Sunteți pe pagina 1din 10

1

UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA “ DIMITRIE CANTEMIR “


CLASA: pregătitoare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală (activitate integrată)
SUBIECTUL: Emoţiile mele
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DOMENII INTEGRATE: DP, MEM, CLR
DURATA: 45 minute

COMPETENŢE SPECIFICE:
DP 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea
şcolară
MEM 3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/ procese/
structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
CLR 1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit
clar şi rar

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
a) cognitive
OMEM – să enumere cel puţin trei caracteristici ale anotimpului toamna;
OCLR – să formuleze propoziţii clare, coerente utilizând cuvintele ce denumesc emoţiile
de bază (bucurie, tristeţe, furie, teamă);
O1 – sǎ audieze povestea “Livada cu emoţii” după Maria Dorina Paşca, urmărind
evoluţia personajelor;
O2 – sǎ identifice la personajele poveştii emoţiile de bază (bucurie, tristeţe, furie, teamă);
O3 – să exemplifice cu cel puţin o situaţie din experienţa lor de viaţă trăirea emoţiilor
prezentate;
O4 – să aplice în realizarea posterului “Copacul emoţiilor” cunoştinţele însuşite
(personajele, reprezentările grafice ale emoţiilor de bază pentru fiecare personaj).
b) afective
O5 - sǎ mimeze trăirea unei emoţii de bază
c) psiho-motrice
O6 - sǎ manevreze corect instrumentele folosite (lipici, carioci)

RESURSE:
I. Procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, observaţia,
expunerea, dramatizarea, turul galeriei, aprecierea verbalǎ
2
II. Materiale: panoul « Întâlnirea de dimineaţă », poster, măşti, siluete, imagini, lipici,
carioci, stickers, calculator, videoproiector 

III. Forme de organizare: frontal, individual, în echipă.

BIBLIOGRAFIE:

 M.E.C.T.S. – “Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală –


clasa pregătitoare”, Bucureşti, 2012.
 Şerdean Ioan – Didactica limbii române în clasele primare, Editura Teora,
Bucureşti, 1998.
 Manea Alexandra, Matache Claudia, Ioan Liliana, Ruse Clara – Ghid practic
pentru clasa pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012
 Manea Alexandra, Matache Claudia – Dezvoltare personală – clasa
pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012
 Petrovai Domnica, Iliescu Martha – “Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale
ale copiilor în vârstă de 3 – 10 ani – instrumente şi modele de lucru”, Fundaţia “Copiii
noştri”, 2012
 Paşca Maria Dorina – “Povestea terapeutică”, Editura Ardealul, Tg. Mureş,
2004
 www. didactic.ro

ANEXE:
 Anexa nr. 1. Copacul zilei
 Anexa nr. 2. Povestea “Livada cu emoţii” după Maria Dorina Paşca
 Anexa nr. 3. Măşti
 Anexa nr. 4. Copacul emoţiilor

Moment organizatoric

Pregǎtirea clasei pentru activitate:


- pregǎtirea clasei şi a materialelor necesare desfǎşurǎrii lecţiei;
- crearea condiţiilor de ordine şi disciplinǎ necesare desfǎşurǎrii orei.

3
Etapele OB Conţinutul instructiv - educativ al lecţiei Strategia didactică
lecţiei OP Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor metode/ resurse Evaluare
forme de org materiale
1. Întâlnirea Dirijez o conversaţie cu elevii pe temele: Aşezaţi în cerc pe covor, conversaţia panou lauda
de dimineaţă Salutul participă la discuţii, dând explicaţia agenda
(7 min) OMEM Prezenţa răspunsuri complete. frontal zilei
Repere temporale (anotimpul, ziua din individual
săptămână, data, luna, anul)
Agenda zilei
1. Captarea Prezint planşa “Copacul zilei” (Anexa nr. Identifică simboluri ale observaţia planşa aprecierea
atenţiei 1, pag. 7) ca pe o surpriză trimisă de anotimpului toamna (frunze conversaţia “Copa- verbală
(5 min) Spiriduşul toamnei cu ajutorul căreia, ruginii, fructe coapte, soare frontal cul zilei”
jucându-se, elevii vor învăţa lucruri noi. ascuns după nori, picături de
Orientez atenţia în special asupra ploaie). Observă atent fructele
fructelor. şi ce sugerează imaginea
fiecăruia.
2. Anunţarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele Recepţioneazǎ informaţiile expunerea
subiectului şi operaţionale urmǎrite: “Astǎzi la oră vom transmise. frontal
a obiectivelor descoperi de ce sunt fructele prezentate
(1 min) astfel, învăţând despre emoţii în povestea
Livada cu emoţii după Maria Dorina
Paşca”.
3. Dirijarea Citesc elevilor povestea (Anexa nr. 2, Ascultă cu atenţie povestea, expunerea povestea
învăţării O1 pag. 8 ) cu intonaţia corespunzătoare. urmărind personajele şi evoluţia frontal “Livada
(11 min) lor. cu
Dirijez discuţia cu elevii urmărind: Participă activ la discuţii conversaţia emoţii” lauda
O2 denumirea personajelor; formulând răspunsuri complete. explicaţia
numirea emoţiilor trăite de fructele Se folosesc de planşa anterioară
întâlnite în poveste; ca suport vizual.
precizarea cauzelor care au condus la
4
trăirea acestor emoţii. jocul
O3 Numesc elevi din rândul celor mai activi Răspund la întrebarea jocului didactic aprecierea
care să participe la jocul “Când ai simţit dând exemple din experienţa conversaţia verbală
emoţia ...?” (ex. Când ai simţit bucurie?). personală. Utilizează limbajul explicaţia
corespunzător. exerciţiul
frontal
individual
4. Fixarea Propun elevilor jocul “Cu mască, fără Elevul indicat alege o mască jocul măştile evaluare
cunoştinţelor mască – ghiceşte personajul” (Anexa nr. reprezentând un personaj şi, didactic perso- reciprocă
(5 min) OCLR 3, pag. 9). Urmăresc ca exprimarea să fie fără să fie văzut de colegi, explicaţia najelor
corectă şi adecvată personajului din descrie personajul. Colegii exerciţiul
poveste, dar şi ca elevii să respecte ghicesc personajul, apoi dramatiza-
O5 regulile: mimează trăirea aceleeaşi rea
“Descrierea vizează personajul din emoţii ca în poveste.
povestea audiată.” Toţi elevii respectă regulile
“Răspunsul este dat de un elev care stabilite iniţial.
ridică civilizat mâna.”
“Mimarea emoţiei poate fi însoţită de
gesturi pentru a fi sugestivă.”
5. Evaluarea Formez cinci grupe de elevi (prin Intuiesc fişa şi materialele explicaţia siluete evaluare
cunoştinţelor numărare în concentrul 1-5). Fiecare primite. exerciţiul ale fruc- scrisă
(5min) grupă are materialele pe mese: poster, frontal telor
fructe – siluete, reprezentarea grafică a individual lipici
emoţiilor de bază, frunze decupate, lipici. imagini
O4 Formulez sarcina de lucru: “Alege Îşi impart sarcinile în grup. explicaţia cu emo-
personajele poveştii. Lipeşte imaginea Sortează siluetele cu personaje- exerciţiul ţii,
corespunzătoare emoţiilor trăite de le din poveste, ataşează frontal carioci,
acestea. Lipeşte fructul în copac. Adaugă imaginea emoţiei. Obţine, prin în echipă frunze
elemente pentru a obţine un copac în colorat sau colaj, imaginea decupate
O6
anotimpul de toamnă – Copacul copacului în anotimpul toamna.
5
emoţiilor.” (Anexa nr. 4, pag. 10 ).
Explic modul de apreciere: fiecare echipă Observă cu atenţie fiecare turul postere evaluare
va primi, prin rotaţie, posterele lucrate de poster şi formulează aprecieri. galeriei reciprocă
colegi. Elevii vor face aprecieri orale în echipă
asupra corectitudinii (personajele aparţin
poveştii, corectă corespondenţă fruct-
emoţie) şi aspectului posterului.
6.Încheierea Fac aprecieri cu privire la modul de Recepteazǎ concluziile şi aprecierea apreciere
lecţiei comportare a elevilor în timpul orei. aprecierile formulate de verbal verbală
(1 min) învǎţǎtoare. frontal
individual
7.Activitate Propun elevilor un material ppt cu un Urmăresc prezentarea ppt, apoi observaţia calculator
recreativă cântec: „A venit pe dealuri toamna”, cântă şi execută mişcări exerciţiul video-
(10 min) muzică şi versuri Donciu Tatiana sugerate de versuri. frontal proiector
(material ppt). individual
Îndrum elevii în executarea unor mişcări
potrivite melodiei şi textului cântecului.

6
ANEXA NR. 1

COPACUL ZILEI

7
ANEXA NR. 2

LIVADA CU EMOŢII

E toamnă. Soarele îşi face loc cu greu printre braţele livezii. Pline de rod şi
Doamne ce mireasmă au degetele toamnei! Pomii stau la sfat de dimineaţă. Care
e vestea? Păi, scările, coşurile şi vorbele copiilor auzite aseară.
Spuneau doar atât: „Mâine culegem!”

- N-am să las o nucă să se desprindă din coama mea de crengi şi frunze,


strigă furios NUCUL.
- Mi-e frică! Tot gem de prune o să ajung! Acum sau mai târziu mă voi acri
ca o ... PRUNĂ.
- Ce bucurie! Le voi spune poveşti cu merele de aur, Albă ca Zăpada şi-apoi
copt, necopt, nevoie mare, la cuptor sau în compot. Da, bun, proaspăt şi la iarnă,
spuse MĂRUL.
- Ce mă fac? începu să plângă para. Toţi vor spune: „Pică pară mălăiaţă – n
gura lui Nătăfleaţă!”. Eu să rămân cu pierderile pentru toţi, tot eu. Of! Of! Of!
Rău e să fii ... PARĂ.

Soarele se-ngrozi şi se ascunse repede după un nor. Ce ţi-e şi cu pomii


ăştia! Vorbesc de parcă ar fi oameni!

- Ia spală-i norule şi potoleşte-i! Mai adăugă soarele privind livada.

Şi, ultima ploaie spălă gândurile livezii, umplând coşurile cu picuri de rod
bogat.

(Prelucrare după povestea terapeutică „Livada emoţiilor” de Maria Dorina Paşca)

8
ANEXA NR. 3

CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ

9
ANEXA NR. 4

COPACUL EMOŢIILOR

10