Sunteți pe pagina 1din 22
’ 2. CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE |. THE SUPREME COURT OF JUSTIC AREPUBLICH MOLDOVA, ‘OF THE REPUBLIC OF MOLDOV. aun Char ‘Cie, PRs a, epulea Moldos, D2005, Republic of Molva, MD-200, tei 373 22) 218758 eu f(373 2) 218768 smal: ines) nd emiinfesind Ne. 318-237/21 din 14.06.2001 Dnei Domnica Manole Presedintele Curtii Constitutionale a RM Prin prezenia, in baa tnchelerii din 14 iunie 2021, Colegiul civil comercial si de contencios administrtiv al Curt Supreme ‘de Justice Vi cexpediazl sesizarea depusi de Partidul Politic Platforma Demnitate gi Adevir, reprezentat de avocatul {on Botnarenco, in vederea exeminitii constitufionalitiit unor prevederi din Codul electoral dupa cum urmeazi: = sintagma ,firirespectarea procedurii prealabile” din art. 72 alin, (3) din Codul electoral, prin prisma dispozitilor art. 7, art20 alin(2), ae, 23 alin, (2), art 38, din Constitujia Republiit Moldova, = sintagma ,Contestayile” i sintagmele ,se examineazd in conformitate eu prevederile Codului administativ” din ar. 73 alin, (7) Cod electoral, prin prisma Aispoziilorar.7, att 20 alin(2), art, 23 alin. (2), at. 38, din Consttaia Republi Moldova - sintagmele ,nstanja de judocata adopt si pronungs hotirirea in conformitate cu prevedetile gi ale Codulut administrativ” din art. 74 alin, (1) Cod electoral, prin prisina dispoziilor et. 7, ar.20 alin.2), art. 23 alin, (2), art 38, din Constituia Republicii Moldova. Anexi: copia inewierii din 14 iunie 2021 pe 6 pagini, ssizarea privind excepfia de 122720 pe s neconstitufonalitate pe 1S pagini, copia Incheirii Cui de Apel Chisinit ar. i, copis decziei Cui Supreme de Juste ne 31-276/20 pe S pai Presedi al Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ al ‘Tamara Chigea-Doneva fo iaTER aN | = renunley goons 4 “ak CURTH CONSTITUTIONALE A REPUBLICI MOLDOVA, Republica Moldova, mun. Chingy, t-A. Lapaqnean, 28, MD ~ 2004 SESIZARE DPRIVIND EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE confimitate eu at 135 ain. (I) lita) silt. g) din Constttie 1 AUTORUL SESIZARIT ‘Numele gi prenumete: Botwarenco fon cupaia ‘Avoca in cadrul BAA Legal Service” ‘Adesa Telefon E-mail In num reprezentatuli Parti Politic Platforma Demnitae Adevar 11-OBIECTUL SBS Prezenta ssizae ate ca object exercttre controll consi ‘Codil Electoral ups cum urea: + sintagma fra respecrarea procedurit preofabitey din ait, 72 alin. (3) din Coal Pectoral al Republics Moldova prin pison dispozfilr at. 7, a.20alin.2), art 23 alin, 2)at 38, din Consttaia Republic Mokdovs. = Snag Contest” i sntognele se examinenzi tn conformitate cu prevederile Codului Administrtiv” di ant, 73 alin. (7) Cod Eeletoral pin prima disporiilor at. 7, at.20 ain (2), art. 23 alin. (2), art. 38, din Constitujia Republiit Moldova, = sintagmcle wfastante de judecatd adopta si pronuntéhotdrtrea in conformitate ew prevederile ole CodulLadiainisteativ” diy at. 74 alin. (1) Cod Pectoral pein prism Aispcititor a, 7, ar.20alin(2), at. 23 alin. 2), art. 38, in Consttin Republic Moldova jonni unor peveder in Povsivit dispozititor art, 72. alin, (2) din Codul Elector al Republict Moldows Contest privind actiuile si hotavvile Comise’ Electorate Centrale 3 ale Consiiavi Coordonator al Audvizualul se depun, far respectarea procedurit preaabie, la Certea de ‘Apel Chisinau in termen de 3 ile calendarisice de la daca saviririt acti sam adopt Ivars Conform art. 73 alin. (7) dn Coda Electoral Republict Moldova ,.Contestaite depuse la Instanele cl julecata se examiner fn conformitate cu prevederite Cod de procedur civil le Codulul adminisats." Possvit art, 74 alin (1) cin Cod Bletora al Republi Meda nstanfa de Judea adept st romuntd hotarirea in conformitate en prevelerite Codi de procera ivi ae Codulut sunita.” IL — CIRCUMSTANTELE CAUZEL BXAMINATE DE CATRE INSTANTA DE SUDECATA. {In procedura Cui Supreme de Jus se afl cavza dministrativ cu ne. 3-237/21, (udecitori 1X. Vase, V.Burduh, MGhervas)inaimtats de citre Partidl Politic Pltforma Demnitate si [Adevar, reprezentat dc avoeatul Botnarenco Ion impotriva Comisie Eletorale Central, tert Biroul Polite’ de Reintograre din eadeal Cancelatei de Slat « Guvermalui Republicti Mokdova, Comisia Unificatt de Control din eadrul Cancclarei de Stat » Guvemului Republiit Moldova, Inspeetoratul General al Polite Astfl, 14 07.06.2021 prin ntermedial Seo Evident si Documentare Procesual a Cui de Apt Chisnti,teprezentanta en dept de vot consulta al Parttului Politic Platform Deranitate gi Adevde (PPDA) ~ Botarenco Ton a depus 0 contestajc in materi elecoralaprvind anulareg al sii Comisiei Electorate din 05 junie 202] en privire la “organizara sector devotare pentru alegtori din localitaile din stingn Nistruli(rasnisria), ‘municipal Bendee si vnele locality ale raionului Caugeni in eadrulaleyeilorparlamentare anticipate din data de 1 ule 2021 prin cae sa dsp: Organizaea, in adcul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 ile 2021, seefile de votare penta alegstri din ocaliile din stinga Nistrlui (Transnistria), rmunicipiul Bender sivnele localtagi ale ign Cauyeni, (conform anexei, “Manlpin Chisint 2 Oras Anni Not, ratonudAnenit Nol T Coma Calf, raionnd “Anenit Noi 2Satal Gura Bicuu,raionul Ament Noi 2 Sanu Hirbovi, raionul Anenit Not I Sat Faria, vaionul Anenit Noi 4 Comma Zoterievea, raional Anenii Not 1 Orasul Cater, rains! Cugeni 2 Satal Chiraies, raionud Cényent 2 Sarat Copanca, rlonnl Caasent 2 Comune Frladeni,ratonal Ciusen! 1 Satu! Haginus. ruional Caugent 2 Orasul Crier, raionud Cruden! 1 Comuna Cociert, raiontl Diubeisari 2 Comma Corjove, raion! Dubasari I Comune Cosnia, raional Dubasari 1 Coma Cognita (saul Polrebee), ratonul Dubisart 1 Sara! Dorofeai reiomul aubiard 3 Connon Melovna Now, rail Dubsicart I Sanu sta raion Dubisari 1 Saul Sonate, raion Floret! 4 Oragul Rezina, raional Rezina 4 Orage Stefan Voda, vatond Stefan Vodd 1 Comune Réxctiel, ratond Stefan Voda 1 Municipal Bender 2) = Consilil elstora l eireumscripiiclectorae pentu locale din stings Nistul rr. 37 va corsttl sel de volar si birouile elector ale acestora, + Ministrul Afacerilor Inteme, ia bazeatsibufillor ce fi revin conform prevederitor CCoduui elecoral, va intveprinde toate misurile necesaeeprivind mentnerea orinit public in leaiile nde ig a sedi scte de votare enumerate fn anexa la prezenta hota. = In scopl garantii security procesulu de votae a seile de votare din oe affae In Zon de Securtate, Comisia Elctrala Cental face apel edt observer najonal,intnajionli gi Comisia Unifieaa de Contr tn vederea monitors desfigudr pagnice a procesull electoral in carl secifor de votare menfonate, Prin incheierea eu 143-7624 din & iunie 2021 Colegiul civil, comercial si de contencios txiinisatv al Cui de pel Chigintu a delarat ca find fnadmsbis cfu in contencios ‘adminisrati inaintatt de Partdul Politic Pltforma Demwitate gi Adevir, prin intemediut reprezentaituli eu dre de vot consltativ, Botnarenco lon, cite Comisia Eletoralt Cental, teri - Biro Politic de Reintegrae din’ cadral Cancelarie de Stt a Guvernulai RM, Comisia Unifeats de Control din adrul Cancelriei de Stata Guvernlu RM yi Inspeetoratul General al Polite pivind: ‘anulare para a sot administrativ normatv gi anume a Hotidrii CEC ne. 4965 din 0 iunie 2021 a find legal in partenstabilvi/desehiderii numa total de 44 seefi de votre pent alepitorit din localitaile din stings Nistului (Transnistria) ‘conform anes Ia hotrea menjonal temiterea de cre instan de judecat a aclu administra favorail prin eae 8 Fie stobltddeschidren a 28 sect de votare pentru alegdtoit din localitile din stings Nistalu (Transniste), + constatate ical at. 32 alin. (3) it), €) din Codul Electoral de etre Comisia hestoralé Central la formarea numarului de set de votare in mune de 44 pentra leitor din locaitailedin singa Nistruli (Transnistria) confoum anne a hotrirea renjionats