Sunteți pe pagina 1din 278

C Â R T I R O M A N T I C E

------------------------------------------------- ^ ------------------------------------------------------

S IR IA „FAMILIA SULLIVAN“

Chloe Peter*on arc o noapte proasta. Şi, când maşina ei dera­


pează dc pc drumul umed direct intr-un şanţ, este convinsa ca
până şi tipul grozav care o salvează in toiul furtunii e prea bun
ca *ă Tic adevărat.
C i fotograf dc succes care colindă prin toată lumea, Chase
Sullivan are de unde alege femei frumoase. Şi consideră că viaţa
lui este perfectă exact aşa cum e - până in noaptea când o găseşte
pe Chloe pc marginea drumului, în Napa Valley. Chase ştie din
prima clipă că nu a mai cunoscut pc cineva atât dc fermecător,
dar îşi dă repede seama că tânăra are probleme mult mai mari
decât maşina avariată - căci Chloe a jurat să nu mai facă niciodată
greşeala dc a avea din nou încredere într-un bărbat. Dar, cu fie­
care privire drăgăstoasă pe care i-o aruncă Chase şi cu fiecare
dula; mângâiere păcătoasă, nu se poate abţine să nu se întrebe
dacă nu cumva a întâlnit singura excepţie.
în curând, Chase este gata să mute munţii din loc pentru
a o iubi şi a o proteja. Dar oare Chloe o să-l lase?

BELLA A N D R E este autoarea ale cărei cărţi se află în fruntea


topurilor de bestselleruri din întreaga lume, iar apariţiile în topu­
rile din New York Times, USA Today, Publishers Weekly şi Wall Street
Journal sunt constante. Până în prezent, vânzările romanelor ei au
depăşit 7 milioane de exemplare.

www.litera.ro

e/
Book
disponibil
BELLA ANDRE
Dragostea din ochii tăi
T raducere din lim ba engleză
C ristina Radu

l it e r a
Bucureşti
capitolul 1
C h a s e S u lliv an avea şapte ani c â n d luase p e n tr u p rim a
d a tă î n m â n ă a p a r a tu l P olaro id al ta tă lu i său şi în c e p u se
să facă p o ze. La a o p t a a n iv e rsa re, ta tă l lui îi d ă ru is e
p r im u l a p a r a t foto, a m â n d o i ştiin d încă d e pe a tu n c i că
C h a s e e ra m e n i t să fie fotograf.
C h a s e le făcuse n e n u m ă r a te fotografii celor şapte fraţi
şi su ro ri, m a m e i şi ta tă lu i - p â n ă c â n d acesta d in u r m ă
m u rise, p e c â n d C h a s e avea zece ani. F ra ţilo r lui n u le
p lă c e a m e r e u să a ib ă u n o b ie c tiv a ţi n t i t a s u p ra lo r şi
n u d o a r o d a tă u n u l d in tr e fraţi a m e n in ţa s e că avea să-i
a ru n c e a p a r a tu l d in m â n ă dacă n u -1 lăsa jos.
C u to a te astea, c h ia r şi d u p ă m ai b in e d e zece a n i d e
activitate ca fo to g ra f p ro fe sio n ist foto g rafiin d orice d e la
peisaje în d e ş e rt la atleţi olim pici, C h ase încă era de p ăre­
re că p r im e le lu i fo to g rafii - cu m e m b rii fam iliei lui -
erau p r in tr e cele m a i in te re s a n te pe care le su rp rin se s e .
D e a c e e a e r a fe r ic it să p r e ia r o lu l d e f o to g r a f o f i­
cial la m a ri r e u n i u n i d e fam ilie. I n special la u n a a t â t
de i m p o r t a n t ă c u m e ra a n iv e r s a r e a d e 7 0 d e a n i a
m am ei Iui.
C a s a f r a t e l u i s ă u R y a n cu v e d e r e s p re g o lfu l S a n
f r a n c is c o e ra lo c u l p e r f e c t p e n t r u p e tre c e re . In c iu d a
sp aţiu lu i g e n e ro s al liv in g u lu i şi al b u c ă tă rie i, lo cu l ge-
m ea de p r ie te n i care v e n ise ră să o s ă rb ă to re a s c ă p e cea
care era şefa a tâ t d e în d ră g ită a c la n u lu i S u lliv an .
R âsetele şi d is c u ţiile e ra u în to i c â n d M a rc u s , f r a te ­
le cel m ai m a r e al lu i C h a s e şi p r o p r i e t a r u l p o d g o r ie i
Sullivan W in e r y , o lu ă p e m a m a lo r p e d u p ă u m e r i şi
0 d u se sp re m a r e le t o r t a n iv e rsa r. Z g o m o tu l se s ti n s e
6 BelJn Anăre

ca la un semn, şi Chase îşi lăsă jos berea şi luă apara.


de fotografiat. începu prin a o fotografia pe sora lui n j
mică, Sophie, care aprindea cu grijă lumânările pe Ca^
le aranjase artistic pe tort astfel încât să scrie nurne|e
mamei şi numărul şaptezeci.
Pe când se uita prin vizor, Chase fu uluit, nu pentr^
prima dată, de cât de m ult semănau Sophie şi marT]a
lui. Mary Sullivan fusese fotomodel când îl cunoscuse
pe tatăl lui şi, cu multe decenii mai târziu, nu era mai
puţin radioasă, aşa cum stătea înconjurată de copiii săi
şi de prieteni.
Părul mamei lui era acum cărunt şi tuns să se ondule­
ze la ceafă mai degrabă decât lung, brunet şi strălucitor
cum fusese în anii când apărea pe coperta revistelor, dar
Chase putea vedea clar în ambele gemene ale lui Mary,
Sophie şi Lori, asemănarea cu mama lor pe când aceas­
ta avea douăzeci şi ceva de ani. Mary încă avea aceeaşi
piele uşor bronzată şi picioare lungi şi elegante, şi el era
adesea uimit de felul în care expresia ei era o combinaţie
perfectă între calmul interior al lui Sophie şi energia de
neoprit a lui Lori.
Auzise de mai multe ori câte un musafir remarcând
că era greu de crezut că Mary avea 70 de ani, căci arăta
cu cel puţin zece mai tânără. în special, adăugau mulţi
dintre ei cu o grimasă sau cu un zâmbet - în funcţie
de care dintre copiii ei era în centrul atenţiei lor -,
când te gândeai că îi crescuse pe cei opt copii efectiv de
una singură, după ce soţul ei murise pe neaşteptate la
48 de ani.
Chase simţi o strângere în piept, cum simţea întot­
deauna când se gândea la tatăl lui. îşi dorea ca Jack
Sullivan să fi fost aici cu ei toţi. Nu numai pentru că în
fiecare zi îi era dor de tatăl lui, ci şi pentru că ştia cât de
mult îsiI iubise mama lui soţul.
>
Dragostea din ochii tăi 7

S ilin d u -s e să a lu n g e g â n d u r ile s u m b re , C h a s e făcu


o p o ză to r tu lu i cu to a te lu m â n ă rile arzând - şaptezeci,
p lu s u n a p e n tr u n o ro c. M arcus d ă d u to n u l p e n tr u c ân ­
ta re a d e „La m u lţi a n i “ si c u râ n d to ată lu m ea d in încă-
9 9

p e re i se alătu ră.
î n v r e m e ce m a m a lui le zâm bea larg ca şi c u m n u
o b s e rv a că m a ltr a ta u acel c â n te c sim p lu c â n tâ n d fals,
C h a s e se în d re p tă spre m argin ea m u lţim ii, să p rin d ă în
c a d r u cât de m u lt p u te a d in fam ilia lui.
I n v re m e ce c â n te c u l se în d r e p ta spre final, M arcus
s trâ n s e m â n a m a m e i lui şi îi spuse:
- E tim p u l să îţi p u i o d o rin ţă , m am ă.
Ea se u ită spre o a m e n ii strân şi acolo care o iu b eau ,
z â m b e tu l ei fiin d ad resat fiecăruia d in tre ei în parte.
- A t â t de m u lte d in tre d o rin ţe le m ele s-au în d e p lin it
deja. Z â m b i şi m ai larg. Şi totuşi, vreau m ai m u lt. C el
p u ţ in încă şaptezeci.
Ei râseră îm p r e u n ă cu ea, c o n ştien ţi cu toţii de faptul
că ea era p r in tre cei m ai p u ţin lacom i o a m e n i de pe pă­
m â n t. In d ife re n t de ce d o rin ţe îşi pusese vreodată, toate
fuseseră legate de copiii ei. N u se recăsătorise nicio d ată,
nici n u se în tâ ln ise cu altcineva, d in câte ştia C h ase. In
schim b, se c o n ce n tra se asupra creşterii lor, sprijinindu-i,
în d ru m â n d u -i. A cu m , că erau toţi adulţi, ea era încă aco­
lo dacă ei aveau nevoie de ea... si, • * u n e o ri,1 ch iar si
t când
ei n u co n ştien
t tizau acea nevoie.
Aşa că, a tu n c i c â n d M ary Sullivan în ch ise ochii să-şi
p u n ă o d o r in ţă şi apoi îi deschise clin n o u să se aplece
şi să su fle în lu m â n ă ri, C h a s e s p e ră să-şi fi p u s m ă c a r
u n a p e n tr u ea însăşi.
T oţi a p la u d a ră , şi el făcu o poză grozavă cu M a rc u s
care o săru ta pe obraz pe m a m a lor, în v re m e ce S o p h ie
o îm b ră ţiş a d in spate. C h a s e s u r p r in s e u n a d u p ă a lta
fotografii cu fraţii şi su ro rile lui s ă r b ă to r in d cu m a m a
g Bclla Andrc

lor ziua de naştere, c o n ştie n t de faptul că femeia ave-,


să fie încântată.
C u rân d , C hase avea toate pozele necesare pentru
realiza un album m in u n a t p en tru a co m em o ra cea de-i
şaptezecea aniversare a mamei lui. A r fi p u tu t să lase jos
aparatul foto, dar ştia cu cine avea de-a face. Intr-o fami­
lie cu opt copii, fiecare d in tre ei treb uia să-şi găsească
singur locul unic. Fotografiile pe care C hase le făcuse
de-a lungul celor douăzeci şi mai b ine de ani dovedeau
limpede felul în care personalităţile lor deveniseră tot
mai distincte odată cu trecerea tim pului.
Chiar înainte de a muri tatăl lor, M arcus îşi luase în
serios rolul de cel mai mare frate Sullivan. La 14 ani,
toată pregătirea lui dăduse roade, căci reuşise în încer­
carea de a-i călca pe urm e tatălui lor. C h ase ştia că ei
toţi îi erau datori lui M arcus p en tru copilăria la care
renunţase pen tru ei şi fusese mai m u lt decât bucuros
când fratele lui îşi găsise menirea în podgoriile şi soiurile
cramei Sullivan Winery, pe care o Întemeiase cu zece ani
în urmă. Din nefericire, când Chase îşi îndreptă apara­
tul foto spre fratele lui cel mai mare, îl văzu pe acesta
încruntându-se în vreme ce discuta cu iubita lui, Jill.
Ea era vizibil supărată, cu ochii mijiţi şi strâm bând din
buze, în vreme ce arăta spre toţi ceilalţi. Văzând frustra­
rea atât de clar întipărită pe faţa fratelui său, Chase lăsă
jos aparatul foto. Nu era în regulă să s u rp rin d ă acest
m om ent dintre cei doi, fiind sigur că Marcus n-ar fi vrut
ca vreunul dintre ei să ştie că ceva nu era în regulă.
Lori, sora lui de 24 de ani şi geam ăna lui Sophie, îl
trase de mână, şi el îşi coborî bucuros privirea spre faţa
ei, pe care se vedea un zâmbet poznaş.
- A r ă ţi în cân tată, N ebunatico. f u şi D răgălăşenia
v-aţi împăcat?
C u multă vreme în urmă, o botezase pe Lori Nebunatica
şi pe S o p h ie - Drăgălăşenia. Dacă n-ar fi s e m ă n a t
Dragostea din ochii tăi 9

leit: u n a cu alta, C h a s e n-ar fi crezut nici p e n tru o s e c u n ­


dă că erau ru d e. D in nefericire, în ultim ele câteva luni,
g e m e n e le n u prea se îm păcaseră. E v id en t, nu că v re u ­
na d in ele le-ar fi spus fraţilo r lor ceva d e sp re m o tiv u l
p e n tr u care se c e rta u , desigur. C h i a r şi c â n d e ra u la
cuţite, g em e n e le a c ţio n a u în to td e a u n a ca o echipă, cu ­
getă C hase.
D in tr e to ti fraţii, Lori fusese î n t o t d e a u n a cel m ai
9 9 7

d isp o n ib il su b iect p e n tru fotografiile lui C h ase. O core­


grafă e x tra o rd in ară , lui Lori îi plăcuse d in to td e a u n a să
danseze şi de la vârsta de doi ani dansase bucuro asă pen-
tru el în vrem e ce el făcea poză d u p ă poză tru p u ş o ru lu i
ei în m işcare pe când se învârtea, sărea şi se legăna. C u
toate astea, el era de părere că cele m ai reuşite poze ale
m icuţei lui surori fuseseră în to td e a u n a s u rp rin se d u p ă
ce orice m işcare în ce tase şi ea u itase că era fo to g ra fi­
ată. îşi canaliza iubirea, energia, p a s iu n e a în d a n s, şi,
c â n d era n e m iş c a tă , to a te a c e le e m o ţ ii r ă m â n e a u
pe feţişoara ei drăguţă.
R ă sp u n z â n d tă c u t la în tre b a re a d e sp re g e a m ă n a ei,
Lori se uită în direcţia lui S op hie şi se în c ru n tă .
- N u m ă face să-ncep să-ţi s p u n d e sp re ea, zise îna-
inte de a sc u tu ra s c u rt d in cap şi de a se în to a rc e spre
C h a se , să c o n firm e . A h , da, s u n t c a te g o ric î n c â n t a ­
tă. îşi în d re p tă a te n ţia spre locul u n d e fraţii lo r Zach
şi G ab e păreau a avea o d iscuţie d e stu l de a p rin să , cu
p u m n i strânşi şi to t tacâm ul. Ai cunoscut-o pe fata care-1
însoţeşte în seara asta pe Zach?
- D a , spuse C h ase aruncân du -i o scurtă privire b lo n ­
dei vopsite cu tocuri până-n cer.
Femeia era drăguţă, la fel ca restul cu care ieşise Zach,
dar nu d e m n ă de reţinu t. Pe când îşi m u ta privirea d e la
un frate la altul, nu-i trebu i m u lt să ghicească d e ce Lori
rânjea cu gura p â n ă la urechi.
- G ab e a ieşit cu ea, nu-i asa?
10 Bella Andre

Lori râse încuviinţând din cap.


- C l a r că da. .
Dacă pui laolaltă şase fraţi în tre 27 şi 36 de ani, Sâ
fii sigur că se încurcă treaba. Să îi a d u n i pe toţi cei opt
fraţi îm p reu n ă sub acelaşi acoperiş în s e m n a m u lt râs,
tachinări cât cuprinde... şi prob ab il cel p u ţin o cearta
serioasă. D ar pentru că era evident că nici u n u din fraţi
nu avea intenţii serioase cu acea fată, C h ase considera
că nu exista riscul să se ia la bătaie p e n tru ea, decât dacă
nu cumva căutau u n pretext p entru a-şi descărca nervii
trăgându-şi nişte pumni.
în că din vrem ea liceului, C h a se auzise m ai mult
decât o femeie extaziată de felul în care arăta Zach, şi,
Doam ne, fratele lui miza din plin pe cartea moştenirii
genetice norocoase. Având în vedere că Zach iubea două
lucruri - maşinile rapide şi femeile şi m ai rap id e
Chase bănuia că până acum totul mersese ca pe roate.
R ânjind pe când îi făcea câteva poze lui Zach strădu-
indu-se să-şi revendice fata, Chase decise că săptăm âna
viitoare avea să tortureze cu aceste fotografii ale lui Zach
doi prieteni care conduceau o agenţie de m odelling de
succes. Pentru că, dacă Zach ar fi fost vreodată de acord
să renunţe chiar şi pentru o săptămână la cheile franceze
şi la maşinile de curse pentru a poza în cele mai recente
haine de marcă, agentul de modelling ar putea cere ori­
cât ar fi vrut pentru timpul lui Zach.
Totuşi, se gândi Chase concentrându-se asupra lui
G abe, orice agent care îşi m erita banii ar încerca să
p u n ă m âna şi pe Gabe. C hiar dacă acesta era cel mai
mic din fraţi, întâm plător era şi unul din cei mai m a­
sivi şi mai puternici dintre aceştia. Avea cea mai p e­
riculoasă ocupaţie dintre toţi, fiind p o m p ier în Snn
A . . ' “-‘' C i l i

Francisco. In rep etate rân d u ri, de-a lungul a n ilo r


trebuise să plece de la petreceri ca aceasta, fiind che­
m at la datorie. Şi o făcea de fiecare dată. în seara asta,
Dragostea din ochii tai 11

C hase spera ca ploaia ce cădea afară însem na că Gabe


avea să poată răm âne cu ei cel puţin până când se ter­
m ina petrecerea.
Tocmai îşi lăsase jos aparatul foto, când Lori spuse:
- N u ştiu
• de ce Zach si Gabe se * mai obosesc să se
certe pe fată, când ea nu-şi poate lua ochii de la Smith.
Ridicând din um eri faţă de infinita atracţie pe care fra­
tele lor, mare vedetă de cinema, o exercita asupra fiecă­
rei femei de pe planetă, Lori adăugă: Mă duc să-mi iau
nişte tort înainte să se termine. O să am grijă să-ţi iau o
bucată de la mijloc.
C hase ridică din nou aparatul în vreme ce sora lui
îşi făcea loc spre mijlocul petrecerii. Fără îndoială, ulu­
itoarea şi pretenţioasa lui soră avea să îl înnebunească
pe vreun amărât într-o zi. Şi tipul avea să fie al naibii de
norocos să câştige inima lui Lori.
Bineînţeles, ea ştia că aparatul era îndreptat spre ea,
p entru că se întoarse şi îi făcu cu ochiul, m urm urând:
-Ţi-am spus eu!
A poi făcu sem n cu degetul mare spre locul u n d e
Smith fusese încolţit de partenera lui Zach.
C hase aproape că se sim ţea prost în vreme ce îşi
îndreptă aparatul spre Smith. In ultimii cincisprezece
ani, dragostea lui Smith pentru actorie - şi imensul lui
talent - îl pusese la discreţia a mii de aparate foto şi a
mass-media m ondiale. C hase râdea m ereu de felul
în care lumea se pierdea în preajma fratelui său vedetă
de cinema. Smith era la fel de normal ca toti> ceilalţi.
>
Deşi, trebuia să recunoască, să închiriezi u n iah t
imens în Italia şi să-l um pli cu staru ri nu era chiar
normal.
Chiar şi acum, când femeia stătea puţin prea aproape
în vreme ce-i cerea lui Sm ith un autograf, C hase era
impresionat de cât de bine se descurca fratele lui mai
mare cu faima sa. Cu toate astea, deşi nu li se plângea
Bella Andre
12

niciodată, Chase ştia că presiunea de a fi m ereu „în pTj_


za' şi de a juca rolul lui „Srnith Sullivan p e n tru î^.
treaga lum e era agasantă câteodată. D e aceea, când erau
îm preună doar cu familia, Chase şi fraţii lui aveau grij^
să se poarte cu Smith ca şi cum n u era diferit de vreunul
dintre ei.
Chiar la dreapta lui Smith, fratele lor Ryan dădea la o
parte u n cufăr greu, ca lumea să aibă loc de dansat, pen­
tru că formaţia începuse să cânte. Ca sportiv profesionist,
Ryan era înalt şi musculos şi făcea ca mişcarea să pară
lipsită de efort, dar, prin lentilele aparatului foto, Chase
surprinse încleştarea uşoară a fălcilor când u m ărul drept
al lui Ryan cedă cam prea mult sub greutate. C â n d era
copil, ţelul num ărul unu al fratelui său era să fie arun­
cător pentru echipa San Francisco Hawks. Sărbătoriseră
al naibii de tare ziua când Ryan fusese recrutat de către
Hawks direct din colegiu. In ultimii zece ani, Ryan fă­
cuse ca loviturile date să pară uşoare. Dar Chase ştia cât
de concentrat putea fi fratele lui când îşi propunea ceva,
exact la fel cum făcuse când îşi dorise să fie cel mai al
naibii de b u n aruncător din Liga Naţională de Baseball.
Im ediat ce Ryan plecă de pe ringul de dans, Lori îşi
lăsă bucata de tort, îl luă de mână şi îl trase intr-acolo.
C hase co ntinua să-i fotografieze pe când Ryan încerca
s-o atragă pe Sophie la dans împreună cu ei, dar Sophie
scutură din cap şi se dădu mai deoparte.
S o p hie era diam etral opusă lui Lori, Drăgălăşenia
opusă Nebunaticei. Chase nu şi-o putea imagina fiind
altceva decât bibliotecară şi ştia că-i plăcea la nebunie
slujba la sucursala principală din San Francisco. Pe când
erau copii, ori de câte ori îl vedea cu aparatul foto îsi
ridica p u r şi simplu peste faţă cartea pe care o citea
p â n ă când el re n u n ţa şi pleca să-şi găsească altă victi-
mă. Ştia că în seara asta îl evita intenţionat - cu tot cu
aparatul lui foto. Chase crezuse mereu că era un talent
Dragostea din ochii tai 13

să ştii deopotrivă cum să te integrezi în decor şi cum să


străluceşti în faţa aparatului foto. De pe vremea când era
o copilită, Sophie stăpânise la perfecţie arta de a obser­
va. De a urm ări. De a cuprinde tot. El învăţase enorm
de la ea în decursul timpului şi adesea se gândea la ea în
vrem e ce făcea fotografii.
O clipă mai târziu,7 Chase simţit cum un brat9 subţire,
» '
dar p u tern ic îl ia de mijloc. Lăsă jos aparatul s-o sărute
pe creştet pe m am a lui.
- La mulţi ani, mamă! Sper că te distrezi.
Ea îi zâmbi în ain te de a spune acelaşi lucru pe ca-
re -1 sp u n e a în fiecare an când se a d u n au cu toţii s-o
sărbătorească.
- A m cea mai bu nă aniversare, scumpule. Pur şi sim­
plu, cea mai bună.
îm p reun ă, îmbrăţişaţi, uitându-se la fraţii şi surorile
lui care dansau şi râdeau, discutau şi se contraziceau,
C hase fu de acord. Era, într-adevăr, cea mai bună petre­
cere aniversară.
Câteva m inute mai târziu, Sophie fu mai m ult decât
bucuroasă să-i facă lui Chase câteva poze cu mama lui.
- Orice aţi face, nu zâmbiţi, le spuse Sophie am ând u­
rora, o glumă favorită de familie inventată cu m ult timp
în urm ă de tatăl lor, pe când încercase - fără succes - să
convingă op t copii nărăvaşi să zâmbească toţi d eodată
în faţa aparatului foto. în cele din urmă, le spusese să nu
zâmbească, altminteri...! Bineînţeles, faptul că le fusese
interzis să zâmbească în poză îi făcuse să chicotească atât
de tare, că poza de familie ieşise perfect.
începuse să plouă de-a binelea, şi Chase putea vedea
după cerul ce se întuneca dincolo de fereastră că vremea
era pe cale să devină de-a dreptul nesuferită. Fiindcă avea
o şedinţă foto a doua zi dimineaţă la podgoria lui Marcus,
în Napa Valley, Chase plănuise să plece ceva mai devre­
me de Ia petrecerea mamei lor. în întuneric şi pe ploaie,
Bella Andre
14
1 J ■ nc cnrp Napa Valley avea să-i ia şi mai mult
drumul din o , P ¡ y sg plece m ai devre.
decât anticipase, aşa ca ar
me d e c â t prea târziu. trim ită m am ei lui fo.

S t geantă^o im bnpşS scurt pe M a r , p en tru u i t «


dată şi plecă.

Peste o ora, pe când BMW-ul lui Chase lua o curbi


pe drumul îngustat ce ducea spre Sullivan wtriery,
stergătoarele abia dacă făceau faţă ploii, iar vizibilita­
tea pe drumurile ce străbateau Napa Valley era extrem
de redusă.
în următoarele patru zile, Chase avea o sesiune foto
la podgoria lui Marcus pentru Jeanne & A nnie, o firmă
de modă în creştere ce combina hainele de lux cu îmbră-
cămintea obişnuită. Manechinele şi echipa aveau să se
cazeze la un hotel în oraş, dar Chase urma să stea în casa
de oaspeţi a fratelui său, în mijlocul podgoriei. Podgoria
era locaţia perfectă pentru şedinţa foto, în special primă-
vara, cu viţa-de-vie plină de frunze de un verde proaspăt
şi florile de un galben-închis înflorind printre rânduri.
Brusc, un fulger lumină cerul, şi, dacă ar fi existat
spaţiu suficient pe marginea drumului, Chase ar fi tras
pe dreapta să facă nişte fotografii cu furtuna. Iubea ploa­
ia. Vremea rea schimba felul în care arătau lucrurile si
putea transforma un câmp obişnuit într-o mlaştină plină
de mii de păsări ce se opriseră pe neaşteptate. Condiţiile
care îi făceau pe cei mai mulţi fotografi să o ia razna
în special dacă depindeau de apusul perfect pentru a *
realiza fotografiile - erau exact lucrul care îl punea" ’
el în mişcare.
A
1
In acele momente când toti erau înţepeniţi si ^ •
i • w ' ’ nimic
nu mergea „cum trebuia , aparea magia. Manechinele
se relaxau şi îl lăsau să pătrun dă dincolo de coafur *
: ' ; •• V ' v ; - ' ■ — ' 7 9 q b w m n » a

Dragostea din ochii tai 15

şi m achiaj, spre adevărata lor persoană. C hase credea


că tre b u ia să existe o legătură em oţio nală adevărată a
e ţn u m a n e naturale cu aparatul foto - laolaltă
cu frum useţea hainelor, a bijuteriilor sau a pantofilor pe
care le p u rta u - p en tru a străluci cu adevărat.
Fireşte, la începutul carierei lui, să se afle lângă toa­
tă acea frum useţe fizică îl făcuse pe Chase un afemeiat
la fel de mare ca oricare alt bărbat norm al din branşă. t La
în c e p u t, ăsta fusese u n u l d in tre avantajele meseriei,
dar, c â n d ajunsese aproape de 30 de ani, şi îşi d ă d u ­
se seam a că relaţiile de-o noapte nu du rau nici m ăcar
o p t ore întregi, pe când fotografiile erau eterne, o lăsase
m ai moale.
D a r acum , având în vedere călătoriile lui recente
în Asia şi faptul că nu existase n im e n i care să-i aţâţe
in te re su l, în u ltim a lu n ă se a b ţin u se de la aven turi
de-o n o a p te . P lă n u ia să c u rm e a b s tin e n ţa în seara
asta cu Ellen, una dintre managerii im portanţi ai p o d ­
goriei lui M arcus, pe care o cu no scuse în vrem e ce
p lanifica şe d in ţa foto. Fuseseră necesare d o a r câteva
e-mailuri p en tru a aranja totul. O noapte fără obligaţii,
d o a r distracţie în pielea goală, era exact lucrul de care
avea nevoie, chiar dacă Chase bănuia că Marcus nu avea
să fie foarte bucuros că fratele lui se încurcase cu u n a
d in tre angajatele sale. Mă rog, erau cu toţii adulţi...
Ploaia era su ficient de deasă, în cât C h ase ap ro ap e
că nu văzu lum ina interm itentă de pe partea dreaptă a A

d ru m u lu i de ţară cu d o u ă benzi. In ultim ele treizeci


de m inute, nu trecuse pe lângă nici o maşină, p en tru că
într-o noapte ca asta majoritatea californienilor răm ăse­
seră în case.
în ce tin i şi p o rn i faza lungă, să vadă m ai b in e p rin
ploaia torenţială. Nu num ai că era o m aşină blocată în
şanţ, dar era şi cineva care mergea pe m arginea d r u m u ­
lui, cam la o sută de metri în fată. * A uzind m aşin » a lui
*w

16 Bella Andre

apropiindu-se, persoana se întoarse, şi el 11 putu v e ^


părul lung si ud ce-i atârna pe umeri m lum ina faruril0r
întrebându'Se de ce nu rămăsese în maşină, Unde
era cald şi uscat, să cheme pe careva să o tracteze şi
să aştepte să fie salvată, el trase pe dreapta şi ieşi din
maşină. Femeia trem ura în vrem e ce îl privea cum
*
se apropia.
- Eşti rănită?
Ea îşi acoperi obrazul cu o mână, dar clătină din cap,
-N u .
El trebui să se apropie ca s-o audă peste sunetul ploii
ce izbea asfaltul. Temperatura scăzuse şi ploaia se trans­
forma cu rapiditate în grindină. Deşi el lăsase farurile
aprinse, era destul de întuneric, aşa că îi trebuiră câte­
va clipe pentru a se obişnui cu întunericul. în cele din
urmă, putu să-i vadă mai bine faţa.
Acela fu momentul în care ceva se încleşta în pieptul
lui Chase.
Cu toate că părul lung şi întunecat era lipit de cap şi
piept, chiar dacă expresia „arată ca un şoarece înecat“ i
se cam
A potrivea, frumuseţea
’ ei îl ului.
Intr-o clipă, ochiul lui de fotografii evaluă trăsăturile.
Gura era o idee prea mare, ochii - cam prea depărtati.
Nu era nici pe departe slabă ca un manechin, dar, având
în vedere felul în care tricoul şi jeanşii i se mulau pe
trup, era evident că ştia să-şi etaleze rotunjimile. Pe în­
tuneric, nu putea spune exact ce culoare avea părul ei
dar arăta ca mătasea, perfect neted şi drept acolo unde
îi acoperea sânii.
Doar când Chase o auzi spunând:
- Insă maşina mea e cu siguranţă avariată îşi dădu
seama că îi scăpase complet din minte ce venise să facă
Ştiind că o sorbise din priviri ca şi cum ar fi
de sete, se sili să-şi recapete echilibrul. Putea v e d e a ^
ea avusese dreptate în legătură cu maşina ei. Mu Ca
era
Dragostea din ochii tai 17

n e v o ie d e u n m e c a n ic p re c u m fratele lui Zach p e n tr u


a te p r in d e că m aşin a era a p ro a p e distrusă. C h ia r dacă
b ara d in faţă n-ar fi fost pe ju m ă ta te sfărâm ată de gardul
alb în care intrase, anvelopele uzate n u aveau să u rn e a s­
că m a ş>in a d in n o ro i. O ric u m ,' n u în seara asta.
D a c ă m aşin a ei ar fi fost într-o stare m ai acătării, p ro ­
b a b il a r fi trim is-o în a p o i î n ă u n t r u în v rem e ce el s-ar
fi o c u p a t s-o sco ată de acolo. D a r nu-i plăcea felul în
care u n u l d in c a u c iu c u rile d in sp a te a tâ rn a peste m a r­
g in ea ş a n ţu lu i.
C h a s e arătă cu degetul m are peste um ăr.
- U rc ă în m a ş in a m ea. P u te m a şte p ta acolo să v in ă
cei cu tractarea. îşi d ă d u vag seam a că vorbele lui s u n a u
a p o r u n c ă , dar, la n aib a, g r in d in a în ce p e a să lovească.
A m â n d o i tre b u ia u să se adăp ostească de plo aie în a in te
de a în g h eţa.
D a r fem eia n u se mişcă. î n schim b, îi a ru n c ă o privire
ce s p u n e a că era c o m p le t n e b u n .
- N u m ă urc în m aşin a ta.
în ţe le g â n d cât de în fric o şă to r tre b u ia să fie p e n tr u o
fem eie să sfârşească b lo cată şi s in g u ră în m ijlo cu l u n u i
d r u m în tu n e c a t, C h a s e se retrase cu u n pas de lâng ă ea
în a in te d e a sp u n e :
- N-o să te atac. J u r că n-o să p ă ţe şti nim ic!
Ea d o a r că n u tresări la c u v â n tu l atac} şi r a d a r u l lui
C h a s e în c e p u să zum zăie. N u fusese n ic io d a tă m a g n e t
p e n tr u fem ei cu necazuri şi n u era g en u l d e in d iv id care
trăia p e n tr u a v in d ec a păsări răn ite . D a r fap tu l că lo cu i­
se cu d o u ă s u ro ri a tâ t tim p î n s e m n a că p u te a să-şi d e a
seam a c â n d se în tâ m p la ceva.
Şi ceva se î n t â m p l a cu s i g u r a n ţ ă cu f e m e ia a s ta ,
în afară d e fap tu l că m a ş in a ei e ra pe j u m ă t a t e b lo c a tă
in tr-un ş a n ţ p lin de n o ro i.
V râ n d s-o facă să se sim tă în sig u ra n ţă , rid ică m â in ile .
Beila A n d re
18

lur ne m orm ântul tatălui meu n-o să-fi fac rău. Ei(
reeulă să urci în maşina mea C an d ea nu refua d,
„ L e| „lusă cu: Vreau doar sa te a,ut. Ş, o ajllli
Cu mult mai mult decât avea sens sâ ajuţi un străin, f,
roe spuse el. Lasă-mă să te ajut.
Ea se uită la el p e n tru u n lu n g m o m e n t, cu grindina
lovind între ei, în jurul lor, în ei. C h a s e se surprinse Cj
îsi ţinea răsuflarea, aşteptân d ca ea sa se hotarasca. R ar
trebui să-l intereseze prea m u lt ce decizie lua ea.
Dar, dintr-un oarecare m otiv ciud at, u interesa.

C hloe Peterson nu se sim ţise n ic io d a tă a tâ t de udă,


de nefericită... sau de disperată. D epăşise lim ita de vi­
teză în ultimele două ore, în a in te ca f u r t u n a să devină
de neoprit. încetinise considerabil pe asfaltul alunecos,
dar cauciucurile erau vechi şi uzate şi, în a in te să-şi dea
seama, maşina derapase ieşind de pe d ru m .
Direct intr-un şanţ plin de noroi.
Poate că ar fi fost mai uşor - şi m ai în ţe le p t - să ră­
mână în maşină şi să aştepte trecerea fu rtu n ii. D ar era
prea agitată ca să stea locului. Trebuia să se m işte întru­
na, altfel gândurile ce i se îmbulzeau în m in te aveau s-o
copleşească. Aşa că îşi pusese rucsacul pe u m ă r şi ieşise
în ploaie chiar când aceasta se transform a în grindină.
Micilc particulc duie îi răneau pielea, d a r în tâ m p in a ­
se cu bucurie frigul şi durerea ascuţită. P entru că asa se
putea concentra la altceva, în afară de ce se întâm p lase
cu doar câteva ore în urmă. încă nu putea crede că
Nu. Nu îşi putea permite să se gândească prea m u lt la
ce se întâmplase. In seara asta, trebuia să se concentreze
să scape de ploaie şi să găsească u n loc sigur si usc
unde să se odihnească până a doua zi d i m i n .- ,^ v
j »• - i 11 " " i - a r a . a un
de m a m e u r m a sa v in a d e s tu l d e c u r â n d si
- j i - i i 1 avea sn
încerce sa desluşeasca cum de degenerase toiul î ., i ,
ăla, atât de repede. " '" h a lu l
Dragostea din ochii tai 19

C h l o e n u era c h ia r sigură u n d e se afla, d a r sp e ra că


m erg ea în sp re oraş.
T o a tă n o a p t e a , d r u m u r i l e p r i n ţ i n u t u l v i n u l u i ,
d r u m u r i p e care m e rs e s e în ceea ce a c u m s im ţe a că
e ra în tr - u n fel v iaţa altc u iv a , fu seseră c iu d a t d e p u s ­
tii, d a r de-abia în c e p u s e să se în d e p ă rte z e de m a şin ă ,
c â n d îşi d ă d u s e se a m a că d in s p a te le ei se a p ro p ia u
niste faruri,
t

O c u p rin s e s e d in n o u frica a tu n c i c â n d o m a ş in ă
s c u m p ă trăsese pe m arg in ea d r u m u lu i şi tre b u ise să se
oprească să-şi a d u n e curajul p e n tru a rezista. Era sin gu ră
p e u n d r u m de ţară în tu n e c a t şi u d . N-avea te le fo n u l
m o b il şi, chiar dacă l-ar fi avut, se în d o ia că exista se m ­
nal aici pe fu rtu n ă . F aptul că m aşin a era sc u m p ă n u o
liniştea. D im p o triv ă, faptul că in tu ia că o ric in e era în
m aşin ă avea bani o făcea să fie şi mai agitată. P e n tru că,
dacă era u n lucru pe care -1 aflase în d ecu rsu l u ltim e lo r
şase luni, acela era că banii în se m n au putere. P utere asu­
p ra fem eilor ca ea.
Şi apoi, bărbatul - bărb atu l foarte masiv - ieşise d in
m aşin ă şi se în d re p ta se spre ea, s p u n â n d u -i să u rce în
m aşina lui.
/V

In nici u n caz.
în c e rc a s e s-o c o n v in g ă că era în s ig u r a n ţă cu el.
Spusese to t ce treb u ia să s p u n ă , d a r ea avea m u lt p re a
m u ltă experienţă cu o am en ii de felul ăsta care s p u n e a u
cu u ş u rin ţă un lucru, apoi făceau cu to tu l altceva.
- N u te cunosc, îi spuse ea.
P u te a să fie u n c r im in a l în se rie. A vea p ic io a r e .
Putea să meargă şi să găsească m ai târziu u n loc u n d e să
se usuce.
Ea pu tea vedea frustrarea d e pe faţa lui şi stia că era
pe cale să încerce d in n o u să o c o n v i n g ă / c â n d b r u s c
auziră s u n e tu l u n o r c a u c iu c u ri în d e ra p a j ce v e n e a u
spre ei.
Bella Andre
20
înainte de a-şi da seama de ceea ce se întâmpla,«,
lu î n btate. Ea nu w u tim p sa . se im potnveas«,
“ 5 ar nu-i trecu asta prin m inte can d îşi dadu s e a , ^
o m o t o c i c l e t ă în viteză era practic peste ei.
Ea închise ochii, pregătindu-se p e n tru îm pac, câni
bărbatul o ridică fără efort şi sări in şanţ, ţmand-o sttSns

'^ D K h i s e ochii exact la tim p să vadă cauciucurile 4 ,


snate ale motocicletei derapând şi apoi opr,ndu-se exac,
în locul unde fusese ea. Inim a care aproape ca 1 se opri-
se de tot începu să-i bată iar în vreme ce ea privea cum
motocicleta se îndepărta.
îsi dădu seama că gâfâia pe când oxigenul 11 intra din
nou în plămâni. Tremura atât de frig, cât şi de spaimă.
- Eşti bine?
Chîoe îşi ridică privirea spre bărbatul care o prote­
jase de pericol cu propriul trup şi, p e n tru prim a dată
de când el coborâse din maşină, altceva decât teamă o
cuprinse atunci când observă şocată cât de atrăgător era.
Nu, recunoscu în sinea ei. Atrăgător era u n cuvânt
meschin pentru a descrie un bărbat ca el. C h iar şi pe
întuneric, putea vedea că-i punea într-o lum ină proastă
pe alţi bărbaţi. Chiar şi în ploaia rece, cu părul şi hainele
lipite de piele şi câteva urme de noroi pe pom eţi, era
absolut superb.
Şi trupul ei reacţionă faţă de el cu o surprinzătoare
pasiune.
Sau, poate, îşi dădu brusc seama, acea pasiune venea
din faptul că el o ţinea încă în braţele puternice.
Acea forţă de neclintit, împreună cu felul în care o
ferise din calea motocicletei ce se apropiase prea m ult
fără a se gândi nici măcar o clipă la propria siguranţă o
făcuse să ajungă în punctul în care începu să aibă încre­
dere în el. Şi, în oricare altă noapte, poate că asta ar fi
fost de ajuns. Dar acum?
Dragostea din ochii tăi 21

A c u m , că e ia u d in n o u în siguranţă, C h lo e se zbătu
să se rid ice d in n o r o iu l alunecos, încercând să-şi a d u n e
g â n d u r ile ca să p o a tă ajunge la o decizie raţională. Era
deja m â n jită de n o ro i de la faptul că el aterizase în şa n ţ
cu ea în braţe, iar încercarea ei de a ieşi din şan ţ n u făcu
d e c â t să în ră u tă ţe a sc ă lucrurile.
- A ş t e a p t ă o clipă, spuse bărb atu l cu voce joasă, dar
lin iştito are. Lasă-mă să te ajut şi să ieşim de aici.
C â te v a clipe m ai târziu, d u p ă ce se mişcă p rin n o ro i
şi p lo a ie cu o u ş u r in ţă surp rin zăto are, el o lăsă jos, pe
m a rg in e a d ru m u lu i.
O c h ii ei se o b işn u ise ră în d ea ju n s cu în tu n e ric u l cât
să-i vad ă ochii pe c â n d el îi spunea:
- C h i a r n u e sigur să ră m â n e m aici. P entru nici u n u l
d in noi.
A r ă ta a tâ t d e sin c e r şi n u părea a avea vreo in te n ţie
de a-i face rău.
R a ţiu n e a îi spuse că b ărb atu l ăsta - străin ul acesta -
avea d re p ta te , şi totuşi încă era circum spectă. Incredibil.
Dar, în clipa asta, afară în ploaie şi în tu n e ric , la ceva
d ista n ţă d e u n oraş despre care n u ştia ab so lut nim ic, ce
altă p o sib ilitate avea?
D e ru lă în m in te m o d u l în care el o protejase d e p e­
ricol n u n u m a i s c o ţâ n d -o d in calea m o to c ic le te i, d a r
şi fo lo sin d u -şi p r o p r i u l t r u p p e n tr u a a te n u a c ă d e re a
în şanţ.
- în regu lă, o să m e rg cu tin e, sp u se C h lo e în cele
d in u rm ă .
Spera sin c e r că n u avea să regrete acea decizie.
capitolul 2
Slavă D o m n u l u i , îşi sp u se C h ase, că ea acceptase
în tr -u n fin a l să m e a rg ă cu el. M o to c icle ta aia îl spe-
riase d e m o a r te . N -avusese tim p să se gândească, ci
d o a r reacţionase, si a cu m era incredibil de uşu rat că nu
păţiseră nim ic.
A c u m , i n s t i n c t u l d e g e n tle m a n îl făcu să în tin d ă
m ân a d u p ă rucsac. Ea sări im ed iat u n pas înapoi.
- T e rog, n u . îşi ascu n se cu grijă acea sclipire rapidă
de te a m ă î n a i n te d e a sp u n e : îm i p o t d u ce şi singură
bagajul, m u lţu m esc!
Felul în care sărise d e p ă rtâ n d u -s e de el im e d ia t ce
ajunseseră în a p o i p e asfalt i-ar fi p u tu t răni orgoliul lui
Chase. în acelaşi tim p , el ştia că era o chestie raţională
ca o fem eie să fie v ig ile n tă cu u n b ă rb a t n e c u n o s c u t,
într-o situ aţie ca asta.
D in nefericire, p e c â n d ea se în d r e p ta spre m aşină,
el co nstată că nu-şi p u te a lua ochii de la în cân tăto arele
ei forme.
D a r o ric e tip cu s u r o r i, în sp ecial cu d o u ă s u io r i
foarte d ră g u ţe ca Lori şi S o p h ie , care in tia s e ră în m ai
multe b u c lu c u ri d e c â t voia el să-şi am intească, acordă o
atenţie sp o rită in te ra c ţiu n ii sale cu femeile. Poate că lui
Chase şi fra ţilo r săi le plăcea să se joace, d a r nici u n u l
dintre ei n-ar face v r e o d a tă ceva p e ric u lo s şi nici n-ar
Poseda o fem eie îm p o triv a voinţei ei.
Şi acum , n u era m o m e n tu l să se gândească la sex. N u
când avea în b ra ţe o fem e ie p e j u m ă ta te în e c a ta - m ă
r°& în m aşină, o a re c u m căreia îi prom isese că n u avea
să se atingă de ea.
24 Bella Andre

Deşi ştia că interiorul de piele al BMW-ului sâu


avea să mai fie niciodată la fel după contactul cu ^
şi noroiul de pe ei, Chase nu ezită să deschidă uşa ^
partea pasagerului şi să aştepte până ce ea urcă. Odat^
ce fu aşezată în siguranţă, cu geanta ţinută strâns în p0^
lă, închise uşa şi ocoli în fugă spie partea şoferul^
repezindu'Se în spatele volanului.
Din hainele lor se ridica un abur gros, şi condens^
acoperi rapid interiorul geamurilor, făcând ca maşina să
fie şi mai intimă decât era deja. De fapt, atât de intimă,
încât Chase nu se putu abţine să nu observe că pasagera
lui neaşteptată mirosea bine, a ploaie şi a flori proaspăt
înflorite. Deschise căldura încercând s-o facă să se simtă
mai confortabil si
I întrebă:
-Vrei nişte haine uscate, să te schimbi? Se gândi că
i-ar putea da ceva din genţile lui din portbagaj.
Chiar dacă tremura, ea răspunse:
-N u, mulţumesc, sunt în regulă.
Era limpede că nu era deloc în regulă, dar cel puţin
căldura sufla spre ei. Sperând că aerul cald avea să o
ferească de răceală, decise să încerce să-i smulgă nişte
informaţii importante.
A

- încotro mergeai?
Ea era deja extrem de încordată, dar, auzind sim­
pla lui întrebare, se încordă şi mai mult pe scaunul de
lângă el.
In loc să-i răspundă, ea spuse:
-A r fi grozav dacă m-ai putea duce la cel mai apropiat
motel. Se opri pentru o clipă înainte de a adăuga cu
voce moale: Un loc ieftin ar fi de preferat.
De vreme ce planurile lui anterioare de a avea o seară
distractivă şi relaxantă se prăbuşeau cu fiecare m inut
îmbibat de apă - la care se adăuga faptul că înc
să-şi reprime felul în care mirosul străinei îi în n eb u n i
Dragostea din ochii tăi 25

i sim ţu rile , vocea lui C h a se fu mai m orocănoasă ca de


obicei c ân d îi propuse:
! - U i t e ce e, am u n loc g ra tu it p e n tr u tin e în seara
asta. P u te m s u n a de acolo asistenta t rutieră.
A r fi m ai b in e să aştepte până când ea se usca şi se în-
călzea p e n tr u a-i sp u n e că, deşi cei de la asistenţa rutieră
p u te a u să-i scoată m aşina din şanţ, probabil că n u aveau
să o p o a tă face să fu n cţio neze d in nou. La naiba, nici
m ăcar fratele lui, Zack, u n geniu în m aterie de maşini,
p ro babil n u ar reuşi m are lucru cu m aşina ei.
- M u l ţ u m e s c p e n t r u p r o p u n e r e , s p u s e ea, cu
p re c a u ţie , d a r şi ferm . Serios, u n m o te l e în regulă.

I Ridică d in um eri, c o n tu ru l acestora miscându-se în în-


7 y
tu n ericu l d in interiorul maşinii. Şi nu te obosi să chem i
a sisten ţa ru tie ră , spu se ea cu o e v id e n tă re se m n a re ,
în clipa asta, aş p u te a foarte b in e să-mi las m aşin a în
şan ţ p â n ă c ân d o să p o t aranja să fie dusă de acolo la
fiare vechi.
O boseala d in vocea ei se lupta p en tru d o m in a ţie cu o
putere latentă. C hase n u se p u tu abţine să n u fie im pre­
sionat de faptul că, deşi era lim pede că ea n-avea ban i să
rezolve n im ic d in toate astea, n u se apuca să se plângă.
C h ase ştia că ar tre b u i s-o ducă p u r şi sim plu la u n
motel. D u m n e z e u era m a rto r că ea îi ceruse deja asta
de mai m ulte ori. D ar cu nici u n chip n u putea s-o lase
într-un m otel rece, un d ev a în N apa Valley. N u şi dacă
voia să se p o ată privi în oglindă a d o u a zi d im in ea ţă fără
a vedea cuvântul nemernic înscris pe frunte.
A

In afară de asta, intuiţia îi spunea că ea avea nevoie de


rnai m u lt a ju to r decât să fie dusă la u n m otel.
Fireşte, C h ase aflase de tim p u riu de la m am a şi de la
surorile lui că n u era bine să se p u n ă cu ce voia o femeie.
Ştia că femeia asta ar fi scoasă d in sărite de ce avea el de
gând să facă.
26 Bella Andre

Dar, oricum, nimic din toate astea, nimic din se^


lele de avertizare care se porniseră în capul lui nu p ^ 9'
să-l oprească din hotărârea de a o ajuta.
întoarse cheia în contact şi, pe când revenea pe ş0s^
îşi dădu seama că nu îi ştia numele. Având în vedere q
o ducea în căldura şi confortul casei de oaspeţi de |a
podgoria fratelui său - fie că ei îi convenea, fie că nu..
se °gândi că nişte
> formalităti> nu stricau.
- Eu sunt Chase Sullivan.
Dinspre locul pasagerului nu se auzi nici un sunet
şi, inexplicabil, el se surprinse înăbuşindu-şi un surâs,
Chase laolaltă cu cei cinci fraţi ai săi fuseseră ca un
magnet pentru femei încă din adolescenţă. încercă sâ
îşi aducă aminte când fusese ultima dată când o femeie
nu se aruncase în braţele lui.
f

Dar, pe de altă parte, aceasta nu-i spusese absolut ni­


mic, nu-i aşa? Nici cum o chema, nici unde mergea.
C u siguranţă, ceva se petrecea. Ar fi o idee m ult mai
bună să renunţe şi s-o ducă la un motel, ca să îşi poată
vedea de seara lui de sex fără obligaţii cu Ellen, pe care
o sunase când plecase de la petrecerea mamei lui să-i
spună că era pe drum spre Napa.
Atunci, de ce nu făcea pur şi simplu asta?
Şi de ce se simţea ciudat de atras de această străină?
Chase
w
lăsă tăcerea
jw 1
să ise aştearnă
,
între ei * stiirJ rs
, i ' l l l l L I Ld. C a
avea sa răspundă doar daca se simţea suficient de rnn.
fortabil în prezenţa lui.
în cele din urmă, o auzi oftând uşor îi -,o.- . j
* uiainte cte a
spune:
- Mă cheamă Chloe.
Chloe era un nume foarte frumos, şi ea era 0 f
foarte frumoasă. în mod normal, el i-ar fi SpUs e| e
lucruri, dar ea era atât de sensibilă, că probabil f
înţeles greşit. Mai observă că nu-i zisese şi nu ,ar
familie. ’ ' Cle de
Dragostea din ochii tăi 27

Ea îşi î n t i n s e g â tu l să se u ite afară la s e m n u l slab


lu m in a t.
- U n d e m e rg i .7 în tr e b ă ea, p a n ic a revărsându-se clar
d in fiecare s u n e t emis. S u n t destul de sigură că oraşul e
în direcţia opusă.
D in fericire, c h ia r a tu n c i el văzu se m n u l cu „Sullivan
W i n e r y “, a p ă s ă te le c o m a n d a să d e s c h id ă p o r ţile şi o
a p u că pe d r u m u l îngust. Fratele Iui M arcus îşi stabilise
p o d g o ria p e cel m ai fru m o s te re n d in întreag a reg iu n e
viticolă d in C alifo rn ia. Intr-o zi senină, dacă te urcai pe
vârful celui m ai în alt deal, aveai impresia că p u teai vedea
p â n ă la in fin it.
D acă a r putea-o convinge să ră m â n ă peste n o a p te în
casa d e o a s p e ţi a lui M arcus, C h a s e c re d e a că ei avea
să îi fie im p o sib il să reziste fru m u se ţii zonei, a d o u a zi
d i m i n e a ţ ă . Şi s p e r a că î m p r e ju r im ile s p e c ta c u lo a s e
ar p u te a c o n trib u i su fic ie n t de m u lt la u şu rarea grijilor,
în cât să o facă să-şi deschidă in im a în faţa lui şi să-l lase
s-o ajute cu p ro b le m e le pe care le avea.
- E p o d g o ria fratelui m eu. Ştiu că şi el a r vrea să stai
aici.
- C h a s e . Vocea ei avea o p u te rn ic ă n u a n ţă d e averti­
zare, d a r cu sig u ra n ţă nu-i a te n u ă în c â n ta re a pe care el
o simţi a u zin d c u m s u n a n u m e le lui pe buzele ei. Ţ i-am
spus să m ă duci la u n m otel.
El se g â n d i la d ife rite le feluri în care a r p u t e a răs­
p u n d e , d a c ă să se scu ze sau să fie î m p ă c iu i to r . D a r
simţind că ea n u s-ar lăsa prostită de a titu d in e a lui în tr-u n
fel în care m a jo rita te a fe m e ilo r s-ar fi lăsat, s p u s e p u r
Şi simplu:
- C a s a d e o a sp eţi a lui M a rc u s e m ai a p r o a p e . E şi
•nai frum oasă.
Ea scoase u n s u n e t în ă b u ş it d e iritare.
- I g n o r i î n to t d e a u n a ce vrea lu m e a si faci asa c u m
vrei tu?
28 Bella Andre

Din nou, existau mai multe răspunsuri posibil


num ai unul cinstit. C' \
- Destul de des.
-M am a ta trebuie să fie foarte mândră, spuse
sarcastic. %
Lui Chase îi plăcea felul în care îi ieşeau cuvi^ |
din gură, ca şi cum devenea tot mai obişnuită cu ¡d^
de a fi singură cu el în maşină, dar, o clipă mai târz}^
judecând după felul în care ea se foi deranjată pe scaun'
el bănui că era îngrijorată de răspunsul ei spontan. ’
Vorbind pe cât de lejer şi de blând putea, spuse.-
- Din fericire, am cinci fraţi şi două scorpii de surori
care să-i abată atentia.
)
El spera că ea avea să răspundă la fel de spontan la
această informaţie şi fu bucuros când ea se întoarse spre
el si
1 zise:
- Glumeşti, nu-i asa?
- N u . Suntem opt cu toţii. îşi luă ochii de la drum
atât cât să vadă cum ea făcuse ochii mari şi îi zâmbi larg.
Ea clătină din cap şi mai scoase un mic sunet ce îl
făcu să se înfierbânte fără să vrea.
- Mama ta trebuie să fie o sfântă.
Bine. Reuşise sa i abată atenţia pentru câteva clipe, su-
ficient cât să parcheze în faţa casei de oaspeţi. Cel puţin
de data asta părea că nu era îngrijorată de ce îi spusese -
sau de felul în care el ar putea reacţiona la asta
- Uite ce e, spuse el blând, ştiu că n-ai vrea să fii aici
dar nu văd ce rost ar avea să plăteşti pentru o cameră la
un oarecare motel de pe autostradă când dlci mVi sunt
c, cmci ■ ■
camere libere.
- N u te cunosc, spuse ea din nou.
Ştiind că n-o putea contrazice, încuviinţă.
- Ştiu că nu mă cunoşti. Şi, crede-mă, dacă erai •
re din surorile mele, n-aş fi vrut să ai încredere î. - , / 103
1 ^ 1 • ll»tr-un
tip necunoscut care te-a luat pe la marginea drumului
Dragostea din ochii tăi 29

în m ijlo c u l u n e i f u r tu n i. C â n d ea se mişcă să se u ite


I la el, C h a s e observă evidenta surpriză la faptul că el fu-
I sese de acord cu p recau ţia ei faţă de el. De asta, n u voi
| face d ecât să te instalez, apoi o să plec înspre casa p rin ­
cipală a fratelui m eu, d in cealaltă parte a proprietăţii.
C h a s e aşteptă ca ea să refuze d in nou. Şi adevărul era
că, dacă ea insista să m eargă la u n motel, în afară de a o
aru n ca pe u m ă r şi de a o lega de u n u l dintre paturile d in
• casa de oaspeţi a fratelui său, ştia că avea să fie nevoit să
facă ce îi cerea ea.
D o a m n e , n u p u tea crede cât de tare trebuia să se stră­
duiască să în lă tu re flacăra d o rin ţei ce încerca să-l străba­
tă când se g â n d ea la acel scenariu cu ea legată de tăblia
p a tu lu i. D u m n e z e u ştia că, dacă C h lo e vedea ce efect
avea a su p ra lui, u r m a să în ceap ă să zgârie uşa m aşin ii
ca să p o a tă fugi ţip â n d spre oraş, să scape de el. Slavă
D o m n u lu i că era destul de în tu n e ric ca ea să n u observe
; cât de atras era el de ea.
- Deci, spuse ea încet, rostind acel unic cu v ân t ce avu
nefericitul rezultat de a-i atrage ochii spre buzele ei p line
[ şi expresive.
D o a m n e sfinte, p rob abil era u n a d in tre cele m ai î t u -
' m oaşe fem ei pe care le în tâ ln ise în u ltim e le lu n i. S a u
p oate în trea g a lui viaţă. Şi fem eile fru m o a se e ra u me-
I seria lui. C h a s e era c o m p le t u lu it de reacţia lui faţă d e
ea. N u n u m a i d e cât de p u te rn ic ă era acea reacţie, d a r
| Şi cât de rep ed e apăruse. De-abia o cunoştea, o găsise la
marginea d ru m u lu i. C a să n u mai s p u n e m că ea n u voia
I absolut deloc să aibă de-a face cu el. Şi totuşi, n im ic d in
toate astea n u -1 făcea să fie mai p u ţin atras de ea... şi să
vrea să aibă ocazia s-o cunoască m ai bine.
“ N-o să răm âi cu mine?
A h, în sfârşit. Era p rim a d a tă c â n d ea nu-1 c o n tr a -
z*cea şi nu-i s p u n e a că n u p u te a sta aici. P r o fitâ n d d e
m om ent, spuse d in n o u :
Bell« Aniire
30

n ar o să te instalez, apoi mă duc la casa I


_ Doar o sa ^ ^ nopţii* 4i
a lui Marcus pentru res Răzgândi, el îşi înti
înainte ca ea s c h lo e se mişcă şi
mâna după baga]U > în ploaie îna-
uşa din partea pasag m w l ăla de bagaj. Dinţ,,
el s-o poată a , u t a c e l a W ^

accepte ajutorul- da acoperită a Cas.;i 4

Ea seunde
oaspeţi, mir Ch
n £ X , * ...& ™j totusi,
ke ° ri când
de-a lungui
Chloe *
pTt
t e . Era un oc arat de t a t a * ^ ^ ^

S a n " o b U i e ; u l de exterior confortaM,


dar eleganr şi uşa masivă de lemn în to n u n aum , Chase
se simţi de parcă o vedea pentru prima data.
Podgoria fratelui său era intr-adevăr u n loc nemai-
pomenit, si Chase descoperi ca era foarte bucuros sa
o împartă cu Chloe - cel puţin pentru o noapte, cand
era evident că ea avea nevoie atât de frumuseţe, cât şi
de căldură.
Menajera fratelui său lăsase lumina din taţă aprinsa
pentru el, şi astfel putu s-o vadă cel mai bine pe Chloe.
Părul ce începuse să se usuce puţin în m aşină era
chiar ca mătasea, atât de lucios, că ar fi putut scoate o
groază de bani făcând reclamă la şampoane. Mai avea
şi o siluetă grozavă. Nu prea slabă, ci cu forme ample, ce
stârneau în el dorinţa de a o atinge.
Ce naiba era în neregulă cu el? Trebuia să înceteze să
se gândească în felul ăsta. Mai ales că o dusese acasă
la fratele lui ca s-o scoată dintr-o situaţie dificilă, nu s-o
scoată din haine.
în vreme ce ea îl aştepta pe verandă cu o mână strân­
gând bagajul şi cealaltă din nou pe obraz, Chase se în­
trebă de ce îşi ascundea mereu faţa aşa.
Dragostea din ochii tăi 31

Avea o presim ţire sum bră în privinţa asta.


Ştiind că n o ajuta să se simtă mai relaxată în preajma
lui dacă se în c ru n ta la ea, se strădui să se concentreze la
felul în care lu m in a de pe verandă o scălda intr-o lucire
slabă. Făcândii'Şi o n o tiţă în m in te să stabilească p e n ­
tru seara u rm ă to a re nişte
> i şedinţe
i foto cu m odelele cu
care lucrase chiar acolo u n d e stătea ea, urcă treptele şi
se duse spre uşa d in faţă.
- Hai să in tră m şi să ne încălzim, spuse el ţinându-i
usa deschisă.
- C e l p u ţin , m am a ta te-a învăţat un lucru, m u rm u ră
ea trecând pe lângă el. Vai, şopti ea oprindu-se în pragul
uşii şi uitându'Se în ju r la livingul superb amenajat. Ce
casă frumoasă!
M arcus ştia cum să le ofere oaspeţilor săi to t luxul.
Chase n u era singurul căruia îi plăcea să vină în N apa
să petreacă w eekendul cu Marcus, şi ştia cât de m u lt îi
plăcea fratelui său să-şi aibă familia aproape.
- Ş tiu că M arcus ar vrea să te simţi ca acasă, îi spuse
el, chiar când p arfu m u l ei îl învălui din nou.
Senzualitatea se sim ţea d in plin. Problem a era că ea
era o femeie superbă şi el era u n bărbat care adora feme-
ile superbe. D ar apoi, geanta ei se lovi de cadrul uşii înv
pingându-i şoldurile în vintrea lui, şi el abia îşi înăbuşi
la timp geam ătul.
D oam ne, dacă ivar fi avut destulă m inte, dacă ar fi
fost oricare altă femeie, ar fi crezut că o făcuse dinad in s.
Dar, d u pă felul în care ea in trase repede în în c ă p e re
îndepărtândiKse de el, ştiu că nu in ten ţio n ase deloc să
aibă efectul ăsta asupra lui.
Trecuse d o a r o lună de când C hase făcuse sex ultim a
°ară, dar corpul lui reacţionă faţă de C h lo e ca şi cu m
trecuse un an.
32 Bella Andre

O pală de vânt aduse ploaia pe verandă, şi q,


închise uşa înainte sâ se ude în inferior Chloe „ *
stângace lângă masa din mijloc, pe cand el înainta î„ '
Chase se strădui să nu se uite la ea ca şi cand ar fi ^
s-o devoteze când o întrebă:
-Ţi-e foame?
Ea scutură din cap, cu mâna din nou pe obraz.
- Sete?
-N u .
- Hai să-ţi aduc un prosop şi nişte haine uscate, spuSe
el pe cea mai blândă voce, sperând că avea să îl lase sâ
facă măcar asta pentru ea.
-A i spus că îmi arăţi unde să mă instalez pentru seara
asta, îi aminti ea. Asta-i tot ce am nevoie.
Când vorbi, mâna îi alunecă de pe faţă. Ce văzu
Chase la marginea palmei ei îl făcu să simtă deodată
senzaţia de greaţă.
- Eşti rănită. Nu era o întrebare. Mi-ai spus că nu esti
rănită, dar eşti. Lasă-mă să mă uit puţin la faţa ta!
Ea încercă să se dea înapoi, dar blatul de granit o făcu
să rămână acolo unde era.
-N u , insistă ea, n-am nimic.
El putea vedea cât de mult încerca ea să fie tare si
puternică. Dar oare nu înţelegea? Era chiar aici, ofe-
rindu-i ajutor. Şi ivavea de gând s-o lase să sufere în
continuare dacă exista ceva ce putea face pen tru a-i
îmbunătăti* situatia.
»
Fără a se mişca încet de data asta, fără n • -
. ’ “ tl se obosi sa
se asigure ca n-avea s-o sperie, se duse spre po e: - •
-i peste
mâinile _ ale
î ei. “ ?* îşi
' Fpuse

Prima atingere îi făcu pe amândoi să-şi tină -


rea, şi el putu jura că pupilele ei se dilataseră o s ~r"
înainte ca ea să se smulgă din strânsoarea lui n, >
1
ce4 surprinse. Putere
^
Dragostea din ochii tăi 33

- Ş tia m că n-ar fi trebu it să vin aici cu tine, spuse ea


în cepând să meargă prin cameră.
Dar C hase fu mai rapid, trăgând-o în braţe înainte ca
! ea să poată fugi. Tocmai îi savura căldura dulce, apăsa­
rea sânilor plini pe pieptul lui, triun gh iul în fierb ân tat
dintre picioarele ei ce se sprijinea perfect pe vintrea lui,
când văzu ce ascundea de el.
- D oam ne, Chloe, s-a întâm plat în maşină? De ce nu
| mi-ai spus cât de tare te-ai lovit? Te-ai lovit cu faţa de
volan când m aşina a in trat în şanţ? Miji ochii, studiind
jvânătaia de aproape. Sau altceva a cauzat asta?
Uriaşa vânătaie pestriţă avea toate culorile curcubeu-
lui, cu o zgârietură lungă la mijloc. O chii ei se um plură
de lacrimi, dar păreau mai degrabă lacrimi de frustrare
decât de durere.
- N-a fost cea mai reuşită noapte a mea.
Din nou, nu-i răspunsese la întrebare. Dar îşi închi­
pui ca era destul de justificat să p resup un ă că vânătaia
nu fusese p ro d u să de lovirea de volan când m aşina că-
j zuse în şanţ. O ricare altă femeie ar fi plâns, d a r n u şi
ea, chiar dacă era lim pede că avusese parte de o noapte
de coşmar,
i
- N u mai spune, zise el încet.
Cu cât se uita mai m ult la ea, cu atât se enerva tot mai
tare din cauza vânătăii. Se bătuse de destule ori cu fraţii
lui ca să ştie cât de tare durea. Şi avusese destule vânătăi
cauzate de fraţii lui ca să ştie cum se vedea când p u m n u l
cuiva se izbea de faţa ta.
Dar chiar dacă se um plea de furie la gândul că cineva
o lovise în asem enea hal pe C hloe, era prea deştep t să
fecă mare caz de asta.
N-avea de gând să-i rănească m ândria... n u când cine-
Va îi maltratase al dracului de tare faţa.
“ Ai pus nişte gheaţă pe vânătaie?
a scutură din cap.
Bella Andre
34

- N u . N-am apucat.
C ân d ea închise gura ca şi cum spusese deja pr
mult, el îi dădu drumul fără tragere de inimă şi Se
spre bucătărie.
Bucuros că stătuse în casa de oaspeţi a Iui A^farcus ţj-
suficiente ori încât să ştie unde erau lucrurile, CJiaSe
găsi repede o cutie de pungi de plastic într-un sertar^
lângă chiuvetă. Merse la congelator s-o umple cu gheaţă
apoi înfăşură punga intr-unui dintre prosoapele de bu.
cătărie curate, moi şi colorate pe care le găsise într-un
alt sertar.
Chloe nu se mişcase din locul unde el o oprise din
fugă. Putea să-i aducă gheaţă, dar ştia că era important
ca ea să înceapă să aibă încredere în el - măcar puţină -
dacă voia să o poată ajuta. Şi fiecare instinct al lui stri­
gase încă din prima clipă în care o zărise că problemele
ei erau cu mult mai mari decât pierderea controlului
maşinii pe ploaie.
Câteodată, era nasol să aibă dreptate.
- Nu muşc. Pe cuvânt, spuse Chase, întinzându-i pa­
chetul cu gheaţă.
Ultimul lucru pe care se aşteptase să-I facă ea era să-si
coboare privirea asupra vintrei lui ce zvâcnea, să ridice
dintr-o sprânceană şi să spună pe un ton mai degrabă
sarcastic.
- Serios?
Bucuros să vadă că orice urmă de lacrimi necurse
dispăruse deja şi uimit de felul în care ea tocmai recu­
noscuse. evidenta
,, , lui, atractie
. fată
’ de ea ’ el zâmbi
râmk; lai co­
mentariul ia adresa iui.
- Ce ar fi trebuit să zic e că n-o să muşc dacă nu
Ea ridică o mână să-l întrerupă şi îi termină fraza
- Dacă nu vreau eu să muşti. O spusese ca si
o mai auzise de o sută de ori. Mă rog. Nu vreau
acum. Niciodată. Vorbele ei erau obosite, dure rk ■ U
’ uar, din

A .
Dragostea din ochii tăi 35

fericire, alese să înainteze spre el în loc să se îndepărteze.


C u toate astea, o să iau gheata.
^ I
El i-o d ă d u , şi ea vru să-i m ulţum ească, dar apăsă
p u ţin prea tare pe obraz şi gemu de durere.
- U i t e ce e, spuse el sim ţind cum i se strânge pieptul
auzind su n e tu l şu ierat ce-i ieşise de pe buze şi văzând
cum se albeşte la faţă. Lasă-mă pe mine!
A prop iind u-se d in nou, îşi strecură degetele mâinii
stângi sub ale ei, în vrem e ce cu dreapta o luă de după
ceafă. Se aştepta să se dea înapoi de lângă el, să-i spună
că se putea îngriji şi singură, să insiste să nu mai pună
m âna pe ea.
In schimb, avu o altă surpriză.
- T e pricepi la asta, zise ea pe o voce moale ce nu aju­
tă deloc să-i stopeze circulaţia sângelui în direcţia sud,
spre vintre.
Chase fu su rprins să-şi dea seama că intr-un final se
spărsese gheaţa d in tre ei. Totul din cauza atracţiei pe
care n-o putea con tro la şi a com entariilor ei sarcastice
despre asta.
Cine ar fi crezut că asta avea să fie de ajuns? D im ­
potrivă, fusese sigur că ar fi pus-o pe fugă.
Ce alte surprize îi pregătea?
Şi avea să răm ân ă aici suficient de m ult tim p cât să
le descopere?
- Cinci fraţi, îţi am inteşti? spuse el zâm bind uşor.
Deşi surorile mele erau cele care cauzau cele mai serioase
vânătăi când ne prosteam. Rânji. Copii neastâmpăraţi.
Atunci, ea îşi ridică privirea spre el, şi de data asta
nu mai avu nici o şansă să-şi controleze străfulgerarea
dorinţei ce-1 zgudui. O chii ei erau extraordinari, de un
verde vibrant în jurul marginii pupilelor, dar albaştri în
rest. Deja îşi spusese că era frumoasă. Dar acum îşi dădu
seama că acest cuvânt nu era nici măcar pe departe de
ajuns s-o descrie pe Chloe.
-71

36 Bella Andre

-îţi iu b e ş t i foarte m ult fraţii şi surorile, niH


întrebă ea cu voce blândă. ,3,
El îşi coborî privirea spre gura ei când ea vorbi, p»,
tând de ocazie să mai admiie arcuirea plină a buze; j '
ferioare, dulcele arc al lui C upidon al buzei superi0a^
Fără discuţie, chiar dacă o cunoscuse cu doar o
mătate de oră în urmă, era pe cale să-şi piardă comply
minţile din cauza acestei femei. U na care avea un trecut
încărcat în spate.
El nu fusese niciodată genul interesat de trecut. Se
părea că universul îl cam păcălea în seara asta.
Pentru că era categoric interesat, în ciuda tuturor mo­
tivelor pentru care n-ar trebui să fie.
-A m ceva pe buze?
Iritarea ei era, slavă Domnului, amestecată acum cu
un uşor amuzament văzând cât de evidentă era fascinaţia
A *

lui. In clipa asta, prefera să râdă de el decât să fugă.


Refuză să se gândească la un moment în viitor, încer­
când din răsputeri să-şi oprească mintea să se îndrepte
în direcţia în care părea să meargă... unde ea era goală si
el gusta fiecare părticică din minunata ei piele.
Dar, mai înainte de toate, trebuia s-o facă să accepte
să rămână peste noapte.
Şi să nu fugă la ivirea zorilor.
- Nu, îi spuse el pe voce joasă, gura ta e perfectă.
Se înroşi pe partea feţei neacoperită de el cu prosop
şi gheaţă. Şi, da, fraţii mei sunt grozavi. Ani fost un
copil cu adevărat norocos să-i am lângă mine e când
creşteam. Se gândi la petrecerea mamei lui si ]a f
fiile făcute fraţilor şi surorilor lui. Fiind opt într -
mică, ne bateam mult, dar râdeam şi mai mult
Pe faţa lui Chloe se aşternu nostalgia înainte -
toarcă privirea şi să-şi coboare genele ca el să nu ' U>
poată uita în ochii ei uluitori şi expresivi. mai
Dragostea din ochii tai 37

O b r a z u l e m ai în regulă acu m , m u lţu m e sc . S u n t


d estul de obosită.
El p u te a v e d e a d u p ă cea rcă n e le în tu n e c a te de su b
ochii ei cât d e istovită era.
A

- î m i p o ţi ară ta u n d e e d o rm ito ru l,' te ros?


O
El voia s-o ţin ă aici cu el şi să c o n tin u e să-i p u n ă în ­
trebări p â n ă c â n d avea să accepte în cele d in u rm ă să-i
s p u n ă c in e o lovise. N u era nevoie să fii u n g en iu să
ghiceşti că ea fugea de cineva. Fiecare celulă din co rp u l
lui C h a s e voia s-o protejeze, dar, chiar dacă acea b arie­
ră de g h e a ţă rid ica tă de ea în tre ei la în c e p u t se topise
p u ţin , el ştia că n u era nici pe dep arte în p u n c tu l în care
să în ceap ă să aibă în cre d ere în el.
- D o rm ito a re le s u n t pe hol, îi spuse el, dar, deşi tre­
buia s-o fi lăsat de m u lt să plece, n u p u tea s-o facă.
C ă ld u r a şi fo rm e le ei îi p lăceau prea m u lt ca el să
se retragă c h ia r acum .
D in n e fe ric ire , C h l o e n-avea nici o p ro b le m ă să se
înd epărteze de el.
De v rem e ce era destu l de probabil ca u n tip să-i fi lă­
sat u rm ele acelea pe faţă, el se în treb ă dacă era m ăritată.
Era chestia asta o p e ra u n u i soţ abuziv?
C hase n-avea obiceiul să analizeze degetele inelare să
vadă dacă era v r e u n inel cu d ia m a n t, d a r n u se g â n d i
în a in te d e a se u ita la m â n a ei stângă. N ici m ă c a r n u
încercă să fie discret. La naiba, ea deja văzuse că o dorea.
Şi simţise. C h a s e îi p ro m isese că n u avea să p u n ă m â n a
pe ea în se ara asta. D a r n u sp u sese n im ic d e s p re vii­
tor. Si
>
tre b u ia să stie dacă
*
fusese b ă tu tă de tip u l cu care
era m ăritată.
A .

îşi ţin e a m â n a în c le ş ta tă în p u m n , d a r el n u p u t u
vedea un inel.
Bine. A sta în s e m n a că, o d a tă ce afla ce se în tâ m p la ­
se cu ea, o d a tă ce ea în c e p e a să aibă în c r e d e r e în el,
Bella Andre

nu avea să existe nici un motiv pentru care să nu j


o seducţie lentă şi constantă. _ ?
Când în cele din urmă se uită Ia raţa ei, ea îi
se privirea cu aceeaşi iritaie pe care o văzuse rnai^j
vreme în ochii ei, dar de data asta îi lipsea orice ur^
de amuzament.
A

II prinsese.
- Dormitorul? Ridică dintr-o sprânceană. Urma sâ-^j
arăţi unde este.
9

El apucă geanta.
- Pe aici!
Se întinse şi ea după geantă, şi p en tru câteva se­
cunde jucară un joc ridicol de care trage mai tare de
geanta de pânză kaki. Chase ştia că ar trebui s-o lase sâ
îşi care geanta, dar ea nu avea mai m ult de 1,64, faţă
de 1,90 ai lui, şi îşi închipui că o depăşea la greutate cu
vreo patruzeci de kilograme sau cam aşa ceva. Ii putea
căra geanta.
Ţinând-o încă strâns în pumni, ea spuse:
- Chiar te obsedează să-mi cari geanta, nu-i aşa?
El se ţinea tare când îi răspunse:
- Voiam să-ţi spun şi eu acelaşi lucru.
Ea dădu drumul genţii atât de repede, că el se clătină
spre spate odată cu aceasta.
Ea scutură din cap şi mormăi:
- N-am înţeles niciodată de ce bărbaţii simt că trebuie
să facă aşa pe masculii.
- Faptul că vreau să te ajut cu geanta nu înseam nă că
fac pe masculul.
Ea arăta ca şi cum era pe punctul de a izbucni în râs -
prima dată când Chase văzu ceva asemănător m n„ *
i - - i . r - Un zâm­
bet aparandu-i pe raţa - in vreme ce ripostă:
- Eşti sigur?
- Poate e doar faptul că mama m-a educat bine contr“
el, aruncându-i cuvintele ei de mai devreme.

... ...... a m .
Dragostea din ochii tăi 39

Nu aşteptă să-l mai contrazică... nu când era Ia un pas


de a o săruta pe gura aia adorabilă si isteată, indiferent
9 I '

dacă ea voia sau nu. Sau asta, sau să găsească un mod


de a o face efectiv să zâmbească. Sau, şi mai bine, să afle
cum suna râsul ei.
O conduse prin hol spre dormitorul principal, unde
plănuise el să doarmă. Celelalte dormitoare aveau toate
saltele de calitate, dar el voia să-i asigure lui Chloe ce
era mai bun.
Chase deschise uşa, şi era gata să întindă mâna să
aprindă lumina, când îşi dădu seama că era deja aprin-
| să. Creierului său îm bibat de apă îi fu necesar mai
mult timp decât ar trebui pentru a pricepe că patul era
ocupat.
Şi o femeie goală îl aştepta acolo.
„Ah, rahat!“ Uitase complet de Ellen, dar era evi­
dent că managerul podgoriei lui Marcus nu uitase de el.
Dacă lucrurile ar fi decurs altfel în seara asta - cu totul
altfel -, ştia că ar fi fost entuziasmat s-o găsească deja
goală şi pregătită pentru el.
Doar că, după ce o cunoscuse pe Chloe, Chase era
cât se putea de lipsit de entuziasm de prezenţa unei
Ellen despuiate.
Ellen făcu ochii mari, uitându-se când la el, când la
Chloe. Era limpede că surpriza o făcuse să rămână pi­
ronită locului pe pat, şi îi trebui un m inut să-şi scoată
căştile de la iPod. Evident, muzica acoperise zgomotul
discuţiei lui Chase cu Chloe din living, şi Ellen habar
n-avea că Chase nu avea să intre singur în dormitor.
A
înainte ca el să poată reacţiona rapid şi s-o scoa­
tă naibii pe Chloe de acolo, ea ieşi din spatele lui. El
se aştepta ca ea să icnească indignată şi să facă inevita­
bilul - să-şi ia bagajul de la el şi să iasă din nou în ploaie.
4Q BellaAndre

Dar tot ce se auzi fu sunetul grav al râsului ej 0


sunetul pe care el sperase doar cu câteva clipe î r ^ M
audă... însă nu îşi imaginase că asta avea sâ se întgj^'
- Poate..., spuse ea amuzată, există un alt dormit i
care l-aş putea folosi? Chicoti din nou. La o dista^.^
care să nu se audă nimic, dacă se poate, te rog. ' f
El îi aruncă o privire care spunea că era n e b ^ .;
Chloe nu putea crede cu adevărat că el avea să facâ * ■
a • w sev
cu Ellen în vreme ce ea era in aceeaşi casa, nu-i aşa?
Dar, pe de altă parte, îi pieri com plet întrebarea
din minte în vreme ce râsul ei îi cuprinse pe de-a-ntre
gul simţurile.
Doamne, cât îi plăcea sunetul ăsta! A tât de uşor
Direct din suflet. Şi zâmbetul era absolut încântător.
Ellen era încă goală puşcă în pat, dar el nu-şi putea
lua ochii de la Chloe. Voise s-o sărute încă din clipa în
care o întâlnise. Acum, voia s-o sărute până-şi pierdea
minţile şi s-o facă să zâmbească - şi să-i audă din nou
râsul dulce.
-Chase? Ellen vorbi în cele din urmă, cu vocea ceva
mai stridentă decât de obicei. Cine e ea?
Ellen se mişcă acum ca să se acopere, şi, pe când o
făcea, el îşi dădu seama că, de fapt, la urma urmei, nu
era genul lui. Prefera formele lui Chloe muşchilor fermi
ai lui Ellen. Şi părul blond vopsit nu se putea compara
cu părul castaniu ce capta lumina fluturând ne „ m w i ^
fiecare dată când Chloe se mişca.
-S u n t Chloe.
Chasei
era mai mult decât surprins
„ , de uir
rnt- ue
a
amuzata
era ea de toata povestea asta. Evident, îi n|nr„« - , .
cum se ocupa de această situaţie dificilă. Care era 1
să admită, destul de amuzantă. c ’ e U1
-C h a se m-a cules în seara asta. Mişcă din
direcţia lui şi adăugă: Ştii povestea - fata car Ca ^ n
e a dat
Dragostea din ochii tăi 41

de belea pe m a rg in e a d r u m u lu i în tâln eşte băiatul cu


m aşină de fiţe.
E llen a ră ta m ai d eg rabă în c u rc a tă decât furioasă,
înfăşurându'S e intr-un halat, ceea ce el bănuia că avea
sens, p e n tr u că n u era ca şi cum ar fi p lăn u it în seara
asta să facă mai m u lt decât să se distreze p u ţin îm preu­
nă, fără vreo obligaţie. Se uită la C hase şi păru a încerca
să se decidă în legătură cu ceva înainte de a vorbi.
- T u fiind fo to g raf şi având c o n ta c t cu to t felul de
oam en i, ar fi tr e b u it să-mi în c h ip u i că eşti im plicat
în genul ăsta de lucruri.
Sim ţindu-se de parcă intrase într-un fel de scenă su­
prarealistă ce se tu rn a pen tru unul dintre filmele fratelui
său Sm ith, C hase întrebă:
- în ce fel de lucruri crezi tu că s u n t implicat?
- Ş t i i tu, p a rtid e în trei şi chestii d in astea, spuse
Ellen, apoi îşi m uşcă buza gândindu-se la ceea ce ea cre­
dea că era n o u a direcţie a serii. îşi m u tă atenţia de la
Chase la C h lo e. M ă b u c u r să te cunosc, C hloe, chiar
dacă e u n pic n eaşteptat. A pro p o , s u n t Ellen. Se opri
să tragă a d â n c aer în p ie p t în a in te de a spune: Eşti
foarte drăguţă.
Chloe arăta extrem de amuzată de felul în care Ellen
se uita la ea, evident încercând s-o evalueze pen tru viito­
rul spectacol în pat, de vrem e ce acum credea că el era
implicat în genul ăsta de chestii.
-M u lţu m e s c , cred, îi spuse ea lui Ellen, şi tu eşti
drăguţă, dar n u cred că s u n t în stare de o partidă în trei
în seara asta.
Felul lejer în care o spusese făcu m in tea lui C h ase
s« ia în tot soiul de direcţii nebuneşti. Participase până
acum la partide în trei?
Doar ideea ca altcineva să o atingă îl făcu să vadă roşu
în faţa ochilor.
42 Bella Andre

N u căutase n icio d a tă ceva serios, fiind per,


m ulţum it cu aventuri de-o noapte. Fiind mereu p e / ^
muri, i se potrivea cel mai bine să păstreze lucrurile ci^
şi simple, şi Chase nu-şi invidiase niciodată colegjj ^
aveau soţie şi copii aşteptându-i acasă.
Dar, din prima clipă în care o văzuse pe Chloe, visas
s-o protejeze. Acum, se întreba dacă era posibil ca ţje-e
să vrea mai mult. Chiar dacă abia o cunoscuse, ştja 1
atracţia putea apărea într-o clipă.
Putea şi o relaţie să apară aşa repede?
-A h , Doamne, spuse brusc Ellen când văzu în Cele
din urmă vânătaia urâtă a lui Chloe. C e s-a întâmpla
cu fata
f ta?
Chase ura să vadă cum orice urmă de bună dispoziţie
dispăru de pe faţa lui Chloe.
-N -am nimic, îi spuse ea lui Ellen în ain te de a se
întoarce din nou spre el, spunând: O să găsesc singură
un alt dormitor. Noapte bună!
Chase voi să se ducă după ea, dar ştia că mai întâi
trebuia să se ocupe de Ellen.
- E în regulă? întrebă Ellen după ce Chloe închise uşa
în urma ei. Vânătaia aia arată foarte rău. înainte ca el să
poată răspunde, întrebă: A mers la doctor? Şi ai găsit-o
într-adevăr pe marginea drumului?
El îşi trecu o mână prin părul ud, dorind să poată
răspunde la întrebările lui Ellen.
/\

In schimb, tot ce-i putu spune fu:


- O să fie în regulă. Urma să aibă el grijă de asta. Uite
ce e, în seara asta n-o să se mai petreacă nimic între noi
Ellen îi zâmbi, iar ceea ce ar fi trebuit să fie flirtul lo
fu uitat pe loc.
- Probabil aşa e cel mai bine, având în v e r W - i
r _i vcul-ie ca lu­
crez pentru rratele tau.
Chase fu bucuros că amândoi căzură de -
_i _ . . >„ ,. oro că evi-
tasera Ia mustaţa orice potenţiala problemă.
Dragostea din ochii tăi 43

- E chiar foarte drăguţă. Adunându-şi hainele în braţe


;i m e rg â n d spre baie, ea îi făcu cu ochiul şi îl tachină:
Destul de d răgu ţă în cât chiar mă gândeam Îa partida în
.Tei, deşi n u e deloc stilul meu.
- N u . R ăspunsul lui fu instinctiv. Nu are să se în tâm ­
ple niciodată.
N u avea să o îm partă niciodată, dar absolut niciodată,
pe C hlo e cu altcineva.
Asta dacă avea să o convingă nu num ai să-şi deschidă
sufletul şi să-i sp u n ă ce i se întâmplase, ci şi să răm ână
destul de m u lt încât să vadă dacă scânteile iniţiale dintre
ei s-ar putea transform a în ceva mai serios.
Problem a era, îşi spuse el în tim p ce ieşea d in d or­
m ito r s-o lase pe Ellen să se îm brace şi mergea pe hol
să se asigure că C h lo e se aranjase într-unul d in tre ce­
lelalte dorm itoare, că avea sentim entul că s-o convingă
pe C hloe să aibă destulă încredere în el pen tru a-i da o
sansă
1 nu avea să fie deloc o sarcină uşoară.
r
capitolul 3
C h lo e n u voia n im ic m ai m u lt decât să-si lase bara-
9 O

jul pe p o d e a u a d o rm ito ru lu i, să se a ru n c e pe p a t şi să
se facă ghem . D a r p o d e a u a de lem n părea foarte scum ­
pă şi deja o udase destui. Ştia cum locuiau oam enii cu
bani, dar, chiar şi aşa, era im presionată de această casă
grozavă din ţin u tu l vinurilor. Şi când te gândeşti că era
d o a r casa de oaspeţi! Nu-şi p u te a im agina c u m arăta
casa principală.
Crescuse într-o gospodărie din zona inferioară a clasei
de m ijloc, cu p ă rin ţi care voiau în to td e a u n a mai m ult,
dar n u ştiau
* n ic io d a tă c u m să o b ţ in ă . A sa* că, a tu
>nci 7
când îl cun oscuse pe soţul ei, şi el îi spusese că voia să-i
ofere lum ea, îi u rm ase p ro m isiu n ile direct la altar.
H a b a r n-avea ea la vrem ea aceea cât de p u ţin valo­
rau prom isiun ile. Poate că-i d ădea bani de cheltuială şi
haine frum oase, dar încercase să-i răpească to t ce co n ta
cu adevărat.
S c u tu râ n d d in cap ca şi cu m asta ar fi ajutat-o să-şi
alunge am intirile urâte, se în d rep tă spre baie. Lăsându-şi
geanta pe p ardo seala d in gresie, se dezbrăcă de h ainele
ude şi m u rd a re , le p u se în chiuvetă şi în c e p u să spele
noroiul de pe ele. I-ar fi p lă c u t să le arun ce, d a r n-avea
mare lucru cu ea si i ştia
i că u rm a să aibă nevoie de ele în
curând. Cel m ai b u n lucru pe care-I p u tea face a cu m era
sa spele m u rd ă ria cu să p u n şi apă, să stoarcă h ainele cât
m ult p u tea şi să le agate la uscat. B ăn u ia că existau
maşină de spălat si uscător, d a r să fie lăsată să îşi petrea-
noaptea în casa u n u i străin - nici m ăcar a stră in u lu i
Bella Andre
46

care o adusese aici, ci a unui frate pe care ea nj .


întâlnise - era mai mult decât u n act de caritate ^ ^
Term inând în cele din urm ă cu hainele, Se du
duş şi vru să dea drum ul la apă, dar se răzgândi fi ^
avea u n jacuzzi uriaş. Aproape că gemu cu glas taf
gândul de a sta în apa caldă, cu jeturile m a s â n d ^ ?
cioarele, spatele şi tălpile. P'-
Chloe se uită aproape cu vinovăţie la uşa băii înairit
de a-şi da seama că era o prostuţă. Era încuiată, şi ea 6
într-un final, singură. Pentru că Chase insistase ca ea sj
rămână aici peste noapte, ce rău era dacă se folosea de
dotări? Cel puţin, de ce oferea baia.
Nu mai fusese într-o astfel de cadă de când plecase.
Nu. N u avea să îşi permită să se gândească la asta
acum. Chloe ştia că n-avea luxul de a pretinde că totul
era în regulă - nici pe departe -, dar în sinea ei se simţea
în siguranţă în această casă frumoasă, înconjurată de vie
Presupuse, după câteva secunde, că acel sentiment
m in u n at de siguranţă - şi amintirea a cât de bine fu­
sese să se simtă atât de caldă şi de protejată în braţele
lui Chase pentru cele câteva clipe cât îl lăsase s-o ţină
în braţe - îi făcu trupul să se manifeste atât de ciudat
atunci când păşi în apă fierbinte.
îşi simţea pielea extrem de sensibilă pe când îşi cu­
funda încet picioarele şi apoi şoldurile şi spatele în ’cada
spaţioasă. Oftând de plăcere, îşi sprijini capul pe mar­
ginea rotundă şi se uită în sus printr-un lum inator ce
răsuna de la ploaia de afară. Nu se simţise feminină sau
sexy de foarte mult timp. Şi totuşi, nu exista nici o îndo­
ială că Chase fusese atras de ea.
Ar fi trebuit să fie deranjată de asta. La urma urmei
abia îl cunoscuse. Şi nu era în starea de spirit potrivită
pentru a avea de-a face cu atracţia cuiva. Nici cu a lui
nici cu a ei. Cu toate astea, o vibraţie grea şi fierbinte
pulsa în sânii ei, ce se simţeau şi mai plini decât în mod
Dragostea din ochii tai 47

norm al. Intre coapse... ei bine, adevărul era că ardea


acolo jos.
La naiba, dacă ar fi cât de puţin sinceră cu ea însăşi,
se aprinsese încă din clipa în care Chase se apropiase,
îi pusese o m ână pe ceafă şi ţinuse pachetul cu gheaţă
apăsat pe obraz în bucătăria fratelui lui.
Se părea că şi ea, şi fata din patul lui aveau aceleaşi
gusturi.
G ândul la străina goală - spusese că o cheamă Ellen -
si la ideea ei nebunească o făcu pe Chloe să zâmbească
pe neaşteptate, afundându-se în cadă şi lăsându-şi capul pe
spate să îşi ude părul în apa fierbinte. Mmm, ce bine era!
întinse m âna după şam ponul scump de pe margine şi
începu să-şi maseze pe păr lichidul cu miros dulceag.
Nu fusese o n oapte grozavă, dar cel p u ţin exista­
se un soi de u m o r neaşteptat. In special, privirea lui
Chase când deschisese uşa dorm itorului şi îşi dăduse
în sfârşit seama că nu erau singuri în casa de oaspeţi a
fratelui său.
Era clar că fusese surprins de femeia despuiată - şi de
faptul că ea fusese doar vag tulburată de ideea de a fi în
pat cu mai m ult de o persoană.
Zâmbetul lui C hloe deveni un fel de în cru n tătu ră.
Nu doar pentru că nu crezuse că lumea chiar făcea aşa
ceva, ci şi pentru că nu putea înţelege cum gândea Ellen.
Dacă C hase ar fi fost al ei, nu l-ar fi îm p ă rţit cu
nimeni.
Direcţia şocantă a gândurilor o făcu să înlemnească
brusc. Şamponul îi picura pe gene, şi se cufundă în apă
sperând să-şi spele în acelaşi timp şi gândurile nepoftite.
Ce era în neregulă cu ea? Era chiar atât de netoată?
Atât de plină
1 de fantezii si
i visuri nebuneşti?
>
Avea mai multă minte de-atât; ştia că singura persoa­
nă în care ar trebui să aibă încredere pentru m ultă vre-
me era ea însăşi.
9
"rf|

4g BellaAndre

Şi, cu toate astea, nu se tachinase cu Chase j.


şi în bucătărie? Aproape flirtase, când ar fi tret^!S
fie prudentă. Şi apoi, când o găsiseră pe femeia H
aştepta în pat, poate că ar fi trebuit să fie şocată) ^
în schimb, Chloe nu fusese în stare să-şi oprească
Nu, când să aibă în sfârşit un motiv să râdă din
o făcea să se simtă atât de bine.
Uimitor, pentru câteva clipe, se simţise aproape la fe)
ca înainte.
Pe vremuri, Chloe fusese o femeie senzuală. Nu fuSese
una dintre fetele acelea care se tem de propriul trup. jj
plăcea să fie sărutată. Mângâiată. Iubea şi alte lucruri.
Lucruri pentru care fostul ei soţ îi spunea că trebuia
să se ruşineze. Dar faptul că îşi alesese un nenorocit de
bărbat nu însemna că acele impulsuri, acele dorinţe dis­
păruseră vreodată cu adevărat.
Doar se ascunseseră.
Şi Chase era evident - şi din nefericire - un maestru
la jocul de-a v-aţi ascunselea.
Chloe oftă săpunindu-se pe un braţ. Nu putea crede
că trupul ei hotărâse să se trezească acum. Astăzi, mai
mult ca oricând, trebuia să se concentreze să doarmă,
să mănânce şi să se gândească la ce să facă mai departe.'
în schimb, stătea întinsă în cadă, gândindu-se la
Domnul Bunăciune, cu ochii lui verzi şi zâmbetul
neastâmpărat. Ca să nu mai pomenim despre trupul lui
ridicol de grozav - înalt, cu umeri laţi şi musculos
O rodea frustrarea pe când continua să se săpuneas­
că cu mai multă forţă decât ar fi fost necesar. Avea o
presimţire rea că, dacă se ridică din cada asta superb“
în loc să se afunde în ceea ce era, cu siguranţă, un'nnt
fantastic de luxos şi să adoarmă imediat, avea să
colească toată noaptea aţâţată de o dorinţă nes tăvii
Nu, la naiba! Când îl părăsise pe fostul ei soţ
să aibă grijă de ea. Atunci, credea că asta însenina
ar

" V
Dragostea din ochii tăi 49

bani, o slujbă şi o casă. Evident, se gândi scuturând cu


tristeţe d in cap, părea şi că, dacă se simţea inexplicabil
de excitată, trebuia să aibă grijă şi de asta.
Se mişcă în cadă la gândul ăsta cumva şocant şi, pe
când apa caldă îi mângâia formele, încerca să ghicească
de când n u mai făcuse sex. De când putuse să-şi explore­
ze tru pu l şi să cedeze dorinţelor lui.
De cât tim p se ruşina de senzualitatea ei naturală?
M ăcar dacă răsp u n su rile n-ar fi atât de dureroase.
Măcar dacă răspunsurile n-ar face-o să se simtă atât de
neputincioasă.
Nu. N u avea să se gândească la asta în această seară.
Nu după toate prin câte trecuse.
Ziua de m âine avea să vină destul de repede. Dar în
seara asta... ei bine, poate că în seara asta era şansa ei
să înceapă să facă nişte paşi m ult necesari în direcţia
recăpătării unei părţi din ea însăşi pe care fusese forţată
s-o nege m u lt prea m u lt timp. Nu-şi putea reconstrui
toată viata
J
de la zero în seara asta. Ar fi nevoie de mult
mai mult decât o seară în Napa Valley. Dar de ce să nu-şi
ofere cel p u ţin o m ostră a plăcerii pe care şi-o reprimase
pentru m ult prea m ultă vreme? I
închizând ochii, se sili să-şi descleşteze fălcile împreu­
nă cu muşchii braţelor şi ai picioarelor. Pe când se relaxa
afundându-se în apa caldă, Chloe îşi duse mâinile deasu­
pra sânilor şi le lăsa acolo, simţind cum i se accelerează
bătăile inimii.
Pielea îi era caldă de la apă. încet, îşi lăsă mâinile să
alunece peste sânii plini şi trase aer în piept, sim ţind
senzaţiile s u rp rin z ă to r de plăcute ce o străbăteau.
Obişnuia să-i placă să aibă mâinile şi gura unui bărbat
dezmierdându-i pielea.
Nu avusese fantezii sexuale de multă vreme, dar în
Seara asta erau do ar ea şi m âinile ei şi o cadă plină
50 BellaAndre

cu apă fierbinte. Nu era n im eni aici să-i spună >


obscenă sau rea pentru că'i plăcea ce-i plăcea. ^
Invocând am intiri senzuale de m u lt uitate, j.
mintea să plutească spre o scenă în care ea se gâsea^
braţele unui bărbat, şi capul lui era aplecat peste sânii '■
Apoi, el îşi înălţă capul, şi ea icni când un val de excita*^
o izbi direct între coapse.
Pentru că bărbatul semăna cu Chase.
Chloe ar fi trebuit chiar atunci să înceteze să se atin­
gă. Ştia că ar fi trebuit să posede autocontrolul neceSar
pentru a se ridica din cadă şi a merge să se culce, având
o disperată nevoie de somn.
Dar îi lipsise atât timp. M ult prea m u lt timp. Avea
30 de ani şi se îndrepta spre apogeul vieţii sexuale,
nu-i asa.7
^ I

încă un motiv să fie mânioasă pe felul în care permi­


sese să i se scurgă viaţa în ultimii ani.
Şi senzualitatea înnăscută era încă o parte a vieţii sale
pe care o revendica.
Se uită în jur la baia spaţioasă cu pardoseală de gre­
sie. Jaluzelele acopereau fereastra de deasupra căzii.
Salvatorul ei era ocupat cu altă femeie.
Chloe ştia că aici era în siguranţă, mai în siguranţă
decât fusese de foarte multă vreme. în seara asta avea
ocazia să se simtă din nou normal. Şi avea să profite...
chiar dacă faţa splendidă a unui bărbat pe care abia îl
cunoscuse - şi de care era incredibil de atrasă, desi fie­
care celulă a creierului ei ştia că nu trebuia - era chiar
bărbatul a cărui imagine avea s-o facă să ţipe în extaz
peste câteva minute.
Ţinându-şi o mână pe sâni, o lăsă pe cealaltă să alune­
ce peste coaste, apoi peste abdomen, până când atinse
părul creţ şi moale dintre coapse. Din instinct, îşi desf
cu picioarele în apă. ’
Dragostea din ochii tăi 51

E Răsuflarea i se acceleră când degetele îi alunecară mai


jos. C h ia r şi in apă, p u tu simţi cât de alunecoasă era, cât
| de pregătită fusese încă din prima clipă în care Chase o
atinsese, m â n a lui trecându-i prin părul de la ceafă când
îi ţinea g h eaţa pe obraz. Mai că fusese arsă de căldura
[ corpului lui lângă al ei, chiar dacă ştia că el avusese grijă
să n u se apropie prea mult.
H a b a r n-avea cum de putuse reacţiona aşa faţă de un
străin. A vând în vedere ce i se întâmplase, vânătaia ce
încă zvâcnea pe obraz, n-ar fi treb u it să se eschiveze şi
să'i displacă p r o fu n d senzaţia simţită când m âinile lui
o atinseseră?
D a r n u urâse nici pe d e p arte atingerea lui Chase.
C h i a r d e lo c , a v â n d în ved ere u im ito r u l ad ev ăr că
fusese m u lt m ai m u lt te n ta tă să se frece de el decât
să-l respingă.
Pe când degetele i se roteau între picioare, gândurile
o duseră în ap o i la clipa în care se uitase la vintrea lui.
O dinioară, sexul fusese bun, destul de b u n încât îşi pu­
tea încă im ag in a câtă plăcere îi putea oferi u n e i femei
un tip ca C hase.
Adâncindu-se în apă, încât nasul, gura şi ochii de abia
se vedeau, îşi desfăcu şi m ai tare picioarele şi lovi d in
greşeală ceva în cadă ce acceleră jeturile de apă.
C h lo e deschise och ii în vrem e jeturile în sp u m a te îi
atacau pielea sensibilă. La început, i se păru prea mult,
prea m u lte senzaţii o asaltau dintr-odată, d a r apoi, în
vreme ce se o b işn u ia cu apa ce se mişca peste m uşchii ei
dureroşi, se su rp rin se că se relaxează şi mai tare.
Ridicarea ş o ld u rilo r sub jetul de apă i se părea im o­
rală. Păcătoasă.
Şi plăcere pură.
Mişcându-şi m â n a d in tre picioare înapoi pe sâni, cu­
prinse câte u n u l în fiecare m ân ă pe când apa o atingea
între picioare în cel mai m in u n a t fel cu p u tinţă.
Bellii Andre
52

îsi M m soldurile sus şi jos apropnndu-se din ce ¡„


ma tare de'cel m a i dulce orgasm pe care-l avu
de foatte m ult timp. In m inte h apatu d u. nou chiptt|
lui Chase, si nici macat nu se obosi sa se oprească di,
a“ i L g i n a ce gust ar avea sătutu l u . c u m a r f t s ă ^
mâinile lui mari pe ea în loc de ale .
U n sunet ciudat încerca sa-ş. croiasca drum
subconştientul ei, dar era mult prea pierduta pentru,,
da atenţie Si apoi, numele lui Chase .. apatu pe buK
pe când'întregul trup i se încorda şi apoi exploda t a *
mie de bucăţi delicioase, şoldurile apropnndu-se ma,
mult de jeturile minunat de puternice, degetele strân-
rându-i-se pe sâni.
Ah, Doamne, iubea senzaţia asta, iubea dezlănţuirea
ce-i străbătea sângele şi calmul ce urma imediat după
aceea. De ce trăise atât timp fără asta?
Chloe se simţi atât de relaxată şi de caldă, că era pe
cale să se relaxeze şi mai adânc în cadă, când creierul
reveni la clipa când se dezintegrase. La sunetele pe care
le auzise, dar pe care le alungase pe când trupul ei zbura
dincolo de culmi.
Inima începu să-i bată din nou cu putere când deschi­
se încet ochii. Era încă destul de dezorientată de la or­
gasm, încât era sigură că nu putea vedea ceea ce tocmai
vedea: pe Chase stând în uşa băii, cu o mână pe clanţă.
Surpriza - şi o dorinţă periculos de puternică - i se
puteau citi pe faţă.
capitolul 4

C h lo e în chise ochii d in n o u , îsi tinu răsuflarea si se


’ ’ 1
afundă co m p let sub apă în vTeme ce jetul se opri singur,
îşi ţin u ră su fla re a cât p u tu de m ult, în tot acest tim p
rugându-se ca, atu n ci când avea să se ridice, uşa să fie tot
închisă şi în cu iată... şi ca im aginea cu C hase privind-o
nu n u m ai goală, ci şi pipăindu-se în cada fratelui lui să
fie nim ic m ai m u lt decât parte dintr-un vis urât.
Din păcate, cân d se ridică să respire şi deschise ochii,
el era acolo, exact u n d e fusese cu u n m in u t înainte.
în ciu da fa p tu lu i că era deja în apa caldă, ea p u tu
simţi un alt val fierbinte de u m ilinţă ce-i acoperi repede
pielea din cap până-n picioare.
Cel p u ţin, asta se gândea că era.
C u un p leo scăit de apă şi piele, îşi a d u n ă picioare­
le sub apa d in cadă şi îşi ridică g en u n chii, în cercân d
să-şi ascundă p artea de jos a tru pu lui gol, în vreme ce îşi
încrucişa braţele peste p iep t ca să-şi acopere sânii expuşi
pe deasupra apei.
Silindu-se să se uite d ire c t în ochii lui - ochi verzi
ce em anau destu lă căldu ră cât să pornească u n extinc­
tor - spuse:
-U ş a era încuiată!
Ce b in e că avea d e s tu lă m in te cât să n u a şte p te
vreo scuză. P en tru că C h a se n u arăta nici pe d ep arte a
avea remuşcări.
-Probabil n-ai încuiat-o ca lumea.
Buzele ei n-ar trebui să fie pe p u n c tu l de a schiţa u n

L
rânjet. N im ic d in toate astea nu era am uzant. De fapt,
54 Bella Andre

ar fi fost am uzant dacă i s-ar fi întâm plat 0 ricu-


va - de exemplu, într-un film la care se uita. ' a'tcHi.
Dar asta nu era o comedie romantică.
Era viaţa ei distrusă.
- întotdeauna dai buzna în baie când ai musaf •?
într-un final, el păru u n pic mâhnit.
-N-am văzut lucrurile tale în dormitor. M-am g*
că poate te-ai hotărât să pleci. Se opri, privirea în^ ' 1
zindu-se, estompată de dorinţa ce încă radia din el
făceam griji pentru tine. întinse mâna. Şi ţi.am a(j '
Advil, pentru vânătaie. Ştiu cât de tare doare.
Bunătatea lui o lovi direct în plex, acolo unde înCj
era prostesc de vulnerabilă, făcând-o să închidă ochii din
cauza forţei impactului.
Ştia că trebuia doar să-şi ţină ochii închişi. Pentru că
atunci când făcu greşeala să îi deschidă din nou pentru
a-1 privi în ochi curajoasă, ce văzu pe chipul lui nu o
ajută să facă deosebirea între dorinţa şi bunătatea lui.
Cum să poată, când amândouă erau ambalate într-un
pachet mult prea grozav?
Ah, Doamne!
Fusese atât de uluită văzându-1 în uşă, încât uitase
complet numele ce-i fusese pe buze pe când ajungea
la orgasm.
Numele lui.
Chloe înghiţi. Cu greutate.
Ştiind că era doar un singur mod de a ieşi din asta
acum, spuse cu m ult mai multă îndrăzneală decât
simţea:
I
-Apropo, cunosc o mulţime de Chase.
El ridică dintr-o sprânceană, un colt al m.,-;; - •
r . .t „ . , \ .. ■dl suni zvacnin-
du-j cu o evidenta nevoie de a rânji.
- Serios?
Stătu aşa, cu un zâmbet schiţat mai mult decât
era rezonabil. în special când amândoi ştiau „~
■ ,dU ca era
f Dragostea din ochii tăi 55

fo a rte p i o b a b i l ca ea să n u fi c u n o s c u t în viaţa ei v re u n
a lt C h a s e .
- M i se s p u n e , d e obicei, că e u n n u m e d estul de rar.
E i b i n e , ce r e p lic ă p u t e a da? D a r a cu m , că ju n g h iu l
in iţia l d e u m i l i n ţ ă şi s u rp riz ă trecuse, C h lo e d even i şi
m a i c o n ş ti e n t ă d e p o z iţia în care se afla.
O r i c e l-ar fi î n v ă ţ a t m a m a lui C h a s e , era e v id e n t că
u ita se să-l în v e ţe lecţia d e s p re c u m să laşi în pace o fată
g o a lă să-şi re v in ă . P e n t r u că, î n loc s-o lase să iasă d in
cad ă şi să se îm b r a c e î n in tim ita te , el îşi p lim b a privirea
a d m ira tiv ă p e s te p ie le a ei goală.
S im ţi d o r i n ţ a d e a se a c o p e r i m a i m u lt, d ar, c h ia r
dacă fa ta g o a lă d i n p a tu l lu i e ra cu m a i m u lt d e cin ci­
sprezece k ilo g ra m e m ai slabă d e c â t C h lo e , d e ce tre b u ia
să-i fie r u ş in e d e fo rm e le ei?
I se s p u s e s e d e m u l t p r e a m u lt e o r i d e c ă tre fo stu l
ei s o t> că t r e b u i a să slăb ească. N-avea A să m a i ţin ă d*ie tă
n icio d a tă . P e n t r u n i m e n i. îşi p ă stra m u şc h ii şi fo rm ele.
A d o p t â n d n o u a ti tu d i n e a d e b ravadă, spuse:
- Ş t i i că s u n t în c ă g o a lă aici.
- D esigur, a firm ă el cu o e v id e n tă p lăcere faţă d e sta­
rea ei.
D e ce n u e ra m a i e n e r v a tă p e el?
Şi, m a i i m p o r t a n t , d e ce n u era speriată?
El era m a s iv . M u l t m a i m a r e d e c â t ea. M â in ile lui îi
P u te a u face m u l t r ă u . C a să n u m ai v o rb im d e s p re alte
Părţi ale c o r p u lu i lu i ce o p u t e a u v ă tă m a.
Ş> totuşi, c h ia r d a c ă avea to a te m o tiv ele să fie în s p ă i­
m â n ta tă d e ce a r p u t e a C h a s e să-i facă, n u se t e m e a
de el. *
Ea în c e p u t, fusese r e tic e n tă să se u rce în m a ş in ă cu el,
l.ar. ap°i> c â n d C h a s e în c e p u s e să v o rb ească d e s p re faini-
fo acea r e ţin e r e d is p ă ru s e . Era lim p e d e că îşi iu b e a
u^arte m u lt fraţii şi s u ro rile , şi e ra dificil să-ţi im a g in e z i
Ucigaş în serie cu o a s e m e n e a le g ă tu ră cu fa m ilia lui.
56 Bella Andre

încercase să se îngrijoreze din nou în bucătar


el insistase să se uite la obrazul ei, dar adevărul*6
ea nu se retrăsese pentru că îi era teamă că i-ar fa er^
Nu, voise să fugă din cauza unei cu totul alte tt ^
îi era teamă de reacţia ei faţă de el. De cât d e ^ 1,
nică - şi de directă - fusese atracţia ei faţă de el. PUter'
Şi acum, iat'O, goală şi udă în apa ce se răcea cu
piditate, simţind încă acea reacţie. De fapt, mai nu
ca niciodată. Chiar şi după ce se făcuse complet de
strigându'i numele în toiul a ceea ce ar fi trebuit sâ
un moment cu totul intim.
Enervată pe ea însăşi pentru această ciudată slăbiciu
ne şi pe Chase pentru că era un tip aşa încăpăţânat
spuse cu o mare doză de sarcasm:
- Nu înţelegi prea bine o aluzie, aşa-i.7
El zâmbi, un zâmbet frumos ce-i provoca lui Chloe
chestii ciudate în stomac.
A

- înţeleg mai bine mesajele directe.


- Iesi
I acum!
El zâmbi din nou, un zâmbet urmat de un râset zdravăn.
-Vrei mai întâi un prosop.7
-Adică, prin mai bine vrei sâ spui mai greu! Si totuşi,
chiar pe când rostea aceste cuvinte cu cea mai ’limpede
voce pe care o putea folosi, se strădui ca naiba să-si re-
prune mişcarea de curbare a buzelor într-un râniet ase-
mănător cu al lui.

un prosop gros, pluşat de pe suportul încălzit


- Uite!
întinse prosopul astfel încât ea să trel-m
Dragostea din ochii tăi 57

- Ş i ce s-a în tâm p lat cu cealaltă femeie goală .7


— A m trimis-o acasă, zise el, ca şi cum era cel mai evi­
d e n t răspuns din lume.
D ecizând că nu mai erau m ulte motive care s-o facă
să-şi ţin ă gura în m o m e n tu l ăsta - la urm a urmei, era
goală în cadă şi el ţin e a u n p ro so p d re p t provocare
clară C h lo e se strâm bă pu ţin şi se dezlănţui:
- S ă r m a n a de ea! A fost dezamăgită de cât de repede
ai term inat?
D inspre C hase se auzi un râset înăbuşit.
- M ă tem că n-a fost seara ei norocoasă. S-a îm brăcat
şi a plecat im ediat d u p ă tine.
H m m . Ei bin e, asta era surprinzător. N u cunoştea
mulţi bărbaţi care p uteau expedia acasă o femeie adora­
bilă si
I goală
o fără ca mai întâi să ia ce li se oferea.
De ce n-o lăsa şi pe ea în pace?
Si de ce ea nu voia asta?
)

A m â n d o i ştiau că, dacă ea începea să ţipe, dacă voia


intr-adevăr ca el să plece, el avea să plece. In schim b,
jucau acest joc n u n u m a i cu prosopul, ci şi cu evidenta
atracţie pe care o sim ţeau u n u l faţă de celălalt.
Era un joc care pe ea o distra m u lt prea rare.
A tât de tare, în c â t ştia că, dacă mai d u ra m u lt, avea
să facă ceva prostesc.
Chiar foarte prostesc.
Nu.
G ata cu pro stiile! La u r m a u rm e i, căsătoria ei fu­
sese bazată în În treg im e pe alegeri proaste. Şi uite cu
a
ce se alesese. O v â n ă ta ie m are si
*
urâtă pe faţă, m aşina
,n Şanţ... în vrem e ce se ascu n d ea în casa u n u i străin şi
A

încerca să se folosească d e atracţia reciprocă p e n tr u a


^Hora faptul că încă treb u ia să descopere cum să se ocu-
Pe de problem ele ei.
G ândul e n e r v a n t o făcuse să uite cu to tu l d e jo cu l
Pe care îl jucau ea şi C h a se şi de goliciunea ei, suficient
Bella Andre
58

încât să se ridice să ia prosopul înainte de a-şj j


de ceea ce făcuse. sS ;
înlem nită brusc, rămase în faţa lui, conştjen(.j
şocată fiecare picătură de apă ce-i curgea pe njeje l2^d
şi cădea înapoi în cadă. %
Ochii verzi ai lui Chase se dilatară, devenind apro
negri în vreme ce se uita la ea.
- Dumnezeule, eşti superbă, Chloe!
Ea nu era sigură dacă el îşi dădea seama că rostj
cuvintele cu glas tare, dar admiraţia din ele o şocâ. e
Nimeni nu se uitase vreodată aşa la ea, ca şi cum ^
mai văzuse niciodată pe cineva sau ceva aşa drăguţ.
Nu. Nu drăguţ.
Superb.
Poate că puterea acelui singur cuvânt, după ce până
atunci auzise doar atrăgătoare şi sexy, era cea care o ţintuj
locului, încă goală şi cu apa scurgându-se de pe ea.
Aşteptând.
Anticipând.
Dorind.
Ştia exact ce avea să urmeze, putea practic să regizeze
ce orice burlac de pe pământ ar face în situaţia asta.
Chase avea s-o vrăjească să fie de acord să se culce cu el,
şi dimineaţa ea avea să îl urască pentru că profitase de
slăbiciunea ei senzuală când nu îi era implicată si inima.
Dar în principal avea să ajungă să se urască pentru că
fusese slabă şi nesăbuită şi pentru că nu îşi păzise mai
bine inima şi trupul.
Doar că, pe măsură ce secundele se scurgeau în acelaşi
ritm cu bătăile mult prea puternice ale inimii ei chiar
dacă Chase nu voia nimic mai mult decât să-si sm 1 ”
jeanşii de pe el şi să intre după ea în cadă, n-o făcu Si
chiar dacă amândoi ştiau
* i că el era destul de iucisiv
m-,c; si’• de
’■’
puternic încât să o posede înainte ca ea să-si non*.- J
w n 1.v . . . . w . ’ poata trage
rasurlarea, nu schiţa nici cea mai mica mişcare
Dragostea din ochii tăi 59

C h lo e n u 1p u te a crede. Nu-i d ăd u se voie s-o atingă. o

Şi, uim itor, el se co n form a, nu se repezea să ia ce putea


doar p e n tru că era mai m are şi mai p uternic decât ea.
U n ju n g h i ascu ţit o lovi d re p t în coaste, exact în ini­
ma ce fusese a tâ t de răn ită şi de chinuită.
Era posibil ca, p e n tru prim a dată în viaţă, să cunoască
un b ă rb a t care să n-o atingă, care să n u încerce să facă o
mişcare... d ecât dacă ea îi perm itea?
C h ia r era p o sib il ca, în ciu d a in ten sei d o rin ţe d in
ochii lui si * a felului în care m uşchii din falcă > zvâcneau
de la a u to c o n t r o l u l la care apelase p e n tr u a ră m â n e
exact acolo u n d e era, C h ase n-ar fi pus niciodată m ân a -
sau buzele - pe ea d ecât dacă ea i-ar fi cerut direct?
C h ia r era p o sib il să n-o săru te decât dacă ea îl ruga
s-o sărute, p â n ă c ân d era gata şi disperată să fie atinsă,
să facă dragoste cu el?
Imagini ale acestei disperări n-ar trebui să fie atât de
clare, n-ar tre b u i să i se d eru leze în m in te ca u n film
sexy. D ar erau atât de ridicol de clare - şi de puternice
încât trebui să se folosească de u ltim a fărâm ă de a u to ­
control p e n tru a le alunga.
- O să iau acu m p ro so p u l, m ulţum esc.
Nu existase n ic io d a tă o afirm aţie mai p u ţin senzuală
rostită între u n b ă rb a t si » o femeie.
Şi a tu n c i , d e ce se s i m ţ e a b r u s c cu r ă s u f l a r e a
întretăiată?

Pe toţi dracii.
Chase făcuse la viaţa lui m u lte lu cru ri n e b u n e ş ti cu
femei, d ar nici u n a d in tr e ele nu se c o m p ara cu C h lo e
teşind din cadă.
Şi nu exista nici u n t r u p d e m a n e c h in pe care -1 fo­
tografiase de-a lu n g u l a n ilo r care să aibă u n g ra m d in
enzualitatea ce e m a n a d in to ţi p o rii t r u p u l u i gol al
•uiC hl-oe.
60 Bella Andre

Coborându-şi privirea, îşi dădu seama că pros


tremura în mâini.
Chase se strădui să se calmeze. N-ar fi trebuit sâ
nă în baie. Stia asta.
Dar nu se putuse abţine. Şi nici nu credea că eaci.
voia ca el să plece. Iat
Totuşi, o voce raţională slabă din mintea lui îi $p^
că ar trebui să-i dea prosopul înainte ca ea să se usJ 3
singură sau să răcească. îi întinse prosopul, şi ea îl ^
înainte să ridice ochii spre el.
- Bunăciune? îi spuse Chloe.
El văzu cum pe faţă îi apăru uimire când ea îşi dădu
seama de cum îl strigase.
Bunăciune.
-Vorbeşti despre mine, aşa-i? întrebă el, bucuros sâ
vadă cum ea îi dărui încă unul dintre acele minunate
zâmbete ce practic îl doborau. Gura ei era frumoasă
chiar dacă ea se încrunta sau îşi muşca buza. Dar, când
zâmbea, emana atâta căldură, că el simţea ca şi cum soa­
rele tocmai răsărise să-i lumineze pe amândoi.
- E o poreclă bună, nu crezi? înainte ca el să poată răs­
punde, ea îi aminti: Trebuie să dai drumul prosopului.
El ştia asta. Dar, la naiba, nu era sigur că în clipa asta
îşi mai ştia măcar propriul nume. Prin urmare, cum să îi
poată comanda creierului să funcţioneze suficient încât
să-şi desprindă degetele de pe prosop?
-Scuze.
Şi chiar îi părea rău, în special când ea îşi înfăşură
repede prosopul mare în jurul ei.
-C ada asta chiar e nemaipomenită.
El era destul de sigur că arăta ca un idiot stând acolo
incapabil să răspundă. Din greşeală, o văzuse cum îsi
oferise ceea ce păruse un orgasm grozav, şi ea nu avea de
spus decât că era o cadă nemaipomenită?
Dragostea din ochii tai 61

- N u s u n t sigur că baia a av u t vreo legătură cu asta,


s p u s e el în cele d in urm ă.
îi plăcea s u n e tu l râsului ei, îi plăcea faptul că s u n a
din ce în ce m ai p u ţin forţat de fiecare dată când îl au-
zea. Ea ridică din um eri trecând pe lângă el, aranjândiKşi
prosopul în tre incredibilii ei sâni.
- U n tip n u treb uie să subestim eze niciodată puterea
unui jet bine plasat, fu răspunsul ei, m ergând spre oglin­
dă şi în cep ând să-şi p iep te n e părul cu degetele.
C â n d el c o n tin u ă să ră m â n ă locului şi s-o privească
din spate, ea ridică dintr-o sp rân cean ă în oglindă.
- S u n t s i g u r ă că eşti obosit.
La naiba, nu! N u era obosit. N u când ea stătea a tât de
aproape cu d o a r u n p ro so p pe ea.
-N -a m nevoie de m u lt so m n.
- E i bine, eu am . C u asta, ieşi d in baie şi se în d re p tă
spre uşa care d u cea spre hol. N o a p te bună!
îndatoritor, se du se şi el spre uşă, la m u lt tim p d u p ă
ce ar fi trebuit deja să plece.
- N oapte bună!
A
In ciuda faptului că C h a se o dorea mai m u lt decât d o ­
rise vreodată o altă femeie, să ru tu l pe care voia să i-1 dea
nu era unul de g enu l celor care ar fi făcut-o să im p lo re
un alt orgasm.
Nu, ce voia cu a d ev ă rat să facă era s-o săru te pe fru n ­
te- Voia să-i dea u n s ă ru t b lâ n d care să-i dea de înţeles că
era în siguranţă cu el.
Dat nu câştigase acel sărut, şi instinctiv avu m ai m u ltă
m,nte decât să ia ceva d e la C h lo e fără ca ea să-i ti oferit.
^ ra Ia ju m ă ta te a h o lu lu i c â n d o auzi s p u n â n d :
~ Bunâciune?
l^njincl din n o u la auzul poreclei pe care i-o d ă d u s e -
fie de bine, nu? se în to a rse în loc.
~ Da?
Bella Andre

In Ciuda poreclei, ea arăta din nou serioasă. F % I

foarfe serioasă. .-
. M ulţumesc! Pentru tot ce a, făcut m seara ^ -
Pieptul i se strânse la auzul vorbelor din ,ninij
vorbelor nerostite - Mulţumesc pentru tot ce nu a i f a
ce sunau la fel de clar ca acelea spuse cu glas tare.
- C u plăcere, Chloel 11 alm bi. Im. pare bmecSfc
plăcut atât de mult baia. _
îsi dădu seama că ea se straduia sa nu rada candjj
>

SP - Nu trebuie să pleci şi să te duci la casa fratelui tău.


Cred că o să-mi fie mai bine cu tine la capatul holului
mai degrabă decât în cealaltă parte a podgoriei.
Sperând că asta însemna că se simţea mai in siguranţă
cu el în casă, el spuse:
-Să ai un somn bun!
Ea înclină uşor capul într-o parte şi zise cu o voce
slabă ce îi sfâşie pieptul:
-Ştii ceva? Cred că exact aşa va fi.
Şi apoi uşa se închise, şi el rămase uitându-se multă
vreme înspre locul unde stătuse ea.
Chase Sullivan nu-şi dăduse seama că în seara asta
viaţa lui urma să se schimbe pentru totdeauna.
Dar tocmai se schimbase.
Şi, uimitor - şocant -, nu era câtuşi de puţin intere-
sat să se împotrivească acelei schimbări. Dimpotrivă, se
pregătea pentru o cu totul altă luptă.
Lupta pentru inima lui Chloe.
capitolul 5

C h lo e se trezi încălzită şi odihnită. Ah, ducea dorul


unui pat ca acesta - saltea moale cu cearceafuri mătasoa^
se şi pilote groase uşoare şi totuşi foarte călduroase. Cu
toate astea, să îşi descopere propria identitate în aceste
ultime şase luni de când ceruse divorţul, chiar dacă asta
însem na că dorm ise pe cearceafuri ieftine şi aspre şi pe
un p at de o p e rs o a n ă tare ca piatra, fusese mai bine
decât pilotele m oi şi pantofii eleganţi.
T e n d in ţa de a începe să fugă din n o u încerca să se
furişeze iar în ea, d a r p e n tru m o m e n t îi era m u lt prea
bine ca să facă mai m u lt decât să se în tind ă şi să se cui'
bărească mai ad ânc sub pilotă. închise ochii şi încercă să
adoarm ă din n o u , dar, deşi era aşa bine să stea întinsă
în mijlocul u n u i pat m are şi să lenevească, în loc să se
grăbească spre bodega u n d e lucrase în aceste ultime luni
şi să servească ou ă unsuroase, nu p utu să aţipească. Nu
când g ân du ri desp re C h a se c o n tin u a u să-i apară u n u l
după altui, perfid de dulci.
Si
» de fierbinţi.
>
Noaptea trecută, se băgase goală în aşternuturi, atât
de istovită, în c â t a d o rm is e im ed iat. Dar, în lu m in a
dimineţii ce in tra acum p rin tre perdelele transparente,
îşi aminti - în detalii clare si colorate - ce făcuse în baie.
9

ce văzuse el.
Instinctiv, îşi acoperi obrajii, care se înroşeau.
Chloe nu se sim ţea vinovată p en tru că se atinsese în
Cada aceea grozavă. Nici m ăcar p e n tru felul în care nu-
inele lui îi ieşise d e pe buze. Şi serios că ivavea sens să
furioasă pe el p e n tr u că d ă d u se peste ea în tim p u l
64 Bella Andre

ei „personal“, nu când singurul motiv pentru


nise s o caute era pentru că fusese evident
cauza ei. Nu sperase să o prindă cu mâna î n t r e b
Dar ce fusese după asta - faptul că ea nu i J - %
el să iasă din baie, felul în care se tachinaseră r'e.N
faptul că ea chiar îi spusese drept în faţă B u n ă c j ^
bine, cu greu putea crede că toate astea se intâmpL1^
Şi totuşi, în ciuda faptului că stomacul i Se înc^ ;
în vreme ce ea încerca să alunge amintirile astea,
punct de căldură ce i se instalase în spatele pieptul^
înainte de a adormi rămase acolo.
Totul pentru că Chase nu venise la ea. N-o înSpâi.
mântase. Şi nici nu încercase s-o domine în vreun fel.
U n o r femei, ştia ea, le plăceau astfel de lucruri. Gân.
deau că era excitant să le fie luată puterea. Odinioară,
fusese chinuită de fantezii cu ea ţin tu ită locului în felul
ăsta. Să fie legată. Să fie n ep u tin cio asă în vreme ce era
copleşită de pasiune. Să fie în stare să se abandoneze
com plet u n u i bărbat care o iubea.
Nu-şi putea imagina vreo clipă să sim tă la fel acum.
Nu, nu avea să mai lase pe nim eni s-o lipsească de pute­
re. Şi C hloe nu putea să se gândească la nici u n posibil
motiv p en tru care ar fi tentată să perm ită cuiva să con­
troleze vreo parte din viaţa ei în felul ăsta. Nici măcar o
singură parte.
închise ochii, ştiind că era laşă stând întinsă aici, în
patul ăsta moale. A r fi trebuit să p un ă m âna pe telefon,
să sune la poliţie şi să depu nă o plângere împotriva fos­
tului ei soţ, explicând exact cum se alesese cu vânătaia
aceea urâtă de pe faţă... şi cine era răspunzător pentru
apariţia ei. A r fi trebuit să facă asta cu o seară în urmă.
D ar fusese atât de speriată de faptul că fostul ei soţ o
urmărise, încât nu se gândise la nimic altceva decât la
cum să fugă. Departe, departe de el.
Dragostea din ochii tăi 65

D ar să ştie ce ai ttebui să facă şi să se simtă destul de


p uternică în cât s-o facă efectiv erau două lucruri conv
plet diferite.
R en un ţă în cele din urm ă să mai doarmă, cu mintea
împrăştiată într-o duzină de direcţii, împinse pilota la o
parte, se dăd u jos din pat şi aprinse lumina. Un somn
b u n o ajutase să-şi limpezească mintea suficient încât
să observe acum toate lucrurile m ărunte pe care nu le
văzuse cu o seară înainte.
Totul, de la m obila d in d o rm ito r până la covorul
p lu şat de su b p icioarele goale şi la perdele, em ana
bogăţie. A ş te rn u tu rile albe şi podelele din lem n dă­
deau camerei u n aer lum inos şi aerisit. Dacă fostul ei
sot, si
, familia lui avuseseră mereu o grijă
j să-si
J trâmbiteze
»
bogăţia, C h lo e sim ţea că fratele lui Chase cumpărase
fiecare scaun, fiecare pernă, chiar şi aşternuturile pen­
tru că îi plăcea felul în care arătau şi ce senzaţie clădeau
când le foloseai. N u p en tru că încerca să impresioneze
pe cineva.
întinzând cearceafurile şi pilota pe pat, îşi trecu încă
o dată mâna peste cuvertura moale, spunând, ca o iubită
atentă, înainte să se îndrepte spre baie:
-A i fost bu n noaptea trecută.
Stătu sub apa m in u n a t de caldă de la duş, simţindu-se
în siguranţă şi încălzită, cel puţin pentru încă o vreme.
Fireşte că n-avea să se ascundă aici pen tru totdeauna.
Dar, pentru restul zilei, dacă putea face asta fără să stea
în calea nim ănui, ar um bla prin vie. Poate chiar să guste
nişte vin. Să p re tin d ă că viata ei era norm ala pentru
Un timp.
a ^ 0 rrnală. Suna chiar bine. C hiar dacă nu era sigură
^ de „norm al“ era posibil să te simţi într-o casă grozavă
Ca asta.
v
i
BellaAndre

Respingând vocea din m inte care-i spunea că .


inevitabilului ar fi făcut să fie şi mai greu să
mai târziu de partea urâtă, se sili să sc convingi ^ "'r*
ta puţină bucurie. Corect? %
După ce se şterse şi văzu că jeanşii murdari de no
tricoul erau uscaţi şi cât de cât mai curaţi decât f u . ^
cu o seară în urmă, se îmbrăcă. 1;
in regulă, poate că îi luă cam m uIt să-şi usuce pa •
drept şi lung, dar asta era doar pentru că se încurc-.'
atât de tare peste noapte şi voia să se asigure că îl £
câlcise în întregime. Nu pentru că-i păsa să arate
pentru Chase. Şi nici pentru că era agitată fiindcă avb
să-l vadă din nou.
Ah, pe cine păcălea? Pe nimeni, iată pe cine.
Vânătaia de pe faţă nu era una care să te bage în
sperieţi, dar nu era nici deosebit de atractivă. Dacă mai
pui la socoteală şi jeanşii uzaţi şi tricoul, nu arăta nici pe
departe în cea mai bună formă.
Ceea ce era regretabil, pentru că, dacă era complet
sinceră faţă de ea însăşi, îi plăcuse felul în care el se
uitase la ea seara trecută când se ridicase din cadă. Azi,
din nou îmbrăcată, chiar voia să arate cât putea de bine
pentru Chase... şi ca el s-o privească tot aşa.
Doar gândul de a-1 vedea din nou pe Chase îi făcu
inima să bată cu putere. Trase aer in piept şi îşi îndreptă
umerii înainte să cotească pe hol spre locul care dădea
în bucătărie.
Era pustie.
Dezamăgirea se trezi in ea înainte de a o putea doino
li. Sau de a pretinde că nu fusese vreo clipă nrezenm'
Pe insula din bucătărie erau un bol pljn c| e fructe
proaspete şi multe feluri de prăjituri ce,' făcurJ stomacu|
gol sa chioraie. Deja luase un croasant cu ciocolată -
preferatul ei - şi muşcă din el chiar când
11 i* „ /• 111 * observa un
bilet ascuns langa frumosul bol roşu cu galben
Dragostea din ochii tai 67

Chloe,
Bună dimineaţa. Sper că ai dormit bine. Îmi pare
rău că n-am putut rămâne să-ţi ţin companie la micul
dejun. Te rog să vii şi tu cu noi în podgorie când ter­
mini de mâncat.
Pe curând,
B U N Ă C IU N E A
P.S.: Era să uit. E suc proaspăt de portocale in
frigider. Trebuia să mă asigur că iţi iei porţia de vi­
tamina C.

Râsul ei surprins răsună în bucătăria pustie.


Chloe nu pu tea crede să sem nase biletul cu porecla
pe care i o dăduse. D upă experienţa ei, bărbaţii n-aveau
simţul u m o ru lu i. în special când glum a era pe seam a
lor. Dar C hase c o n tin u a s-o s u rp rin d ă , nu-i aşa? M ai
întâi apărând în uşa băii în vreme ce ea term in a de făcut
baie, apoi d in n o u cân d se a b ţin u se să se dea la ea şi
acum cu biletul ăsta dulce şi simpatic.
Uitându-se în frigider, găsi sucul şi îşi tu rn ă u n pahar.
Aşezându'Se pe u n u l d in tre scaunele înalte, luă b iletu l
şi îl citi din nou.
„Să ni te a lă tu ri“ în se m n a lui C h ase si
> fratelui aces-
tuia, nu-i aşa? Se îm potrivi s e n tim e n tu lu i de n e lin işte
dat de gândul că s-ar putea să cunoască şi alte persoane.
Sincer, nici m ăcar nu voia să-l cu no ască pe fratele lui
Chase la cum arăta şi se sim ţea. Dar, p e n tr u că ben e-
iciase de ospitalitatea lui n o a p te a trecu tă - şi c h ia r şi
acum -, nu s-ar fi sim ţit bine dacă nu s-ar fi o ste n it m ă ­
car să-i m ulţumească p e n tru că o lăsase să stea o n o a p te
n casa lui de oaspeţi. Im e d ia t ce avea să se stabilească
t u r eya’ Urma să se a p u ce de lucru şi să-i facă o cuver-
, reP^ cadou de m ulţu m ire. Lucrul la cuv ertu ri era
pasiunea pî i
şi, poate, d u p ă ce avea să c u re ţe m izeria
**»•/
’ »•»

f
68 Bella Andre

din viaţa ei şi s-o ia de la capăt, urma să p0a(.*


forma într-o afacere lucrul la aceste cuverturi
ei. Ar putea face cuverturi la comandă sau p0a^ S
să-şi d esc h id ă un magazin de cuverturi i n t r - o ^
drăguţă, unde să poată ţine şi cursuri p e n t r u ^
şi adulţi. °Pii
Pe când savura soarele ce intra în bucătărie împre
cu câteva visuri pe care le dăduse deoparte pentru r
timp, desprinse fâşii din croasant şi le lăsă să i Se
pească pe limbă. Croasantul ajunsese fărâme pe b]ay
de granit, şi ea o luă pe fiecare în parte cu un deget ud
înainte de a recunoaşte faţă de ea însăşi că trăgea din
nou de timp, ascunzându-se în casa de oaspeţi ca sâ nu
trebuiască să dea ochii cu Chase.
Afară era o zi minunată. Furtuna din noaptea trecu-
tă limpezise atmosfera, şi ea trase adânc în piept aerul
răcoros. Dacă avea să-şi ofere o zi departe de viata ei
adevărată, ar trebui să se ducă şi să se bucure de Napa
Valley câtă vreme era aici.
Chloe ieşi pe veranda lată, acoperită. Umbrindu-si
ochii cu o mână, chiar înainte de a cuprinde cu privirea
frumuseţea din jur, cercetă atentă zona din faţa ei pen­
tru a se asigura că împrejurimile erau sigure.
Pentru că, deşi se simţea mai în siguranţă decât fusese
în ultima vreme, mai ştia şi că necazurile puteau veni de
oriunde, chiar atunci când se aştepta mai puţin. Exact
cum se întâmplase cu o seară în urmă.
De fiecare dată când se gândea la ce se întâmplase sea­
ra trecută, se simţea atât de prostesc de naivă. Cum de
nu văzuse semnele că fostul ei soţ o luase razna? Gândul
la asta o făcu să simtă ca şi cum un pumn îi strângea
stomacul, din ce în ce mai tare.
Normal. Plănuise să pretindă că totul era normal
Inspiră o dată şi încă o dată, străduindu-se să îsi stână-
nească emoţiile agitate, temerile. în cele din urmă când
Dragostea din ochii tai ^9

c sim ţi mai liniştită, sc uit;] în jur şi scoa.se un icnet


le surpriză.
D u p ă ploaia din seara precedentă, via sclipea în soa-
•c. Frunzele de pe vrejuri erau de un verde strălucitor,
iproape ca .şi cum un copil pictase scena în culori pri-
n are cu creioane noi.
Via era î n c â n tă to r de tăcută, cu excepţia păsări-
lor care ciripeau jucăuş una spre cealaltă, observă ea
mergând p rin tre râ n d u ri înalte de viţă. Pe când ciri­
pitul lor vesel ajunse la ea, inspiră adânc aerul proas­
păt, m irosul c u ra t de p ă m â n t şi plante în creştere şi
de natură.
Frumuseţea din jurul ei era uluitoare, verdele m inu­
nat al viţei şi al copacilor, florile de muştar de un galben
strălucitor, precum şi salvia purpurie. Simţea că ar putea
merge ore întregi, săptămâni întregi, şi nu s-ar sătura de
privelişte, de soare, de cerul senin. Aerul mirosea atât de
bine, înm iresm at de viţa-de-vie şi de florile ce înfloriseră
în jurul său.
Din nefericire, câteva clipe mai târziu, fu întreruptă
din visare de sunetul u n o r paşi ce se apropiau cu rapi­
ditate si
1
de ceea ce sem ăna cu sunetul unei adolescente
care suspina. Chloe abia dacă reuşi să se retragă într-una
dintre tufe, evitând să fie călcată în picioare de o fată
înaltă si subţire care nu putea avea mai mult de 18 sau
19 a n i ’
Lui Chloe îi batea tare inima aşteptând - şi urmărind -
să apară cineva în goană d upă fată. Peste câteva clipe,
când nu mai fu nici un pericol şi ea păşi din nou în mij­
locul cărării, văzu că şnururile complicate de pe rochia
fetei se agăţaseră de vrejurile groase de viţa.
C h lo e se în d r e p t ă r e p e d e sp re ea.
^Stai lin iştită p e n tr u câteva clipe şi o să te des­
prind eu!
'

BelhlAndre
70
Fata avea ochii mari ?i încă plini de l a a imii
me ce Chloe se ocupa sa desfaca unul d.ntre

C h i a r dacă se întreba de ce Dumnezeu purtJ(


rochie ca asta - una despre care Chloe ştia din pt% .
exp erien ţă că trebuia sa coste o avere - in mijloci
vii, intr-o dimineaţă a unei a le de lucru, ,mrebâ:
- Ce s-a întâmplat?
- E l e aşa rău!
Inima lui Chloe, care abia se liniştise, începu^
;ă ,bată q; mt-inrlii-.se incredibil de Drotm
nou să bata furios. Simţindu-se incredibil de protect0a.
re, întrebă:
- Cine e rău? Prietenul tău.
Fata scutură din cap, izbitor de frum oasă chiar şi cu
obrajii uzi de lacrimi şi cu părul încâlcit.
—As vrea eu. E aşa superb, spuse ea în cele din urmă,
cu alte lacrimi lunecându-i pe obraz, şi aşa, aşa rău!
„De ce toate îşi fac asta?“ se m iră C hlo e. Ce atracţie
era să te îndrăgosteşti de tipi care te tratează ca pe un
gunoi? Era o parte secretă a programei p e n tru fete încă
de la grădiniţă? Şi, dacă era aşa, de ce n u putea cineva
să înfiinţeze un curs despre cum să găseşti bărbaţi buni,
amabili şi dulci?
Chloe refuză să creadă că u n b ă rb a t trebu ia să-si
} fo-
losească puterea împotriva unei femei p e n tru a dovedi
că e puternic. Brusc, se surprinse gândindu-se d in nou
la Chase. Evident că eia puternic. D a r n u încercase
să-şi folosească puterea înnăscută pentru a o forţa să facă
ceva. Şi o făcuse să-l dorească şi mai mult.
Pe când gândurile îi goneau prin m in te u n u l după
altul, Chloe termină să-i desprindă şnururile de mătase
din vrej. Dar fata continua să plângă - cu suspine ad ân ­
ci, sfâşietoare, dramatice.
-A h, bine, ai găsit-o.
Dragostea din ochii tăi 71

C b l o e se î n t o a r s e la s u n e t u l u n e i voci f a m ilia r e .
Ihase? C â n d d ă d u s e p e s te ele? Şi c u m d e v o ce a lui
aldă, a c e e a şi c a re p ă t r u n s e s e în to a te visele ei n o a p -
>a tr e c u tă , p u te a să-i facă tr u p u l să se în f ie r b â n te a tâ t
e rep ed e?
F ata o lu ă p e C h l o e d e m ijlo c cu degetele-i lungi şi o
in u s tr â n s . D e s tu l d e ta re în c â t o rice s a lu t a r fi p u t u t
OSti C h l o e fu î n ă b u ş i t in tr-u n ic n e t de d u r e r e pe c â n d
m g hii lu n g i im p e c a b ile se în fip se ră în tr e venele în che-
eturii ei.
O s in g u r ă p r iv ir e în o c h ii lui fu d e a ju n s ca ea să
jite d e î n ţe p ă t u r a d in în c h e ie tu ra m âin ii. A ră ta aşa în ­
grijorat. Şi a t â t d e rid ic o l d e chipeş, că efectiv i se tăie
răsuflarea. II văzuse cu o seară în u r m ă pe în tu n e r ic şi
ploaie, apo i p u tu s e să-l v ad ă m ai b in e în casa de o aspeţi
a fra te lu i său, d a r felul c u m a ră ta în lu m i n a soarelui?
Sincer, era b in e că fata o strân g ea aşa tare de braţ, dacă
nu d e altceva, m ă c a r să se asig u re că C h l o e r ă m â n e a
în picioare.
P r e s u p u n e a că n u era, d e fapt, ch ip eş ca u n m a n e -
ch in , d ar, c h ia r d a c ă p u n t e a n a s u lu i era d o a r o idee
coroiată acolo u n d e p u m n ii u n u ia d in tr e fraţii lui lua-
seră c o n ta c t cu ea la u n m o m e n t dat, felul în care to a te
trăsăturile lui se r e u n e a u pe faţa aspră, plus u m e rii laţi,
şoldurile în gu ste şi în c re d e re a d in ţin u tă îi făceau in im a
să-i palpite în piep t.
C hase o privi cu och i calzi.
- C u m ai do rm it?
Cum va, reuşi să s p u n ă cam prea degajat:
- Bine.
El zâmbi, u n z â m b e t larg şi sin c e r ce o făcu să se to ­
pească toată.
~M ă b u c u r să a u d asta.
Fata îşi în fip se şi m ai tare u n g h iile în pielea s u b ţire
e la încheietura lui Chloe.
gella Andrc

72 . 5 ea înctuntându-se la interacţiune,
- 0 e, ^ / „ ’adulţi care o ignorau c o r u p t « *
dră dintre ce' ^

ignorau şi j^ ea> „ .^ retragă mana de sub u n g ^


8 Chloe încerca sa iş

fetei.
- Ce vrei să spui!
Fata
rata arătă
aram spre------
Chase şi
* exclamă:
- E l e c e l ce m - a făcut să —*1nr\rrl
plâng!
Chloe se întoarse de la fată spre Chase. încercând
înţeleagă corect, Chloe spuse:
-A i făcut-o să plângă?
Mai degrabă decât să răspundă la întrebare, el îi vorbi
fetei cu voce răbdătoare: _
-Am anda, pierdem lumina bună. Irebuie să te în-
torci în platou. Acum.
Fata se îmbufnă, mai ceva ca un copil de trei ani.
- Nu-i corect.
în cele din urmă, Chase lăsă să-i apară o oarecare
enervare în glas.
-Nim eni n-are timp azi pentru toanele tale, Amanda.
Chloe se uita când la unul, când la altul, încurca­
tă. Despre ce naiba vorbeau? Fata asta drăguţă nu pu­
tea fi iubita lui Chase, nu-i aşa? Şi ce voia să spună
prin „platou“?
Totuşi, nu putea uita felul în care fata plângea înainte
ca el să le găsească în mijlocul podgoriei. Simţindu-se
protectoare, se mişcă şi se aşeză între cei doi.
-U ite ce e, Chase, începu Chloe. E chiar supărată
de ceva.
Fata o înghionti dândo la o parte, şi Chloe avu stra­
niul sentiment că tocmai făcuse greşeala să abată atentia
spre ea.
-Vreau să fiu în faţă! Ochii mari ai fetei deveniră
dintr-odată cercetători. Promite-mi că o să am rolul prin-
cipal pentru restul zilei, şi o să mă duc înapoi.
Dragostea din ochii tai 73

Expresia lui C h a s e n u se schim bă în vrem e ce el se


uita Ia A m a n d a . N u era m ânios. Nu râdea. Era p u r şi
simplu c o n ce n tra t. C h lo e avu sentim en tu l clar că foarte
rar nu o b ţin e a exact ce voia.
O trecu u n fior amintindu-'Şi de felul în care se uitase
la ea seara trecută, cu d o rin ţă intensă vizibilă în privire.
Ce s-ar fi în tâ m p la t dacă ar fi avut şi atunci privirea asta
concentrată? H o tă râ re a asta? A r fi sfârsit tot singură în
9 O

patul acela m are şi încântător?


Sau ar fi av u t c o rp u l ăsta m are şi p u te rn ic lângă ea
drept com panie?
A bia dacă reuşi să revină cu picioarele pe p ă m â n t la
timp să-l a u d ă s p u n â n d :
- Uite care-i treaba, A m a n d a . O ri te întorci acolo şi îţi
faci meseria, ori c h em u n taxi şi îl informez pe agentul
tău că e ultim a d a tă c â n d no i doi avem privilegiul de a
lucra îm p reu n ă.
- Dar, C h ase, scânci fata dându-şi seam a că n u avea
să iasă cum voia ea, nu-i corect!
El ridică d in u m e ri si îsi scoase telefonul d in buzunar.
9 9

- N a p a Valley. A m n e v o ie d e tele fo n u l u n e i firm e


de taxi.
Fata ap roape sări pe potecă să-i smulgă telefonul d in
mână, unghiile ei ascuţite zgâriind şi mai tare pielea lui
Chloe când îi d ă d u d r u m u l brusc. C hase fu m ai rap id
decât fata, rid ic â n d m â n a d e asu p ra capului şi dându-se
întro parte, astfel că ea treb u i să se p rin d ă de u n vrej ca
să nu cadă.
Chase puse telefonul înapoi la ureche.
- Da, am nevoie de o cursă la a e ro p o rt de la podgoria
^ullivan.
jN u ! Fata urlă a tâ t de tare, în c â t lui C h lo e îi ţiuira
ec ^ile în vrem e ce în c h e ie tu ra îi zvâcnea la fel de tare
vânătaia de pe faţă cu o seară în urm ă. Mă duc în ap oi
ac ce vrei.
Belln And re
74
Chase nu-fi Iu* telefonul de la ureche, s p , , ^
A m ândoi doar: a
N-o să îmi mai pui vreodata Ia îndoiala spUse|e >,
era o cerere. Era o afirmaţie. "«
Fata încuviinţă din cap. Cu putere.
- Doar că am aflat că iu b itu l m eu se culcă.
CH
lega mea de cameră şi îi urăsc pe amândoi şi ^
asa supărată. , _
' în momentul acela, fata schim ba tactica, străduin.
du-se să clipească spre el cu ochii aceia mari şi sâ arate
deopotrivă jalnic şi m inunat. C hloe se gândi că, dacă
ea ar fi încercat vreodată să facă aşa ceva, ar fi arătat dc
parcă avea o răceală urâtă.
_CZ^liiar îmi pare rău că am stricat şedinţa foto, spuse
Anianda cu o voce despre care Chloe bănuia că era plină
de căinţă.
Surprinzător, pe buzele Iui Chase apăru umbra unui
zâmbet. Amanda era iertată aşa repede? Din experienţa
lui Chloe, bărbaţii nu erau atât de iertători. Dar, pe de
altă parte, nu erau nici aşa arătoşi. Evident, Chase în­
călca toate regulile.
-Scuzele sunt acceptate. Acum, ce-ar fi să te duci îna­
poi şi să-ţi refaci machiajul, ca să putem continua cu
şedinţa foto cât mai e bună lumina.
- Bine, Chase.
Fata se întoarse şi plecă repede, tropăind cu picioa­
rele nesfârşit de lungi, lăsându-i singuri pe Chloe si
pe Chase.
-Adolescente. Se cutremură teatral. După ce am avut
de-a face cu surorile mele atât timp, ar fi trebuit să am
mai multă minte decât să lucrez într-un dom eniu care
depinde de ele.
-C e se petrece aici? Chloe îşi dădu seama prea târziu
că suna ca într-un film prost din anii ’50, ca o suprave­
ghetoare intrând într-o scenă pe care n-o înţelegea
Dragostea din ochii tai 75

- S u n t fotograf. Avem, tim p de câteva zile, o şedinţă


foto p e n tru o revistă.
A h . A cum , lucrurile începeau să aibă sens. în special
toată discuţia aceea despre „fotografii“ şi „lum ină b u n ă “.
- A m v r u t să-ţi s p u n aseară, dar... am fost p u ţin
distras.
D eodată, am in tirea m otivului distragerii o făcu să se
înroşească şi să se înfierbânte. Parcă avea creierul şi lim-
ba încleiate când spuse cu stângăcie:
- N - a m v r u t să-ţi î n t r e r u p m u n c a . A m ieşit d o a r
p entru o plim bare. A rătă spre vie, m u n ţi, copaci, cerul
albastru. E aşa frum os aici. A b so lu t superb.
-S u p e rb , m u rm u ră el, şi ea îşi am inti pe dată cum îi
spusese el că era superbă, cu o seară în urm ă.
S im ţin d cu m obrajii i se în fie rb â n tă şi mai tare, îşi
coborî privirea în p ă m â n t.
- M u lţu m e s c că ai pregătit micul dejun.
Se uită cu m p icio a re le lui se a p ro p ia u , p â n ă c â n d
Chase a ju n se d e stu l de a p ro a p e în câ t ea n u m ai avu
de ales d e c â t să-şi rid ice c ap u l şi să-l privească d r e p t
în fată. »
- î m i pare b in e că ţi-a plăcut, spuse el încet, apoi o
atinse uşor pe obraz, spre colţul gurii. Ai p u ţin ă cioco­
lată exact aici.
Nu era n im ic de fă c u t d e c â t să-şi ţin ă răsu flarea în
vreme ce el o atingea. Nu-şi p u tu am in ti ca vreu n b ă rb a t
să fi fost vreodată a tâ t de b lân d cu ea.
Nu-şi p u tu a m in ti nici să fi d o r it u n b ă rb a t c u m îl
dorea pe el.
Şi apoi, el îşi mişcă degetul d o a r u n pic, a ju n g â n d în
aţa
i
buzelor ei,' si»
u n d ră c u ş• o r care stătuse p â n ă a tu n c i
0 Iinit' în ea - acelaşi care o convinsese că să se mângâ-
1(- în cadă seara trecu tă avea să fie un lucru b u n - o făcu
deschidă gura şi să lingă ciocolata.
Auzi un geam ăt ce iesi d in a d ân cu l p ie p tu lu i lui.
Bella Andre
76

- Chloe- dt de aproape de a-l săruta ^


Ah D o a ^ ne’ er âin, în ciuda faptului c a o v ^

goală si H a5« 0” *
treacă noaptea-
Ce făcea.
capitolul 6
C â n d se d ă d u în a p o i, ra m u rile un ei viţe în a lte o
în ţe p a r ă pe C h lo e între um eri.
- A r trebui să te întorci la treabă. Probabil te aşteaptă
lumea.
Dar C hase nu se mişcă, nici m ăcar n u se clătină de
pe un picior pe altul. In schim b, pu r şi simplu îi zâmbi,
cu acea pasiune încă în ochii lui. îm p reu n ă cu ceva ce
efectiv o făcu să se înfioare.
Hotărâre.
Si concentrare.
9

- Sunt sigur că încă refac machiajul A m andei, îi spuse


el, dar ea auzi ceea ce sp u n e a el, de fapt, tare şi limpede.
Nu plec nicăieri. Aşa că de ce nu încetezi să încerci să
fugi şi nu cedezi în faţa a ceea ce vrem am ândoi? Va fi
bine între noi. Al naibii de bine. Promit!
Vrând cu disperare să nege d o rin ţa fierbinte ce vibra
între ei, ea spuse:
-A propo, n u crezi că literele de tipar s u n t cam prea
mult pentru o poreclă?
Pentru o clipă, el se în c r u n tă în a in te de a înţelege,
apoi rânji din nou.
-M -am g â n d it că, d acă e să am o p o reclă p re c u m
Bunăciune, m ăcar să m i o asum .
^ Cum să poată face altceva d ecât să rânjească şi ea la
I [^nC^ ei,? ^ra a tâ tde al n aibii de plăcut. N u era vina
1 ca era mai sexy d ecât era acceptabil. N-ar treb u i să-i
P°arte pică p en tru asta.
*nL. 1no cu m ine! îi în ti n s e m â n a . O să te p r e z in t
echipei.
X ..
1
7g Bella Andre

Ea se uită la m âna Iui. Voia tare, atât de tares-


te. D ar nu putea. Nu dacă voia să păstreze azi
faţă de el, mai degrabă decât să sfârşească în b ' %
cerândii'i săruturile şi mângâierile pe care nu i |ed^
cu o seară în urmă.
Spunându'Şi că înţelege dacă i-ar şti motivele. sj .
probabil a înţeles deja m u lt mai m u lt decât îi dezvăţ
ea din cauza vânătăii de pe obraz - i se alătură şi 0
din loc. Nu trebui să se uite Ia el pentru a simţi dezamă.
girea că nu îi acceptase mâna. D ar n o forţă, ci îşi potrivi
pasul cu al ei.
- îmi place la nebunie Napa Valley. E o parte incredi­
bilă a ţării, plină de atâta frum useţe şi istorie, spuse ea.
De când are fratele tău podgoria .7
- De aproape zece ani. La început, noi toţi am crezut
că e o nebunie să urmeze acele cursuri de agricultură la
Universitatea Davis din California. Acum, toţi vrem să
ne fi gândit noi primii Ia asta.
Ea se întoarse spre el surprinsă.
- Nu'ţi place meseria ta .7
Energia care îi străbătea corpul din cap până-n picioa­
re când ochii lui îi întâlneau pe ai ei o şoca de fiecare
dată. Fără îndoială, Chase ar trebui să fie în fata came-
rei, doborând inimile femeilor ca pe piesele de domino
cu acea privire captivantă, ochii verzi având mai multă
frumuseţe şi mai multă căldură decât putea ea crede.
-B a da, încuviinţă el. Dar asta nu înseam nă că nu
mă gândesc uneori să mai reduc din călătorii şi să mă
aşez la casa mea, cu o soţie drăguţă şi o curte plină
de copii drăgălaşi.
-N e urmăresc camerele de filmat?glumi ea, prefăcân-
du-se că se uită peste umăr.
-N u, de ce?
Dragostea din ochii tai 79
—P e n tiu că tocm ai ai spus cam ceea ce fiecare femeie
singuiă de 30 de ani de pe planetă vrea să audă. Şi chiar
a s u n a t de parcă vorbeai serios.
| - D a r tu? C â n d ea se în c ru n tă auzind întrebarea, el
spuse: Asta vrei să auzi?
N ebăgând în seam a durerea unei nostalgii, ea ridică
din um eri.
- D eo cam d ată m ă gândesc doar să rezist cu bine până
mâine, spuse ea cât de dezinvolt putu.
Văzu cum m a n e c h in e le şi echipa îl aşteptau, dar, în
loc să se grăbească spre ei, el se opri şi îşi întoarse spatele
spre toţi ceilalţi. Ea nu avu de ales decât să se oprească
şi ea sau să in tre d ire c t în pieptul lui tare. Pieptul său
foarte lat.
- A m rezolvat cu m aşina i ta. Ii aruncă un mic zâmbet.
A fost tractată spre un loc mai bun.
Străduindu-sesă-şi înfrângă panica de a fi lăsată com ­
plet fără m aşină, ea spuse:
A
- O r i c u m , n u m ai rezista p rea m u lţi k ilo m e tri.
încercă să zâmbească. M ulţum esc că te-ai ocupat. O să-ţi
dau ba...
El o în treru p se în a in te să poată term ina fraza:
-R ă m â i, C hloe! C u m ea n u răspunse imediat, el spu­
se: Şedinţa foto va d u ra câteva zile. Speram să rămâi.
Ea îşi linse buzele, clătin ân d din cap.
-E şti ocupat. Şi eu treb uie să... Se opri, ştiind că de
aici înainte nu o aşteptau decât probleme, cel p u ţin pen­
tru o vreme.
“•Rămâi, spuse el din nou, de data asta mai blând,
c^ar CL1 hotărârea şi concentrarea de care ei îi era aşa
teamă reieşind dintr-un singur cuvânt.
Şj>în cele din urm ă, ăsta era motivul principal p entru
tiebuia să plece. P e n tru că n-avea nici o in te n ţie
*a ataşeze de u n alt b ă rb a t. în că învăţa c u m să fie
nkUră, cum să se bazeze pe ea însăşi, cu m să aibă din
\

BellaAndre
80

nou încredere. Nu trecuse nici macar un an deci


tentase divorţul. Nu era pregătită pentru o „oui >
Si categoric nu era pregătită pentru hotărâ,e
Chase. Sau pentru concentrarea lui. «i
Era un bărbat în faţa căruia se putea uşor - ^
uşor - pierde complet.
C lătină d in cap.
- îm i pare rău. Nu p..

Nu se apropiase, nu îi sărise în faţă cerându-i să accep.


te dar rugămintea blândă din vocea lui era ca nişte braţe
calde ce o îmbrăţişau, trăgând-o aproape.
-N u pentru toată săptămâna. Doar treptat, câte o zi
pe rând.
Si câte o noapte pe rând. _
Ea auzi vorbele chiar dacă el nu le rostise. Şi acum,
Chloe ştiu cât de slabă era de fapt, pentru că, deşi îşi
înşirase toate motivele pentru care ar trebui să plece, nu
se putu împiedica să spună:
- î n regulă.
îl putu simţi pe Chase cum o studiază, ştiu că nu era
complet mulţumit de răspunsul ei, chiar dacă îi dăduse
exact ce voise. Dar orice se pregătea el să spună fu în­
trerupt de un bărbat slăbănog cu nişte ochelari mari cu
ramă groasă purpurie.
-Chase, spuse bărbatul, toţi suntem gata.
El continuă să se uite în ochii ei pentru încă un mo­
ment ce păru nesfârşit, înainte de a se întoarce încet spre
persoana despre care ea presupunea că era asistentul lui.
- Jeremy, ea e Chloe. M-a ajutat s-o găsesc pe Amanda
şi e oaspetele meu special. Să te asiguri că o faci să se
simtă bine azi, da?
Ochii lui Jeremy alunecară peste vânătaia de pe obra­
zul ei înainte de a şi-i feri repede.
-Ah, cineva cu care să împărtăşesc toate bârfele. Ura!
Dragostea din ochii tai 81

T â n ă ru l se în tin se şi o luă de m ână înainte ca ea să se


poată retrage, apoi se în d ep ă rtă îm preună cu ea, sporo-
văindu-i la ureche despre ce pacoste era A m a n d a şi cum
avusese el n eşan sa să lucreze cu ea de prea m u lte ori
deja n u m a i anul ăsta, despre cât spera s-o p u n ă Chase la
locul ei... Şi ar p u te a oare C h lo e să-i sp u n ă absolut to t
ce se vorbise în vie?
C h lo e a ru n c ă peste u m ă r o privire d isperată către
Chase, d o a r ca să-l vadă cum rânjea la ea. C u m de reu­
şea să fie în to td e a u n a cu trei paşi înaintea ei?
Si
> - asa cum > se m ai în trebase - de ce naiba n-o de-
ranja mai mult?
D upă cincisprezece m in u te de vorbărie neîntreruptă,
Jeremy o aşeză pe u n scaun confortabil, undeva de u n d e
putea vedea a cţiu n ea . C h a se fotografia trei fete tinere
îmbrăcate în rochii de bal fabuloase.
A m an d a fusese uluitoare. D ar toate trei m anechinele
îm preună? C h lo e n u se p u tu ab ţin e să n u se în to a rc ă
spre Jeremy rem arcând:
- E m ultă fru m u seţe > acolo,' nu-i aşa?
*
Jeremy oftă şi se uită la C h lo e cu adm iraţie.
-Ş i poţi crede că el nici m ăcar nu observă?
De data asta, C h lo e n u se a b ţin u şi izbucni în râs,
destul de tare în câ t toată lum ea - inclusiv C hase - să se
întoarcă şi să se uite la ea.
-V o rbeam despre m an e c h in e , clarifică ea.
Jeremy ridică d in um eri.
- S u n t în regulă. D a r b ă rb a ţii Sullivan su n t... O ftă
cu o p ro fu n d ă d o r in ţă şi o abia ascunsă pasiun e, săru-
tândii'şi buricele degetelor. Perfecţiune!
Chloe n-ar ti re c u n o s c u t niciod ată cu glas tare acest
Ucru, dar adevărul era că era de acord cu afirm aţia lui
l ? m y : C hase arăta mai bin e decât toate m an e c h in e le
altă, şi q parte d in farm ecul lui irezistibil era d a t de
ptul câ nu-şi d ădea seam a ce bărb at su perb era.
g2 Belit7 Andrc

Cu toate astea, tinerele erau toate şocant d e a t..


re. în loc să fie geloasă, Chloe îşi spuse că era b u ^ -
că erau acolo să-i aducă aminte că n-avea de ce sg ^
griji în privinţa lui Chase. Cum de se lăsase în yqj' ^
durilor de genul: „Ah, nu, mă doreşte atât de
„Ce să mă fac dacă e hotărât să mă aibă.7“ [ $i
Chicoti din nou, înţelegând cât de ridicol pgr
acum, când le vedea pe manechinele de care el era ¡¡?
de aproape încât b a r fi putut săruta luând poziţie PeJ'
tru o nouă fotografie. Poate că era multă frumuseţe aCo.
Io în podgorie, dar în ea erau deja multe iluzii.
în tăcere, continuând să râdă de ea însăşi, Chloe se
simţi infinit mai bine. Poate că ar putea, de fapt, să ac­
cepte invitaţia lui Chase de a rămâne aici în Napa Valfey
pentru câteva zile. Poate că ar putea extinde „normalul"
pentru un timp, înainte de a trebui să se îmbărbăteze si
să înfrunte din nou toată hidoşenia
> aceea.
Pentru că, serios, cum să vrea Chase ceva de la ea
când avea lângă el aceste întruchipări ale splendorii?
Sigur, Chloe ştia că era atrăgătoare. Chiar adorabilă.
Dar cu siguranţă nu arăta cel mai bine fără machiaj şi
purtând haine mizerabile.
Se tiezi că se întreba ce ar crede el dacă ar putea*
o vedea într-o rochie frumoasă. Cu părul ridicat, ceva
sclipitor în urechi şi pantofi sexy? bar spune din nou că
era adorabilă? Se sili să scape de întrebările astea fără
sens în timp ce îl urmări cum lucrează. Aprecia că nu
se juca cu manechinele. în loc să flirteze cu ele sau să
încerce să le stârnească una împotriva celeilalte le spu-
nea pur şi simplu că făceau o treabă nemaipomenită si
încrederea le sporea odată cu priceperea tic a poza *' '
Chloe fu surprinsă să simtă un val de creativitate în
ea, deşi nu dăduse niciodată mare atentie ■
şedinţelor foto. ' ° dei Sau
Dragostea din ochii tăi 83

Adevărata ei pasiune era să confecţioneze cuverturi,


si, privindu -1 la lucru, îşi dădu seama că m oda nu era
singura care p rin dea viaţă datorită lui. Felul în care
Chase m anipula acel ansam blu de m anechine, haine
şi fundalul reprezentat de podgorie şi de m unţi era cu
adevărat genial şi doar privindu -1 ea reuşea să-şi dezvolte
o abordare nouă pentru compoziţie. Şi imagini noi cu
următoarea cuvertură pe care ar putea-o ea face.
Din fericire, acum, că era ferm convinsă că n-avea de
ce să se teamă că Chase ar putea-o dori, îşi permitea să
a d m ită că era cu adevărat fantastic. C hiar se simţi uşor
topită după el.
Cel puţin, acum putea încadra sentimentele sale faţă
de el în categoria atracţiei pentru geniul artistic... nu
pentru cât de bine arăta sau cât de fermecător era.
- A h , Doam ne, atenţie, alertă, vine un tip mişto! se
auzi vocea lui Jeremy.
- Ce? Unde? întrebă Chloe uitându-se în jur şi văzând
că Chase era încă ocupat cu fotografiatul.
- Din dreapta ta, şopti Jeremy, şi ea îi urm ări privi­
rea peste câmp spre bărbatul foarte chipeş care venea
spre ei.
- C in e e? şopti şi ea, chiar dacă nu ştia de ce şopteau.
- E Marcus.
Jeremy rosti num ele cu respect.
Ah, Doamne! Era fratele lui Chase?
Erau sase
I fraţi?
I
Asemenea lui Chase, Marcus era ridicol de chipeş.
Părea cu câţiva ani mai mare decât Chase şi chiar de la
distanţă se vedea că era ceva mai înalt, cu muşchi pu ţin
mai bine dezvoltaţi. Părul b ru net era puţin prea lung, şi,
chiar în costum fiind, se simţea în largul său pe teren.
Clar, Jeremy nu era singurul topit d upă Marcus.
Şi totuşi, desi recunoştea frum useţea p u r m asculină
canei o vedea,1 inima nu-i bubuia si > nu i se tăia răsuflarea.
Bella Andre

-Trebuie să văd o fotografie a întregii familii


ea fără intentia
I de a fi auzită. ’ rrU5
Fireşte, Jeremy auzi şi văzu totul.

Cary Grant sau aşa ceva.


Chloe nu mai spuse nimic - nu acum, când ştiac?;
Jeremy era un bârfitor de top, totuşi fermecător dar
se gândea că prezenţa a şase fraţi şi a două surori care
arătau atât de bine într-o singură încăpere trebuia să fi
fost copleşitoare pentru oricine. Şi poate, se surprinse
găndindu-se, erau şi la fel de amabili cum fusese Chase
cu ea încă din clipa în care o găsise pe marginea şoselei.
Pentru că, dacă era sigură de un lucru, acela era că
înfăţişarea plăcută ce nu era combinată cu decenţă nu
era niciodată ceva bun.
-U ită'te doar. Nici nu pot vorbi când e prin preajmă,
îi spuse Jeremy. O să mă pierd cu firea chiar dacă ştiu că
n-o să joace în vecii vecilor în echipa mea şi n-are sens
să fiu aşa nervos. Urăsc faptul că cei mai buni sunt total
şi în întregime hetero. Dacă măcar unul dintre superbii
fraţi ai lui Chase ar fi homosexual, viaţa mea ar fi mult,
mult mai bună, spuse el cu un oftat adânc.
Pe când fratele lui Chase se apropia şi îi putu vedea
faţa mai clar, Chloe fu surprinsă să vadă că expresia lui
Marcus era serioasă, mai degrabă decât jucăuşă, cum
părea a fi mereu Chase. Dar, pe de altă parte, poate că
era astfel pentru că Marcus era în costum, în vreme ce
Sullivan al ei era în jeanşi.
Sullivan al ei?

W
Dragostea din ochii tăi 85

Ce naiba era cu ea? Chase nu era al ei. Ea doar zăbo­


vea pentru puţin timp în această lume perfectă înainte
de a se întoarce la viaţa ei adevărată. Nu-şi putea permite
să se ataşeze de cineva sau de ceva.
- Hei, Marcus! Jeremy mai strigă încă un „Salut!“ îna­
inte de a reuşi să-şi strângă buzele ce-i tremurau.
Sărmanul Jeremy! Era aşa agitat. Chloe uită să fie şi
ea agitată. Uită chiar să-şi pună mâna pe obraz pentru
a-şi ascunde vânătaia.
Era pe punctul de a întinde mâna să se prezinte, când
Jeremy deschise gura din nou şi izbucni:
- Ea e Chloe. E cu Chase. A găsit-o aseară pe margi­
nea şoselei.
Chloe îi aruncă o privire îngrozită. Ştia că nu ar fi
trebuit să îi spună lui Jeremy despre felul în care se întâl­
nise cu Chase, dar fusese atât de insistent cu întrebările,
încât în final îi împărtăşise câteva detalii.
Vizibil ruşinat de ce spusese în clipa în care cuvintele
îi ieşiseră din gură, pe obrajii lui Jeremy apărură două
pete de un roz intens..
-A h , Dumnezeule, a sunat aiurea. Ce vreau să zic e
că l-a întâlnit pe Chase aseară şi a petrecut noaptea cu
el. Făcu ochii şi mai mari, plini de groază la ce insinuase
fără să vrea. Eu..., se bâlbâi el uitându-se în jos la un
punct de pe p ăm ânt între Marcus şi Chloe. Trebuie să
mă duc să verific nişte J chestii.
Se întoarse şi o luă la fugă.
Jeremy nu era singurul ruşinat acum. D orind să-şi
recapete calmul după această extrem de jenantă prezen­
tare, ea întinse mâna.
-Bună, îmi pare bine să te cunosc, Marcus.
-Şi mie îmi pare bine să te cunosc, Chloe.
Marcus avea o voce joasă, uşor răguşită, ce era, fără
discuţie, atractivă. Doar că, din cine ştie ce motiv, nu
avea nici o influenţă asupra ei. Mă rog, aproape nici
86 BellaAndre

una. La naiba, era om, nud aşa? Nu era vina


era complet oarbă la farmecele masculine S‘ ^ ^ \
admită că era mai mult decât încântată de scij
din ochii lui Marcus când se uitase prima d a r ^ '^
sclipire ce-i spunea că el o considera o femeie ai-3 5’
-Aşadar, l-ai cunoscut pe fratele meu aseară? ^
Ea înghiţi, încercând să nu fie defensivă.
- Da. Pe marginea şoselei, exact aşa cum a mentj
Jeremy. Maşina mea a derapat în şanţ în timpul f u r ^
şi am avut noroc că el a trecut pe acolo.
- Mă bucur că a putut să te ajute.
- Şi eu mă bucur că am şansa să te cunosc, căci voiarn
să-ţi mulţumesc pentru că... Se simţi groaznic de stânje
nită când spuse: Pentru că mi-ai permis să rămân peste
noapte în casa ta de oaspeţi.
După cum se vedea clar pe faţa lui, habar n-avea că ea
fusese acolo. O clipă mai târziu, el spuse:
- Orice prieten al lui Chase e şi al meu.
Era foarte drăguţ, dar ea ştia ce credea el. Asta ar
crede orice persoană întreagă la minte auzind că Chase
o luase de pe marginea drumului şi o dusese la casa de
oaspeţi. Doar ei doi, singuri în casa asta frumoasă, cu
toate paturile alea... şi căzile. Ce motiv să fi existat pen­
tru ca ea şi fratele lui să n-o fi făcut?
-Serios, nu e ce...
Dar nu putu să articuleze şi restul frazei. Nu fără a-şi
aminti acel moment din cadă când ea tocmai ajunsese la
orgasm rostind numele lui Chase şi el era acolo.
Aşa că, da, poate că exact asta credea Marcus.
Simţi cum roşeşte dându-şi seama că nu putea zice
nimic despre seara trecută fără a suna ca o idioată.
Afişând un zâmbet senin, spuse în schimb:
- Podgoria ta e absolut superbă. Uluitoare. Cred că ai
impresia că trăieşti şi munceşti într-un vis.
Dragostea din ochii tăi
87
■ R â n je tu l lui M arcus ii spuse ca „ flceau ,
p h m e n te le ei.
- M u lţu m e s c . Ce-ai zice să facem un tu r 7
Fără d isc u ţie , m a m a lo r îi crescuse bine pe băieţii
Sullivan. S in g u ra p ro b lem ă din câte putea vedea Chloe
ra că îi transform ase pe toţi, fără excepţie, în seducători.
C u m ar p u te a o fem eie să reziste acestor feţe? Aces-
Stor tru p u r i. In special cân d erau însoţite şi de aseme-
nea m aniere?
' - Foarte am ab il d in partea ta, răspunse ea, dar su n t
sigură că ai tre b u ri m u lt mai im po rtan te de făcut.
Şi adevărul era că, deşi i-ar fi plăcut un tur al proprie-
taţii, n u se p u te a a b ţin e să n u vrea ca Chase să fie cel
care să o însoţească, n u Marcus.
- îm i place să c o n d u c lum ea prin podgorie. Asta-i o
parte a plăcerii - să văd lum ea încântată.
C h ia r a tu n c i, a p ă ru C hase. Pe când cei doi bărbaţi
îşi s tr â n g e a u m â i n il e şi se îm b ră ţişa u , C h lo e abia
dacă îşi p u tea reţine u n o ftat de pură încântare feminină
la toată acea d e m o n s tra ţie ferm ecătoare de testosteron
din fata
i ei.

- V ă d că ai c u n o scu t-o pe C hloe, îi spuse Chase fra­


telui său a b ţin â n d u -se să şi-o revendice intr-un m od evi-
dent. Dacă ar fi fo st oricine altcineva, ar fi pus o m ână
pe spatele ei sau c h ia r a r fi luat-o de d u p ă mijloc. D ar
avea mai m u ltă m in te decât să facă vreunul din gesturile
acelea. N u acum , cel p u ţin .
- S i g u r , r ă s p u n s e M a rc u s . M ă o fe re a m să-i a ră t
împrejurimile.
Fu nevoie d e d o a r o fra c ţiu n e de secu n d ă - şi e o
Privire tin tită - ca fraţii să aibă o im p o rta n ta discuţie
f 9

Pe tăcute.
^ Chase: Ştiu că o crezi ad o rabilă. Nici m ăcar să n u te
gândeşti, nici m ăc a r p e n tr u o secun dă. E a mea.
88 Bella Andre

Marcus: Am iubită, îţi am inteşti .7 în afară de


mă aşteptam la nimic de la ea. Văd că e a ta. Apr 1)11
gusturi bune. °^°>aj
Chase se întoarse spre Chloe.
-Facem pauză de prânz, şi, chiar dacă mâneci
nu mănâncă întotdeauna, noi, ceilalţi, mâncăm
zice ca noi doi să mergem la o plimbare până pe Cu|
dealului ăluia şi să facem un picnic 7. Săltă coşul p e c a ^
pusese dimineaţă pe Jeremy să îl pregătească, anticipă
întâlnirea cu ea pentru prânz.
Din fericire, Marcus o scuti abil de oferta anterioară
spunând:
- Se pare că eşti pe mâini bune, Chloe. Să sperăm că
o să te văd la cină cu restul grupului, ce zici7
Chase văzu cum ea îşi schimbă expresia, devenind
nehotărâtă. Acceptase să rămână peste zi, dar acum
fratele ei mai că o întreba dacă avea să rămână siI
peste noapte.
-N -am alte haine decât cele de pe mine, spuse ea
arătând spre hainele ei. Aşa că, mulţumesc, dar ar fi
probabil mai bine dacă...
Marcus îi întrerupse blând refuzul cu o demonstraţie
de dragoste frăţească la cel mai înalt nivel.
-Scap de costum imediat ce termin ultima întâlnire.
Jeanşii sunt perfecţi.
Pentru că Marcus se dăduse peste cap s-o facă pe Chloe
să se simtă confortabil, în cele din urmă, ea acceptă.
- î n regulă, atunci. Mulţumesc, mi-ar plăcea să
vin la cină.
Chase îi rămase dator fratelui său.

Urcară împreună dealul, şi priveliştea îi tăie lui Chloe


răsuflarea.
Dragostea din ochii tai 89

C h a s e s c o a s e o p ă t u r ă i m p e r m e a b i l ă d in coş şi o
în tin s e p e ia rb a în c ă u m e d ă d e la p lo a ia d in n o a p te a
p r e c e d e n tă .
-V ai, ai venit bin e pregătit!
- A m o echipă bu n ă.
Ea încuviinţă d in cap.
- C u siguranţă. Toţi s u n t nem aipo m eniţi. Jeremy îi
făcuse c u n o ş tin ţă cu Alice, stilista, Kalen, specialista
în machiaj, şi Francis, care se ocupa de lum ini. Mi-a
făcut plăcere să te văd la lucru, spuse ea, înainte să se
poată abţine.
Z âm b etu l lui e ra ca o m â n g â ie re caldă pe pielea ei.
-S i mie mi-a făcu t plăcere să te ştiu acolo. Râse şi
re c u n o s c u : A m încercat să nu fac pe grozavul.
Uimită de cât de repede o putea face să zâmbească,
ea spuse:
- M a jo rita te a tip ilo r nu recu no sc chestii de g en u l
ăsta.
Aproape că se aşteptase ca el să spună: „Eu n u s u n t
majoritatea tip ilo r“. în schim b, el o surprinse d in n o u
când o întrebă:
-Ş i tu cu ce te ocupi?
Era aşa grijuliu cu ea. Sim ţea asta în fiecare privire,
în fiecare cuvânt. C h ia r şi acum , când ar fi p u tu t cu
uşurinţă s-o întrebe de u n d e era sau de ce fugea, încerca
s-o cunoască în alt m od. Exact aşa cum aseară n o a tin ­
sese fără perm isiunea ei. Era ca şi cum între ei exista o
înţelegere tacită - el n u insista prea m u lt şi n u sco rm o­
nea prea adânc d ecât dacă ea îi perm itea.
Marea dilemă era dacă să îndrăznească să-i perm ită.
Chloe n-avea nici u n răspuns. C u m să aibă, cân d îi
era teaniă chiar şi să recunoască acea dilemă?
p îi întinse u n sendviş cu brânză de capră şi ardei
Sa eni şi roşii la grătar, şi, luân d u- 1, ea spuse:
i bine, cel mai recent am fost ospătăriţă.
90 BelJa Andre

El încuviinţă din cap.


- Dar cc'ţi place să faci?
Majoritatea oam enilor s-ar fi oprit la slujba •
nu şi Chase. Era sincer interesat. Şi acest interes^ A
contribui foarte mult la înlăturarea reticenţei de ^
despre ea însăşi. v°rti
Stătu tăcută puţin înainte de a răspunde:
- Fac cuverturi.
Oamenii nu ştiau niciodată ce să creadă despre
Mulţi presupuneau că era un hobby. Alţii credeau*
era pur şi simplu ceva ciudat sau plicticos. Bărbaţii, f/-
excepţie, catalogau asta drept o îndeletnicire de casnică
Totuşi, Chase îi aruncă o privire sincer interesată.
-M ai spune-mi!
Făcând, ca de obicei, pe modesta, ea spuse:
- îmi place să văd cum ţesăturile se îmbină în modele
-N u ştiu prea multe despre lumea asta, recunoscu el
dar am fotografiat câteva expoziţii de cuverturi deosebite
pentru diverse reviste, şi a fost realmente interesant ce
am aflat despre tehnica realizării lor şi despre îndemâ­
narea necesară. Mi-ar plăcea să ştiu mai multe. Când
ai început?
Chloe avusese arareori ocazia să vorbească mai pe larg
despre pasiunea ei pentru cuverturi. Nu se mai întâm­
plase de mulţi ani, de pe vremea când fusese membră a
grupului confecţionerilor de cuverturi. îi era tare dor de
femeile acelea - şi de pasiunea lor comună.
Probabil tocmai de aceea se trezi spunându-i lui
Chase:
-A m început să fac cuverturi când am pierdut-o pe
prietena mea apropiată din colegiu într-un accident de
maşină. Avusese o pasiune pentru asta. Mama ei avea
un magazin în oraş. Era singurul mod în care mi s-a
părut că pot păstra legătura cu ea. Şi îmi dădea altceva la
care să mă gândesc - mişcarea mâinilor şi acul, modelele

................_ ................................ _ j i i
Dragostea din ochii tăi qj

de ţe s ă tu ri şi form ele, să creez eu ceva... C âteo d ată,


aproape că p o t sim ţi cum mă priveşte de sus cu un zâm­
b e t pe faţă.
- S u n t sigur că asta face.
C h lo e tresări la cuvintele lui Chase. C hiar îi spusese
toate astea .7 C um va, o tăcuse să-i vorbească despre pasi-
unea ei p e n tru c u \e rtu ri - u n subiect ce i-ar fi adorm it
pe aproape toţi bărbaţii de pe păm ânt. Dar el nu sforăia
încă. Şi se s u rp rin se vrân d să-i sp u n ă mai m u lt despre
ea, mai m u lt d ecât pasiunea ei p entru cuverturi.
N u se sim ţea deloc în largul ei să recunoască faptul că
Chase tocm ai devenise excepţia. Şi că fusese aşa bine să
povestească despre ea cuiva care chiar asculta. N u când
stia că fusese proastă lăsându-se să creadă că această fan-
9

tezie în care stătea cu u n tip grozav pe culmea un ui deal


din Napa Valley avea ceva de-a face cu viaţa ei adevărată.
N-avea.
îşi lăsă jos sendvişul şi se uită drept la el, dar, înainte
de a putea s p u n e ceva, el zise:
- H o p a , privirea asta nu-i de bine.
Ea n-avea de g ân d să zâmbească. N u era loc de zâm­
bete când trebuia să-l p u n ă la punct, când era pe pu nc­
tul de a-şi afirm a foarte clar poziţia în privinţa lor.
- ADe ce estii asa
i d ră og u ţ> cu mine?
- î m i place de tine.
Strălucirea născută de cuvintele lui era prea p u tern i­
că. Prea caldă. Forţându-se s o domolească, spuse:
-NA u mă cunoşti. I
~ încep.
Fără pauză. Fără cu v in te b lând e. Fără a încerca s-o
farmece să fie de a co rd cu el. Nu-şi d ă d ea seam a ele
faptul că aceste ră s p u n s u ri sincere în g re u n a u situaţia
Pentru ea .7
“•Asta faci?
- C e fac?
BellaAndre
92
.C o n ti n u i să mă ajuţi, pregătindu.mi mj
rueăndu-1 pe Jeremy să fie drăguţ cu mine ,„at5 K
' PI se în c ru n tă , şi ea putu vedea ca era înciIrcj^
H ceva greşit să vreau sa te fac sa zâmbeşti?
a ut ] h u ' De ce trebuise să zică aşa ceva?
& « veni în m inte n ic iIu n .a lt bărbat I
d0„ s.0 facă să zâmbească. N,c, macar barbarul cu ’
i măritase. Mai ales nu bărbatul cu care şe
Enervată pe ea însăşi ca era arar de slaba - ati
rapid devenea excesiv de sentimentala se sili s« ^
din nou spunând:
_ înţeleg că îţi place să salvezi oameni, dar...
_Nu sunt un sfânt, Chloe.
Vocea lui joasă îi în trerup se brusc acuzaţia, şi$e
surprinse că nu putea să îşi ia ochii de la expresia
lui serioasă.
-A m întotdeauna grijă de familia mea, continuă el,
dar niciodată n-am căutat femei care aveau nevoie să fie
salvate. Şi, deşi sper că tu o să ai în curând suficientă
încredere în mine pentru a-mi spune ce ţi s-a întâmplat,
j-ju te'âm rugat să rămâi în încercarea de a-mi hrăni or­
goliul salvându'te.
Simţindu-se o mare ticăloasă p e n tru că făcea orice îi
venea în minte încercând să se abţină de la a face ceva
efectiv foarte, foarte prostesc cum ar fi să se îndrăgos­
tească de el, ea spuse:
- Uite ce e, Chase, ai fost cu adevărat drăguţ. In ciuda
faptului că nu prea se grăbise să-i dea un prosop seara
trecută, îşi aminti ea, roşind. Dar, deşi ai fost grozav -
lăsă intenţionat la o parte aluzia la ce făcuse ea în cadă
cu o seară în urmă -, noi doi n-o să...
Uf! K1" —\ /"\1 *\ t p i~\ i i i t - o l 'o n i 1~m^ r l i o n , , «

a face
Dragostea din ochii tăi 93

în sch im b , expresia lui deveni şi mai serioasă.


- M a i devrem e, cân d eram în podg orie, când te-am
:t r u g a t să răm âi, ai refuzat. D ar n-am r e n u n ţa t până când
t a i acceptat. îşi trecu o m â n ă p rin păr, e v id en t supă-
ra t Pe în s u Şi* vrea n ic io d a tă să te forţez să faci
; ceva ce nu îţi doreşti să faci, C hloe. N u vreau să iau ceva
ce nu vrei să-mi dai.
Era in tro d u ce rea perfectă. Era şansa ei să-i sp u n ă că
■I nu avusese nicio d ată in te n ţia de a răm âne, să-i zică lim-
] pecie că nu avea să mai existe nici o altă legătură între ei
[ şi că era tim p u l să plece.
Atunci, de ce se p o m e n i sp u n ân d :
- N u m-ai silit să răm ân . Eu am v ru t să răm ân.
Simţi în plex pu ru l adevăr al acestei afirmaţii. Pentru
.1 că se dovedise că adevărului nu-i păsa dacă ea voia să fie
adevărat sau nu.
J -V reau să răm ân, spuse ea cu voce mai hotărâtă. Voia
I să petreacă mai m u lt tim p cu C hase. N-ar trebui. D ar
| voia. Insă nu vreau să te încurc.
- N u m-ai p u te a în c u rc a vreod ată, zise el, apoi, cu
un zâmbet larg ce era mai b lân d de data asta si cum va
O 9

mai convingător, spuse: Ziceai ceva despre cum noi d o i


n-o să...?
Se opri, lăsân d c u v in te le n e ro stite să p lu tească în-
V tre ei.
Ea ar fi tre b u it să riposteze cu p u tere, să-l p u n ă la
punct. Dar exact în acel m o m e n t, cu soarele din N a p a
Valley lum inând-o şi viţa-de-vie întinzându-se pe pantele
malurilor cât vedeai cu ochii, nu mai rămase nim ic alt-
I ceva decât sinceritate.
“ N-am mai avut u n p rieten de foarte m u lt tim p.
entru m ultă vrem e, el tăcu, şi, chiar dacă fluturaşii
s omac o făcură să-şi ţină ochii spre o rizo n t, p u tu
I - W « ^ asupra ei.
? i o n o rat să fiu prieten u l tău, C hloe.
94 Belln Andre

Atunci, ei i se tăie răsuflarea, şi îl plăcu atât d


încât fu aproape imposibil să nu-I înşface şi Să.| s? ^It,
Sigură că el putea auzi cum îi bătea inima
pentru că îi răsuna atât de tare în urechi, în loc s â /'^
te, trebui să se mulţumească să-i şoptească:
-Şi mie îmi place de tine.
capitolul 7
Chloe nu era obişnuită să stea locului. în special nu
după anul trecut, când trebuise să facă munci ocazionale
pentru a-şi plăti chiria şi a putea să-şi cumpere materiale
pentru cuverturi. Era fericită să se afle pe platou, dar, de
fiecare dată când îl în tre b a pe Jeremy dacă putea fi
de ajutor cu ceva, nişte sarcini care să le uşureze celorlalţi
treaba, el o ţinea una şi bu nă că ea era oaspetele special
al lui Chase.
Şi, mai rău, faptul că privea în co n tin u u la Chase îi
provoca chestii ciudate în adâncul fiinţei. Şi la exterior,
îşi simţea pielea sensibilă pe sub haine. Mai caldă decât
dacă ar fi de la vreme. C am la fel cum se simţise în cadă
când apa alunecase pe piele şi se trezise explodând, cu
numele lui pe buze.
Cugetările stânjenitoare ale lui Chloe fură întrerupte
de un ţipăt putern ic u rm a t de înjurăturile unei femei.
Chloe îşi lungi gâtul şi văzu că A m a n d a călcase pe o
piatră, şi rochia ei se rupsese în faţă.
-Jeremy, ne tre b u ie o n o u ă rochie, strigă C hase.
La fel.
Jeremy se făcu şi mai palid decât era.
“ Nu cred că designerul a trim is mai m ult decât o
rochie din modelul ăla, d ar o să mă uit din nou, să fiu
absolut sigur.
Se grăbi să caute prin cutiile uriaşe cu haine.
Chloe vorbi fără să gândească:
" Pot s-o repar eu.
Chase îşi întoarse privirea spre ea si, la întrebarea din
0chli 'ui, ea spuse:
96 Bella A ndre

- A m lucrat cu nişte ţesături destul de asemâ -


la cuverturile mele. Dacă Jeremy n u găseşte o altă at°are
* «ud roriy
p o t măcar să încerc. n,e,
- Am anda, dă-ţi rochia jos!
M anechinul se dezbrăcă fără ca m ăcar să se gânde
la faptul că purta doar nişte chiloţi foarte tra n s p a r ^
pe sub ţesătura subţire. ■*
La început, fusese oarecum u n şoc p e n tru Chloe ■
vadă cât de confortabil se sim ţeau fetele astea tinere
ţinând cont că erau aproape goale, dar apoi îşi imagină
că, dacă ar fi avut o astfel de siluetă pe când avea 19 an;
r. 1 - • 1 an>.
şi ea ar ri avut tupeul sa şi-o etaleze.
M ult mai bucuroasă decât ar fi tre b u it că Chase nu
aruncase nici măcar o privire spre sânii goi perfecţi ai
Amandei, Chloe se ridică şi veni să ia rochia.
- Poţi să-mi acorzi zece minute?
El se uită la gaura mare şi apoi din n ou la ea, vizibil
surprins.
- Poţi s-o repari în zece minute?
Ea se uită mai atentă la gaură, trecându-şi degetele
peste ea.
Cied că da. Se lucra întotdeauna mai greu cu sati-
nuri şi mătăsuri, pentru că fiecare gaură pe care o făcea
acui se vedea, dar se uitase toată zina In ~j
a . lua la trusa enorm a de
cusut. Acum, avea, m sfarsit, un n w m «-
. _ ’ ’ motiv sa scormonească
înăuntru.
Chase anunţa că luau o pauză. En Ks - ,
subţire şi transparentă în ac şi î n c e n . / Î V 6 ,° ***
chie. Era atât de fermecată de ţesătu ^ reze r0'
gete, că îi trebuiră câteva clipe să îsi î! m° a^e de sub de­
se aşezase lângă ea. ’ Cea searna că Chase
- M ă bucur că te-ai hotărât sn r*
fără rine? ^ C <=m-aş face
Ea aproape că se înţepă. Din feriCire i
era prea concentrată pentru a-i răspund’ C Cre<^ea °ă ea
Dragostea din ochii tăi 9-

De fapt, trebuise să a d m ită în sinea ei că nu se con­


centra atât de tare. D u p ă ce an ul tre c u t făcuse tot fe­
lul de m unci p e n tru o croitoreasă p e n tru ceva cu doar
puţin peste u n salariu de sclav, acu m p utea coase cu
ochii închişi lucruri ca astea.
Doar că era mai m u lt decât e n e rv a n t să aibă parte de
întreaga atenţie a Iui C hase.
-N-ai altceva de făcut? îl în treb ă ea.
Putu simţi cum zâmbea larg fără a trebui să-l vadă.
- D o a r îi ţin de u râ t p rietenei m ele în vrem e ce îmi
face un serviciu.
Prieteni. Acceptase să-i fie prieten. Şi o um pluse de o
căldură delicioasă şi interzisă.
Aşadar,
»
de ce era un pic dezamăgită că nu flirtase ceva
mai mult acolo sus pe deal .7 C ă n u încercase s-o vrăjească
să creadă că era perfect n o rm al ca prietenii să se atingă
si» să se sărute si...
9
Nu. Erau g â n d u ri n e b u n e ş ti. Şi ştia exact u n d e ar
duce genul ăsta de n eb un ie.
Direct în pat... cu C hase.
-Mi-ar plăcea să a ju t mai m ult, îi spuse ea, strădu-
indu-se să alu n ge fie rb in ţe a la ce o stră b ă te a d o a r la
apropierea lui şi la imaginea pe care o avusese cu ei doi
împreună în pat. Ai fost a tât de b u n cu m ine, şi aş vrea
să pot face şi eu ceva să te răsplătesc.
-Chloe. Felul serios în care-i rosti n u m ele o făcu să-şi
ridice privirea spre el. A m v ru t să ajut. N u trebuie să mă
răsplăteşti pentru ceva. N icicând.
d e n s ita te a privirii lui - îm p re u n ă cu totala dăruire
^ concentrare asupra ei - ap ro ap e că o făcu să se înţepe
din nou.
rebuie să mă concentrez asupra lucrului, m inţi ea.
Se entIU că în realitate avea nevoie să se detaşeze de
mentele p entru el, care căpătau am ploare.
98 Bella Andre

- Du'te şi verifică altceva, îi spuse ea pe


admitea obiecţii. Te rog. Un S c„
înainte de a-şi coborî privirea asupra rocK- J
se un crâmpei din zâmbetul lui superb. Un ză'^’ prili-
spuse că el ştia exact de ce îl expedia de acolo ]! %'
Zece minute mai târziu, o ajută pe Amanda * ^
brace din nou şi se surprinse roşind când to ti* * ^
echipa lui Chase începură să bată din palme şi să-{ 1 ^
ce grozavă era să repare aşa repede şi bine. ’ ^
-E şti bestială, fato, spuse Jeremy. Se întoarses
Chase şi întrebă: Nu-i fantastică? pre
Chase încuviinţă din cap, zâmbind spre ea, cu câldu
ră în ochi.
- Chiar este, Jeremy.
Soarele nu apusese de mult timp când manechine-
le începură să se pleoştească de oboseală, siluetele l0r
zvelte şi înalte cocoşându-se uşor sub greutatea rochiilor
superbe pe care le purtau.
-Ajunge pentru azi, spuse Chase. Aţi făcut toţi o trea­
bă bună. Se asigură s-o includă din priviri şi pe Chloe,
desi> ea stia
> că nu făcuse mai nimic. O treabă pe cinste.
Chloe putea vedea cât de mult însemnau laudele lui
pentru toţi. Inclusiv pentru ea.
- Fratele meu Marcus ne invită pe toţi la cină la el
în seara asta. Arătă spre casa cea mare din cealaltă par-
te a podgoriei. Jeremy, ai vrea să-i conduci tu pe toţi
intr-acolo?
Fără a fi rugată, Chloe le ajută pe fete să se dezbrace,
având grijă să îi spună fiecăreia dintre ele cât de impre-
sionată fusese de ceea ce făcuseră, înainte de a întreba:
-C u m de rezistaţi în poziţiile alea atât timp?
Amanda era deja cu telefonul la ureche, dar Jackie, o
fată timidă şi „mai bătrână“ (avea de-abia 21 de ani, dar
Chloe aflase că, în meseria lor, asta se considera aproape
o antichitate), îi explică:
Dragostea din ochii tăi 99

_ F ac yoga la greu. Zâm betul fetei era m in u n a t, şi


C hloe ii zâmbi a u to m a t înapoi. A fost plăcut să fii aici
Lje platou, spuse Jacide. E ca şi cum aş a v e a o aici pe
marna, să ne poarte de grijă.
C h lo e reuşi c u m v a să-şi m en ţin ă zâmbetul pe faţă.
Era cu d o a r n o u ă ani m ai m are d e câ t Jackie. Şi,
nj roate astea, b ă n u ia că tâ n ă ra avea d rep ta te . Dacă
e x p e rie n ţa de viaţă con ta cumva, le despărţea un secol.
Jcremy încarcă furgoneta uriaşă cu valize, ştendere cu
i haine si ech ip am ent fotografic, apoi îi ad un ă pe toţi.
_Vi’i, Chloe?
Era tentată să m eargă cu g ru pu l decât să răm â n ă în
urmă cu C hase. D a r se sim ţea m u rd a ră . C h ia r dacă
n-avea haine rnai frum oase cu care să se îm brace pen tru
cina acasă la Marcus, rnăcar putea să miroase mai bine
decât acum. Era a b so lu t necesar să facă un duş.
-M ă duc să m ă refrişez p u ţin . N e vedem acolo în
curând.
„Să rnă refrişez p u ţ i n . “ Serios, chiar su n a ca şi cum
era mama lui Jackie.
După ce toţi plecară, ea se în to a rs e să se uite d u p ă
Chase. Gândul Ia el o făcea să se sim tă m oale şi caldă în
adâncul fiinţei ei.
La început, nud p u tu găsi, d a r apoi îşi d ăd u seam a că
ştire;) in spatele unui rnare a p a ra t foto... ce era în d re p ta t
direct spre ea.
Instinctiv, îşi d u se m â n a Ia obraz. A h , D o a m n e , ce
acea el? Şj ce ar vedea? A r p utea să se uite din co lo de vă-
"drdia ,lrî,t'â să vadă că tre m u ra toată în ad ân cu l fiinţei?
r vedea cât de laşă .se sim ţea p e n tr u că n u c h e m a s e
} ‘fia să reclame ce-i făcuse fostul ei soţ, p e n tr u că se
unsese aici cu el şj cu m an e c h in e le şi echipa lui?
Wr"*)ll,C;i VCC^CÎI 's c n t>mentele faţă de el ce-i înflo riseră
lini., Zl’ ' n c' u<Jn faptului că stia prea b in e că nu tre-
u s;i simtă ceva?
Bella Andre
100
Supărată pe el - şi pe ea în primul rând Pen
păsa o porni spre el. El deja lăsase jos apa^ 1
când ea îi spuse:
-Am crezut că ai împachetat dej a echipamentul
- întotdeauna mă simt mai bine dacă am Cej 0t°-
unul cu mine. Jn caz că apare ceva ce trebuie fotogS'11
- Nu -i nevoie să-mi faci mie poze. ,aL
-N -am putut rezista vreodată să nu fotograf,
frumuseţea, spuse el încet, înainte de a băga aparaJ
foto în geantă. îmi pare rău. N-am vrut să te simţi stân
jenită. Sper că mă vei ierta.
Privirea pe care i-o aruncă el - caldă şi blândă, dar
plină de dorinţa pe care nu se obosea s-o ascundă -
o făcu să-si
I
dea seama de cât de ridicolă era.
- Doar că vânătaia asta..., începu ea ridicându-siI
mâna s-o acopere.
- N u eşti încă pregătită să vorbeşti despre ce s-a
întâmplat?
Cuvintele lui erau blânde şi evident pline de grijă. Ea
înghiţi cu greutate înainte de a clătina din cap.
-Nu. Inspiră tremurat. Nu încă.
A

înainte de a putea spune altceva, el îi luă mâna şi i-o


dădu jos de pe faţă.
-Eşti încântătoare, Chloe. Nu trebuie să te ascunzi
de mine. Sau de oricine altcineva.
Ea era uimită că el nu părea să creadă că vânătaia o
făcea să arate urât. Şi nici nu părea să creadă că o făcea
să pară fragilă.
Plimbarea lor agale spre casa de oaspeţi prin întune­
ric, doar cu luna ce lumina calea, părea incredibil de
romantică. Mult mai romantică decât putea ea accepta
să fie.
-Deci când ai început să faci fotografii?
Dragostea din ochii tăi
101

El îi aruncă o privire pe întuneric, una ce spunea că


stia ce urm ărea cu discuţia asta banală. Sau, mai degra­
bă, ce evita.
-O b işn u ia m să fur Polaroidul tatălui meu şi să plicti­
sesc pe toată lumea cu el. C ând aveam opt ani, mi-a dat
un aparat num ai al meu. N u unul pentru copii, ci unul
adevărat, şi a treb u it să mă străduiesc tare mult să aflu
cum să-l folosesc. încă am aparatul ăla şi îl folosesc în
ocazii speciale chiar dacă acum e u n clasic.
Ea zâm b i larg la imaginea unui Chase micuţ imorta­
lizând lumea din jurul lui, la fel de hotărât şi de concen­
trat atunci ca acum.
-T e-ai c o n c e n t r a t î n t o t d e a u n a pe fotografierea
oamenilor?
-A m încercat totul: peisaje, chestii abstracte şi natură
statică, dar în cele d in u rm ă am descoperit mereu că
oamenii - şi em oţiile lor - s u n t mai interesanţi decât
orice altceva.
Toată ziua încercase să identifice magia lui Chase.
-Asta urm ăreai tu azi, spuse C hloe înţelegând din-
tr-odată. Emoţia. îi întâln i privirea şi ştiu că, deşi nu era
unul dintre m odelele lui, era exact ceea ce el explora şi
cu ea.
-Ai fost de m are ajutor azi, Chloe.
Ea rosi auzindu-i lauda.
9

-M ă b u cu r că am p u t u t ajuta. A rătă spre împreju-


rimi. A fost m in u n a t să m ă aflu aici azi. La fel şi să fiu
întro lume fantastică clin N apa Valley, unde toată lumea
e îmbrăcată în h ain e de firmă, spuse ea zâmbind.
Urcară spre verandă, şi C hase îi deschise uşa. Mereu
gentleman. Ea se opri locului în living, făcânduJ să se
ciocnească de ea. C ă ld u ra lui o arse, şi sări în tr o parte.
“ Ce-i cu toate astea?
v Ştender de h a in e , la fel ca acelea u n d e fusese-
a agăţate ţin u te le m a n e c h in e lo r, stătea în m ijlocul
" V»<

202 Bella Andre

încăperii. Era plin cu haine ce arătau de parcâ


‘'iv i ei, nu fetelor de 1,80 şi 19, cel m ult 21 <je *^
- A m cerutsă fie aduse câteva lucruri
- • — ..........i 1 pentr“ t , v
.Ea se întoarse surprinsă spre el.
- Cum ai făcut asta .7 Ai lucrat tot timpul, mai
>ntens
decât toţi.
Nu-şi putea aminti dacă el făcuse vreo pauză, în
ră de cea de prânz, când mâncaseră împreună. Chiar
şi când restul echipei se relaxa între şedinţele foto) e[
era ocupat aranjând lucruri sau revizuind munca de
peste zi.
-A răţi bine în jeanşi, îi spuse el. Chiar foarte bine
dar ştiu că n-ai fost prea încântată să te duci la Marcus
în seara asta îmbrăcată cu ei. Dacă p ot face un Iu-
cru, acela e că pot aranja să-mi fie trimise rapid nişte
haine frumoase.
Doamne, era aşa drăguţ! Şi modest. Dar...
-N-am bani pentru hainele astea, Chase, îi spuse ea
cu o voce pe care încerca s-o menţină fermă. Ce-şi mai
dorea să poată purta hainele astea, măcar pentru o noap­
te, doar să se simtă din nou adorabilă. Dar nu putea.
Este un gest încântător, dar nu le pot purta în seara asta.
- Lasă-mă să fac asta pentru tine, spuse el blând.
- Nu pot.
Dar, ah, cât, mai voia. Nici măcar în viaţa ei anteri­
oară cu fostul soţ, cand avusese bani, nu purtase haine
atât de superbe.
-Poţi. Chase nu se apropie, dar căldura cuvintelor
lui fu simţită pe piele ca o mângâiere când el spuse: N-o
să vin mai târziu să îţi cer ceva. Dar mi-ar plăcea foarte
mult să te văd într-una dintre rochiile astea în seara asta.
Instinctiv, ştiu că el spunea adevărul. N-ar încerca s-o
influenţeze cu ceva. Atunci, de ce asta aproape că o în­
spăimânta şi mai tare?
Dragostea din ochii tăi 103

C hase era grozav. C h ia r mai m u lt de atât. A r trebu i


să înceteze să se p o a rte ca o pisică nervoasă cu ghearele
scoase la cel mai m ic zgomot.
S im ţin d u -s e ca o tic ă lo a s ă n e r e c u n o s c ă to a r e , în tr e b ă :
- P u te m s-o l u ă m d e la î n c e p u t şi să p r e t i n d e m că d e
abia a m in tra t.7
f - S ig u r .
Era aşa drăg uţ, că efectiv m erse spre uşă şi o desch i'
se p en tru ea. Era clar că surorile lui îl instruiseră b in e
despre cum să ră s p u n d ă la stările em o ţio n ale scăpate de
sub control.
U rm ân d u 'l, ea ieşi pe v e ra n d ă şi îi perm ise să-i ţin ă
din nou uşa.
-V ai, C hase, spu se ea zâmbindu^i. S u n t nişte h a in e
aşa drăguţe! M u lţu m e sc foarte mult!
El îi zâmbi la râ n d u l lui.
- Cu plăcere!
Chloe avu nev oie d e to t a u to c o n tro lu l p e n tr u a se
1 îndepărta de el, în loc să se a p ro p ie . Dar, pe de altă
parte, voia să-l îm brăţişeze si să-l sărute. N u m ai fusese
7 9 9 9

niciodată asa, o sc ilân d d e la o extrem ă la alta... a c u m


I voia să plece, ca în u rm ă to a re a clipă să vrea să fugă di-
I rect în braţele lui.
Chase se du se spre ş te n d e ru l cu haine.
-Asta.
Ţinea ridicată o roch ie u lu ito are cu o fustă lungă va­
poroasă şi un corset strâ m t. Era b le u m a rin - culoarea ei
Preferată şi ştia deja ca i s-ar potrivi perfect. Se î n d o
13 că el s-ar su p ăra dacă a r alege altă ro ch ie pe care s-o
\ > rte în seara asta, d a r voia să-i facă pe plac... aşa c u m
Si a*/"w
11 acuse pe plac s u r p r i n z â n d ^ cu atâta generozitate.
>mh nevoie c*e câteva m i n u t e să fac d u ş şi să m ă
|j n acj « sp u se ea, a p o i luă r o c h ia c â n d tre c u p e
el- Ii sim ţi o c h ii a ţi n ti ţ i la sp a te le ei în v re m e
Bella Andre
104

ce se d ep ărta pe culoar, p â n ă c a n d închise uşa d0ri%

m in i în u rm a ei. ,
Dusul fu o adevărată binecuvântare dar ş,la c5 ^
o aştepta, asa că nu zăbovi prea mult. Cada o adems
t e t e dLr nu era sigură că ar ma, putea sta f,,, |#j
S a se dacă ar declanşa din greşeala jeturile şi d 1%
auri în loc s-o acă sa roşească
f u n c ţ io n â n d .
si zâmbească, iar trupul , se inf.erbanta când işi
2 nti cum stătuse goală în cada, cu Chase urmannd,.
Se sterse apoi deschise trusa cu farduri ş, prod««
de toaletă pe cate constatase cu uim ite ca el k> p„se.
se la dispoziţie- Era recunoscătoare pentru fardun, căci
asta însemna că îşi putea ascunde ceva ma, bine vâ„a.
taia Adevărat, toată lum ea o văzuse deja, dar asta nu
însemna că-i plăcea să o vadă de fiecare dată cand se uit,
într-o oglindă.
Chase se gândise la tot. Pentru Dumnezeu, cum putea
o femeie să nu se îndrăgostească de un asemenea bărbat'
Lăsând deoparte înfăţişarea. Era uimitor şi la interior.
Pe de altă parte, la început, nu crezuse şi despre fos­
tul ei soţ că era grozav? Nu de asta se măritase cu el...
doar ca să sfârşească prin a trăi un coşmar, în loc de
un basm?
Alungând gândul acela enervant, term ină să-şi usu­
ce părul, apoi îşi trase pe ea rochia aceea frumoasă şi
alese o pereche de pantofi cu toc din cele şase perechi
uimitoare ce îi fuseseră aduse în dormitor în vreme ce
ea făcea duş.
O trecu un fior la gândul că Chase fusese chiar în
spatele acelei uşi când ea era goală. Fusese tentat să intre
din nou, cum făcuse cu o seară în urmă?
Şi ce ar fi făcut ea de data asta? S-ar fi comportat ca si
cum nu -1 voia acolo?
Sau ar fi deschis uşa duşului, invitându-1 înăuntru?
Dragostea din ochii tăi 105
[ ^ s tră d u i să revină Ia starea de spirit de mai devreme,
Kând văzuse p e n tru prim a dată m anechinele şi reuşise să
■ c o n v i n g ă că C hase m ar putea ti interesat de ea avan-
duJe pe ele prin preajm ă.
Dar, d u p ă o zi întreagă pe platou, ştia fără nici cea
lu ai mică îndoială că nu exista n im ic între Chase şi vre-
» n a dintre fete. Şi ni ci nu avea să existe vreodată. Ele se
L ^ u la el cu stele în priviri, în vrem e ce el le privea ca
si cum erau surorile lui mai mici.
C h lo e nu mai p u tea nega că la ea n u se uita aşa.
O privea aşa cum u n b ă rb a t priveşte o femeie pe care
o doreşte.
Doar că, se su rp rin se gândindu-se înain te de a se pu-
tea opri, în privirea lui era mai m u lt decât dorinţă.
Cu inim a bătându^i n e b u n e ş te , ieşi d in d o rm ito r.
Chase tăcu p en tru u n lung m o m e n t, iar inim a lui C hloe
bătu şi mai tare.
In cele din urm ă, spuse:
- Esti
i adorabilă,
Adorabilă.
Ştia ce efect avea acel singur cu v ân t asupra ei? Ştia cât
de specială o făcea să se sim tă, iar şi iar?
Disperată să în tre ru p ă ten siu n ea senzuală - şi emoţio^
nală - dintre ei, spuse:
- C in e a ales rochia asta are u n ochi grozav.
Dar el n o lăsă să în tre ru p ă legătura, răspunzând:
- N u e rochia m otivul. Ci tu.
Chloe se sili să nu respingă d in n o u c o m p lim en tu l,
Pe
vremuri, ştia cum să s p u n ă „ m u lţu m e s c “.
^ M u l ţ u m e s c , zise ea u itâ n d u -s e la jeanşii închişi la
oare şi la cămaşa albă ale cărei mâneci el le suflecase.
*1 tu arăţi bine.
}yja g â n d e a m să m e rg e m pe jo s p â n ă la casa lui
^GJS p an to fii k *n re#ulă?
me§ti? Practic, am tră it pe tocuri ca astea.
Bella Andre

El îi aruncă o privire întrebătoare, şi ea se înjUră


sinea ei. Din fericire însă, la fel cum fusese drâgUts
n-o întrebe despre vânătaie mai devreme, nu îi Cer(j
nici acum lămuriri şi nici nu-i puse întrebări despre tre.
cutul ei. . . . • • t
Dar ea ştia că, dacă mai ramanea aici, el avea să în.
trebe din nou... şi urma să îi fie din ce în ce mai greu să
nu-i spună tot.
....... ...n

capitolul 8

Chloe se simţi surprinzător de bine la mica petrecere


de Îs Marcus. Deşi, constată ea uitându-se în jur, dorni­
că să cuprindă tot cu privirea, proprietatea lui era mai
degrabă în genul vilelor toscane. înconjurat de sute de
acri de vie, păm ân tu l din jurul casei fusese amenajat
într-un paradis botanic plin de stejari bătrâni, măslini
maturi, pomi fructiferi şi o grădină de zarzavaturi în stil
clasic, aflată intr-o laterală a casei.
Şi, cu toate astea, deşi nu văzuse vreodată o casă mai
frumoasă şi ştia că valora o avere, se simţea m ult mai
relaxată în casa lui Marcus Sullivan decât se simţise vre­
odată în casa scumpă în care copilărise fostul ei soţ sau
în casele „prietenilor“ cu care îşi petreceau timpul. Nici
măcar în propria casă, cât fusese măritată, nu se simţise
în largul ei, aproape fiindu-i frică să se mişte prea repede
de teamă să nu spargă ceva „de nepreţuit“ de pe o masă
sau de pe un raft.
Marcus era gazda desăvârşită, asigurându-se că pa­
harele tuturor erau pline şi că manechinele m inore se
rezumau la a bea suc şi apă m inerală chiar şi când
se bosumflau şi fluturau spre el din gene, încercând să-l
facă să se răzgândească.
După ce mâncase pe săturate şi Jeremy epuizase în
mod oficial toate bârfele pentru o viaţă, Chase reapăru
din umbre.
-Te distrezi?
Zâmbindu-i, îi răspunse:
“ Da. M ulţum esc foarte m u lt că m-ai invitat în sea-
ra asta.
Bella Andre
108

A r fi tre b u it să se sim tă u şu rata când ei plecased


lângă ea im ediat du p ă ce sosiseră la petrecere, t„ '
după plim barea lor tăcuta de la casa de oaspeţi. Dar
chiar dacă se simţise bine în seara asta, îi fusese d0rsJ
stea cu el. Privirea ei se îndreptase spre el de multe 0ri
Şi aproape întotdeauna el o surprinsese... pentru căşiei
o căutase din priviri. , , .
_ Să-ţi mai aduc ceva de m âncare sau de baut.
Ea clătină din cap, punându-şi m âna pe abdomen.
_ Sunt ghiftuită, mulţumesc. Simţindu-se relaxată de
la vin, spuse: Totuşi, mi-ar plăcea ceva. M or de curiozi-
tate să văd o fotografie de familie.
- P o t de pe acum să-ţi sp u n că s u n t cei mai arătos
Sullivan, glumi el.
Ea râse tare, căci Chase era unul dintre cei mai puţin
egoişti bărbaţi pe care-i cunoscuse vreodată. Sigur pe el,
dar nu încrezut.
- Lasă'jnă pe mine să hotărăsc asta!
El întinse o mână, şi ea o luă uitând că nu era o idee
bună să-l atingă. Dar, ah, era aşa bine să-l ţină de mână -
mare, puternică şi caldă c h iar dacă d o a r pentru
câteva clipe.
îi trecu prin minte că poate era doar un pic ameţită
pe când intrară Intr-o încăpere despre care presupuse că
era biroul lui Marcus, dar era atât de bine să se simtă
relaxată din nou. Fusese aşa încordată p e n tru atât de
mult timp. De fapt, de când îşi putea aminti.
Chase luă o fotografie în ră m a tă de pe raft şi i'°
întinse.
Chloe se strădui să îşi reţină uimirea în fata fotogra-
fi ei incredibile cu toată familia Sullivan împreună. Cu
toate astea, nu-şi putea lua ochii de la Chase. C hiar si în
fotografie îi atrăgea atenţia.
TT"
$ 3 ^

Dragostea din ochii tăi 109

gtătea lângă mama lui, cu aproape treizeci de cenţi-


• -vioi î n a l t , cuprinzând-o cu un braţ, iar ea rezemân-
tnetn ma> -
Ju-şi « P ul d; Um5ral,Ui' Arăta fericită Şi multumită
.nCOnjurată de copiii ei. • mita.
1 jvjevoia de a face parte d in tr e familie asa apr0Dhf, n
hvi cu atâta putere, încât mai că scăpă fotografia '
Si apoi văzu ceva ce o făcu să rămână cu gura n ^ n r
lA h , Doamne! Eşti fratele Iui Smith Sullivan?

Gelozia nu era ceva despre care Chase stia prea mu]


[e Aşa în c â t lovitura bruscă şi dură, chiar în adâncul
duru destul de tare.
s to m a c u lu i, îl
.Da, s u n t. Aştepta ca ea să întrebe dacă bar putea
„„ Smith sau să înceapă să-1 bombardeze cu în-
ţntalni Pe
ări despre fratele lui vedetă de cinema
s c h im b , ea se întoarse şi se uită pentru un lung

nlomen t ^a e ^ , i . - -j - c-
Cred că ar fi trebuit sa vad asemanarea. bi apoi spu-
. P o v e ste şte-m i d e s p r e toţi ceilalţi!
^ S e rio s? Nu v o ia să ştie mai mult despre Smith, care
una d in tr e cele mai mari vedete de cinema din lume?
^ De data asta, el fu cel care-i aruncă o privire ciudată,
• ea se mişcă jenată sub privirea scrutătoare, mâna libe­
ri r i d i c â n d u - s e automat să-şi acopere obrazul.
-S-a întâmplat ceva?
Hl scutură repede din cap.
- N u . Absolut nimic.
Voia să-i dea jos mâna de pe obraz, voia să-i spună din
nou că nu trebuia să-şi ascundă nici o parte a ei de el.
Dar îşi promisese s-o lase pe ea să conducă ostilităţile.
Nu era un sfânt. Nici pe departe. Dar ştia că ţinân-
du-şi promisiunea era singurul mod prin care o putea
face să aibă vreodată cu adevărat încredere în el.
110 Bella Andre

C h ase ştia cum să convingă o femeie cu sârur


atingeri. D ar nu voia să fie singurul care să dote£ S
Voia ca şi C h lo e să vrea, Ia fel de intens ca el. ^
S u fic ie n t în c â t să vrea să acţioneze mânată d,
dorinţă.
Suficient încât să vrea să îşi depăşească temerile şiî.
aibă încredere în el.
Sus pe deal, Ia prânz, îl rugase să fie prietenul ei
C hase nU'Şi p u te a a m in ti u ltim a dată când rămăsei
d o ar p rieten cu o fem eie pe care o dorea. Şi, Cu t0a.
te astea, când îi spusese că a r fi o n o ra t să fie prietenul
ei, nu fusese doar de formă. Vorbise serios. Era ceva la
C hloe ce îi scotea Ia iveală instinctele protectoare şi ¡|
făcea să vrea să-i cunoască secretele. Era curios, fireşte,
oricine ar fi, având în vedere vânătaia de pe obrazul ei
şi felul în care o găsise pe m arginea drum ului. Dar ştia
că trebuia să fie ate n t să n-o forţeze, p e n tru că avea să
fugă. Trebuia să trateze problem a cu delicateţe. Şi spera
ca povestindu-i despre familia lui să o ajute să se simtă şi
mai confortabil în prezenţa lui.
-R yan e cu un an mai mic decât m ine. Ca răspuns
la privirea ei întrebătoare, adăugă: A m 32 de ani. Se
întoarse la fotografie. Joacă baseba 11 profesionist pentru
echipa San Francisco Hawks.
Ea murmură ceva despre cât de im presionată era, dar
se vedea din reacţia ei că nu era m are am atoare de base-
ball. EI zâmbi, gând in du-se cum s-ar întâlni Chloe cu
Ryan şi n-ar leşina la picioarele lui. Fratele său ar ti dis­
trus. Smith ar simţi, foarte probabil, la fel. A bia aştepta
să-i facă cunoştinţă lui C hloe cu cei doi fraţi faimoşi
ai lui.
-G ab e e cel mai mic frate. E pom pier

Se; , ! Î ^ POmPr !/ ° Slu,'bă, cu Periculoasa.


face grijii
1“ " OU f° t0 g ra fla lu i M a m a ta „ „ f i
Dragostea din ochii tăi 111

jn m om entul ăsta, cu noi opt, cred că a ren un ţat


â, i mai facă griji.
C h clătina din cap.
l o e

Mu, sPuse ea ' n cet’ e m am a voastră- îşi face griji.


Pentru voi toţi. Fiindcă vă iubeşte.
jntr -0 clipă, el fu asaltat de o viziune cu C hloe ca
n râr de dulce si de iubitoare ar fi. Vocea îi sună
jnama» w -
răgu sit când spuse:
p e asta am încercat s o menajăm din când în când,
când ne maturizam. Oricum, eu aşa am făcut.
Chloe îi zâmbi, şi el sim ţi un junghi în p iept vă-
ându-i frum useţea şi faptul că do ar un singur zâm­
bet mic îi transform a întreaga expresie de la drăguţă
Ja strălucitoare.
-Cine e aici? întrebă ea şi arătă spre una din surori.
-Drăgălăşenia. C ând ea îi aruncă o privire derutată,
el îsi dădu seama că folosise porecla surorii lui şi se co­
rectă. Vreau să spun Sophie. Arătă spre geamăna ei. Ea
e Lori, adică Nebunatica. Ele sunt cele mai mici dintre
noi toţi.
Ea chicoti.
- De ce am sentim entul că surorile tale nu sunt prea
încântate de aceste porecle?
- Ba sigur că sunt, insistă el înainte de a recunoaşte:
Chiar dacă îmi spun mereu că nu sunt.
Chloe clătină din cap şi mormăi:
-Nu-mi pot imagina cum e să ai de-a face cu u n frate
mai mare ca tine, ca să nu mai spun despre şase. Ridică
dintr-o sprânceană către el. Pariez că ştii ce-i mai bine
pentru ele,' nu-i asa?
»
El rânji la ea fără regrete.
-Bineînţeles că ştiu.
Ea pufni, apoi se uită din nou la poză.
222 BellaAndre

- A m â n d o u ă s u n t foarte drăguţe. Sper să vă c


ele zile fripte, ţie şi celorlalţi fraţi, pentru că 3
• . •
atotştiutori. untes
Chase tresări aducându-şi aminte.
- în repetate rânduri, o să fii fericită să afli asta
Ea râse din nou, şi, dacă exista vreun sunet mai du|
în toată lumea asta, Chase nu-1 auzise până acum.
- Cu ce se ocupă? Lori arată ca o sportivă.
- E dansatoare şi coregrafă. A început prin a lUcra
cu majorete şi acum face m ulte chestii pe care levejj
la TV. La naiba, le iubea pe fetele astea şi avea să vrea
întotdeauna să le protejeze. Sophie e bibliotecară în San
Francisco. E deşteaptă foc şi întotdeauna era cu capul
băgat în câte o carte. Şi acum face la fel.
- U a u , impresionant! U n star de cinema. Un propri­
etar de podgorie. Un jucător profesionist de baseball.
Un pompier. Un magnat al maşinilor. O coregrafă. Şi o
bibliotecară. Nu-i de mirare că eşti aşa mândru de fraţii
şi surorile tale.
Chase şi fraţii lui nu se împăcaseră întotdeauna bine;
se mai împărţeau şi pumni câteodată, la mânie. Dar şi-ar
da mâna stângă - la naiba, am ândouă mâinile - pentru
oricare dintre ei.
-D e ja ştiu despre Smith. E p u ţin mai mare decât
tine, da?
-34.
-Părinţii tăi au fost, cu siguranţă, ocupaţi, spuse ea
înainte de a arăta spre un alt frate. Şi cine e el?
-Zach. Are 29 de ani. E proprietarul a jum ătate din­
tre service-urile auto din California, spuse el, ex ag erân d
doar puţin, având în vedere că fratele lui era un mogul
cu o cheie de piuliţe în mână, şi participă la curse de
maşini în timpul liber.
A

In ochii ei se văzu că ştia despre cine era vorba

.............. _______________ ____________ m *


Dragostea din ochii tăi
113

_ R e c la m ele alea despre S u lliv a n A uto pe care le tot


! aUd la radio s u n t ale lui?
Chase încuviinţă din cap.
- E un geniu în afaceri care preferă să-şi petreacă toată
ziua s u b capota u n ei m aşini vechi. „Sau în patul unei
femei , îşi spuse în m inte. D ar C hloe nu trebuia să ştie
asta. în special, d a t fiind că Zach era un ticălos chipeş,
poarte posibil, cel mai arătos dintre ei. Incluzându -1 aici
si pe Sm ith, a cărui înfăţişare era parte integrantă a pn>
fesiei lui. M arcus e b ă trâ n u l grupului, la 36 de ani.
Râzând de c â t de deplasat era p en tru el să-l eticheteze
pe M arcus ca b ă t r â n , C h lo e spuse:
_ Deci sunteţi o p t între 24 şi 36 de ani. Ridică d in tr o
s p r â n c e a n ă . Şi nici u n u l d in tre voi nu e căsătorit până
acum? Era vizibil surprinsă.
El ridică d in um eri.
- N u . N e aştep tăm cu toţii ca M arcus şi iubita lui să
facă pasul cât de c u râ n d . Deşi, d u pă ce văzuse Chase la
petrecerea m am ei lui, nu mai era aşa singur. Nici Marcus,
nici Jill nu p ă ru se ră prea fericiţi. S-au făcut pariuri cu
mult timp în u rm ă legat de cine va fi p rip o n it mai întâi.
La asta, ea râse cu poftă.
-Vezi, acum vorbeşti ca u n tip norm al. Folosind cu-
vinte ca priponit cu referire la căsătorie.
Ciudat, se gândi el, savurându-i râsul, până ieri fusese
în rând cu ceilalţi, g ân d ind u-se că o căsătorie era depar-
te de tot. La naiba, c â n d p lă n u ise să vină la podgorie,
chiar îşi program ase o av en tu ră de-o noapte. D ar acum,
Jupă ce o cunoscuse pe C h lo e , nu mai era aşa sigur.
Ştia că era o n e b u n ie . Ştia cât de greu ar fi p e n tru
°ncme altcineva să creadă că era posibil să se îndrăgos­
tească aşa repede sau aşa n e b u n eşte .
u Putea explica.
Dar, brusc, ştiu că nici n u trebuia.
77
W BellaAndre

C hloe intrase pe neaştep tate m v, ţa lu, ş, ^


era aici, nu voia ca ea să ,asa din viaţa lui. Sa-1 pari4iy.
A„ că desi era o n e b u n ie şi cir.ar daca era poslb|| a
restul lumii să nu îl înţeleagă, C hase îşi dadu seaml c i „„
e tem ea să fie co n d u s d ire c t la m arginea prâpa!tiei
N u atâta vreme cât C h lo e stătea şi ea acolo.
Si cădeau îm preuna.
Revenind la fotografie, ea spuse:
-M am a ta e frumoasă.
- Da, este. E grozavă.
-A ra tă aşa fericită cu voi to ţi. O c h ii lui.Chloe se
m ăriră de îngrijorare când întrebă: C e s-a întâmplat cu
tatăl tău? , . . ,
C ând el ezită înainte de a răspunde, ea îşi muşca buza

- A fost chiar nepoliticos. îm i pare rău, nu trebuie


să răspunzi. •
-N u , să nu-ţi pară rău, Chloe. Mă p o ţi întreba orice.
Privirea ei se îndreptă din nou spre el.
- Dar ne-am în tâln it abia aseară. N u ne cunoaştem
atât de bine, protestă ea, şi era de parcă-i citea gândurile
despre cât de nebunesc era ce se petrecea în tre ei doi.
C ât de neaşteptat. C ât de tulburător.
Nebunesc, brusc, neaşteptat... nim ic d in toate astea
nu-I deranja pe Chase. Nădăjduia că în curând nu aveau
să mai conteze nici pentru Chloe.
-Aveam zece ani când a m urit tata, îi spuse el, du­
rerea din piept am intindu-i cât de m ult îi lipsea tatăl
lui... şi cât de m ult ar fi vrut ca măcar să fi p u tu t să-şi ia
rămas-bun. A mers la luciu în acea dim ineaţă şi a suferit
un anevrism. U nul dintre angajaţi l-a găsit pe podea în
biroul lui.
-A h , Chase, îmi pare rău.

I ................................. £ -
Dragostea din ochii tăi 115

îşi puse m âna pe braţul lui, şi, deşi el credea că n-avu-


Sese cu ad ev ărat nevoie să-l plângă pe tatăl lui în cei
aproape douăzeci de ani, atingerea ei îi oferi alinare.
Ea se uită din nou la poză, şi el putu vedea că studia
plină de em oţie chipul mamei lui.
-S-a recăsătorit?
El clătină d in cap.
- N u . Nici n-a ieşit la întâlniri cu cineva.
- Fără în d o ia lă , tre b u ie să fi fost m ult prea ocu­
pată p e n tru a avea o viaţă socială, m urm ură C hloe.
Nu-mi pot im agina cum s-a descurcat de una singură cu
opt copii.
Mai m u lt decât bucuros că ea nu se ferise să întrebe
ceea ce voise să ştie, el spuse:
-N -a fost uşor. M ai ales la început. Toţi am ajutat.
Cel p uţin copiii m ari. Schiţă un surâs. Fac nişte maca­
roane cu brânză dem enţiale.
- D e lic io s , s p u s e ea cu voce m o ale, nu p rea
convingătoare.
-V rei să ştii secretul meu?
-Păi... bine.
El se aplecă p u ţin mai aproape, destul de aproape cât
să-i absoarbă m ireasm a dulce, îm preună cu arom a grea
de vin roşu de pe buze. Trebuie să păzeşti cu atenţie oala
si
> să stii
» când să am esteci.
Din nou, atracţia d in tre ei îşi făcu sim ţită prezenţa
în vreme ce el o tach in a, am ândoi ştiind că, de fapt, îi
aprecia, reacţia faţă de el.
Pentru că o dorea.
Şi ştia că si ea îl dorea.

Marcus îi găsi în biroul lui şi se uită la fotografia de


familie din mâinile ei.
-O ric e îţi sp u n e despre noi, C hloe, glum i el, su n t
nurnai m inciuni.
116 Bella Andre

Chase o urmări cum zâmbeşte la fratele lui, fc


„ vadă că se simţea atât de în largul a cu familia l,t '
- D e c i p r e s u p u n ca p â n ă la u rm ă nu eşti
supererou,
Marcus râse, evident m u lţu m it cu revenirea ei.
- T o ţi au plecat să danseze în oraş. Să ai clin pjQ
19 ani, spuse el clătinând din cap. Cedaţi zice să deschjj
o sticlă din aia bună p en tru noi trei.
-V in u l pe care l-ai servit în seara asta a fost uimitor
Ai si mai bun? întrebă neîncrezătoare Chloe.
- Pregăteşte'te să fii uim ită, răspunse Marcus.
în ciuda faptului că fratelui său îi plăcea să fie în
preajma lui Chloe, Chase nu putea scăpa de sentimen-
tul că ceva nu era în o rd in e cu M arcus. Fiind cel mai
m are d in tre fraţii Sullivan, p u rta se întotdeauna pe
umeri mai m ult din povara de se asigura că toţi din fa­
milie erau bine. Dar în seara asta părea mai stresat decât
de obicei. Puţin prea băţos chiar şi după ce scăpase de
costum şi cravată.
în ain te de a o cunoaşte pe iubita lui, Jill, Marcus
fusese la fel de fustangiu ca restul b ăieţilor Sullivan,
un adevărat cu n o scăto r într-ale fem eilo r frumoase.
Dar, în ultim ii doi ani, se schim base, ajungând până
într-acolo încât Chase aproape că nu-1 mai recunoştea.
U nde era fratele lui care ştia cum să se distreze? Cum
să râdă la glumele proaste? C um să se relaxeze şi să se
bucure de clipa prezentă, în loc să se pregătească mereu
pentru viitor?
Chase ducea dorul prostiilor făcute cu cel mai mare
dintre fraţii Sullivan, dar, pentru că p re s u p u n e a că fra*
tele lui se pregătea să se însoare cu Jill, să se aşeze la casa
lui şi să facă o droaie de copii, îşi închipuia că nu era
treaba lui să se bage. însă, după ce văzuse la petrecerea
mamei lui, se întrebase dacă nu înţelesese greşit.
-Jill vine în weekendul ăsta în Napa Valley?
Dragostea din ochii tăi 117

Marcus se crispa.
. Are m ult de lucru pentru a recunen, U ■
te importante. pera ,a nişte proiec-
_ N u e ceva ce poate face de aici? mtrehs r u
că Jill îşi petrecuse m ajoritatea tim nnl.,; ’ ştnnd
telefon, în loc s i fie în sali * s" £ " « ' ™ ™ fa
te
uita când la C hase, când la M arcus
g£ ___
^ ţind
arcuş, sim Z' Uj ' tensiu-
ChI° e
nead v.*
din»»- discuţia
- w lor.
- E m ai u şo r p e n tru ea să lucreze ri,„
Marcus . 1 co1 n d u cân
- . d u -i în livingul ce dirl
gul ce aadea spre ’ expvia ,că
u-
minata de luna şi spre curtea interioară cu piscină Si
pe când desfăcea o sticlă prăfuită de C abernet c e 'n c ă
mirosea a pivniţă C hase înţelese că discuţia lor des p e
Jill se terminase. C el puţin, pentru moment
Pentru că, dacă lui Jill n u -i plăcea să vină în Nana
să stea cu M arcus cel p u ţin o vreme, se părea că fratele
lui şi iubita sa aveau să aibă mari probleme în viitor
La urm a urmei, ţinutul ăsta era în centrul afacerii lui
Marcus iar in im a lui era aici. D in pu n ctu l de vedere
al ui C hase fem eia cu care avea să se însoare Marcus
trebuia să iubească acest loc. Şi cine întreg la m inte nu
l-ar iubi:
Pe când M arcus îi dădea paharul cu vin, C hloe spuse-
- N - a r trebui să m ai b eau deloc, d a r cum să p o t
rezista?
rfiu CIA•
Toti trei se aşezară,
i y
si lui C hase îi 1plăcu să o vadă pe
' >
Chloe aşa relaxată cu fratele lui. Să o aibă în preajmă, să
o poată vedea zâm bind, s-o audă râzând făceau ca totul
să fie m ult mai b ine. Si
1 viata9 lui fusese destul de b u n ă
înainte să apară ea, aşa că asta chiar spunea ceva.
-T o ată lum ea vorbea despre cât de m ult ai ajutat la
şedinţa foto de azi, îi spuse M arcus.
C h ase p u tu v e d e a c â tă p lă c e re îi făcea a c e st
compliment.
-M -am distrat.
118 Bella Andre

- De fapt, a salvat situaţia, interveni Chase.


C hloe îşi dădu ochii peste cap.
- N u e deloc adevărat. Pur şi sim plu, am reparat
rochie care era p uţin ruptă.
R uptura aceea i-ar fi făcut să piardă o şedinţă fOţ0
foarte im p o rtan tă, dar, în a in te să poată spune asta
C hloe luă o înghiţitură din pahar şi zise:
-A h, Dumnezeule, vinul ăsta e aşa bun, că ar trebui
să fie ilegal!
Marcus zâmbi.
-M ă bucur că'ţi place. Asta e C abernetul ce a făcut
cunoscută podgoria Sullivan.
Ea inhala înainte de a mai lua o înghiţitură. Aproape
gemând, spuse:
- Nu'i de mirare că toată lumea a început să vorbească
despre podgoria ta după ce a gustat aşa ceva. Ce simt
nu'i nici pe departe doar plăcere. E dragoste fără rezerve.
în tr o clipă, dorinţa lui Chase pentru ea explodă. Nu
fusese nevoie decât s-o audă gem ând... şi spunând un
mic cuvânt din opt litere.
Un cuvânt pe care nici măcar nu-1 căutase. Pentru că
nU'Si
j dăduse seama că lipsea1 din viata
1 lui.
Până acum.
Până la Chloe.
-A şadar,
> * de unde esti,
> C hloe .7 întrebă Marcus.
Ea deveni pe loc atentă, îndreptându-se a tâ t de re-
pede, încât vinul se agită în pahar şi dădu pe afară. Era
roşie la faţă când spuse:
- De fapt, sunt în curs de mutare.
Luă o gură mare de vin, iar Chase încercă să folo-
sească telepatia Sullivan şi să-i spună fratelui său să-si
9

ţină gura.
Nu funcţiona.
- U nde .7 întrebă Marcus.
Dragostea din ochii tai
119
Chloe mai luă o înghiţitură de vin ci în u- •
rate înainte de a răspunde: ' g •' cu Sreu'
„încă sunt în căutări.
Când Marcus se aplecă să-i umnle i ,
ridică de pe scaun. paharul gol, ea se
„Trebuie să mă duc la toaletă. Scuzati-mă-
Chase aşteptă până când ea iesi din -
spune fratelui său: ' ra Pentru a-i
„O superi cu întrebările tale.
Viarcus se încruntă.
. [mi pare rău. Nu m k n , dat seama decât când
prea târziu. . aruncă Iui Chase o privite serioasă Ce
naiba se întâmpla? A acoperit destul de bine vână»
ia aia în seara asta, dar cum s-a ales cu ea? S-a î n t t o
p|,t când a derapat de pe şosea? Sau e o altă povesTe
în spate.
De fiecare dată când Chase se gândea la cum căpăta-
se ea vânata,a aceea - nu era mai mult decât o sim pli
presupunere in acest moment, dar era destul de sieur că
un tip o lovise - îi venea să izbească zdravăn cu pumnul
în ceva.
Nu, nu în ceva. Direct în faţa celui care o lovise
-N u ştiu sigur. Deocam dată, n-are destulă încre­
dere în mine să-mi spună. Ii aruncă fratelui său o nri-
vire de avertizare N-o mai forţa. Cu nimic. Mă apropii
dar nu vreau să fugă de mine, aşa cum tocmai a fugi;
de tine. 6
Marcus ridică d intr-o sprânceană.
- Iţi place.
-E mult mai m ult de atât, spuse el. Vorbind mai de-
graba cu el însuşi decât cu fratele lui, spuse: Trebuie să
mai stea câteva zile. Şi apoi, poate că-mi va da o sansă
sa vad unde am putea ajunge noi doi cu asta.
ratele lui tăcu pentru câteva momente lungi înainte
de a comenta:
120 Bella Andre

- N u te-am mai văzut aşa până acum.


C h ase ştiu se că alţi o a m e n i ar considera
nie conexiunea lui cu C hloe, chiar şi proprii; f ^ '
adevărul era că, deşi h o tărâse că voia acea neb^'
si pe ea era suficient de nebunesc încât să rlof n'e'
. _ ~ '-ldnne dir
cap şi sa recunoasca: uir'
- Ş i eu care credeam că vin aici pentru nimic
m u lt d ecât o şe d in ţă foto şi câteva zile de ^
, .. x <ară
obligaţii cu...
Marcus îl întrerupse, presupunând:
- C u una dintre m odelele tale .7
Chase pufni.
-N u . In nici un caz. Am încetat să mă culc cu mane*
chine cu ani în urmă. Ştia că fratele lui urma să se supe­
re pe el când avea să îi spună despre Ellen, dar era mai
bine dacă discutau despre asta acum, la o sticlă scumpă
de vin, decât întpun loc unde s-ar fi p u tu t ajunge labă'
taie. Mă gândisem să mă com bin cu Ellen.
Marcus miji ochii.
-A ngajata mea?
Acum, că nu se întâmplase nimic, Chase putu vedea
nesăbuinţa planului său.
- C hiar ea.
-L a naiba, Chase, spuse Marcus agitat, nu te poţi
culca cu cineva care lucrează pentru m ine. Tot ce îmi
lipseşte e ca tu, Zach sau Gabe să-i frângeţi inima şi apoi
să se răzbune pe podgoria mea.
Chase ridică mâinile.
- Uite ce e, nu s-a întâm plat nimic, da? Asa că nu-ţi
ieşi din fire din cauza mea. Am cunoscut-o pe Chloe
înainte ca eu şi Ellen... să intrăm în bucluc. Si o să te
bucuri să auzi că Ellen nu numai că nu a părut afectată
că am abandonat-o, dar a şi fost categoric de acord că
era o idee proastă. Ignorând căutătura fratelui său cedă
dorinţei de a-si m ărturisi sentim entele si r » /
•' recunoscu:
Dragostea din ochii tăi 121

- j r n f l i fost fiş3 până acum, n-am sim ţit niciodată asa


■eva faţă n im en i în afară de C hloe. Şi nici măcar
p-am atins-o încă.
L a n a ib a , spunea prea m ult. Marcus nu trebuia să ştie
I făcuseră - sau nu făcuseră - el şi Chloe. Nimeni nu
„ebuia să ştie în afară de ei doi.
Chase um plu am ândouă paharele înainte de a întoar-
I ^ c u t i a spre fratele lui şi de a întreba:
_ £stj sigur că totul e în regulă cu tine şi Jill?
_Ea e bine. M uşchiul care începuse să zvâcnească în
falca lui Marcus când Chase pom enise despre angajata
| lui se zbătea acum repede şi furios pe când el se ridică.
Mă duc să mă culc. M âine am o zi încărcată.
Si Chase se ridică. D e data asta, telepatia Sullivan
funcţiona perfect. Ceva se întâm pla cu Jill şi Marcus -
si fratele lui n-avea nici o intenţie să discute despre asta
}
cu el.
Chase îşi dorea să ştie cum să-l aducă înapoi pe ve-
chiul său frate. Fiind cel mai mare dintre fraţii Sullivan,
după ce tatăl lor m urise, M arcus îi luase imediat locul.
Chase avea am intiri cu fratele lui schimbând scutece şi
ştergând nasuri, asigurându-se că ajungeau toţi la timp
la şcoală, cu tem a pentru acasă în ghiozdan. Din fericire,
pe la 20 de ani, când toţi crescuseră şi aveau mai puţină
nevoie de el, putuse să se lepede de acea responsabilitate
şi să se relaxeze p en tru o vreme.
Odinioară, M arcus fusese cel mai mare zurbagiu diiv
tre toţi - de parcă voia să recupereze tim pul pierdut.
Femeile i se aruncau în braţe, şi el o prindea pe fiecare
în parte.
Dar acum, de când era cu prinţesa de gheaţă Jill, se
sc inibase din nou. Revenise la acea carcasă de prea res­
ponsabil, prea m atur.
ce 1Ucţat’ Chase îşi dădu seama tresărind, chiar în timp
Se gândea că fratele lui trebuia să scape de lanţuri
<122 BellaAndre

şi să revină pe terenul de joc, că acum el era cel ca


în consideraţie exact co ntrariul. %
D ar adevărul era că C hase avusese destule fern.
i • ei la
viaţa lui.
Lum ea p u tea să-i sp u n ă că era n ebun pentru că
îndrăgostise aşa repede, d a r nu i-ar păsa. Pentru că
pregătit p en tru acea fem eie specială... şi ceva din adâ^
cui fiinţei sale îi spunea că o găsise.
- A r trebui să văd ce face C hloe, îi spuse Chase frate-
lui său. Să mă asigur că nu s-a rătăcit în palatul tău. Dar,
înainte de a pleca, puse o m ână pe um ărul fratelui său.
M ulţum esc p en tru petrecerea d in seara asta şi pentru
că ne-ai lăsat să folosim podgoria p e n tru şedinţa foto!
Locul o să arate superb în fotografii.
Pentru o clipă, se gândi că fratele lui avea să audă şi
ce nu rostise: „Sunt aici dacă vrei să vorbeşti. Oricând.
Despre orice“.
- E plăcerea mea, replică M arcus înainte de a ieşi din
living şi a urca scările spre dorm itor.
D upă câteva m in u te de căutare, C h ase o găsi pe
Chloe stând pe veranda din spate, cu paharul din nou
gol. Pentru un lung moment, Chase stătu locului şi doar
se uită.
Era uluitoare.
Nu pentru că era frumos lum inată de lună. Nu dato­
rită rochiei.
Era sută la sută Chloe.
Nici o altă femeie nu-i tăiase răsuflarea în felul ăsta.
Şi se îndoia că vreuna avea să o facă vreodată.

-A ici erai.
Ea se întoarse spre el, şi pe chipul ei se vedea atâta
emoţie - şi dorinţă -, că el abia se stăpâni să nu o atingă.

_____________ k X
V W " rf """ ' ""

Dragostea din ochii tăi 123

, singu r' Pe veranc^a ^ 'n sPate. Fratele lui se bă-


^ r,aU at, toţi ceilalţi plecaseră. Şi el putea spune doar
r 6 'du-se ea ca v' n u ^ 0 m a' ' nm u'ase puţin.
< utându'Se ţine la distanţă, se duse în spatele ei,
^ J . i - s i am ândouă m âinile de o parte si de alta a
. ,
ei, v jună e în seara asta, nu-i aşa?
' ^tepta să se depărteze de el, dar, ciudat, făcu exact
^ 3 ’iul, întorcându'Se încet în cercul braţelor lui, aşa
c o n ^ u .’t a j irect la el cu acei ochi mari şi frumoşi ce-1
Zburau până în adâncul sufletului.
tU, Chase.
n nine, se clătina pe o muchie îngustă, atât de
e de ea şi totuşi al naibii de departe.
aPQjl 0 area. De ce decisese că onoarea conta? Totul ar
mult mai uşor dacă pur şi simplu ar lua ceea ce
CU si si-ar face mai târziu griji de consecinţe.
V° D a r deşi ea nu era beată, ştia că nu era nici trează. Şi
- rrebuia S'O ducă înapoi la casa de oaspeţi şi s-o vâre

în pa1-
S in g u r ă .
Doar că nu era destul de tare pentru a face ceva din
~ astea.
toate « t-M Nu outu
f decât să-i rostească_numele.
. Şi s-o
d orească mai mult decât dorise vreodata pe cineva sau
ceva, în toată viaţa lui.
- Chloe.
Buzele ei p lin e se d e s p ă rţiră u şo r la auzul n u m e lu i
ei. Pentru p rim a dată, n u încercă să-şi ascu n d ă d o rin ţa
de el.
- E i n e v i t a b i l , nu-i aşa? îl întrebă cu voce moale, ce
răsună până la el.
La naiba, da, era. Dar nu putea să-i spună ce să zică.
Nu acum, când fiecare cuvânt, fiecare privire, fiecare
atingere erau atât de al naibii de im portante.
-Ce e inevitabil?
"••I.,

' * ‘ •». .
..

224 Bella Andre

Cuvintele lui erau aspre. Pline de dorinţa peca.


şi-o putea ascunde. Ochii ei se uitară spre gura luj ^
-S ăru tu l ăsta. •
c a p ito lu l 9

Pe când Chloe îşi trecea degete/e n •


trăgea chipul spre ea, Chase apelă ia f! ! ^ Iui ?*' »'
careJ avea ca să îşi ţină mâinile pe b a l u Z T ^ 1 pe

însă când buzele ei le atinseră pe a/e J • ti


je sărut... Chase îşi pierdu controlul ^ 0 ?0 aPtă

Voia S'O atingă' peste tot în acelasi\i


¡ui o luară pe calea cea mai dreaptă dP M > mâini,e
spatele ei şi la incredibila şi senzuala arcuir ,Jadă ,a
Cura ei era atât de moale, atât de al n IGaJ duri,or-
când ea îi dădea un sărut după altul. D-ic! “ 7dulce pe
fi prelungit delicata explorare. Dar asrlnr ^ PlJrut’ ar
mult acest sărut. Plimbându-şi mâna ne t Prea
de ceafă, afundându-şi mâinile în părul S J ’ ° !Uâ
ţinu captivă sub el, gustând-o. asos’ ?' o
' £a icni pe gura lui, şi, undeva în adânci m- •• ,
începu să se întrebe dacă îi făcea rău Dăd„ -
când îi simţi limba ieşind s-o mângâie pe a lui *
Doamne, se gândise la momentul 3 cm j ’
ori în ultimele 24 de ore, * r nim tcd^ ce -sita a ™ «
nimic dm ce văzuse tn v,suri „„ * ap ja j J ™ ' .
gingaşa, dulce, senzuală a sărutului cu Chloe.
iui Chase « plăcuse întotdeauna să sărute. Spre sur
pma lut, m ajor,ţap, fem eilor le „ f a să sară P™ r'
tea asta a dansulu senzual chiar ■ P

în special când o săruta pe Chloe.


Bella Andre
126

ea răspundea să ru tu rilo r cu o p asiu n e care 0 e


lui, avea senzaţia că ea era pregătită pentru acest 1 Pe3
M ângâindiw în cet lim ba cu a lui, se desfăta Cl] ^
ei, cu micile gem ete de plăcere pe care le scotea cf ^
uneau atât de intim . R etrăgându-se uşor, îi supSe2 Se
buza de jos între dinţi, să guste carnea sensibilă de aC(?
fiind sigur că îi acorda şi buzei de sus acelaşi tratarne
Şi apoi limbile lor reveniră la ce făceau, gustând, luâlJ
ciugulind, m uşcându-i carnea.
- Chloe.
El gemu num ele ei, şi ea linse încă o dată înainte de
a se uita la el, îm bujorată, ferm ecătoare şi ameţită de
dorinţă. Gâfâia când recunoscu:
- N-am mai fost sărutată aşa p ân ă acum .
Inocenţa cuvintelor ei, privirea ei - ca şi cum găsise
raiul - îl făcură să-i ia din nou buzele. Devorându-le.
Chase n-avea idee cât tim p se sărutaseră ca un băr­
b at siI
o femeie care erau flăm ânzi u n u l de altul, dar
în to t acest tim p fusese c o n ştien t de apăsarea uşoară
a sânilor ei pe pieptul lui, precum şi de rotunjimea
se n z u a lă a şoldurilor acolo u n d e o ţin e a lipită de el.
Oscila între a continua s-o sărute şi a începe să-i guste
trupul incredibil.
C h ia r a tu n c i, ea se m işcă
* u şo
» r în b ra ţe
> le lui,
apăsându-şi sânii şi şoldurile şi mai m ult de el, şi decizia
nU'i mai aparţinu.
Fusese destul de binecuvântat să-i vadă pielea goală
când intrase peste ea în baie cu o seară înainte. Dar nu
putuse S'O atingă. Nu putuse să-şi plimbe lim ba peste ea.
Nu-i putuse săruta fiecare adâncitură şi rotunjim e.
Acum, nimic nu har fi putut opri să aibă toate astea.
S'O aibă pe ea.
C hase începu să o săru te pe faţă, pe pom eti) pe
bărbie, spre gât. Linse adâncitura claviculei şi o simţi
Dragostea din ochii tăi
127

că se sprijină cu mai m ultă putere de el, ca şi cum abia


se mai putea ţin e pe picioare.
C hase aflase d ev rem e cum să provoace o reacţie
senzuală de la fem ei şi savurase în to td eau n a plăcerea
)or la fel ca pe a lui. însă reacţia lui C hloe - şi dorinţa
lui pentru ea - era diferită de ce sim ţise faţă de orica-
re altă fem eie cu care fusese. C onexiunea lor nu era
doar mai directă, ci şi mai puternică, mai profundă... şi
mult mai senzuală.
Când îşi p lim bă lim ba d in nou pe pielea ei, sune­
tul încet, disperat pe care ea îl scoase îl făcu să-şi mişte
mâna spre breteaua îngustă de pe umăr. Era moale, atât
de al naibii de m oale, că aproape pierdu şirul a ceea ce
voia să facă, dar apoi ea trase adânc aer în piept trem u­
rând, sânii ei m işcându-se pe pieptul lui, um flându-se
sub corsajul rochiei.
Şi el îşi am inti exact de ce trebuia să dea la o parte
breteaua de pe încântătoarea ei piele.
O imagine a sânilor ei - apa din cadă în picături ce
alunecau peste carnea ei m oale - avea să fie pe veci în­
tipărită în m intea lui. D ar acum , că era la doar câteva
secunde de a putea efectiv s-o atingă, s-o guste, Chase
abia putea să-şi p u n ă m âinile la treabă.
Trebuia să-i dea bretelele jos.
Şi apoi, m ătasea îi alunecă de pe um eri, şi el nu fu
nevoit să tragă de rochie, pentru că C hloe i-o luase deja
înainte, ridicându-si> braţele
» si
» miscându-si
* » trupul
1 astfel
A ^ ţ
incat corsajul să alunece câţiva centim etri şi apoi alţi
A «

caţiva, până când sânii se iviră de sub ţesătură.


D orinţa îl în le m n i p e n tru m o m e n t pe C hase pe
când o sorbea din priviri. Sânii erau perfecţi, plini şi ro­
tunzi, de o frum useţe naturală aşa cum se ridicau înspre
e‘ de dorinţă.
Bella Andre

Revenindii'Şi în fire în cele d in urmă, da ,


deplin fascinat, m âinile i se razboiră cu gUra \
avea plăcerea de a fi prim ele care s-o atingă. Pe\ ' ;
M âinile câştigară şi se întinseră să o cuprjndâ '
td e m ângâindu-i sfârcurile tari înainte de a Se ' %.
ta spre cea mai catifelată carn e pe care 0 si^ S
viaţa lui. 1,1
-A h , Doam ne, Chase!
El îşi luă privirea de la sâni, de Ia contrastul dinf
pielea deschisă la culoare şi degetele lui arse de soare !
vadă că ea se uita m irată la exact acelaşi lucru. O ¿ î
mai târziu, ea îşi ridică ochii spre ai lui, şi pasiunea
plăcerea din ei îl făcură să-şi apese gura din nou pe a e-
cu mâinile încă pe sâni.
Sărutul lor fu diferit de data asta, disperarea lor unu]
pentru altul amplificându-se. Chloe îşi frecă şi îşi apăsă
sânii de mâinile lui de parcă ar fi cerut ceva. De parcă
ar fi vrut mai mult.
- Uită-te, Chloe! Ridicându-şi gura de pe a ei, îşi
îndreptă privirea spre sâni, plim bându-şi degetele pe
sfârcurile întărite. Uită-te cât de receptivă eşti la atinge­
rea mea!
Ea scânci când el îi mângâie din nou trupul încordat,
mai tare de data asta, apoi încă o dată. Sfârcurile ei zvâc­
niră sub degetele lui mari.
- Te rog, Chase!
El abia dacă auzi rugămintea ei, cuvintele mai mult
suflate, dar înţelese exact ce spunea. Pentru că avea ne­
voie de exact acelaşi lucru ca ea.
Chase îşi lăsă capul în jos, şi ea se arcui să se expună
mai bine pentru el. Cu o singură mişcare lină, îsi trecu
limba peste pielea ei incredibil de moale. O parte din
el voia să-şi petreacă întreaga noapte aici, plimbându-si
limba peste tot trupul ei. Dar buzele şi dinţii aveau alte
idei, şi doar peste o clipă îşi închise gura peste un sfârc,

A
Dragostea din ochii tăi 129

,ârtindu'Si lim ba peste el chiar când d in ţii zgâriară


înso r c a r n e a ’r ig id ă şi e x c ita tă .
U’ Atunci, ea scoase u n geam ăt surd ce-1 făcu să pulseze
periculos în jeanşi.
]sju era n im ic p refăcu t in reacţia ei. C hloe era sen-
alitate pură, exact aşa cum ştiuse el că avea să fie. O
Z- ,cp m m se pierduse
VaZUSC c u r ,w
în cadă

şi, cu toate astea, faptul
că participa la acea plăcere in seara asta, ca era cauza
tru care ea se cu fu n d a în d o rin ţă îi propulsa senti­
mentele p en tru ea la cu to tu l alt nivel.
Stabiliseră să fie p rieten i - ea îi spusese cât de m ult
avea nevoie de asta - , dar, d u p ă ce petrecuse ultim ele
24 de ore într-o stare de excitare aproape continuă din
cauza ei, Chase nu se p u tu opri să nu-i ridice fusta şi să-
si plimbe m âna pe coapsa ei dezgolită.
întorcându-şi a te n ţia spre celălalt sân, gura i se în ­
chise pe el chiar când degetele îi găsiră chiloţii umezi
de excitare.
- Da, gâfâi ea când el trase de sân cu buzele, mişcân-
du-şi mâna în sus în tre coapse, ca să-şi poată strecura
degetele sub ţesătura subţire a chiloţilor.
Griji, preocupări, rezerve - toate zburară pe fereastră
când el o descoperi sub m ână, lunecoasă şi al naibii de
fierbinte. Practic, ea se to p i în braţele lui, arcuindu-se
înspre gura lui, deschizându-şi picioarele să-i perm ită u n
acces mai b u n la fiecare părticică a ei. C lipe mai târziu,
Chloe îşi strigă plăcerea, şi m uşchii interiori se strânseră
într-un m inunat şi d ezin h ib at ritm . Era u n orgasm viu
sub gura şi m âinile lui.
Părea că orgasm ul ei c o n tin u a la nesfârşit, de la o
ba ^ ^ a^ta ’ ^ C h ase se sim ţi cel m ai norocos băr-
. at e Pe Păm ânt. N u voia să m ai facă n im ic de aici
co o decât s-o facă să e x p lo d e ze. S-o a u d ă cum
se descătuşa.
Bella A ndre
130

Voia să re n u n ţe la to t p e n tru ea, dacă ar tre.


ar m erita doar să fie m ai toi ui acestei plăceri prjjţj^ ^
ale, devoratoare. °rdi.
U im itor că, atunci când în cele d in urm ă se 1 ^
n o u în braţele lui, în loc să fie satisfăcută, se uita | ***
şi spuse: 3
- Te rog, Chase! Mai m ult. A m nevoie de mai muI
El ştia ce cerea ea - voia s-o posede, chiar atunci
acolo,’pe veranda fratelui său, în m ijlocul podgoriei. ''
Chase nu dorise nim ic atât de tare. Niciodată.
D oar că, atunci când ea ceruse m ai m ult, cuvintele
sunaseră nedesluşit. D oar u n pic.
D ar el auzi.
Mai rău, putea vedea acum că privirea îi era vag de-
zorientată. Ochii, puţin înceţoşaţi. Şi n u doar din cauza
orgasmului.
Chase nu voia să fie nevoit să se în treb e dacă era bea­
tă, dacă nu putea controla com plet ce făcea cu el pe ve­
randa fratelui său. Voia să creadă că vorbele împleticite
se datorau în întregime stării în care o adusese el, nu
repetatelor reumpleri ale paharului d e vin. Ştia că putea
face orice voia cu ea acum, putea s-o răsucească astfel
încât şoldurile să i se lipească de v in trea lui în vreme
ce el îi ridica fusta. îşi putea umple m âinile cu perfecta
greutate a sânilor ei, !„ vreme ce el alu n eca ea din
spate. Şi am ando, puteau avea ce d oteau cu disperare.
Dar, la naiba, nu putea face asa ceva
N u cân d ştia că n-ar putea - îr,
dacă mergea mai departe si Chl VeCI ~ S& S6 SL1^ ° rtf
nestiind ce făcuse. Nu dacă ea J “ dim inea!a
în ce-l privea. “ ea ar ^ a cel mai m ic regtet
C hase nu putea fi încă un l^,.i
Ja ea. lb at Care lua ceva de
C eea ce în sem n a că trebuia «sn
A cum . Sase oprească.
Dragostea din ochii tăi 131

Nevrând s-o sperie, îşi luă încet mâna dintre picioare'


le ei, lăsând rochia să cadă. O clipă mai târziu, îi trăgea
încet corsetul rochiei, acoperindu-i sânii pentru care ar
fi făcut m oarte de om să-i guste din nou.
- Ce faci? C uvintele ei erau grele de dorinţă şi confu-
zie. De ce te opreşti?
- Cred că e vrem ea să te duc la culcare.
Gură i se bosum flă senzual.
- Nu sunt obosită, Chase. N u încă.
D oam ne, era greu să n-o m ai sărute încă o dată pe
gura aia. C h ia r şi m ai greu să nu-i sfâşie rochia şi s-o
posede chiar acolo.
- Eşti ferm ecătoare, C hloe, al naibii de fermecătoare,
zise el în ăb u şin d u 'şi d o rin ţa nesatisfăcută, dar nu pot
profita de tine în felul ăsta.
Bosumflarea deveni mai accentuată şi, dacă era posi­
bil, şi mai drăguţă.
-N u profiţi de m ine, insistă ea. Eu sunt cea care te-a
sărutat,• îti
) aminteşti?
f
Era chiar mai greu decât crezuse că avea să fie. Pentru
că ultimul lucru pe care voia să-1 facă era să-i rănească
sentim entele. N u voia ca ea să creadă că n-o dorea
ca nebunul.
-Vreau asta mai m ult decât îţi poţi imagina, dar îmi
doresc să fii cu totul prezentă când vom face dragoste.
-E ram cu tine. Ea îşi ridică gura spre a lui. încă sunt
cu tine, şopti pe buzele lui şi îl sărută încet, apoi îi linse
buza de jos.
__El nu-şi putu reţine geam ătul de frustrare, silindu-se
sa'Şi retragă gura de lângă a ei.
. -N u vreau ca m âine-dim ineaţă să priveşti în urm ă
'* Sa urăşti p e n tru că am p ro fitat de tine când
erai beată.
~ ^u sunt beată!
132 Bella Andre

- D ar nici nu eşti com plet trează, se sili el să


cu voce blândă. °steasq
Brusc, îndârjirea o părăsi. Şi ea păru zdrobită p
plet zdrobită. ' 0rr>-
U rând să vadă acea privire pe faţa ei, semn câ fa
că făcea ce trebuia să facă o rănea, Chase spuse.- ^
- Nu ştii cât de greu îmi e să fac asta.
Paşii ei erau ceva mai siguri când se întoarse şi înc
să se îndepărteze de el, dar din când în când părea că **
opreşte şi se echilibrează pe tocuri.
Chase ştia că avea dreptate să procedeze astfel. f)ar
asta nu-1 făcea să se simtă mai bine. Nu când putea simţi
durerea lui Chloe şi jena ce em ana dinspre ea în timp Ce
se întorceau spre casa de oaspeţi.
Nici măcar nu se uită la el, aşteptându-1 să deschidă
uşa din faţă. Chiar dacă era disperat să o atingă, s-o tragă
lângă el, o lăsă să treacă.
- O să vorbim dimineaţă. )
Atunci, ea se opri, uitându-se o clipă la el peste umăr.
O chii ei strălucitori erau tulburi acum . Fără a spune
un cuvânt, intră în dorm itor şi închise uşa cu un zgo-
m ot uşor.
I
El intră în duşul rece ca gheaţa, şi imaginea sânilor
ei în m âinile lui, gustul ei pe limba lui, felul în care
îi simţise excitarea, carnea lunecoasă ce-i împingea şi îi
strângea degetele îl făcură să se cuprindă cu mâna în
ciuda apei reci. Chase nu putu să nu se întrebe ce era
în neregulă cu el.
D oar cu câteva m inute în urmă, avusese în braţe o
femeie caldă, umedă şi dispusă.
Şi plecase de lângă ea.
c a p i t o l u l 10

La prim a oră a dim ineţii urm ătoare, Chloe îşi făcu


bagajul şi se îm brăcă cu jeanşii şi cu tricoul.
Noaptea trecută se apropiase prea m ult de pericol. îl
dorise prea m ult pe Chase.
De aceea nu mai putea răm âne aici.
pe bufet era u n alt coş cu prăjituri şi fructe, şi mân­
dria i-ar fi dictat să-l ignore, dar asta ar fi fost pur şi
simplu o prostie. N-avea bani de taxi. Ceea ce însemna
că urma să plece de aici pe jos, pe drum urile lungi de
tară, până când dădea de o staţie de autobuz.
Toate bune şi frumoase cu mândria. Dar nu când avea
nevoie disperată de m âncare pentru a putea funcţiona.
Doar că ceea ce avusese u n gust delicios cu o
dimineaţă în urm ă se sim ţea ca rum eguşul în gura ei
acum, şi treb u i să se forţeze să m ănânce croasantul
pe care-1 luase.
Fireşte, biletul îm păturit pe care scria „Chloe“ cu scri­
sul lui Chase nu îm bunătăţea situaţia. Pe când mesteca
şi înghiţea, se uită la hârtie.
Jură că biletul lui C hase o fixa şi el la rândul lui.
Ar fi mai bine să nu-1 citească. A r fi mai înţelept să
plece de aici, să m ulţum ească, să-şi ia rămas-bun şi să
uite că a cunoscut vreodată u n bărbat m inunat ale cărui
w w ♦
sărutări aveau gust divin.
Dar Chase nu fusese altfel decât bun cu ea. Atât de
Un>^e fapt, încât, în loc s-o posede aşa cum ea voise
cu ^sperare cu o seară în urm ă, el nu num ai că pusese
CaPăt săruturilor,' dar si
> îsi
> scosese mâna dintre coapsele
134 Bella Andre

ei după ce ea avusese oigasm şi o condusese


acas5 c
a o mai atinge. af?f;
A h, D oam ne, p rim u l să ru t fusese intens p - .
Perfect. L-ar fi p u tu t săruta toată noaptea. Chl0^ S
acel sărut întreaga noapte; încă putea simţi feiul'
aproape că se respirau u n u l pe altul. Se trezise tâ ? e
după un alt sărut... şi să se poată cuibări lângă 0 ^
sub o pătură undeva şi doar să se sărute şi să se sărute^
tot aşa întreaga noapte.
Dacă ar fi vrut d o ar un alt orgasm, poate că s-arfj
p u tu t ocupa singură. La urm a urmei, dovedise în cadj
cu două nopţi în urmă că se descurca.
Nu, era dorinţa aceea de a se cuibări lângă el, acea
disperată nevoie de a simţi căldură şi siguranţă, ceea ce
o înspăimânta. Trebuia să plece.
D ar adevărul era că s-ar fi în treb at ce era în biletul
lui în fiece secundă a fiecărei zile dacă nu s-ar fi uitat.
C ând îl luă de pe bufet, marginile se mototoliră de la
mâna ce-i tremura.

Chloe,
Sper că ai dormit bine. într-o zi, curând, sper să
împart micul dejun cu tine. Abia aştept. M ult de tot.
Te rog să ni te alături şi azi. Toată lumea te consi­
deră grozavă.
Pe curând.
Bunăciunea
BUNĂCIUNEA
P.S.: Trebuie scris cu litere mari, nu crezi1

Undeva între Mult de tot şi cuvântul Bunăciune tăiat


toate sentimentele acelea siropoase care-i dădeau f ri
Dragostea din ochii tăi

fyfi Cu • ---------------
lk! începuse să-i p u n ă întrebări nevinovate. Devenise ner-
î. I1 “’~Js■?<ci înpriiorată
voasa fa i de toate problem . . ele i i de. care nu se
% mnase încă şi începuse sa dea pe gat vinul lui.
îf|[. ^ . 1^ <-1•' ^ 1-------
Orice alt b ă rb a t îîn
t- i n in ir Z
afară de C hase ar fi p ro fitat
k . de uşoara ei ameţeală, mai ales la cum îl implorase. Dar,
pe de altă parte, la fel ca în prim a noapte în baie, se de-
mi, părtaşe de tentaţie. Nu pentru că n-o dorise, ci pentru că
V ştia că ea nu era prezentă întru totul, că vinul îi amorţise
judecata şi reacţiile, destul încât să renunţe la control
fără a se gândi să se protejeze.
$ Fuseseră atât de aproape de ce voise şi o parte nu prea
«Îl secretă a ei dorea ca el să nu se fi oprit, să fi profitat de
faptul că ea fusese puţin am eţită.
¡¡¡j Ce era in neregulă cu ea? Dacă asta era ce-şi dorea,
ii atunci avea problem e serioase. Şi D um nezeu ştie că,
| dacă nu-şi putea controla m intea - şi trupul - în preaj­
ma lui Chase,9 să răm ână ieşea > cu totul din discuţie. I
Nu conta că încă n-avea unde să meargă. Nu conta ca
situatia» ei cu fostul sot> nu se schimbase si » că încă avea
nevoie să meargă la poliţie şi să vadă ce se putea face -
dacă se putea face ceva. El reuşea de m inune să o facă
să se simtă ca o prinţesă, dar viaţa ei nu era un basm;
era un haos. Gata cu podgoria asta de basm, cu hainele
frumoase, cu iluzia că tipul ăsta grozav era al ei.
Nimic nu era real, si Făt-Frumos nu exista. Să rămână
** i
a,ci era doar o prelungire a inevitabilului pentru încă
trei zile: să aibă de-a face cu fostul, să se asigure că nu
av? a sa 0 mai rănească vreodată şi apoi s-o ia de la zero
re ăcându-şi viaţa şi asigurându-se ca de data asta să fie
Vla| a Pe care ea o dorea.
sa rase aer în piept şi încercă să se pregătească pentru
‘rc*na dificilă de a-şi lua rămas-bun de la Chase.
236 Bella Andre

Pentru că ceva îi spunea că avea să fie ma-


să fie lovită drept în faţă de către fostul ei 5q ' de,
ros decât să derapeze în şanţ. Şi m ai rău decât S
mijlocul unei furtuni cu grindină. Sastea^
Chase nu fusese d o ar am abil. N u fusese d0ar
Fusese şi incredibil de onorabil d in prima c lip / Ce>
găsise pe marginea şoselei, în ploaia torenţială. ^
îi datora acelaşi respect. N-avea să p lece pe f .
N-avea de gând să-i lase d o a r un bilet, ca o laşă. ^
Trebuia să se ducă în vie, u n d e el fotografia mane i-
nele împreună cu echipa lui, să-şi ia inima-n dinţi J •
îi spună drept în faţă că pleca. Fuga pe furiş era pentÎ
laşi. Deşi laşa din adâncul fiinţei ei dorea să domine, era
momentul să înveţe cum să fie puternică.
Şi era timpul să-i spună adio lui Chase.

-C hloe, slavă D om nului că eşti aici!


Jeremy părea ameţit. Şi nu doar pentru că gustase din
belşug împreună cu ea din ceea ce adăpostea beciul lui
Marcus cu o seară în urmă.
- Chase era cât pe ce să mă trimită la casa de oaspeţi
să văd dacă te-ai trezit. Ochelarii îi stăteau strâmb pe
când explică: Alice are un virus la stomac.
-M ă duc să văd cum se simte, se oferi im ediat Chloe.
Jeremy o apucă de mână.
- Nu! A fost s-o vadă un doctor, dar nu putem risca să
se îmbolnăvească şi altcineva.
Chloe clătină din cap.
Dar eu nu fac parte din echipă. Pot sta cu ea, si apoi
voi toţi puteţi... ’ F
ej ^U1 ? h 7 CUj ^ secur,dă în a in te ca
să tresalte “ făcu stom acul

-B ună dimineaţa, Chloe, spuse el, apoi ar/5 „ - t


buie să-i ţii focul lui Alice. auga.- Tre-
Dragostea din ochii tăi 137

Chloe clipi o dată. De două ori.


r u ? Se în c ru n tă . C e te face să crezi că p o t să-i ţin

^ Ieri ai fost colacul nostru de salvare, răspunse


„ n ci cum era cel mai evident lucru din lume.
Chase, ca m LUl _ A . .
Colac de salvare? repeta ea cu neîncredere. Am re-
arat o rochie care avea o mică ruptură.
Ai făcut m ai m u lt de atât, insistă el. Te-am văzut
orbind cu Alice, ajutând-o să-şi alcătuiască ţinutele.
A schimbat direcţia de câteva ori ieri şi a fost datorită
sugestiilor tale.
Chloe clătină din cap.
-A u fost com entarii improvizate. N u încercam să-i
iau locul.
-Ş tiu asta. Şi ea ştie. D ar treaba este că te pricepi
foarte bine la culori şi m odele. Ştii instinctiv ce merge.
Si
I
manechinele au încredere în tine. Te plac. Asta con-
tează mai m ult decât îţi poţi imagina. Dacă se sim t bine,
arată bine.
Ea deschise gura să protesteze din nou, dar, înainte de
a apuca, el se apropie puţin, destul de aproape încât ini­
ma ce-i bătea şi aşa tare fu cât pe-aici să-i sară din piept.
-C u toţii avem nevoie de ajutorul tău. Eu am nevoie
de ajutorul tău.
Cum să-l poată refuza? O salvase în acea noapte pe
Şosea. In loc să fie culeasă de u n violator şi ucigaş în
scrie, Chase fusese prinţul ei pe cal alb. Şi acum, el avea
nevoie de ajutorul ei.
m F “^ 'ar atunc‘’ chiar când voia să-i spună că ar ră-
umiT a^Ute’ I3r’v' rea lui se m ută spre geanta de pe
ta fata* e'' S^' e ^ean®' tricou, înainte de a reveni
CSelV* se din nou în ochii ei, ea putu vedea
veni«B13 eXact ce avusese ea de gând să facă atunci când
lse aici: să-şi ia rămas-bun.
Bella Andre
138

Nu'Şi ascunse dezamăgirea în faţa ej g.


putea crede cât de mult ura să vadă asta î l ’ ^
pe bărbatul care se uita Ia ea de parcă ar f \ Ml
Io-
rabilă, ca şi cum o dorea atât de mult.’ înlcat f°st*i
J era U
1 -----------; ,
'3(j
pas de a o poseda. ^
Acela fu m om entul când ea îşi dadu seama câ, j .
venise să-şi ia personal rămas-bun, asta nu s c h im b ^
tul că fugea din nou.
- Mi-ar plăcea să ajut. Se uită la Chase şi la Jeremy
Spuneţi-mi doar ce trebuie să fac şi o să fac.
Jeremy o trăsese de acolo aproape înainte de a ter.
mina ce avea de spus. Dar nu înainte ca ea să observe
zâmbetul lui Chase. Şi faptul că orice fel de dezamăgire
fusese prezentă acum dispăruse... înlocuită de dorinţă
si recunostintă.
J > >

Ziua trecu pe nesimţite. Chase n-avea mare nevoie


de ajutor cu ţinutele, şi Chloe simţea că îi cerea părerea
doar ca s-o facă să se simtă implicată. La început, nu
prea voia să spună mare lucru. La urma urmei, nu voia
să strice şedinţa foto. Dar, la fel ca în ziua precedentă,
era greu să nu fii captivat de magia a tot ce se întâmpla.
Creau basme încântătoare în podgorie, şi, fără a sta
prea mult pe gânduri, începu să întărească rochiile la
talie şi să coase tivuri. Nu numai asta, dar, când ea nu
fusese de acord cu felul în care se potriveau accesoriile
aranjate de el, şi el fotografiase ambele variante, ea con-
statase cu uimire că alegerile ei erau mai bune ’
Şi, una peste alta, chiar dacă erau înconjuraţi de echi-■
pă, atracţia pulsa între ei.
O parte din ea voia din nou să fugâ. La urma urm d
se pricepea aşa b.ne sa fuga, meat fuga parea a,
m a i s im p la . D a r, cu f ie c a re o r ă p e t r e c u t I, - j
C h a s e şi cu e c h ip a lui, ea îşi d ă d u s e a m a c V n
piu nu-i putea lăsa de izbelişte. în plus >îsi raaau l ^ seama
S,m"
Dragostea din ochii tăi 139

că, în acele clipe c ân d u ita să-şi facă griji, se distra. C h ia r


foarte m ult.
C ând lucrul pe ziua aia se te rm in ă , A m a n d a spuse:
-A m auzit că în oraş e u n re s ta u ra n t m exican grozav.
C hase ridică d in tr-o sp râ n ce an ă .
- C u to ţii am b ă u t m ai m u lt d e c â t su fic ie n t aseară,
prin am abilitatea b eciu lu i lui M arcus. C â n d to ţi p ă ru ră
întristaţi, adăugă: în regulă, câte o M ărg ărită de p erso a­
nă. Cel m u lt d o u ă .
C ând to ţi rân jiră, C h lo e p u tu ghici cu m se p u rta cu
surorile lui. Iu b ito r. P ro te cto r. A te n t cu ele. D a r n u le
copleşea cu n o rm e şi reg lem en tări.
Era, negreşit, u n frate grozav.
Şi ar fi şi u n tată grozav.
Tată? C e era în cap u l ei să se gândească la lu c ru ri de
astea? G ân d u l o făcu să în lem n ească. D a r n-avea tim p să
despice firul în p a tru , p e n tru că Jerem y to cm ai în treb a :
- Să vă ţin em loc?
9

Chloe sim ţi privirea lui C h a se asu p ra ei şi în ţelese că


voia ca ea să ia h o tă râ re a o ri să m eargă cu g ru p u l şi să
se ascundă ca o laşă în m ijlocul m u lţim ii, ori să-l în fru n ­
te singură.
Afişând un zâm b et pe care era sigură că nu-1 cred ea
nimeni, spuse:
-C re d că o să ră m â n aici în seara asta.
- Şi eu o să ră m â n . P etrecere fru m o a s ă fără n o i, le
sPUse C hase celorlalţi. D ar, p e n tru că n u vreau ca mâi-
ne Kalen să treb u iască să m u n c e a sc ă la m a c h ia ju l vos-
mai m u lt d e c â t o face d eja, asiguraţi-vă că o să vă
* niţi în seara asta, d o a m n e lo r.
^nd toată lum ea plecă, C h lo e spuse:
reau Si* vâd ce face A lice. N u-m i p lace că a fost
Slngură toată 2iua.
hase încuviinţă clin cap.
Xacc ac°lo aveam d e g ân d să m ă duc.
140 Bella Andre

Pe c â n d m erg e au cu m aşin a sp re h
cazată e ch ip a , lin işte a d in tre ei era încăr
lu cru rile care, C h lo e ştia, nu aveau să n w Cată c,e J '3
niai poai-'- %
nespuse p e n tru m u lt tim p. C u rân d , el avea s -
răb d area cu ea. Şi a tu n c i, ea avea să fie nevoii
bească despre ce se petrecuse. G âtul i se contra3 »âv0i-
cân d se g ân d i la asta, şi fu bucuroasă că a ju n s ă ^
hotel, chiar dacă se sim ţise destul de prost din cau* ^ 3
tului că boala lui A lice o salvase de la a descoperi
să răm ână singură cu C h ase şi să continue să-i reziste ^
C ân d bătură la uşa lui Alice, aceasta întrebă cuvoCe
răguşită şi som noroasă:
- C in e e .7
C h lo e îşi d ăd u seam a p rea târziu că ar fi fost maj
bine s-o lase pe A lice în p ace în această seară, să se
odihnească.
- C r e d că am trezit-o, îi spuse ea lui Chase chiar îna­
inte ca Alice să deschidă uşa.
A răta groaznic de palidă şi de slăbită când spuse:
- Bună, dragilor. Ridică o m ână. N u vă apropiaţi. Nu
vreau să vă dau aşa ceva. Păli p u ţin când îşi puse o mână
pe abdom en şi spuse: N im eni n-ar trebui să se simtă aşa.
-AJice, putem să-ţi aduce ceva? întrebă Chase.
-N u , spuse ea. A sistenta pe care ai trimis-o dimineaţa
asta a revenit de câteva ori să vadă ce fac. T ot ce vreau
acum e să dorm.
Ei îşi luară rapid răm as-bun, lăsând-o pe Alice să
se prăbuşească înapoi în pat, şi se duseră spre maşina
lui Chase.
- Săraca de ea, spuse Chloe, apoi adăugă: A fost tare
drăguţ din partea ta să trim iţi o asistentă să se asigure
că totul e bine
-S-a îm bolnăvit în tim pul şedinţei mele foto. Măcar
atâta puteam face. C hase aşteptă p ână când a ju n s e r ă
Dragostea din ochii tăi 141

( 3 casei de oaspeţi în ain te de a se întoarce spre ea


frebuie să vorbim .

fj'p u tea s im ţi o c h ii în d re p ta ţi asu p ra ei. Intenşi.


Arzători- Şi p u ţin în d u reraţi.
„Aveai de gând să pleci.
>JU era o întrebare.
__p a, adm ise ea încet. Aveam de gând.
Pentru u n tim p , el tă c u , s u f ic ie n t ca s to m a c u l ei să
ghem d in ce în ce m a i ta re cu fiecare clipă ce
se straxio“ & _ ^
trecea, până când el întreba:
- D e ce?
Ea clătină d in cap, u râ n d cât de greu era să fie since­
ră. Dar ştia că trebuia să fie.
_E ev id en t că n u m ă p o t con tro la când su n t în preaj-
ma ta.
în fine, slavă D o m n u lu i, gura lui C h ase schiţă u n
zâmbet din acela m in u n a t.
-M ă bucur.
-N u, insista ea. N u e de bine.
-D e ce n u .7 voi el să ştie, şi acum ea p u tu auzi pasi­
unea din cuvintele lui. P u te a sim ţi cu m radia d in el,
de fapt. De ce crezi că tre b u ie să te controlezi în preaj­
ma mea?
Ea deschise gura să-i sp u n ă toate m otivele. Brusc, to t
ce putu să-şi am intească era cât de bine se sim ţise când
el o sărutase,' cât de şi o c a n t de b in e fusese să îi sim tă
mâinile mişcându-se pe pielea ei.
Ah, Doamne, to tul fusese bine. A tât, atât de bine!
-Eu... Se opri, încercând să-şi p u n ă o rd in e în gânduri
'nainte de a continua, d a r era dificil când atracţia ei faţă
e, se era atât de p u tern ic ă . N oi...
, na,ba, în loc ca g â n d u rile ei să se limpezească, se
arteau într-o direcţie n eb u n ească.
u ^ e v ă ra t nebunească.
142 Bella Andre

Schim ba o m u lţim e de lu cru ri în Vj


Avea să se oprească d in a fugi. N-avea să Sg ei’ ^-j
poi d in faţa u nei a m e n in ţă ri. Şi avea de
mai plece în faţa n im ă n u i şi să ia ce voia când S*%
D oam ne, d a r cât îl mai voia pe Chase. V°ia' *
N-ar trebui să gândească aşa; avea mai muj .
decât să pornească într-acolo, dar.., ^
-A h , la d racu ’, m orm ăi ea.
Chase ridică dintr-o sprânceană spre ea, si c ,
se uite drept la el. ' ’ “ ««i
- Nu p o t crede că su n t pe p u n c tu l de a spUne
înghiţi în sec, apoi îşi strânse mâinile, intr-un
. t Der,
vos pe care nu şi-l p u tu reţine. C instit, nici măcar nu
stiu
I
cum să zic asta.
- Dar ştii cum să pui un tip pe jar.
Chloe trase adânc aer în p iep t şi se sili să spună tot:
-Poate că ar trebui să avem o aventură.
La fel cum putuse simţi ardoarea dorinţei lui, acum
simţea cât de m are îi era surpriza auzind ce-i propu­
sese ea.
- O aventură .7
Putea simţi cum se îmbujorează.
-Sigur. Cum ai spus şi tu, de ce n u .7 Mai mult decât
nervoasă, începu să turuie: Aseară a fost chiar grozav,
şi ai dreptate... eram puţin ameţită, şi probabil m-aş fi
trezit dimineaţa şi m-aş fi sim ţit ciudat din cauza asta.
Se sili să vorbească mai rar şi să se uite în ochii lui când
îi spuse: Dar acum nu sunt ameţită.
- Nu, spuse el, cu privirea aţintită la chipul ei, nu eşti.
- M-am hotărât să rămân şi să ajut. C ât mai tine sesi­
unea foto. Nu am de gând să-mi fac din nou bagajele si
să te caut să-ţi spun la revedere. N-are im portantă ce se
întâmplă, poţi conta pe mine.
Cumva, presupusese că, dacă sugera o aventură, dacă
îi promitea că avea să rămână la podgoria fratelui său
Dragostea din ochii tăi w

până la te rm in a rea sesiunii foto, ei nu avea să îsi mai


.ncapă în piele de bucurie. V ăzând că nu se întâm pla
asta, ea se sim ţi dintr-odată teribil de jenată.
' p ar chiar cân d ea se în treb a de ce el n-o apuca de
mână să ia ce ea încerca a tâ t de jalnic să ofere, nu se
putu abţine să n u spună:
-E v id e n t că în tre noi există ceva. Suntem am ândoi
adulţi- Mi s-ar părea norm al, atâta vreme cât su n t aici şi
tu eşti aici, mă rog, să ne bucurăm de asta.
încet, cu grijă, el o întrebă:
-Vrei să spui că îţi doreşti să faci sex cu m ine .7
Ah, Doamne! Ea aproape că putea avea orgasm doar
auzindu-i vocea răguşită... şi gândindu-se că - în fine! -
ar face sex cu el.
- Da. C uvântul fu rostit cu u n trem urat plin de do­
rinţă. M ult de tot.
La asta, gura lui se strâm bă auzind cele trei cuvinte pe
care ea le furase din biletul lui de la micul dejun.
Ea putea simţi, putea vedea cât de m ult o dorea. Şi,
cu toate astea, încă n-o luase în braţe, n-o posedase chiar
aici între rândurile de viţă, sub luna ce răsărea.
-Asta nu era pe lista cu lucrurile pe care mă gân­
deam că o să mi le spui în seara asta, Chloe, zise el încet,
cu grijă.
Serios? Ea tocmai se sinucisese punându-şi sufletul pe
tavă şi el avea să fie din nou onorabil .7 Despre asta era
vorba. De asta n-o posedase deja, n-o trăsese lângă el şi
nu-i rupsese hainele de pe ea?
Ii plăcea enorm că el se străduia să se gândească la bi­
nele ei. Dar să nu se culce cu el acum, când luase decizia
să aibă o aventură?
Nu, nu, nu!
~Sărută-mă iar!
144 Bella Andre

Ea putea vedea cât de tare voia ei s-o sărute


în loc să-si apese buzele p este ale ei, le f0 i ’ : lto%i
a spune: _ ‘ *S
- Mi-arn prom is că n-o să iau de la tine nimjc
vrei tu să-mi dai. Ce
-V re a u să te săru t, C hase, îi spuse ea cu voCe
m urată, plină de dorinţă. Şi vreau ca şi tu să mă s ă ^
Toată ziua am v ru t să mă săruţi. -L

Chase o luă de m ână, se grăbi să urce treptele din fe«


şi deschise uşa, fără a se opri în living, chiar dacă astaîn.
sem na să aştepte alte câteva secunde plăcerea după care
tânjea. O voia în pat, în felul în care şi-o imaginase timp
de 48 de ore întregi, goală şi îm bujorată de dorinţă - şi de
plăcere - pentru el.
Intr-un final, era de parcă străb ătu se jum ătate din
ţin u t doar ca să ajungă în d o rm ito r, d ar apoi, în cele
din urmă, intrară în cameră. C hase închise uşa şi o în­
cuie, înainte de a se sili să-i elibereze m âna şi să se dea
puţin înapoi. Tot ce voia era să ia, dar ştia că nu putea.
Nu până când nu se asigura încă o dată că avea să fie în
regulă pentru Chloe dacă făceau asta.
- Eşti sigură că vrei să faci asta .7
-D a .
Ea nu ezitase, dar el trebui să mai întrebe:
-A b so lu t sigură .7
-D a .
Din nou, nu fusese nici o ezitare, doar o iritare din ce
în ce mai mare în ochii ei fiindcă el trăgea de tim p. Dar
el ţinea la ea prea m ult ca să facă ceva ce ar putea-o răni.
- O dată ce începem, n-o să fiu în stare să mă opresc.
Te doresc prea mult.
La asta, slaba iritare din ochii ei fu în lă tu r a tă de
dorinţă, şi ochii i se dilatară de la forţa excitării
Dragostea din ochii tăi 145

1 nU voia s-o sp erie - n u voia ca ea să m ai fie vreo-


d a r treb u ia să ştie .
, .5 s p e ria tă
gste ultim a ta şansă de a te răzgândi.
T . te ca el să p o a tă respira, degetele ei i se înfipseră
' si gura ei fu pe a lui, lim ba îm pingând-o pe a lui.
în Par!j . că jn b ra ţe şi se d u se în sp re pat, gura nepără-
^ «iri m ăcar o secu n d ă pe a ei. N u exista fineţe sau
sind-o nici n u w
iT ndete în săru tu rile lor.
Cum să p o a tă fi, c â n d a m â n d o i erau d o a r p u ră

d°C hiar aşa repede, to ate g ân d u rile despre onoare fură

U1Ţot ce conta era C hloe. Să-i adore trupul.


Si s-o iubească.
c a p i to lu l 11

C hloe n u p u te a c re d e că stătea în tin să în pat, u itân -


du-se la u n astfel d e b ă rb a t isp itito r de arătos, pe cân d
Chase îşi scoase tric o u l şi îl a ru n c ă pe po d ea. Să vadă
toţi m uşchii aceia, in c re d ib ilu l său ab d o m en m usculos,
aproape că o paraliză.
Nu mai văzuse pe n im e n i ca el în carne şi oase.
- Hsti
t
atât d e frum os!
C uvintele îi ieşiră în a in te ch iar de a-şi d a seam a că
le rostea.
El răspunse aşezându-se lângă ea pe pat, încadrându-i
faţa cu m âinile şi să ru tâ n d -o ,:sorbindu-i răsuflarea. îsi
introduse u n u l d in picio are în tre ale ei, şi ea n u se p u tu
opri din a-şi strânge coapsele în ju ru l lui şi a-şi îm pinge
şoldurile în p icio ru l lui m usculos.
Era deja a tâ t de ap ro a p e, ştia că p ro b ab il p u te a ter­
mina fără nim ic altceva d ecât u n u l d in tre săruturile lui
ce-i luau m inţile şi frecarea coapsei lui de a ei. La naiba,
aproape că term inase d o a r auzindu-i vocea cu câteva m i­
nute în urm ă. A tâ t de tare o in flu en ţa.
- Chloe.
Numele ei era o şo a p tă d e d o rin ţă de pe buzele lui
pe ale ei, şi, în a in te d e a-şi da seam a, îi scoase trico u l
şi jeanşii. C ân d răm ase d o a r în su tien şi chiloţi - slavă
Domnului că îşi păstrase lenjeria frum oasă d in viaţa ei
anterioară el se în d e p ă rtă să o privească.
Ea ştia că nu era nici pe dep arte atât de slabă ca m a­
nechinele cu care lucra el, ştia că tru p u l ei n u era per-
ect, dar, uim itor, putea sp u n e că lui C hase nu-i păsa.
^ plăcea aşa cum era.
14S BellaAndre

- D o am n e, C h lc e . M ă o m o ri cu zii ?
şi îşi plim bă în c e t u n d eget de la bărbie ^ . tin$e m
făcăn d o să se arcuiascâ spre m âin ile lui, J?s sPre ^
rinua ca atingerea fie rb in te şi b lâ n d ă spre e|co'’
«âni. Eşti atât de al naibii de ad orabilă a di*?'
f 1 1 \

— 2 li upuJj îi a m in ti cq
—N u 2 3 2 .. A tunci, n u te p u te a m atinge p *
ridică de k curbele tru p u lu i la ochi. Şi nu te a ‘ se
săruta aşa cum voiam . P^tut
C um de reuşea să-i taie răsuflarea când era mai
decât sigură că făcuse asta şi cu d o a r câteva cli ^
înainte?^ Pe Iilai
-A rată-m i, se ru să ea. A rată-m i cu m voiai ci
ia mă
saruu.
Ar fi p u tu t să jure că auzi u n geam ăt ieşind din pjep.
tul Iui pe când îşi strecura o m ână în părul ei şi cealaltă
sub solduri,
t J s o apropie
ir ir si
f mai tare de el.
G ura lui era fierbinte, dar b lân d ă peste a ei - acea
grabă disperată de a se avea u n u l pe celălalt transfor-
mându-se în tandreţe şi bucurie pe când el gusta fie­
care părticică din gura ei, d ep u n ân d săru tări moi pe
colţuri, pe carnea din mijloc, pe arcul lui Cupidon
al buzei superioare. Şi apoi, lim ba lui linse de-a lun­
gul conturului buzelor, o călătorie lentă, senzuală, ce
xxtiĂ la viaţă îiecare celulă din trupul lui C hloe. Până
când, în final, îşi afundă limba între d in ţii ei, si ea îi
veni în întâm pinare luând tot ce-i oferea el si dând
înapoi înm ulţit.
întregul ei trup deveni moale, flexibil Iângă el, si se
putea simţi cum pulsează între picioare
- Te rog, şopti ea când el înălţă capul, astfel încât
am andoi sa poata respira. Am nevoie
N u îsi exprim ase dorinţa cu plac j
. . u K . ■ • . glas tafe de atât timp,
m eat observa ca nu-şi mai gasea cuvintele
Dragostea din ochii tăi 149

D in fericire, se p ărea că el înţelesese, p en tru că, în loc


s-o preseze să-i s p u n ă d e ce avea nevoie, o întrebă:
- A i în cre d ere în m in e .7
D o ar că se d o v ed i că n u era deloc m ai uşor. Şi-ar fi
dorit să n u fie n evoită să se gândească la asta. D ar se gân­
di. în cred erea n u era ceva ce ea p u tea d ărui cu uşurinţă,
> t *
nici chiar cân d su p e rb u l b ă rb a t cu care se afla în p at se
dovedise în rep e ta te râ n d u ri a fi b u n şi blând.
-V re a u să am .
Zâm betul lui o încălzi d in creştet până-n tălpi, înainte
ca Chase s-o săru te ch iar în spatele urechii.
- Faptul că vrei e u n în c e p u t perfect.
Plăcându-i că el n-o forţa să încerce să-i dea ceva ce nu
9

putea, în vrem e ce el se m işcă d in n o u pe p at şi începu


să-şi plim be lim b a pe ro tu n jim e a u n u i sân, ea lăsă să-i
scape un geam ăt de plăcere.
De la u n sân la celălalt, n u se grăbea, avea răbdare, în
ciuda su n ete lo r d isp e rate pe care ea le scotea. Privirea
pe care i-o aruncă era m ai m u lt decât păcătoasă când îşi
■nălţă capul de pe p ie p tu l ei.
Ea deschise gura să încerce să sp u n ă de ce avea nevo­
ie. dar, din nou, cuvintele refuzară să iasă.
-S ă nu-ţi fie n ic io d a tă tea m ă să-mi c o m u n ici ce
doreşti, îi spuse el cu voce joasă ce reverbera pe pielea
ei ca o mângâiere senzuală. N iciodată să nu-ţi fie teamă
să-mi spui ce vrei.
“ Mai mult.
Asta fu tot ce p u tu rosti,
nia ~S^Unsul 1UI la rugăm intea ei fu să îşi treacă degetul
Jje Peste u n u l d in sâni, şi ea efectiv icni sim ţindu- 1.
de Ştiuse n ic io d a tă că u n zâm b e t p u tea fi a tâ t
E| ţj lr\ ^ e d o rin ţă p â n ă cân d n u se uită în ochii lui.
arCUjmang^ e d in no u sfârcul, şi de data asta C hloe se
instinctiv în m âna lui. Era m u lt mai uşor acum,
150 Bella Andre

cu m âinile lui pe ea, atingând-o exact asa cum . ,


’ rebui->
sa spună: U|a,
- Da, te rog. M ai m u lt d in asta.
M âin ile lui se m u ta ră la sp a te le ei, apoi Pk
scoase sutienul, şi ea sim ţi aerul rece pe pielea ev.*.
a sânilor*
- N-o să mă plictisesc ab so lu t niciodată să te prjVesc
Deşi m âinile lui erau m ari, sânii îi depăşeau. N-o sâ în
cetez niciodată să vreau să te ating.
U ndeva în subconştientul ei, sună o alarmă, spunân-
du'i că acest cuvânt, niciodată, n u era genul de cuvânt
pe care cineva îl folosea când ei aveau, de fapt, doar o
simplă aventură. D ar era prea ocupată să-şi ţină răsufla­
rea aşteptând ce avea să vină p e n tru a da atenţie acestui
vag avertisment.
- N-o să încetez niciodată să vreau să te gust. îşi co­
borî capul până când părul moale de pe creştet o atingea
pe piele, apoi îşi scoase brusc lim ba s-o aţâţe.
A junseseră aici cu o seară în urm ă, cu gura lui pe
ea, în vreme ce ea se topea într-o m are de dorinţă, dar
nu-i spusese cât de m ult o dorea în tim p ce o săruta şi
o mângâia.
Pe veranda fratelui său, furaseră o clipă. în seara asta,
nu existau limite. Şi ea ştia că el nu avea să se oprească
de data asta după ce o aducea la orgasm.
Singura întrebare care răm ânea era dacă avea să se
sperie şi să vrea să fugă. Din nou. Sau avea să fie destul
de curajoasă încât să ia toată plăcerea pe care i-o putea
oferi Chase?
Atingerea blândă a buzelor pe sănii ei, m od u l în care
dinţii h zgâriau pielea sensibilă şi încordată făcură ca
toate întrebările să se împrăştie pe când ea se concern
tră pe acea mică suprafaţă pe care el o chinuia atât de
m inunat.
Dragostea din ochii tăi 151

Şi apoi, el coborî cu sărutările spre abdom en, făcând-o


să se zvârcolească a tu n c i cân d lim ba lui se afu n d ă în
adâncitura b u ricu lu i. Era pierdută, copleşită de senzaţii
când sim ţi p a tu l că se lasă d in n o u şi îşi d ăd u seam a
c§ el în g en u n ch ea în tre picioarele ei. O apăsare blândă
a m âinilor lui m ari pe in te rio ru l coapselor o făcu să se
deschidă p e n tru el.
Ar fi tre b u it să fie tim idă, să se întrebe cum de putea
să stea aici în tin să şi să-l lase să se uite la ea astfel, aproa­
pe goală cu excepţia u n e i p erechi de chiloţi destul de
indecenţi, d ar îl dorea a tâ t de m ult, încât nu o interesa
de câtă vrem e se cunoşteau.
Doar că, o clipă m ai târziu, când el îşi apăsă palm a pe
miezul ei şi ea sim ţi cât de um edă era, ceva în creierul ei
se conectă cu am intirile neplăcute cu ea fiind vulnerabi­
lă în felul ăsta cu u n alt bărbat.
Un bărbat care îi făcuse rău.
Până acum , C h ase fusese m in u n a t, d ar dacă se nă­
pustea asupra ei .7 Nu-1 cunoştea aproape deloc. C um să-l
poată cunoaşte în d o ar 48 de ore .7
Ah, D oam ne, ce c ău ta aici cu picioarele desfăcute
pentru un bărbat care era u n străin din toate punctele
de vedere .7
j Chase, eu...
încercă să-şi strângă coapsele şi să-şi acopere sânii cu
mâinile. El se opri în clipa în care ea înţepeni şi spuse:
- Un cuvânt, şi m ă opresc.
Ea ştia ce ar trebui să facă. A r trebui să se ridice din
Pat, să se îm brace şi să încerce să p retin d ă că nim ic
din toate astea nu se întâm plase.
^ ar, ah, cât dorea asta! C ât îl dorea pe Chase!
El îi spusese chiar în ain te de a-şi smulge hainele unul
e Pe celălalt că, dacă o apucau pe drum ul ăsta, nu avea
se mai poată opri. Şi totuşi, iată-1 oferindu-se î;ă facă
act as*-a dacă ea dorea acest lucru.
252 BellaAndre

Era mai m u lt decât aştepta ea de la un bărbat


chiar dacă era uluită, nu putu să nu se întrebe cie ^ 3r
aştepta întotdeauna la atât ele puţin.
’ în cele din urmă, sim ţind că încrederea îşi m i ^
puţin Ioc în inim a ei, şopti:
- Ce cuvânt ar trebui să folosesc dacă vreau să „
oprim .7
Fu s u r p r in s ă să vadă cum gura lui se curbă, sch iţă
un mic zâmbet plin de uşurare.
- Ce-ai zice de banane? sugeră el.
U im ită să se su rp rin d ă a p ro a p e zâmbindu-i, ea
confirmă:
- Deci, dacă sim t nevoia să spun acest cuvânt, o să
ne oprim.
El încuviinţă din cap.
- Pe loc.
Ei nu A veni să creadă că doar d isc u tân d despre
ce o tulbura - şi ştiind că el avea să se ţină de cuvânt - îi
dispăruse teama atât de repede.
Şi dorinţa reapăru.
Dintpodată, în loc de stânjeneală, în loc de ezitare,
exista doar dorinţă. Atâta dorinţă, încât, atunci când
el îşi duse din nou mâna între picioarele ei şi o găsi
umedă, fierbinte şi pregătită pentru el chiar prin dantela
chiloţilor, ea se apăsă şi mai tare de podul palmei lui,
sim ţind nevoia să-i rostească din nou num ele, rugându -1
pentru mai mult.
- E chiar mai bine decât credeam că va fi, m u r m u r ă
el pe pielea ei.
Cumva, ea reuşi să-şi pună în mişcare creierul, să pri­
ceapă ce el tocmai spusese.
- Ce-i mai bine1
-T u . Asta. Ochii lui se plimbară peste trupul ei, spre
locul unde mâinile lui îi acopereau chiloţii, apoi peste
sâni, spre faţă. Mi te-am închipuit aşa de atât timp
Dragostea din ochii tăi 153
Atunci, ea treb u i să zâmbească, în ciuda dorinţei care
îi pulsa în tre picioare, pe când îi ream inti:
_N e cunoaştem de d o a r do u ă zile.
_Au fost 48 de ore grele. îşi m ută palm a de pe mie­
zul ei u m ed şi îşi stre c u ră degetele pe sub m arginea
chiloţilor de d antelă. în fiecare secundă am v ru t să fiu
aici cu tine. Aşa.
Felul în care îi dăd u jos dantela de pe şolduri era pură
tortură senzuală.
Si apoi, ea fu com plet goală în faţa lui.
-A l naibii de frum oasă. A doraţia din cuvintele m ur­
murate făcu să-i fie uşor să nu-şi strângă picioarele când
el se uită la ea. Şi aşa udă. Pentru mine. M âna lui reveni
o clipă mai târziu, alunecând peste sexul ei. Toată pen­
tru mine.
A tingerea lui, d eg etele lui pe ea erau mai m u lt
decât credea că putea în d u ra şi rugăm intea ei îşi schim­
bă cursul.
-N u pot.
Gâfâi, sim ţindu-se sălbatică şi pierzându-şi co n tro ­
lul. E prea mult. Dar, chiar când rostea asta, ştia că nici
dacă o tăia careva în bucăţi nu avea să poată fi convinsă
să spună cuvântul banane.
Şi, cum el nu auzi cuvântul din şase litere, o rugă:
-Termină pentru m ine, Chloe!
A
Ochii ei răm aseră a tin titi intr-ai lui exact în clipa
* 1

*n care degetele lui alunecară în ea, şi tru p u l ei ascul­


tă de rugămintea lui. îşi arcui spatele, capul îi căzu pe
^ ate Pe pernă, închise strâns ochii şi îi strigă num ele,
rgasmul ei părea a c o n tin u a la nesfârsit, până când
1ITlţi epuizată. N u era sigură că avea să se mai poată
mi?ca
T) A w
vreodată.
[e ţ na °ând sim ţi acea a tin g e re u şo a ră a p ă ru lu i p e pie-
p.0tU’*’ nu pe piept de data asta.
lnteriorul coapselor.
154 Bella Andre

Ea încercă să se ridice sprijinindu-se în Co


m uşchii erau încă prea m oi. ate- dj,
- C hase .7
Singurul răspuns p rim it fu o alunecare lentă a J-
bii lui peste cea mai in tim ă p a rte a trupului ei. ¡ ¡ '
prinse posteriorul în m âini şi o trase mai apto^pg^
gura lui.
C hloe ştia că nu era posibil să mai aibă orgasni ^
după cel pe care el tocmai i-I oferise. Pentru o vreme, ^
satisfăcută. Deschise gura să-i spună asta, dar, înainte de
a putea să articuleze u n singur cuvânt, îşi dădu seama
de cât de bine o făcea să se sim tă.
Era încă sensibilă, dar, spre deosebire de majoritatea
bărbaţilor, Chase părea că înţelegea fără a i se spune,
în schimb, se concentră la a trasa cercuri foarte uşoare
în jurul cărnii ce devenea to t m ai încordată cu fiecare
secundă care trecea.
Bănui că ar fi trebuit să ştie că asta avea să se întâm­
ple, că el nu intenţiona să se oprească până nu urma să
o guste peste tot. Se simţise dezlănţuită când el o adu­
sese la orgasm cu degetele, dar această stare n-avusese
nimic de-a face cu ceea ce o copleşise când limba şi dege­
tele lui începuseră să cânte pe harfa trupului ei cu geniul
unui maestru.
-A h , Doamne! Ah, Doamne! Ah, Doam ne!
A doua oară nici nu era sigură când începuse să aibă
orgasm, incapabilă să înţeleagă cum C hase ar fi putut
s-o aducă acolo atât de repede. Pierdută într-o lume a
senzaţiilor, a extazului pur, frum useţea nu venea doar
din felul în care Chase o atingea, o lingea
Ce simţea era învăluit în însuşi bărbatul acesta, în
toate lucrurile bune pe care le spusese şi Je făcuse pentru
ea de când apăruse lângă maşina ei.
Sexul nu mai era doar sex. Mai degrabă, era ceva
cu m ult mai im portant, ceva legat de partea d in inima
Dragostea din ochii tăi 155

gj care fusese m o a rtă d e a tâ t tim p , în c â t crezuse că avea


<3 răm ână în g ro p a tă p e n tru to td e a u n a .
Această înţelegere o făcuse să se prăbuşească de pe
c u l m M ult prea repede.
e .

A r fi în cercat să-şi a s c u n d ă reacţia faţă de C h ase dacă


ar fi ^ ar era m u ^ p rea PricePu t în a o citi.
Si ea nu era nici pe d ep arte în starea de spirit potrivi-
ta pentru a se juca.
-V orbeşte-m i, spuse el.
într-o clipă, el fu lâ n g ă ea p e p at, lu â n d -o în b raţe ,
îi putea sim ţi e re c ţia - în c ă p rin s ă în je an şi, u riaşă şi
ulsând p e şo ld u rile ei - , d ar, c h ia r d acă avusese d o u ă
orgasme şi ei n ici u n u l, era lim p ed e că el n u se grăbea să
termine ce în c e p u se ră .
Hu-si d ăd e a se a m a că asta d o a r în ră u tă ţe a lucrurile?
Că o speria şi m ai m u lt c â n d se p u r ta aşa a te n t, cân d
o punea pe ea p e p rim u l loc? P e n tru că o făcea să vrea
lucruri, să tân jească d u p ă lu c ru ri d e care încercase să se
convingă că n u m ai avea n ev o ie.
Ea clătină d in cap şi se sili să sp u n ă :
- Ia-mă! R ă s u fla re a i se în te ţi, şi n u n u m a i p e n tr u
că încă nu-şi rev en ise d u p ă d o u ă o rg asm e co n secu tiv e.
Vreau d o ar să m ă iei.
Dar, în loc să facă ce o ric e b ă r b a t a r fi făcu t, el d o a r
ridică dintr-o s p râ n c e a n ă . Ş i p ă ru şi m ai p re o c u p a t.
- O s-o fac, îi p r o m is e el, d a r m a i în tâ i aş v re a să
vorbeşti cu m in e .
Ea înghiţi.
-D eja ştii c â t d e m u lt te d o resc . A ră tă sp re tr u p u l ei.
Ai fi ştiut şi d acă n-aş fi scos u n s in g u r c u v â n t.
Atunci, el o sărută uşor pe buze, înainte de a spune:
-Spune-mi cum te simţi, fată adorabilă.
Cuvintele
A
de alint îi relaxară muşchii tensionaţi.
- încetează să mai faci asta!
El se în c ru n tă .
156 Bella Andre

- Ce fac! Te-am rănit?


- N u . E nervarea pe ea - şi pe el pentru că
de grozav - îi făcu vocea mai stridentă. Stii Că ***atât
făcut rău. nu ^'-ai
-A tu n ci, care-i problema?
- Eşti prea m inunat!
Cele trei cuvinte ieşiră aproape ca un vaiet si e]
mişcă în braţele lui ca şi cum ar fi p u tu t înţelege c°
voia ea să spună doar schim bând poziţia. O clipă mai
târziu, ea se trezi întinsă pe spate cu Chase deasupra ei
greutatea lui ţintuind-o de pat.
- Nu-ţi plac tipii m inunaţi?
îşi plimbă o m ână pe braţul ei în vreme ce îi punea
întrebarea.
- Ba da, dar...
Prinzând'O de încheietura mânii, îi ridică încet braţul
deasupra capului şi se aplecă să îi sărute şi să îi muşte
pielea sensibilă a subsuoarei.
- Dar ce? întrebă el printre sărutări.
-D ar...
Cuvintele i se stinseră pe când el repetă mângâierea
blândă şi săruturile pe celălalt braţ, ridicându-l şi pe
acesta deasupra capului.
- C hiar acolo, m urm ură el uitându-se în locul unde
coastele ei se arcuiau uşor, ridicându-i sânii spre pieptul
lui. Atât de adorabilă!
înconjură vârful unui sân, şi acesta vru mai mult, în-
tărindu'Se sub mângâierea blândă a degetului.
Ah, Doamne, era greu să formuleze un gând raţional
când el îi făcea asta, dar trebuia măcar să încerce *
- Parcă făceam sex. Ochii li se întâlniră, şi ea explică:
Doar sex.
îl văzu cum înlem neşte deasupra ei şi, câ ncf m âna
lui îi strânse încheietura ca reacţie la ce spusese, pentru
prim a dată de când era în pat cu el nu se p u tu opri
Dragostea din ochii tăi
157
să 11U se gân d easca la cât de m are şi de puternic era.
Dacă ar fi v ru t să-i facă rău, n-ar fi contat dacă ar fi urlat
Jin toţi răru n ch ii „B anane!“
-îm i pare rău, şopti el când ea înţepeni. N-o să mai
fac asta niciodată.
înainte de a-şi da m ăcar seam a de ceea ce se întâm­
plase, el îi eliberă încheieturile şi schimbă locul, aşa în­
cât acum el stătea în tin s pe spate şi ea se ridicase, goală
şi călărindu'l.
-N u 'ţi fie team ă, Chloe! Ii duse mâinile la buze şi le
sărută. N u p o t su p o rta să văd acea privire înspăim ân­
tată în ochii tăi când suntem îm preună. N-o să te mai
tintuiesc niciodată aşa. Ti-am prom is că n-o să-ţi fac ni-
dodată rău şi am vorbit serios.
-Ştiu.
Cuvântul şoptit pluti între ei în vreme ce ei rămaseră
mult timp uitându-se unul la altul.
Emoţia pulsa şi plutea, creştea fără a se retrage. Ştia
că de asta îi era ei cel mai teamă.
Nu că Chase ar fi dom inat-o fizic.
Dar că puterea em oţiilor lui ar putea penetra dincolo
de armura ei. A rm ură de care avea nevoie pentru a se
putea ocupa de problem ele ei fără a se prăbuşi complet.
Şi totuşi, în acelaşi tim p cu inim a ce se lupta cu
teama, dragostea, du rerea şi încrederea, trupul cerea
mai mult.
A

II cerea pe Chase.
Felul în care stătea pe şoldurile lui o plasa perfect
deasupra erecţiei lui. C h iar şi cea mai mică mişcare, la
el de uşoară ca o respiraţie, făcea ca fermoarul jeanşilor
săse frece de vintrea ei. în vreme ce se uita la Chase,
P‘eptul lui frumos aflat sub ea oferindu-i-se, instinctul
** trimise m âinile să-i cerceteze muşchii, să se
ace în părul fin de pe piept şi de sub buric.
158 Bella Andre

- A r trebui să fii m anechin, îi spuse ea au.


crede că el era cu ad ev ărat aici cu ea a c u ^ 'a
sorbea din priviri incredibila frum useţe mas’ ^ ¡j
îl văzu cum încearcă să zâmbească, dar dori
se acolo.
- Prefer să fiu în spatele cam erei, răspunse el j
bucur că-ţi place ce vezi.
Suna de parcă scotea cu forţa fiecare cuvânt, şi ea .
de ce. în poziţia în care stătea, şocant, erecţia lui CT^
se şi mai mare sub ea.
- Vreau să văd mai m u lt din tine, spuse ea încet.
A lu n ecân d ceva m ai jos p e tru p u l lui, era d0ar
vag conştientă de faptul că sânii ei erau direct peste
fata
>
lui în vreme ce ea se concentra să-i deschidă fermoa-
rul jeanşilor.
El încercă s-o distragă, cuprinzându-i sânii şi gustân-
du-i pe amândoi deodată. Ea gem u şi aproape că-i cedă,
se lăsă pradă persuasiunii încântătoare a buzelor, a lim­
bii şi a dinţilor lui. Dar, D oam ne, îl voia gol, voia să-l
vadă în întregime cu aceeaşi ardoare cu care şi el voia
s-o vadă goală şi întinsă în faţa lui.
C oncentrându-se m ai m u lt, d e sch e ie fermoarul,
si
> chiar si » din boxeri erecţia
’ lui sări spre ea. încercă
să-i dea jos jeanşii, dar dintr-odată m âinile începură să
îi tremure.
-S u n t cu tine, spuse el cu voce răguşită înainte de a
se ocupa personal de problema dezbrăcatului.
Chloe avu mai m ultă m inte decât să se zgâiască la
el. Nu era virgină. Dar nici un bărbat gol pe care-1 vă­
zuse personal - sau chiar şi în fotografii - nu arăta pre­
cum Chase. Abdom enul era num ai valuri de muşchi;
bicepşii şi tricepşii se încordau pe când îşi dădea jos
ultimele haine expunând m uşchii lungi şi p u te rn ic i
ai coapsei. 1
Dragostea din ochii tăi
159

Ea nU'Şi putea stăpâni gândul că el avea constituţia


u n ui cavaler.
C avalerul ei.
Si apoi, el o sărută, am ândouă trupurile lor lipindu-se
unul de altul şi d o a r c o n ta c tu l d ire c t piele pe piele,
faptul că îl sim ţea fierb in te şi tare, părul de pe picioa-
re z g â riin d o , m uşchii ab d o m e n u lu i, ai pieptului şi ai
braţelor apăsându-se pe ea, toate laolaltă erau cel mai
erotic lucru pe care4 trăise vreodată. C h ia r mai m ult
decât orgasm ele.
- E atât de bine! spuse ea fără să se poată opri.
-A l naibii de bine, fu răspunsul lui, şi de data asta ea
fu cea care îl sărută, vrând să p ă tru n d ă în el şi să nu mai
iasă niciodată în lum ea reală.
Com pletă. Se sim ţea com pletă cu el. C u o singură
excepţie, aşa cum îi ream intea trupul,
îl voia în ea.
Acum.
Şoldurile ei se m işcară peste ale lui, şi era atât de
aproape - ah, D oam ne, încă p u ţin , şi el s-ar lipi de ea,
ar fi în ea - când m â in ile lui se m işcară pe şoldurile
ei şi
i o ţinură
i locului,
- Aşteaptă p u ţin .
Inţelegându'l greşit, crezând că cel m ai onorabil lucru
era să se retragă în cel m ai n ep o triv it m om ent, ea spuse:
-Vreau, C hase. Te vreau în m ine. Extrem de tare.
Dorinţa ei era atât de m are, de copleşitoare, încât nu se
mai temu să spună cu glas tare ce voia.
Prea târziu îşi d ă d u seam a că el deschidea ceva. U n
ambalaj de prezervativ. C u a lt prilej, har fi în tre b a t
e}lll^e *1 găsise, d a r acum îi păsa d o a r să şi-l pună.
Ţ să intre în ea.
r , ^ P reună, traseră prezervativul d in latex pe mădula-
erect, şi el o ridică d in n o u deasupra lui. Prima
160 Bella Andre

apăsare a m ădularului său gros şi mare -


piardă răsuflarea. n ea o f ^ _
- O să o luăm încet, îi spuse el, dar ea ^
îl voia cu totul. Voia repede. Voia tare. V
de plină de Chase, în cât să nu mai fie J0c ^ Ia sâ fieatâf
ceva, să nu mai fie Ioc de team ă, de griji sau d e ' ^ '
despre ce-i pregătea viitorul. e §âr>durj
Se uită d rep t la el, se lăsă să se cufunde în fr
Iui ochi atât de plini de dorinţă şi de excitare
acelaşi tim p atât de blânzi. ar'n
- Te doresc.
Cuvintele ei sunară în d o rm ito r ca un jurământ
-A tunci, ia-măl
El o lăsa pe ea să aleagă. C hiar dacă era atât de excitat
chiar dacă putea fi în ea într -0 clipită, el încă se asigura
că nu lua ceea ce ea nu era pregătită să-i dea.
Ea se lăsă în jos pe m ădularul lui cu un geamăt de
profundă, profundă plăcere. C ând fură lipiţi cu totul, ea
rămase nemişcată pe el, să savureze cât de bine o făcea
să se simtă. Sub ea, putea sim ţi cât de încordaţi erau
muşchii lui, dar o lăsă să-l absoarbă cât mai profund în
ea, în propriul ei ritm.
A
începu să se ridice de pe el - vrând să simtă acea
încântătoare alunecare de căldură şi putere, vrând ca ea
să fie cu totul a lui -, şi muşchii ei interiori se încleştară
strâns în jurul lui.
-C hloe, scumpo.
Ea îşi puse mâinile pe pieptul lui şi sim ţi cât de repe­
de şi de tare îi bătea inima sub palmele ei. ’
Şi apoi, începu să-l călărească până când muşchii
coapselor începură să protesteze şi eJ intră în ea mai
adânc decât îşi putuse imagina vreodată că o putea face.
Nu simţise niciodată ceva asemănător
Nu simţise niciodată că putea zbura
Dragostea din ochii tăi 161

Ah, cum mai zbura, to t m ai sus nână •


me,e lui Chase el se rostogoli eU el
sau strivind-o d e saltea pe caud se mişca îm preună C
P™
sus spre culm e şi apoi peste ea.
Chase făcuse m ai m u lt d e câ t să-i arate cum să zboare
Zburase îm preuna cu ea.
capitolul 12
C h lo e se trezi a d o u a zi d e d im in e a ţă c h ia r cân d
Chase d ăd ea să iasă d in d o rm ito r.
Se aştepta s-o c u p rin d ă regretele p e n tru că se trezise
în patul u n u i b ărb at, se aştepta ca team a sâ-i pulseze prin
vene p e n tru felul în care, cu naivitate, avusese încredere

m îsi sim ţi a b d o m e n u l p u ţin în c o rd a t. D ar, în afară de


asta, fu s u rp rin s ă să-şi d ea se a m a că se sim ţea d estu l
de bine.
A proape grozav, d e fapt.
D ându-şi p ă ru l d e p e faţă, se rid ică în c a p u oase
lor. Şocată de felul în care m u şch ii p ro te sta u a ru
mişcare,
• •
sim ţi} cu m roşeşte
99
cân d spuse:
- De cât tim p te-ai trezit?
El reveni la ea, picio arele lungi şi p u ternice, putere*
înnăscută şi fru m u se ţe a tăin d u -i răsuflarea m n o u p
când el îi ră sp u n d e a cu u n să ru t uşor u rm a t e.
-B u n ă d im in eaţa! . A ~
Un sărut c o n d u se la altul şi la încă u n u , ps
ea se putu gândi d o a r la cât de m u lt îl orea.
-N -ai idee cât de m u lt vreau să răm â n a i a c u tine,
?°pti el în c u rb u ra g âtu lu i, chiar în a in te ca
Şi să guste pielea de su b lobul urechii. ^ ,lnriiv
, ^ se înfiora, dorindu-şi ca el să răm ână cu e -- do nn
d“'l din nou în ea a tâ t de m ult, în cât
Uri»a să se sp u lb ere d e d o rin ţă . în alte >mPr^ , ’ j
* l-ar fi tras în p a t cu ea şi l-ar fi
obligaţiile profesionale pentru o oră. Da
Ul3°rta gândul de a-i crea şi mai mu te neca
164 Bel In Andre

Aşa că, în loc să-l tragă mai aproape, ea se snr- .


pieptul lui.
-T o a tă lum ea te aşteaptă.
El avea ochii în tu n e c a ţi, plin i de dorinţă, în Vre
ce se uită la ea. C u o în ju ră tu ră p ro st mascată, s e ^
dreptă de spate. Im ediat ce el se retrase, ea aruncă deo.
parte pătura.
- S u n t gata într-o secundă.
- Mă duc să aranjez locaţia. N u trebuie să te grăbeşti
Se apropie din nou şi trase tru p u l ei gol mai lângă el,
D oam ne, cât de adorabilă eşti! M ă faci să vreau să anulez
şedinţa foto de azi şi să stau închis în cameră cu tine.
Şi ea voia acelaşi lucru, d a r această dorinţă era prea
mare, ca un ocean ce încerca să o inunde, aşa că glumi:
- O să m urim de foame.
- Ce înseam nă o zi fără m âncare când te am pe tine?
Ea ştia că el nu vorbea serios, deşi arăta de parcă
n u glumea.
Retrăgându-se din braţele lui, se duse la baie.
-A m nevoie de doar cinci m inute, apoi o să vin să te
ajut la şedinţa foto.
El avea ochii întunecaţi de d o rin ţa ce era mereu pre-
zentă... şi de ceva ce ea încă nu desluşea.
-A preciez cu adevărat ajutorul tău, C hloe.
Asta era, îşi dădu ea seama pe când o cuprindea căl­
dura. O aprecia. Şi nu doar pentru ce se petrecuse între
ei în pat.
îşi zâmbiră. Ea se aplecă să dea drum ul la duş când îl
auzi spunându-i din nou numele. Simţindu-se surprinză­
tor de confortabil goală în preajma lui, ea spuse:
- Mrnm?
- î ţ i am inteşti de prim a n o ap te când te-am găsit
în cadă?
Ea roşi din nou, zâmbind.
- Pe bune, nu cred că o să pot uita vreodată.
Dragostea din ochii tăi 165

-N ici eu, recunoscu el cu u n zâm bet poznaş, ce spu­


nea că n-avea nici o in te n ţie să uite aşa ceva. Nu p o t să
nu mă întreb ce s-ar fi în tâ m p lat dacă în noaptea aceea
ne-am fi c u n o scu t m ai bine.
_N u eşti singurul, m u rm u ră ea d ân d drum ul la apa
caldă si băgându-se sub duş. Putea sim ţi prin uşa de sti­
clă ochii lui C h ase a ţin tiţi asupra ei, chiar şi după ce
sticla se aburise.
Chloe zâmbi, sim ţindu-se frum oasă şi atât de m inu­
nat de fem inină în tim p ce se săpunea şi îşi spăla părul.
Abia aştepta seara, d u p ă ce se term in a sesiunea foto,
când ea şi C hase p u teau face toate acele lucruri m inu­
nate pe care le făcuseră cu o noapte înainte.
Dar acum, că el îi băgase în cap im aginea cu cada,
cu ce puteau face îm preună acolo... acum, aproape că o
copleşi nerăbdarea.
Când ieşi de sub duş, C hase nu mai era în încăpere.
Ea îşi înfăşură p ăru l cu u n prosop şi corpul cu altul.
In vreme ce îşi usca părul, încercă să nu se uite prea de
aproape la vânătaia de pe obraz. Pălise puţin. De fapt,
uitase de ea peste noapte, când ea şi Chase făcuseră dra­
goste. Pentru că el nu se uitase la ea ca si
I cum ar fi fost
ceva în n ereg u lă cu ea.
Se uitase la ea de parcă i se părea cu adevărat
frumoasă.
A
înapoi în dormitor, văzu că Chase îi împăturise jeanşii
?* tricoul şi le pusese pe un scaun din colţ. Doam ne,
ar 'Ţ'ai vrea să ardă hainele alea. Dar cu ele era îrn-
|0gCat^ *n vreme ce îşi zugrăvea apartam entul în tru cu-
rvJ 6 mai veseIă>chiar când fostul ei sot dăduse buzna
Peste ea
în **
cuhaiZlU]a a n te r *o a r ă se fo rţa s e să se îm b ra c e d in n o u
să-şi ia**-6 a*Ca p e n tru ca p lă n u is e să plece d u p ă ce avea
Ca decât* ^ 8^ 1111 d iase* ^ ar acum>ca nL1 ma*
u Pă ce s e siu n e a fo to se te rm in a , n u se p u te a
166 Bella Andre

o p ri d in a se gândi la ş te n d e ru l cu haine
din living. .,
Haine pe care nu şi le p erm it .
Se posom ori când se uita d m nou la jeanşii ei ^
bili. C hiar ar fi aşa rău daca ar m ai purta încă o ţinuţă
sau două dintre cele noi? Le-ar cum pără de la Chase de
îndată ce şi-ar permite.
C onştientă de faptul ca judeca prea mult, se sili să
în fru n te adevăratul m otiv p e n tru care voia să poarte
ţinutele cele noi: ar fi echivalat cu o promisiune faţj
de C hase că n-avea de gând să plece, li datora asta,
cel puţin.
Băgă capul pe uşa spre living, sa se asigure ca nu
mai era nim eni altcineva acolo înainte de a merge spre
ştenderul cu haine. - u > * *•
- Mă duceam doar să găsesc ceva de imbracat, u ex­
plică ea lui Chase. __
Zâmbetul lui drept răspuns îi spuse că înţelegea me­
sajul pe care i-1 transmitea. C hloe nu fusese în stare să
spună niciodată atât de m ulte u n u i bărb at fără a rosti
vreun cuvânt. Probabil pentru că n u reuşise niciodată să
găsească un bărbat care s-o înţeleagă.
Nu până acum.
G ândul o făcu să-i trem ure puţin picioarele în vreme
ce se îndrepta spre ştender.
- O să arate grozav pe tine, spuse el înainte de a trage
de prosopul în care era înfăşurată, pe când trecea pe
lângă el, dar asta ar putea fi chiar mai bine.
Şi apoi, gura lui fu pe ea, trăgând, sugând, şi ea se
topi într-o mare de dorinţă pură.
- O să întârzii, îi am inti ea, cu răsuflarea întretăiată.
-N u-m i pasă.
Cuvintele erau înăbuşite de celălalt sân, pe care-1
dezveli trăgând din nou de prosop. O clipă mai târziu,
Dragostea din ochii tăi 167

căzu pe podea, şi el o luă în braţe, iar ea îl cuprin-


T e u picioarele pe d u p ă m ijloc.
5 Putea in tra cineva, M arcu s p u te a trece pe acolo în
• _i:no vreuna d in tre fete sau p o ate Jerem y venea să
orice clipa, _ ^
himbe câteva cu v in te cu C h a se în a in te de începerea
' jjntei foto... D ar în loc să-şi exprim e aceste îngrijorări -
' m ărar ne u n a d in tr e ele - , C h lo e se ap u că să-i
sau mac<11 r
descheie nasturele şi ferm o aru l jeanşilor.
El sc o a se un prezerv ativ d in tr-u n b u z u n a r şi apoi -
r o clipă m ai târziu, o ridică de şolduri şi apoi o
trase spre el şi in tră în ea. G u rile lo r se devorară una
pe alta şi m âinile lui erau o c u p ate , u n a c u p rin z ân d şi
strângând curba fu n d u lu i pe când ea îl călărea pe un sca­
un, cealaltă era pe sân, c h in u in d carnea sensibilă între
degetul mare şi arătător, g e n e râ n d o ten siu n e senzuală
minunată ce o străbătu d irect p ân ă în m iezul fiinţei.
Ea ajunse la orgasm a tâ t de repede, m uşchii interiori
strângându-se şi încleştându-se în ju ru l m ădularului lui,
până când el o trase şi m ai a p ro a p e şi, sărutând-o, îi
gemu numele.
Lui Chloe îi bătea inim a a tâ t de tare când îsi cuibări
9

capul în scobitura gâtului lui. Avea m irosul u n u i bărbat


care tocmai îi oferise unei femei o plăcere incredibilă în
bucătărie, în locul de lu at m icul dejun.
-Aşa cum am spus, îi m u rm u ră el p rin păr, te prefer
'n orice zi în locul m icului dejun.
j , 1 nu'] venea să creadă că stătea acolo, goală în poala
cu picioarele încă în fă şu ra te în ju ru l lui si cu un
2ambetpefafă.
scolo era,
SJ ar- acurn*- a fost uluitor. A b so lu t uluitor.
^ b â n c l11™ ° Str^n^e mai tare *n braţe p en tru o clipă,
era*n bra U]Se £re?lse sp u n â n d iH ce sim ţea când
168 Bella Andre

D a r apoi, C h a s e îi d ă d u o p alm ă uşoară l


şi zise: 3
- Fugi şi alege-ţi nişte h ain e înainte să te duc î
d o rm ito r şi să întârziem de-a binelea. p0‘ ‘n
Si cel m ai u ş o r lu cru fu să-şi sp u n ă că i-m-, i
’ î. U1 era
în ordine.
A ventura lo r m ergea de m in u n e . Şi încă era doar
aventură.
Categoric, doar o aventură.

Zece m inute mai târziu, se în d rep tau spre podgorie


Fuioare de ceaţă m atin ală zăboveau sub razele soare­
lui ce răsărea, p ro m iţâ n d căldură. Şi, cu toate astea,
în ciuda frum useţii d in ju ru l lor, în ciuda faptului câ
sesiunea foto mergea bine, în ciuda faptului că Chloeîi
încredinţase de bunăvoie trupul iar şi iar, ceva îl sâcâia
pe Chase.
Fără discuţie, C hloe avea dreptate. Noaptea lor îm­
preună fusese mai m ult decât uluitoare.
D ar toată treaba asta cu o n o a re a încă îl sâcâia,’
senzaţia
1 că ar fi treb u it să se controleze mai mult,' că
ar fi trebuit să aştepte până când ea ar fi fost şi mai
pregătită pentru tot ce voia el să-i dăruiască - şi că ar
fi trebuit să aştepte până când nu num ai trupul ei avea
să vrea să fie cu el.
Pentru că voia mai m ult decât câteva nopţi de la ea.
Voia m ult mai m ult de la ea decât o aventură.
Stăteau lângă uriaşa piscină a lui Marcus, ce dădea
spre colinele domoale ale dealurilor, când fratele lui se
apropie şi spuse:
- Bună dimineaţa. *
Chloe se întoarse spre fratele lui cu un zâmbet larg:
- Bună, Marcus! Arătă spre piscină. C hiar ai o casă
adorabilă.
Adorabilă. Era cuvântul lui special pentru ea.
Dragostea din ochii tăi

_ £ u lu ito a re , se c o re c tă ea, o c lip ă m ai târziu, ca şi


si-ar fi d a t sea m a şi ea că acel c u v â n t era acum inter-
C.Umen tru o rice în afară d e ce vedea el cân d se u ita la ea.
Se o p riră cu to ţii o clip ă să a d m ire priveliştea extraor-
gră_ M arcus se în to a rs e sp re C h ase,
îm i p a re ră u că n -a m a p u c a t să v in să te văd ieri.
A apărut ceva în oraş, şi a tr e b u it să m ă ocup.
Chase n u tre b u ia să a u d ă n u m e le lui Jill ca să ştie că
era ceva legat d e ea.
_ £ to tu l în regulă?
O chii fra te lu i său e ra u în tu n e c a ţi, şi C h a se d etesta
asta La naiba, d acă era cin ev a care m erita să fie fericit,
cela era M arcu s. în sp ecial d u p ă ce re n u n ţa s e la a tâ t
de m ult d in v ia ţa lu i p e n tr u C h a s e şi cei şase fraţi şi
surori... şi încă făcea asta.
-D a c ă ai n e v o ie d e a ju to r u l m e u , o rice, d o a r sp u ­
ne-mi. C h ase avu grijă ca o fe rta d e a ju to r să su n e rela­
xat firesc. D a r voia să se asigure că M arcus ştia că era
acolo p en tru el, că îl ascu lta in d ife re n t de ce se petrecea
cu Jill. D oar p e n tru că C h a se n-o sim patiza defel n u în ­
semna că nu p u te a d a o m â n ă de ajutor, nu-i aşa?
Jeremy apăru d e d u p ă colţ.
-C in e are cafea? în tre b ă el cu o voce ce su n a ca naiba.
Când îl văzu pe M arcu s s tâ n d acolo, se p o tic n i şi ar fi
căzut în p iscin ă d acă n u l-ar fi p rin s C h lo e d e m ân ă.
M-Marcus, b u n ă.
-B ună d im in e a ţa , Jerem y, sp u se M arcus cu u n m ic
zâmbet adresat a s is te n tu lu i lu i C h a se . Serveşte-te d in
cafetiera mea!
Părinţii lor îi crescuseră să accepte pe oricine - h o m o ­
sexual, heterosexual, n u c o n ta - , şi M arcus se descurcase
^totdeauna b in e cu a d o ra ţia lui Jerem y, fiin d a te n t să
nu-i dea apă la m o ară sau sp e ra n ţe deşarte, fără a fi rău.
u toate astea, când Jerem y deschise şi închise gura fără
Bella Andre
170

ca efectiv să spună ceva, C hase fu bucuros când CM


îl luă mai bine de b raţ şi spuse: h|oe
-M e rg cu tine să facem cafea, şi poţi să-mi Spui
ce ne ocupăm azi. A bia aştep t să p u n mâna pe alte Jv
ne frumoase.
C ând dispărură în casă, M arcus întrebă:
- C hloe lucrează p en tru tine acum .7
Chase îi spuse ce se întâm plase: că Alice se îmbolnă-
vise, iar C hloe îi luase locul.
- Se pare că te salvează cam peste tot, observă Marcus.
Se uită înspre casă, unde îi puteau vedea pe Chloe şi pe
Jeremy cum râdeau pe când ea îi făcea lui Jeremy acea
m ult dorită cafea. Te-ai g â n d it s-o bagi perm anent în
echipa ta .7
-V reau să fie mai m ult decât parte d in echipa mea.
M arcus nu spuse nim ic p e n tru m u lt tim p, apoi îşi
întoarse privirea spre Chase.
- I-ai spus asta .7
- Nu. Ştia deja ce ar fi zis ea dacă i-ar fi spus. Că era
prea repede. Că nu era pregătită p e n tru mai mult. Că
era doar o aventură. Trebuie să aflu ce i s-a întâmplat
în noaptea când am luat-o de pe m arginea drum ului.
Marcus ridică din sprâncene, surprins.
- încă nu ţi-a spus .7
-N u , nu mi-a spus. încă.
- Dar evident că v-aţi culcat...
Chase îl făcu să tacă aruncându-i o privire ucigătoare,
şi Marcus ridică mâinile.
- U ite ce e, ştii că îmi place de ea. E grozavă. Chiar
grozavă. Dar, dacă ai întrebat-o ce s-a în tâ m p la t şi nu
vrea să-ţi spună, poate că ar trebui să-i verifici trecu­
tul sau să în treb i oam enii pe care îi c u n o a şte m în
San Francisco, să vedem ce ştiu ei.
C hiar dacă Chase clătină din cap Ia sugestia fratelui
său, aprecie ce făcea Marcus, că încerca să ajute. D ar
Dragostea din ochii tăi 171

aveau p e r s o n a l i t ă ţ i d iferite. M arcus lua asupra sa p ro ­


blemele o a m en ilo r şi făcea to t ce putea să le rezolve, în
vreme ce C h a se credea în p u te re a răb d ării. De-a lu n ­
gul anilor, îşi perfecţio n ase răbdarea aşteptând lum ina
perfectă, um brele perfecte, culorile perfecte şi subiectele
perfecte p en tru fotografiile lui.
în sinea sa ştia că C h lo e n-avea nevoie de cineva să-i
rezolve problem ele. In schim b, avea nevoie de cineva s-o
iubească şi s-o sprijine în vrem e ce ea le rezolva.
C urând, fo a rte c u râ n d , sp era ca ea să-i vorbească
despre ce se întâm plase.
Singura problem ă era că, şi dacă avea să îi spună des­
pre trecutul ei, despre necazurile ei, to t nu era convins
că ea avea să decidă să răm ân ă cu el... că avea să decidă
să-l iubească.

Chloe se descurcă chiar m ai bine în a doua ei zi plină


de muncă la sesiunea foto, ca şi cum ar fi fost născută
pentru acel post. C h ia r şi când el făcu o serie de fotogra­
fii în apă, şi fiecare d in tre m odele fu nevoită să intre în
piscină, lui C hloe îi fu team ă să intre şi ea acolo cu ele.
Se scufundă şi apăru la suprafaţă cu un chicot, apoi îşi
ţinu răsuflarea si ) se cufu n d ă din nou să facă m odificări
cu ac şi aţă, agrafe şi bolduri.
El tocmai schim ba aparatul foto când fu ţin tu it locu-
ui de sunetul dulce al râsului ei. Incapabil să nu se uite
Intr'acolo, o văzu în piscină, în c o n ju ra tă de soare, de
Ceru*R a s tru şi de oam eni care ajunseseră foarte repede
^ adore şi s o respecte.
ina cu m anechinele şi cu echipa din acea seară fu
nă de râsete, în special când Jerem y îl în d em n ă pe
sa povestească despre viaţa lui pe drum uri.
Chl a<^ lse tarte cu fructe pentru toată lumea,
^ ?tergea lacrimile de cât râsese la una dintre cele
Une Poveşti ale lui.
272 Bella Andre

- T e rog, fii serios! In d ife re n t de ce-ar Sp Une


refuz să cred că tu ch iar ai in tra t în cuşca cu lej i°ricine,
na zoologică. 3 ®r^i-
- C u sig u ra n ţă am in tra t, spuse el cu voCe
ofensată. îm i m âncau d in palm ă. pret|ns
-M a i cu rân d , se pregăteau să-ţi m ănânce nalm
F una, rj.
posta ea.
El ridică d in um eri, lu ân d cu lingura nişte prăjitu -
să-i dea. N-ar fi p u tu t fi m ai m u lţu m it când ea mân^
din lingura lui fără nici cea m ai mică ezitare.
-V ezi, spuse el să-l au d ă d o a r ea, îm i mănânci din
palmă.
Ea îşi dădu ochii peste cap, d ar roşeaţa ce începu să-i
apară în obraji îi spuse că ea de-abia acum conştientiza
cât de apropiaţi fuseseră ei în seara asta. îi atinsese în
repetate rân d u ri m âinile, îi în d ep ă rta se buclele de pe
faţa expresivă şi pur şi sim plu se uitase la ea toată seara
ca un adolescent amorezat.
- Mama ta a ştiut că ai făcut asta .7
f

El se strâmbă.
- Nu chiar.
De acum, toţi ceilalţi discutau despre altceva, dar era
evident că Chloe nu voia să renunţe la povestea despre
pozele cu lei.
- T e rog, spune-m i că erai mai tân ăr. Si m u lt mai
prostănac.
El afişă cea mai serioasă mină.
- Da, eram. Aşteptă o clipă. A trecut cel p u ţin un an
de Ia m isiunea aceea. Văzu cum ea încerca să nu zânv
bească. Fără succes. Ţi-ai fi făcut griji p entru m ine a d o
rabilă Chloe?
G ura ei se deschise uşor la auzul cuvântului a d o r a b i l ă ,
şi el îşi dădu seama de greşeală când trecu de la senii-
erecţie la o erecţie completă într-o fracţiune de secun­
dă. Trebuise să srea cu echipa în seara asta. D ar fiecare
Dragostea din ochii tăi 173

secundă în c a re e ra aici cu g ru p u l era u n a m ai p u ţin


petrecută s in g u r cu C h lo e .
- A r fi c o n ta t d a că îm i făceam griji!
El se u ită în o c h ii ei, b ru sc serios.
- D a , a r fi c o n ta t. D a c ă te-aş fi c u n o s c u t pe atunci,
n-aş fi riscat n ic io d a tă to tu l p e n tr u o fotografic perfectă
- Nu?
A
îşi strecură m â n a p e ste a ei p e su b m asă
-N u .
Dar ar risca to tu l p e n tr u ea.
cap ito lu l 13

Mai târziu în acea seară, de în d a tă ce in tra ră în casa


de oaspeţi, C h a se o să ru tă p e C h lo e aşa cum aşteptase
toată ziua s-o săru te. îşi croi d ru m cu săru tări de la gura
dulce spre zona d e la g â t u n d e i se sim ţea p u lsu l şi îi
simţi bătăile in im ii pe buze, pe lim bă.
-A i o p iele a d o ra b ilă şi c a tife la tă . îi d ă d u jos de
pe um eri b re te le le tric o u lu i m ătăso s. A sa ) n işte
) sân i
m inunaţi şi sensibili. D ep u se săru tări pe ro tu n jim ile ce
se ridicau, ieşin
* d d in s u tie n . Si scoţi asa n>işte su >n e>te >
adorabile când te sărut.
Când se uită în o ch ii ei, erau în tu n e c a ţi de d o rin ţă.
Laolaltă cu em oţia ce creştea şi pe care p u r şi sim plu n-o
Putea ascunde de el.
In seara asta, C hase voia să n u se grăbească cu ea, voia
s'° iubească în c e t şi pe în d e le te , în treag a n o a p te dacă
frebuia. în Ioc de asta, spuse:
mai p o t a ştep ta nici o secu n d ă, chiar în vrem e
Ce ca îl zori să se dezbrace.
ta ÎŞi dădu chiloţii jos în vrem e ce el îsi scotea pan-
şi boxerii. '
*• T-»
yă D C r° ^ SPUne' m i al P reZerVa^ V> ZJSe e a > ?*» S^V
d im - n u l u i , el avea u n u l pe care -1 băgase în b u zu n ar
sest ea^a> P en tru e v en tu a lita tea că se ivea o ocazie să
0 cî°are ^ ?ec^ n fa ^ot:o Ş1 sa ^aca dragoste cu ea.
adună ^ m a^ tarziu > ° ridică astfel în c â t rochia i se
lui, Cu In | Uru^ taliei. Ea îşi trecu braţele pe după gâtul
cp ^ Ic*°arele înfăşurate în jurul soldurilor lui în vre-
el lntră în ea.
176 Bella Andre

Ea îi gâfâi n u m e le şi el îi găsi g u ra şi i-0 sărută


era m ai m u lt d e c â t u n s ă ru t. Şi ce făceau era cu
m ai m u lt d e câ t o p a rtid ă rap id ă . mu’t

L im b a lu i C h lo e u m e z i lo c u l de pe umărul În­
de u n d e îl m u şcase d e u n te n d o n când explodasem
b raţele lui.
-N -a m v ru t să te rănesc. Părea u lu ită de ce îi făcuse
N-am m ai făcu t aşa ceva p â n ă acum .
M ai m u lt d ecât b u cu ro s că ea în cep ea să se lase dusă
de val cu el, C h ase spuse:
- T u eşti cea care se alege cu v â n ătă i de la uşă dacă nu
te bag im ediat în baie.
C u picioarele încă în fă şu ra te de m ijlocul lui, o cărâ
p rin casă spre d o rm ito r. M ergând m ai departe spre baie,
o ţin u în aceeaşi poziţie în vrem e ce p o rn i apa şi verifică
dacă era suficient de caldă.
- Perfect.
D upă ce îi scoase rochia şi su tie n u l, o băgă în cadă.
Ea nu părea dornică să-i dea d ru m u l.
- N u intri si
I tu?
La început, el n u spuse nim ic, d o a r o so rb i din pri­
viri. Ii plăcea felul în care se ţinea de el. Să fie cu ea era
atât de firesc, atât de bine. C hase ştia că n u putea fi cu o
femeie care îşi petrecea toată viaţa făcându-şi griji de ce
m ânca, dacă avea sau n u celulită sau ceva carne în plus
pe abdom en. Petrecea toată ziua cu o a m e n i obsedaţi de
lucrurile aflate la vedere.
în cred erea în sine firească a lui C h lo e , ce părea să
revină cu fiecare oră ce trecea, şi frum useţea ei autentică
erau an tid o tu l perfect la tot acel narcisism . îi plăcea fap*
tul că ea nu-şi făcea unghiile, ca nu se epilase inghinal
total, că ninşi vopsise p ărul şi nu-şi albise d in ţii. A ră ta
aşa cum trebuia să arate o femeie.
-T e uiţi ţintă la m ine.
Dragostea din ochii tăi 177

- D a . Şi eşti a tâ t d e a d o ra b ilă , în c â t o să m ă u it şi
mai m ult.
Ea roşi.
-V in o cu m in e în cadă!
Dar, c h ia r d a că e ra d is p e r a t să in tre în ap ă cu ea,
toată ziua se g â n d is e la d is c u ţia p e care o av u seseră
de dim ineaţă.
- îţi am inteşti de p rim a seară c ân d te-am găsit în cadă?
- C h ia r n u cred că o să p o t u ita v reo d ată.
- Eşti din n o u în cadă. Se opri. Şi acum , n e cu n o aştem
mai bine.
- C u siguranţă, spuse ea în cet.
întrebarea p lu tea n e ro s tită în tre ei: C e s-ar fi în tâ m ­
plat în acea seară dacă ar fi avut în c re d e re în el? Şi exista
o şansă ca ea să aibă su fic ie n tă în c re d e re în el p e n tru a
face ce îi cerea el să facă?
Exista un singur m o d d e a afla.
-M -am în tre b a t de su te de o ri c u m altfel s-ar fi p u tu t
desfăşura n o ap tea aceea, îi sp u se el cu voce joasă.
Şi apoi văzu - expresia îi era m a rc a tă d e u n n o u val
^ excitare. U itân d u -se la apă, îşi lin se buzele şi in sp iră
a ane. C ând îşi ridică d in n o u o c h ii sp re el, era cu to tu l
a ta-o făptură senzuală d in cap p â n ă -n p icio are,
fia * CC nU a^ aiT^ d ă d u răgaz să-şi trag ă răsu-
aciuT lna^n te a^ sP u n e : C re d că o să m ă s ă p u n e s c
tru aJ y ° Cea era răg u şită şi m ai că era d e a ju n s p en -
ţj-g - ace sa u ite d e to t şi d e to a te şi să in tr e în a p ă
înapoi* ° ^ n ° U Peste e ^* sch im b , se sili să se d ea
chjUvet~Uî Un Pas în că u n u l, p â n ă c â n d se s p rijin i d e
N s â n cj -*1 ScoaSLi trico u l şi răm ase aco lo gol, cu erecţia
tindea ** PUternic Pe a b d o m e n , u itâ n d u -se c u m ea în-
în ace^na S ă »a sâP u n u l-
fi trebyjf *‘>I*ma seară c â n d d ă d u s e p este ea în cadă, ar
u,n it|jn j S P*ece im e d ia t. D a r n im ic n u l-ar fi p u t u t
-a naiba, p u te a să se p răb u şească to a tă casa
jyg BellaAndre

în ju ru l lor, şi el a r fi s ta t ţ in t u it locului, incapabil -


facă altceva d e c â t să se u ite cu a d m ira ţie la Chl0e. ' a
în seara asta, se afla d in n o u în baie, uitându-seCUrn
ea începuse să se săp u n ească încet, senzual, între picioa
rele d ep ărtate. Avea pielea n e te d ă , coapse şi gambe
m oaşe şi degete ad orabile.
în cet, îşi lăsă d in n o u p ic io ru l în apă, apoi îl ridică
pe celălalt.
Erecţia lui era vie, la u n pas d e a-i târî restul corpului
direct în cadă. Ş tiin d că tre b u ia să se p rin d ă de ceva ca
să nu se repeadă la ea, ap u că u n p ro so p de pe raftul de
lângă el şi îl strânse cu p u tere.

C h lo e nu tre b u i să se u ite la C h a s e p e n tru a simţi


forţa am etitoare a d o rin ţei lui c h ia r d in cealaltă parte a
i >a *

încăperii. îi plăcea cât de p u te rn ic ă se sim ţea, întărâtân-


d u J în felul ăsta. Şi îi plăcea că o d o re a la fel de m ult pe
cât îl dorea şi ea pe el.
„ D o a m n e “, îşi spuse ea cu u n g e a m ă t ab ia înăbuşit,
„ce b in e o să fie cân d în cele d in u rm ă va veni şi el
în cadă“.
Era atât de te n ta n t să cedeze acelei d o rin ţe , să arunce
» *
săpunul şi să în tin d ă m âna d u p ă acest b ă rb a t nem aipo­
m en it care stătea în cealaltă p arte a băii, u itân d u -se la ea
cu o d o rin ţă absolută.
D ar aşteptarea avea să facă acel m om ent să fie şi mai
dulce.
C u toate astea, trebuia să se chinuiască, efectiv, să îşi
m enţină vocea calmă în vreme ce c o n tîn u a ’să joace jocul
lor senzual.
-A co rd ă-m i d o a r o secundă, da? Şi apoi, p o ţi să-mi
dai prosopul ăla. Nu-şi p u tu suprim a u n zâmbet c â n d se
uită la el şi spuse: Nu te deranjează să aştepţi nu-i ?
-N u . ’ ' ia ? a ‘
Dragostea din ochii tăi 179

Fără a se o b o si să-şi ascu n d ă rânjetul auzind cât de


gâtuit sunase acel cu v ân t scurt, cufundă săpunul de la­
vandă în apă. A p o i în cep u procesul lent de a se săpuni
pe gât şi apoi m ai jos şi to t m ai jos.
Sfârcurile în c e p u se ră deja să i se întărească sub pri­
virea lui, dar, pe c â n d se ap ro p ia to t m ai m u lt cu clă-
bucul, n u p u tu cred e cât de sensibilă îşi sim ţea pielea.
Aproape ca şi cum o singură atingere a degetelor săpu­
nite - şi d o rin ţa devastatoare d in ochii lui Chase - ar fi
de ajuns ca să-i strige d in n o u num ele.
Săpunul îi alu n ecă d in m ână, şi apa o stropi pe faţă.
Vocea lui C h ase se auzi d in partea cealaltă a băii, joa­
să şi aproape disperată.
-C re d că să p u n u l ţi-a alu n ecat în tre picioare.
Ea n-avea h a b a r ce-i veni, cum de pusese stăpânire
pe ea atât de rep e d e o sed u cţie desfrânată. Dacă exis­
tase vreun m o m e n t în care reticen ţa - şi team a - să-şi
facă apariţia, a tu n c i acel m o m e n t sosise. Era prezent. Şi
adevărul era că o m are p a rte d in ea era şocată de felul
în care d o rin ţele ei ascunse îşi făceau apariţia una după
alta în prezenţa lui C h ase... şi că ea efectiv le perm itea
să iasă la iveală.
Lucrul intelig en t şi raţio n al de făcut era să curm e pe
loc jocul, în a in te d e a escalada. A r trebui să facă to t
ce putea să ascu n d ă de C h a se adevărul despre ceea ce
era ea, ar trebui să se asigure că el n u avea să poată veni
ta ea într-o zi flu tu râ n d adevărul p e n tru a-i face rău.
Dar, când îşi ridică privirea spre el, pur şi sim plu nu
Putu găsi un m od de a asocia toate acele tem ei i cu băr­
batul frum os care strângea d in răsputeri prosopul. Şi, la
Urma urm ei, tru p u lu i ei nu-i păsa acum de tem erile ei
ascunse sau de fap tu l că el n u era de nasul ei cu stilul
*Ul de viaţă extravagant, în vrem e ce ea abia trăia de pe
0 2i Pe alta ca ospătăriţă. N u când o astfel de satisfacţie
8uPerbâ o aştepta în braţele lui.
180 Bella Andre

De aceea se su rp rin se sp u n â n d :
-P o a te că o să am m ai m u lt n o ro c dacă o -
patru labe. 3 Caut în
C hase scoase u n şu ierat p lin de suferinţă.
- N u su n t sigur că o să supravieţuiesc.
M işcându-se încet, cu grijă, în cada lunecoasă si ]• .
de spum ă, ea se ridică p â n ă cân d ajunse în genuni*
De pe sâni îi picura apă. C ă u tâ n d în apă săpunul, s p ^ '
-A h , uite-1, nem ernicul ăsta m ic şi lunecos.
O clipă mai târziu, se puse în patru labe, ridicându-se
din apă suficient cât să sim tă u n cu ren t de aer rece între
coapse, peste abdom en, în ain te de a lua săpunul şi a se
aşeza din nou în genunchi.
îl putea auzi pe C hase cum respira greu în timp ce îsi
dădea părul ud de pe piept şi um eri cu m âna liberă, apoi
îşi dădu cu săpun pe gât, pe braţe, pe abdom en şi în cele
din urmă pe sâni.
Dădu cu săpun pe un sân, şi, când sfârcul i se întări si
mai mult, el gemu. Adevărul era că C hloe abia îşi putea
înăbuşi propriul geamăt de dorinţă pe când întrebă;
- E totul în regulă, B unăciune .7
N-avea nici o idee cum reuşise să în treb e pe vocea
aceea calmă.
El scoase un râset gâtuit la auzul poreclei. Porecla pe
care i-o dăduse în acea prim ă noapte, când intrase peste
ea în cadă.
Totul e perfect. Vocea lui nu era chiar atât de calmă
ca a ei. Făcu semn spre tru p u l ei gol. O să fii extrem
de curată.
a, aşa avea să fie. P entru că nu term inase încă.
Mici pe departe.

nă aăInâcâce n?i T ^Clabucu


pc piept. -f ^ af>ă' nest-A
se scurse ridicS
o* • ¥ tUr'
Şi abdomen. P e sam ’ coaste
Dragostea din ochii tăi
181

Când se clăti pe piept, luă săpunul în mână şi se uită di­


rect la Chase. In m axilar îi zvâcnea un m uşchi şi mâinile
îi erau încleştate pe prosop. Nu-i putea vedea erecţia în
spatele prosopului, d a r n-avea nevoie.
-M a i e o zonă pe care treb u ie să o spăl bine. Nu-şi
luă ochii de la a d m ira to ru l ei sexy pe când se ridică să
se echilibreze pe g en u n ch i, p e rm iţâ n d aerului mai rece
să-i mângâie pielea. îşi d e p ărtă genunchii uşor, apoi luă
săpunul şi îl puse ch iar sub buric.
Chloe sim ţi că era to ată n u m ai term inaţii nervoase.
Săpunul îi alunecă d in n o u , d a r de data asta n-avea să-l
mai recupereze de pe fu n d u l căzii. Avea disperată nevoie
să se atingă, şi răsuflarea îi ieşi d in plăm âni ca un şuierat
pe când îşi trecu degetele peste sex.
-N u te opri!
Răsuflarea lui C hase se auzea la fel de rapidă ca a ei.
Ea se mângâie în continuare, degetele alunecând prin
umezeala ei, până când sim ţi cum trem urul i se năştea în
adâncul fiinţei. Brusc, el fu acolo cu ea, trupul lui masiv
înfăşurat în jurul ei, căldura lui alungând orice urm ă de
răceală. Cu o mişcare dură, intră com plet în ea, şi ea se
împinse spre el la fel de tare, d o rin d u -1 şi mai adânc,
Şi mai aproape.
Apa stropea toată baia pe când el o ţinea pe loc cu o
roână pe după talie în vrem e ce intra în ea iar şi iar, şi
ea cerşea mai mult, mai mult, mai mult, până când orgas­
mul cu care îl aţâţase, u n it cu al lui Chase, se amplifică
A I f 7

flfr-atât încât îi in u n d ă to t sufletul ca un val.

Chloe îi zâmbi în vrem e ce o ştergea, şi lui Chase îi


P ăcu felul în care se sp rijin ea de el în loc să se înde-
Scrteze>aşa cum făcuse înainte. O ridică şi se m ută pe
* * * din colţul d o rm ito ru lu i, cu ea în poala lui. Ea
k emui la el în braţe ca o pisică satisfăcută.
Preciez că ai încredere în mine.
^g2 Bella Andre

Ea înălţă capul de la p iep tu l lui. îngrijorarea -


ru pe faţă pe când spuse: 11 reapi
- îm i placi, C hase. M ult. Dar...
Mai bine şi-ar fi ţin u t gura. A r fi trebuit să Se b
de ce făceau şi să-i acorde m ai m u lt tim p. Dar, la ^
el era pregătit acum. Şi voia ca şi C hloe să fie 1
- Ştiu că încă nu ai încredere deplină în mine. Qi*'
dacă nu-m i place asta, înţeleg. C el p u ţin , aşa Cx^
Aşteptă ca ea să spună ceva despre ce i se întâmplase
dar, cum ea nu zise nimic, el se sili să îşi înăbuşe d e za ^
girea. Dar înţelese că o dăduse în bară când cuvintele îi
zburară din gură: N u vreau o relaţie fără obligaţii.
Ea înţepeni brusc în poala lui şi încercă să se retragă.
Aşa cum el ştia că avea să facă.
- Dar asta a fost înţelegerea noastră.
-N u , eu n-am fost niciodată de acord.
-B a da!
-T u ai vrut fără obligaţii, şi eu am sperat că te voi
convinge de contrariul. Exact cum sper că o să-ţi îngădui
ca într-o zi să ai deplină încredere în m ine.
-N u sunt în căutarea unei relaţii. Ştii asta.
- Da, dar nu ştiu de ce. Spune-mi ce s-a întâmplat.
- N-am fugit de un tip ca să sfârşesc p rin a mă arunca
direct într-o relaţie cu un altul, începu ea, şi el putu
simţi reţinerea din vocea ei, putu vedea cât de mult
voia să încheie discuţia după liniile care îi apăruseră la
colţurile gurii.
îşi ridica m âna să-şi acopere din n o u obrazul, şi
el se abţinu cu greu să nu pună m âna peste a ei s-o
tragă înapoi.
N-o admirase însă niciodată mai m ult ca acum, când
ea lăsă mâna jos şi spuse:
- Dar ai dreptate. Nu e corect din partea mea să fiu
atât de misterioasă. Să nu-ţi spun ce s-a întâmplat. Oftă,
Dragostea din ochii tăi
183

si ochii i se um plură de um bre. Pe scurt, am fost mărita-

tă, Şi n'a fost grozav>


-C h ia r de la început?
ga clătină d in cap.
-N u. La început, părea m inunat. Mă rog, cel puţin,
părea în regulă, strâm bă d in nas. Sincer, mi-am pus’în­
trebarea asta de o sută de ori. De ce m-am îndrăgostit de
D ean de la b u n început? Inspiră adânc, ceea ce o făcu
să tremure toată. Ştii ce cred că am înţeles? întrebă ea
cu voce slabă.
Mai bucuros decât putea spune că în sfârşit ea îi vor­
bea astfel, el răspunse blând:
- Ce anume?
-C â n d ne u itam la fotografia cu m em brii familiei
tale şi tu îmi vorbeai despre ei... Vocea i se stinse pe
moment, înainte de a continua: Am vrut şi eu asta. Atât
de tare. Voiam să fac parte dintr-o familie afectuoasă şi
amuzantă, care să mă iubească.
-Ai fost singură la părinţi?
Ea încuviinţă d in cap.
- Dar n-a fost n u m ai asta. Părinţii
I mei n-au fost ni-
ciodată atât de deschisi > cu sentim entele lor. Stiu
i că mă
iubesc, dar nu-mi am intesc să-i fi auzit vreodată spunând
asta. Nu-mi am intesc prea m ulte îmbrăţişări.
Lui Chase i se frânse inim a de mila micuţei fetiţe care
sălăşluia în C hloe şi care tânjea după acele îmbrăţişări.
Voia să compenseze fiecare dintre îmbrăţişările pe care
nu le primise, chiar d in clipa asta, îşi spuse el trăgând-o
mai aproape de pieptui lui.
-C ând l-am cunoscut pe Dean, eram tânără şi proas-
tâ şi căutam disperată acea afecţiune. îşi ridică ochii să-l
Privească. S-a dovedii că am avut nişte instincte groaz-
nÎ.ce ~ cel p u ţin , când m-am am b iţio n at să cred că e
? evărat ceva ce n u era. R idică d in um eri ca şi cum
ncerca să bagatelizeze totul. La început, a fost drăguţ.
184 Bella Andre

Şi eu eram aşa fericită că în sfârşit sim ţeam că avea


cineva. Că făceam p a rte d in tr-o echipă. Dar nu e ^ Pe
de fapt, o echipă. D upă câţiva ani, D ean a început s ă ’
controleze - ce făceam, cu cine m ă întâlneam. îi p[ ^
să m ă afişeze ca pe u n o b iec t drăguţ. La fel Cum ^
casa lui elegantă şi m aşina lucioasă. Eu eram doar un
alt lucru drăguţ pe care să-l scoată din dulapul încuiat si
să-l arate lumii.
Chase voia să-i sp u n ă lui C h lo e o mie de lucruri di-
ferite despre cât de p ro st fusese fostul ei soţ. Voia să-i
spună că nu era vina ei că îl considerase un bărbat mai
bun, mai cumsecade decât era de fapt. Voia să se înfurie
pe nedreptatea cu care fostul soţ o tratase.
Dar Chase nu voia să facă sau să spună ceva ce ar fi
determinat-o să se oprească d in a-i vorbi. Aşa că se sili
să-şi înghită vorbele şi să întrebe doar:
- Când te-ai decis să pleci .7
- într-o zi, stăteam la club cu câteva dintre soţiile pri­
etenilor lui, cu care efectiv n-aveam nim ic în comun,
şi mi-am dat seama că fusesem în întregim e asimilată
de el. Am încercat să discut cu el despre asta, dar nu
A

era interesat să asculte. înghiţi cu greutate. A fost prima


dată când m-a speriat.
Chase se strădui să-şi oprească m uşchii din a se în­
corda de furie.
- Ce a făcut.7
-N im ic fizic. Dar a început să bea d in ce în ce mai
mult, şi era ca şi cum nu asculta nimic din ce-i spuneam.
ând m-arn trezita doua zi dimineaţă, toate materialele
pe care e foloseam la cuverturi dispăruseră. Ţesăturile.
Maşinile. Tot.
* data asta, Chase nu se putu abţine să nu spună:
~ ^e nenorocit!

cele din ma* t‘/’IZIU’ c^ncl acceptasem în


urma cum avea să arate restul vieţii mele pustii
Dragostea din ochii tăi 185

bărbat care de fap t nu mă iubea, am in te n ta t


c „ Ap divorţ si m-am m u ta t in districtul Lake.
„ rtiu n e a a e u i v .
C u m va, ai ş tiu t ca n u era sig u r p e n tru tin e să

râ n iâ ijc ^ se ^ ap oi ge opri) în c ru n tâ n d u 'se . Poate.


că de aceea am sim ţit că treb u ia să plec. Se în-
Poat' ci mai m ult. îm i place m ult oraşul San Francisco,
cruntaşi“ • • i
-• use ea, d ar am sim ţit ca aveam nevoie s-o iau de
la în cep u t. N u voiam b an ii lui, ci doar să îm i recapăt
libertatea. L ibertatea de a lucra la cuverturile mele.
Libertatea de a-mi alege prietenii. C hiar şi libertatea de
a purta jeanşi jerpeliţi sau pantofi ce nu au num ele unui
designer scris pe ei. A p a rta m e n tu l m eu n-a însem nat
niciodată acasă pentru m ine, deşi mi-am dorit asta. Deşi
aveam nevoie de acest lucru. O ftă. D ar era în regulă.
Mi-am spus că până la urm ă aveam să fac din acel loc un
cămin, pentru că m-am gân d it că reuşisem să intentez
acţiunea de divorţ, să-l părăsesc şi să mă mut. N-am auzit
de el timp de luni întregi, aşa că m-am gândit că accepta­
se divorţul.
> îsi duse »m âna la obraz si atinse » vânătaia, ce '
aproape dispăruse. Evident că n u a fost aşa.
- Ce s-a întâm plat în noaptea când te-am găsit?
Chase abia p u te a ro sti c u v in te le p rin tre d in ţii
înclestati.
} I
Ochii ei se întunecară.
-Mă pregăteam să zugrăvesc livingul, când am au-
Zlt Pe cineva la uşă. El p u tu sim ţi şocul acelei am intiri
emanând din m uşchii ei încordaţi. Dean stătea acolo, şi
jţin fost atât de surprinsă să-l văd, că l-ani lăsat să intre
^ s^ mă gândesc, fără ca m ăcar o clipă să mă gân-
sc că nu eram în siguranţă cu el. D ar apoi, mi-am
mu]^ama că era beat. N u ştiu cum putusem uita cât de
Poate *n timp, dar asta s-a întâmplat. Nu ştiu,
p[gr Ca m'am forţat să u it lucruri pe care nu-mi făcea
ere să mi le am intesc.
•jg^ Bella Andre

- E firesc, Chloe.
D ar ea nu părea să-l audă, în vreme ce retrâ'
întâmplase cu fostul ei soţ. ce Se
-E l mi-a zis: „N-o să scapi de mine. Eşti a mea“
puteam crede că avea tupeul să vină în oraşul und
mutasem, să stea în m ijlocul apartam entului ^
să-mi spună aşa ceva. N u rn-am gândit să nu mă ^ '*
vez, să nu spun că nu su n t a lui. Tam zis să plece, ca
să vorbim mai târziu, când n^avea să mai fie beat. ’ °
Chase ştia ce urmase.
- Nu-i nimic mai rău p en tru un om beat decât sâ
audă că e un beţiv.
Ea încuviinţă din cap.
- Mi-a spus să tac din gură şi a mai zis că a făcut
greşeala de a trece cu vederea prea m ulte când eram
căsătoriţi şi că de data asta n-avea să o mai facă.
Chase repetă cuvintele:
- De data asta.7
Ea închise ochii.
- Cuvintele lui exacte au fost: „Tu vii acasă cu mine
chiar acum. Şi de data asta o să faci ce o să-ţi spun eu
« r •«
sa raci .
Chase abia putu înăbuşi un şir de înjurături pe când
ea continuă:
-N u mai fusese aşa până atunci, nu mă speriase ni­
ciodată în halul ăla. Dar nu voiam să bat în retragere,
nu voiam să creadă că mă mai putea controla. Aşa că
i-am zis că eu eram deja acasă. I-am spus că nu aveam
să merg nicăieri cu el şi că voiam să plece. în clipa aia.
Cuvintele ei făcuseră şi mai mult rău. El s-a pierdut cu
firea şi m-a înşfăcat de păr şi, când am dat să mă feresc,
mi-a tras un pumn.
îşi ridică mâna spre obraz, dar el era deja acolo cu
mâna lui, cuprinzându-i pielea moale, dorind al naibii
Dragostea din ochii tăi
187

de mult să nu mai fie niciodată rănită. Ştiind că nu voia


că fie vreodată rănită,
caea i. - c ,
_ Pentru o clipa, am fost uluită. C h ia r nu puteam
crede ce el tocm ai făcuse asta. Mă to t aşteptam să în­
ceapă să se scuze, să ad m ită că îşi pierduse controlul.
D a r privirea lui nu trăd a nici urm ă de regret. Era ca si
cUm în sfârşit ieşise victorios, uitându-se la urm a pe care
mi-o lăsase pe faţă. M ă tem eam atât de tare că avea să
mă lovească din n o u sau chiar mai rău, încât n-am mai
gândit. Am apucat cea m ai apropiată cutie cu vopsea şi
am aruncat-o înspre el. Şi, în vrem e ce el era la pământ,
mi-am luat geanta şi am fugit.
T r e m u r a în vrem e ce îi descria scena şi el detestă că îi
ce ru se să îi spună, că o făcuse să retrăiască totul.
- Chloe, scum po, eşti în siguranţă acum.
Ea închise ochii.
-Ştii ce am făcut to t tim pul cât am condus prin ploa­
ie? M-am to t în treb at de ce su n t atât de proastă. Probabil
de aia am ajuns în şan ţ. P en tru că n-am fost atentă la
nimic în afară de vocea d in m intea mea care spunea că
ar fi trebuit să m ă aştept la asta.
-S ă cauţi b in e le d in o a m e n i nu-i n icio d ată ceva
prostesc.
Ea deschise ochii.
- Dar să fii orb şi naiv este. Ii d ărui u n surâs ce nu
i se oglindea şi în ochi, în a in te de a-şi m uta m âna de
b faţa ei la a lui. Ş tiu că ai ghicit câte ceva d in toate
astea im ediat ce mi-ai văzut vânătaia de pe obraz. D ar
■ţ* mulţumesc sincer că n u m-ai fortat să sun la politie.
f\ V ' *
sa sun. Ştiu că trebuie. M ăcar o dată-n viaţă trebuie să
u P t pentru m ine. P en tru viaţa mea. Şi ştiu în adâncul
*ry' rne^e Po t câştiga lu p ta asta.
>n clipa în care C hase o cunoscuse pe C hloe, fiecare
^Puls de a proteja pe care îl avea ieşise la iveală. Voia să
ă şi să se o cu p e de to t p e n tru ea.
188 Bella Andre

N ic io d a tă m ai m u lt d e c â t îsi dorm *
• - • - ’ Cd in r ;n
venea să se suie în m aşină, să plece să-l cau a,sta [•
şi să se asigure că n u avea să se m ai apropo Pe t,câl0s
de ea, să se asigure că n u u rm a să mai aibă ^ H t a
ocazia s-o atingă. n’cH ta
D oar că, la naiba, ştia că, să facă asta - să o în^ *
strâns pe C hloe şi să se asigure că totul avea să
şi uşor p en tru ea de aici încolo - ar fi aproape Ja f j
rău ca felul în care fostul ei soţ îi furase libertatea 6 ^
C um să găsească u n m od de a o iubi fără a-i în*k
dorinţa de a fi liberă .7 U?l
- O să câştigi.
Ştia cu fiecare fibră a fiinţei lui.
Vârfurile degetelor ei se plim bară pe buzele lui.
-A i atâta încredere în mine, spuse ea încet. Suntasa
bucuroasă că tu ai fost cel care m-a găsit
Dar am ândoi ştiau că asta nu schimba nimic. Pentru
că el nu-i putea spune p u r şi sim plu: „Hei, ştii ceva?
Cred că eşti pregătită pentru o nouă relaţie“. Nu când
ea zisese foarte clar că nu era pregătită.
De parcă i-ar fi citit gândurile, ea spuse:
- Deci, dacă nu pot fi prietena ta, asta-i tot .7 Cuvintele
ei erau rostite încet, dar lim pede. Şi adăugă cu calm:
Asta înseamnă că s-a term inat .7
Chase nu fusese nicicând atât de indecis între ceea ce
voia si> ceea ce stia
» că ar trebui să facă. Dar Chloe tocmai
fusese complet sinceră cu el, în ciuda tuturor motivelor
pe care le-ar fi putut invoca pentru a nu avea încredere
în el.
Şi el îi datora acelaşi lucru.
-A r trebui să spun da, scrâşni el. Dacă aş avea măcar
o brumă de minte, aş spune că da, s-a term inat, li luă
mâna într-a lui. Dar evident că sunt la fel de netrebnic
ca oricare alt bărbat, căci gândul de a nu te mai atinge,
e a nu te mai săruta, de a nu mai face dragoste cu tine...
Dragostea din ochii tăi 189

. jpctă stom acul, ca strâns de un pum n invizibil,


î «e inciLvLÎ
i • nu-nii p ot im agina aşa ceva.
c uită în ochii ei, ştiind că ai lui erau întunecaţi şi
• la fel ca ai ei. C hase ştia că n-ar trebui să con-
a* a o forţa să-i dea lucruri pe care ea nu era nici pe
tinUerţe pregătită să i le dea, chiar pe când spunea:
Dacă alegerea e în tre a lua ce eşti dispusă să-mi dai
~a pleca, aleg asta. Te aleg pe tine. Aleg orice eşti
SaU ă să îm părtăşeşti cu m ine. C hiar dacă n-o să mă
niciodată d in a d o ri de la tin e m ai m u lt decât sex
°PfeS‘ it C hiar dacă întotdeauna o să vreau să te
nemaiPorn “ , .
fac să te răzgândeşti.
-C hase, eu...
El îi Puse un deget Pe uze'
_ Stju c§ nu eşti pregătită şi ştiu că n-ar trebui să te
forţez. Ştiu că sună nebuneşte să se îndrăgostească cine­
va atât de repede. Ştiu că pare că nu are nici un sens,
dar la naiba, nu-mi pasă dacă e o nebunie. Şi nu-mi pasă
dacă are sens sau nu. Nu po t înăbuşi ce simt. Şi nu mă
pot împiedica să te iubesc.
Ochii lui C hloe se făcură mari la auzul cuvântului
iubire, şi, o clipă mai târziu, când se ridică din poala lui
cu o forţă bruscă şi aprigă, Chase se strădui din răsputeri
s-o lase să plece.
cap itolu l 14

Chloe fusese sinceră. D ureros de sinceră.


La fel fusese şi C hase.
Ea se oferise ch iar să plece. încercase să fie onorabilă,
la fel cum fusese şi el cu ea.
D ar C hase era realist. La fel ca ea. Şi am ândoi ştiau că
legătura lor fizică era de n eco n testat. De neoprit.
-Ş tiu că n u vrei să auzi că m ă îndrăgostesc de tine,
spuse el încet. D a r asta n u face să fie m ai p u ţin adevărat.
Ah, D oam ne, n-ar tre b u i să vrea să audă că el se în­
drăgostea de ea, n u cân d o speria de m oarte să ştie cât
de intense erau s e n tim e n te le lui. Şi to tu şi, n u p utea
nega căldura ce se răsp â n d e a în ea ştiind cât ajunsese să
însemne p e n tru el.
Acum, el stătea în faţa ei. A şteptând.
Existau u n m ilio n de scuze pe care le putea invoca, o
duzină de m in c iu n i pe care ar p u tea încerca să le spună.
Dar nu putea.
- M-am să tu ra t să m ă m in t. N-o p o t face. N u cu tine.
Acceptarea se auzi în a in te ca ea s-o po ată retrage, şi îşi
dori să fie curajoasă.
Din fericire, e ra m a i u ş o r să fie curajoasă cu C hase
decât cu o ricin e altcineva. P e n tru că ştia c-o iubea.
“ A devărul e că n ic i e u n-o să m ă p o t c o n tro la în
Preajma ta. A d ev ăru l e că, deşi nu-ţi p o t da ce vrei, chiar
acă ar tre b u i să te las să-ţi găseşti o fiin ţă capabilă să
jje 'ubească aşa cu m m e riţi să fii iubit, n u vreau să plec
e ®ngâ tine. Să las asta. N u-ţi p o t da ce vrei. în acest
m°nient însă, n u s u n t cap ab ilă d ecât de sex.
^2 BellaAndre

Ah, Doamne, ce era în neregulă cu ea? De Ce


să se implice mai mult decât putea să facă faţă? Se ^
-A tu n ci, uite ce o să facem. îi întinse o mână n
facem m ult, foarte m u lt sex. Se opri, cu o e x p r e s ^
rioasă. D ar nu înainte de a te sim ţi mai bine. Nju
când nu încetezi să mai trem u ii d in cauza a m in tir i
acelei nopţi- îi ridică o m ână la buze. îmi pare râu c'
te-am făcut să te întorci acolo, Chloe. îmi pare atât de ^
-Trebuia să ştii, îi spuse ea.
Şi, surprinzător, se sim ţi ceva mai uşurată pentru că
îşi împărtăşise povestea cu cineva care ţinea la ea. Care
ţinea profund şi sincer la ea.
Se apropie şi se lăsă cuprinsă în braţe.
-M ă simt m ult mai bine, îi spuse ea.
- Nu-i nici o grabă, zise el, deşi am ândoi ştiau că era,
pentru că zilele lor îm preună erau num ărate. Şi ea nu
voia să piardă nici o altă secundă gândindu-se la ce făcu­
se Dean. La naiba, nu jurase că el nu avea să îi răpească
şi asta?
-C red sincer că sunt nouăzeci şi nouă la sută ajunsă
acolo, spuse ea. Crezi că mă poţi ajuta să recapăt şi acel
unu la sută?
Chase se uită fix la ea pentru un lung m oment, îna­
inte ca gura lui să afişeze un zâmbet păcătos de sexy. Şi
apoi, buzele lui alunecară pe ale ei atât de uşor, că ea
aproape nu-i simţi sărutul.
Dar trupul îi reacţionă instantaneu.
Câteva secunde mai târziu, o sărută din nou. La fel
A

de uşor» încerca so. sârutc şi ea, dar el se trase înapoi


înainte ca ea să reuşească. încă un sărut, prea blând şi
rapid ca ea să poată face mai mult decât să-l aştepte.
Nu, la naiba! Dacă aveau să facă chestia asta cu „doar
sex , nu-1 putea lăsa s-o sărute aşa seducător De acum
înainte, trebuia să aibă grijă ca lucrurile să fie doar de
natură fizică, nu şi emoţională.
/

V
Dragostea din ochii tăi
193
Să facă sex, nu dragoste.
Sărutări fierbinţi m ai degrabă decât dulci.
Uimitor- ştia exact de u n d e să înceapă.
„Hai s ă -
gl jj dădu un alt săru t din acelea uşoare.
-Mergem-
încă un sărut.
-Afară.
Asta opri în sfârşit atacul am eţitor, şi ei îi trecu prin
minte că el încercase s o sărute până când se supunea.
0 blândă capitulare.
Şi, ah, dacă făcea asta destul tim p, dacă îi dădea su­
ficiente săruturi d in astea dulci ce-i tăiau răsuflarea şi îi
făceau inima să bată ca n eb u n a de dorinţă, ei bine, era
posibil ca el să sfârşească p rin a-i smulge o promisiune
pe care ea nu era pregătită s-o dea.
0 promisiune în schim bul plăcerii.
Chase îi spusese că n u avea să renunţe. Dar şi ea era
fermă pe poziţie. Aşadar, dacă el voia să facă astfel încât
seara asta să fie despre em oţie, ea avea să se asigure că ei
aveau să se rezume doar la aspectul fizic.
Hotărârea ei deveni ferm ă chiar când el îi oferi o
altă sărutare d in acelea dulci ţin tite direct spre inimă.
Trăgându-se înapoi, îl duse spre uşile duble şi afară în
balconul d o rm ito ru lu i. N-avea nevoie să-i audă între­
bările pentru a şti că el se în treb a ce naiba punea ea
la cale.
Păi, n-avea decât să aştepte şi să vadă.
In ultima clipă, ea îşi dădu seama că aveau nevoie de
un lucru înainte de a părăsi camera.
“ Unde sunt prezervativele?
. COada ochiului văzu cum erecţia lui creştea.
geantă.
'la unul!
-^4 BellaAndre

îi zâmbi, un zâmbet ce părea păcătos, diferit h


era de rău. Cel puţin, unul. 1•Dar
El miji ochii, şi un muşchi de pe falcă îi zvâcn-
(Ju-i porunca. ' au%
Ea îi aruncă încă un zâmbet păcătos, împreunâ
atingere a mâinii pe barba ce începea să-i acopere* |U°
- Nu-ţi place să-ţi spun ce să faci.7 aCa-
- D im potrivă, răspunse el, cu voce aspră şi ^ .
îmi place chiar m ult. ’ a>
La naiba, ea încerca să ţină lucrurile în frâu aici. Ej
n-ar trebui să poată schim ba com plet toate astea doar cu
câteva cuvinte.
Aerul nopţii păstrase destul din căldura zilei, dar era
suficient de răcoros încât ea să îl simtă pe pielea încinsă
Era bine-venit, o trezea raţiunea. Suficient cât să-şi poată
m enţine scopul, dar nu cât să poată pune capăt şederii
ei aici cu Chase.
Când ieşiră, ea se întoarse spre el luându-i prezerva-
tivele din mână - el era evident un bărbat optimist şi
extrem de viril, având în vedere câte luase cu el - şi le
puse pe balustrada balconului, la îndem ână.
Se uită la el pentru un lung m oment, la felul în care
el stătea în faţa ei sub lumina lunii, complet încrezător
în goliciunea lui. Bineînţeles că era. Orice bărbat - orice
om - atât de frumos ar trebui să fie încrezător.
El o luă de mână, şi degetul mare îi desenă mici cer­
curi în palmă.
-A m ştiut din clipa în care te-am văzut.
- Ce... Ar trebui să oprească asta, să se întoarcă la joc.
Dar gura o trădă cu o altă întrebare: Ce ai fi putut şti?
- Nimic, răspunse el, complet sincer. Sinceritate ce îi
reduse imediat la tăcere orice fel de protest. El continuă:
Şi totul.
Ea nu înţelese.
Sau, mai degrabă, nu voia să înţeleagă.
Dragostea din ochii tăi 195

Ţrebuia să m en ţin ă lucrurile la u n nivel simplu. Sex


51pasiune- Asta era legătura lor. Asta era tot ce putea fi,
până când înţelegea ce se întâm pla în viaţa ei si revenea
L d ru m u lcel b u n ....................
-Suntem compatibili în pat, îi spuse ea şi apoi, ca
să se asigure că rămâneau doar la partea fizică, adăugă:
Qe voiai să-mi faci în noaptea aceea, pe veranda casei
fratelui tău?
Ochii lui o sfredeleau cu o nouă intensitate.
-Stii exact ce voiam să-ţi fac.
-Arată-mi, Chase!
0 clipă mai târziu, el o lipi de balustradă, cu o m ână
în părul ei şi cealaltă pe şold. Stătuseră aşa îndeajuns
de mult încât ea să ştie că lui aşa îi plăcea s-o ţină.
Si
» ei îi plăcea. A tât de m ult. In braţele
* lui sim ţea
* o
plăcere m istuitoare. D ar şi alinare. U n sen tim en t de
siguranţă că el avea s-o ţină întotdeauna aşa cum trebuia.
Nu prea strâns. Nici prea lejer.
Din fericire, gura lui coborî chiar atunci pe a ei, alun-
gându-i gândurile.
Nu crezuse că el p u tea s-o sărute m ai bine decât o
făcuse deja. Ah, cât greşise!
Sărutul era mai pătim aş, mai intens, m ult mai pericu­
los decât oricare de până atunci.
Nu putea respira, şi nici măcar nu-i păsa că îşi pierdea
controlul asupra realităţii, p e n tru că toată atenţia i se
concentră asupra gurii lui, asupra felului în care lim ­
ba lui găsea cele m ai sensibile locuri, asupra faptului că
dinţii lui ştiau exact un d e să muşte, cât de tare s-o aţâţe.
Ş' apoi, ah, D oam ne, făcu exact ce m ai făcuse: o sărută
Pe obraz, apoi pe gât, spre scobitura claviculei.
Aşteptarea o făcu să trem ure chiar înainte ca limba
u'BSă-i alunece pe piele.
Îşi ţinu răsuflarea doar ca să lase aerul să iasă cu un
$u*erat când el o atinse.
196 Bella Andre

- Adorabila Chloe!
Lauda lui seducătoare era o şoaptă chiar deasupra i
bului urechii, şi ea se înfiora când dinţii |ui 0 ^
apăsară uşor în carnea delicata.
-N u nvai muşcat acolo.

îi scăpă un scâncet când îşi dădu seama că era nebună


__ j - „x îl i i -' wa
să creadă că îl putea dirija pe Chase. Blândeţea lUj nâ
excludea puterea pe care o avea asupra emoţiilor ei. nu
Linse muşcătura înainte de a se muta spre umăr
Nu crezuse niciodată că putea fi sensibilă în acea zon*
a trupului.
Cât de incredibil de tare greşise!
Chase înălţă capul.
- Prea multe haine.
Ea era pe punctul de a deschide gura să-i aducă amin­
te că era goală, când înţelese: el se prefăcea că refăceau
ce se întâmplase cu două seri în urmă. Dăruindu-i fan­
tezia, la cererea ei.
Degetele lui se mutară pe umerii ei, unde fuseseră
bretelele rochiei. încet, deliberat, dădu la o parte brete­
lele imaginare.
- Ridică-ti
> braţele!
>
N-avea nici un m otiv să ridice braţele.I N-avea nimic
pe ea, nici o rochie de care să vrea să scape. Sânii îi erau
deja dezgoliţi - şi excitaţi - în faţa lui Chase.
Ar fi fost de ajuns pen tru ea dacă ar fi întins-o şi ar
fi posedat-o pe podeaua de lem n a verandei, chiar aco­
lo şi atunci. Dar, ah, nu era m ult mai plăcut să joace
jocul ăsta?
Să se prefacă.
Şi să se piardă într-o ameţitoare aşteptare.
1 c r * o A. . . 1 . - '
Mişcându-şi
i i » braţele
» si mâinile ca si
» cum încerca sa
w
scape de bretelele unei rochii, ea le ridică şi se scutura,
aşa cum făcuse cu două seri în urmă.
începu să-şi lase jos braţele când C hase spuse:
„ Exact aşa.
Aştepta s-o c u p rin d ă p an ica, d o rin ţa să-şi lase bra-
je jos. Prom isese că nu s.\ea. să o măi ţintuiască
locului şi se ţin e a de p ro m isiu n e . D ar nu-i cerea să
facă aproape acelaşi lucru? Şi n-ar trebui să sim tă alt­
ceva decât am eţitoarea căldură ce o cuprindea din cap
până-n picioare?
-Frumos.
îsi plimbă degetele m âin ii libere peste rotunjim ile
sânilor, şi ea se arcui sub atingerea lui. El începu să de­
seneze cercuri uşoare pe pielea ei. încet, m ult prea încet,
se apropie de pielea în creţită ce tânjea disperată după
atingerea lui.
-Chase, gemu ea când, în loc să-i dea ce avea nevoie,
el îşi îndreptă atenţia spre celălalt sân.
-Mmm?
Nu-şi ridică privirea de la cercurile chinuitoare pe
care le desena pe carnea ei. Braţele ei trem urau din cau­
za felului în care le ţinea, dar nu şi le coborî.
-Te rog, imploră ea, am nevoie... îşi muşcă buza când
el ajunse aproape de vârf, apoi se retrase şi îşi trecu de­
getul pe adâncitura dintre sâni.
Se opri cu m âna acolo, chiar în centrul pieptului,
unde inima bătea atât de tare pentru el, apoi se aplecă
înainte ca ea să-şi poată p u n e creierul în mişcare şi o
sărută încet.
Temeinic.
Posesiv.
Părul de pe pieptul lui o atingea pe sâni, înnebu-
nind'Q şi mai tare.
, Şi apoi, înainte să se poată mişca sau să poată clipi ori
mplora, lăsă capul jos şi o prinse cu gura de un sfârc. Ea
re ui să-şi lase jos braţele ca să se poată sprijini de el,
198 Bella Andre

ca să-l p o a tă a p u c a d e cap să-l ţin ă acolo ~ ^ d


acolo! - în vrem e ce el îi oferea plăcerea după care ’ ^
T o tu l se rez u m a la a tin g e re a lim b ii pe trupul ta^ ISe-
raia fie rb in ţe lii în a b d o m e n , răsu flarea caldă pe ^ Spi'
ei. C h lo e p ie rd u n o ţiu n e a tim p u lu i când el îi l i n j ? 111
şi îi d e z m ie rd ă fie c are p ă rtic ic ă a s â n ilo r - sfârcuri?**
curbele, a d â n c itu rile , p ă rţile în tu n e c o a se de dedesubt’
sp a ţiu l d in tre co aste. Şi a p o i, se m u tă m ai jos> ţn ’
n u n c h i, ţin ân d -o de m ijloc cu m âin ile lui mari şi putJ ’
nice, tin ân d -o acolo ca s-o devoreze.
L im ba, buzele şi d in ţii n-aveau m ilă când îi distru­
geau sufletul, d o b o râ n d u -i ap ărarea cu fiecare părticică
d in piele.
Şi apoi, îi desfăcu şi mai m ult picioarele înainte de
a o acoperi cu gura, şi ea se ţinu de el cu toată puterea,
ştiind că nu avea să supravieţuiască acestei plăceri, că
era prea mare, prea atotcuprinzătoare, m ult prea dulce
să fie adevărată.
Să fie a ei.
I se păru că aude cuvintele: „Ai gust divin“, şi apoi
limba lui intră mai adânc în ea, înlocuind degetele,
trimiţând-o într-un alt imposibil orgasm.
Picioarele începură s-o lase, dar el era acolo, ţinând-o
strâns.
N-o lăsa să cadă.
Mai târziu, avea să îşi permită să se mire de faptul că
stătuse goală puşcă într-o podgorie unde putea apărea
oricând cineva, cu faţa unui bărbat între picioarele ei,
strigând atât de tare, încât să fie auzită de oricine s-ar fi
aflat acolo. Şi care ar fi ştiut exact ce se petrecea.
Dar acum, în seara asta, cum să-i poată păsa de ceva.7
Nu când tot ce conta era plăcerea.
Nu. Nu asta conta. Nu chiar.
Era Chase.
El era cel care conta.
Dragostea din ochii tăi 199

Gândul o străpunse direct în inim ă în vreme ce el


isCă, ridicându-se. M âinile lui erau pe şoldurile ei
d o săru tă. Ea îşi simţi propriul gust pe buzele lui;
i mai m u lt decât atât, îl gustă pe el. Gustă foamea
, j Dorinţa lui.
Gustă cât de m ult ţinea la ea.
Cât de mult o iubea.
Voia să se îndepărteze de acel adevăr, de el, de tre-
tul ei, de propriile tem eri, dar, chiar dacă el n-ar fi
ales acel m om ent să spună „întoarce-te pentru mine,
fată adorabilă“, chiar dacă m âinile lui n-ar fi ajutat-o
să facă asta, ea n-ar fi avut nici o şansă să-l părăsească
chiar atunci.
El o avea trup şi suflet.
Si nu doar datorită orgasmelor.
Câteva clipe mai târziu, ea era cu faţa spre viile lumi­
nate de lună, şi el îi punea mâinile pe balustradă.
9
-Tine-te, îi spuse el încet, seducător. Şi nu-i da
drumul.
Ea voia să creadă că el vorbea despre balustradă, dar
ştia la ce se referea.
Voia ca ea să aibă încredere în el. Voia ca ea să creadă
că dragostea lui era de ajuns pentru a-i schimba viaţa.
începu să lăcrimeze chiar când simţi cum excitaţia
îi sporea doar auzind cum C hase rupea folia de
la prezervativ.
- Esti
i sit mai frumoasă asa » decât ştiam
» că vei fi.
Ea întoarse capul, şi o adiere uşoară îi mişcă părul
când se uită la el peste umăr.
- Chase.
El se poziţionă pentru a o penetra, atât de fierbinte şi
de tare, încât ei nu-i veni să creadă. îşi ţinu răsuflarea,
aşteptând momentul când el intra în ea, când îi umplea
nii doar trupul, ci şi inima.
Dar el rămase nemişcat, cu ochii intr-ai ei.
> 7
200 Bella Andre

. - Te iubesc, Chloe.
Ea icn i când în cele d in u rm ă el o n0s j .
îi căzu în faţă, şi ea se ţin u de balustradă sH Capu|
dădea el, îm pingându-se în el la fel de tare. U, Ce'‘
se m işcară de la şo ld u ri pe talie, şi curând palm i '
fură pline de carnea ei excitată. e 'ui
N iciodată. Nu făcuse niciodată ceva atât de dec d
A tât de indecent. A tâ t de delicios. ent’
A tât de frum os.
Ea alesese să facă sex în aer liber pentru a se asi&u
ra că lucrurile aveau să fie exclusiv la nivel fizic. Ceva
superficial.
A r fi trebuit să fie im posibil ca ei să-şi adâncească le-
gătura făcând sex în picioare, pe un balcon. Ar fi trebuit
să fie de neconceput ca ea să se sim tă chiar mai apropi­
ată de el când el o făcuse să se îndoaie peste balustradă
cu sânii în m âinile lui, în vrem e ce se împingea în ea
tare, adânc.
Dacă vreodată existase un act ce trebuia să se rezume
la sex, ăsta era, un bărbat şi o femeie care fuseseră doi
necunoscuţi doar cu câteva zile în urm ă, disperaţi şi ga*
fâind în vreme ce ajungeam îm preună la orgasm.
Si
I cu toate astea...
Cumva, era minunat. A tât de frumos, încât avea ochii
plini de lacrimi.
A
Şi inima îi era mai plină decât fusese vreodată.
Intr-o perfectă armonie, el îi ciupi un sfârc în acelaşi
moment în care îşi băgă între picioarele ei degetele ce­
leilalte mâini.
Ea se spulberă.

Chase o ridică în braţe şi o duse în dorm itor. Ea avea


ochu închişi şi, când clipi încercând să-i deschidă, el o
sărută pe o pleoapă.
-Şşşttt. Un sărut şi pe cealaltă. E vremea de somn.
Dragostea din ochii tăi
201

£a se ghem ui şi m ai strâns lângă el, pisicuţa lui isto


vită de sex-
Iar şi iar, ea îl uluia,
îl făcea să se sim tă sm erit.
Felul ei ludic de a fi, dispoziţia ei de a-şi asuma riscuri
în ciuda trecutului ei... El nu era sigur că ea conştientiza
că îi arătase toate acele lucruri afară, pe balcon.’
Ştia că ea voise să-i dovedească faptul că se putea juca
Je-a „doar sex“. în schim b, avusese încredere în el - în
ea însăşi făcând ceva diferit. îndrăzneţ.
Sexul în cada de baie fusese uluitor.
Sexul pe balcon, cu C hase văzând-o cum se apucase
de balustradă atât de tare, că i se albiseră încheieturile,
cum abandonase co n tro lu l şi se împinsese în şoldurile
lui să-i prim ească şi m ai adânc... N u exista un cuvânt
pentru ce îi putuse face.
Mă rog, poate exista.
- Dragoste.
Ii şopti pe obraz şi o sim ţi că se mişcă încet, chiar
când era aproape adorm ită.
El ar fi fost perfect m u lţu m it dacă ar fi făcut sex doar
în pat. Ei bine, nu perfect m ulţum it, dar chestia era că
sexul obişnuit cu C hloe era de un milion de ori mai bun
decât sexul n eb u n cu oricine altcineva.
Doar că adevărul era că C hloe era o femeie căreia îi
plăcea - care avea nevoie, care dorea - aventura. El nu
era sigur că ea îsi dăduse deja seama. Dar el ştia. Şi voia
v * A
sa trăiască acele aventuri cu ea. Lângă ea. In ea.
O întinse pe pat, cu capul pe pernă, şi, când ea nu-i
dădu drum ul - nici pe jum ătate adormită nu putea să
se lupte cu ceea ce era în tre ei -, el se strecură sub pă-
tură cu ea. Ea se mişcă şi se cuibări lângă el, aşa cum
ormiseră în u ltim ele două nopţi: spatele ei pe faţa
ui> Şoldurile ei g h em u ite pe erecţia lui perm anentă.
'«i

202 Bella Andre

Ea îi trase braţele în jurul ei şi se cuibări mai


aproape de
el cu un oftat mulţumit.
Adorabilă.
A lui.
cap itolu l 15

încă o zi.
încă o noapte.
Chloe m ai avea încă 24 de ore să fie cu C hase în
acest basm. V oia ca fiecare d in tre acele ore să dureze
o veşnicie, ştia că avea să le num ere până când avea să
sune alarma şi să plece.
Trebuia să plece. P entru că, aşa cum îi spusese cu o
seară în urm ă, trebuia să facă asta de una singură.
Nu-i aşa?
Toată ziua, pe când lucra cu ceilalţi, când mersese să
vadă cum se sim ţea Alice şi constatase că era m ult mai
bine, în m intea lui C hloe nu se învârtise decât asta.
La început, fusese uşor să-şi spună că trebuia să stea la
distanţă de C hase p en tru că toţi bărbaţii erau răi.
Ceea ce se dovedise a fi com plet ridicol. Pentru că,
în vreme ce fostul ei soţ era, cu siguranţă, un dezaxat,
Chase n-avea n im ic rău în el. N ici într-un m ilion de
ani nu-şi putuse im agina că avea să găsească un tip ca
el pe marginea şoselei, în mijlocul unei furtuni cu grin­
dină, în ceea ce crezuse a fi cea mai groaznică noapte a
vieţii ei.
N-ar trebui să creadă că el ar putea să se îndrăgosteas­
că de ea. Nu în decurs de trei zile.
N-ar trebui să revadă iar şi iar în m inte acel m om ent
când el îi spusese: „Te iubesc“.
Pierdută în gânduri, îşi încleştă mâinile pe şireturile
corsetului pe care-1 strângea pe Amanda.
“Vrei să mai sug burta?
Chloe se încruntă. Care burtă?
Bella Andre
204

-N u . E perfect aşa.
A m anda se uită la ea.
- încep să mă îngraş.
-N u ! în adâncul m inţii ştia că trebuia să se abţin“
să se calmeze. D ar petrecuse prea m ulţi ani auzind^
pe Dean spunându'i asta. Nu putea suporta s-o audă pe
Am anda zicând asta despre ea însăşi.
- Eşti frumoasă, A m anda.
Dar, deşi vedea că fetei îi plăcea complimentul, nu îl
credea cu adevărat.
C ând A m anda se depărtă, C hloe îşi dori din tot
sufletul ca ea să creadă în p ro p ria frum useţe. Voia
S'O salveze pe A m anda de ani de ură faţă de ea însăşi.
De relaţii nereuşite. De bărbaţi care nu eram demni nici
măcar de un m inut din tim pul ei... cu atât mai puţin
de ani.
Simţea ochii iubitului ei aţintiţi asupra ei, şi atracţia
lui Chase era atât de pu tern ică, în câ t nu se putu
abţine să nu-i întoarcă privirea, întrebându-se dacă asta
era ea pentru el. Era doar o femeie pe care el era dis­
perat s-o salveze, pentru că, în adâncul sufletului, el
era un protector?
Nu. Ştia că nu trebuia să gândească aşa. In special
pentru că el nu făcuse niciodată vreo încercare de a-i
lua puterea.
în schimb, nu-i dăduse el uneltele prin care să se sim-
tă mai puternică? N o rugase el să-şi folosească talentele,
abilităţile să creeze frumuseţe? Să devină mai puternică?
Şi
» atunci adevărul o lovi ca nişte
i cărămizi ce îi cădeau
pe cap dintr-un cer perfect senin: nu Chase era cel care
credea că trebuie s-o salveze, s-o protejeze, astfel încât să
nu mai trebuiască să înfrunte vreodată pericolul.
Ea făcea asta de una singură.
Ascunzându-se aici în podgorie, ezitând să sune
la poliţie, evitând să înfrunte faptul că era necesar
Dragostea din ochii tai 205

'sească u n m od de a se apăra de Dean odată ce

Sa; g3să fie din noU pe COnt pr°Priu-


Exact asta făcuse în căsnicie. Se ascunsese de adevărul
. -Hi situatiei, pentru că i se păruse mult mai dure-
^ f r u n t e adevărul.
r° Stând în m ijlocul viei cu C hase, care era to t cu ochii
ea înţelese că el n u m erita să fie târât în necazurile ei.
Î L i râ n d avea să fie d e m n ă de el învăţând cum să se
Si, Pana c . „ c. , , .
descurce singura, nu putea ti cu el cu adevarat.
C hiar a tu n c i se auzi la rad io m elodia Single Ladies a
lui B e y o n c e , şi A m a n d a o t r a s e s p r e f e te le c a r e în c e p u s e '
- -5 danseze în m in u n a te le lo r rochii de mătase,
ra sa
Lui C hloe îi plăcuse în to td e a u n a să danseze, îi plăcea
să'Si simtă m uşchii cu m în c e p să se relaxeze şi să se în­
călzească. Soarele era încă sus pe cer, revărsând căldură
peste ei, şi, când elasticul ce-i ţinea coada de cal căzu, îşi
scutură părul şi îl lăsă să i se m işte în ju ru l feţei.
Pe când dansa, iar Sara o lua de şolduri să se legene
împreună, Chloe aproape că putu pretinde că ultimii
zece ani nu existaseră. Da, se ascundea de realitate, dar
faptul că stătuse cu Chase, cu tinerele manechine şi cu
echipa lui în aceste câteva zile reuşise să înlăture straturi­
le care nu ar fi trebuit să existe acolo de la bun început.
Da, ştia că acest sentim ent de libertate şi bucurie era
trecător, ştia că necazurile o aşteptau undeva, departe
de această lume de basm acoperită de viţă-de-vie, dar îi
rămăseseră câteva ore de bucurie, nu-i aşa?

-E chiar frumoasă.
Chase se întoarse şi o văzu pe Ellen stând lângă el.
Părea efectiv vrăjit în vreme ce o urmărea pe Chloe dan­
sând cu manechinele.
Dar era mai mult decât frumuseţea ceea ce îl împiedi-
ca să-şi ia ochii de la ea.
2Q5 Bella Andre

Zi de zi, m in u t de m inut, se transform a. Deja c


un fluture, chiar şi stând pe marginea şoselei, udă 1 6
că, cu acea vânătaie oribilă ce-i păta pielea’ catife/0^ '
Deci nu era ca şi cum ieşea din cocon. 6 ata-
Mai degrabă, culorile de pe aripile ei deveneau
strălucitoare, magnifice, pe când grijile, temeri le nP ^
le purta cădeau una cate una.
-Ş i trup, şi suflet, încuviinţă el.
Ellen rămase lângă el, am ândoi privind dansul
Surprinzător, era prima dată când dădea peste ea în
timpul şedinţelor foto. Ca şi cum ar fi avut grijă să stea
departe de el.
Simţindu-se prost pentru întorsătura de situaţie din
prima noapte, el spuse:
- Chiar îmi pare rău pentru...
Ea puse mâna pe braţul lui, şi atingerea ei se simţi
ciudat. Greşit. C ântecul se term ină, şi, când Chloe se
uită intr-acolo şi îi văzu îm preună, expresia i se crispa.
Ellen îşi luă repede mâna şi îi făcu semn.
- Bună, Chloe!
Chase se uita Ia gura lui Chloe, care se curba intr-un
zâmbet ce nu era pe de-a-ntregul sincer, pe când se apro­
pia de ei.
- Hmm, spuse Ellen, pare foarte posesivă în ce te
priveşte.
Chase n-avu timp să-i spună că era o chestie reciprocă
înainte ca Chloe să ajungă lângă ei.
- Bună, Ellen!
Ellen îi zâmbi.
- Uau, ai un păr superb!
Chloe clipi, evident surprinsă de complim ent.
-M ulţumesc .1
tânii " !nteti' dându'i o suvită
pe raţa. Chase întinse m âna, îşi trecu degetele orin
• Vlfa matasoasă şi i-0 dădu după ureche.
Dragostea din ochii tăi 207

Mai degrabă sim ţi decât auzi cum răsuflarea ei se ac­


celerează pe când se priviră ochi în ochi. A şteptase toa­
tă ziua s-o atingă din n o u , aşteptase ocazia să-şi um ple
simţurile cu delicateţea ei, cu m ireasm a ei dulce, cu sen­
zualul răspuns natural. Ea ridică o m ână şi i-o acoperi pe
a lui apăsându-i palm a de obraz, ca o reacţie instinctivă
la atingerea lui.
Până când Ellen rupse vraja întrebând:
- Cum vi s-a p ă ru t să fiţi aici săptăm âna asta?
Chloe lăsă jos m âna lui ca şi cum s-ar fi ferit de ciu­
mă şi se îm bujoră şi m ai m ult. Evident, abia acum îşi
dăduse seam a că ea şi C h ase răm ăseseră îm b răţişaţi
în faţa lui Ellen.
-A fost de parcă am trăit intr-un basm , spuse ea în ­
cet. Arătă spre m u n ţii cu p a n te dom oale acoperiţi de
vegetaţie veşnic verde. Trebuie să fie m in u n at să vii aici
la lucru în fiecare zi.
Ellen încuviinţă din cap.
- E chiar grozav.-Cu excepţia zilelor când avem o scor­
pie de mireasă care vrea să ştie de ce viţa nu-i toată în
floare pentru ziua cea mare. Dar, sincer, e singura ocazie
când e cam nasol.
Chase fu b u c u ro s s-o a u d ă pe C h lo e c h ic o tin d ,
neplăcerea pe care ea o sim ţise p e n tru că o văzuse pe
Ellen - care îl atinsese accidental - dim inuându-se.
A

Ii plăcea să vadă acel licăr de posesivitate în ochii lui


Chloe. îl iubea, de fapt. Se îndoia că ea îşi dădea seama
de asta - şi că se apropia d in ce în ce mai m ult de el,
fevendicându-l în faţa unei posibile rivale.
Poate că-i spusese în repetate rân d u ri că nu putea fi
cu el dar aşa îi vorbea m intea. Se părea că inim a ştia
mai bine.
Şi el ştia mai bine.
20g Bella Andre

-M arcus voia să vină să-şi ia rămas-bun de la totj ,


a fost solicitat pe neaşteptate în oraş, le spuse E ll^’ yT
transmite scuzele lui.
Chase avea o presim ţire legată de vizitele dese ale fr
telui său în oraş. întotdeauna încercase să nu aibă păre!
preconcepute legate de Jill, iubita lui Marcus. Dar ChaSe
n o plăcuse niciodată în mod deosebit. Nimeni din fami.
lia Sullivan n-o plăcea. Da, era frumoasă, dar frumuseţea
ei pălea în faţa stratului de gheaţă care o înconjura. Nici
băţul înfipt în fund nu ajuta prea mult.
Lui Chloe îi căzu faţa.
-A h , nu. C hiar voiam să-l văd înainte să plec, să-i
mulţumesc aşa cum se cuvine pentru că mi-a oferit un
loc unde să stau săptămâna asta.
îşi muşcă buza de jos, cărnoasă şi moale. Chase
nu-ş'i putu împiedica privirea să nu se îndrepte intr-aco­
lo, n-avea nici o şansă să-şi împiedice restul trupului să-i
răspundă la fel.
Nu dorise niciodată o femeie în felul ăsta. Nu doar cu
trupul. Nu doar cu mintea. Nu doar cu inima.
Ci cu întregul său suflet.
Ellen părea mai mult decât confuză.
- O să-l mai vezi, nu-i aşa, Chloe?
Chiar atunci, Sara strigă:
- Chloe, nu pot scăpa de prostia asta! începe să mă
scoată din sărite. Poţi să mă ajuţi?
Uşurarea se citi pe faţa lui Chloe când spuse:
-Trebuie să le ajut pe fete să se dezbrace. Mă bucur
că te-am revăzut, Ellen.
întinse mâna,1 si
i cele două femei îşi
* luară rămas-bun,
după care ea se întoarse şi fugi din faţa altor întrebări.
- Stai puţin, spuse Ellen încurcată. De ce să nu-1 mai
vadă vreodată pe Marcus? Nu sunteţi împreună acum,
tu şi Chloe?
Dragostea din ochii tăi 209

Chase îşitrecu 0mână prin Păr- Frustrarea pe care cu


„ ci'O stăpânise în timpul zilei îl rodea tot mai adânc
^ E com plicat
gjlen se uită din nou la C hloe, care desfăcea de pe o
„prhină rochia inspirată de tem a robiei.
niane * 1 i• j ^ ^*
^ jsju pare atât de com plicat daca mă întrebi pe mine.
La naiba, efectiv m-aţi pârjolit când v-aţi atins.
Chase ştia că Ellen avea dreptate. N -ar trebui să fie
nimic complicat când u n bărbat se îndrăgostea de o fe-
meje. Curios, în toţi aceşti ani în care femeile i se tot
prăbuşiseră în braţe, n-ar fi crezut niciodată că avea
să sfârşească aşa - cu el pierzându-şi inim a pentru o fe­
meie căreia îi era team ă să şi-o piardă pe a ei.
Si acum, tot ce mai avea era o ultim ă noapte să încer­
ce s-o convingă să treacă de la nu pot la pentru totdeauna.
Simţi din nou m âna lui Ellen pe braţul lui.
-C u câteva nopţi în urm ă, am fost puţin dezamăgită
că nu s-a întâm plat nim ic între noi, dar, sincer... Se uită
scurt spre Chloe. Sper să meargă bine cu voi. E o dulce.
Sunteţi o pereche frum oasă. Zâmbi larg spre el. Ce-ai
zice să rezerv un w eekend p en tru voi anul viitor, doar
aşa, pentru orice eventualitate?
Chase văzu pe loc o im agine a lui Chloe într-o rochie
lungă albă, aşteptându -1 înconjurată de viţa-de-vie.
-Succes, Chase!
Ellen plecă, şi el se întoarse s-o vadă pe Chloe cum
împacheta cu grijă o rochie folosită în acea după-amiază.
Nu se bazase niciodată prea m ult pe noroc, nu-i plăcea
să se bazeze pe ceva atât de incert, de imprevizibil. Se bi-
zu'se întotdeauna pe talen t şi pe m uncă intensă pentru
a ajunge unde voia să fie.
Dar, de data asta, lui C hase îi era teamă că norocul
era exact lucrul de care avea nevoie.
capitolul 16

C â te v a o r e m a i t â r z i u , C hloe îş i lu a r ă m a s - b u n d e Ia
toţi cei a f la ţi î n m a ş i n a c a r e s e î n d r e p t a s p r e p o r ţ i l e p o d ­
goriei S u lliv a n .
-C h ia r îmi pare rău că şedinţa foto s-a term inat.
P ărea melancolică pe când spunea: A însem nat atât de
mult pentru m ine felul în care voi toţi m-aţi inclus în
sesiunea foto.
-Ai fost o parte im portantă a ei, îi spuse Chase.
De data asta, ea nu îl mai contrazise şi nici nu încercă
să-şi subestimeze rolul, ci pur şi simplu zise:
-M-ai făcut să mă sim t valoroasă. în siguranţă. Toţi
au făcut asta. Şi m-am distrat aşa mult. îi zâmbi. în plus,
am simţit că mi-am făcut câţiva prieteni.
-Aşa e, răspunse el când se înapoiau în casa de
oaspeţi. Era în to td eau n a greu să term ine un proiect
bun. în special ăsta, care se dovedise a fi incredibil de
special. Dar, în acelaşi timp, era bucuros că acum rămă­
seseră doar el si» Chloe.
îşi împreună degetele cu ale ei, îi ridică o mână spre
gură şi îşi lăsă buzele să zăbovească pe încheieturile
degetelor.
-Vrei să ieşi la o întâlnire cu mine, Chloe?
In ochii ei sclipi surpriza.
-Am discutat deja despre asta.
-Nu vorbesc despre viitor. Doar în seara asta. Asta-i
tot ce-ţi cer.
El îi putea vedea nesiguranţa, felul în care se lupta cu
c7 0Ia- ?• cu ce simţea că ar trebui să facă.
n cele din urmă, spuse:
212 BellaAndre

-A m â n d o i ştim că p e n tru seara asta mă aj r

i se curbară in tr-u n u şo r zâm b et afectat. N u tr'eb le


plăteşti mai întâi cina. s$
C hase nu era preg ătit p e n tru scânteia de fUrj
aprinse în el la gândul că ea încă părea să creadă că ^ Se
era de ajuns p en tru el, n u era p reg ătit p en tru inJ ? CU!
ce-1 făcu s-o atace verbal: Su*
-A dică, vrei să facem sex .7
Ochii ei erau în d ureraţi pe când îşi ridică bărbia -
i • • Ş1ii
răspunse cu un cuvânt chinuit:
-D a .
El îşi coborî gura pe a ei, d a r şi atu n ci fu atent cu ea
în ciuda faptului că îi dădea jos p a n ta lo n ii şi chiloţii.
- Chase, gemu ea pe gura lui, grăbindu-1, apăsân'du-si
şoldurile pe mâinile lui, în tim p ce-1 ajuta s-o dezbrace!
El îi aprecie dorinţa, nevoia şi înţelese că era ia fel de
mare ca a lui.
-Ţi-am promis că-ţi voi da în to td eau n a ce vrei, zise el.
Spune-mi ce doreşti.
Pupilele ei erau dilatate, şi el p u tu vedea tot ce ea
încerca să blocheze, tot ce încerca disperată să-i ascundă.
-T e rog, doar ia-mă!
El îi descheie cămaşa, gura găsind sfârcul prin sutie­
nul de dantelă roz. în acelaşi tim p, degetele ei erau pe
fermoarul pantalonilor, trăgând, sm ulgând, şi apoi el
fu în mâna ei şi ea îl ţinu cu degetele lungi si subţiri,
mângâindu- 1. '
E! c pr° misese ° nce voia>jurase încă o dată să-i dea
totul. Şi chiar daca îşi simţea inima ca lovită de o bom­
ba vazand cum ea încerca să se distanţeze de el, îi ridică
şoldurile şi 11 spuse:
-Pune-ţi picioarele în jurul meu!
Intră în ea înainte ca vreunul din ei ci „ -
5i n u p u l ei Se s ti n s e , se în cM
I
Dragostea din ochii tăi 21

că ea îl voia în ea fără v re u n alt gând în m inte. Stia că


voia să p re tin d ă că în tre ei era d o ar atracţie.
Dar, la n aib a, n u p u te a .
C hiar şi p e n tru ea era clar că, deşi îi ceruse direct să
i-o tragă, el n u p u te a d o a r s-o posede ca un animal
-C h lo e .
Ochii ei, ce fu seseră strâ n s închişi, se deschiseră în­
cet, tulburi de p a siu n e . Şi to ată acea em oţie pe care nu
voia s-o sim tă. T o a tă e m o ţia pe care încerca s-o înde­
părteze p e n tru că n u a p ăru se în m o m en tu l şi în locul
potrivit. P en tru că n u era pregătită pentru asta. Pentru
că ea credea că tre b u ia să fie pu tern ică şi să plece a doua
zi dim ineaţă de lângă el.
-N u p o t s-o fac, scum po. N u p o t pretinde că e doar
sex. Chase treb u i să se u ite la fata ei, căci voia ca ea să
recunoască ad ev ăru l a ceea ce era între ei când spuse:
Te iubesc.
Ea îi suspină n u m e le în a in te de aA săruta ca şi cum ar
fi murit fără să ru tu rile lui.
Atunci, tru p u l lui p relu ă com anda, condus doar de
instinct, când in tră în ea, cân d ea se ridică pe el, apoi
coborî astfel în c â t fu ră com plet conectaţi.
Simţi cum m uşchii ei interiori se contractă o fracţiune
de secundă în a in te ca ea să icnească pe gura lui. Şi apoi,
capul i se d ă d u pe spate, şi C h lo e îşi îm pinse pelvisul
într^al lui, a b a n d o n a tă cu to tu l plăcerii, felului în care
trupurile lor luau foc şi ardeau îm preună.
Cumva, el îi sim ţi orgasm ul, fiecare mişcare şi strân
Soare fierbinte a ei. N u voia să trebuiască s^o părăseasca,
nu voia să fie nevoit să re n u n ţe Ia ea.
. ^ ai când ea îşi apăsă gura pe um ărul lui şi spuse cu
' antul »Dragoste“ a tâ t de în cet încât el aproape cni nu-
de zgom otul p ro p riei inim i în urechi, se pra v
nc°l°de m argini.
—«Vyţ

224 Beîla Andre

- Chase? O dusese pe canapea şi pusese o pătură Pe


ei. Ea abia dacă îşi trăsese sufletul. Ştiu că cer ^
asta, dar vrei s-o luăm de la capăt în seara asta? CU
îi’putu simţi zâmbetul pe ureche.
- Sigur.
Chloe se mişcă astfel încât să stea ridicată pe canapea
dar şi în braţele lui.
-A u plecat cu toţii, şi acum e m om entul ca eu sâ
spun: „Chiar o să-mi fie dor de toţi .
EI rămăsese cu ochii aţintiţi asupra ei.
-A sta e replica mea, nu-i aşa?
Ea ştia că el o necăjea şi fu uim ită de cât de înţelegător
era, în loc să se răstească la ea p entru că încerca să redu­
că doar la sex ceea ce era între ei.
- Da, e replica ta.
-S i mie îmi va fi d o r de ei, dar mă bucur că acum
suntem doar noi doi.
Ea voia să spună că-i părea rău p e n tru că-1 rănea.
Pentru felul în care continua să-l rănească. Pentru că nu
spunea şi ea că îl iubea.
Dar nu reuşi I decât:
- Mi-ar plăcea să ies cu tine, Chase. C ând el nu răs­
punse imediat, ea inspiră trem urat. Te rog să spui da.
Ochii lui erau încă întunecări,
i • încă intensi
» când zise:
-D a.
Pieptul ei şi stomacul... totul o durea. Tânjea după
acest bărbat minunat. Se sili să zâmbească.
-Probabil ar trebui să-mi pun o altă cămaşă.
Atunci, el se uită la ea şi păru să observe pentru pri­
ma dată ţesătura ruptă.
-A m fost prea dur cu tine. N-am vrut.
Ea îl reduse la tăcere cu un sărut.
-N u . Tu n-o să fii niciodată du r cu mine. Se ridică
in poala lui şi trase o rochie de pe ştenderul cu haine

v
A \\
Dragostea din ochii tăi 215

înainte de a ieşi d in living. îm i trebuie d o ar câteva mi­


nute să fac u n duş şi să m ă schim b.

Chase stătea cu capul sprijin it în m âini. C e naiba toc­


mai făcuse? A p ro a p e că o agresase. C hloe n u m erita să
fie tratată astfel. E ra preţioasă. A r fi treb u it să fie blând,
indiferent de circum stanţe.
Şi ar treb u i să înceteze să-i repete la nesfârşit cât de
mult o iubea. A sta d o a r în rău tăţea lucrurile. O făcea să
se simtă m ai în co lţită. Să sim tă m ai m u lt că lucrurile
îi scăpau de sub control.
Ştiind că ar sfârşi p rin a o poseda pe podeaua băii
dacă ar intra acolo, se duse în tr-u n a d in tre băile nefo-
losite de ei p ân ă atu n ci, să se spele. Era deja excitat şi
zvâcnea din n o u gândindu-se la C hloe goală, cu apa cur-
gându-i pe trup, chiar la capătul holului.
Dădu d ru m u l la apă rece şi se sili să răm ână sub jetul
îngheţat.
Voia cu ad ev ărat ca asta să fie d o a r o întâlnire. O
întâlnire adevărată.
Nu doar u n p relu d iu la m ai m u lt sex.
cap ito lu l 17

-U a u , e ulu ito r! exclam ă C h lo e. N u cred că o să mă


obişnuiesc v reo d ată cu priveliştea asta.
Stăteau la o m asă retrasă de la restau ra n tu l A uberge
de Soleil, sus pe d e a lu rile d in N ap a Valley, şi C hase
înţelegea p erfect la ce se referea ea. D ar nu priveliştea
era cea pe care el n u se să tu ra s-o adm ire.
Nu-şi putea lua ochii de la p a rte n e ra lui.
Chelnerul veni şi îi d ăd u fiecăruia d in ei o cupă de
şampanie.
-Fratele tău M arcus vă tran sm ite că speră să vă sim ţiţi
bine în seara asta la noi.
-A r fi tre b u it să ştiu că are ochi peste to t pe m untele
asta, spuse C h ase cu u n surâs pieziş, rid icân d p aharul
spre Chloe. P ro b ab il n o să m ă lase să-i fac cinste p ri­
etenei mele cu cina. în to td e a u n a încearcă să-şi afirm e
statutul lui de frate m ai m are. R ânji la ea. Trebuie doar
să ne asigurăm că vom co m an d a cele mai scum pe feluri
dt mâncare din m en iu .
Chloe scu tu ră d in cap, e v id e n t su rp rin să de gestul
fratelui lui.
-Trebuie să fie u im ito r să provii dintr-o fam ilie nu-
er°asă. Să ştii că în to td e a u n a cei dragi vor fi acolo
Pentru tine
pi . . . . ,
da" c 01 Sa1 sP u n a ca să fie cu el în sem n a că întregul
l0r y ulI*van 0 accepta - şi o proteja - ca pe una de-a
team-0*'1. ^ ea *nca un m otiv p e n tru care să nu se mai
j a niciodată.
pUtuSchin* , n e v râ n d să ru p ă vraja, spuse cât de vesel
218 Bella Andre

-Câteodată, e grozav. Câteodată, e o pacoste. A


am putea uita de Marcus şi de restul fraţilor mei n ^
0 clipă? ****
Ea se uită la el, ochii li se întâlniră, sclipind, pe când
încuviinţă din cap. ea
-S u n t daţi uitării.
- Bine. Pentru că te vreau doar pentru mine în Sea
ra asta.
- în seara asta, repetă ea, sunt a ta.
Pieptul lui se umplu de căldură - la naiba, tot sufletul -
doar auzind-o spunând acele trei vorbe.
„Sunt a ta.“
Chase ridică paharul.
- Pentru nopţi ploioase!
Ea ciocni cupa de a lui, m urm urând cu voce răguşită:
- Pentru nopţi ploioase!
El continuă să ţină paharul lângă al ei.
-Şi pentru o femeie foarte frumoasă, pe care furtuna
a aduS'O în viaţa mea!
Ochii ei erau înlăcrimaţi în vreme ce duse paharul la
buze şi luă o înghiţitură.

- Ştii, spuse ea ceva mai târziu, după ce savuraseră cea


mai bună mâncare pe care o gustase vreodată, poate că
asta e cea mai romantică cină la care am ieşit vreodată.
- M-am gândit că noi doi trebuia să avem de mult
parte de puţin romantism.
Chloe înclină capul uitându-se la Chase. Chiar
se uita.
La început, fusese prea u lu ită de această fru m u seţe
exterioară p en tru a vedea altceva. Şi apoi, evitase să-l
fixeze cu privirea, tem ându-se de ce ar p u tea vedea în
ochii lui atunci când se uita la ea... şi ce ar putea el ve­
dea reflectându-se spre el.
Dragostea din ochii tăi
219

Cum de nu p u te a vedea că o curtase în fiecare se­


cundă de când se în tâ ln ise ră pe şoseaua ploioasă şi îi
spusese să se urce în m aşina lui .7
Zâmbi am intindu'Şi acea prim ă noapte. C um îl dorise
împotriva propriei voinţe - şi îl plăcuse m ult mai m ult
decât recom anda precauţia.
îşi perm ise să p re tin d ă , p e n tru d o ar câteva clipe,
că asta era cu adevărat viaţa ei. Că C hase era bărbatul
cu care trăia de ani b u n i. C ă ieşeau m ereu la întâlniri
rom antice în restaurante vestite în Napa Valley.
Şi că era fericită, n u doar p e n tru o noapte. Ci pentru
totdeauna.
Pentru că era iubită.
Cu adevărat şi sincer iubită p en tru ceea ce era.
- încă un m otiv p e n tru care fotografiile tale sunt toa­
te atât de frumoase. Tu nu num ai creezi fantezia pentru
noi toti.
i Vrei
i si tu să crezi în fantezia asta,1 nu-i asa?
> Pe
cuvânt, probabil că to ată viaţa a treb u it să te aperi de
femei cu bete ) mari siI zdravene.
El afişă cea mai bună versiune a unui desfrânat.
- Un băţ realm ente m are a fost de ajuns.
Ea nu se putu abţine să nu râdă.
-Ţi-am servit-o, nu-i aşa?
Chelnerul veni să le um ple paharele cu apă, aşa cum
ceruse ea.
~Şi ceilalţi fraţi su n t ca tine? Mari şi duri la suprafaţă,
dar romantici şi blânzi pe interior?
Când chelnerul plecă, Chase se prefăcu rănit, punân-
^uli o mână pe piept.
“ Odată am găsit pe patul surorii mele un rom an în
Car<"Se vorbea despre oţel acoperit în catifea, cu referire la
*cula unui personaj. S u n t foarte sigur că ceea ce ai spus
u m-a redus la o bezea acoperită de catifea. C helnerul
n-o să mă mai privească niciodată în acelaşi fel.
Bella Andre
22O

C hloe râse din nou, destul de tare încât câteva c


să se întoarcă să adm ire perechea frum oasă din c o j ^
-F a p tu l că eşti am abil n u schim bă în nici un fej’f
tul că eşti un adevărat bărbat. aP-
- A firm a ţia asta ar fi a v u t u n im p a c t m u lt mai mar
dacă n-ai fi c h ic o tit c â n d ai ro stit-o , o in fo rm ă el, p l
ju m ătate în glum ă, pe ju m ă ta te în serios. ’ e
C h ic o tin d încă, ea spuse:
- îmi pare rău. Deşi n u s u n t sigură că îmi voi putea
scoate vreodată din cap bezea acoperită de catifea - sau
imaginea asta.
- P lă n u iesc să m ă a sig u r m a i tâ rz iu că o să dispa­
ră, p ro m ise el, în o c h i Iu c in d u -i c ă ld u ra laolaltă cu
am uzam entul.
-V reunul dintre fraţii tăi bine făcuţi su n t romantici
ascunşi? O să fie secretul nostru.
Nu se putea abţine - îi plăcea să audă despre fraţii şi
surorile lui, imaginându-şi cât de frum os trebuia să fie
să stii că întotdeauna te susţineau. Să râzi împreună cu
I
ei. Să glumeşti. C hiar să te şi cerţi.
Chase clătină din cap.
- Sunt destul de sigur că viteza cu care schimbă par­
tenerele nu se încadrează la rom antism . Excepţie face
Marcus. El e singurul care a ieşit din jocul ăsta, deşi aşa
era şi el înainte s-o cunoască pe iubita lui.
-V iteza cu care schim bă p a rte n e re le . C h lo e se
sili să-şi potolească brusca zvâcnire din stom ac şi încer­
că să-şi păstreze vocea lejeră. A tâta vrem e cât toţi cei
implicaţi ştiu cum stau lucrurile, bănuiesc că e în regulă.
Dar Chase o citi instantaneu.
-N-am de gând să te mint. Eram şi eu cam la fel.
Ea înghiţi, urând chiar şi doar gândul ca Chase să se
uite la o altă femeie. Să sărute o altă femeie. Să atingă o
altă femeie. Să facă dragoste cu o altă femeie.
Stomacul i se răzvrăti, şi puse jos furculiţa.
Dragostea din ochii tăi
221

_ în regulă. A preciez că ai fost sincer.


£1 se în tin se peste m asă, luându-i o m ână într-a lui.
-H u mai vreau să fac aşa ceva. N u m ai vreau să fiu
tipul ăla.
£a voia cu disperare să-l creadă. D ar ştia d i n proprie
e x p erien ţă că n u era aşa uşor.
- Dar nu la fel şi acum ?
-N u.
- Ba da, îl co n tra zise ea. N e-am în tâ ln it, am făcut
sex, gata.
-T u eşti diferită, C h lo e. Eşti specială.
Supărată pe ea însăşi p e n tru cât de tare îşi dorea ca
basmul să devină realitate, /\
ea întrebă:
-C u m poţi şti asta? In cele p atru zile de când ne-am
cunoscut, noi doi am făcu t sex aproape în fiecare clipă
în care am fost singuri. Se cam potriveşte în scenariu,
nu-i asa?
t S u n t m ari sanse
9 ca tu să te duci la urm ătoarea
şedinţă foto şi să găseşti o altă fem eie care să nu se mai
sature de tine.
Putu vedea acel licăr de frustrare pe faţa lui. Acelaşi
care-1 făcuse s-o p o se d e lip ită de uşă cu câteva ore
în urmă.
De ce continua să-l preseze aşa? De ce nu putea accep­
ta că el chiar vorbea serios în ce-o privea?
Dar ştia de ce, ştia că în su fletu l ei îi era team ă că
era aceeaşi fată de 2 2 de ani care crezuse aburelile fos-
tului ei soţ, cuvintele lui frum oase, sentim entele despre
care dorise cu disperare să creadă că se găseau acolo...
51 sfârşise prin a se m ărita cu u n b ă rb at care n-o cunoş-
j.a sau plăcea - deloc. Pentru că, atunci când se gân-
j Se a casătoria ei, nu crezuse ea că fostul soţ o salvase
proPr°P*a viaţă? N-ar putea su p o rta dacă ar fi destul de
dp de disperată încât să facă aceeaşi greşeală
Qe două ori.
Belln Andre
222

în acea primă noapte, când Chase o găsise pe


„e şoselei, se temuse că el era prea bun ca să fie ^
" t Si acum, putea iura că em cu adevarat bun. .
Exista vreo şansă să se înşele?
C hloe nu stia ce aşte p ta sa sp u n ă Chase, dacă Sj
rreadă Că avea să o tragă într-un cotlon ca să-i dea încâ
1 lecţie despre cât de b in e le era rm p teu n ă, dar Cl]
l u r a n t â nu se aştepta ca el bage m âna în buauna.
„ 1 acoului, să scoată u n plic ş. sa-1 puna pe masă.
Se uită la el, apoi îşi ridică privirea spre Chase când

el SPNu m-am îndrăgostit de tine pentru că eşti atât de


frumoasă încât mă doate să mă uit la tine. Nu m-am
îndrăgostit de tine pentru că fac. drvrn dragoste. Deşi
îmi place la nebunie că e aşa. _
Ea înehiti greu. Acele trei fraze rntrara pe lista celor
zece Cele mai frumoase lucruri pe care un bărbat i le
spusese vreodată.
îi tremurară mâinile când lua plicul.
îşi dădu seama că înăuntru erau poze. Şi n era teama
să se uite la ele. _
Nu pentru că îşi făcea griji că nu arată drăguţ... ci pem
tru că aflase în aceste ultime zile că Chase vedea totul.
în special lucrurile pe care oamenii încercau din greu
să le ascundă.
în cele din urmă, băgă un deget sub clapetă şi scoase
teancul de poze.
în poza de deasupra teancului, râdea. Avea gura larg
deschisă şi capul dat pe spate, uitându-se la ceva de pe
telefonul Amandei.
-îm i arăta una dintre listele alea caraghioase cu o>
rectorul automat.
Prudentă, Chloe se uită la următoarea poză. Din nou
râdea, de data asta în mijlocul piscinei, după ce căzuse
Dragostea din ochii tăi 223

în apă vrem e ce încerca să ajute la aranjarea pălăriei


Amandei în u n g h iu l potrivit.
Zâmbi în ain te de a-şi da seam a că o făcea.
_M'am sim ţit aşa b in e cu toată lumea, spuse ea încet,
înainte de a se u ita la urm ătoarea poză.
Chase o p rin sese cân d vorbea cu M arcus, în acea
seară la petrecerea dată de el. Era relaxată din cauza vi­
nului şi îşi coborâse garda cu M arcus după o zi surprin­
zător de reuşită. Se vedea lim pede cât de disperată era
ca fericirea să poată p rin d e rădăcini din nou în inim a ei.
Descumpănită de ceea ce C hase îi arăta despre ea în­
săşi, se uită la urm ătoarea poză, una unde ea îm pache­
ta rochii, şi şase ţesături frum oase erau îm prăştiate în
poala ei.
Nu se văzuse n icio d ată arătân d astfel, nu se văzuse
niciodată visând.
Emoţiile am eninţau s-o cuprindă, aşa că luă altă poză
din teanc.
Ah!
Ce bine ar fi să înceteze cu ţesăturile, cu visarea, cu
disperata năzuinţă după fericire.
Ultima poză era din prim a după-amiază în podgorie,
când îşi ridicase privirea la sfârşitul zilei şi îl văzuse pe
Chase cu aparatul în d rep tat spre ea. îşi am intea groaza
resimţită
’ când conştientizase
> că nu-si
* ascunsese senti-
fentele faţă de el. S en tim en te pe care nici m ăcar nu
k putea înţelege, pentru că erau atât de brute, de noi.
^e pure.
'M ai întreabă-mă o dată cum de ştiu că eşti specială,
Chloe.
Pozele îi căzură din m âini pe masă.
-avea nevoie să întrebe.
hase îşi mişcase scaunul astfel încât stătea destul de
Ptoape cât să o ţină de m ână pe sub masă.
224 Bella Andre

- M ulţum esc, spuse ea în cet, cu gâtul încIe


emoţie. A fost o seară superbă. îşi linse buzele ş j f l ^ de
se de m ână. O noapte perfectă. ’ -strân-

Ah, D oam ne, avea să plângă, îşi putea simţi ¡a ■


cum se ad u n au , cum a m e n in ţa u să se reverse
trebuia era u n cuvânt drăgăstos, o privire din inim *Ce
t - si
era pierduta.
Se străduia din răsputeri să-şi ţină lacrimile, aşa că
băga de seamă că C hase se ridicase până când nu sim •
cum o trage de m ână. C lipind spre el încurcată, se ridică
şi-l lăsă s-o conducă prin încăpere cu m âna pe spatele ei
deopotrivă m ângâietor şi excitant. El o luă în braţe, si
dansară pe m elodia ce abia începuse, cântată de trupa
de jazz cu trei instrum entişti aflată în colţ.
- The Look of Love.
Chloe îşi ridică ochii spre el, surprinsă.
- Cântecul ăsta. .Aruncă o privire spre trupă, apoi spre
el, clătinând din cap. E aproape ca şi cum ar şti despre...
Vocea i se frânse înainte de a term ina fraza. Dar tre­
buia s-o term ine. Trebuia să recunoască fată
*
de ea însăsi.
>
Fată
> de Chase.
Cu vocea atât de moale, încât n u ştia dacă Chase pu­
tea s-o audă, şopti:
- E ca şi cum ei ştiu cum te uiţi la m ine. C um rn-ai
privit întotdeauna.
Şi acum ştia şi ea, după ce văzuse acea poză pe care el
i-o făcuse în podgorie în acea prim ă noapte, că era felul
în care şi ea îl privise de la b u n început pe el.
Cu dragoste.
Şi pe când o legăna cu trupul lui masiv şi puternic, cu
inima bătându-i lângă a ei, C hloe îşi lipi faţa de um ărul
lui... şi în cele din urm ă dădu drum ul lacrimilor.
Dragostea din ochii tăi
225

Chase nu se sim ţise n icio d a tă astfel, ca şi cum inima


frângea în ritm u l m uzicii, pe cân d C h lo e plângea
¡nS' t in vrem e ce d a n sa u
Voia să'i ofere to tu l. Voia sa-i om oare toţi balaurii.
• s-o ţină strâns lângă el şi să nu-i m ai dea niciodată
ZI mul- îi spusese că o iu b ea, d a r ştia că ea încă era
je părere că tre b u ia să plece p e n tru a dovedi că era o
persoană p uternică.
îi spusese că era n o a p te a perfecta, dar plangea.
întreaga lui viaţă, ştiuse în to td e a u n a exact ce avea de
făcut Femeile n u fuseseră o provocare prea mare, dar
acum înţelegea că se în tâ m p la se astfel p e n tru că până
¿cum nu-i păsase prea m ult.
Până când se îndrăgostise de C hloe.
Chase îsi dorea să existe u n răspuns sim plu, dorea să
se poată convinge că era la fel de sim plu cum ar fi fost
să-l distrugă pe fostul ei so ţ p e n tru că o rănise şi că, oda­
tă ce lichida am e n in ţare a la adresa bunăstării lui Chloe,
totul avea să fie b in e.
Dar de câte ori p o rn ise ră el şi fraţii lui să răzbune o
nedreptate faţă d e u n a d in su ro rile lor, doar p e n tru
a sfârşi prin a fi ei p e rso n a ju l negativ şi a o face pe ea
să strige: „Nu s u n t u n copil! C â n d o să mă laşi să mă
apăr singură?“
Cum naiba avea C h ase să o poată lăsa să plece şi să
facă ce credea ea că treb u ia să facă?
Şi cât de m u lt u rm a să-l urască dacă nu avea să o poa­
tă lăsa?
capitolul 18

Până să se te rm in e cân tecu l, C h lo e reuşise, slavă


D om nului, să-şi recapete c o n tro lu l asupra em oţiilor.
Bucuroasă că n u se fardase prea m ult, îşi şterse repede
lacrimile în vrem e ce C hase o conduse pe o terasă unde
mirosea a lavandă şi a rozm arin, com pletată de un teren
de bocce1.
-C â n d eram copil, îm i plăcea la nebunie să mă u it
la jocul de bocce, spuse ea încercând să revină la norm al
după ce plânsese pe um ărul lui. Mă strecuram spre par­
cul unde erau câteva tere n u ri şi mă uitam cum jucau
familiile.
-A i jucat şi tu?
Ea clătină din cap.
-N u oficial. Se părea că doar familiile bogate aveau
propriile bile şi chiar teren u ri în curţile din spate. Dar,
când nu era n im e n i p rin preajm ă, mă jucam şi eu cu
mingile de tenis pe care le adunam . D ădu drum ul mâi­
nii lui Chase, se duse înspre terenul de nisip pustiu şi
luă una dintre bilele grele. Astea su n t bilele scumpe cu
care am văzut că joacă lum ea. Râse uşor. Dacă rn-a văzut
vreodată cineva probabil a crezut că iau în râs jocul cu
mingile mele de tenis.
Fu mirată când C hase îşi scoase sacoul şi îşi suflecă
mânecile.
'Arată-mi cum se face!
„ ^ l o e era pe pu n ctu l de a-i spune că nu intenţionase
^ f o ş e ască seara lor rom antică jucându-se pe puncte

cu bile asemănător cu jocul francez petanque (n.tr.)


228 Belk Andre

cu bilele în nisip. D ar nu era ăsta exact unul <Ji n .


crurile pe care le iubea cel mai m ult la Chase - « lu-
existau reguli categorice în viaţa lui.' Nici un ar ^
Nici un trebuie.
Şi, cel mai bine, nici un n-ar trebui.
D ându'Si jos p a n to fii ca să n u lase găuri adânci în
nisip cu tocurile ascuţite, luă m ica bilă albă.
- Bila asta e reperul. O aruncăm , apoi încercăm să
vedem cine poate azvârli cel mai aproape cu propria bilă.
Luă o bilă albastră şi k> dădu, cu un zâmbet larg. pentru
că eşti bărbat din cap până'n picioare, de ce să nu joci
tu cu albastru .7
El puse m âna pe bilă, reuşind cumva s-o tragă mai
aproape pe Chloe, în loc să ia p u r şi simplu bila. Gura
i se apăsă pe a ei într-un fel ce era în acelaşi timp fami­
liar, dar şi şocant de surprinzător, şi C hloe nu putu să
nu -1 ia de gât cu mâna liberă şi să se ridice pe vârfuri ca
să-l sărute şi ea la rândul ei.
Când sunetul unei maşini în trecere îi aminti că erau
într-o zonă publică, se sili să se îndepărteze de gura lui
păcătos de delicioasă.
Degetul lui mare o mângâie pe buza inferioară.
- Deja îmi place jocul ăsta.
Ea roşi de la ardoarea cuvintelor lui, chiar dacă prac­
tic nu mai exista nici un singur m otiv pentru care să
roşească în faţa lui Chase. Nu după toate felurile în care
făcuseră dragoste şi după toate ocaziile în care el o făcu­
se să explodeze, cu gura şi mâinile Iui pe ea.
Dar ceva îi spuse că întotdeauna avea să roşească în
faţa lui, că acei fluturaşi aveau să fie mereu în stomacul
ei ori de câte ori el avea să îi arunce una dintre privirile
acelea intense, arzătoare.
Voia cu disperare să privească spre acel viitor, să-şi
imagineze cam cum ar arăta, să se lase în voia visurilor
cu fetiţe şi băieţi cu ochii lui şi pielea sa bronzată.
Diagosten din ocini tai 229

p a r în s e a ia asta nu-şi putea permitP


doar s i fie cu el aici, acum. a?a cevi>- Putea
.Spune-mi cum punctăm, zise C hase
gândurile întunecate. c>Scoţand-0 din
*: emise că a fiecare ru n d a puncteaza echipa care
Ha îin spuse
Ea SPU>C că Ia fi( j î -i n -
are, bilele
bilele mai
mai aproape
aproape dede bila
bila albă
alba.
Am o idee, spuse el în vrem e ce ea îi descria regulile,
1 A

• ei nu-i sc ă p ă to n u l viclean d in voce.


-Abia aştept s-o aud.
Si a d e v ă ru l era că să fie cu C hase era atât de m in u n a t
, em0ţjonant, atât de p a lp ita n t, în cât chiar şi la acest
simplu joc se distra m ai m u lt decât o făcuse vreodată.
Cum ar fi o viaţă cu el? Fiecare no u ă zi ar fi mai b u n ă
decât anterioara?
Pierdută în gânduri, fu su rp rin să să-i sim tă degetele
atingându'i uşor pielea de sub bărbie. îşi ridică privirea
spre el, şi i se în m u iară gen u n ch ii văzând d o rin ţa şi d ra­
gostea ce-i străluceau în ochi.
-Vrei să ştii no u a m ea variantă de reguli? întrebă el
cu voce răguşită.
-De fiecare dată când cineva pierde un punct, va tre-
bui să-i dea celeilalte persoane un sărut?
El îşi apropie gura p â n ă fu la o respiraţie d ista n ţă
de a ei.
-Atât de nevinovat, şopti el pe buzele ei.
Fu nevoie de toată respiraţia pe care o mai avea ca ea
să'i răspundă.
-Dar vrei să schim bi toate astea, nu-i aşa?
~Tu nu vrei? întrebă el, întrebarea lui fiind o p ro v o
care tandră pentru fanteziile ei.
A >Doamne, aproape că ajunse la extaz chiar acolo,
1 mij ocul unui teren de bocce din Napa.
câ I a ^ Uv^n te ^e ^ ieşiră de pe buze înainte de a şti
dar r°1stea>Şi buzele lui le atinseră din nou pe ale ei,
u d
mult Prea scurt.
r m n 1 * . . _ r
230 BellaAndre

- Dacă voi câştiga jocul asta, te câsticr si w


. * * * ^ rine
noaptea asta. Dacă tu câştigi, m ă câştigi şi pe mi
A h, D o am n e, nu aveau să joace în seara as^
tru un pu n ctaj inutil... aveau să joace unul ^
lălăit. Sugestia păcătoasă provocă un răspuns imed-**
din partea corpului ei - un val de căldură în pântecc'*-
în sfârcuri.
- Dacă eu câştig, spuse el cu voce joasă ce vibra prjr
sângele ei mai repede, mai fierbinte decât un shot de
tequila, vei fi a mea în seara asta p en tru orice, penrn-
tot ce voi dori.
Ea simţi cum deschide gura, sim ţi cum aerul îi ^
cu un sunet ce era opusul unui ic n e t
- Orice?
- Orice.
Nu. Doamne, nu. N-ar trebui să vrea ce implica acest
orice.
-Totul?
El îşi plimbă degetele pe o şuviţă din părul ei.
-T otul, Chloe.
Făcuse deja mai multe lucruri nebuneşti cu Chase în
săptămâna asta decât făcuse înainte în întreaga ei viaţă.
Sex în cadă. Sex sub cerul liber. Sex lipiţi de perete.
încercă să-şi spună că nu putea fi mai mult, dar fără
folos.
Ştia că se putea mai mult. Pentru simplul motiv ca
deja visase la asta. Să facă toate acele lucruri interzise
pe care cândva le dorise, lucruri despre care i se spusese
că era greşit să le dorească.
-Ş i, dacă tu câştigi, adorabilă Chloe, sunt al tău, să
faci cu mine tot ce doreşti.
Ah, Doamne! Sincer, nu ştia dacă voia să câştige...
sau să piardă.
Dragostea din ochii tăi 231

Chase nu jucase bocce niciodată până acum, dar el şi


/ratii lui jucaseră adesea jocuri asem ănătoare, aruncând
pietre la ţintă. La în ce p u tu l jocului, Cha.se fusese sigur
că avea să câştige. Nu-i luă m u lt să-şi dea seam a că ar fi
trebuit să fie mai n e în fu m u ra t.
Când ajunseseră la p u n c tu l final, era paisprezece la
treisprezece în favoarea lui C hloe.
-Esti chiar b u n ă la asta, rem arcă el.
Ea îi zâm bi.
-Ştiu.
Lui îi plăceau felul jucăuş în care-1 sărută şi faptul
că n-avea um bre în tu n e c a te în ochi.
-încerci să-mi distragi atenţia?
-As face-o dacă ar fi nevoie...
9

El o luă în b raţe în a in te ca ea să-şi term ine fraza.


- Mi-ai dat o idee b u n ă. îşi coborî privirea spre gura ei
delicioasă, atât de frum oasă, atât de moale. Pregăteşte-te
să fii distrasă.
- Poţi încerca să dai to t ce ai mai bun, îl provocă ea.
-A cum , ch iar că ai d a t de belea, spuse el şi apoi o
sărută, şi, p en tru m o m e n t, jocul fu uitat.
Aproape că-1 ucidea să-şi urmeze planul şi sâ-i dea dru-
inul brusc.
-E rândul tău.
Ea avea ochii tu lb u ri.
■Rândul m eu la ce?
El afişă un zâm bet viclean ce dădea de înţeles că o
dusese exact u n d e voise.
Privirea ei se limpezi.
~Da. Jo cu l. îi a ru n c ă o p riv ire p re fă c u t asp ră.
re8ăteşte-te să fii distrus, Bunăciune!
ar>când se aplecă să ia o bilă roşie, el ştiu că era de
" Ţ distrus de C hloe.
a era a lui, la naiba! Aşa cum şi el era al ei.
232 Bella Andre

^\c\ unuli n^av


n avea putere
»^ ^ ^ asupT?.
s- iiec^|a ullalt:
conducere.era 0
uestiune de conn_•j jce uşor rochia de fiecare dată când
Ba trebuia sal’ T1p ;ele ei erau puternice şi gr0-*.

:I----s ^ ^ moaseperosip'Nu_e_v;" '^


'

până-n picioare. Uin cap


Asa cum nu exista nici o parte a inim ii ei n
pe care să
- încetează să te uiţi aşa la mine!
-C um ? întrebă el pe cea mai nevinovată voce.
- C a şi cum tu eşti lupul cel rău şi eu, Scufiţa R0sie
- Hmm, spuse el, uite o idee pentru un alt joc pentru
diseară. Se opri. După ce câştig.
Abia o auzi m orm ăind „Pe dracu’“, înainte de a arun­
ca bila roşie.
Bila se lovi de a lui cu precizie, scoţând din joc bila
albastră.
îndreptându-se de spate, ea îi aruncă o privire veselă -
atât de drăguţă, de pură, de profund de dulce -, încât
Chase abia se putu abţine să nu cadă în genunchi pe
nisip şi s-o ceară de soţie în acea clipă.
- încă o lovitură perfectă, şi câştig, spuse ea cu mare
satisfacţie. Şi apoi, eşti al meu.
El putea alerga sau vâsli fără a-şi pierde răsuflarea.
Dar cu Chloe i se întâmpla mereu.
Văzu cum îi tremura mâna când luă ultima bilă roşie. I
Chloe se uită la el, fixându-1 cu privirea pentru mult
timp înainte să se întoarcă la joc şi să arunce graţios bila,
ce ateriză exact lângă cea albă.
Şi câştigă.
Dar, în loc să se întoarcă spre el cu un strigăt victo­
rios, ea rămase neclintită şi se uită la bile. în cele din
urmă, se răsuci spre el.
- Cred că ar trebui să plecăm acum.
Dragostea din ochii tăi 233

• caA soună că era doar un joc. Voia s-o ia în


pi voia i>d ‘ w , _ . r „ ...
■ ă'i spună ca n-avea de ce sa-şi iaca griji.
bra-e ' cJva îl opri - acelaşi lucru ce-1 oprise din a merge
Dac s il facă bucăţi pe fostul ei soţ.
în °ra'- cunoştea forţa lui Chloe, putuse simţi cât de
în răd ăcin ată era în ea încă din clipa în care
^ u s e p e marginea drum ului.
Dar nu era de ajuns să ştie.
r i loe avea nevoie să-şi cunoască propria putere. Şi să
te că iubirea faţă de el nu i-o diminua.
aCCy r'ân d spre locul unde stătea ea, Chase îi întinse o
' S i aşteptă ca ea să se hotărască în legătură cu acea
fllân-a noră avea să-si revendice nu numai câştigul... ci şi
seara. ^ dUl “ ’ n _
De el în întregime, trup şi suflet. .
în cele din urmă, ea îi întinse mana, şi, cand degetele
lnr se atinseră, spuse: _
_Ar fi fost m ult mai simplu dacă ai fi caştigat tu.
Stiu spuse el, dar n-am avut nici o şansă să-mi păs-
trez neatinsă inima, li susţinu privirea. Nici măcar pen-
truos, e c u n d ă .
capitolul 19

Orice.
Totul.
Gura lui C hloe se uscă d in ce în ce mai tare în tim p
ce se înapoiau la podgoria lui Marcus, iar inim a îi bătea
tot mai tare.
încercă să se convingă de toate motivele pentru care
n-ar trebui să se piardă cu firea.

1. Nu era o virgină speriată.


2. Ea şi Chase făcuseră deja sex de multe ori.
3. O iubea.
4- Şi era al naibii de sigură că se îndrăgostea de el.

Ah, Doam ne, exact asta era problem a.


A

II iubea.
Chloe nu era, de fapt, sigură că ar fi mai uşor ca ea
să deţină controlul când aveau să facă dragoste în seara
asta dacă nu l-ar iubi, dar două trupuri împreunându-se,
un amestec de guri, m âini şi m em bre ce erau străine
de sentimente, de dragoste, păreau dintr-odată u n lucru
mult mai simplu.
^ Doar sex. Asta voise ea. Sau, cel puţin, asta îşi spusese
ca v°ia de la Chase.
Dar inima ei era mai înţeleaptă.
Inima ei ştiuse dintotdeauna exact după ce tânjea.
^ Şi inima ei n-ar fi tăgăduit niciodată că dragostea -
agostea pură, sinceră - era to t ce voise. Tot ce avusese
^voie.
Bella Andre
236

O p a rte d in ea e ra s u r p r i n s ă că C h a s e n u încerca
se să-i p o to le asc ă n erv ii în tim p ce m e rg e au cu maşina’
îi p u te a sim ţi în g rijo ra re a , la fel c u m îi p u te a sim ţi si
d o rin ţa . Ştia că m i i p lăcea s o v a d ă s tâ n d lângă el şi ^
nuindu-se aşa. Dar, în loc să se im p lice şi s-o salveze, în
loc să în cerce să râ n d u ia s c ă to tu l p e n tr u ea, el îi dădea
lib ertatea de a rezolva d e u n a sin g u ră .
Doamne, îl iubea şi mai m ult pentru asta, pentru faj>
tul că avea încredere că ea urm a să ştie ce avea de făcut,
chiar când Chloe era convinsă că habar nu avea.
Pe cân d in tra u pe p o rţile p o d g o rie i S u lliv an , Chase
se în tin se si îi lu ă m â n a , şi ea p u tu s im ţi în c re d erea şi
dragostea cum îşi fac loc în ea, tre c â n d u -i p rin piele spre
oase şi, m ai p ro fu n d , sp re su flet.
îndHin final, pe buze îi apăru un surâs, prim ul de
când câştigase jocul şi înţelesese ce îşi făcuse ei înseşi.
-H ai să intrăm!
îsi dădură drum ul la mâini doar cât să coboare din
maşină. Era asa bine să meargă lângă Chase, să simtă
f * T 1 1
puterea lui, stabilitatea lui lângă ea. In loc să-l aştepte
să deschidă uşa, ea puse m âna pe m ânerul uşii neîn-
cuiate şi o împinse, deschizând-o şi m ergând înainte
spre living.
- în acea primă noapte când m-ai adus aici, eram spe­
riată, recunoscu ea. C iudat cum asta era partea uşoară
a mărturisirii ei. Mai greu, m ult mai greu, era să spună:
Cumva, chiar şi atunci, chiar când nu credeam că aveam
să mai pot simţi ceva vreodată, te doream. îi încadră faţa
cu mâinile. Voiam să te ating. îl mângâie pe maxilar,
apoi pe pomeţi şi pe păr. Voiam să ştiu dacă mi-ai arde
pielea cum o faci acum. Se ridică pe vârfuri şi spuse pe
gura lui: Şi voiam tare m ult să te gust.
Buzele ei abia dacă le atingeau pe ale lui, destul
cât să descopere că avea gust de ciocolată de la desert
Dragostea din ochii tăi 237

• jg v in . Dar, cel m ai m ult, avea gustul lui C hase... băr­


batul m in u n a t care o readusese la viaţă.
îsi plim bă m âinile p rin părul lui negru şi moale, apoi
în jos pe ceafă, spre um eri.
-V oiam să te dezbrac şi să văd dacă erai atât de per-
fect pe cât arătai. Ii p u te a sim ţi bătăile inim ii în palm ă
când degetele se în d re p ta ră spre nasturii cămăşii. Aveam
o bănuială că erai, şo p ti ea dezgolindu-i pieptul încetul
cu încetul.
îsi lipi buzele de pielea dezgolită, şi din pieptul lui ieşi
un geamăt încet, d ar el n u încercă să preia controlul.
Ea nu îşi p u te a o p ri m âin ile d in tre m u ra t în vreme
ce îi descheia restu l n a stu rilo r, scoţându-i căm aşa din
pantaloni în a in te de a i-o da jos de pe um eri şi de a o
lăsa să cadă jos pe p odea în spatele lor.
-N-am avut ocazia d o ar să te privesc. C hiar pe când
rostea acele cuvinte, m uşchii p ieptului şi ai abdom enu­
lui lui se încordară. A răţi p u ţin tensionat, m urm ură ea,
plăcându-i să con tro leze situ a ţia m u lt m ai m u lt decât
şi-ar fi p u tu t în ch ip u i vreodată.
Se apropie d in n o u şi îşi lipi palm ele de pieptul lui,
începând să-l m ângâie pe pectorali, care se mişcau sub
atingerea ei.
-Ajută? întrebă ea cu voce poznaşă.
-D a.
Minciuna se vedea de la o poştă.
Era flăm ând.
In pragul disperării.
Ea se aplecă, lipindu-si buzele de locul în tre gât şi
umăr.
Atunci, va trebui s-o mai fac.
pe ' *nse pielea, um ezind-o în a in te de a-1 muşca uşor.
tH**U ° °^pă’ ^tiu cum se sim îea Lin vam P‘r’ cat greu
uia să fi fost p e n tru E dw ard să nu-şi înfigă dinţii
238 Andre

în carnea dulce a Bellei în acele filme cu vam pir 1


s e uitase singură. 1 acate
El gemu din nou, pielea şi m uşchii vibrând
nile ei întinse. mâi-
Cum va, ea îşi luă gura de pe el, continuând
începuse. Ce
EÎ era al ei în noaptea asta.
A l ei.
Chloe plănuia să smulgă fiecare gram de plăcere de
bucurie din aceste ore preţioase, din fiecare clipă dulCe
petrecută cu Chase.
Punându'Şi degetele pe cataramă, începu să umble la
curea. Pielea lui era caldă oriunde îl atingea, şi murmu­
rul ei de fericire răsună în camera tăcută.
-A dorabilă.
C uvântul răsună prin fiecare celulă a trupului ei
oprindu-se în spatele claviculei.
-F e lu l în care arăţi când mă dezbraci... Se opri,
aşteptând până când ea îşi ridică ochii spre el. Mă ter­
mini, Chloe.
Ea înghiţi în sec, simţindu-se de parcă el o mângâia,
o dezmierda, cu toate că nu o atingea.
Gura lui îi abătea atenţia de la planul de a-1 dezbrăca,
dar o făcea atât de m inunat. Cu mâinile încă pe curea,
se ridică din nou pe vârfuri şi îl sărută încet.
Amândoi ştiau că acest sărut era o promisiune a ce
avea să vină, o prom isiune că el avea să ştie exact ce
însemna pentru ea în clipa când soarele urma să răsară
deasupra podgoriei.
Ea răsuflă sacadat în vreme ce se retrăgea şi îşi îndrep­
tă atenţia spre pantalonii lui. Fermoarul fu deschis o cli­
pă după ce îi descheie cureaua, şi ea îi dădea jos hainele,
uitându-se cu plăcere cum pantalonii cădeau la podea.
Chase se apropie de ea, destul de aproape încât ea să-i
poată simţi căldura erecţiei groase pe abdomenul ei.
Dragostea din ochii tăi 239

Era m inunat, păcătos de m in u n at în vreme ce stătea


- fata ei doar în boxeri. D ar ea nu avea să fie satisfăcută
*âflă nU^ dezbrăca t0 ^’ exact fel cum el îi înlătU'
fa toate straturile de protecţie cu care ea încercase să
se în c o n jo a re .
f)e fiecare dată când făcuseră dragoste, C hase nu-i
înlăturase doar hainele; încet, începuse să-i în lăture
temerile- Ezitările. C redinţa îndelungată că n-ar putea
avea niciodată dragostea unui bărbat atât de bun cum
era acesta.
Ea voia să'i ru p ă ţesătu ra de pe şolduri... dar, în
acelaşi timp, voia să înainteze cât de lent putea, pentru
a savura fiecare m om ent al descoperirii lui Chase.
în cele din urmă, m âinile preluară controlul, şi ea îşi
strecură degetele mari pe după betelia boxerilor. Trebui
să'i treacă boxerii peste erecţie, apoi se opri fascinată.
-Mă faci să vreau să fac lucruri pe care n-am vrut să
le fac de multă vreme.
El nu trebui să rostească cuvintele „Atunci fă-le“ ca ea
să le audă. N-avea nevoie nici de încurajarea lui tăcută
pentru a îngenunchea în faţa lui. Şi cu siguranţă îvavea
nevoie de încurajarea lui să se aplece şi să-şi apese limba
de carnea lui tare.
-Chloe.
Mâinile pe care le ţinuse atât de grijuliu pe lângă el o
apucară de păr.
Ea se simţi flăm ândă, dezlănţuită şi atât de al naibii
de fericită să fie exact acolo unde era, cu buzele lipite de
Chase. Dacă cineva i-ar fi spus cu o săptămână în urm ă
ca urma să-i placă să fie din nou aşa cu un bărbat - cu
orice bărbat de pe păm ânt -, ar fi jurat că era nebun.
^ Dar, ah, era m in u n a t să-l guste pe Chase, să-i sim-
ta mâinile cum îi strâng părul, să ştie că îl înnebunea
de plăcere cu limba, cu uşoarele zgârieturi ale dinţilor.
Land deschise d estu l de m u lt gura să-l c u p rin d ă ,
240 Bella Andre

muşchii coapsei lui se încordară, ajunseră apro


piatră pe mâinile ei, acolo unde se ţinea de el CCa ^
Plăcerea lui era şi a ei când îl atrase mai adânc p
simţi cât de aten t era el s-o lase pe ea să condu' ^
deşi îl iubea pentru asta, voia să-l simtă cum îşi pie \ ?I’
controlul, voia să ştie că ea era femeia care-i provoca^
pierderea completă a controlului.
Cu instinctul fem inin dirijându-i fiecare m k ^
, i i • • lul9Lare,
îşi luă o m âna de pe coapsa iui şi cuprinse carnea în
cordată de sub erecţie şi pe cealaltă o înfăşură în jurul
bazei m ădularului lui gros. Limba ei trasa cercuri pe
pielea sensibilă.
-T rebuie să te opreşti, îl auzi ea spunând ca de la
mare depărtare. Nu mai rezist multă vreme.
Ea nu voia ca el să reziste. Deşi trupul ei plângea după
atingerea lui, şi ea ştia cât de bine ar fi fost să-l tragă jos
pe podea ca să poată urca pe el şi să-l primească în ea,
voia asta mai mult.
Aşa că, în loc să se oprească, pur şi simplu renunţă
la tot ce era ea, dărui tot ce avea să-l satisfacă pe băr­
batul care îi arătase că nu trebuia să existe o limită
a bucuriei.
îl putea simţi cum devenea mai mare, mai gros în
mâna ei, îi putu gusta excitaţia pe limbă. Dar avea nevo­
ie de mai mult, avea nevoie de el tot, şi, când îl luă din
nou adânc, gemu peste carnea lui tare fără a se gândi la
ce avea să îi facă lui vibraţia
I asta.
O secundă mai târziu, geamătul lui profund fu ur­
mat de legământul de iubire, un legământ ce reverberă
prin încăpere când mădularul lui începu să pulseze şi să
crească între buzele ei. Ea trebui să deschidă gura mai
larg pentru a-1 primi mai adânc, în vreme ce el zvâcnea
şi îi oferea tot ce ea voise - tot controlul lui.
Dragostea din ochii tăi
241
Si când C hloe în g enunche acolo în faţa lui, cu mâi-
¡le pe el, ea re n u n ţă la rândul ei la ultimele urme ale
controlul“ ' ei.

Chase nu anticipase asta, nu se gândise că faptul că


Chloe îl câştigase p en tru acea noapte însemna că avea
-; pulbere creierii cu gura, limba şi mâinile,
sa-i Sr i «1 . . . . 1
D oam ne, nu credea ca-I mai ţineau picioarele după
el mai exploziv orgasm din toată viaţa lui.
Când putu, în cele d in urmă, să deschidă ochii, se
uită la Chloe, care era încă în genunchi în faţa lui,
uitându-se la el cu u n zâm bet dulce ce ascundea ceea
ce tocmai îi făcuse. A răta la fel de tulburată precum se
simţea şi el.
-Eşti aşa delicios.
Vocea îi era răguşită. Fericită.
Se purta de parcă el îi dăruise tot ce voise vreodată
terminând în gura ei.
De fiecare dată când erau împreună, ea îl înnebunea.
Puteau petrece urm ătorii şaptezeci de ani împreună, şi
el stia că nu ar înceta vreodată să fie uluit de femeia
frumoasă din faţa lui.
Chloe se ridică din nou, frecându-se de el în felul ei
dulce si
i senzual,
-Mă bucur atât de tare că te-am câştigat, spuse, chiar
înainte de a-i linge pieptul.
După ce avusese un orgasm atât de puternic încât să-i
explodeze capul, ar fi trebuit să fie sătul, dar fu de ajuns
0 mişcare a limbii pe pieptul lui pentru ca sângele să-i
gonească din nou spre vintre.
Chase îi cuprinse şoldurile, plăcându-i cum simţea
Pe palme carnea ei catifelată, şi îşi strecură mădularul
între coapsele ei. Icnetul ei de plăcere când el se apăsă
Pe ea îl făcu să simtă un şuier fierbinte de respiraţie pe
plePtul său.
242 Bella Andre

Ea era încă la com andă, şi el ştia că trebuia S-


să conducă, dar avea nevoie s-o atingă, avea n evoi
dea chiar şi num ai o părticică din plăcerea ne m Sa''
r ■ y Care i-o
oferise ea.
Ea îşi mută gura pe partea cealaltă a pieptuiui Iu 1 •
vreme ce se legăna. El putea sim ţi cât de fierbinte ^
putea simţi dovada um edă a excitaţiei ei. era’
Chase crezuse că era pregătit pentru noaptea asta *
era în stare să i se dăruiască lui Chloe, că putea face fat~
Ia tot ce-i dădea ea.
Ce idiot fusese!
Aproape douăzeci de ani de sex după pofta inimii
nu -1 pregătiseră pentru experienţa de a face dragoste cu
o femeie care era îndrăgostită de el.
Clipă după clipă, descoperea că dragostea făcea ca
totul să fie diferit.
Mai mare.
Mai bine.
Mult mai dulce.
- Chase?
El îşi cobori privirea ca so vadă pe femeia care îl ză­
păcise într-un incredibil şi plăcut mod cum se uita cu
hotărâre la el.
Cu speranţă.
-Ştiu ce vreau acum.
Slavă Dom nului că abia term inase, că altfel ar fi
explodat doar din cauza nerăbdării fierbinţi din vo­
cea ei.
-Orice, îi promise el. Totul, jură el.
-Vreau...
Se opri ca şi cum s-ar fi sufocat dintr-odată, şi ochii
i se întunecară de nesiguranţă.

d ă r u i a m “ ' ' C hl° e! SpUne' mi ce vrei! Las5-mâ să-ti


aaruiesc! Daruieşte-ţi tu însăţi!
Dragostea din ochii tăi m

Ea fi privi cu ochii mari când auzi acele ultime cuvin


te, şi el ştiu ca nim erise la ţintă cu ele.
’. Vreau să mă predau ţie. Inspiră tremurat. Vreau ca
tu să—
0 putu vedea că ea era din nou speriată, fata lui cu-
rajoasă, frumoasa care tocmai îl luase în gură fără pic
de ezitare.
-Vreau să mă legi.
HI uită să respire; de fapt, pentru o clipă, nu-si aminti
cum să tragă aer în plămâni.
în seara asta, era vorba despre mult mai mult decât
sex. Ştia asta. O ştiuse de la bun început.
Nu ştia cât însemna acel „mai mult , nu crezuse că ea
ar vrea să doboare în seara asta şi ultima barieră pe care
si-o
> ridicase în jurul trupul ei si
* a inimii.
Voia să'i spună că nu trebuia să facă asta, că era deja
cea mai curajoasă fiinţă pe care o cunoscuse vreodată,
dar, înainte să poată spune ceva, ea îşi ridică bărbia
de parcă ar fi auzit deja cuvintele pe care el nu le ros­
tise încă.
-E noaptea mea. Tu eşti al meu. Pentru orice. Pentru
tot, spuse ea. Era, din nou, hotărâtă. Asta vreau. îşi stre­
cură mâinile între ale lui. De asta am nevoie.
-Te iubesc. Cobori gura s-o sărute o dată. De două
ori. De trei. Să mergem să vedem cât de rezistenţi sunt
stâlpii patului?
Ochii ei licăriră întunecărit de excitare... şi
» cu teama
că ea era atât de înverşunată să se desprindă de trecut.
Oricum ar fi, Chase ştia că avea să-i arate cât de bine
era să laşi controlul în seama cuiva pe care-1 iubeai - şi
care te iubea la rândul său.
~Da. Ea îl strânse mai tare de mână. Te rog!
A *
capitolul 2 0

Chloe înlem ni în pragul uşii dorm itorului pe care-1


împărţeau’ Şi Chase se întoarse spre ea, văzându-i expre-
sia, felul în care îl strângea de mână.
-Chloe?
Ştiind că trebuia să fie puternică - dorind să fie pu­
ternică nu doar pentru el, ci şi pentru ea însăşi -, spuse:
-Am încredere în tine.
Şi inima îi şopti: „Te iubesc“.
Simţi cum m âna lui mare şi caldă îi cuprinse faţa,
mângâind'O pe obraji. G ura îi coborî pe a ei, sorbind-o
ca şi cum era cel mai bun vin.
-C e dulce! îi linse buza de jos, şi ea se înfioră de
plăcere pe când el spunea: Ce curajoasă!
Ea nu se sim ţea curajoasă. Parcă era o actriţă care
încerca să-şi asume un rol pe care n-avea nici o şansă să-l
ducă la capăt.
Dar nu era pe platoul de filmare al unui film. Asta
nu era o em isiune T V pe care s-o poată vedea de la o
distanţă sigură. Asta era viaţa ei.
0 viaţă pe care avea nevoie să şi-o revendice, fiecare
Părticică din ea.
~Arată-mi cât de bine poate fi, Chase. Arată-mi cât
de bine ar trebui să fie.
El o luă în braţe, atât de rapid, că ei i se tăie răsufla­
ta când picioarele îi fură ridicate de pe podea. îi plăcea
fie ţinută în braţe de el, adora faptul că era întotdeau-
na în siguranţă cu Chase.
246 Bella Andre

El intră cu ea în încăperea spaţioasă şi o duse spre


nat Nu-i dădu dram ul imediat, nu cand avea intenţia
evidentă de a-i alunga prin sărutur, toate temerile.
eT i n d in cele din urmă, se retrase ao puna pe pat, e.
ea
scânci după căldura lui, după apăsarea muşchilor lu
scânci o f e| se ujta )a ea, cu ochii mutandu-i-sui
•se
f f ’fert spre rotunjimea sânilor, aproape dureros de
excitări mătasea subţire a rochiei. Fusta i se ridicase
s u b

Z a r i n g ă
„ ci acolo în tin se el m cele d in urm a mâna
, mângâindu.i un picior de la gleznă la pielea

* E ^ e m t de p&ere, ridicându-şi picioarele să fie mai


aproape de el, sâ-i ofere mai mult din trupul ei, sa-, ofere

f'eCT i Mee'ce'O^s'ă'iru facă să te văd goală şi legată în


far’a mea! Să ştiu că ai destulă încredere în mine să te
9

‘U U n val de excitare o străbătu între coapse. Nu-i putea


răspunde, n-ar fi putut găsi nici un alt cuvânt potrivit,
aşa că spuse doar*.

Juraseră nu avea să mai implore niciodată vreun băr­


bat, dar pe Chase nu îl implora. Pur şi sim plu, trupul
ei - sufletul ei - dorea, insista să aibă ceva ce îşi refuzase
pentru mult prea multă vreme.
Mâinile lui Chase fură pe tivul rochiei, şi el i-o ridică
to t mai sus, peste coapse şi apoi peste talie şi sâni. Nu
trebui ca el să-i spună să-şi ridice mâinile, deja o făcuse,
ajutându -1 să-i dea jos rochia cea frumoasă. A rdea de
nerăbdare să fie goală pentru el, ardea de nerăbdare să-i
simtă pielea pe a ei.
Ochii lui cutreierau peste tot în acelaşi tim p - faţă,
sâni, chiloţii tanga de mătase umezi.
- N-am vrut niciodată să fac o poză cuiva m ai m ult
decât aş vrea acum.
Dragostea din ochii tăi
247
£a avea mai m ultă m inte decât să perm ită vreunui
bărbat să o pozeze goală. A r fi trebuit să fie surprinsă
j e aceste cuvinte, dar adevărul era că încrederea ei în
Chase era atât de profundă, încrederea în bunătatea lui
era atât de pură şi de sinceră, încât nu ezită nici o clipă,
încredere în tine, Chase.
-Nu. Niciodată. M âinile lui se mutară pe şoldurile ei,
cU o posesivitate evidentă. Dacă cineva ar găsi vreodată
pozele, dacă altcineva te-ar vedea arătând aşa, ar trebui
să-l omor.
Dragostea ei p e n tru el tân jea să fie exprim ată, dar,
înainte ca ea să-i p o a tă da glas, el îi trase chiloţii în jos
pe coapse, aruncăndu-i deasu p ra rochiei.
-Ar trebui să aştept până când o să fii legată ca să-ţi
fac ce mor de nerăbdare să-ţi fac.
în mod normal, ea l-ar fi aşteptat. Dar asta era noap­
tea ei. Şi ea deţinea controlul.
-Te-am câştigat, îi aminti ea, şi, când el se uită la ea,
Chase avea ochii întunecaţi de dorinţă.
- Da, aşa e, spuse el încet, vocea lui joasă şi fierbinte
şoptindu-i peste piele, dând foc fiecărui centimetru.
-Tu trebuie să faci orice vreau eu. îşi linse buzele,
muşcând-o pe cea inferioară înainte de a adăuga: Tot
ce vreau.
Pe când ea rostea aceste cuvinte, el îşi puse mâinile pe
picioarele ei, desfăcându-i încet coapsele.
-Uite ce frumoasă eşti, spuse el, fiecare cuvânt vene­
rând-o cu pasiune.
Ea se uită spre trupul ei gol, spre carnea ce ardea de
dorinţă pentru el. Era un sentiment năvalnic să ştie că
bărbatul ăsta chipeş era cu totul al ei.
Ii dăruise dragostea lui.
Şi ea voia cu disperare s-o ia.
“■Gustă-mă, Chase!
Bella Andre
248
C uvintele ei erau ceva mai m u lt decât o
la început, C hloe nu fu sigură că el o auzise ?i-
el îşi lunecă o m ână de pe interiorul genunchiului ^ 01
coapsă, din ce in ce mai aproape de miezul ei S'
bui să-si tină răsuflarea p ân ă în acel sublim 'm ^ tre'
când e í o atinse. 0mer*
Acolo. Ah, D oam ne, chiar acolo!
Voia să continue să se uite cum el o atincrPa Q
j excitata
de • - cand- a *• a « i
11 vedea m ana m are alunerân^j -
a atât
i • i i . *ncet
peste ea, dar se simţea m ult prea bine ca muşchii să-i •
funcţioneze. Picioarele i se deschiseră cu totul pe pat •
cu ochii închişi, îşi lăsă capul pe pernă, iar în cameră se
auzi geamătul ei de plăcere.
Iar şi iar, degetele lui o duceau direct pe culmi dar
nu dincolo de ele.
Ea îşi arcui şoldurile sub atingerea lui, dar, pe când el
continua s-o aţâţe, pe când ardoarea i se aduna şi creştea
în pântece, Chloe era pe punctul să-l im plore să-i dea ce
avea nevoie.
Şi apoi îşi aminti ceea ce continua să uite: era noap­
tea ei.
Cumva, găsi puterea de a se sprijini de perne, de a
deschide ochii şi de a spune:
-Ţi-am cerut să mă guşti, nu să te joci cu mine.
Ea văzu lucirea vicleană d in ochii lui, înţelese că
Chase o aşteptase să-l îndrum e. Se înfioră gândindu-se
la toate acele lucruri delicioase, decadente pe care voia
ca el să i le facă.
Tocmai îşi deschidea gura să-l pu n ă înapoi la treabă,
când el ridică încet degetele d in tre picioarele ei si le
duse la gură.
A h, D oam ne, nu putea crede că-1 vedea lingându-i
excitarea de pe degete.
-A sta voiai să-ţi fac? Aşa voiai să te gust?
Dragostea din ochii tăi m

Ba ar fi ră s p u n s m ai rep ed e dacă m âna lui nu s-ar


fi în a p o ia t în tre p icio a re le ei s-o m ângâie şi s-o aducă
si mai a p r o a p e d e culm i.
’ Voia să c o n tin u e cu ta c h in a re a , dar nu putea, nu
până când n u avea m ăcar o mică eliberare, ca să poată
gândi din n o u lim pede.
-U ite ce-mi faci, Chase!
El răsp u n se cu u n g eam ăt jos, la lim ita disperării,
când ea se îm p in se în m âna lui - o rugă tăcută pentru
mai mult.
-E şti aşa a d o ra b ilă, C h lo e, zise el, şi doar sunetul
vocii lui, acceptul d in ochi, adoraţia de pe chipul lui o
duseră direct acolo, la lim ita exploziei.
O clipă m ai târziu, ea pierdu com plet controlul. îi ră­
mase doar extazul deplin. A bia îşi p utu trage răsuflarea,
incapabilă să vorbească, dar nu trebui să-i amintească de
cererea iniţială, p e n tru că, în ain te de a-şi putea reveni
din orgasmul răvăşitor, gura lui fu fierbinte şi umedă
între coapsele ei.
Ea se arcui înspre el şi îşi afundă mâinile în părul lui,
strigând d in n o u . N u p u tea fi iar atât de aproape, nu
era posibil să fie d in n o u la u n pas de a se pierde total.
Dar, deşi ar fi tre b u it să fie mai înţeleaptă de acum, nu
se gândise la C hase. N u se gândise la felul în care limba
lui se strecură şi alunecă atât de perfect şi de dulce peste
trupul ei excitat.
Atât de păcătos.
Trebuia să se uite, trebuia să deschidă ochii şi să se
uite în jos, să-l vadă cum o iubea în felul ăsta.
în evidentă a rm o n ie cu fiecare mişcare a ei - cu i-
fcare gând pe când îşi luneca limba peste ea, el îşi
’nălţă capul şi se uită la ea. C hloe văzu pasiune, nevoie
Ş> d o rin ţă.
Şi atâta dragoste, că to t ce trebui fu î n c ă o atingere
a inibii ca ea să se dezintegreze din nou. Pie ea n era
Bella Andre
250

lunecoasă de transpiraţie, inim a n u îi bătuse niciod


atât de repede pe când el o duse în acel loc in c re d ib il^
care ea nici nu fusese conştientă. Nu până în prima clj *
când Chase o atinsese. O sărutase. pa
Până când n-o iubise.
Când reuşi în cele din urm ă să respire din nou, Spuse.
- A r trebui să fiu sătulă acum.
El o ridică pentru a putea s-o sărute pe abdom en şi pe
sub sânii pe care-i dezm ierda cu m âinile lui mari.
_N-ar trebui să mai am nevoie de ceva.
-D ar..., o îndem nă el, lim ba lui lingându-i buricul
înainte ca dinţii să-i ciugulească blând pielea dimprejur.
- Dar am, m ărtu risi ea. A m nevoie de m u lt mai
mult, Chase.
C hloe ştia ce avea să se întâm ple. C hase avea să se
ridice deasupra ei, ea - să-l cu p rin d ă cu m âinile şi cu
picioarele şi el urma s-o posede aşa cum ea avea cu dispe­
rare nevoie să fie posedată.
în loc de asta, ea se uită cum el se duse spre un sertar.
Scoase de acolo patru dintre cele mai frum oase bucăţi
de ţesătură pe care le văzuse ea vreodată.
- Le-am păstrat pentru tine, îi spuse el, revenind în
pat. Speram să le foloseşti pentru cuverturile tale.
Ea întinse mâna şi mângâie ţesătura.
- Chase. Ochii îi erau plini de lacrimi. Să facă rost de
ţesăturile astea de dragul ei era cel mai frum os lucru pe
care cineva îl făcuse pentru ea. N u ştiu ce să spun. Dar
stia.
) Multum...
)
El îi zâmbi şi o sărută înainte ca ea să poată term ina.
- îmi poţi m ulţum i mai târziu, du p ă ce o să te fac
să ţipi de şi mai m ultă plăcere, o necăji el. îi trase pes­
te sâni unul din capetele ţesăturii. C in e ar fi ştiu t că
ţesăturile astea o să pice atât de bine în seara asta?
Dragostea din ochii tai 251

£a simţi cum respiraţia i se accelerează. Veniseră în


dormitor ca el s-o lege, d a r ea avea nevoie prea m ult
de el pentru a-şi am inti de scopul ei.
- O să m ă legi cu ele?
Aruncându-i u n u l din tre acele zâmbete m inunat de
păcătoase, el încuviinţă din cap.
_ Şi va trebui să fii fată cum inte şi să nu tragi prea tare
de ele când o să term ini pentru mine, ca să nu le rupi.
Văzând-o b o su m fla tă , se aplecă şi o săru tă d in n o u .
-T e necăjesc doar, iu b ito . Trage cât de tare vrei,
termină cât de in ten s ai nevoie. O să-ţi găsesc şi alte
ţesături frumoase.
Ea era atât de concentrată pe ce rostea el cu vocea lui
joasă şi sexy, încât aproape că nici nu conştientiză că el îi
ridicase o m ână şi începuse să-i înfăşoare ţesătura pe în­
cheietură. Dar apoi băgă de seamă şi se crispă instinctiv.
El îşi încetini mişcările, mai m ult mângâie pielea de
pe dosul mâinii ei în loc să continue s-o lege, şi ea se re-
laxă sub atingerea lui. încercând să nu se mai gândească
la temerile ei, zise:
-M ai spune-mi ce o să-mi faci ca să term in din nou.
Ii plăcu faptul că el păru surprins de propriul râset.
-Eşti sigură că o să poţi îndura să ştii?
încheietura m âinii drepte era prinsă cu ţesătura de
stâlpul patului.
Ah, Doamne, acum nu mai era sigură de nimic. Ştia
doar că trebuia să continue cu asta, cu orice preţ. Nu
avea să permită ca adevărata ei sexualitate să-i fie răpită
Pentru încă o noapte. Pentru nici o afurisită de noapte
jn plus. Asta era ea, cine fusese făcută să fie, şi Chase nu
'-ar face niciodată rău.
Doar avea să o iubească.
Ar fi fost mai uşor doar să închidă ochii când Chase
trecu de la înch eietu rile m âinilor la glezne, dar nu
v°ia să se ascundă de nim ic din ceea ce se întâm pla.
Bella Andre
252

D e aceea, în lo c să a ş te p te ca el să-i r id ic e ce ala ltă mână,


o săltă ea p e n tr u el.
Fu ră s p lă tită cu z â m b e tu l lu i, u r m a t d e o răsu f]ar<,
iu te c â n d ea îsi rid ic ă i n t e n ţ i o n a t ş o ld u r ile sp re erecţia
lu i a tu n c i c â n d el se m işcă să-i lege cea a ltă m â n ă.
-S la v ă D o m n u lu i că te leg, că a ltfel nvaş fi făcut de
râs, spuse el cu v o ce jo a să. ^
Ea n u p u te a c re d e că o facea sa r a d a c a n d fiecare d in ­
tre b u to a n e le ei d e p a n ic ă a r fi t r e b u i t să fie ap ăsate
d in cauza p o ziţie i în c a re a ju n s e s e să stea.
-T ra g e de ţesătu ră.
C h ia r şi cu p ic io a r e le le g a te , el 11 le g a se d e s tu l de
strâ n s în c h e ie tu rile d e s tâ lp ii p a t u lu i, a s tfe l că n-ar fi
p u tu t n ic i să scape, n ic i să se a p e re la n ev o ie.
A ştep tă s-o c u p rin d ă p a n ic a , ş tiin d ca tr e b u ia să apa­
ră Avea să o in u n d e d in c lip ă în c lip ă , şi ea avea să îl
roage s-o dezlege, s-o lase să re v in ă în tr - u n lo c u n d e să
n u se silească să-şi în f r u n te fiecare a fu ris ită d e team ă.
Dar, pe câ n d se c u n d e le tre c e a u , t o t ce s im ţe a era căl­
d u ra m â n g â ie rilo r lu i C h a s e p e ş o ld , m ijlo c şi faţă. Şi
to t ce ştia era că el se u ita la ea d e p a r c ă e ra s in g u ra
p erso an ă d in u n iv ers care c o n ta .
Şi atu n ci, ea îşi d ă d u se am a d e ceva ce a r fi tr e b u it să
vadă de m u lt: lu i C h a se îi era la fel d e te a m ă ca ei.
îi era te am ă că ea n u avea să-şi d e a n ic io d a tă v o ie să-l
iubească.
A r fi în tin s m â in ile sp re el d a c ă a r fi p u tu t, d a c ă m âi­
nile ei n-ar fi fost legate d e a s u p ra c a p u lu i.
- Mi-e team ă, C h ase.
El n u ezită nici m ă car o s e c u n d ă în a in te d e a în c ep e
s-o dezlege.
- N u , spuse ea, sim ţin d u -şi g â tu l u s c a t şi a s p ru . N u
d in cauza legăturilor.
Mâinile lui răm aseră nem işcate p e în ch eietu ra m âin ii ei.
- C hloe, scum po, n u tre b u ie să faci asta.
Dragostea din ochii tăi
253

£a simţi cum u n su sp in i se a d u n ă în piept.


„Crede-mă, SpUse ea, am încercat să n-o fac.
închis® ochii, dai, chiai şi cu acel sen tim en t dispărut,
C h ase era p re tu tin d e n i, m irosul lui, su n etu l răsuflării,
căldura lui pe pielea ei goală.
Dragoste.
îi şoptise încă o d a tă c u v â n tu l pe gât. N u fusese în
stare să îl înăbuşe, n u când atâta plăcere o dăduse peste
cap. Fusese acolo pe buzele ei, u n ju ră m ân t tăcut faţă de
bărbatul de care n u p u tu se sta departe.
Aştepta ca el s-o roage să-l rostească, îşi aduna curajul.
Dar C hase n u juca n ic io d a tă d u p ă reguli şi, în loc
s-o facă să-şi re c u n o a sc ă s e n tim e n te le faţă de el, în
special când era legată în faţa lui şi el era în m od evi­
dent stăpân pe situaţie, ea- fu surprinsă de o schim bare
de greutate pe saltea şi de o m ân g âiere caldă pe pi­
cioare, de la coapse spre g en u n ch i, m asându-i gam ba
înainte de a ajunge la gleznă.
Deschise ochii şocată. Ea era pe punctul de a-şi măr­
turisi dragostea, şi el c o n tin u a s-o lege.
Dar, ah, era cea m ai m in u n a tă senzaţie, simţindu-1
cum îi desface picioarele m ai m ult, uitându-se la el cum
se apleacă şi o sărută fierbinte pe carnea lacomă dintre
coapse chiar în ain te de a-şi m u ta atenţia din nou asupra
ţesăturii de pe gleznă.
~lmi place gustul tău, spuse el relaxat, şi, când limba
ui 0 linse din nou, intr-un asalt păcătos asupra fiecărui
5*mţ> ea ar fi căzut din p at dacă n-ar fi fost legată.
“ Atât de adorabilă, m u rm u ră el pe pielea ei lucioasă.
reu receptivă.
, jra mişcă piciorul liber să se deschidă şi mai m ult
ln faţa lui.
c A mai rămas d o ar u n u l, spuse el încet, şi ea era în
Urs de a procesa ce-i spusese, faptul că era aproape
totalitate legată, când lim ba lui o pătrunse.
254 Bella Andre

T ot tru p u l ei se c o n c e n tra în acel pu n ct


cale să explodeze, şi ea încetă să respire, încetă ^ Pe
dească; n u şi-ar fi p u tu t am in ti sub nici o for ^ ? n'
team ă, nici m ăcar când el se mişcă din nou ci ~ i Sa Se
cealaltă gleznă. ' § " e«s 5i
D ar nu le d ădu răgaz sinapselor ei să înceapă a d
chide d in n o u focul, p e n tru că, im ediat ce OKU ?
i i 1 v^,^uoc [ii
com plet legată, gura lui se întoarse acolo, între coapsele
ei, oferindu-i m ai m ultă plăcere decât cunoscuse vreo
femeie vreodată.
Şi apoi, ea n u se zbătu în încercarea de a scăpa de
m ângâierea sălbatică a lim bii lui, de penetrarea diabo­
lică a degetelor lui direct în fierbinţeala ei, nu se zbătu
pentru că nu-i era deloc teamă... nu, trăgea şi smucea de
legături pentru simplul motiv că era bine, atât de bine să
ştie că se dăruia cu totul - fiecare părticică a încrederii
şi a credinţei - bărbatului pe care-1 iubea. Deja o făcu­
se să term ine de două ori, dar nu conta pentru că ştia
deja că nu avea să se sature niciodată de el.
Putea auzi gemete, implorări, dar era atât de pierdută,
încât, atunci când îşi dădu seama că ea era cea care sco­
tea acele sunete disperate, lumea ei se cutremurase de
o plăcere atât de intensă în care nu putea rămâne decât
un singur lucru.
- Dragoste.
Cuvântul îi ieşi iar şi iar de pe buze, până când Chase
fu acolo cu ea, până când gura lui rostea acelaşi cuvânt
lângă al ei, apoi se sărutară şi el intră în ea, gros şi fier­
binte şi atât de m inunat de mare, încât ea simţi că ar pu­
tea exploda de cât de pline îi erau trupul, pieptul, inima
în vreme ce el o iubea. Nu-1 putea cuprinde cu mâinile
sau cu picioarele, dar, cumva, se simţi mai aproape de el
ca oricând atunci când el o ridică pe genunchii lui şi o
împinse în sus, ca ea să-şi poată vedea trupul gol, lucios
de transpiraţia ei şi de a lui.
Dragostea din ochii tai 255

„U itâ'te cât eşti de frum oasă, Chloe! Uită-te cât eşti


Je curajoasă!
$ 4 forţase mai devreme, când cuvântul dragoste îi scă-
oaSe din Pr 0 Pr *e v° î n ţâ; p u r şi simplu, lăsa ca teama să
se topească de u n a singură.
5 C oapsele ei erau desp ărţite îndeajuns încât ea să-l
tă vedea cum intră încet şi iese din ea.
Actul era im posibil de frumos.
Şocant de senzual.
iC u m se poate ca tu să fii cea legată, spuse el cu voce
trem u rată, şi totuşi eu să fiu cel care se simte complet
neajutorat?
Ea nu cunoscuse niciodată un bărbat atât de sincer
în faţa propriilor sentim ente şi emoţii. Nu crezuse că ar
putea fi posibil.
Chase era m ult mai m ult decât prinţul ei pe cal alb.
Era miracolul ei personal.
-Te iubesc! Fericirea o inundă îm preună cu incredi­
bila plăcere. Te iubesc atât de mult!
Atât de repede, în cât ea nu ştia cum o făcuse, el îi
dezlegă legăturile. Şi apoi, fură încleştaţi unul în celălalt,
şi Chase se rostogoli cu C hloe astfel încât ea îl călărea,
uitându'se în jos la bărbatul care reuşise să găsească o
inimă atât de adânc îngropată, că ea nici măcar nu ştia
dacă mai era acolo.
In cele din urm ă, privirea dragostei din ochii lui - o
dragoste ce prom itea eternitatea, o dragoste ce nu avea
să o dezamăgească niciodată - fu cea care o împinse din­
colo de culme.
Direct în braţele
* iubitoare ale lui Chase.
c a p ito lu l 21

Chloe se trezi cu picioarele încolăcite cu ale lui Chase


si cu el privind-o în tim p ce stătea sprijinit intr-un cot.
- B u n ă dimineaţa!
Ea se simţi somnoroasă, caldă şi imposibil de mulţumită.
-Bună!
Chase îi d ăd u cu b lân d e ţe p ăru l de pe fru n te cu
mâna liberă, dar, deşi atingerea lui era tan d ră, deşi
ea încă se lupta să-şi alunge som nul, p u tu sim ţi cât de
încordat era.
Noaptea lor fusese de-a dreptul incredibilă, de la în­
ceput până la sfârşit, şi abia putuse ţine pasul cu marea
plăcere de a fi îm preună cu Chase.
Cina aceea rom antică.
Jocul amuzant de bocce.
Şi apoi, m odul păcătos şi dulce în care făcuseră dra­
goste, depăşind cu totul orice extaz pe care crezuse că-1
trăise vreodată.
Trebuia să-i spună din nou.
-Te iubesc!
O mică parte din încordare îl părăsi, şi asta i se văzu
Pe faţă, în muşchi, când el îi zâmbi, apoi îşi lipi gura de a
eiîntr-un sărut tandru ce cumva reuşi să-i taie răsuflarea.
Ea se mişcă pe pat, rezemându-se de capul patului.
Cearceaful nu-i acoperea sânii, dar ultim ul lucru la care
5e gândea acum era pudoarea. Simţi că trage de timp,
Ura făcea ca lucrurile să fie si mai încordate... dar tot
. Slrtlţea apăruse atât de brusc, încât abia dacă reuşea
a§i interpreteze emoţiile care o copleşeau.
258 Bella Andre

-Nu vreau să pleci. Cuvintele pline de pasiune ale I •


Chase răsunară până în adâncul sufletului ei. Ţe
îsi puse mâinile peste ale ei. Mă iubeşti. c‘
- Chase, eu...
El îi apăsă buzele cu degetul.
-T e rog, lasă-mă să mai spun ceva.
Ea se opri, apoi încuviinţă din cap.
-Ş tiu că vrei să-ţi dovedeşti ţie însăţi nişte lucruri.
Dar n-ai nici u n lucru de dovedit. Eşti o femeie incredi­
bilă, cea mai dulce, cea mai puternică persoană pe care
am avut şansa s-o cunosc. N-am nici cea mai mică îndo­
ială că te poţi ocupa de una singură de lucrurile de care
vrei să te ocupi. îi mângâie obrazul, şi ea simţi nevoia
să-şi sprijine faţa de căldura lui. De dragostea lui. Lasă-mă
să te ajut! Lasă-mă să fiu aici pentru tine! Lasă-mă să fiu
lângă tine! Unde-s mulţi, puterea creşte.
Toată noaptea, cât dormise în braţele lui, subconşti­
entul ei se frământase, străduindu-se să găsească moda­
litatea potrivită de a se descurca cu tot. Fusese uimită
de dulceaţa din fiecare zâmbet al lui Chase, de căldura
sărutărilor lui, de cât de bine se simţea cu el, de cât de
minunate şi de neaşteptate fuseseră cuvintele lui de iu­
bire. încercase să se convingă că plecarea era încă planul
corect, că era ceva ce trebuia să facă pentru a-şi cunoaşte
propria putere.
Dar dragostea - dragostea pe care nu mai putea nega
că o simţea pentru Chase - schimbase totul.
In special, convingerea ei încăpăţânată că trebuia să
se descurce singură pentru a dovedi că era puternică,
pentru a dovedi că nu era o victimă. Pe cine voia să
păcălească? Doar o nebună îl părăsea pe bărbatul ăsta.
Acţionase cândva nebuneşte. Dar învăţase din greşeli:
n-avea de gând să abandoneze o astfel de dragoste, pură
şi adevărată.
Dragostea din ochii tăi
259

- î n acea p rim ă n o a p te când m-ai găsit, spuse ea în­


cet, ştiam ca n u u rm a sa m a ’ am n icio d ată încredere
intr-un bărbat. Ş tiam că nici m ăcar nu m ai era posibil.
Dar apoi, ai in tr a t în viaţa m ea şi mi-ai dat-o com plet
peste cap. Şi, b ru sc , am în c e p u t să m ă în d o iesc de
¡ot ce ştiam, de to t ce credeam . Scutură d in cap. Nu vo­
iam să-mi p u n în treb ările astea. N u voiam să fac greşeala
a spera d in n o u . N u voiam să sfârşesc p rin a crede
din nou în ce n u ar tre b u i săi m ă încred. Era mai uşor i )
mult mai u şo r să m ă agăţ de vechile sentim ente. Era
mai uşor să-mi sp u n - să-ţi sp u n - că legătura noastră
era doar de n a tu ră fizică. C um va, a treb u it să găsesc un
mod prin care să justific faptul că n u îm i puteam refuza
atingerea ta, sărutările tale.
Chloe îşi dădu seam a că era chiar m ai bine că stătea
goală în pat cu C hase, m ărturisindu-şi cele mai ascunse
gânduri, ultim ele ei secrete. N u se m ai ascundea de el.
De acum şi p e n tru to td e a u n a îi dăruise bucuroasă tru­
pul. Inima.
Si
I sufletul.
-C re d că am ş tiu t to t tim p u l că legătura noastră
depăşea nivelul fizic. D e la început, cred că am ştiut că
nimic nu mă va îm p ied ica să mă îndrăgostesc de tine.
Nu contează de câte ori am încercat să-mi spun că urm a
să plec, că trebuia să plec, că singura opţiune era să-mi
văd de p ro p riu l d ru m ... M i se frângea iar şi iar inim a
doar încercând să-mi imaginez că te părăseam. Credeam
că să fiu puternică în sem n a să merg singură, însem na să
fiu pe picioarele m ele, fără a avea nevoie de ceva sau de
cineva de care să m ă sprijin, dar apoi te-am auzit vor-
ind despre fam ilia ta. Te-am privit interacţionând cu
_arcus şi am văzut cum m unceşti în echipă cu oamenii
Mi-ai a ră ta t că adevărata putere vine din a învăţa
CUm să ai din n ou încredere. Mă faci să vreau să fiu des-
^ de curajoasă cât să iubesc din nou. Chloe se apropie
260 Bella Andre

de Chase, cearceaful căzând cu totul de n*


MC PQ r>/î j
aşeză în genunchi în faţa lui pe pat, ţinându-i *• Se
strâns apăsate în dreptul inimii ei. încă vreau s vpa*n*k
ternică. încă vreau să fiu o fiinţă mai bună., da 1U-'PU”
sunt cu tine, deja sunt cea mai puternică cea m •
aşa cum n-am mai fost vreodată în toată viaţa. Iub'
mă face să sim t că am şanse să o găsesc pe femeia p e ^ ta
am căutat-o în sufletul meu în toţi aceşti ani. Pe fa? Î
curgeau acum lacrimi, una după alta, în vreme ce -
turisea ce simţea. Ştiu că va trebui să lăsăm curând1*1'"
urmă această lume de basm, dar nu vreau să te părăsesc*
Nu acum. Niciodată.
Inima îi bătea cu putere, ridicol de tare, în vreme ce
aştepta reacţia lui la faptul că îşi oferise inima pe tavă
deschisă şi pulsând pe aşternuturile albe.
Dar el nu spuse absolut nimic, acest bărbat incredibil
pe care-1 iubea atât de mult. Pur şi simplu, o trase lângă
el si
> o îmbrătisă.
>>
Cum toate visurile ei se îndepliniseră în cele din
urmă, Chloe simţi nevoia să râdă de bucurie. Voia
să verse lacrimi de recunoştinţă pentru fetiţa din ea
care nu putuse renunţa niciodată la visul de a simţi căl­
dura umană.
Şi voia să-l iubească pe bărbatul care îi ţinea inima
lângă a lui.
Hotărându-se, ea îl muşcă uşor de buze, o dată, de
două ori, apoi a treia oară. Cu fiecare muşcătură de iu­
bire, îl putea simţi cum creştea tot mai mare lipit de
vintrea ei.
Nu se gândi, nu se mai preocupă să-şi ascundă
dorinţele pe când se ridică doar atât cât să se aşeze pes­
te erecţia lui, apoi să se lase în jos peste mădularul lui
gros. El era mare, dar ea deja era mai mult decât pre­
gătită pentru el - fusese din clipa în care el îi spusese
„Bună dimineaţa“.
Dragostea din ochii tăi 261

Si totuşi; deşi era ev id en t că lui C hase îi era greu să


piardă controlul, el o lăsa pe ea să conducă împre-
n Vea lor. Dar, ah, cât îi mai plăcea să-l facă să-şi piar­
controlul. Şi cu câtă disperare voia ca el să-şi piardă
d ă

şi iar, până când nu mai exista nici o şansă


-o n tro lu l, iar
^ xTeUnul din ei să se oprească pentru a se gândi şi a-şi
face gri]'1- .
_îti aduci am inte, zise ea ndicandu-se aproape com­
plet, când te-am avut în gură?
Se lăsă d in n o u pe el, şi el pulsă tare în ea, aproape
dedanşându'i reacţia explozivă.
-A i fost uluitoare, Chloe!
Fiecare cuvânt suna dureros, se gândi ea ridicându-se
încet
- Ce ţi-a plăcut mai mult? întrebă ea cu cea mai nevi­
novată voce. Să stau în genunchi în faţa ta? Clipi spre el.
Sau să te uiţi la tine cum intrai şi ieşeai din gura mea?
Atunci, sim ţi vib raţia u n u i geam ăt ce începuse în
adâncul p lăm ân ilo r lui în ain te de a erupe pe gura ei
când el îi acoperi buzele cu ale lui şi o sărută apăsat.
După o secundă, era pe spate, cu mâinile ridicate dea­
supra capului şi strânse laolaltă de una din mâinile lui.
Iar şi iar, el intră în ea, şi ea îşi încolăci picioarele de
mijlocul lui să-l prim ească mai adânc şi tot mai adânc.
Nu-i era ab so lu t deloc team ă de felul în care el o
ţinea, dar, înainte să-i poată spune cât de bine era, cât
de aproape era de a term ina, el se opri în ea.
-N u vreau să iau niciodată ceva ce tu nu vrei să-mi
dai. Dar te doresc prea tare, am nevoie prea m ult de tine
ca să nu îmi pierd controlul într-o zi.
îi plăcea că el era atât de aten t cu sentim entele ei
chiar şi când trupurile lor erau la un pas de a-şi pierde
complet controlul. Şi totuşi, ea ştia acum că nu mai voia
acele pauze. N-avea nevoie ca el să îi garanteze că era în
s^uranţă cu el.
Bella Andre
262

-îm i place când îţi pierzi controlul. îmi place s§ ştju


că îţi pot face asta. îm i place că p ot să-ţi împărtăşesc
toate fanteziile, că uneori o să mă legi şi alteori tu 0
să fii cel legat, aşteptându-mă să ling fiecare părticică a
trupului tău.
- N u mă voi ierta n icio d ată dacă întrec măsura
Chloe.
- N u există nici o măsură, Chase. N u există limite.
N-avem nevoie de ele, ştiu asta acum, când în spatele
fiecărui sărut e dragostea - îşi lipi buzele de ale lui
când dragostea e ceea ce naşte fiecare m uşcătură - îl
ciuguli de umăr, apoi linse mica rană cu limba când
dragostea e ceea ce m-a făcut să te implor să mă iei mai
în forţă. Mai repede.
îşi strânse muşchii interiori pentru a-şi sublinia punc­
tul de vedere.
Se uită în frumoşii lui ochi verzi, ce o priviseră în­
totdeauna cu admiraţie, cu un zâmbet... şi cu dragoste.
- Poţi să faci ce vrei cu m ine. Şi îmi place. Ia-mă,
Chase! întoarce-mă pe dos! Aîl linse pe buze înainte de a
adăuga: Depăşeşte limitele! îndrăzneşte!
Imediat ce provocarea ei răsună în încăpere, el o în­
toarse pe pat astfel încât mâinile şi genunchii erau sub
ea,7 si
) totul deveni tulbure.
„Ah, Doamne“, îşi spuse ea când el o luă pe la spate.
Strânse cearceafurile în pum n şi se ţinu cu toată pu­
terea când el o posedă, mâinile lui mişcându-se de la
şolduri spre sâni şi apoi între picioare într-o desăvârşită
cale a plăcerii. Cât îi plăcea când el depăşea măsura şi
spulbera limitele...
Chloe nu se mai temea să fie controlată de Chase,
şi Chase nu se mai reţinea pentru a se asigura că n-o
forţase prea mult. Tot ce rămăsese era dulcele extaz
al încrederii.
Şi iubire pură.
Dragostea din ochii tăi 263
*

- u n duş a tâ t de lung, în c â t apa se răcise până


^ C h a s e îi clătise lui C h lo e şam p o n u l d in păr, ea

î‘ splQ să sun la po liţie să d e p u n o plângere. O să mai


' . n ordin de restricţie. Ştiu că ar fi treb u it să sun
C£f diat. N u am făcut-o n u p e n tru că îm i era ruşine să
ce se mi se întâm plase. Ştiu că n-are de ce să-mi fie
SPU. e Ochii i se în tu n ecară când spuse: D oar că mă tot
lândeam că ar fi treb u it să am destulă m inte să anticipez
0 „ r5 dacă mi-as fi dat seam a de cât de dezechilibrat si
, furios era el p e n tru că l-am părăsit, cu siguranţă m-aş
fi asigurat că nu putea să-mi facă rău.
Dacă avea să dea ochii vreodată cu fostul ei soţ, Chase
nu stia cum avea să se abţină să n u -1 om oare pe ticălos.
- Esti
i
atât de bună, de dulce, de puternică, încât poti*
face absolut tot ce vrei, C hloe. Tot în afară de a te învi­
nui pentru slăbiciunile altora.
-Acum, ştiu asta.
Cu o seară în urm ă, la cină, iu h arătase toate pozele
pe care i le făcuse. A cum , se duse la geanta aparatului
foto şi luă un alt teanc de poze.
- Le-am făcut pe astea d rept dovadă.
Ea le luă şi se uită repede pe pozele pe care el le făcuse
pe ascuns în acea prim ă zi, surprinzând vânătăile.
-A r fi trebuit să mă gândesc să te rog să le faci pentru
mine. Dar eu... Se opri, inspiră adânc. Nu eram pre­
gătită să mă gândesc la ceea ce aveam de făcut. Zâmbi
slab, dar zâmbi, cel p u ţin pentru o clipă. Apreciez că ai
fost destul de isteţ să le faci, să anticipezi când eu nu
puteam. întinse m âna spre el. Vrei să stai lângă m ine
când dau telefon?
Chase era pe p u n c tu l de a-i spune că ar face mai
mult decât să stea cu ea pentru o convorbire telefonică.
264 Bella Andre

El şi fraţii lui aveau să se asigure, negreşit, că fostul ei So


nu avea să se mai apropie vreodată de ea. ' ’
în schimb, merse cu ea în bucătărie, îi întinse telefo­
nul şi o ţinu de mână tot timpul. Când în cele din urmă
convorbirea luă sfârşit, Chloe părea răvăşită.
-Ţ j-am mai spus cât de curajoasă eşti în diminea­
ţa asta?
- Şi eu te iubesc, fu răspunsul ei.
O trase la el în poală şi îşi dori s-o ţină aşa pentru
vecie. Dar liniştea o făcea să îşi deruleze în minte iar si
iar ce spusese poliţiei.
-A puc, într-un final, să iau micul dejun cu tine.
Ea îşi înălţă surprinsă capul de la pieptul lui.
-M icul dejun?
- Eşti pe cale de a beneficia de încă unul dintre ta-
lentele mele.
Ridică din sprâncene făcând un semn sugestiv care-i
aminti exact ce talent experimentase cu puţin timp în
urmă. Tânji după căldura şi tandreţea ei când ea se ridi­
că din poala lui, dar fu peste măsură de bucuros s-o vadă
zâmbind din nou în vreme ce îşi punea un şorţ înflorat.
-Ju r să nu suflu o vorbă despre bezele, spuse ea chi­
cotind când el se întoarse ca ea să-i poată lega şorţul
la spate.
Când el se răsuci din nou spre ea, ea avea ochii
jucăuşi.
-H o tărât lucru, eşti tot Bunăciune. Se întinse să ia
o foarfecă de pe suportul de cuţite. Ce-ai zice să mă
duc să culeg nişte flori frumoase care să se asorteze cu
sortul
> > tău?
Sări ferindu-se de el înainte ca el să-i poată da una
peste fundul frumos rotunjit. încântat de sunetul râsu­
lui ei, el spuse:
- Mai bine pleacă, Scufiţo Roşie, înainte ca lupul să-ţi
arate că e înfometat după mai mult decât nişte clătite.

J t
Dragostea din ochii tăi 265

Râsul îndelung şi cuvintele „Da, da, m ă duci cu vor­


ba“ o urmară pe uşa d in faţă.
Chase se u ită d u p ă ea p re ţ de câteva clipe, atâ t de
i n c r e d i b i l de recu n o scăto r p e n tru toate lucrurile ferici­

te din viaţa lui, cel m ai im p o rta n t fiind femeia pe care


o iubea.
în această d im in ea ţă, ea îi spusese că nu avea să îşi
facă griji că el întrecea m ăsura - nu, nu-i spusese în cu­
vinte, îi arătase cu tru p u l ce voia să dăruiască, ce voia
ca el să ia -, d ar el ştia că era scris să existe şi clipe când
avea s-o facă să se în fu rie , cân d u rm a să acţioneze în
numele ei fără să se gândească. D um nezeu stia că el si 9 y

fraţii lui făcuseră asta d e suficiente ori cu surorile lor,


totul pentru a le proteja. N u d o a r p e n tru că erau m ai
mari şi aveau m ai m u ltă m inte.
Dar, chiar dacă C h ase ştia că el şi C hloe aveau să se
mai şi certe, m ai ştia şi că dragostea lo r era destul de
puternică p e n tru a rezista u n u i conflict neînsem nat.
Şi, D oam ne, ce distractivă avea să fie îm păcarea după
viitoarele lor „d iscu ţii“ despre lim ite. R ânjea în vrem e
ce luă făina d in căm ară, apoi m erse la frigider după ouă
şi lapte.
In prim ul rând, avea s-o dea gata cu clătitele... şi apoi,
intenţiona s-o dea gata în tr-u n cu to tu l alt fel, ce urm a
so facă să uite com plet de m icul dejun.
capitolul 2 2

Chloe ezitase să su n e la po liţie a tâ t de m ult, încât


esupusese că du p ă aceea avea să fie u n pachet de nervi
timp de ore întregi’ ^ acă nu c^ iar zi^e‘ ^ ar nu se sim ţea
slăbită sau n esig u ră. D e fapt, d im p o triv ă. A cum , se
simţea m ult m ai uşurată, ca şi cum ar putea urca în fugă
muntele şi nici m ăcar m ar gâfâi când ar ajunge în vârf.
Lavanda plan tată în faţa casei de oaspeţi înflorise, şi
ea îi putea sim ţi m ireasm a pe când soarele o încălzea
si florile şi stru g u rii creşteau în via ce se în tin d e a pe
uimitoarea proprietate d in N apa Valley. Zâm bind, mer­
se spre plante cu foarfeca, şi abia începuse să taie u n
mănunchi gros, când auzi în spatele ei u n sunet brusc.
Intervalul care îi tre b u i creierului ei p e n tru a-şi da
seama că Chase nu s-ar strecura astfel pe la spatele ei fu
prea lung ca să m ai apuce să se ferească de m âna care
i se lipi de gură. ■
Foarfeca îi căzu d in m ână când un bărbat o smuci cu
putere, strângând-o lângă el.
-T ârfă m ică, te-am văzut în ă u n tru jucându-te de-a
familia cu tipul ăla.
Dean.
Cum de o găsise?
Şi cum intrase pe proprietate? Poarta putea fi deschisă
doar cu telecom anda. D ar ştia, chiar pe când întrebările
astea i se învârteau p rin cap, una după alta, că răspunsul
n-avea nici o im portanţă.
Singurul lucru care conta era că D ean găsise o cale
de a intra.
Şi voia să-i facă rău. D in nou.
268 Bella Andre

C hloe se strădui să-şi potolească panica. Dacă permi.


tea fricii s-o dom ine, nu avea să fie în stare să gândească
destul de lim pede cât să se apere. C ât să lupte pentru
viaţa pe care o merita.
În locul fricii, dădu drum ul furiei.
Pentru că, de data asta, nu avea să mai fugă.
M âna fostului ei soţ era moale şi transpirată pe faţa ei
când îi şuieră la ureche:
- îl implori să-ţi facă toate chestiile alea infecte, târfă
împuţită?
Azi era şi mai furios decât fusese în apartam entul ei.
Pesemne mândria lui fusese serios rănită de felul în care
îl doborâse cu cutia de vopsea. Şi, după ce trăise cu el
timp de atâţia ani, Chloe ştia cum îi funcţiona mintea:
îsi închipuise că, de vreme ce nu mersese încă la poliţie,
probabil era prea speriată să spună cuiva despre ceea
ce-i făcuse el.
Ea ştia ce se aştepta el să facă. Se aştepta ca ea să
accepte ce-i dădea el. Se aştepta ca ea să se umilească.
La fel cum trebuise să facă în toţi acei ani cât fuseseră
împreună. Nici măcar nu fusese nevoie ca el să foloseas-
că forţa în timpul mariajului lor pentru a o determina
să'i predea puterea. Fusese de ajuns să se uite la ea ca şi
cum nu valora nici cât o ceapă degerată - şi ea îl crezuse.
Ei bine, acum ştia al naibii de bine ce valoare avea.
Si cine era.
9

Folosind subestimarea lui drept avantaj, Chloe îl


muşcă de palmă cât putu de tare. îi simţi gustul sângelui
în gură când el ţipă de durere.
Asumându-şi riscul, lovi în spate, sperând să-l nime­
rească în boaşe, şi se repezi spre foarfecă.
Chloe aproape că o apucase când el o trase înapoi
de păr, destul de tare cât s-o facă să plângă. Cumva, îşi
înăbuşi geamătul de durere, ştiind că Dean avea să se
dezlănţuie auzindu-l.

___________ _________
Dragostea din ochii tăi
269

-Ţ i-a m u rm ă rit m aşin a şi am m itu it şoferul care a


tractat-o să-mi sp u n ă de u n d e a preluat-o, se lăudă el
A spus că so licitarea a v e n it de la podgoria asta, dar
nu mi-am im aginat că deja ai sărit în pat cu un tip oare­
care. O trase din n o u de păr, destul de tare, că ea aproa­
pe leşină de durere. Spune-m i ce-ţi face. Acum!
Ea ştia ce s-ar în tâm p la dacă i-ar spune adevărul. Ar
lovi-o din nou. Putea vedea cât de m ult voia s-o facă.
Ah, D oam ne, d u ru se a tâ t de tare prim a dată, dar
Chloe ştia că to t ce treb u ia să facă era să se apropie
puţin de foarfecă. Şi apoi, avea să se asigure că situaţia
se schimba.
Definitiv.
Curbându-şi colţurile gurii într-un zâmbet insolent,
spuse:
-N -ai p utea su p o rta să ştii cât de b u n e. M ult mai
bun decât tine.
Exact cum se aştepta, pum nul lui se îndreptă spre ea.
Doar că, de d ata asta, C hloe nu se mai temea, nu mai
încerca p u r şi sim plu să fugă, aşa cum făcuse în acea
noapte groaznică, atunci când el o atacase în apartamen­
tul ei. Nu se putu depărta destul pentru a-i evita complet
pumnul, dar şocul loviturii păli în faţa faptului că reuşi
să apuce foarfeca.
Pumnul era din nou aproape de faţa ei când ea se lăsă
*n jos, se întoarse şi în d rep tă vârful ascuţit al foarfecii
spre bărbatul căruia îi făcuse legământ în faţa familiei
totul pentru că nu avusese destul curaj să se încreadă
în propria inim ă.
Acum însă, avea încredere în ea, la naiba. Intr-un i-
nal, iubea. Şi n-avea de gând să perm ită nim ănui să-i
răpească dragostea pe care o merita. _
Pe când îl îm pungea cu vârful ascuţit exact lângă va-
nâtaia în tu n ecată şi lângă tăietura pe care i e ăcuse
^ nd el o atacase în apartam entul ei, urletu e urere
270 Bella Andre

al lui D ean îl făcu pe acesta să se clatine în«nr


exact în calea lui C hase. sPate...
Pum nul lui C hase îl lovi fix în falcă p e fostul
trosnetul osului pe os făcând u n zgom ot nurem j 61
în via cândva liniştită. C’ 0 r*bil,
D ean se uită cruciş, clătinându-se înspre spate
C hase nu se opri, c o n tin u ă să-i lovească re p e ta tă
până când fostul soţ al lui C h lo e arăta ca o păn -a ’3’
gât flexibil, capul lui bălăngănindu-se pe gâtul sla tT CU
în m intea lui C hloe, o voce - o voce slabă, înceată
îi spunea că ar trebui să-l oprească pe C hase înainte r f
a-1 vătăm a irecuperabil. D ar, p ân ă să p o ată face alta 6
picioarele lui D ean cedară. ’
Se izbi cu putere de păm ânt, şi ea se aşteptă ca el să-si
piardă cunoştinţa, având în vedere zgom otul puternic
care se auzi când capul lui izbi p ăm ân tu l, dar el clipea
spre ea, gem ând în vrem e ce d in gură îi curgea sânge
C hase se lăsă jos lângă el, strângându-1 pe Dean
de gât.
- Cere-ţi iertare de la Chloe!
Ea nu-1 văzuse nicio d ată aşa pe C hase, cu furia ast­
fel dezlănţuită. Da, ştiuse de la în c e p u t cât de puternic
era iubitul ei, d a r to t i se părea u im ito r să-l vadă cum
o apăra.
Cum fostul ei soţ nu-şi ceru iertare destul de repede,
Chase îl strânse mai tare de gât, până când Dean începu
să tuşească.
- O să-ţi mai d au o şansă p e n tru a-ţi cere iertare de
la ea.
Dean începuse să-şi dea ochii peste cap, dar Chase
nu -1 lăsă să leşine, s c u tu râ n d u -1 p â n ă când el gemu
din nou.
-C ere-ţi iertare chiar acum! Dacă nu...
Am eninţarea d in glasul lui C hase îl făcu pe Dean să
esc idă ochii şi să se uite direct spre ea.
Dragostea din ochii tăi 27i

-îm i pare rău, Chloe.


£a nu putu vorbi, putu doar să încuviinţeze din cap.
Qean era pe cale să leşine, dar Chase îl scutură iar.
_ încă n-ai term inat, ticălosule.
Chloe nud văzuse niciodată pe fostul soţ arătând
atât de jalnic. Faţa îi era însângerată şi plină de vână-
tăi, plângea şi pe faţă era m urdar de noroi amestecat
cu m ucozităţi.
_ O să te mai apropii vreodată de ea?
Chase sublinie întrebarea lovind de câteva ori cu ca-
pul lui Dean de pământ.
_Nu. Acum, Dean suspină. Niciodată. N-o s-o mai
supăr niciodată.
în cele din urmă, îşi dădu ochii peste cap şi leşină.
Rămase ţeapăn.
Chloe se uită la fostul ei soţ întins pe pământ, ară­
tând mai mic decât şi-l închipuise vreodată, când de­
getele lui Chase o mângâiară cald şi tandru pe obrazul
ce o ustura.
Ea îşi întoarse privirea spre el când el o luă în braţe.
-C hloe, scumpo. Te-a lovit. Din nou.
Dar ei nu-i păsa de faţa ei, nu când încă putea auzi
zgomotul puternic şi şocant al trosnetului oaselor de fi­
ecare dată când Chase îl pocnea pe Dean.
-Te rog, spune-mi că nu ţi-ai rănit mâna.
-S u n t din oţel, nu din bezea, îţi aminteşti? spuse el
cu un zâmbet. E nevoie de mai m ult decât de câţiva
pumni ca să-mi rănească mâna. Ea putea simţi mânia şi
teama pentru siguranţa ei, radiind din el. Mâinile însân­
gerate merită satisfacţia de a mă asigura că nu se va mai
apropia niciodată de tine.
Ea ştia că Chase voia să-l rănească şi mai mult pe
Dean, pentru a compensa ce-i făcuse acesta ei - nu doar
vânătaia de pe obraz, ci şi anii în care o controlase... şi
n'° iubise aşa cum merita.
272 Bella Andre

Chloe îi luă amândouă mâinile între ale ei şi le pu$e


în dreptul inimii.
-A i spus că ai face orice pentru mine.
-O rice, confirmă el.
-N u merită. Nu merită deloc furia ta. Nu merită
să-ţi răneşti mâinile pe capul lui tare, când ai nevoie ca
degetele şi încheieturile să funcţioneze perfect ca să poţi
face acele superbe poze. Vreau să laşi poliţia să se ocupe
de aici încolo.
Din gura frumoasă a lui Chase ieşi un şuierat frustrat.
-M ă termină gândul de a-1 lăsa să plece, Chloe. Să
stiu că ti-a făcut rău si n-a plătit pentru asta.
- Dar o s-o faci, da? II laşi în pace. Pentru mine.
Ea putu vedea lupta ce se dădea în el, iubindu-1 şi mai
mult pentru că voia să aibă grijă de ea.
în cele din urmă, el spuse ceea ce ea ştia că avea
să zică:
- Orice, scumpo. Aş face orice pentru tine.
Ea se ridică pe vârfuri, ca gura ei să ajungă aproape
de a lui. A

-Ştiu. Şi eu aş face orice pentru tine. îşi lipi buzele de


ale lui, apoi şopti: Totul.
Câteva clipe mai târziu, ea luă telefonul pe care i-1
întindea el şi sună la poliţie. Şi, deşi nu-1 lăsă pe Chase
să-l facă bucăţi pe Dean, aşa cum era limpede că voia, nu
o deranjă ca el să-l lege pe fostul ei soţ cu nişte frânghie
groasă. Destul de strâns cât Dean să-şi revină.
Ignorând gemetele lui, Chloe şi Chase se duseră pe
verandă, de unde nu -1 scăpară din ochi în vreme ce-i
aşteptau pe poliţişti. Ştia că Chase nu voia s-o lase sin­
gură pentru mai mult de câteva secunde, aşa că se duse
iute în bucătărie să ia gheaţă şi se întoarse mai repede
decât ar fi fost omeneşte posibil.
Dragostea din ochii tăi 273

Ţinând '0 în braţe, îi lipi gheaţa pe obraz aşa cum


’ cp în prim a noapte când se cunoscuseră şi spuse
fâ ^ s

tan/ j mi pare aşa rău, Chloe. Ar fi trebuit să fiu acolo,

cu tine- , . ,
_ N u 'i v in a ta c a e l a v e n it d u P a m in e - D u p ă c u m
. gpUS mai devreme, nici unul din noi nu putea şti ce
pi să facă. D ar sunt foarte sigură că nu-mi va mai
face rău.
-N u, spuse Chase cu voce joasă, n-o să-ţi mai facă
riu. Ştii de ce?
_ Pentru că vrea să-şi păstreze dinţii cu care l-ai lăsat.
Si odată ce va afla că mai sunt încă cinci perechi de
pumni că ai tăi...
_Ai dreptate. E speriat de moarte. Dar nu din cauza
a ceea ce am făcut eu, nu din cauza a ceea ce am spus.
- Ce vrei să spui?
El îi oferi un zâmbet plin de atâta dragoste - şi respect -,
că îi tăie răsuflarea.
-M otivul pentru care n-o să-ţi mai facă rău, scumpo,
este pentru că tu l-ai învins. N-ai avut nevoie de mine ca
să-l loveşti, să te asiguri că nu are să te mai atace. Tu deja
ai câştigat lupta. Foarfeca a fost o chestie genială. Şi fix
la tintă.
> N-aveai nevoie de interventia »mea - dar n-am
putut să mă abţin. Nu când am aşteptat toată săptămâna
să dau cu el de pământ.
Lui Chloe nu-i păsa că o durea maxilarul când zâm­
bea. N-ar fi putut să-şi reţină zâmbetul pentru nimic în
lume. Chase credea în ea. Şi nu era singurul. Intr-un
final, şi ea credea în ea însăşi.
- Ştii de ce mi-am dat seama săptămâna asta?
- Că sunt un zeu al sexului.
Râsul ce o podidi părea să şteargă toată suferinţa, toa­
tă durerea.
274 Bella Andre

- D a , B unăciune, eşti, categoric, un zeu al sexului


Dar mi'am mai dat seama şi de faptul că îmi place să fac
parte dintr-o echipă. C u tine.
Nu era sigură că-1 văzuse pe Chase arătând mai fericit
nici măcar atunci când îi spusese că se îndrăgostise de el
Si ea era la fel de fericită. Pentru că nu căutase toată
viaţa doar apropiere... căutase să facă parte din ceva mai
im portant decât ea însăşi.
O familie. Voia să ştie că era parte d in tro familie care
o iubea, orice s-ar întâmpla.
întotdeauna.
Pe vecie.
C hiar atunci, sunetul sirenelor ajunse până la ei, şi,
în câteva clipe, maşinile de poliţie trăgeau în faţa casei
de oaspeţi. Chase o ţinu de m ână to t tim pul cât ea le
relată poliţiştilor ce se întâmplase. U rm au să aibă nevoie
si de un raport oficial la sediul poliţiei, şi Chase avea să
fie acolo cu ea.
După ce se uitară cum fostul ei soţ fu urcat pe ban­
cheta din spate a uneia dintre maşini, Chase întrebă:
- Cum te simţi?
Chase nu-i dăduse drum ul la m ână nici pentru o se­
cundă, şi, când maşinile poliţiei plecară, ea se întoarse
în braţele lui şi îşi rezemă capul de pieptul lui lat.
-S u n t puţin tristă, recunoscu ea. Toţi anii ăia... Dar
continui să-mi spun că nimic nu a fost în zadar. îşi ridică
privirea să se uite în frumoşii lui ochi. Pentru că rn-au
adus la tine, Chase.
înainte ca ea să-si dea seama de ceea ce făcea el, Chase
A
îngenunche în mijlocul grădinii. Intinzând mâna înspre
tufa de lavandă, rupse o tulpină înflorită.
-C hloe Peterson, te iubesc.
Ea adora să audă acele două cuvinte ce îi umpleau
sufletul cu atâta căldură - şi cu o nesfârşită fericire. Dar,
Dragostea din ochii tăi 275

dacă el nu le-ar mai fi rostit niciodată, ea ar fi ştiut


ch'ar £| p entru ea doar uitându-se în ochii lui.
ce5V reÎsăte m ăriţi cu mine?
' I nU se m ai în d o ia că era o femeie puternică.
. c: r o n-avea nevoie să fie p u ternică alături
Ma> ştia şi ca

^C eea ce era un lucru foarte bun, pentru că picioarele


-Anră ochii i se um plură de lacrim i şi tot ce putu
o traua j j4 . - n u
( e fu să încuviinţeze d in cap şi sa şopteasca un „Da ,
•vrem e ce el îi înfăşură încet lavanda pe deget.
U1 Si când se ridică şi o sărută, Chloe fu uimită să-şi dea
seama de faptul că basm ul ei nu se termina.
De-abia începea.
e p ilo g

Marcus Sullivan se u ita la chelnerii care um blau prin


apartamentul lui C h ase şi C h lo e d in San Francisco cu
tăvi pline cu u n ele d in tre cele m ai b u n e vinuri ale sale.
îşi anunţaseră lo g o d n a cu o lu n ă în urm ă, şi în seara
asta îşi îm părtăşeau b u cu ria cu to t clanul Sullivan.
Toţi îşi elib eraseră sau îşi schim baseră program ul
pentru a fi aici în seara asta. P ân ă şi S m ith zburase
pentru w eekend d in Italia, u n d e tu rn a u n thriller cu
buget mare. P ărin ţii lui C h lo e erau copleşiţi nu doar
să cunoască o m are vedetă de cinem a, ci şi de întregul
clan Sullivan, din care lipsea doar Lori, care fusese prin­
să şi întârzia d in cauza film ărilor la u n videoclip cu o
nouă stea a muzicii pop. M am a lui, Mary, stătuse lângă
părinţii lui C h lo e aproape întreaga seară, străduindu-se
să se asigure că se sim ţeau bine.
Stând retras faţă de grup, M arcus era fericit pentru
fratele lui. C hase alesese o fem eie bună. De fapt, o fe­
meie perfectă.
Marcus dădu pe gât u n pahar întreg şi mai luă unul
de la un chelner în ain te ca acesta să se îndepărteze. N u
bea niciodată în exces. N u îi stătea în fire să se îm be­
te, şi, ţinând c o n t de faptul că avea afaceri cu vinuri, o
înclinaţie către b ău tu ră ar fi fost mai m ult decât o pro­
blemă de sănătate; ar fi p u tu t face rău afacerii.
Totuşi, în seara asta, lui M arcus nu-i păsa nici cât
^egru sub unghie de afaceri. Nici să nu se îmbete.
Cum putuse Jill să-l lase să intre şi s-o găsească cu...
Bella Andre
278
Dădu pe gât al doilea p ah ar Ia fel de reped
mul şi întindea m âna spre al treilea când î s i d ' T Pe pri'
că mama lui venea spre el. ’ a° u seama
C u doar câteva m inute în urm ă, ea le
ror cât de em oţionată era că, într-un f i n a l ^ ^ T tUtu'
copiii ei făcea pasul cel mare. N u spusese însă ' ^ ntre
întotdeauna convinsă că cel mai m are rii««. Sa,-Că ^ Sese
să fie prim ul la altar. d ln tre fraf avea
Şi Marcus crezuse asta. D ar îi venise m inte 1
A cum , Ştia câ cei doi a n i petrecu ţi a ş t e p ^
Jill sa fie „pregătită p entru urm ătorul pas nu fi,
altceva decât o m inciună. Seseră
Străduindu-se s-o abată pe m am a lui pe aIt -
Marcus spuse: a Ca‘e,
- Le stă bine îm preună, nu-i aşa?
M ama se uită la fericita pereche cu un zâmbet
- Ea e perfectă pentru el. Puternică, adorabilă, creat' ‘
Prea devreme, ochii ei se întoarseră spre el, la tj
să-l vadă cum dădea pe gât al treilea pahar. El ţînea
tul de bine la băutură, dar de obicei nu bea atâta într-iT
timp aşa scurt. n
- C e s-a întâm plat, scumpule?
-N im ic.
Dar am ândoi ştiau că el m intea.
* i
Marcus trebuia să plece în ainte să strice petrecerea.
- Mă întorc în oraş în weekendul urm ător. O să trec
atunci să te văd.
Mama puse m âna pe braţul lui.
-Jill o să fie cu...
lo r i apăru chiar atu n ci, în că p u rtâ n d hainele de
dans, şi mama lui nu mai apucă să îşi încheie fraza.
-A h , Doamne, n-am crezut că mai p o t pleca de la stu­
dioul ăla de dans! într-o clipă, Lori ochi fericitul cuplu
şi exclamă: N oua mea viitoare cum nată! O îmbrăţişă pe
Chloe. Trebuie să facem o poză d e grup!
Dragostea din ochii tăi 2.75

-hiar dacă el n u le-ar m ai fi ro stit niciodată, ea ar fi ştiut


ce simţea e Pe n tru ea d o a r uitându-se în ochii lui.
_ y rei să te m ăriţi cu m ine?
Chloe n u se m ai în d o ia că era o femeie puternică,
jvlai ştia şi că îvavea nevoie să fie puternică alături
de C hase.
Ceea ce era u n lu cru foarte b u n , pentru că picioarele
o trădară, ochii i se u m p lu ră de lacrim i şi to t ce putu
face fu să încuviinţeze d in cap şi să şoptească un „Da"
in v re m e ce el îi înfăşură încet lavanda pe deget
Şi, când se ridică şi o sărută, C hloe fu uim ită să-şi dea
seama de faptul că basm ul ei nu se term ina.
De-abia începea.

S-ar putea să vă placă și