Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerrrl Eclucaliei, C ulturii

pi Cercetirii al Republicii \,loldova

ORDI\
3,1 li.lill ,,. 6 u.t
mun. Chi;inlu

Pentru aprobarea Regulamentului-cadru


privind organizarea admiterii in ciclul I - studii superioare
de licen{i pentru anul universitar 2021-2022

in temeiul art. 85, 89, 9l , l2l,l40 qi 150 din Codul


educafiei nr. 152/ 2014,in baza
art.29 din Legea nr. 60/ 2012 privind incluziunea sociald a persoanelor cu dizobilitdli, art.l5 din
Legea nr.l40l 2013 privind proteclia speciald a copiilor aflali in situalii de risc
;i a copiilor
separali de pdrinli, cu modificf,rile qi completdrile ulterioare,
in scopul asigurdrii vie{ii gi s6n[tatii personalului universitar gi a studen{ilor, urrnare a
evolu!iei situaliei epidemiologice gi mdsurilor intreprinse de autoritdli pentru a preveni
raspindirea epidemiei virusului COVID-19 in [ar6,

ORDON:
l. Se aprobd Regulamentul-cadru privind organizorea admiterii in ciclul l-studii
superioare de licenld pentru anul universitar 2021-2022, previzut in anexa la prezentul Ordin.
2. Instituliile de inv6[[mdnt superior:
- vor elaborapropriile metodologii de organizare a admiterii la programele de studii
superioare de licenf[ acreditate sau autorizate provizoriu, in conformitate cu Regulamentul-cadru
aprobat prin prezentul Ordin, cu respectarea prevederilor legislaliei in vigoare;
- vor aplica prevederile stipulate in prezentul Ordin in procesul de organizare gi
desfrq;urare a sesiunii de Admitere -2021
- vor asigura informarea subiecfilor interesali despre prevederile prezentului Ordin.
3. Direcfia Politici in domeniul inv[![mAntului superior (dna Nadejda Veliqco):
- va asigura mediatizarea prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea
admiterii in ciclul I - studii superioare de licenld pentru anul universitar202l-2022;
- va monitoriza organizarea gi desllgurarea sesiunii de Admitere - 2021 conform
prevederilor legislaliei in vigoare.
4. Controlul asupra execut[rii prezentului Ordin mi-l asum.

Ministru L,iaPoGoLgA
d g{
Aprobat prin Ordinul MECC
nr. 6Vf din 3f .o€. zozt

REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea admiterii in ciclul I - studii superioare de licen{d
pentru anul universitar 2021-2022

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament-cadru este elaborat in conformitate cu art.78,79,80,g5, g9, gl,l07,
l2l,150 din Codul educafiei nr. 152/2014 gi stabilegte cadrul general pentru organizareaadmiterii
in ciclulI- studii superioare de licenfa in instituliile de inva{dmdnt superior din Republica Moldova.
2. Instituliile de inva{dmdnt superior elaboreazd gi aplicd metodologiile proprii de
organizare a admiterii la programele de studii oferite, in conformitate cu misiunea proprie,
strategia institulional[ ;i cu cerinlele piefei forlei de muncf,.
Instituliile pot organiza 9i desfbgura concursul de admitere online, ludnd in calcul siguranla
candidalilor la studii gi a cadrelor din comisiile de admitere. in acest sens urmeazd sd fie implicate
c6t
mai pu{ine cadre universitare in procesul de depunere a dosarelor, ca excepfie, acceptandu-se prezen(a
fizicd pentru depunerea dosarelor a unui numdr minim de candidali, care nu dispun de mijloaceie
digitale respective in virtutea situa!iei economice precare.
3. in baza autonomiei universitare gi cu asumarea responsabilit6!ii publice, instituliile de
invSlImAnt superior organizeazd concurs de admitere pentru fiecare program de studii
;i, dup6 caz,
testarea cunogtin{elor ;i a capacit6!ilor cognitive, artistice sau sportive ale candida{ilor.
in contextul mdsurilor restrictive ale autoritdlilor publice care limiteaza accesul in instituliile
de invS!5m6nt, in sesiunea de admitere202l, instituliile de invalimant superior pot
organizaonline
probele de concurs (dacd este cazul) pentru fiecare program de studii. La
deciziasenatului, perioada
de desfdgurare a probelor de concurs se va stabili conform unui orar cu accesul
etapizatin institulie,
stabilit in metodologia de admitere a universitdfii, cu respectarea cerinlelor epidemiologice,
inclusiv
proteclii zilnice COVID-19 pentru personal gi candidali.
4. Instituliile de invdldmant superior vor aduce la cunostin{a candida{ilor, prin afigarea pe
pagina web instituIionala, urmdtoarele informa(ii:
a) calendarul admiterii (sesiunea debazd gi sesiunire suplimentare, perioada probelor
dacd este cazul, datele prezentirii documenteror in original, datele afi garii
-
rezultatelor intermediare gi
finale);
b) metodologia proprie de admitere;
c) repartizarea locurilor bugetare Ei cu taxi pe domenii de formare profesionalr,
programe de studii, forme de invrlrmAnt, cote-pdrfi gi limba
de instruire;
d) condifiile ;i actere necesare pentru inscriere ra concurs;
e) modalitatea de desfEgurare a probelor de concurs (dacd este cazul);
f) facilitl{ile sau condiliile speciale;
g) taxa de inscriere pentru organizarea ;i des{rgurarea admiterii;
h) taxele de studii;
i) alte infbrma{ii utile candidalilor.
5. Conducerea instituliilor de invd{6m6nt superior are intreaga responsabilitate pentru
organizarea gi desfrgurarea concursului de admitere.
II. ORGANIZAREA ADMITERII
6. Concursul de admitere la ciclul I- studii superioare de licenld se organizeazd de cdtre
instituliile de inva!5mdnt superior, pe domenii de formare profesionald, la programe de studii, inbaza
Nomenclatorului domeniilor de formare profesionata
;i al specialitdlilor, aprobat prin Hoti16rea
Guvernului nr- 48212017, in funclie de forma de invaldmdnt gi sursa de finanfare (buget, taxf, de
studii), in limita planurilor de inmatriculare, aprobate in modul stabilit.
7. in cadrul studiilor superioare de licenld se permite admiterea la specialit[fi duble, acreditate
sau autorizate provizoriu, numai in domeniile$tiinye ale educayiei qi
$tiin{e militare.
in domeniul general de studiu 0l t $tiinye ale etlucayiei" inmatncularea se des{Eqoard cu
acordul gi in baza listei specialitetilor duble stabilite de Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii
(Anexd la ordinul nr. 669 din 0l .08.20 lT , cu modificdrile ulterioare).
8. Admiterea pe bazd de contract cu taxl de studii in instituliile publice gi private de
invdJdmdnt superior se efectueazd dupd aceleagi criterii ca gi admiterea Ia locurile cu finantare
bugetar5.
9. Admiterea in institu{iile de invifimint superior publice
Ei private se organize azd numai
la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, in condiliile Codului educaliei, in
limita capacit6lii de inmatriculare stabilita prin acreditare sau autorizarea de functionare provizorie.
Ludnd in considerare tergiversarea procesului de evaluare externd din cauza pandemiei, admiterea
in
sesiunea 2021 se va organiza Ei la programele de studii care au fost acreditate in condiliile
Codului
educaliei, dar termenul este expirat, precum gi la programele care se aflI in proces de evaluare
externd
in vederea acreditdrii, programate pentru perioada ianuarie-mai gi septembrie-decembrie 2021,
conform Ordinului ANACEC nr.22 din 0l .I0.ZO2O.
10. Admiterea la studii superioare de licenfi/ integrate in domeniile sdndtdyii,;tiinlelor
agricole, silviculturii, nedicinii veterinare, ;tiinlelor militare, securitdlii
Si ordinii publice se
desligoard qi cu respectarea prevederilor actelor normative specifice elaborate de ministerele de
resort.
11. Cererile de inscriere la Concursul de admitere la studii superioare de licentd se
completeazi in limba rom6n6.
12. Probele de concurs pentru admiterea la programele de studii cu predare in limba rom6n6
se
vor susfine in limba romdnd sau, la solicitarea scrisd a candidatului, in limba matern6 a acestuia.
13. lnstituliile de invSldmdnt pot planifica, pentru concursul de admitere, grupe qi cu alt6
limbd de instruire decdt cea romdn[ (rus6, englezd,, francezii, germani etc.), in limita planurilor
de
inmatriculare aprobate in modul stabilit.
14. Candidalii pot opta, dupd inmatriculare, pentru o altd limbn de instruire dec6t cea
din
institufia pe care au absolvit-o.
15. Cet6{enii strdini gi alolingvii care opteazd,pentru programe de studii cu predare in
limba
romdnd au obligaJia sa faca dovada cunoagterii limbii rom6ne prin acte de studii, certificate
etc.
16. Instituliile de inv5!5mAnt superior prevad in metodologia proprie de admitere modalitatea
de certificare a competenlelor lingvistice pentru ceta{enii strdini gi alolingvii care opteazd pentru
programe de studii cu predare in limba romdnd qi care nu prezinta la inscriere
acte de studii care ar
confirma cunoagterea limbii romAne.
17. Instituliile de inv6ldmdnt superior prevld in metodologia proprie de admitere modalitatea
de certificare a competenlelor lingvistice pentru candidalii la programe de studii
organizate in limbi
de circulalie interna{ionala gi care nu prezintd la inscriere acte de studii ce ar confirma
cunoasterea
limbii respective.
18. Admiterea in inval6mdntul cu frecven{I redusi se organizeazd doar la programele de
studii la care in institulia respectiv[ este organizat invaldmdntul cu frecven{I.
19. Concursul pentru admiterea la studii superioare de licenla se poate organiza in sesiuni, in
condilii identice (termene de depunere online a dosarelor, de desldgurare a concursului de admitere,
de organizare a probelor de concurs-dac[ este cazul, de depunere a documentelor in original, de
anuntare a rezultatelor intermediare gi finale etc.), inainte de inceperea anului universitar.
in cazul neacoperirii comenzii de stat, institulia poate extinde perioada de admitere p6na la 0l
octombrie pentru ceta[enii Republicii Moldova care au fost inmatriculafi la studii peste hotare dar au
renunlat la aceste studii gi au revenit in Jara.
20. Candida{ii au dreptul sI se inscrie la concursul de admitere in ciclul I - studii superioare
de licenfi concomitent la mai multe specialitali din diverse domenii de formare profesionala, la una
sau mai multe institulii de invilam6nt superior, dar pot fi inmatriculali la un singur program de
studii in cadrul unei singure institu(ii de invi(im0nt superior, din cele pentru care au optat.
21. Candidatul declarat admis la mai multe institutii de invlf6mdnt superior, opteazd pentru
specialitatea aleasd, prin depunerea in original a actelor de studii la institulia de inva{5mdnt
respectivS, in termenul de depunere, stabilit de institulie in metodologia proprie de admitere.
Depunerea in original a actelor de studii la institulia de invalimdnt respectivd se desflqoarl
conform unui orar cu accesul etapizat stabilit de institu{ie in metodologia proprie de admitere,
cu respectarea cerin{elor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protec{ii zilnice anti-COVID-19 pentru
tot personalul ;i candidalii.

III. CONDITII DE ADMITERE $I DE iNSCTBNE A CANDIDATILOR


22. La concursul de admitere in ciclul I - studii superioare de licenla pot participa cet6{enii
Republicii Moldova, delindtori ai diplomei de bacalaureat sau diplomei de studii profesionale (in
domeniu studiat)r, fie un act de studii echivalent, oblinut in institu!ii de invd!6mdnt in strdinEtate, gi
recunoscut, in conformitate cu prevederile pct.29 gi 30 ale prezentului Regulament (Anex5).
tNotd: Delindtorii diplomelor de studii profesionale,
absolvenli ai programelor de formare
profesionalS tehnici postsecundard gi postsecundar6 nonter!iari din anul 2021, oblinute, urmare a
promovdrii, obligatoriu, a examenului de bacalaureat profesional (C.E. art.63, alin.(6)).
23. Cetdlenii Republicii Moldova - absolvenli ai instituliilor de inva{5m6nt din unitllile
administrativ-teritoriale din st6nga Nistrului qi municipiul Bender, care delin atestate de studii medii
de cultur[ general6 pot participa la concursul de admitere in ciclul I- studii superioare de licen![ la
locurile cu destinalie speciala pentru aceasta categorie de candidali, inclusiv pebazd, de contract cu
tax[ de studii. Candida{ii respectivi care au promovat concursul de admitere gi sunt inmatriculati, vor
urma un an de studii compensator in institulia de invalamdnt superior, cu suslinerea obligatorie la
finele acestui an a examenelor de bacalaureat.
24. inscrierea la concursul de admitere a cet6{enilor Republicii Moldova, absolven{i ai
instituliilor de invSlimdnt din unitalile administrativ-teritoriale din stdnga Nistrului gi municipiul
Bender, se va efectua in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la efectele juridice ale
actelor de studii eliberate de instituliile de invdyamant din raioanele de Est ale Republicii Moldova ;i
ora;ul Bender", aprobat prin ordinul Ministerului Educa[iei gi Tineretului nr.20 din 2l.Ol.2OO4
(Publicat: 30.01 .2004 in Monitorul Oficial Nr. l9-21 art. Nr: 4l).
25. ReprezentanJii diasporei moldoveneEti de peste hotare pot participa la concursul de
admitere la studii superioare de licenfa, in condiliile prevazute pentru cetalenii Republicii Moldova,
in limita planurilor de inmatriculare cu finanlare de la buget sau la locurile cu taxd de studii.
Jara de origine (Republica Moldova) a acestor persoane se stabilegte in baza copiei
certificatului de nagtere al candidatului la studii sau al unuia dintre p[rin(i.
26. Cetdtenii Republicii Moldova, titulari ai actelor de studii oblinute in sistemul nalional de
inva!5mdnt pdnd la aprobarea Cadrului Nalional al Calificarilor prin Hotdrdrea Guvernului nr.
101612017, pot participa la concursul de admitere, in conformitate cu prevederile Anexei nr.3 a
Hotardrii de Guvern rnenfionate gi Metodologiei de stabilire a corespondenlei, nivelului de formare a
calificarilor oblinute pAna la aprobarea CNCRM prin Ordinul MECC nr. 170312019, in limita
planurilor de inmatriculare, pe locurile cu finanfare de la buget sau cu taxi de studii.
27. Cerd[enii striini qi apatrizii, titulari ai dreptului de gedere permanent[ in Republica
Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare, in condiliile prevdzute pentru
cetlfenii Republicii Moldova, in limita planurilor de inmatriculare, pe locurile cu finanJare de la buget
sau cu taxi de studii (conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire la studiile strdinilor in
instituliile de tnvdldmdnt din Republica Moldova, aprobat Hotdrdrea Guvernului nr.5O4l2O17).
28. Cetifenii strlini pot fi inscrigi la studii superioare cu finanlare bugetari in baza
protocoalelor de colaborare in domeniul invdlamdntului intre Republica Moldova gi
ldrile din care
provin, in conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile strdinilor tn instituliile de tnvdldmant
din Republica Moldova, aprobat prin HG nr. 50412017, qi a prevederilor tratatelor internalionale.
29. Cet[{enii strdini, inmatricula{i in ciclul I - studii superioare de licen!5 in baza actelor de
studii medii de culturd generald sau echivalentelor acestora, pot urma un an de studii compensator in
institulia de inva(am6nt superior, in care au fost inmatriculati, pentru studierea limbii romAne sau altei
limbi de instruire.
30. inscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii oblinute in instituliile de
inv6!6mdnt din statele semnatare ale Convenliei de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoaqterii
gi echival5rii actelor de studii de citre institufia de invl(5mint superior respectivi, in
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educa{iei, Culturii gi Cercetdrii nr. 19312020 cu
privire la organizarea procesului de recunoa;tere ;i echivolare o actelor de studii oblinute in
strdindtate pentru admitere la studii in invdydmantul superior.
31. inscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii oblinute in institu(iile de
invilam6nt din alte state dec6t cele semnatare ale Convenliei de lo Lisabona, se va realiza urmare a
recunoasterii ;i echival[rii actelor de studii de c[tre structura abilitatd pentru recunoaqterea gi
echivalarea actelor de studii gi calificlrilor din cadrul Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii.
32. CetSlenii striini domiciliali in alte state, cu excep{ia persoanelor inmatriculate in baza
protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi inmatriculali numai pe
locurile cu taxd de studii, in mdrimea stabilitd de cdtre institulia de invdldmAnt superior respectivd,
conform legislaliei in vigoare.
33. Pentru ceta{enii str[ini inscrigi la studii superioare, universitalile vor stabili cerin(e speciale
privind sosirea acestora inaintea sesiunii de admitere pentru a asigura respectarea masurilor
epidemiologice.
34. Locurile cu finan(are bugetard, planificate pentru absolventii instituliilor de invdldm6nt din
unitelile administrativ-teritoriale din stdnga Nistrului gi municipiul Bender, pot fi redistribuite de
citre institu!iile de invSldmdnt superior la sf6rgitul sesiunii suplimentare de admitere candidatilor la
studii - cetaieni ai Republicii Moldova din dreapta Nistrului, doar in cazul lipsei de solicitiri din
partea absolvenfilor din unit[1ile administrativ-teritoriale din stdnga Nistrului gi municipiul Bender.

4
35. Este interzisl redistribuirea locurilor cu finanlare bugetard, planificate pentru cetl{enii
striini, inbaza tratatelor internalionale la care Republica Moldova este parte, candidalilor la studii -
cet[(eni ai Republicii Moldova.
36. Cota-parte de locuri pe domenii gi programe de studii, repartizate de{inatorilor
diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii profesionale, diplomelor de studii superioare,
atestatelor de studii medii de culturl generalS (Ordinul MECC nr. 170312019) la inmatricularea la
studii superioare de licenla (integrate), se stabile;te de institulia de inv[![mdnt superior, in funclie de
particularitalile de instruire in domeniile respective, precum gi de solicitarile candidalilor la studii.
37. Pentru de{indtorii diplomelor de studii superioare universitare/ de licen16, care soliciti
domeniul corespunzltor profilului specialiti{ii studiate in institulia de inv[ldm6nt superior sau care
solicitd un alt domeniu, concursul de admitere se va organizainbaza metodologiei proprii de concurs,
cu respectarea prevederilor legislaliei in vigoare gi ale prezentului Regulament.

IV. FACILITATI
38. Se stabile;te cota de 15 la sutl din num[rul total de locuri (la fiecare program de studii
superioare de licen{6, sau integrate/ domeniu de formare profesionali) prevdzute in planul de
inmatriculare cu finan(are bugetar6, pentru urmdtoarele categorii de candida(i:
a) tinerii r6ma;i frr[ ocrotire pirinteascS;
b) tinerii cu grad de dizabilitate sever sau accentual, care le permite urmarea studiilor gi
practicarea profesiei in specialitatea aleas6;
c) tinerii cu ambii parinIi cu grad de dizabilitate;
d) tinerii ai cdror pdrinli au participat la ac{iunile militare pentru apirarea integrit6tii $i
independenlei Republicii Moldova,la rdzboiul din Afganistan sau la lichidarea consecin{elor avariei
de la Cernobil; militarii-participanli la opera{iunile militare post-conflict cu caracter umanitar in Irak;
e) tinerii din familiile cu patru gi mai mulli copii, aflali la intrelinere;
0 absolven{i din unit6lile administrativ-teritoriale din st6nga Nistrului gi municipiul
Bender, care au studiat conform programelor de invd![m6nt aprobate de Ministerul Educaliei, Culturii
gi Cercet[rii al Republicii Moldova;
g) tinerii din familiile de romi;
h) tinerii care au efectuat serviciul militar in termen in cadrul forlelor armate ale
Republicii Moldova.
inscrierea la cota de 15 la suti din numdrul total de locuri cu finanlare bugetard se efectueazd
la solicitarea candidalilor la studii. Candidalii din categoriile enumerate mai sus pot parlicipa,
concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxd de studii.
39. Lainmatricularea lacotade l5lasutddin numdrul total de locuri cu finan{are bugetard, se
va acorda prioritate candida{ilor rdmagi fdrl ocrotire pirinteasci, precum Ei candida{ilor cu grad
de dizabilitate sever sau accentuat. inmatricularea pe locurile r[mase neacoperite la aceastd cotd se
face in ordinea descrescltoare a mediilor de concurs ale celorlalli candida{i inscri;i la cota respectivd.
flri diferen(iere pe categorii.
40. Se stabilegte inmatricularea in afara concursului la programul/ domeniul de formare
profesional[ pentru care opteaz[ candidatul, in limita locurilor prevlzute in planul de inmatriculare cu
finan(are bugetari, pentru urmitoarele categorii de absolven{i:
a) candidalii care participh la concursul de admitere la studii superioare de licenli la
specialit[1ile din domeniul general de studiu $tiinye ale educaliei in baza recomandlrilor la studii
eliberate de c[tre organele locale de specialitate in domeniul inv6![mdntului (inbaza necesarului de
cadre) qi au media de admitere cel pu{in 8,0;
b) candidalii care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii p[rin1i) gi
participd la concursul de admitere la studii superioare de licen{I la specialitdlile din domeniul general
de studiu $tiinye ale educaliel gi au media de admitere cel pu{in 8,0;
c) candidalii care au obfinut performan(e la concursuri interna{ionale sau nafionale,
conform profilului solicitat, recunoscute de Ministerul Educaliei, Culturii ;i Cercetdrii sau de o
institulie internafionala abilitata in domeniu;
d) de{indtorii premiilor de gradul I - III (diplome gi medalii de aur, argint, bronz),
oblinute la olimpiadele interna(ionale la disciplinele gcolare incluse in Planul-cadru pentru
invdldmdntul general din ultimii trei ani;
e) delindtorii premiilor de gradul I - III, ob{inute la olimpiadele republicane la
disciplinele gcolare incluse in Planul-cadru pentru inva[6mdntul general, precum gi premianlii
concursului republican ,.Cel mai bun elev inovator" (cu condilia cd opteazd pentru specialitatea
corespunzdtoare disciplinei la care au fost premia!i);
0 premian{ii competi(iilor sportive europene qi mondiale (locurile I - III), din ultimii
trei ani, care opteaz6 pentru specialitatea din domeniul general de studiu 100 $tiinle ale sportului sau
specialitatea pedagogica 0l 11.16 Educalie fizicd;
g) de{initorii premiului de gradul I, oblinut la olimpiadele organizate de instituliile de
inv[!dmdnt superior la disciplinele gcolare incluse in Planul-cadru pentru invdldmdntul general (cu
condilia cdopteazd pentru specialitatea corespunz6toare disciplinei la care au fost premia{i, in cadrul
instituliei respective de inv[fdmAnt superior).
41. Listele olimpicilor, candidali la studii superioare, vor fi prezentate, la solicitare, comisiilor
de admitere de cdtre Ministerul Educa!iei, Culturii gi Cercetdrii ;i vor fi publicate pe site-ul
Ministerului.
42. Senatul instituliei de inv6!ImAnt superior poate stabili suplimentar la facilitalile
men!ionate in prezentul Regulament gi alte facilitali care nu vin in contradic{ie cu prevederile
legisla{iei in vigoare.

v. INSCRIEREA CANDIDATILOR LA CONSURSUL DE ADMITERE


43. inscrierea candida(ilor se desfEgoarl online pe platformele de admitere ale instituliilor,
conform metodologiilor stabilite de fiecare institulie de inv6!6m6nt superior. Se permite prezen{a
fizicd pentru depunerea dosarelor a unui numdr minim candida{i, care nu dispun de mijloacele digitale
respective in virtutea situaliei economice precare.
44. Pentru inscrierea online la concursul de admitere, candidatul vi expedia copia scanatd
a buletinului de identitate (pagaportului), cu prezentarea originalului acestuia in perioada stabilitd de
institulie pentru depunerea in original a actelor de studii.
inscrierea la concurs se poate face, in numele candidatului, gi de o altd persoand pe bazd de
procu16.
45. Pentru inscriere, candidatul va depune online la Comisia de admitere Dosarul de concurs,
utilizdnd softurile institulionale sau instrumentele TIC accesibile (E-mail, Viber, Slrype, Messenger,
WhatsApp etc.). Dosarul de concurs va cuprinde urmitoarele acte scanate:
a) cererea de inscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
b) actul de studii, cu anexa respectivl (absolvenli liceelor din Romdnia gi alte state,
promolia din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele oblinute la examenele de
bacalaureat gi situalia gcolar[ pe anii de studii, urmdnd ca diploma de bacalaureat s[ fie prezentat[
ulterior);
c) institulia de inv5!6m6nt superior poate solicita de la candidat prezentarea Adeverin{ei
medicale (F 086 e) gi/ sau organiza un examen medical suplimentar la specialitatile /domeniile de
formare profesionalS care necesitd condilii fizice speciale;
d) diplomele de gradul I-III, oblinute de c[tre candida{i la concursurile gcolare
republicane sau internalionale, la disciplinele de studiu, precum qi diplomele ce atestf, participarea la
diferite concursuri (olimpiade), expozilii etc., organizate de Ministerul Educafiei, Culturii gi
Cercetdrii sau de ministerele de resort;
e) 4 fotografii 3x4 cm;
f) adeverin{a eliberati de organul teritorial de tuteli gi curatelE, pentru tinerii r6maqi fErE
ocrotire pErinteasc6;
g) certificatele medicale corespunzdtoare, care atestl gradul de dizabilitate al
candidatului sau al p[rinJilor acestuia;
h) certificatul care confirmd cd unul din p[rinlii candidatului a participat la ac{iunile
militare pentru apdrarea integritAtii ;i independenlei Republicii Moldova sau in razboiul din
Afganistan ori la lichidarea consecinlelor avariei de la Cernobil, eliberat de organele abilitate;
adeverinld care confirma participarea candidatului la operaliunile militare post-conflict cu caracter
umanitar in Irak;
i) certificatul despre componenta familiei qi copiile certificatelor de naqtere ale
frafilor/surorilor (pentru candidalii care provin din familii cu patru Ei mai mulli copii);
j) confirmarea apartenenlei la familii de romi;
k) extrasul din Carnetul de munci (dacd este cazul);
l) recomandarea organului local de specialitate in domeniul inv6!6m6ntului sau
adeverinla de la locul de munc6 al plrinlilor - cadre didactice pentru inscrierea la concursul de
admitere la specialit5lile din domeniul general de studiu $tiinle ale educaliei;
m) copia certificatului de naqtere al candidatului la studii - reprezentant ai diasporii
moldovenegti de peste hotare sau al unuia dintre plrin{i, pentru a demonstra lara de origine
(Republica Moldova);
n) livretul militar pentru candidalii care au efectuat serviciul militar in termen in cadrul
forlelor armate ale Republicii Moldova.
46.in condiliile evoluliei situa{iei epidemiologice gi m[surilor intreprinse de autoritili pentru
a preveni rdspdndirea epidemiei virusului COVID-19, punctele medicale universitare, p6nd la
demararea anului de studii, in caz de necesitate, organizeazd test6ri medicale ale candidalilor la studii,
cu respectarea anonimatului.
47. Candidalii care participa la concursul de admitereinbaza diplomei de studii superioare/ de
licen!5 gi opteaz6 pentru studii cu finanfare din buget, vor include in dosar o adeverinlE care confirmd
sursd de finanlare a studiilor realizale, eliberati de institulia de inv6![mAnt superior absolvit6.
48. Dosarul cu actele depuse rdm6ne pe toatA perioada concursului de admitere la Comisia de
admitere a instituliilor de invalamAnt unde s-a desfEgurat admiterea.
49. Instituliile de inv5ldmdnt superior pot percepe de la candidali, in condiliile legii, o taxf, de
inscriere pentru organizarea;i desligurarea concursuluide admitere, in cuantumul aprobat de senatele
universitare ;i prevdzute in metodologiile proprii, publicate pe pagina web oficiali a institu{iei.
VI. DESFA$URAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
50. Media generall minimd de admitere la studii superioare de licenf[ nu poate fi mai micl
decdt 5 (cinci). La calcularea mediei generale de concurs pot fi utilizate notele de la
examenele de
bacalaureat, media generald a examenelor de bacalaureat, nota medie generald a anilor de
liceu,
notele pe discipline din anexa la diploma de bacalaureat, notele gi mediile din diplomele
de studii
profesionale, notele de la examenele de absolvire qi mediile din atestatele de studii medii
de culturd
general5, notele oblinute Ia probele concursului de admitere, conform metodologiilor proprii
aprobate
de senat.
51. in cazul in care mai mulli candidafi inregistreazdaceleagi medii de concurs, sau sunt
depuse pentru admitere cdteva diplome: de absolvire a liceului qi a ?nva!6m6ntului profesional
tehnic/superior, metodologiile proprii de admitere trebuie sI prevadd criterii de selectare
a
candidalilor in ordinea de inmatriculare, inclusiv vor avea prioritate:
a) candidalii cu premii de gradul I-lll ob{inute la olimpiadele organizate de instituliile de
invafdmant superior la disciplinele gcolare, incluse in planul de invdldm6nt;
b) candidalii participanli la olimpiade, concursuri, expozilii, conferinle etc., nationale sau
internationale;
c) de{indtorii diplomei de bacalaureat din anul admiterii;
d) candidafii absolvenli ai profilului corespunz6tor specialitdlii (real/umanist/artelsport);
e) candidalii viza[i in art. 38 al prezentului Regulament;
f) candidalii din localitdfile rurale;
g) persoanele care practicd activitAti de voluntariat in conformitate cu Legea nr. l2l
din
r8.06. 2010;
h) alte criterii de selectare, care nu vin in contradicfie cu prevederile legislalieiin vigoare.

VII. REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE


52. Rezultatele intermediore Sifinale ale concursului de admitere se aprobd de cdtre Comisia
de admitere a instituliei de invSf6mdnt superior gi, obligatoriu, se fac publice prin afigare pe
pagina
web proprie' in listele nominale, candida{ii sunt treculi in ordinea descrescitoare a mediei generale
de
admitere.
53. Dup[ afiqarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul opteazd
pentru specialitatea aleasd, prin depunerea in original a actelor men!ionate in
art.45 la institulia de
invSf5mdnt respectivd, in termenul de depunere, stabilit de institu(ie in metodologia
proprie de
admitere."
54. Neprezentarea actului de studii, in original, din vina candidatului admis, in termenul
stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului ob(inut prin
concursul de
admitere in institu!ia de invdldmAnt superior respectivd.
55. Instituliile de invdf[mAnt superior au obligalia sr restituie, dupd afi;area rezultatelor
intermediare sau/ ;i finale, in cel mult 24 de ore de la depunerea cererii, necondilionat
gi f6ra
perceperea unor taxe, toate actele candidalilor respinqi sau ale celor
care renunld la locul oblinut prin
concursul de admitere.
56. Eventualele contestalii cu privire la rezultatele concursului de admitere se
depun online de
cdtre candida{i, la institulia de inva{im6nt organizatoare, in decurs de 24 de
ore din momentul afig6rii
rezultatelor intermediare sau finale pe pagina web a institufiei, utilizdnd softurile
institulionale sau
instrumentele TIC accesibile (E-mait, Viber, Strypn, Messenger, WhatsApp
etc.), in conformitate cu
metodologiile proprii de admitere.
57. La incheierea fiecdrei sesiuni a boncursului de admitere se va intocmi un proces-verbal,
semnat de cdtre pregedintele gi membrii Comisiei de admitere

VIII. INUATTCULAREA
58. inmatricularea candida!ilor declarali admi;i se face in perioada stabilita confbrm
metodologiei proprii de admitere qi numai dupa solu{ionarea contestafiilor.
59. inmatricularea la inv6![mdntul cu frecvenfl Ei la inv[lamdntul cu frecven(I redusl se
face strict in ordinea descrescdtoare a mediei de concurs a candidafilor, in limita num[rului de locuri
planificate pentru fiecare program de studii, categorie de candidali gi sursd de finan{are.
60. inmatricularea pe locurile cu taxl de studii se va face din rAndul candida{ilor situa{i sub
ultimul admis pe locurile finan{ate de la bugetul de stat, in ordinea descrescitoare a mediilor de
concurs, la solicitarea in scris a candidalilor.
in cazurile c6nd candida(ii se inscriu doar la locurile cu taxI, inmatricularea se face in
ordinea descrescdtoare a mediilor de concurs ale acestora.
61. Listele intermediare qi finale ale candidafilor care au promovat concursul de admitere,
- cu indicarea mediilor de concurs, gi, dupi caz, locurile neacoperite se afi;eazd pe pagina web a
institu(iei de inv6!6mdnt superior.
62. inmatricularea candidalilor declarali admigi in urma concursului de admitere se face prin
ordinul rectorului. Dupd aprobarea inmatricullrii, studenlii sunt inscrigi in Registrul motricol
universitar cu un numdr matricol valabil pentru intreaga perioada de gcolarizare la programul de
studii la care au fost admiqi.
63. Instituliile de ?nv6limAnt superior au obligalia incheierii contractelor de studii cu studentii
inmatriculali in termen de zece zile lucrltoare dupf, inceputul anului de studii.
64. Un candidat declarat admis la studii superioare de licenld poate beneficia de finan{are de
la buget o singuri dat5.
65. Candida!ii inmatriculafi la studii, care nu se prezinti in institulia de inv6(amdnt superior
timp de cel mult zece zile de la inceputul anului universitar Ei care nu prezint6, in acest termen, acte
de justificare a absenfei, sunt exmatriculali. Pe locurile devenite vacante sunt inmatriculali urmdtorii
candidali din lista de admitere.

IX. COMISIILE DE ADMITERE, DE EXAMINARE $I


DE EXAMINARE A CONTESTATIILOR
66. in fiecare institulie de invS{dmdnt se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia de
admitere pentru organizarea qi desligurarea concursului de admitere.
67. Pentru organizarea gi desldgurarea probelor de concurs, se constituie, prin ordinul
rectorului, comisii de examinare pe probe de concurs. Membrii Comisiei de admitere nu pot fi
inclugi in componenla comisiilor de examinare.
68. in fiecare institulie de invalam6nt superior se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de
examinare a contesta{iilor depuse de candida{i, care funclioneazd de la lansarea sesiunii de admitere
gi p6nd la data declardrii candidalilor inmatricula{i. Pregedintele gi membrii comisiei examinare a
contestafiilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere sau ai comisiilor de examinare pe probe de
concurs.
69. Comisia examineazd, cererea de contesta{ie a candidatului qi prezintd concluziile sale
preqedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestalie sunt definitive gi se comunicd
candidatului in termen de 48 de ore de la momentul inregistrarii cererii de contestalie.
70. Comisia de admitere, la nivelul iristituliei, este formata din:
a) preqedinte - rectorul instituliei de inva{[mAnt;
b) secretar responsabil;
c) membri - cadre didactice.gi gtiin{ifico-didactice din institulia de inv6!6mdnt respectivd.
71. Comisia de admitere are urmltoarele atribu{ii:
a) organizeazd activititi de ghidare in carierd, emisiuni radiofonice gi televizate privind
admiterea; asigura consilierea prin telefon sau online a candidalilor in procesul de admitere la studii
prin incurajarea acestora de a accesa specialit[1i din domeniile considerate feminine sau masculine;
cu respectarea preferin{elor lingvistice ale candidalilor la studii; publici materiale informative despre
institulia respectivl de invdlam6nt superior gi procedura de admitere;
b) asigurl condilii normale gi sigure pentru activitatea secretariatului, a comisiilor de
examinare gi de examinare a contesta{iilor;
c) face publice pe pagina web planul de admitere pe domenii gi programe de studii, forme
de inv6!dm6nt, cote-pir1i gi limba de instruire, precum qi taxele de studii stabilite in anul academic
respectiv, pentru locurile cu tax6;
d) poate asigura, contra plati, prestarea de servicii sociale pentru candida{i: alimenta{ie,
cazare etc.;
e) analizeazd, gi generalizeazd rezultatele admiterii si activitatea comisiilor de examinare;
elaboreazd raportul privind admiterea 9i inmatricularea candidalilor, in formatul stabilit de Ministerul
Educaliei, Culturii gi Cercet6rii;
0 prezintd, propuneri pentru perfecfionarea procesului de admitere.
T2.Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.

xr. DrsPozrTrr FTNALE


73. Modul de selectare gi condiliile de admitere a candidalilor in instituliile de inva{dmdnt in
domeniile militAriei, securitalii gi ordinii publice se stabilesc de autoritd{ile in a cdror subordine se
afla instituliile respective, prin actele normative departamentale corespunzltoare, in func{ie de
specificul serviciului qi invdfamdntului in domeniile respective, in corelare cu cadrul general de
organizare a admiterii in inv6![m6ntul na1ional.
74. Raportul privind admiterea gi inmatricularea candidalilor pe domenii gi programe de
studii, forme de inva{Imdnt gi surse de finan}are, elaborat dupa modelul stabilit de Ministerul
Educaliei, Culturii gi Cercetarii gi validat prin semnf,tura preEedintelui Comisiei de admitere, se
prezintd Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetlrii ;i ministerului de resort (dupa caz)in termenul
stabilit de acesta, pe suport hirtie gi in versiune electronicS.
75. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de cdtre Ministerul Educafiei, Culturii gi
Cercetarii.
76. Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii va monitoriza modul de organizare qi
desfrgurare a admiterii gi inmatricullrii in instituliile de invdfdmdnt superior.
77.in cazul evaludrii cunogtinjelor in scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor
echivala cu notele in scala de zece puncte, dupd cum urmeazd,:

Nota in scara de notare de 5 puncte 3 4 5


Nota in scara de notare de 10 puncte 5,5 715 9,5

10
Anexd
Accesul la studii superioare de licenfi pentru titularii Diplomei de
studii profesionale,
absolven(i ai programelor de formare profesionali tehnicr postsecundari
qipostsecundarr
nonterfiarl, in perioada 20lS _2021

Durata programului de formar" p,of.sion


Anul
nonte(iard
absolvirii
2 ani 3 ani 4 alt I 5 ani

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Legendl:

acces fa studii superioare de licenfd, confbrm prevederilor art. 25, pct.


6 din Legea invafamantului nr.54711995.

acces in c6mpul muncii, confbrm prevederilor art. 63 din codul educaliei nr. 15212014.

acces la studii superioare de licen{d, cu condilia sus{inerii obligatorii


a examenului de bacalaureat profesional,
conform prevederilor art. 63 din codul educaliei, cu modificirile din 2017.

1.L