Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE


EUROPENE „CONSTANTIN STERE”

FACULTATEA „ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE”

Sofia SCUTARI Aliona LÎSÎI

ÎNDRUMATOR METODIC
privind programul de Master,
”Business și Administrare”
Ciclul II, Master

CHIŞINĂU, 2021
Îndrumatorul metodic privind programul de Master, ”Business și
Administrare”, Ciclul II, Master a fost aprobat şi recomandat spre publicare
la ședința Catedrei ,,Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate”,
procesul-verbal nr. 8 din 30 martie 2021, ședința Consiliului de Evaluare și
Asigurare a Calității a USPEE „C. STERE”, procesul-verbal nr. 5 din 19
aprilie 2021, ședința Senatului USPEE „C.STERE” din 21 aprilie 2021,
procesul-verbal nr. 5.

Redactor responsabil: Gribincea Tatiana dr., conf. univ.

Recenzent: Tatiana Manole prof. universitar, doctor habilitat

Autori:
Sofia SCUTARI, dr., conf.univ.
Aliona Lîsîi dr., conf.univ.

2
CUPRINS
NOTA ÎNTRODUCTIVĂ ................................................................................ 4
I. PRELIMINARII ...................................................................................... 5
II. COMPETENŢE GENERALE ................................................................... 6
III. COMPETENŢE SPECIFICE ............................................................ 7
IV. ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ............................... 8
V. DESCRIEREA STAGIILOR DE PRACTICĂ PRACTICA DE
INIŢIERE ÎN SPECIALITATE .................................................................... 8
VI. PRODUSELE ALE ACTIVITĂŢII PROPRII ALE
MASTERANDULUI STAGIAR..........................................................11

VII. OBLIGAŢIILE COORDONATORULUI STAGIULUI DE


PRACTICĂ ..................................................................................................... 14
VIII. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MASTERANDULUI
STAGIAR........................................................................................................ 16
IX. EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ...................................... 17

3
NOTA ÎNTRODUCTIVĂ

În scopul acumulării unor cunoştinţe avansate în administrărea


afacerilor și oferirea posibilitatea dobândirii unei experienţe profesionale
în conducerea activității manageriale și obținerii unor abilități practice în
acest domeniu, planul de învățământ prevede desfășurarea practicii de
masterat pe o perioadă de 5 săptămâni. Prezenta programă este elaborată
pentru masteranzii specialității, ”Business și Administrare”, Ciclul II,
Masterat ce efectuează practica în întreprinderilor de afaceri, precum şi a
diferitor subdiviziuni ale instituţiilor publice și ale organelor
administrației publice centrale și locale.

4
I. PRELIMINARII

Stagiul de practică a masteranzilor Facultatii Științe Economice și


Ecologice, constituie parte componentă a procesului de calificare înaltă
în domeniul administrării manageriale și oferă posibilitatea dobândirii
unei experienţe profesionale nemijlocite, celor care doresc să urmeze o
carieră în domeniul antreprenorial sau au un interes special la programul
de master Business și Administrare.
În acest context concepţia de pregătire a cadrelor sporeşte
funcţionalitatea achiziţiilor academice şi contribuie la menţinerea
imaginii Facultăţii Științe Economice și Ecologice, din cadrul USPEE „C.
STERE” pe poziţie de instituție ce contribuie la formarea cadrelor din
domeniul antreprenorial și de admimistrare managerială din Republica
Moldova.
În scopul asigurării calităţii produsului final – absolvenţii
instituţiei, în condiţiile diversităţii și concurenței, apare necesitatea
reglementării procesului de învăţământ la Ciclul II (masterat) conform
legislației în vigoare din Republica Moldova. În acest sens şi stagiul de
practică prevăzut de planul de învăţămînt al Facultăţii Științe Economice
și Ecologice a USPEE „C. STERE” la Ciclul II Masterat îşi are rolul său
deosebit. Stagiul de practică al masteranzilor Facultăţii Științe Economice
și Ecologice este o parte integrantă a procesului de pregătire al cadrelor
din acest domeniu de o înaltă calificare. Masteranzii Facultăţii Științe
Economice și Ecologice, petrec stagiul de practică în conformitate cu
planul de învăţămînt.
În corespundere cu finalităţile de studiu pentru specialistul în
domeniul de formare profesională Master Economice și Ecologie, în
planul de învăţământ al Facultăţii Economice și Ecologie al USPEE sunt
prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică:
 practica de specialitate
 practica de cercetare
Caracterul stagiului este orientat spre practica economică, dar şi
dimensiunea academică, ce presupune studierea şi cercetarea literaturii de
profil, legislaţiei în vigoare şi practicii aplicării ei în activitatea de
administrare antreprenorială, economică și financiară în scopul utilizării
rezultatelor acesteia în procesul elaborării tezei de master, şi, respectiv,
în ulterioara angajare în câmpul muncii.

5
Absolvenţii programului de master din domeniul de studiu Științe
Economice și Ecologie sunt formaţi pentru a presta un șir de activităţi în:
Întreprinderile de tip: Societăți cu Răspunderi Limitate, Societăți pe
Acțiuni, şi alte întreprinderi private și de stat.
Stagiul de practică este evaluat din perspectiva competenţelor
obţinute de masterand.

II.COMPETENŢE GENERALE

 Cunoaşterea principiilor de organizare, a normelor şi


principiilor de funcţionare a activității de administrare a
antreprenoriatului;
 Capacitatea de analiză şi sinteză, cunoştinţe generale de bază;
 Colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din
domeniul antreprenoriatului și administrării afacerii;
 Capacitatea de a interpretare a reglamentările legislative și
normative din domeniul dat;
 Comunicarea informaţiilor, ideilor, problemelor şi soluţiilor
din domeniul profesional;
 Comunicarea scrisă şi orală în limba maternă şi într-o limbă de
circulaţie internaţională;
 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi
influenţe;
 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi
retoric;
 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare, de adaptare la noi
situaţii
 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite;
 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula;
 Preocuparea pentru obţinerea calităţii;
 Aplicarea tehnicilor fundamentale de documentare cu
îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice privind
colectarea, interpretarea şi analiza informaţiilor pentru luarea
corectă a deciziilor la întreprindere;
 Demonstrarea unui comportament etic în activitatea profesională;
 Autoevaluarea propriilor activităţi din perspectiva obligaţiunilor
de funcţie etc.

6
III. COMPETENŢE SPECIFICE

 Nominalizarea conceptelor teoretice și practice specifice


domeniului stagiului de practică;
 Definirea domeniului de activitate practică prin capacitatea de
a realiza analize critice ale teoriilor și principiilor;
 Descrierea instrumentelor aplicate într-un domeniu complex
și specializat;
 Prezentarea capacităților de inovare în utilizarea diferitor
metode moderne din acest domeniu;
 Enumerarea argumentelor utilizate în soluționarea
problemelor Economice și Ecologie;
 Înţelegerea principalelor competenţe ce revin fiecărei profesii
din domeniul dat;
 Întocmirea strategiilor de afaceri și a panurilor de afaceri la
întreprindere;
 Utilizarea tehlologiilor moderne.
 Comunicarea în mod profesionist cu diverse categorii de public.
 Exprimarea viziunii personale asumate asupra diferitor
probleme din domeniul economiei;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice faţă de situaţiile din practica
economică, financiară întru luarea corectă a unei decizii;
 Aplicarea metodelor eficiente de auto instruire din acest
domeniu;
 Ilustrarea problemelor actuale ale activității de antreprenoriat
naţional;
 Clasificarea normelor Economice și Ecologie aplicate pentru
soluţionarea problemelor;
 Înţelegerea rolului antreprenorial și raporturile dintre personal
și conducător, dintre conducător și organele publice;
 Înţelegerea corectă a rolului fiecărei profesii.
 Cunoaşterea regulilor specifice şi deontologiei ce guvernează
fiecare profesie economică în dezvoltarea antreprenorială;
 Rezolvarea situaţiilor profesionale uzuale, în vederea
soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
 Stabilirea raporturilor între profesiile antreprenoriale şi celor
a administrației publice.

7
IV. ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Nr/ Tipul Semestrul Perioada Nr. Evaluarea Respon


ord stagiului săpt/ore Credite Forma sabil

1. Practica Titularii
de III Aprilie- 5/300 10 Examen de curs
inițiere mai
în
specialit
ate
2. Practica IV Ianuarie- 15/9000 35 Colocvi Titularii
de mai u de curs
cercetare

V. DESCRIEREA STAGIILOR DE PRACTICĂ PRACTICA DE


INIŢIERE ÎN SPECIALITATE

Obiectivele stagiului de practică

Iniţierea în: Strategia de afaceri, structura întreprinderii de afaceri,


organigrama, fişele de post a obiectivelor întreprinderii și a
responsabilitățile colaboratorilor;
 Activitatea departamentelor existente în structura întreprinderii
de afaceri;
 Cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea de
administrare a antreprenoriatului;
 Reglamentările legislative și normative ale întreprinderii de
afaceri;
 Participarea în activitățile curente ale întreprinderii de afaceri;
 Dobândirea deprinderilor de modificare a actelor ce țin de
domeniul antreprenorial;
 Cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor
spirituale specifice profesiei pentru care a optat.
 Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, abilităţilor
şi capacităţilor formate în cadrul activităţilor didactice din sala de
curs;

8
 Realizarea sarcinii individuale stabilite de către conducătorul
ştiinţific și elaborarea unui raport referitor la experienţa
acumulată şi a rezultatelor obţinute pe parcursul stagiului de
practică şi susţinerea raportului de practică

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE


 Identificarea normelor antreprenoriale și de administrare din
sistemul de economic al RM şi european şi a principalelor
instrumente economice internaţionale;
 Identificarea prevederilor legale din legislaţia RM, europeană
sau internaţională, aplicabile într-un context determinat;
 Identificarea surselor de informare în domeniul economic și
ecologic (legislaţiei, doctrinei economice), aplicabile la o
problemă de economie și ecologie, inclusiv utilizarea bazelor de
date;
 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul
economiei și ecologiei (legislaţia, doctrina economică),
referitoare la o problemă de economie și ecologie concretă;
 Selectarea informaţiilor economice, financiare necesare pentru
rezolvarea unei probleme concrete;
 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul
antreprenorial se intersectează cu situaţiile de fapt (semnificaţii
în plan economic, financiar);
 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și
responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice specifice
domeniului;
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente
de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice;
 Formarea şi dezvoltarea unei culturi antreprenoriale şi a
deprinderilor practice în domeniul dat;
 Dobândirea limbajului, a terminologiei de specialitate;
 Integrarea eficientă a viitorilor antreprenori în activitatea din
domeniul economicului și ecologicului;
 Completarea caietului de practică și elaborarea dării de seamă
privind practica de specialitate.

9
ACTIVITĂȚI ȘI PRODUSE ALE MASTERANDULUI
STAGIAR
Înainte de începerea stagiului, studenților li se oferă, într-o formulă
inițială, instructajul de practică. În cadrul acestuia, responsabilii de practică
informează studenții despre obiectivele stagiilor, activitățile pe care
studentul urmează să le realizeze, precum și despre condițiile de perfectare
a portofoliului de practică.
În perioada de practică fiecare student va întocmi un portofoliul de
practică care va constitui o dovadă a realizării stagiului și în baza căruia
vor fi evaluate rezultatele acestuia. Portofoliul stagiului de practică,
ștampilat și semnat de către conducătorul instituției de practică, va fi depus
la catedră după încheierea stagiului de practică.
Portofoliul stagiului de practică include un șir de documente care fac
dovadă aspectelor cantitative și celor calitative ale serviciilor prestate și ale
produselor activităţii stagiarului, așa precum:
1) Formularul tipizat „CAIETUL PRACTICII (descrierea
activităţilor zilnice cu privire la petrecerea stagiului de practică) ”
Documentul se va completa zilnic, în funcţie de problematica
activităţilor programate şi de consecutivitatea şirului de operaţiuni
executate de facto.
2) Formularele tipizate:
1. „Chestionar de evaluare a satisfacției studentului privind
stagiul de practică” .
Chestionarul se va elabora în faza finală a stagiului.
3) Formularul tipizat „Evaluarea activităţii masterandului
stagiar de catre îndrumătorul practicii”
Documentul urmează să fie completat şi parafat de îndrumătorul de
practică din cadrul întreprinderii la care se face practica.
De rând cu celelalte acte din dosar, formularul reprezintă o dovadă
concludentă a efectuării stagiului în termenul stabilit şi în volumul de
activităţi preconizat, servind componentei Economice și Ecologie criteriu
de evaluare a activităţii masterandului stagiar.

10
VI. PRODUSELE ALE ACTIVITĂŢII PROPRII ALE
MASTERANDULUI STAGIAR

Pe parcursul practicii stagiarii vor presta servicii proprii– activități


care vor fi anexate la portofoliul practicii.

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


Grila de evaluare include aspectele cantitative și calitative ale
activităților realizate de masterand.
Evaluarea dosarului de practică și argumentarea notei masterandului
se face în baza criteriilor expuse în grilă.
La stabilirea notei finale se va lua în consideraţie şi evaluarea
activităţii masterandului de catre îndrumătorul practicii.

Stagiul de practică dezvoltă masteranzilor următoarele


competenţe:
- identificarea și utilizarea actelor normative care reglementează
activitatea profesională;
- corectitudinea și respectarea deontologiei profesionale în
procesul de comunicare cu colegii şi cu clienţii;
- aplicarea cunoştinţelor academice în practică;
- posedarea și demonstrarea gîndirii critice în activitatea
profesională;
- luarea deciziilor de sine stătător în privinţa rezolvării
situaţiilor de criză;
- aplicarea în practică a modalităţilor alternative de soluţionare a
problemelor cu caracter antreprenorial.

B). Produsele activităţii masterandului stagiar

PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ

Cerinţe pentru elaborarea PORTOFOLIULUI DE


PRACTICĂ:
- Portofoliul de practică trebuie să fie întocmit conform
rigorilor stabilite;

11
- Portofoliul de practică trebuie să fie însoţit de diverse acte
normative, procedurale, de interpretare sau aplicare a
normelor economice și ecologice;
- Elaborarea unui plan de activitate pentru perioada stagiului de
practică;
- Determinarea scopului realizării stagiului de practică.

Grila de evaluare: de folosit din ghidul de la fiscalitate


Criterii de Foarte bine Bine Satisfăcător
evaluare (10-9) (8-7) (6-5)
Criteriul 1. -Completarea -Se conţin -Completarea
Conţinutul tuturor greşeli Portofoliului
Portofoliului. compartimentelo nesemnificative este cu greşeli
r este corectă; ; esenţiale,
- Complexitatea -Datele sunt neîngrijit,
datelor incomplete incomplet;
prezentate; parţial; - În Potofoliu
-Acurateţea - În Potofoliu se se conţin cel
întocmirii conţin cel puţin puţin 5 acte
portofoliului; 7 acte procedurale,
-În Potofoliu se procedurale, extrase din
conţin cel puţin extrase din acte acte
10 acte normative, normative,
procedurale, extrase din acte extrase din
extrase din acte de interpretare acte de
normative, sau aplicare a interpretare
extrase din acte normelor sau aplicare a
de interpretare Economice și normelor
sau aplicare a Ecologie. Economice și
normelor Ecologie.
Economice și
Ecologie.
Criteriul 2. -Planul de -Planul de -Planul de
Corectitudinea activitate activitate activitate
şi elaborat elaborat nu elaborat nu
raţionalitatea corespunde pe corespunde pe corespunde în
planului de deplin deplin cea mai mare

12
activitate obiectivelor obiectivelor parte
realizat de stagiului de stagiului de obiectivelor
masterandul practică; practică; stagiului de
stagiar. -Planul de -Planul de practică;
activitate este activitate este -Planul de
elaborat corect şi elaborat cu activitate a
în conformitate unele greşeli, fost elaborat
cu prevederile dar în cea mai fără a ţine
actelor mare parte în cont de
normative care conformitate cu prevederile
reglementează prevederile actelor
activitatea actelor normative
organului sau normative care care
instituţiei unde reglementează reglementeaz
masterandul activitatea ă activitatea
stagiar îşi organului sau organului sau
desfăşoară instituţiei unde instituţiei
stagiul de masterandul unde
practică. stagiar îşi masterandul
desfăşoară stagiar îşi
stagiul de desfăşoară
practică. stagiul de
practică.
Criteriul 3. Fiecare Documentele Documentele
Corectitudinea document conţin nu conţint
întocmirii conţine toate elementele toate
actelor care elementele necesare, dar elementele,
însoţesc necesare pentru claritatea este dar şi nu sunt
Portofoliul de documentul dat insuficientă. suficient de
practică. şi au o expunere clare după
clară. conţinut.
Criterul 4. A îndeplinit cel A îndeplinit cel A îndeplinit
Diversitatea puţin 3 activităţi. puţin 2 cel puţin o
activităţilor în activităţi. activitate.
care a fost
implicat.

13
Criteriul 5. -A participat -A participat A fost mai
Gradul de activ alături de activ, dar cu puţin activ şi
implicare a tutorele abateri a descris
masterandului (conducător) de neesenţiale; activităţile în
stagiar în practică; -A descris cu care a fost
activitatea -A descris clar şi unele ezităţi implicat
organului sau pe deplin activităţile foarte succint
instituţiei în activităţile în desfăşurate. şi neclar.
care îşi care a fost
desfăşoară implicat.
stagiul de
practică.
Criteriul 6. A răspuns corect A greşit la cel A greşit la cel
Răspunsul la la toate mult 2 întrebări. mult 5
întrebările întrebările puse întrebări.
conducătorulu de
i stagiului de coordonatorului
practică. de practică.

Criteriul Scopul şi Scopul şi Scopul şi


7.Realizarea obiectivele obiectivele obiectivele
scopului şi stagiului de stagiului de stagiului de
obiectivelor practică au fost practică nu au practică în
stagiului de realizate pe fost realizate pe cea mai mare
practică. deplin. deplin. parte nu au
fost realizate.

VII. OBLIGAŢIILE COORDONATORULUI STAGIULUI DE


PRACTICĂ

1. Conducerea nemijlocită a stagiului de practică este efectuată de


către profesori; conferenţiari şi lectori ai catedrei Administrarea
Afacerilor, Marketing și Contabilitate, a Facultăţii de Economice și
Ecologie a USPEE „C. STERE”, care prin ordin sunt numiţi în calitate de
coordonatori ai stagiului de practică, iar în instituţiile unde masterandul
îşi realizează stagiul de practică va fi desemnat un tutore (conducător) de
practică din rândul specialiştilor de înaltă calificare cu studii economice

14
și manageriale superioare, care va asigura respectarea condiţiilor de
pregătire şi dobândire de către masterand a competenţelor profesionale
planificare pentru perioada stagiului de practică.

2. Coordonatorul stagiului de practică din cadrul Facultăţii


Științe Economice și Ecologice are următoarele îndatoriri:

 face cunoştinţă cu grupa masteranzilor, pe care o va coordona


în perioada stagiului de practică;
 efectuează instructajul masteranzilor-stagiari asupra diverselor
dimensiuni ale desfăşurării practicii (programa efectuării practicii,
graficul calendaristic al practicii, probleme organizatorice, elaborarea
actelor necesare pentru raportul de practică etc.);
 asigură fiecare masterand stagiar cu curriculum şi cu portofoliul
de practică;
 dă indicaţii asupra evidenţei stagiului de practică;
 prezintă instituţiei/organizaţiei lista masteranzilor-stagiari,
precum şi face masteranzilor cunoştinţă cu tutorele (conducătorul)
practicii de la instituţie/organizaţie;
 coordonează cu tutorele (conducătorul) de practică planul de
activitate a masterandului stagiar;
 acordă ajutor metodic tutorelui (conducătorului) de practică;
 vizitează masteranzii la locul stagiului de practică ( nu mai puţin
decât de 2 ori);
 verifică îndeplinirea de către masteranzii-stagiari a curriculei
efectuării practicii la întreprinderea/instituția dată;
 verifică elaborarea actelor respective de către masteranzii-
stagiari pentru susţinerea probelor, organizînd, împreună cu Decanul şi
Șeful Catedrei de profil susţinerea examenului.

Tutorele (conducătorul) de practică din cadrul


instituţiei/organizaţiei unde masterandul stagiar realizează stagiul de
practică are următoarele îndatoriri:

 face cunoştinţă cu grupa masteranzilor care efectuează stagiul


de practică la întreprinderea/instituția dată;

15
 informează masteranzii stagiari despre competenţele
profesionale necesare de a fi formate în cadrul stagiului de practică;
 întreţine convorbiri/discuţii ce ţin de activitatea organizatorică
cu masteranzii-stagiari;
 familiarizează masteranzii-stagiari cu structura, activitatea şi
regimul de lucru ale întreprinderii/instituției date;
 întocmeşte planul calendaristic-grafic de efectuare a stagiului
de practică de către masteranzi, asigurîndu-le locuri de lucru conform
programei efectuării stagiului de practică;
 organizează stagiul de practică conform curriculumului, ţinînd
cont de specificul lucrului concret executat de către masteranzi;
 acordă ajutor la elaborarea planului de activitate a
masterandului stagiar;
 dă indicaţii asupra îndeplinirii obiectivelor stagiului de
practică;
 verifică executarea programului de lucru şi îndeplinirea corectă
a agendei de către masteranzii-stagiari;
 monitorizează completarea portofoliului de practică;
 acordă consultaţii studenţilor-stagiari pe marginea problemelor
care pot apărea pe parcursul efectuării stagiilor de practică;
 elaborează, în comun, cu profesorul coordonator al stagiului de
practică referinţa (recenzia) masterandului-stagiar.
 are dreptul de a participa la evaluarea finală a stagiului de
practică;

VIII. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MASTERANDULUI


STAGIAR

Masterand stagiar este considerat masterandul care desfăşoară


stagiul de practică pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru
formarea abilităţilor practice spre a le aplica în concordanţă cu
specializarea pentru care se instruieşte.

Masterandul stagiar are următoarele îndatoriri:


 să-şi aleagă locul de realizare a stagiului de practică;
 să studieze curricula practicii, cunoscînd cine este profesorul
coordonator, timpul şi locul efectuării stagiului de practică;

16
 să realizeze stagiul de practică la locul său permanent de muncă,
dacă acesta corespunde specializării conform căreia se instruieşte;
 să se prezinte la locul stagiului de practică în termenii prevăzuţi de
rectorat;
 să respecte graficul calendaristic al practicii, conţinutul căruia este
coordonat cu tutorele (conducătorul) practicii de la întreprinderea/instituția
dată;
 să respecte cu stricteţe programul de lucru al
întreprinderii/instituției date;
 şi să poarte responsabilitate pentru activităţile efectuate;
 să studieze experienţa tutorelui (conducătorului) de practică;
 să participe la aplicarea legislaţiei în ramură;
 să se implice în vizarea proiectelor diferitor documente;
 să studieze ordinea de pregătire a materialelor pe diferite cauze;
 să îndeplinească însărcinările conducătorului practicii de la
întreprinderea/instituția dată şi să-l informeze despre executarea lor;
 să elaboreze portofoliul stagiului de practică;
 să colecteze materiale pentru scrierea tezei de master;
 să alcătuiască raport de practică pentru a susţine probele necesare
în faţa Comisiei de Evaluare în termenii stabiliţi.

IX. EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

 Evaluarea curentă a stagiului de practică se efectuează de către


coordonatorul de practică de la Catedra Administrarea Afacerilor,
Marketing și Contabilitate și tutorele (conducătorul) de la
întreprinderea/instituția dată în care masteranzii sunt repartizați.
Evaluarea practicii este efectuată în baza portofoliului de practică.

Coordonatorul de practică verifică cum se efectuează programul de


practică, notează în registrul practicii informaţii despre îndeplinirea
practicii în conformitate cu compartimentele stabilite în raportul de
practică etc.

Criteriile de evaluare a rezultatelor practicii de către tutorele


(conducătorul) din partea bazei de practică:

17
1. Îndeplinirea sarcinilor prevăzute în curricula practicii;
2. Frecvenţa, responsabilitatea şi punctualitatea masterandului
repartizat la practică;
3. Respectarea regulamentului de ordine internă existent la
organizaţia/instituția efectuării stagiului de practică.

Criteriile de evaluare a rezultatelor practicii din partea


universităţii:
1. Calitatea prezentării documentaţiei cu referire la desfăşurarea
practicii;
2. Competenţa răspunsurilor la întrebările suplimentare în
domeniul studiat.

Evaluarea finală a stagiului de practică are loc sub formă de


examen, fiind fixată de coordonatorul de practică în lista de examinare a
grupei academice, care ulterior se prezintă la Decanat.
Termenul de susţinere a practicii se stabilește în maximum 10 zile
calendaristice de la încheierea ei, conform unui orar stabilit de Catedra
Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate, coordonat cu
Decanatul Facultăţii Științe Economice și Ecologie.
Evaluarea stagiului de practică de către conducătorul practicii din
partea întreprinderea/instituția în care masteranzii-stagiari au fost
repartizați, conform criteriilor de evaluare prevăzute în curriculum.
Calificativele de evaluare sunt următoarele: foarte bine, bine, satisfăcător,
nesatisfăcător.
Evaluarea finală a stagiului de practică se completează de către
coordonatorul de practică în conformitate cu criteriile de evaluare
prevăzute de curriculum, conform sistemului de notare prevăzut de
legislația Republicii Moldova.
Totalurile stagiului de practică se generalizează la şedinţa Catedrei
Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate.
În cazul când masterandul este angajat în câmpul muncii, acesta
prezintă un certficat comfirmativ de la serviciu, împreună cu o
caracteristică al acestuia, eliberată de administrația locului de muncă unde
acesta este angajat.

18
În redacția autorilor

Bun de tipar 14.04.2021


Coli editoriale .Coli de autor . Coli de tipar .
Comanda nr. 10. Tirajul 20 ex.

_______________________________________________________
Serviciul Editorial-Poligrafic
al Academiei de Studii Economice a Moldovei
Chişinău, MD-2005, str.Bănulescu-Bodoni 59.
Tel.: 022-402-910

19

S-ar putea să vă placă și