Sunteți pe pagina 1din 3

Către,

Primarul Comunei Corbeanca, judetul Ilfov

CERERE
PENTRU EMITEREA ACORD UNIC IN VEDEREA AUTORIZARII

1)
Subsemnatul _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
municipiul
cu domiciliul 2) în judeţul ___________________________ oraşul _________________________________
sediul comuna
satul ____________________________________ sectorul _____________ cod poştal ___________________
strada ____________________________________ nr. _________ bloc ______ sc. _____ et. ______ ap. _____
telefon/fax_________________________________e-mail______________________________________

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de


constructii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea

ACORDULUI UNIC
Pe nt ru imo b ilu l – t e re n şi/ sa u co n st ru cţ ii - situ a t în ju de ţ u l I LFO V

oraşul __________________________________________ satul ______________________________


comuna
cod postal________strada _____________________________ nr. ______ bloc ___sc. ___ et. __ ap. ___
Cartea Funciară 3) _____________________________________________________________________
Fişa bunului imobil
sau nr. cadastral
În vederea autorizarii executării lucrărilor de 4) :________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

In valoare de 5)_______________________________________

ANEXEZ PREZENTEI CERERI:Cererea (si anexa lacerere) de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare, înregistrata sub nr. _________
la _____________________________________ _ 6) (copie)

Documentatiadeautorizare anexatacererii sus-mentionate, conformborderou, cuprinzand:
- piese scrise __________ file,
- piese desenate_________ planse.
Urmatoarele piese ce raman în arhiva emitentului acordului unic 7).

1. Dovada titlului asupra imobilului: _________________________________________________( copie)


2. Certificat de urbanismnr. ________ din _________________ cu planurile vizate anexate (copie)
3. Borderou de piese scrise si desenate din dosarul de autorizatie (copie)
Urmatoarele FISE TEHNICE însotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în
vederea emiterii Acordului unic (originale, în dublu exemplar) 8)
Fisa Ceruta C.U. 9) Depusa 9) Documentatie anexata 10)
Alientare cu apa
Canalizare
Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie termica
Gaze naturale
Telefonizare
Salubritate
Drumuri judetene
Prevenirea si stingerea incendiilor
Aparare civila
Protectia mediului
Sanatatea populatiei

Urmatoarele AVIZE (STUDII) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat celecuprinse în Acordul unic (copii)
Emitent Nr. Aviz

Documentul de plata a taxei cumulate de emitere a acordului unic, în valoare de _________________


achitat cu
________________________ 11) Nr. ______________ din _______________________.
Incadrare în zona (copie din dosarul de autorizare).
Plan de situatie (copie din dosarul de autorizare)
Alte piese :
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________

Semnătura,12)
Data_________________