Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA „GEORGE EMIL PALADE” – BUZĂU

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

PLANUL MANAGERIAL
AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII
AN ŞCOLAR- 2010-2011

MODALITATI DE
NR. OBIECTIVE ACTIVITATI INSTRUMENTE TERMEN EVALUARE /
CRT SPECIFICE RESURSE RESPONSABIL INDICATORI DE
REALIZARE
1. Constituirea -membrii
Comisiei de Consiliului - Consiliul 20.09.2010 -proces-verbal al
I. Continuarea Evaluare si profesoral profesoral sedintei Consililui
dezvoltarii unei Asigurare a profesoral;
culturi si a unei Calitatii , la nivelul -decizia de numire
mentalitati a scolii si crearea unei - Aprobarea
calitatii la nivelul retele eficiente membrilor CEAC,de
intregului pentru asigurarea catre Consililul de
personal al scolii ( calitatii . administratie
cadre didactice,
personal didactic-
auxiliar,
nedidactic, elevi, 2. Revizuirea „ -mediatizarea - coordonator -existenta
parinti ,agenti Regulamentului de (biblioteca CEAC; 15.10.2010 regulamentului;
economici, etc) organizare si scolii); pe -presedinte - procesul-verbal de
functionare al pagina WEB a CEAC; aprobare in
CEAC”. scolii -secretar CEAC Consiliul de
administratie
- Aprobarea
revizuirii
Regulamentului
CEAC in Consiliul
de administratie
-procese-verbale
ale intalnirilor
membriilor CEAC

3.Documentarea -Legea 87/2006 - coordonator Completarea cu


membrilor CEAC cu -Ghidul CEAC in CEAC; noile acte
privire la : invatamantul -presedinte 29.10.2010 normative ale
a)-noile acte preuniversitar – CEAC; punctului de
normative privind partea a II-a – -secretar CEAC documentatie CEAC
asigurarea calitatii iunie 2007
in invatamantul
preuniversitar;
b)-manualul de
autoevaluare a
calitatii -2008
c)-manualul de
evaluare externa-
2008 .
d)-modalitati de
lucru
e)-standarde de
referinta si de
calitate
-Documente - coordonator -existenta
elaborate de CEAC; 15.10.2010 manualului
4. Revizuirea ARACIP -presedinte -proces-verbal de
Manualului de -Planul de CEAC; aprobare in
asigurare a calitatii” actiune al scolii -secretar CEAC Consiliul de ad-tie
-Planul -membrii CEAC -Aprobarea in Cons.
managerial de ad-tie
-Standardele de -membrii CEAC Permanent -dosarul cu
acreditare si proceduri
5. Elaborarea unor evaluare -proces-verbal de
noi proceduri si periodica aprobare
revizuirea celor -Raportul de
existente; evaluare interna
-Planul de
imbunatatire

-curriculumul -membrii -fise de verificare a


national; CEAC 09.11.2010 mapelor
-planuri de profesorilor,
6) Actualizarea invatamant; responsabililor de
continutului -auxiliare comisii
mapelor de lucru, curriculare;
utilizate ca -metodica
documente de baza predarii
in procesul de disciplinelor;
evaluare, la nivel de:
-director;
-CEAC;
-responsabili de
comisii metodice si
comisii de lucru;
- cadre didactice;
-diriginti;
7. Diseminarea -seminarii; -referate;
noilor acte -sedinte ale -director; -prezentare power
normative comisiilor -coordonator point
referitoare la metodice; CEAC; permanent -chestionare de
implementarea -sedinte -presedinte opinie cu privire la
calitatii , a Consilul CEAC; implementarea
rapoartelor CEAC si profesoral; calitatii in scoala;
a documentelor -intalniri -procese –verbale
elaborate de CEAC personal -membrii CEAC ale intalnirilor
,intregului personal administrativ-
al scolii,elevilor si auxiliar;
parintilor. -sedinta
Consiliul
Elevilor pe
scoala;
-sedinte
Consiliul
reprezentativ al
parintilor pe
scoala;

II.
Modernizarea 1. Adaptarea stilului
actului de de predare-invatare -seminarii; -membrii Pe toata -rapoarte de
predare-invatare si a -sedinte comisii CEAC; durata monitorizare si de
centrata pe elev comportamentului metodice; -responsabilii anului autoevaluare ale
elevilor -lectii de comisii scolar CEAC;
la particularitatile / demonstrative metodice; -fise de observare a
nevoile de invatare -exemple de lectiilor;
si de comunicare. buna practica -analize ale
privind responsabililor de
2. Diversificarea si metodele de comisii metodice;
modernizarea invatare - -fise de
strategiilor de predare centrata autoevaluare ale
predare-invatare pe elev; cadrelor didactice;
centrate pe elev -proiectarea
unitatilor de
invatare pe stiluri
de invatare;
-planuri de lectii pe
stiluri de invatare;
-fise de evaluare
initiala;
-fise de evaluare a
stilurilor de
invatare;
-fise de lucru pe
stiluri de invatare;
-fise de evaluare;

3.Stabilirea unor -alcatuirea -director Permanent -fise de inscriere ale


masuri eficace colectivelor de -comisia CEAC elevilor la
pentru promovarea elevi se face programele de
egalitatii sanselor si fara nicio invatare
pentru eliminarea discriminare,pe -chestionare
discriminarii de baza de optiuni
orice forma ; ale elevilor

-referate de
4. Modernizarea - mobilier scolar -director Permanent necesitate
infrastructurii ergonomic -serviciu -planul de
utilizate in actul de -achizitionare administrativ- dezvoltare a bazei
predare-invatare calculatoare -responsabili materiale a scolii ;
-soft comisii
educational
-echipamente si
materiale pentru
laboratoarele si
atelierele scolii
5. Masuri privind -proceduri ale -profesorii permanent -gradul de implicare
procesul de CEAc -responsabilii a elevilor in
evaluare al elevilor - planul de de comisii evaluarea
activitate al -membrii CEAC progresului;
comisiilor -fise de evaluare
metodice initiala
-mape de lucru -fise observare a
ale profesorilor activitatilor elevilor
/dirigintilor -fise de lucru
-sprijinirea -fise de progres
elevilor si -portofolile elevilor
incurajarea lor
pentru atingerea
obiectivelor
programelor si
pentru a-si
asuma
responsabilitate
propriului
proces de
invatare
Monitorizarea si 1. Observarea -Proceduri; -director; Pe toata -fise de observare
autoevaluarea procesului de -Mape ale -coordonator durata ale lectiilor;
III. calitatii predare-invatare profesorilor, CEAC; anului -portofoliile elevilor;
responsabililor -presedinte scolar - chestionare
de comisii,etc CEAC; referitoare la
-fise de -membrii stilurile de invatare;
observatii ale CEAC; -teste de evaluare
lectiilor; -membrii initiala,sumativa si
-cadre didactice; echipelor de finale;
-elevi;parinti; lucru -Intocmirea
Rapoartelor de
monitorizare interna
si autoevaluare;
-Realizarea Planului
de imbunatatire a
activitatii;
2. Sistemul de -PAS; -director; Pe toata - mapa directorului;
asigurare a calitatii -planul -comisia durata -mapa CEAC;
prin management managerial CEAC; anului -rapoarte de analiza
-Manualul -consiliul de scolar ale managementului
calitatii; administratie -Intocmirea
-proceduri de Raportului de
management Monitorizare
-proceduri ale interna;
CEAC -Realizarea Planului
de imbunatatire a
activitatii;
-Intocmirea
Raportului de
autoevaluare;
3.Elaborarea unor -PAS;
programe de calitate -planul -director
la nivelul fiecarui managerial -contabil sef permanent -planurile de
compartiment ( -Manualul -membrii CEAC activitate ale
personal didactic calitatii; compartimentelor
auxiliar si personal -proceduri de -criterii si
nedidactic) management instrumente de
-proceduri ale evaluare periodica
CEAC diferentiat pe
-planuri de categorii de
activitate personal
specifice -Rapoartele de
fiecarui monitorizare si de
compartiment autoevaluare
-proceduri de institutionala
evaluare

COORDONATOR CEAC: PROF.PANAIT ALINA DIRECTOR, GHEORGHE ELENA