Sunteți pe pagina 1din 3
Dosaral nr. 3.74/14 HOTARIRE in numete Legit 03 matte 2016 or. Chugeni Judecttora Cluseni Instanta de judecati in componenta: Prosedintl gedinfi,judeettor Nchteneo Veronica grefier Samsi Valentina (cu participarea reclamantului, Catianoi Artemie ‘reprezentanului piritului presedintele raionului Causeni, Tulei Veacestav, examinind in sedinga publck pricina civil la ceterea eererea de chemare in judecaté depusd de Cétinoi Artemic impotriva presedintelui raionului Causeni cu privite la contestarea actului administrativ — dispozitia ur. 254-p din 10.09.2014, cu privie la ddestimirea din fanctie, constata: Argumentele participan(ilor la proces: 1, Cliinoi Artemie a depus cererea de chemare in judecatd impotriva pregedintelui rsionului CBugeni cu privre la contestarea actuhui administrativ — dispozitia ar. 284-p din 10.09.2014, cu pavire la destiuiea din Funct 1.1 fn motivarea actiuniireclamantul CAtinoi Artemie a indicat cA, fa 12.09.2014 a fost adus® fa cunostintA Dispozitia ar. 284- 1p 10.09.2014, prin care a fost destiuit din functie in uma actului de constatare nr. 02/35 din 19.09.2013 a Comisiti Najjonale de Integritate i Hotirrea nr e/2-69412014 din 06/02/2014. 1.2 Solicit reclamantl, C&tinoi Artemie abrogarea Dispozitie nr. 254-p din 10.09.2014, deoarece prima instant’ mu gia onorat obligajunile mentionate la art. 236 alin. (4) CPC, participant care au au fost prezenti la promuntarea dispozitivului hotirii primese ‘copia hotiriri in decurs de zie 1.3 Astfel,indicd reclamantul c3, a primit hotirirea primel instante la 12 septembrie 2014, nu este de acord cu ea sila 17.09.2014, fa depus cerere de apel cu numirul 45153 fiind la moment in proces de judecatd. La 10.10.2014 a depus o eerere prealabita in ccancelavie, dar pini la ziua de azi nu a print nici un rispuns. Considera reclsantul c& afta timp cit mu este © hotirre de judecat definitiva nu este oportun de emis un act de destituire din functie. ‘Lo Prin incheierea din 17 februarie 2015, procesul civil la cererea de chemare in judeeatd depust de Citinoi Artemie impotrva presedintclui rionului Caugeni cu privice la contestarea actului administrativ — dispozitia ur. 254-p din 10.09.2014, cu_privire la