Sunteți pe pagina 1din 5
DECLARATIE, Subsemnatul(a),__ s ia Cultura Laloveni See jumeyia de deputat in Parlament la alegerile un art49 alin, (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria ras 1. in ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianwari urmitoarele venituri: oVENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL, DECLARARH, SIDE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ~ Sursat venituh (numele/denum jal obfinut Ta Ioeul de mune Subiectul dee! Sectia. Cultura Jaloveni Agentia National jogich NELIMOT- 12 | Sofullsotia sau | concubinul/concubina_] COMS:R4-_ T3__| Copii minori_ _ [ 1.4 | Persoanele ailate lo intretinere | 2. Venitul obtinut din i didactic Subiectul dec! Sotul/sotia sau ubinul/coneubina parlamentare din 11 ATITIN TARA CIT Comisia Electorali Central , detindind funetia de la ~, candidat ta julie 2021, in conformitate ev dere ca: 2019 — 31 decembrie 2020 - am realizat DE MEMBRIT FAMILIE LUL SLIN SPRAINATATE Serviciul prestat/obiectul generator de Suma venitu 190214.17 212555 62000 Subicetul declarivit Soful/sogia sau _coneubinul/eon obtinut din activit Subiectul declararii_ Sotul/sotia sau coneubinueoneubina Copii minori ~ | Persoanele aflate la intretinere jitul obtinut i mosteni Subiectul declararii Sotul/sofia sau concubinul/coneubina T inori 7 e aflate la intrejinere | | ul obfinut din instriinarea yi/sau detinerea valorilor mobili capitalul social al societiifilor comerci 6.1 | Suhiectul deela 6.2} Soful/soia sau coneubinul/coneubina tul/Sofia sau | concubinul/coneubina 17.3 | Copii mi [7.4 | Persoanele affate la inirelinere 8. Venitul obfinut din alte surse ey | proprietate intelectual 81 ori - binul/eoneubina 8.3 | Copii minori [84 _| Persoanele aflate la intretinere 7 _ A. BUNURLIMOBILE IN TARA SISAUIN STRAINATATE A. Terenuri Modul de dobandire «* nul dobindivii Valoarea bunutuie | supratatn Vitularursss a legorin® | 11 Se indied. Inclusiy, bunurile detinute de membrui familie, concubimubui/concubinel sublecialui declardrii, fara indicarea numelui/prenumelui avestuia, J utexoril: (LD) agricol: (2) forester: (3) imravitan; (4) extravitan: (3) alte categorii de teremuri aflate in circuit ctv fe Medel dobanire: () proprietate: 2) posesie: (3) alte contractetranslative de posese yi de folosings. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in ¢ ul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2/ valoarea terenului conform dacumentului care certified provenienta dcestune mst Se indica - mmele subjectului declararii; Nu se indicd ~ mumele membrului de familie, al concubinului/eoncubinei subiectului declardrii, Nord, Subicctit declararit care nu detin bumwile in proprietate vor indica urmeétoarele informagit: categoria [Lusuulu: modi de dobindire: anul dobiindirit: suprafata si tularul unl B. Clidiri si Pye | « nee ae Ang | Supratata | Tipul act Cota. par ae | dobindirii IW'Se indica, inelusiv, bunurile dejinute de membrul familiei, concut declarivii. fara indicarea numetui/prenumelui acestuia Category apartament: 2) casa de locus (3) vil: (9) spatiu comercial sau de producie: (5) garaj: (6) ului/concubinei subiectului alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalicate, ~ ** Mod de dobdndire: (1) proprietate: (2) posesie; (3) ucufruct; (4) wz; (5) abitajie, (6) alte conracte translative de posesie si de folosingi ** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunutai conform docuntentul care certified proveniem acearuta aad indicd - numele subiectului declararii; Nu_se_indied - numele membr ‘ului de familie, al concubinului/concubinei subiectului dec ‘larévrii. Nota. Subiectii declaréirii care nw defin bunurile in proprietate vor indica urmdoarele informatii: categoria unului: modul de dobdndive: aul dobandiri suprafia si titularul bunt. _ MI BUNURI MOBILE IN TARA SU/SAU IN STRAINATATE ce A, Autoturi: naval/acria me, camioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport 1, alte mijloace de transport supuse inmatrieuli Valoarea bunului conform documentului care ii certifies | ‘Titularul®* Drovenienta ul’ | Anulde | Anut Modul de ‘odelul | fabricatie | dobandirii | dobandire* 7 | po I! Fol, le Mobandire: (1) proprieiate;2 posesie:(3) aie Contracte translative de” posesie yi de folosinga indied ~ mumele subiectdui declardirii; Nu se indicd - numele membrului de Jamilie, al concubinului/concubine’ subiectului declardrii D. Bunuri transmise cu titi oneroy sau gratuity personal sau de eine uicmiba eoncubinieoncubina, unor persoane fi fieedrui bun depiiseste su Deserie familiei, sau juridice in perioada declararii, dacs valo: ii medii pe economie Valoarea bunului UES¢ indied. inclusiv: bunurile detinue de membril familie. concubimubui/concubine’ subjecnalvi declararii, fara indicarea mumelui/prenumelui acestuia. “Se indicd mete subiecnaui declardrli; Nu.se indied - numele membrulu de familie, al concubindui/concubinei subiectului declardri ee . Alte bunuri mobile a edror valoare unitar depiseste suma a 10 salarii medi pe economic Nr. |” Deserierea Modul de Valoarea estimata a bunutui dobandive it | Data dabinair ‘tularul* a | - as — MM! Se indica, inclusiv, bunurile definute de membr ul familie’, concubinului‘concubinei subiectului declaravii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Se indice - numele subjectului declararii; Nu_se_indi coneubimului/concubinei subiectului declardr TV. ACTIVE FINANCLARE, ed - numele membrului de familie, al AN TARA SISAU IN STRAINATATE | de investitit ire si investire in (ard si/sau in striindtate Conturi bancare, plasamente in fondu si/sau in alte forme echivalente de econom: umirea instivulie administreazi contul bancar, | Cy oiqn | Suma gi Dobiinda/ a fondului de investitii ategorin valuta etesadresa_ fdend nehusiv, bunurite detinute de membral famitiei, concubiniluveoneubinei sublectulul declararii, fara indicarea mumelui/premunelui acestuia. * Categorti: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de eredit, menfiondnd tipul acestuia): (2) deposit bancar sau forme echivatente; (3) fond de investijii sau forme echivaleme, inelusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare | indica - numete subiectilui declardrii; Nu se indicit ~ numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declarari. B, Plasamente, obligafiuni, cect in valuta straina i, cambii, certificate de imprumut, investifii dircete in’ moneda Numirul de thar Dobinda | {Se indicd, inclusiv, bumurile detinute de membrul familiei, concubinuluisconcubinei subiectului | declarari, fara indicarea numetui/premumelui acestiia “Categorii: (1) hartii de valoare (illu de stat, certificate, obligayiuni); (2) cecuri: (3) cambik: (4) certificate de imprumut; (3) alte forme de investi direete | *" Se indica - mamele subiectului declardrii; Nu_se_indic concuhinului/coneubinei subieetului declareirit. V. COTE-PARTV/ACTIUNT IN CAPITALUL SOCIAL AD UNUT = munele membrului de familie, al Seta, adres Valouren de cout aia cumparare “VE DATORID | Debite (inclusiv taxe) neachitate, Anal [creo | contrctii VIL. INTERESE PERSONALE A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membra al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in eadrul unor organizat necomerciale sau societa{i comerciale ori de membru in cadral unor organizalii necomereiale sau internationale Denumirea gi adi i Documentul eare certifies organizatici/sox coments respecti | AO. Liman-1 Pregedinte proces verbal nr | din 03.06.2013 _ Mircomlux fondator 8. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridied, de consultan(a si eivile; Inchelate sau alate im derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local yi/sau din fonduri externe ori incheiate cu societiti comerciale cu capital de stat Beneficiai contra Institutia/ organi Subiectul declaririi - - Valoarea Prezenta declarajie este un act public si raspund potrivit legit pentru caracterul incomplet al datelor prezentate. exact sau Data completa 246 ht’, 224 larafia se completeazi personal de candidat Comisiei Electorale Centrale (www.cee.md) la rubriea va fi plasati pe pagina web oficiala a »»Alegeri parlamentare”