Sunteți pe pagina 1din 2

Catre, Primarul sectorului 1 al municipiului Bucuresti

CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism


Subsemnatul1) ................................................................................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/sediul2) n judetul ...................................., municipiul/orasul/comuna ................................................, satul ...................................., sectorul ......, cod postal ................., str. ............................................. nr ........., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., tele!on/!a" .........................., e#mail ....................................................................., n calitate de/repre$entant al ............................................... C%& ........................................................., n con!ormitate cu pre'ederile (e)ii nr. *+/1,,1, pri'ind autori$area e"ecutarii lucrarilor de constructii republicata, cu modi!icarile si completarile ulterioare, solicit emiterea certi!icatului de urbanism n scopul--). .

1. Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, n conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Le e, privind! 1.1. Lucrari de construire 1.". Lucrari de desfiintare a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modi!icare, e"tindere, reabilitare, sc/imbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice !el, precum si a instalatiilor a!erente acestora, cu e"ceptia celor pre'a$ute la art. 12 din (e)ea nr. *+/1,,10 b) lucrari de construire, reconstruire, e"tindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conser'are, precum si orice alte lucrari, indi!erent de 'aloarea lor, care urmea$a sa !ie e!ectuate la constructii repre$ent1nd monumente istorice, stabilite potri'it le)ii0 c) lucrari de construire, reconstruire, modi!icare, e"tindere, reparare, moderni$are si reabilitare pri'ind caile de comunicatie de orice !el, drumurile !orestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile te/nico# edilitare, lucrarile /idrote/nice, amenajarile de albii, lucrarile de mbunatatiri !unciare, lucrarile de instalatii de in!rastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a ener)iei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si rete/nolo)i$are a celor e"istente0 d) mprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii 'er$i, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice0

e) lucrari de !orjare si e"ca'ari necesare pentru e!ectuarea studiilor )eote/nice si a prospectiunilor )eolo)ice, proiectarea si desc/iderea e"ploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de )a$e si petrol, precum si a altor e"ploatari de supra!ata sau subterane0 !) lucrari, amenajari si constructii cu caracter pro'i$oriu, necesare n 'ederea or)ani$arii e"ecutarii lucrarilor, n conditiile pre'a$ute la art. 2 alin. 311) din (e)ea nr. *+/1,,10 )) or)ani$area de tabere de corturi, casute sau rulote0 /) lucrari de constructii cu caracter pro'i$oriu, c/ioscuri, tonete, cabine, spatii de e"punere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de a!isaj, !irme si reclame, precum si ane"ele )ospodaresti ale e"ploatatiilor a)ricole situate n e"tra'ilan0 i)cimitire # noi si e"tinderi. 2. 4peratiuni notariale pri'ind circulatia imobiliara. '1n$ari, cumparari, concesionari, cesionari, de$membrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc. 5. 6djudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice 3denumire)---) #. Cereri n $ustitie %. &lte scopuri prevazute de le e (de!inire) ''') ............................................................................................

pentru imobilul

teren si/sau

constructii, situat n municipiul Bucuresti, sectorul1

cod postal .................., str. ........................................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, sau identi!icat prin5) ................................................................................................................................................................................................ .. 7n sprijinul identi!icarii imobilului ane"e$. # planul cadastral/topo)ra!ic actuali$at la $i, scara 1. ..........., precum si e"trasul de carte !unciara pentru in!ormare, eliberate de 4CP&8)0 #............................................................................................................................................................................................ Supra!ata terenului si/sau constructiei pentru care solicit certi!icatul de urbanism este de ......................................... m 2. 9ata Semnatura (.S. --) Se introduce :;: n caseta si se anulea$a ce nu corespunde ---) Se !ace preci$area, dupa ca$ ( ) &* ) +, - ../
*)

P<=C&>?<& pri'ind completarea !ormularului :Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: 1) Numele @i prenumele solicitantului. # persoanA !i$icA0 sau # repre$entant al !irmei 3persoanA juridicA), cu preci$area denumirii acesteia, precum @i a calitABii solicitantului n cadrul !irmei. 2) 9omiciliul/sediul !irmei. Pentru persoanA !i$icA. # se completea$A cu date pri'ind domiciliul acesteia. Pentru persoanA juridicA. # se completea$A cu date pri'ind sediul social al !irmei. 5) 6lte elemente de identi!icare. 7n situaBia n care amplasamentul imobilului nu este e'idenBiat n planurile cadastrale sau topo)ra!ice ale localitABii/teritoriului administrati' 3la scArile 1.*++, 1.2+++ sau 1.1+.+++, dupA ca$) a!late n )estiunea o!iciului de cadastru @i publicitate imobiliarA teritorial, pentru identi!icarea imobilului solicitantul 'a putea pre$enta, dupA ca$, in!ormaBii pri'ind. # localitatea, numArul cadastral @i numArul de carte !unciarA, n ca$ul n care le)ea nu dispune alt!el0 sau # elemente de reper, )eneral cunoscute0 sau # numArul de ordine @i supra!aBa de teren nscrise n <e)istrul a)ricol0 sau # plan de situaBie e"tras din cadrul unor studii @i/sau planuri urbanistice elaborate anterior n $onA. 8) Planuri cadastrale/topo)ra!ice, cu e'idenBierea imobilelor n cau$A, ast!el. # pentru imobilele nenscrise n e'idenBele de cadastru @i publicitate imobiliarA. Plan de ncadrare n $onA, la una din scArile 1.1+.+++, 1.*.+++, 1.2.+++, 1.1.+++, 1.*++, dupA ca$, eliberat, la cerere, de cAtre o!iciul de cadastru @i publicitate imobiliarA0 # pentru imobilele nscrise n e'idenBele de cadastru @i publicitate imobiliarA. ="tras din planul cadastral de pe orto!otoplan @i e"trasul de carte !unciarA pentru in!ormare actuali$at la $i, eliberate, la cerere, de cAtre o!iciul de cadastru @i publicitate imobiliarA. *) (a rubrica :SemnAtura:. # se 'a nscrie @i n clar numele solicitantului. persoanA !i$icA sau repre$entant al persoanei juridice.