminarea pe rând a a


necunoscutelor, se obțin următoarele formule pentru soluția
sistemului

a22 b1 −a12 b2
x=
a11 a22−a21 a12

a 11 b2 −a21 b1
y=
a11 a 22−a21 a12

Valoarea comună a numitorilor se numește determinantul de ordin


doi asociat matricei sistemului.

Definiție:

a11 a12

Fie matricea pătratică de ordinul doi


A=
( a 21 a22 ) . Numărul
a a
d=| 11 12|=a 11 a22−a 12 a21
a21 a22 se numește determinantul de ordin
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

doi sau determinantul matricei de ordinul doi A.

El se mai notează cu det A sau det (A)

Exemplu:

3 5
Fie matricea
A= ( )
1 4 . Determinantul ei det A=

|3 5 |=3⋅4−5⋅1=12−5=7
1 4
Determinantul de ordinul 3

Pentru introducerea noțiunii de determinant de ordinul trei se


pornește de la rezolvarea sistemului de trei ecuații de gradul I cu trei
necunoscute.

a11 x +a12 y+ a13 z =b1

{a21 x +a 22 y +a23 z=b2


a31 x +a32 y+ a33 z=b3
, coeficienții aij și termenii liberi b1, b2, b3
fiind numere reale.

a11 a12 a13

Fie
(
A= a 21
a 31
a22
a32
a23
a33 )matricea sistemului formată din
coeficienții necunoscutelor.

După înmulțirea convenabilă a ecuațiilor și eliminarea pe rând a a


LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

necunoscutelor, se obțin următoarele formule pentru soluția


sistemului

a22 a33 b1 +a32 a13 b2 +a21 a23 b3 −a22 a13 b3 −a32 a23 b1 −a12 a33 b 2
x=
a11 a22 a33 +a13 a21 a32+ a12 a23 a31−a13 a22 a31 −a12 a21 a33−a 11 a23 a32

a11 a33 b2 + a13 a21 b 3 +a 31 a23 b1 −a 31 a13 b2 −a11 a23 b 3 −a21 a33 b 1
y=
a11 a 22 a33 +a 13 a 21 a32 +a12 a23 a31−a 13 a22 a31−a12 a21 a33−a11 a23 a32
a11 a 22 b3 +a32 a21 b 1 +a 12 a31 b2 −a31 a22 b 1−a21 a12 b3 −a11 a32 b2
z=
a11 a22 a33 +a13 a21 a32+a12 a23 a31−a13 a22 a31−a12 a21 a33−a 11 a23 a32

Valoarea comună a numitorilor se numește determinantul de ordin


trei asociat matricei sistemului.

Definiție:

a11 a12 a13

Fie matricea
(
A= a 21
a 31
a22
a32
a23
a33 )
Numărul

a11 a12 a13


d=|a21 a22 a23 |=
a31 a32 a33
a11 a 22 a33 +a 12 a23 a31 +a21 a32 a13−a 13 a22 a31−a 11 a32 a23−a33 a21 a12
se numește determinantul de ordinul trei sau determinantul matricei
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

pătratice de ordinul trei A.

Exemplu

Fie matricea

−1 2 0
(
A= 0 1 0
0 0 3 )
Determinantul matricei

-1 2 0
det A=|0 1 0 |=
0 0 3
−1⋅1⋅3+0⋅0⋅0+2⋅0⋅0−0⋅1⋅0−(−1 )⋅0⋅0−0⋅2⋅3=−3
Observație
Pentru o matrice cu un singur element, determinantul său va fi un
determinant de ordinul unu, egal ca valoare cu acel număr.
Reguli de calcul pentru determinantul de ordinul trei
1. Regula lui Sarrus
- se copiază sub determinant primele două linii
- se face produsul elementelor de pe diagonala principală și paralelele cu
ea care se însumează, se scad produsele termenilor de pe diagonala
secundară și paralelelor cu ea.

Exemplu
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

2.Regula triunghiului
Această regulă de calcul constă în obținerea celor șase produse prin
construirea unor triunghiuri care au vârfurile elemente din
deterninant. Produsul elementelor de pe diagonala principală și
,,vârfurile"triunghiurilor ce au baza paralelă cu aceasta se însumează,
iar cele de pe diagonala secundară și ,,vârfurile" triunghiurilor ce au
baza paralelă cu aceasta se scad.

3. Regula minorilor sau dezvoltarea determinantului după elementele


unei linii sau coloane.
A= a( ij ) nxn , se
Definiții: Pentru o matrice pătratică de ordinul n
numește minorul elementului aij, determinantul de ordin n-1care se
obține din determinantul inițial prin eliminarea liniei i și a coloanei j
și se notează cu dij.
i+ j
Numărul
δ ij=(−1 ) d ij se numește complementul algebric al
elementului aij.
Valoarea detreminantului de ordinul trei este egală cu suma
produselor elementelor unei linii și complemenții algebrici
corespunzători.
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

a11 a12 a13


d=|a21 a22 a23 |=a11 δ 11 +a12 δ12 +a13 δ13
a31 a32 a33

(dezvoltarea determinantului d după prima linie)


aprecierea
5. Asigurarea Lucru la tablă Frontal, corectitudinii
feed-back-ului Elevilor li se distribuie fișele de lucru și li se propune rezolvarea și individual individual rezolvării
exercițiilor cuprinse în acestea. aplicaţiilor

Aprecierea grupelor în ansamblu și a elevilor care au răspuns în Conversaţia Frontal


6. Evaluare
timpul lecţiei Individual

7. Tema pentru Conversaţia Frontal


Exerciţiile rămase neefectuate din fișă.
acasă Explicaţia

FIȘĂ DE LUCRU

DETERMINANȚI DE ORDIN DOI ȘI TREI

Clasa a XI-a D, M2

1. Calculați determinanții de ordinul 2:


LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

|−3 1 |
a. 2 2
2! 1!
| |
b. 4! 2!
2. Rezolvați ecuațiile
2 x−2 x
| |=0
a. 6 1
2
2 x x ( x+2 )−1
| |=0
b. 1 1
3. Calculați determinanții de ordinul 3 folosind cele trei metode de calcul:
1 4 −1
|0 2 1|
a. 1 −1 −1
0 40 9
|0 2 2|
b. 0 6 2
4. Rezolvați ecuația:
1 2 0
|3 x 1 |=|6 2 |
3 1
1 3 2
1 1 1
D ( x )=|1 2 4 |
5. Fie determinantul 1 x x2
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF. HARALAMBIE", TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

a) Calculați D(4)
b) Calculați D(x)
3a a+1 −2

6. Fie matricea
(
A= 2 a+3 2
1
−3
a+1 a−2 ) .
a. Pentru a=1 calculați detA
b. Calculați detA
5 −1 1 1 1 1

7. Fie matricele
A= 1 1 2
2 2 0( ) ( )
și
B= 0 1 1
2 2 0 .
a. Verificați dacă este adevărată relația: detA +detB= -27
b. Calculați det AB- det(A-B)2

S-ar putea să vă placă și