Sunteți pe pagina 1din 4
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE in temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a san&titii_publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu. modificarile ulterioare, a Hot&rarii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinari de sAn&tate public®” si a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a municipiului Chisiniu cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sndtate public’ a mun. Chisindu si a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu privire la modificarea dispozitiei nr, 215-d din 15.05.2020 si aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de sinatate public’ a municipiului Chisinéu”, in contextul actualizarii datelor despre situatia epidemiologica prin infectia COVID-19, Comisia extraordinara de stinatate publica (CESP) a municipiului Chisinau, HOTARASTE: 1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sanatate Publica Chisinau referitor la situatia epidemiologic privind infectia COVID-19 in mun. Chisinau, cu atentionarea asupra riscurilor asociate pentru sanatatea publica, in contextul noilor tulpini si mutatii ale virusului SARS CoV-2 confirmate in regiunea geografica. 2. in mun. Chisinau, in baza indicatorului de incidenfi cu COVID-19, se stabileste gradul de alert Cod verde” in corespundere cu gradul de alerta din teritoriul administrativ, aprobat prin Hotararea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP. we . in contextul raspandirii la nivel mondial si regional al tulpinilor noi si mutatii a virusului COVID-19 in mun. Chisinau si a riscului major de import se mentine, ca masuri importante de precautie, masurile obligatorii de prevenire si control a infectiei cu noul coronavirus: 3.1. purtarea mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise, in transportul public, la stafiile de asteptare, la toate evenimentele publice in spatiile 1 3.2. 3.3. deschise cu aglomeratii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter unic, adunarilor in mas cu respectarea in aceste cazuri a distantei fizice de minim un metru. Masca trebuie sa acopere atat gura cat si nasul; dezinfectia si igienizarea mainilor, cu asigurarea produselor si preparatelor virucide in toate intreprinderile, institutiile si organizatiile de drept public si privat, inclusiv in centrele comerciale, magazine, institutii HORECA, alte structuri care presteaza servicii publice; evitarea evenimentelor cu prezenta aglomeratiilor umane, pastrarea distanfei de minim 1 m la evenimentele publice organizate. Nerespectarea masurilor de sinatate publici expuse in prezenta Hotdrdre constituie pericol pentru sanatatea publica si va servi temei pentru tragere la raspundere contraventionala si/sau penala a persoanelor vinovate. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil si aprobat pentru utilizare in Republica Moldova, ramane miasura esentiala de sinatate public& recomandata pentru toate persoanele cu varsta de peste 18 ani. Vaccinarea impotriva infectiei COVID-19 salveaza vieti, protejeazi de forme critice si de decese din cauza noului coronavirus, este un act de responsabilitate civicd pentru combaterea pandemiei si revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuit si disponibila pentru toti doritorii, indiferent de viza de regedinta sau locul de trai, in toate institutiile medicale de asistenté medicala primara (Centrele Medicilor de Familie, Centrele de Sanatate, Centrul Municipal de Vaccinare, punctele mobile de vaccinare si prin echipele mobile de vaccinare). Toate punctele de vaccinare din mun. Chisinau vor activa in regim 7/7 zile, conform programului de activitate a institufiilor medico-sanitare publice si private, inclusiv, cu asigurarea deplasarii la domiciliu a echipelor mobile de vaccinare, la solicitarea persoanelor cu dizabilitati, persoanelor imobilizate la pat, alte persoane cu dificultati locomotorii. Punctele mobile de vaccinare (troleibuzul si autobuzul) vor activa 7/7 zile, pe tot parcursul campaniei de vaccinare, conform programului prestabilit. Directia general asistenta sociala si san&tate, de comun cu institutiile medico-sanitare municipale, va asigura organizarea periodica a maratoanelor de vaccinare in municipiu, conform disponibilitatii loturilor de vaccinuri, livrate de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. 9. Directia general asistenti sociala si sanitate va coordona cu managerii institutiilor medico-sanitare publice municipale, in special ai_spitalelor clinice municipale, activarea la prima necesitate a spatiilor medicale pentru internarea gi tratamentul pacientilor cu COVID-19. 10.Se ia act de Dispozitia nr. 385-d din 06 iulie 2021 a Primarului General al mun. Chisinau Cu privire la masurile complexe de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra snatitii_populatiei din municipiul Chisinéu” si se reitereaza realizarea masurilor stipulate in Planul de actiuni specificat, inclusiv instalarea corturilor anti-canicula si asigurarea cu apa potabila. 11.Se mentine regimul de acces restrictionat in cadrul Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fri domiciliu stabil (str-la Haltei, 2) pana la 31.12.2021. Centrul va asigura beneficiarilor acordarea serviciilor de gizduire $i orientare, in regim de 24/24 ore, 7 zile pe siptimand, precum si alimentarea acestora, cu implementarea masurilor de control si combatere a infectiei COVID-19. 12.Se mentin, pana la 31.12.2021, masurile de restrictionare in procesul de prestare a Serviciului de alimentare a persoanelor socialmente vulnerabile din municipiul Chisinau, prin acordarea pachetelor cu produse alimentare, in schimbul pranzurilor calde. Directia general asistent& social si sinatate va asigura misurile organizatorice, in vederea repartizrii pachetelor cu produse alimentare, acordate de prestatorii Serviciului de alimentare in schimbul pranzurilor. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purta responsabilitate pentru continutul pachetului acordat. 13.Se permite organizarea odihnei si intremérii copiilor in institutiile de intremare ,Campingul Vadul lui Voda” si ,Perlele Nistrului”, din subordinea Confederatiei Nationale a Sindicatelor, in regim 24/24, cu prezenfa fizici a unui numir maxim de 15 elevi in grupa, cu respectarea stricta a normelor de sandtate publica si efectuarea termometriei de dou ori pe zi (preferabil cu scaner termometric). O preconditie obligatorie este detinerea certificatului de vaccinare cu ambele doze a personalului angajat gi personalului antrenat in activitatile din aceste tabere, 14.Se stabileste regimul de activitate a iM ,Piata Centrala” in intervalul 06:00- 18:00, cu organizarea zilei sanitare generale o data in lund. Igienizarea, dezinfectia si curdfenia uzuala va fi efectuati zilnic, cu concursul resurselor umane angajate si echipamentelor tehnice achizitionate. 15.in functie de evolufia si tendinta situatiei epidemiologice misurile de sAnditate publica vor fi revizuite. 16.Direcfia Relatii Publice si Buget Civil a Primariei municipiului Chisinau va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotirari si restrictiilor impuse pentru prevenirea si controlul infectiei COVID-19. 17.Prezenta Hotirare intra in vigoare din momentul emiterii si se publicd pe pagina oficial a Primiriei municipiului Chisinau. Presedinte al Comisiei, f : ~ elf . Primar General $. CA. Ton CEBAN Vicepresedinte al Comisiei, Viceprimar Angela Cutasevici Secretar al Comisiei Boris Gilca