Sunteți pe pagina 1din 5
Com Electoral Central DECLARATIE, Subsemnatelia), Matacin Alexandr, defingnd flunetie de Primar al oragului Anenii Noi la ceiria oresniui Avent! Noi, candidat la funeyia de deputat in Parlement ta alegerile lamentare din 11 iulie 2021 in conformitate cu art.49 alin, (1) lit. e) din Codui electoral, -clar pe propria rispundere cli: jn ulimi) 2 (doi) ani, perioady | ianuarie 2019 ~ 31 decembrie 2020 - am realizat woattuarele venituri ai Servieiul restatfobieetul | Suma venitului nerator de Sura venituly (qumele/demu Cine» realiznt yenitt ert. | £ Venu! obtinut a Iacui de me ‘Miajarin lexan Primaria Anenii Not | Indemnizayii de | consitier- anu “| Matarin Ales | cst inal Areal t Noi cconsilier - anul 20 aluie fp intreyinere | instriinares siisan definerea vaio lor comereiale ie «flail ini inere t le sav imobil T rersoan Tied Vina nahi Shlain F essa ici” Wiarton a Dacia Lou so jt SAUL | | concubinul/eenenbina | ophi mineri soanele affate le inive Subject declarar Fouteonew ina, _| Alexandr “| Magarin Alexandr jetute | 2008 Intenvdiow CL rt Se iylic’, melusiy, bunwcde cetinute de mensbrui fa | declarérii, (ard indiewrea numelui/prenum vehi acestuia. Leen eed reer mast: ¢) ex: () ale eter de fren fle i fei, concubinuluieoncubinei si circuit’ il 199 Mod de dobind ne: ©) proprietate: Q) 2) alte vonacte translative de pasesie i de folosiyd [et pasarerhmotier 1) valoarea cadastrald, in cazul in care torent « fost evaluat de organele eadastrate, sau ified provenienfa acest Nise widied ~ mumeie membrulut de familie, al) By vualocres ta vanfonan decerentultd care ce i och sublenrelae deci in bu ea windtvgrele informati: eave confirma provenienta ali | Contract de ‘Titular ieee Dunului*** rs Propriety 230 T Hei ) 220491 fei | | | Gaede Pras [058 | ccuyparare 2445 | i i | | gin £2,021 Se indo, aiclassy, bore le ev tinute de membred familie’, concubimdui/concubine! subieetulit eclardirii, ra indiearea mmneu/premanelui acestuia. Ciateyortt. ) apartament: (2) cart de lacuit: (3) vile () spaiiu comercial sau de produetie: (5) garaf: (6) alte husrart imobile, inelusiv cele nefinatizate [8 Mod de sdohiedives (3) proprietate; Q1 posesie: 8) wo de jrasesie yi de folesintc area buna’ H vat fuck; (A) we: 3) abjnaties (6) alte contracte ree cuvasiralit, on cozul iv care hunt a fost evaluat de organele cadastrate, sa 2 tac ialsi confarer Jucumentulut cee eeriificd provenienta acestuia { we Se pie ele sublecttad decledrity Nu se aneicd ~ numele membrului de familie, al} eoncnb muliti concubine! snbiectuln’ deelariit Nota, Subientié declardrit care su detin bumurite in proprietate vor indica urmétoarele informatii: categoria nl sated te denice: cnt obo: supe sal dun i conform ficertifies ipa port dobind Modul de dobindire® weieie.(2) posesre;(3) aie cantracte tanslative de posesie sf de JE decloravit: Nu se indie ~ munele membrului de familie, al declararii eens ele subier nenenbinabes concubine’ subiect eat Temes or wae ny epigeste vine a 10 et ‘Titularul bunului transmis * Valoarea buewbei yi Rune dette de ie declarsr * Se innied ~ enynete subbicet bai br eneunelul avesteia lcci’ Sn ve initio’ numete membried de furnitie, al ndivared womeli —} Jo esoamde de membrul families, concubinuduifeoncubinei Modutde ‘Valoarea estimati a Pitularul* pbiectului Se indies’, bahages, buon declarer, 8 indicarca wameluitpren anelul acesintc indie ~ manele subicetulu’ declarant: Nase. eonent innin cor ciibine’ subieetubi deckararit = numele membrului de familie, al in fr to banen estifit Suma gi Dobinda/ Pia adovinis'ren28 co vahuts dividend landue de te dadres petiie) concnbinuleJeoncubine’ subiectulut FF Cater Ai coe onvent san ome ecitivalome Ginelusiv cord de eredit, menfionénd tipul acest): 22) depnati buncar sau pani eeavatesie; (3) fond de tavestifii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private vie pest ses alte sivieme eu aciantlare 28 Se indievi ~ mumeie subiectului deciardri fectided declurdvii, = mumele membrului de familie, al coneubiauliriron cabinel sw Cir Pinctonrnca abiigayiant Gear ata a0-Rin [ aatinnantl con fey beste netionae, leninte i pvhet nous, banctie depauie de membrul familie’, conewbinddui/coneubine’ subjectialut dodicares numeluifprenumelud acestuie. \ hort de valore (itluri de stat certificate, obtigayiuni): (2) cecuri: (3) cambil; (9) norionat: (alte farme de investipit directe Caneaer J Ge paiding ~ oumele svbieciniut decturdrt: Bu se eke mesnbrultd de familie, al d= mn ‘inet subivctlyi dectardi Desumivss | Tenens, | Seth adres | Tpal de Cata de ae iuridien vitete 7 articipare pile fine tuciw tage) neweh ite, Hole in beneficial unor terti, imprimuturi gi eredite Aol | | Crete son Sea Suma Debitor | ac Sis [i xa sana iw Naan | Apoindan rmoldovenese | Alexandr SA julrare, de revizio sam de contro! in eadrel unor orgs Je or! de membeu in cadrel anor organizatii necomerei ietai o asiarese Catitaten detiouta jh cel) de avistents juridied, de eousnitan(a gi vivile, ieheiate sau aflate | ve de In bngetal de stat diz bugetul loen! si/saw din fonduri externe ori ‘incheiate| alae re Beneficiary! | Date Durata | Valoares eee coor | comet | geet gore! de candida: gi va Hi plasatd pe pagina web oficial a lamentare’ ny) Ha rubriew