Sunteți pe pagina 1din 5
Comisia Electoral Cent DECLARATIE Subsemnatul(a), Tudor Grigorija, definiind funefia de ka : candidat la funcjia de deputat in Parlament In alegerile parlamentare din Il julie 2021, tn conformitate cu art.49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria rispunder 1. in ultimii 2 oi) a urmatoarele venitu perioada | ianuarie 2019 ~ 31 decembrie 2020 - am realizat LVENITURILE OBTINUTE DE SUBIE Ne ert, persoanei ele/denumi presta/obiectul erator de Cine zat venitul | tiaicerjuri Jocul de munea de baz 1. Venitul obfinut hs 1.1 | Subiectul declardirit Seetia cultura | laloveni 258984 | | Primaria Costesti 4000.00 | | 7 MJOLNIR S.R, - 34376.03 [1.2 | Sowul/sofia sau | concubinul/ 1.3 | Copii minori - 1.4__| Persoanele aflate la intretinere 2. Venitul obfinut din aetivititi di > oneubina | Subiectul declararii | Sojulotia sau | concubinul/concubina Copii minori [ Persoanele aflate la trefinere | concubinul/coneubina | Copii minori Persoanele aflate la ‘ale 4.2 Sotul/sotia sau . concubinul/eoneubina | Copiii minori | | Persoanele allate la intrejinere | i " Sowul/sotia sau concubinulfeoncubina_ 153 [ Copii minori |] Persoanele aflate la 6. Venitul objinut din instrii capitalul social al societitilor 6.1 _| Subiectul deelairii 6.2 Sotul/sotia sau coneubinul/eoncubina intrefinere area bum bile concubinul/eoneubina Copiii minor; Persoanele aflate la intrefinere itul obfinut din alte surse le ) Sowul/soia concubinul/concubi 8.3 _| Copii minori [84 Persoanele aflate la intretinere | Il, BUNURT IMOBILE IN TARA SISA‘ saul “Modul de ere nul Categoria’ dobindive ** | dobandivi parte | bm Agricol | PROPRUET | 2000 0.9997 100% | 3835.12 ATE | | Agricol | PROPRIET | 2000 0.61 100% | 5000 ATE Extravilan | PROPRIET | 2008 0.669923 | S073 ATE Grigorita MW'Se indica, inelusiv, bumurile definate de membrul families, concubinului/concubinel subiectului declardvii, fara indicarea mumelui/prenumelui avestuia. | © Categorit: (1) agrical: (2) forestier: (3) intravilan; (2) extraviten; (3) alte categorii de terenuri aflare in | circuit civ | ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte transtative de posesie si le folosint *** Yaloarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in caztd in care terenul « fost evaluat de organele cadastrale, saw 2) valourea terenului conform documentulud care certified provenienta acestuia, see Su indicd ~ mumele subiectului declaravii; Nu_se indicd ~ mumele membrului de familie, al coneubinului/concubinei subiectului declararti. Notit. Subjectii declararii care nu dejin buuurile in proprietate vor indica wmdtoarele informaii: categoria nnului: modul de dobandire: anul dobdndirii: suprafata si titularul bunutui Categoria® | dobindir | uprafata aa I on i Casa de | PROPR | 1987 o17o1 | 12 Tudor Loeuit [METATE| | Grigorita | —_|_ LT Se indice inclusiv, bunurile derinue de membrul familie, concubinului/concubinei subiectului declardrii, fariy indicarea maneluilpremumelul acestuia * Culegorii: () apartament; (2) casi de locuit; (3) villi: (4) spajin comercial sau de productie: alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobindire: (1) proprietne: (2) posesie: (3) uewfruct (4) we: (3) abitatie: (6) alte contracte sranslative de posesie si de folasingds £* Valourea bunului: 1) valoared cadasirald, in cacul in care bunul a fost evalua de organele cadasirale, saw 2) valoarea bumilui conform documentului care certified provenienta acestuia s = mumele subjectului declardiii; Nu se_ind concubinului/eoncubinei subiectului declararii Nott, Subivofit declardrii care nu detin bumuile in proprietate vor indica urmitoarele informayii: categoria dunulul; modu de dobdndive: and dobsindivi suprafaya si ttularul bund, NURI MOBILE IN TARA SISAU IN STRAINATATE ~ gary: (6) J ~ numele membrului de familie, al Autoturisme, camioane, remorei, nayal/aerian, alte m vehiewle motori loace de transport supuse ijloace de transport | vate, masini agricole, n |) Tipu Anul de || modelul | fabrieatie Anul dobindivii Autoturism/ | 2006 | 2019 proprict 2000 EUR Tudor [Citroen C3 Grigorita | Rutoturism/ | 1992 | 008 | proprieta 2000 USD. Tudor | aupi 100 | Grigorita | Autoturism/ | 1992] 3000 proprietate 2000 USD Tudor Reno espace Grigorija * Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie:() alte contracte translative de posesie si de folosint | ** Se_indict - numete subiectului dectararii; Nu_se indic& ~ numele membrutui de familie, at cubinei subiectului deeta i, died valoarea Data transmite Valoarea eae bunulu transmis * | 121 Se indied. inclusiv, bunurite detinute de membral familie, concubinului/coneubinel subiectului declardait, irc indicarea munelui/prenumelui acest. ° Se indicd - numele subiectului deetartiii died - manele membrului de familie, al concubinuhui/concubinei subiectului declardrii ae -E. Alte bunuri mobile a eiror valoare unitari depigeste suma a 10 sal “Modul de medii pe economic Valoarea estimata a bunului Titularul - }— | I'S indica, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familie’, concubinului/concubinel subiectalui | declararii, fara indicarea munelui‘premumell acestuia | | * Se indied - numete eee declarérii; Nu_se_ lied - numele membrutui de familie, al ‘A. Conturi baneare, plasat in fonduri de investifii sv/sau in alle forme echivalente de sire si investire in (ara si/sau in strainatate Den Nr Categorias | SA Dobinda/ ert. | a fondului de investi “Borie valuta dividend | etedladvess J Z| | i = 3 l= - en {1 Se indica, inclusiv, bunurile definue de membrul families, concubinului/eoncubinei subiectului declararii, ard indicarea numeluifprenumelui acestuia, * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inchisiv curd de credit, menfiondnd tipul acestuia), (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare: Se_indicd - mumele subiectului dectararii; Nu se indica - mimele membrului de faanilie, al concubinului/concubinei subiectulul dectardii B. Plasamente, obl mali sau in val certificate de directe in mone ocietatea Ta ea nar, fondator | Categoria® | Gtlurifeota ‘Titul de impr Emitentul este i sociat/benefi declaravii, fara indicarca numelui/prenumelui acestuia. | * Categorii: (1) hdvvii de vatoare (ituri de stat, certificate, obligariuni): (2) eecuri: (3) cambié: () certificate de imprumnut; (5) alte forme de investitii directe. Se ~ numele subiectidui dectararii; Nu se indicé - numele membrului de familie, al -concubinului/concubinei subiectului declaravit. PARTUACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC Sediul, advesa iuridiea Vatoarea de Cot de agentilui cumpirare participare | Debite (inelusiv axe) neachitate., ipoteci antii emise in beneficiul anor teri, imprumut Rata do si credite Seadent ka Suma i Debito A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in eadrul unor or; necomerciale sau societiti comerciale ori de membru in cadrul unor organiza(ii necome: internationale. || AO Lima Proces Verbal nr] din 12 mai 2012 B, Cont derulare, fin infate de la bugetul de stat, din bugetul loc i comerciale cu capital de stat Benefic Institatia’ | Tipu Durata contr organizatia “| contractului | contractului uubiectul declararii contrnctat Si | | eI - I otul/sofia sau concubinul/eoneubina [ops col Prezenta declaratie este un act public gi raspund potrivit legit pentru caracterul inesaet sau incomplet al datelor prezentate. au comers 25, OS, 2O2L *Declaratia. se complet Comisiei az personal de candidat si va fi plasatd pe pagina web oficial a lectorale Centrale (www.cee.md) ka rubrica ,Alegeri parlamentare”