Sunteți pe pagina 1din 2

14.

   ...  15. membru neexecutiv reprezintă un membru al consiliului de


administrație sau de supraveghere al unei entități sau al unui comitet constituit
de un astfel de consiliu și care nu exercită o funcție de conducere executivă în
cadrul entității respective;16. nepractician înseamnă orice persoană fizică care,
pe durata implicării sale în guvernanța sistemului de supraveghere publică și în
perioada de 3 ani imediat precedentă implicării respective, nu a efectuat audit
statutar, nu a deținut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al
organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale unei firme de
audit și nu a fost angajată de o firmă de audit sau asociată într-un alt mod cu
aceasta;17. partener-cheie de audit înseamnă:a) auditorul financiar desemnat
de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit ca fiind responsabilul
principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit;
saub) în cazul auditului unui grup, auditorul financiar care este desemnat de o
firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului
statutar la nivelul grupului și auditorul financiar care este desemnat ca fiind
responsabilul principal la nivelul filialelor sau altor structuri secundare
semnificative; sauc) auditorul financiar care semnează raportul de
audit;18. penalitatea administrativă este o sancțiune pecuniară și constă în
obligarea la plata unei sume de bani a unui auditor financiar sau a unei firme de
audit care a săvârșit o abatere disciplinară privind încălcarea legislației auditului
statutar;19. penalitatea administrativ-disciplinară este o sancțiune pecuniară și
constă în obligarea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România care au săvârșit o abatere administrativă în exercitarea atribuțiilor
care le revin la plata unei sume de bani;20. raport de audit înseamnă
documentul întocmit de către auditorul financiar, ce cuprinde elementele
prevăzute la art. 34;21. rețea înseamnă o structură complexă:a) care are
drept scop cooperarea și din care face parte un auditor financiar sau o firmă de
audit; șib) care are drept scop în mod evident distribuția profiturilor sau a
costurilor sau are în comun acționariatul, controlul sau conducerea, politici și
proceduri de control al calității, o strategie de afaceri, folosirea unei mărci sau a
unei părți însemnate a resurselor profesionale;22. scepticism profesional
înseamnă o atitudine interogativă prin care se acordă atenție condițiilor care ar
putea indica posibilitatea unei inexactități cauzate de eroare sau fraudă, dar și o
evaluare critică a probelor de audit;23. standarde internaționale de
contabilitate înseamnă Standardele internaționale de contabilitate (IAS),
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și interpretări aferente
(interpretări SIC-IFRIC), amendamente ulterioare la aceste standarde și
interpretări aferente și standarde și interpretări aferente viitoare emise sau
adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate
(IASB);24. stat membru înseamnă un stat membru al Uniunii
Europene/Spațiului Economic European;25. stat membru de origine înseamnă
statul membru în care auditorul financiar sau firma de audit este autorizată în
conformitate cu art. 3 alin. (1);26. stat membru gazdă înseamnă un stat
membru în care un auditor financiar autorizat în statul său membru de origine
urmărește să fie autorizat și în conformitate cu art. 13 sau un stat membru în
care o firmă de audit autorizată de către statul său membru de origine solicită
să fie înregistrată sau este înregistrată în conformitate cu art. 4;27. țară terță
înseamnă un stat care nu are calitatea de membru al Uniunii Europene/Spațiului
Economic European.Capitolul II Autorizare, formare continuă și recunoaștere
reciprocăArticolul 3 Autorizare(1) Auditul statutar se efectuează de către auditorii
financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România în
condițiile prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor
Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condițiile legii, și care
se înregistrează în Registrul public electronic prevăzut la art. 14 în condițiile
stabilite prin prezenta lege și prin reglementările ASPAAS.(2) Autoritatea
competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de
audit este ASPAAS.(3) ASPAAS autorizează ca auditori financiari doar
persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 7-11.
(4) Auditorii financiari pot efectua audit statutar în numele unei firme de audit
sau în nume propriu, conform legii.(5) ASPAAS autorizează ca firme de audit
doar entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) persoanele
fizice care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit trebuie să fie
autorizate ca auditori financiari în România, potrivit prezentei
legi;b) majoritatea drepturilor de vot în firma de audit trebuie să fie deținută de
firme de audit care sunt autorizate în oric