Sunteți pe pagina 1din 12

Student: PETRESCU M.

IONUȚ-EUGEN

Forma de învățământ: IFR, anul III, Drept

Nr. matricol : 20416

Denumirea disciplinei de examen: DREPTUL FAMILIEI

Data examenului: 07.02.2021

Adresa de e-mail: ionutpetrescu19@gmail.com

Acțiune de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei

Cadru didactic

Conf. Univ. Dr. Laura Macarovschi

E-mail: laura.macarovschi@ucdc.ro
Consideraţii prealabile

Cererea este mijlocul prin care o persoană solicită concursul instanţelor


judecătoreşti în vederea ocrotirii drepturilor şi intereselor sale legale.
Cererile în procesul civil pot fi:

a) cereri introductive de instanţă (principale) cele prin care se declanşează


procesul civil (sau „cererile de chemare în judecată”).
b) cereri incidente – cele care se fac în cursul unui proces deja deschis şi care pot
proveni fie de la reclamant (cereri adiţionale sau modificatoare), fie de la pârât
(întâmpinare, cerere neconvenţională), fie de la alţi participanţi sau terţe persoane.

Conţinutul cererii de chemare în judecată

Conţinutul cererii de chemare în judecată este prevăzut în dispoziţiile art. 112


C.proc.civilă.
Astfel, aceasta trebuie să cuprindă:

1. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice,


denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul
comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar.
Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde
urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
2. numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul
reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
3. obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când
preţuirea este cu putinţă.

Pentru identificarea imobilelor se va arăta comuna şi judeţul, strada şi numărul,


iar, în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, sau, când imobilul este înscris în cartea
funciară, numărul de carte funciară şi numărul topografic;

4. arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;


5. arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.

Când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii câţi pârâţi
sunt, mai mult câte o copie de pe fiecare înscris, pentru instanţă; copiile vor fi certificate
de reclamant că sunt la fel cu originalul;
Se va putea depune şi numai o parte dintr-un înscris privitor la pricină, rămânând
ca instanţa să dispună, la nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime.
Dacă înscrisurile sunt scrise în limbă străină sau cu litere vechi, se vor depune
traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.
Când reclamantul voieşte să-şi dovedească cererea sau vreunul din capetele
cererii sale, prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia.
Când se va cere dovada cu martori, se va arăta şi locuinţa martorilor.
6. semnătura.

Potrivit art. 113 al. 1 C.pr.civ., la cererea de chemare în judecată se vor depune
atâtea copii după cerere câţi pârâţi sunt.

Cererea de chemare în judecată are următoarele caractere:


a) este un act de procedură;
b) reprezintă o manifestare de voinţă;
c) pune în mişcare acţiunea civilă (declanşează procesul civil).

Prin cererea de chemare în judecată, pârâtul poate avea mai multe pretenţii
(solicitări, cereri). Fiecare cerere poartă denumirea de capăt de cerere, una dintre ele
fiind întotdeauna principală, iar celelalte secundare. De exemplu, într-un proces de divorţ
reclamantul poate solicita prin cererea de chemare în judecată: a) desfacerea căsătoriei; b)
încredinţarea copilului minor; c) revenirea la numele purtat înainte căsătoriei; d) partajul
bunurilor comune; e) obligarea pârâtului la plata unei pensii faţă de copilul ce-i va fi
încredinţat; f) cheltuieli de judecată. Fiecare dintre aceste solicitări constituie un „capăt
de cerere” distinct, „desfacerea căsătoriei” fiind cererea principală.

Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul răspunde la cererea de


chemare în judecată, urmărind să se apere faţă de pretenţiile reclamantului. Potrivit art.
115 C.pr.civ., întâmpinarea trebuie să cuprindă: a) excepţiile de procedură pe care pârâtul
le ridică la cererea reclamantului; b) răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale
cererii reclamantului; c) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere; d)
semnătura.
De regulă, întâmpinarea este obligatorie, afară de cazurile în care legea prevede
în mod expres altfel.
Întâmpinarea trebuie depusă în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt plus unul
pentru instanţă.

Cererea reconvenţională

În procesul civil, pârâtul nu adoptă întotdeauna o poziţie procesuală de apărare,


defensivă, ci poate avea şi o atitudine agresivă, ridicând pretenţii proprii împotriva
reclamantului.
Cererea reconvenţională este deci cererea prin care pârâtul are pretenţii în
legătură cu cererea reclamantului. Cererea reconvenţională trebuie să întrunească aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. Această cerere trebuie
depusă de pârât odată cu întâmpinarea.
*Model acțiune de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei.

CĂTRE,
JUDECĂTORIA BUZĂU

Subsemnatul P. O., cu domiciliu în Mun. Buzău, str. Trandafirilor, nr.19, ap.57,


Jud. Buzău, în calitate de reclamant, chem în judecată pe P. M., domicilată în Mun.
Buzău, str. Grivița, nr.26A, jud. Buzău, în calitate de pârâtă, pentru ca, prin hotărârea ce o
veţi pronunţa, să dispuneţi:

- desfacerea căsătoriei încheiate la data de 20.05.1995, în Mun. Buzău, prin pronunţarea


divorţului din culpa pârâtei;

- revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de F. M.;

- încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor:


Popescu R., născut din căsătorie la data de 27.01.1998, şi
P. B., născută din căsătorie la data de 01.08.2003, tatălui acestora P. O.;

- obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 1/3 din veniturile nete
ale acestuia, de la data promovării acţiunii şi până la majoratul minorilor;

- stabilirea unui program de vizitare a minorilor P. R. şi P. B. , o dată pe lună, doar în


prezenţa tatălui;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

MOTIVELE CERERII

Motive de fapt:

Învederez instanţei că am încheiat căsătoria cu pârâta la data de 20.05.1995, în


Mun. Buzău. De la data încheierii căsătoriei am locuit în Mun. Buzău, str. Trandafirilor,
nr.19, ap.57, Jud. Buzău, acesta constituind domiciliul nostru comun.
Din căsătoria noastră au rezultat minorii P. R., născut la data de 27.01.1998, şi P.
B., născut la data de 01.08.2003.
Neînţelegerile dintre noi au început în urmă cu câţiva ani, dar din dorinţa de a nu
destrăma familia, nu am luat nici o iniţiativă în acest sens.
Relaţiile de căsătorie s-au deteriorat treptat, astfel încât convieţuirea nu mai este
posibilă şi, de aceea, am hotărât desfacerea căsătoriei.
În prezent, locuiesc impreună cu cei doi copii minori la adresa arătată mai sus pe
care îi îngrijesc deoarece soţia mea a părăsit domiciliul comun, având numeroase relaţii
extraconjugale pe care nu i le-am mai permis dar şi pentru faptul că nu i-am permis să ne
mai maltrateze copii, aceasta având un comportament denaturat cu aceştia. Astfel, deşi
am încercat în mai multe rânduri să reluăm relaţiile de familie, acest lucru nu a mai fost
posibil, datorită comportamentului necorespunzător al pârâtei.
Vă solicit să îmi încredinţaţi minorii rezultaţi din căsătorie, întrucât aceştia au
vârsta de 12, respectiv 7 ani, având nevoie de îngrijiri adecvate vârstei acestora.
Precizez că îmi desfăşor activitatea profesională ca expert contabil în cadrul X şi
obţin un venit lunar de Y lei.

Arăt onoratei instanţe că, deşi am încercat în repetate rânduri, să reiau convieţuirea
cu soţia mea, dar nu a fost posibil, astfel încât relaţiile noastre de căsătorie sunt
iremediabil destrămate.

Temeiul de drept:
Invoc dispoziţiile art. 38 alin.1 şi 4 din Codul familiei, precum şi art.40 şi 42 din
Codul familiei.

Probe:
Solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori, în cazul în care va fi necesar.

Anexez:
Chitanţele cu nr. _______________/__.__.2010 şi _______________/__.__.2010,
ce atestă plata taxelor judiciare de timbru, în cuantum de X lei şi X lei, timbre judiciare
mobile în valoare de X lei, un exemplar acţiune pentru pârât, copii înscrisuri pentru
instanţă şi pârât, certificate pentru conformitate.

Cu consideraţie,

P.O.
Domnului preşedinte al Judecătoriei Buzău

Solicit respectuos admiterea cererii mele așa cum am precizat-o, sens în care să decideți
legal.

Cu consideraţie,

T. M.
prin avocat,
*Exemplu cerere de chemare în judecată(necompletat).

 
                                                    Domnule Presedinte,
Subsemnatii:

1. ................................, domiciliat in1)  ........................, str. ......................... nr. ......,


bloc .........., scara ........., etaj .........., apart. ........, sector/judet ..........................., prin
mandatar ................................., cu procura speciala nr. ............, autentificata de Biroul
Notarului Public .........................., la data de ................, domiciliat in ............, str. .....
............. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................... si

2.  S.C.  ............................,  cu  sediul  in  ..........................,  str.  ............  nr.  .......,
bloc  ......, scara ....., etaj ........, apart. ........., sector/judet ......................,  cod unic de
inregistrare ...................., atribut fiscal  ........................,  numar  de  ordine  in  registrul
comertului  ..../....../....,  cont  deschis  la  Banca ......................, sucursala ............, cu
numarul ................., reprezentata prin avocat .................., cu sediul profesional in ........
........., str. ................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ....
.............., chemam in judecata pe parata S.C. ...................... cu sediul in ...................,
str. ................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ...............
....,  cod unic de  inregistrare  ...................,  atribut  fiscal  ..........................,  numar  de
  ordine  in  registrul  comertului .........../........../..........,  cont  deschis  la  Banca  ..........
..............,  sucursala  .........................,  cu  numarul ............................., pentru ca prin
hotararea ce veti pronunta sa2)  .............................. .

Va solicitam de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa
obligati parata sa ne plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.
MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI:
IN FAPT:
Subsemnatii3).............................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................... .

DOMNULUI PRESEDINTE AL4)  ........................................

1. Daca reclamantul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde
urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
2. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civila, obiectul
cererii (de ex.: pretentii, anularea unui contract, revocarea unei donatii, iesirea dinindiviziune, etc), iar
in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica, in vederea timbrarii si valoarea lui dupa
pretuirea reclamantului. Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si
numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul
sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic.
3. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa
ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar.
4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.
 
Parata ....................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................... .

Pentru toate cele de mai sus va rugam sa admiteti actiunea, sa dispuneti .......................................
si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru
judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare
judecatoreasca etc.).

IN DREPT:

Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu art. 112 si urm. Cod procedura civila,
art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art.  ................................ .
In dovedirea actiunii intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu .........
martori,  expertiza  tehnica .......................................,  privind ..........,
probe  cu ajutorul carora intentionam sa dovedim ca parata .......................................
...................... .
Propunem ca martori spre a fi audiati pe:
1. ........................, domiciliat in ........................., str. .................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet ..........................;
2. ......................, domiciliat in ......................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet ........................... . 

Solicitam de asemenea sa dispuneti citarea paratei la interogatoriu.


Totodata  va  solicitam  sa  dispuneti  verificarea  de  scripte  intre  .....................  si .....
.....................,  inscrisuri  depuse  la  dosarul  cauzei,  in  ceea  ce  priveste semnatura
................................................... , pentru ca este evident ca cele doua semnaturi sunt diferite.
Depunem prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt
pentru comunicare paratei.

ANEXAM:
1. .............................................. .
2. .............................................. .
3. Procura speciala nr. ........., autentificata de BNP.................. la data de ................ .
4. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr.   ................ .
5. Taxa de timbru judiciar in cuantum de .............. si timbru judiciar ............ .
Cerere reconvențională
INSTANTA1)  ..........................
DOSAR NR. ........../...............
TERMEN ...............................

                                                  Domnule Presedinte,

Subsemnatul ..............................., domiciliat in2)  ..............................., str............


nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ...................................,
reprezentat prin avocat ............................, cu sediul profesional in .............., str. ......
.......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........
..............., parat in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ................/............, in
contradictoriu cu reclamantul .............................., domiciliat in ................................
......, str. ............................. nr. ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart.  .....,  sector
/judet  .........................., in conformitate cu dispozitiile art. 119 Cod procedura civila, in termen legal3) 
formulez prezenta
                                            
CERERE RECONVENTIONALA4)

impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa .........


.......................................................................................................................... .

Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa


obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.
                          
DOMNULUI PRESEDINTE AL5)  .......................

1. Cererea se depune inaintea primei instante, indiferent daca competenta materiala


apartine judecatoriei, tribunalului, curtii de apel etc.
2. Daca paratul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania,
unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
3. Cererea reconventionala se depune o data cu intampinarea sau daca paratul nu este
obligat la intampinare, cel mai tarziu la prima zi de infatisare (art. 134 Cod procedura
civila aratand ca prima zi de infatisare este aceea in care partile legal citate pot pune
concluzii). In cazul in care reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata,
cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului, spre
acest sfarsit. Adeseori, in practica, pierderea acestor termene de catre parat este suplinita de
introducerea unei actiuni separate, urmata de cererea acestuia de conexare a celor doua dosare in
conditiile art. 164 Cod procedura civila.
4. Ori de cate ori paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului, el poate sa
faca cerere reconventionala. De regula, cererea reconventionala se depune de catre parat odata cu
intampinarea, printr-o petitie unica si de aceea adeseori este intitulata inpractica
5. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.
 
MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT:

IN FAPT:

Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru ...........................


............ .
La randul meu solicit instantei ca reclamantul sa fie obligat sa ................., intrucat ................ . Pe
cale de consecinta, avand in vedere cele prezentate mai sus va solicit, sa admiteti cererea
reconventionala formulata de subsemnat, sa dispuneti obligarea reclamantului sa ..........................,
alaturi de obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru,
timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea marto- rilor, cercetare
judecatoreasca etc.)

IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 119-120, art. 382 si 112 Cod procedura civila, art. 274
Cod procedura civila si pe dispozitiile art.  ............. .
In dovedirea actiunii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe:
- proba cu inscrisuri, pe care le si depun instantei in 2 exemplare certificate conform
cu originalul.
- proba testimoniala cu 2 martori. Propun ca martori spre a fi audiati pe:

1. ....................... domiciliat in ............. str. ............ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart......,
sector/judet ................................;
2. .................. domiciliat in .................. str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judet ......................;

- proba cu expertiza tehnica........................privind........................................


.............................................;
- probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc temeinicia sustinerii subsemnatului,
demonstrand ca ...................................................................................................
..................... .
Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu.
Depun prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru
comunicare reclamantului.

ANEXEZ:

1. ............................................. .
2. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ............... .
Model întâmpinare

Instanta.................
Secţia ....................
Dosar nr. ...............

 
DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a), cu domiciliul in ......................................................................................................, pârât /


intimat (în cazul în care vă aflți în apel sau recurs) în cauza ce formează obiectul dosarului
nr. ..............., în temeiul art. 115 Cod procedură civilă, formulez prezenta:

 
ÎNTÂMPINARE

Prin care vă rugăm să respingeti acţiunea / apelul / recursul ca inadmisibil(ă) şi nefondat(ă), având în
vedere următoarele:

 
MOTIVE
 

(In cazul in care sunt incidente anumite exceptii, va trebui sa incepeti cu invocarea si motivarea
acestora.)

1. Exceptia ...........

În fapt, .............................................(urmând a prezenta pe scurt situația de fapt și a motiva incidența


excepției invocate. Pentru fiecare excepție invocată, va trebui să urmați aceeași pași). 

(In cazul in care nu aveti exceptii de invocat, atunci puteti incepe redactarea conform modelului de mai
jos.)

În fapt, ..................................................(urmând să menționați toate situația de fapt care există între


dvs. și reclamant / apelant / recurent, trebuind sa menționați toate aspectele care să conchidă asupra
respingerii acțiunii părții care a introdus cerere).
Pe cale de consecinţă, având în vedere .............................................(va trebui să formulați o concluzie pe
care instanța trebuie să o aibă în vedere - o frază finală care să încadreze ideile și temeiurile
menționate pe larg anterior) vă solicităm să respingeţi acţiunea ca inadmisibilă şi nefondată.

În drept, art. 115 C.p.c (și orice alt articol de drept, lege, hotârâre de Guvern etc. care este aplicabil(ă)
situației dvs.)

Probe: înscrisuri, martori, interogatoriu (în funcție de obiectul cererii și de admisibilitatea probelor).

De asemenea, în temeiul art. 242 alin. 2 C.p.c, vă solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră.(în
situația în care nu vă puteti prezenta personal în instanță). 

_____________________
Numele si semnătura

 
DOMNULUI PREȘEDINTE AL .......................