Sunteți pe pagina 1din 20

Managementul

micii afaceri
Lector, dr. Bălan Sorina-Mihaela
Evaluare Curs 5.
Planul de afaceri
• a) Menţionaţi stadiile în care se poate afla o afacere. 4
puncte
• b) Enumeraţi fazele în care se poate afla o afacere. 6
puncte
• c) Descrieţi succint una din fazele identificate la punctul
b). 10 puncte
• d) Explicaţi importanţa stabilirii misiunii şi obiectivelor
firmei în planul de afaceri 6 puncte
• e) Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care
misiunea firmei şi fixarea de obiective determină
parcursul unei afaceri.
Managementul micii
afaceri (4ore)
1. Caracteristici distinctive ale existenței și ale activității
întreprinderilor mici și mijlocii
2. Particularități manageriale ale întreprinderilor mici și
mijlocii
3. Particularități organizatorice
4. Alegerea amplasării întreprinderii
5. Planul general al unei întreprinderi
6. Planificarea producției și controlul acesteia
1. Caracteristici distinctive ale existenței și ale
activității întreprinderilor mici și mijlocii

• Trasaturi ale IMM


– Dimensiunea redusa sau relativ redusa
– Demografia extrem de dinamica
– Dimensiunea relativ redusa a IMM este un factor determinant si
favorizant al specializarii
– Potentialul productiv relativ redus al IMM
– IMM intampina dificultati la intrarea sau iesirea pe/de pe o piata
– Potentialul inovational ridicat
2. Particularități manageriale ale întreprinderilor mici și
mijlocii

a) Situatia de proprietar - manager a conducatorilor unei


parti insemnate a IMM
b) Functia de previziune a conducerii IMM
c) Functia de organizare a conducerii IMM
d) Functia de antrenare a conducerii IMM
e) Functia de coordonare a conducerii IMM
f) Functia de control a conducerii IMM
Situatia de proprietar - manager a conducatorilor
unei parti insemnate a IMM
AVANTAJE DEZAVANTAJE
- suport motivational superior - lipsa de pregatire manageriala adecvata a
pentru intreprinzator determinat de proprietarului firmei, aceasta fiind cauza cea
aptul ca isi conduce propria mai frecventa a ratei inalte a mortalitatii
afacere; intreprinderilor mici in primii ani ai existentei
lor;
- concentrarea prerogativelor - riscul ca proprietarul - manager sa se
decizionale la o singura persoana, inconjoare de rude sau prieteni a caror
ceea ce permite evitarea riscului prestatie in cadrul intreprinderii sa fie
producerii unor distorsiuni, deficitara;
neconcordante decizionale etc.;
- cunoasterea de catre manager a riscul persistentei in constiinta proprietarului -
tuturor informatiilor privind mersul manager a unor modele conceptuale, actionale
firmei; - evitarea cheltuielilor si atitudinale din activitatea sa anterioara,
pentru retribuirea unui manager. neadecvate conditiilor specifice ale
functionarii intreprinderii pe care o conduce
Alte avantaje?
FUNCTIILE MANAGERULUI DE IMM
a) Functia de previziune a conducerii IMM
b) Functia de organizare a conducerii IMM
c) Functia de antrenare a conducerii IMM
d) Functia de coordonare a conducerii IMM
e) Functia de control a conducerii IMM
3. Particularități organizatorice
• Unitatea de comanda
• Delegarea
• Descrierea activitatilor (a sarcinilor de munca)
• Extinderea (sfera de cuprindere a) controlului
• Diviziunea muncii (adica specializarea)

• Tipuri de structuri organizatorice:


♦ Organizarea dupa tipuri de autoritate:
 Organizare in linie
 Organizarea in linie si dupa functii
 Organizarea prin gruparea activitatilor
4. Alegerea amplasării întreprinderii

STRATEGII ÎN AMPLASAREA ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE


I. Obiective şi factori de influenţă
II. Metode de amplasare
1. Tabelul comparativ de analiză a amplasamentelor
2. Metoda utilităţilor
3. Analiza dimensională în amplasarea întreprinderilor
4. Metoda pragului de rentabilitate
5. Metoda centrului de greutate
6. Algoritmul de transport aplicat optimizării amplasării
Factori de influenţă în alegerea amplasării întreprinderii

Forta de muncă

Materie primă Piețe


Întreținere Transport
Utilități Comunicații
Managementul
amplasării

Teren
Clădiri Legislație
Mediu
Energie
Colaboratori
Clienți
Metode de amplasare
Curs 5. Balan\amplasamentul
intreprinderilor.doc
5. Planul general al unei întreprinderi

Stabilirea planului general,


Identificarea
activitatilor si
operatiilor necesare
realizarii produselor
sau prestarii
serviciilor
Determinarea
respective.
cerintelor de spatiu

Stabilirea obiectului de activitate (produse


sau servicii) si a cantitatii de produse sau a
volumului de servicii care trebuie prestate.
Planul general cu
Zonarea
teritoriului
incintei amplasare combinata
Cerinte de baza:

Gruparea
Alegerea felului
unitatilor de cladirilor si al
Extinderea
productie in constructiilor
viitoare a
blocuri
constructive intreprinderii

Amplasarea Retelele Reteaua


instalatiilor tehnice. liniilor de
in aer liber transport

LOGO
6. Planificarea producției și controlul acesteia
TIPUL DE PRODUCŢIE
CARACTERISTICI
de masă de serie individuală
Volumul producţiei foarte mare mare redus
Nomenclatura
foarte restrânsă restrânsă foarte largă
producţiei
Gradul de
specializat
specializare a specializat universal
sau universal
utilajelor
Amplasarea în concordanţă cu
mixtă neregulată
utilajelor fluxul tehnologic
continuă pentru un
regulată pentru cea
Respectabilitatea produs sau un
mai mare parte a neregulată
fabricaţiei număr restrâns de
producţiei
produse
ridicată la produsele
Ritmicitatea
foarte mare cu grad mare de nedeterminată
producţiei
repetabilitate
Durata ciclului de
foarte mică mică mare
producţiei
PRINCIPALELE FORME DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI IN FLUX: LINII TEHNOLOGICE IN FLUX
Metoda "Just in Time"
La baza metodei J.I.T. stă principiul reducerii la minimum sau eliminarea
stocurilor de materii prime, materiale, piese, subansamble şi producţie
neterminată şi implicit reducerea globală a costurilor aferente acestor stocuri,
indiferent de volumul producţiei. Minimizarea tuturor categoriilor de stocuri se
face concomitent cu creşterea calităţii produselor.
Conform acestei metode trebuie să se producă numai ce se vinde şi exact la
timp.

CARACTERISTICA SISTEM TRADITIONAL JIT


1. Priorităţi Acceptă toate comenzile Piaţa limitată
Multe opţiuni Puţine opţiuni
Cost redus, calitate ridicată
2. Engineering Produse nestadardizate Produse standardizate

3. Capacitate Utilizare maximă Utilizare medie


Inflexibilitate Flexibilitate
4. Sistemul de Organizare după principiul Flux continuu, celule de
producţie tehnologic fabricaţie

5. Amplasarea Suprafeţe mari Suprafeţe mici


Transferul materialelor se Transferul materialelor se face
face mecanizat manual
6. Muncitorii Abilitaţi limitate Abilitaţi lărgite
Specializare Flexibilitate
Individualizare Lucru în echipă
Atitudine competitivă
1. Programarea Durata mare de pregătire şi Schimbări prompte
procesare
2. Stocurile Stocuri tampon Stocuri tampon reduse
Suprafeţe mari de stocare Eliminarea stocurilor
3. Furnizorii Numeroşi Puţini
Livrarea la baza de recepţie Livrarea la linia de asamblare
4. Planificarea şi Orientarea către planificare Orientarea către control
controlul
Inspecţie de calitate corectivă La sursă, continuu
5. Calitate Control statistic al procesului
preventiv
6. Întreţinerea De către specialişti Funcţionarea redusă a
utilajelor echipamentelor
GLOSAR DE TERMENI
• proces de producţie = totalitatea acţiunilor conştiente ale angajaţilor unei întreprinderi, îndreptate cu
ajutorul diferitelor maşini, utilaje sau instalaţii asupra materiilor prime, materialelor sau a altor
componente, în scopul transformării lor în produse, lucrări sau servicii cu anumită valoare de piaţă.
• procesul tehnologic = ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere
componente ale acestuia.
• procesele de muncă = procese prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor muncii cu ajutorul
unor mijloace de muncă (produse, lucrări, servicii).
• procesele de muncă de bază = procesele care au ca scop transformarea diferitelor materii prime şi
materiale în produse, lucrări sau servicii care constituie obiectul activităţii de bază a întreprinderii;
• procesele auxiliare = procesele care, prin realizarea lor, asigură obţinerea unor produse sau lucrări
care nu constituie obiectul activităţii de bază a întreprinderii, dar care asigură şi condiţionează buna
desfăşurare a proceselor de muncă de bază;
• procesele de muncă de servire = procesele care au ca scop executarea unor servicii productive care
nu constituie obiectul activităţii de bază sau activităţii auxiliare, dar care prin realizarea lor
condiţionează buna desfăşurare atât a activităţii de bază, cât şi a celor auxiliare.
• producţia de masă = producţia în care, la fiecare loc de muncă, se execută în mod continuu acelaşi
produs, pe o perioadă lungă de timp.
• producţia de serie = producţia la care fabricarea produselor de un anumit tip se face într-un număr
relativ mare de exemplare, executarea acestora se repetă după intervale de timp determinate, iar
sortimentul fabricaţiei din întreprindere este mai restrâns.
• producţia individuală sau unicat = producţia la care fabricarea produselor de un anumit tip se face într-
un singur exemplar sau în câteva exemplare, executarea acestora fie că nu se repetă sau se repetă la
intervale de timp necunoscute, iar sortimentul fabricaţiei este foarte variat.
Bibliografie recomandată
• Buffa, E., - Operation Management: The Management of productive Systems, 2nd ed., John Wiley&Sons,
N.Y., 1980.
• Heizer, J., - Production and Operations Management, Allyn and Bacon, Needham Heights,
Massachusetts, 1991.
• Hill, T., - Production/Organization Management. Test and Cases Prentince Hall, London, 1991.
• Holmes, W., - Plant location, McGraw – Hill, N.Y., 1990.
• Homos, T., - Organizarea şi conducerea întreprinderilor constructoare de maşini, Curs IPB, 1988.
• Marks, J., - Operation Management: Theory and problems, McGraw – Hill, N.Y., 1977.
• Nazlor, J., - Operations Management, Pitmann Publishing, London, 1996.
• Stevenson, W., - Introduction to Management Science, 2nd ed., Richard D. Irwin, Burr Ridge, Illinois,
1992.
• Sule, D., - Manufacturing facilities, 2nd ed., PWS Publ. Corp. Boston, 1994.
• Wild, R., - Essentials and Operations Management, Text and Cases, 4th ed., Cassell, London, 1995.
• M. Porter. „Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors’’Free Press,
Nev/ York, 1980, pag. 22
• L.C. Megginson, Ch. R. Scott, Jr., L. R. Trueblood, W. L. Megginson. „Successful Small Business
Management‘” 5 edition, BPI / Irwin, 1988, pag. 16 -19
• R. Likert New Patterns of Management', McGraw - Hill Book Company, New York

S-ar putea să vă placă și