Sunteți pe pagina 1din 12

CADRUL OPERAȚIONAL AL STRATEGIEI RAIONULUI IALOVENI

PENTRU PERIOADA 2021-2027

OBIECTIVE STRATEGICE
OBIECTIV STRATEGIC 1. Ameliorarea performanțelor manageriale ale APL
PROGRAME PROIECTE
P.1.1. Program de formare a reprezentanților APL P.1.1.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
în domeniul planficării. managementului de dezvoltarea strategică a localităților.
P.1.2. Organizarea deplasărilor în vederea schimbului de
experiență.
P.1.2. Program de dezvoltare a cunoștințelor P.1.2.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
personalului din administrația publică în atragerea managementului proiectelor.
fondurilor, inclusiv scrierea proiectelor.
P.1.3. Program de formare a personalului în P.1.3.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
domeniul tehnologiilor informaționale. tehnologiilor informaționale, în special cursuri de Microsoft
Office și de operare PC.
OBIECTIV STRATEGIC 2. Implicarea comunității în procesul decizional
PROGRAME PROIECTE
P.2.1. Crearea Grupurilor de Acțiune Locală P.2.1.1. Proiect de inițiere a Grupurilor de Acțiune Locală:
(GAL) - Configurare structurală și funcțională a GAL;
- Sesiune de pregătire și specializare a membrilor GAL.
P.2.2. Asigurarea transparenței activității APL. P.2.3.1 Pregătirea și realizarea rapoartelor de activitate,
periodice, anuale, de către autoritățile APL I și II.
P.2.3.2. Dezvoltarea infrastructurilor de informare a
publicului, gen, radio, ziar, broșură, pliante... , etc.
OBIECTIV STRATEGIC 3. Revigorarea industriei
PROGRAME PROIECTE
P.3.1. Susținerea agenților economici prin oferirea P.3.1.1. Crearea și dezvoltarea unor baze de date privind
suportului logistic și informațional. ofertele sau solicitările agenților economici din raion, din
țară și de peste hotare, și oferirea accesului liber la aceste
date tuturor persoanelor cointeresate.
P.3.2. Sporirea mobilității forței de muncă în P.3.2.1. Revitalizarea curselor de transport al pasagerilor
cadrul teritorial-administrativ al raionului. între localitățile raionului.
P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru anumite P.3.3.1. Identficarea și maparea poduselor autohtone de
categorii de produse. brand.
P.3.4. Diversificarea infrastructurii de păstrare, P.3.4.1. Accesarea finanțărilor pentru liniile de procesare și
procesare și realizare a producției agroindustriale. ambalare a producției agroindustriale.
OBIECTIV STRATEGIC 4. Impuslionarea activității investiționale
PROGRAME PROIECTE
P.4.1. Inventarierea patrimoniului de care dispune P.4.1.1. Proces de inventariere a patrimoniului de care
APL I și II în vederea identificării rezervelor pentru dispune APL.
susținerea procesului investițional.
P.4.2. Utilizarea patrimoniului ce aparține APL înP.4.2.1.Crearea mecanismelor de revigorare și atractivitate
susținerea activității economice. a formelor de parteneriate publice private.
P.4.3. Promovarea imaginii investiționale a P.4.3.1. Desfășurarea campaniilor de informare a
raionului Ialoveni potențialilor investitori privind climatul investițional al
raionului.
P.4.3.2.Elaborarea și diseminarea unui ghid al
oportunităților investiționale în raion.
OBIECTIV STRATEGIC 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creșterea productivității și capacității competitive a întreprinderilor.
PROGRAME PROIECTE
P.5.1. Stimularea programelor de instruire P.5.1.1. Îmbunătățirea formării antreprenorilor locali, cu
antreprenorială și profesională, promovarea accent pe potențialii antreprenori începători, tineri și femei.
culturii antreprenoriale. P.5.1.2. Crearea și întreținerea unei baze de date
electronice a cererii și ofertei pe piața forței de muncă,
monitorizarea necesităților întreprinderilor în anumite
specialități și calificări, actualizarea listei de specialități în
școlile profesionale din raion.
P.5.2. Revigorarea infrastructurii de sprijinre a P.5.2.1. Crearea unei baze de date privind mediul de
afcerilor, inclusiv destinate pentru facilitarea afaceri din raionul Ialoveni.
accesului IMM la sursele de finanțare și P.5.2.2. Susținerea activității celor mai bune instituții, care
informare. oferă suport antreprenorilor pe teritoriul raionului –
informare, consultanță, logisitică, marketing, cercetări.
P.5.2.3. Crearea și organizarea instituțională, promovarea
incubatorului de afaceri cu locație în or. Ialoveni, sub egida
Direcției Economie a Consiliului raional, cu suportul ODIMM
și al MEI.
P.5.3. Dezvoltarea cooperării și integrării P.5.3.1. Creacrea condițiilor pentru cooperarea și
întreprinderilor, prin asocierea lor în cooperative, integrarea întreprinderilor în formă de cooperative, clustere,
clustere, holdinguri, incubatoare de afaceri, holdinguri,... .
Platformelor industriale, cu caz specific Platformei
industriale din s. Dănceni.
P.5.4. Consolidarea dialogului dintre antreprenori P.5.4.1. Elaborarea mecanismului de implicare a
și organele de administrare publică, la toate antreprenorilor în procesul de examinare și adoptare a
nivele. deciziilor, referitor la mediul de afaceri la toate nivele de
administrare.
P.5.4.2. Monitorizarea mediului de afaceri în raion
(elaborarea și aprobarea metodicii de evaluare în cadrul
APL a mediului de afaceri din raionul Ialoveni).
P.5.5. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere P.5.5.1. Instruirea antreprenorilor orientați asupra
cooperării transfrontaliere, pentru desfacerea produselor pe
piața externă (România, Ucraina, etc).
P.5.5.2. Efectuarea studiilor de marketing a pieței din
România pe principalele grupe de bunuri, cu interes
strategic pentru raion.
P.5.5.3. Identificarea și instruirea personalului necesar
pentru crearea unei baze de date cu actualizarea
informației privind stocul de mărfuri și produse nerealizat, în
curs de realizare, pentru identificarea piețelor de desfacere,
cu vînzare sau la schimb.
P.5.5.4. Construcția unui minihotel cu dotații standarde
pentru cazarea a 50 de persoane, participanți la instruiri și
alte evenimente, amplasat în perimetrul terenului Centrului
de Sprijinire a Afacerilor Tranfrontaliere – Training, Expoziții
și Simpozioane.
OBIECTIV STRATEGIC 6. Sporirea competitivității sectorului agricol
PROGRAME PROIECTE
P.6.1. Susținerea investițiilor pentu modernizarea P.6.1.1. Acordarea suportului informațional și documental
exploatațiilor agricole. pentru acordarea subvențiilor, pentru măsurile și
submăsurile stabilite conform Regulamentelor de
subvenționare.
P.6.2. Susținerea procesului de consolidare a P.6.2.1.Crearea unei baze de date ce ține de informația
terenurilor agricole. privind ofertele de vînzare, arendă sau schimb a terenurilor
agricole.
P.6.3. Susținerea programelor de dezvoltare a P.6.3.1.Programe de integrare a întreprinderilor agricole și
sistemelor agroalimentare locale în producție, de procesare în cadrul unor filiere agro alimentare.
comercializare și procesare. P.6.3.2. Regionalizarea tipurilor de produse în sistemul
agroalimentar raional.
P.6.4. Susținerea proiectelor de dezvoltare a P.6.4.1. Acordarea suportului informațional și documental
sectorului zootehnic. pentru acordarea subvențiilor, pentru măsurile și
submăsurile din zootehnie conform Regulamentelor de
subvenționare.
P.6.5.Susținerea proiectelor de dezvoltare și P.6.5.1. Reastabilirea plantațiilor viticole și crearea
valorificare a viticulturii și vinificației. plantațiilor viticole moderne.
P.6.5.2. Promovarea antreprenorilor din domeniu la
evenimentele de antreprenoriat cu caracter local, regional,
național și internațional.
OBIECTIV STRATEGIC 7.Remedierea infrastructurii de ocrotire a sănătății
PROGRAME PROIECTE
P.7.1. Creșterea calității serviciilor medicale, P.7.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
acordate populației. spitalelor.
P.7.1.2. Reabilitarea și dotarea cu echipamente moderne a
instituțiilor de asistență medicală primară, în special în
localitățile rurale.
P.7.2. Motivarea și atragerea medicilor de familie P.7.2.1. Susținerea proiectelor de atragere a medicilor de
în mediul rural. familie în spațiile rurale, prin asigurarea spațiului locativ și a
surselor de plată pentru utilitățile publice.
OBIECTIV STRATEGIC 8. Incluziunea socială a persoanelor din păturile vulnerabile
PROGRAME PROIECTE
P.8.1. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor P.8.1.1. Reintegrarea în familia biologică a copiilor aflați în
din păturile vulnerabile dificultate.
P.8.1.2. Dezvoltarea ”Serviciilor pentru persoanele cu
dezabilități și persoanele aflate în incapacitatea de a se
îngriji individual”.
P.8.1.3. Adaptarea infrastructurii de acces la clădirile și
transportul public la facilitarea deplasării persoanelor cu
deficiențe fizice locomotorii.
P.8.1.4. Susținerea incluziunii profesionale a persoanelor
din păturile vulnerabile.
P.8.1.5. Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru
includerea persoanelor social vulnerabile în cîmpul muncii,
conform necesităților și posibilităților specifice.
P.8.2. Sporirea nivelului calității serviciilor sociale P.8.2.1. Susținerea și întreținerea centrelor multifuncționale
prestate cetățenilor. pentru persoanele în etate și dotarea azilurilor de bătrâni cu
echipament.
P.8.2.2. Instruirea și perfecționarea profesională continuă a
asistenților sociali comunitari.
OBIECTIV STRATEGIC 9. Dezvoltarea infrastructurii de sustenabilitate a mediului ambiant și salubizare.
PROGRAME PROIECTE
P.9.1. Sporirea activităților în domeniul P.9.1.1. Înființarea unității de gestiune economică raionale
managementului deșeurilor. ce ține de activitatea întreprinderilor gospodărești comunale
de salubrizare și management al deșeurilor.
P.9.1.2. Lichidarea gunoiștilor neautorizate.
P.9.1.3.Centralizarea și modernizarea rampelor de
depozitare a deșeurilor.
P.9.1.4. Program de dotare a serviciilor de gospodărire
comunală cu pubele, containere, coșuri și alte periferice
necesare pentru colectarea deșeurilor de la populației.
P.9.2. Derularea activităților în domeniul protecției P.9.2.1. Organizarea Campaniilor de sădire a arborilor şi arbuştilor pe
mediului ambiant. pantele terenurilor degradate.
P.9.2.2. Înverzirea şi amenajarea spaţiilor pentru petrecerea timpului
liber.
P.9.2.3. Refacerea şi gazonarea zonelor verzi aferente căilor publice şi
intersecţiilor
P.9.2.4. Extinderea perdelelor forestiere de protecţie a malurilor rîurilor
P.9.2.4. Deznămolirea rîurilor
OBIECTIV STRATEGIC 10.Remedierea infrastructurii tehnico-edilitare
PROGRAME PROIECTE
P.10.1. Remedierea și extinderea rețelelor de P.10.1.1. Rețele de extindere a rețelei de alimentare cu apă
alimentare cu apă a localităților raionului potabilă a localităților raionului.
P.10.1.2. Schimbarea rețelelor de alimentare cu apă
potabilă a localităților raionului, în cazul celor cu termen
mare de exploatare și uzură.
P.10.2. Extinderea rețelelor centralizate de P.10.2.1. Construcția sau extinderea rețelelor interne de canalizare
canalizare pentru localitățile raionului.
P.10.2.2. Construcția Clusterului A canalizare. Localitatile Malcoci,
Nimoreni, Suruceni, Danceni si Sociteni, cu evacuarea apelor uzate spre
SE municipala Chisinau. Numarul total de persoane incluse este de
9499 persoane.
P.10.2.3. Construcția Clusterului B canalizare. LocalitatilePiatra Alba,
Milestii Mici, cu evacuarea apelor uzate spre SE municipala Chisinau.
Numarul total al populatiei incluse este de 4532 persoane.
P.10.2.4.Construcția Clusterului C canalizare. Localitatile Puhoi si
Varatic, SE locala. Numarul total al populatiei incluse este de 6875
persoane.
P.10.2.5. Construcția Clusterului D canalizare. Localitatile Horodca.
Ulmu, Vasieni, Rusestii Vechi, Pojoreni, Rusestii Noi si Bardar, cu
epurarea apelor uzate in SE Bardar. Numarul total de persoane incluse
este de 19938 persoane.
P.10.2.6. Satele Costesti si Razeni urmeaza sa beneficieze de SE
locale.
OBIECTIV STRATEGIC 11. Remedierea infrastructurii de transport
PROGRAME PROIECTE
P.11.1. Realibilitarea și întreținerea drumuurilor P.11.1.1. Realibilitarea și întreținerea drumuurilor locale din
locale din raionul Ialoveni raionul Ialoveni: M1-Condrița-G70; Chișinău-Codru-Piatra Albă;
G71 – Piatra Albă – Mileștii Mici; R3-Buțeni-Molești-Rezeni-
M3; R3– drum de acces or. Ialoveni ; Drum de acces spre s.
Hansca; R3– drum de acces s. Sociteni; Drum de acces s. Ruseștii
Vechi; Drum de acces spre s.Horodca; Drum de acces spre s.
Găureni; Drum de acces spre s. Budăi; Drum de acces spre s.
Bălțați; R3 - drum de acces s. Bardar; G106 – Puhoi – Varatic –
G106.1; G106 - acces spre s. Misovca- G106; G110-Gangura –
Homuteanovca; Drum de acces spre s. Cigârleni; Drum de acces
spre s. Rezeni; G110 – Cărbuna – Căinari.
P.11.1.2.Evaluarea calită ţii drumurilor de conexiune între
localită ţile în care sunt amplasate cele mai mari companii cu
activitate industrială şi agricolă şi centrul raional sau alte
drumuri principale locale, republicane şi magistrale;
P.11.1.3. Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru renovarea
drumurilor locale de importanţă strategică economică , socială
şi culturală şi identificarea fondurilor externe de finanţare a
proiectelor respective;
P.11.1.4.Elaborarea unui studiu privind densitatea şi calitatea
reţelei drumurilor în raion, în vederea stabilirii priorită ţilor
de modernizare a acesteia;
OBIECTIV STRATEGIC 12. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENTUL EFICIENŢEI ENERGETICE
PROGRAME PROIECTE
P.12.1. Eficienţa energetică în sectorul industrial P.12.1.1. Audit energetic şi management energetic
P.12.1.2.Achiziţionarea de echipamente cu performanţe
superioare
P.12.2.Eficienţa energetică în sectorul clădiri P.12.2.1. Audit energetic şi management energetic
P.12.2.2.Achiziţionarea de echipamente cu performanţe
superioare
P.12.2.3. Reabilitare termică în clădirile instituțiilor publice din
raionul Ialoveni
P.12.2.4.Achiziţionarea de echipamente cu performanţe
superioare
P.12.2.5. Finanţarea proiectelor de eficienţă energetică şi de
valorificare a surselor regenerabile de energie pentru acoperirea
consumului propriu ;
P.12.2.6.Renovarea Iluminatului public în clădiri şi în exterior,
P.12.2.7.Renovarea rețelelor de electricitate în clădiri şi în
exterior, controlul și monitorizarea consumului și pierderilor de
rețea;
P.12.2.8.Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru
producerea de căldură;
P.12.2.9. Promovarea cogenerării de dimensiuni mici şi medii;
P.12.2.Colectarea de informaţii privind consumurile P.12.2. Colectarea de informaţii privind consumurile energetice
energetice în clădirile publice din localitățile raionului. de la toate entităţile publice din localitățile raionului, inclusiv cele
la care Consiliul raional are calitatea de fondator pentru crearea
unei baze de date la nivel raional;
P.12.3. Programe de intensficare a utilizării energiei P.12.3.1. Elaborarea studiului privind potențialul regenerabil de
regenerabile în consumul energetic energie existent în raionul Ialoveni:
P.12.3.2. Realizarea unui Ghid local de utilizare și necesitatea
utilizării surselor alternative de energie;
P.12.3.3. Cofinanțarea instituțiilor publice pentru realizarea
măsurilor de sporire a performanțelor energetice, izolarea
termică, schimbarea geamurilor, acoperișului, rețelelor electrice și
termice.
P.12.3.4.

OBIECTIV STRATEGIC 13. Remedierea atractivității sectorului turistic al raionului Ialoveni.


P.13.1. Dezvoltarea Traseelor turistice și a P.13.1.1. Crearea portalului informațional privind patrimoniul
infrastructurii informaționale ale raionului cultural existent
P.13.1.2. Realizarea unei monografii locale cu obietele turistice
principale.
P.13.1.3. Identificarea traseelor turistice locale.
P.13.1.4. Elaborarea proiectelor de dezvoltare a traseelor tursitice
locale.
P.13.2. Crearea instrumentelor și metodelor de P.13.2.1. Crearea unor materiale informative dedicate turiștilor și
promovare turisitică a raionului distribuirea acestora.
P.13.2.2. Participarea la tîrgurile naționale și internaționale de
turism.
P.13.2.Elaborarea unor spoturi video despre potențialul turistic al
raionului
OBIECTIV STRATEGIC 14.Dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni

P.14.1. Sporirea activismului civic al tinerilor P.14.1.1. Implementarea Programului raional ,,Fondul pentru
Tineri Ialoveni”. Desfășurarea rundelor de granturi mici pentru
tineri;
P.14.1.2. Atelierele de instruire pentru tineri ,,Managementul
proiectelor de dezvoltare comunitară”;
P.14.1.3. Desfășurarea concursului de proiecte ale tinerilor.
Selectarea celor mai reușite proiecte;
P.14.1.4. Finanţarea și implementarea proiectelor de dezvoltare
comunitară ale tinerilor din localităţile raionului;
P.14.1.5. Întrunirea Clubului tinerilor lideri ai comunității -
raportarea intermediară și finală a implementării proiectelor;
P.14.1.6. Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a
tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunității”;
P.14.1.7. Festivalul Raional al Tinerilor Activi. Gala Premiilor
pentru Tineret şi Activism Civic;
P.14.1.8. Acordarea suportului necesar pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru consiliile locale de tineret prin
intermediul rundelor de granturi;
P.14.1.9. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret
destinat rundelor de granturi pentru tineri și planificarea de către
APL I a resurselor pentru a oferi suportul financiar consiliilor
locale de tineret și grupurilor de inițiativă civică la implementarea
proiectelor de dezvoltare comunitară;
P.14.1.10. Forumul Raional de Tineret și post-forumul;
P.14.1.11. Conferința rețelei consiliilor locale de tineret din
raionul Ialoveni;
P.14.1.12. Extinderea rețelei consiliilor locale de tineret în toate
cele 25 de localități ale raionului Ialoveni;
P.14.1.13. Activități dedicate Săptămânii Voluntariatului în
raionul Ialoveni;
P.14.1.15. Vizite de studiu în scopul efectuării schimbului de
bune practici şi experienţe în implementarea politicilor de tineret
și voluntariat;
P.14.1.16. Dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat între
consiliile locale de tineret, asociațiile obștești și autoritățile
administrației publice locale.
P.14.2. Dezvoltarea serviciilor de educație non- P.14.2.1. Acordarea suportului necesar prestatorilor de servicii
formală, informare și instruire pentru tineri prietenoase tinerilor, pentru desfășurarea programelor, proiectelor
și diverselor activități de educație non-formală, inclusiv pentru
tinerii cu oportunități reduse;
P.14.2.2. Semnarea acordurilor de parteneriat între autoritățile
administrației publice de nivelul II și asociațiile obștești privind
desfășurarea programelor pentru tineri;
P.14.2.3. Planificarea de către APL II a resurselor financiare
pentru a oferi suport asociațiilor obștești la implementarea
programelor ce dezvoltă servicii prietenoase tinerilor.
P.14.2.4. Ateliere de instruire pentru tineri pe tematici diverse;
P.14.2.5. Susţinerea şi promovarea cluburilor pe interese ale
tinerilor: de lectură, dezbateri, etc;
P.14.2.6. Desfășurarea campaniilor de informare pe diverse
tematici;
P.14.2.7. Crearea și lansarea platformei online ,,Eu sunt
Ialoveni !”;
P.14.2.8. Lansarea paginii web de podcasturi ,,RadiO2 Tineret”.
P.14.2.9. Activități dedicate sărbătorii ,,15 mai – Ziua
Internațională a Familiei”;
P.14.2.10. Activități dedicate sărbătorii ,,12 august – Ziua
Internațională a Tineretului”;
P.14.2.11. Activități dedicate sărbătorilor ,,Ziua Naţională a
Tineretului” și ,,Ziua Internaţională a Studentului”;
P.14.2.12. Concursul intelectual ,,Ce ? Unde ? Când ? ”;
P.14.2.13. Concursuri tematice și activități cultural-artistice:
TVC, Concursul tinerilor fotografi, concursul tinerilor talente;
P.14.2.14. Camping – întrunire turistică și de orientare sportivă a
rețelei consiliilor de tineret.
P.14.3. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și P.14.3.1. Implementarea Programului ,,Fondul de susținere a
de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”. Desfășurarea rundei de
reduse granturi pentru tinerii antreprenori (anual);
P.14.3.2. Ateliere de instruire pentru tineri privind dezvoltarea
capacităților antreprenoriale ale tinerilor;
P.14.3.3. Desfășurarea concursului planurilor de afaceri ale
tinerilor. Selectarea celor mai reușite idei de afaceri cu inovație
ale tinerilor;
P.14.3.4. Acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea
afacerilor locale inițiate de echipele de tineri din localităţile
raionului;
P.14.3.5. Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori;
P.14.3.6. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret
destinat rundei de granturi pentru tinerii antreprenori și
planificarea de către APL I a resurselor pentru a oferi suportul
financiar ideilor de afaceri inițiate de către tineri;
P.14.3.7. Susţinerea implementării proiectului: Întreprinderea
socială de inserție ,,Floare de cireş” S.R.L. – bună practică de
integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi”;
P.14.3.8. Contractarea serviciilor de catering prestate de
Întreprinderea socială de inserție ,,Floare de cireş” S.R.L. la
evenimentele locale și raionale.
P.14.3.9. Instruirea și angajarea a câte 20 de fete și băieți, anual;
P.14.3.10. Conferinţa Națională pentru Antreprenoriat Social;
P.14.3.11. Organizarea meselor rotunde cu participarea
angajatorilor și a tinerilor. Târgul raional al locurilor de muncă
pentru tineri;
P.14.3.12. Organizarea vizetelor de studiu la întreprinderi și a
atelierelor de ghidare în carieră;
P.14.3.13. Crearea Centrului raional de (re)integrare socială a
tinerilor cu oportunități reduse.
P.14.4. Promovarea modului sănătos de viață în rândul P.14.4.1. Informarea tinerilor despre consecințele consumului de
tinerilor și prevenirea comportamentelor riscante substanțe nocive;
P.14.4.2. Crearea cluburilor de discuții în localități;
P.14.4.3. Informarea tinerilor despre alimentația sănătoasă;
P.14.4.4. Organizarea taberelor de vară și a atelierelor de instruire
despre educația sexuală a tinerilor;
P.14.4.5. Desfășurarea meselor rotunde cu participarea tinerilor și
a specialiștilor (ginecolog, dermato-venerolog, psiholog, polițist,
etc.);
P.14.4.6. Crearea unei echipe de voluntari care să promoveze
modul sănătos de viață în rîndul semenilor lor;
P.14.4.7. Organizarea cluburilor de dezbateri și a trainingurilor
despre violența domestică, siguranța online, bullying;
P.14.4.8. Acțiuni de educație sexuală și consiliere psihologică
pentru tinerii părinți.