Sunteți pe pagina 1din 69

INTRODUCERE

Prima bancă comercială din Moldova a fost numită BC „Victoriabank” SA, temelia căreia a
fost pusă la 22 decembrie 1989, iar la 22 februarie 1990 a fost înregistrarea BC „Victoriabank”
SA la Banca de Stat a URSS, licenţa Nr.246. În decursul anilor de activitate în calitate de bancă
comercială, BC „Victoriabank” SA a ocupat o poziţie solidă pe piaţa bancară, optimizând
structura activelor şi pasivelor, dezvoltând baza de clienţi, modernizând şi îmbunătăţind spectrul
serviciilor prestate clienţilor.
BC „Victoriabank” SA este liderul implementării tehnologiilor noi, fiind Prima Bancă care
a operat cu carduri bancare, fiind Prima care a adus bancomatele în Moldova. În prezent, banca
are un capital normativ total ce depăşeşte 822 mil. lei. Banca activează cu succes şi
implementează noi servicii. Astfel , BC „Victoriabank” SA a fost desemnată cu titlu „Cea mai
bună Bancă a anului 2008” de către revista internaţională ”The Banker”. Acest eveniment, sumat
cu performanţele obţinute, denotă că banca aplică un management performat care necesită de
analizat.
Prezentul raport a fost efectuat cu ajutorul cunoştinţelor şi materialelor acumulate în urma
efectuării practicii de diplomă la BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 12 din municipiul Chişinău,
bd. Moscovei, 3.
Actualitatea raportului întocmit, este confirmată prin multitudinile de probleme existente
ca ridicarea nivelului de deservire a băncii la un nivel internaţional, gestionare efectivă a
operaţiunilor băncii, minimizarea riscurilor, obţinerea încrederii în rândurile populaţiei atât
autohtone cât şi străine, menţinerea relaţiilor de corespondenţă cu alte bănci de peste hotarele
ţării, cu care se confruntă întregul sistem bancar autohton, şi nu doar BC „Victoriabank” SA.
Scopul raportului constă în studierea mai profundă a activităţii bancare, precum şi
implimentarea cunoştinţelor deja obţinute în practică. Iar pentru ca scopul propus să fie realizat
este necesară îndeplinirea obiectivelor:
1. formarea treptată a deprinderilor de lucru în cadrul băncii;
2. aplicarea actelor normativ-juridice şi economice în practica bancară;
3. elaborarea şi completarea documentelor şi dărilor de seamă sub diferite aspecte în
cadrul băncii;
4. formarea deprinderilor de comunicare cu clienţii băncii;
5. analiza clienţilor după potenţialul său economic.
Structura lucrării se reflectă din scopul şi sarcinile propuse drept obiectiv al raportului
practicii de producere, care constă din:

3
Introducere, în care se argumentează actualitatea raportului, scopul şi sarcinile acestuia,
importanţa cunoştinţelor obţinute în cadrul desfăşurării practicii în cadrul BC „Victoriabank”
SA.
Capitolul I „Structura, organizarea şi funcţionarea băncii comerciale” în care se
prezintă baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare, organele de conducere
a bancii și analiza interdependenţei funcţionale a băncii.
Capitolul II „Organizarea şi gestiunea activităţii de plăţi şi încasări” în care se descrie
tipurile caselor existente la bancă şi modul de funcţionare a acestora.
Capitolul III „Organizarea şi gestiunea activităţii de decontare” în care se detalizează
formele operaţiunilor de decontare, documentele utilizate şi mecanismul lor de funcţionare, în
care se reflectă procedura de gestionare a conturilor bancare.
Capitolul IV „Organizarea şi gestiunea activităţii de creditare”, în care se analizează
tipurile operaţiunilor active, politica de creditare a băncii, monitorizarea şi controlul acestor
operaţiuni.
Capitolul V „Organizarea şi gestiunea activităţii economico-financiare” în care este
descris procesul de monitorizare a riscurilor și a lichidităților precum și analiza, prognoza,
bugetarea și planificarea activității economico-financiară.
Capitolul VI „Organizarea şi gestiunea activităţii valutare şi relaţii internaţionale” în
care se cercetează tipurile operaţiunilor cu valută cu sau fără numerar efectuate de către BC
„Victoriabank” SA, precum şi transferurile internaţionale.
Capitolul VII „Organizarea activităţii cu valori mobiliare” în care se cercetează tipurile
de operațiuni cu valori mobiliare prestate de către BC „Victoriabank” SA.
În Concluzii se prezintă rezultatele obținute în urma efectuării raportului privind activitatea
băncilor comerciale din Republica Moldova și în caz particular a particularităților BC
„Victoriabank” SA, a operațiilor efectuate și trăsăturilor de derulare, se propun metode pentru
optimizarea sistemului bancar din Republica Moldova, se identifică problemele și performanțele
obținute de bancă.
Volumul raportului este de 71 de pagini și 24 de anexe, în conținutul de bază fiind incluse
11 figuri și 7 tabele.
Raportul a fost realizat prin consultarea unui număr de 19 surse bibliografice.

4
CAPITOLUL I. STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BĂNCII COMERCIALE

În prezent, banca este una din principalele componente ale sistemei structurilor de piaţă.
Dezvoltarea activităţii acesteia este una din condiţiile principale în crearea mecanismului de
piaţă. Procesul reorganizării economiei a început cu reorganizarea (reformarea) sistemului
bancar. Această sferă a economiei se dezvoltă dinamic şi astăzi.
BC „Victoriabank” SA este organizată conform legislaţiei în vigoare a Republicii
Moldova şi este constituită ca societate pe acţiuni. Aceasta este prima Bancă comercială privată
din Moldova, care pe parcursul anilor de dezvoltare a reuşit sa-şi consolideze poziţia de lider pe
piaţa financiară din ţară, menţinându-şi stilul de instituţie creditară modernă, care contribuie la
dezvoltarea dinamică şi contemporană a sistemului bancar.
Piatra de temelie a acestei bănci a fost pusă la 22 decembrie 1989, fiind pe atunci prima
bancă comercială din Republica Moldova. Importante pentru bancă au fost şi următoarele două
evenimente: la 22 februarie 1990 BC „Victoriabank” SA este înregistrată la Banca de Stat a
URSS primind licenţa nr. 246, iar la 12 aprilie acelaşi an are loc efectuarea primei operaţiuni
bancare.
O consolidare evidentă a băncii se produce după 1995. Astfel, în iulie 1995 are loc
încheierea contractului cu B.E.R.D. privind deschiderea liniei de credit pentru businessul mediu
şi mic în sumă de 4 milioane dolari S.U.A. În luna decembrie a aceluiaşi an, BC „Victoriabank”
SA este reorganizată în „bancă cu investiţii străine”, iar în februarie 1996 banca devine membru
principal al organizaţiei internaţionale VISA.
Banca este organizată şi activează în calitate de persoană juridică în conformitate cu Legea
cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare, Legea privind societăţile
pe acţiuni, alte acte legislative, statutul şi regulamentele interne ale Băncii și în baza Licenței Nr.
004479 (Anexa 1).
Astăzi, BC „Victoriabank” SA este unul din liderii sistemului bancar din Moldova şi
printre cele mai mari 100 instituţii bancare din sud-estul Europei, cu una din cele mai dezvoltate
reţele de oficii bancare din ţară - 111 subdiviziuni (Anexa 2), dintre care 34 filiale și 77 de
agenții. Prin intermediul reţelei de subdiviziuni teritoriale banca acordă întreaga gamă de
servicii, se apropie de clienţi, extinde aria de acoperire a clienţilor existenţi şi potenţiali. În viitor
banca prevede extinderea geografică a reţelei de subdiviziuni teritoriale.
În 2001, BC ,,Victoriabank” SA a deschis o filială, amplasată pe bd. Moscovei, 3. Prin
înființarea Filialei Nr. 12, Banca a urmărit scopul de a majora spectrul de servicii prestate
populaţiei de către BC ,,Victoriabank” SA, precum şi de a oferi noi oportunităţi pentru

5
dezvoltarea mediului de afaceri din oraşul Chişinău. Filiala activează 6 zile pe săptămână, de
luni până vineri, între orele 9.00 şi 15.30 și sâmbătă, între orele 9.00-14.00.
BC „Victoriabank” SA prestează un spectru larg de servicii pentru persoane fizice și
juridice, și anume:
- deschiderea şi deservirea conturilor în lei și valută străină;
- depozite convenabile în lei și în valută străină;
- acordarea creditelor;
- transferuri băneşti rapide în orice punct al lumii în cadrul sistemelor de plată
internaţionale Western Union, MoneyGram, Intel Express, Strada Italia ș.a., cât şi prin
intermediul reţelei conturilor corespondente cu utilizarea sistemei S.W.I.F.T.;
- cumpărarea şi vânzarea valutei străine;
- servicii de vânzare – cumpărare a valorilor mobiliare de stat;
- emiterea cecurilor nominative şi a cecurilor de călătorie American Express;
- păstrarea valorilor în safeuri individuale;
- bancassurance;
- operaţii documentare privind operaţiile de export-import;
- încasarea plăților pentru servicii comunale;
- emiterea cambiilor bancare;
De asemenea, BC „Victoriabank” SA oferă și o serie de servicii bancare electronice:
- Web-banking;
- Mobile-banking
- Transfer P2P;
- Web-Business (persoane juridice);
- Web Client (persoane fizice);
- Servicii publice prin Mpay;
- Extras prin internet
- Extras din contul de card.
BC „Victoriabank” SA dispune de o structură organizatorică divizională, ilustrarea grafică
a structurii organizatorice fiind efectuată prin organigramă (Anexa 3), care arată nivelurile de
conducere şi structurile de raportare.
Organele de conducere şi control ale băncii sunt:
1. Organul suprem de conducere - Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii;
2. Organul de conducere - Consiliul de Administrație;
3. Organul executiv - Comitetul de Direcție;
4. Organul de control – Comisia de cenzori.
6
Adunarea Generală a Acționarilor Băncii – este organul suprem de conducere a Băncii
şi se poate întruni în sesiuni ordinare sau extraordinare. Adunarea Generală a Acţionarilor se
convoacă de către Preşedinte în temeiul deciziei Comitetului de Direcţie cel puţin o dată pe an.
Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Preşedinte în temeiul deciziei Comitetului
de Direcţie sau la cererea Comisiei de Cenzori. Acţionarul poate încredinţa prin mandat
(procură) realizarea drepturilor sale la Adunarea Generală a Acţionarilor altei persoane
(reprezentantului său) care poate fi atât acţionar al Bancii, cât şi neacţionar. Reprezentantul
acţionarului poate fi permanent sau numit pe un anumit termen stabilit. Mandatul (procura) de
participare la Adunarea Generală a Acţionarilor se autentifică de notar.
De competenţa Adunării Generale a Acţionarilor ţin următoarele chestiuni:
 Aprobarea statutului Societăţii în redacţie nouă sau modificărilor şi completărilor aduse
în Statut, inclusiv 5 cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de acţiuni autorizate
spre plasare, de convertirea, denominalizarea lor etc;
 Modificarea capitalului social;
 Aprobarea direcţiilor prioritare de activitate şi planul de afacere;
 Adoptarea hotărârii privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor
anuale, sau acoperirea pierderilor;
 Adoptarea hotărârii privind achiziţionarea de către Societate a acţiunilor emise de ea, în
scopul reducerii capitalului social;
 Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
 Examinarea dării de seamă financiară etc.
Consiliul de Administrație este organul de administrare al BC ,,Victoriabank” SA, care
supraveghează activitatea ei, elaborează şi asigură aplicarea politicii băncii. Consiliul de
Administraţie reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre Adunările Generale ale
Acţionarilor şi exercită conducerea generală şi controlul activităţii Băncii. Membrii acestui organ
sunt 7 la număr şi sunt numiţi în funcţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă
de 4 ani. Funcţia secretariatului în cazul Consiliului de Administraţie este atribuită secretarului
aceluiaşi organ, în competenţa căruia intră organizarea convocării adunărilor şi asigurarea
participanţilor la adunare cu documentele necesare conform ordinei de zi.
Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:
1. Preşedintele Consiliului de Administraţie;
2. Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie;
3. Membru al Consiliului de Administraţie;
4. Membru al Consiliului de Administraţie;
5. Membru al Consiliului de Administraţie;
7
6. Membru al Consiliului de Administraţie;
7. Membru al Consiliului de Administraţie.
Comitetul de Direcție este organul executiv al BC „Victoriabank” SA, care organizează,
conduce şi răspunde de activitatea curentă a Băncii. Comitetul de Direcţie este subordonat
Consiliului de Admnistraţie al Băncii. Comitetul de Direcţie examinează şi soluţionează toate
chestiunile de conducere a activităţii curente a Băncii, cu excepţia celor ce ţin 6 de competenţa
Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie. În funcţiile Comitetului de
Direcţie intră organizarea şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor
şi deciziile Comitetului de Administraţie a Băncii. Componenţa numerică a acestui organ poate fi
de la 3 la 5 membri în care se includ: preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţi şi alţi
membri ai Comitetului de Direcţie după caz. Adunările se convocă săptămânal şi la necesitate. E
de menţionat faptul că preşedintele Comitetului de Direcţie nu poate executa şi funcţia de
preşedinte al Consiliului de Administraţie.
Comitetul de Direcție are următoarea structură:
1. Preşedinte al BC „Victoriabank” SA;
2. Prim Vicepreşedinte al BC „Victoriabank” SA;
3. Vicepreşedinte al BC „Victoriabank” SA.
Comisia de Cenzori este organul împuternicit să efectueze controlul activităţii economico-
fnanciare a băncii, să elaboreze procedurile interne ale băncii precum şi cele de evidenţă şi
control. De asemenea, în funcţia Comisiei de Cenzori se află controlul efectuat cel puţin o dată
pe an asupra situaţiei activităţii economico-financiare a băncii, după care acesta întocmeşte un
raport pe care îl prezintă Adunării Generale a Acţionarilor. Astfel, Comisia de Cenzori se
subordonează Adunării Generale a Acţionarilor. Componenţa numerică a acestui organ este
constituită din 3 membri, care sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani, cu dreptul de realegere.
La BC „Victoriabank” SA pentru o activitate mai eficientă şi mai bine organizată din punct
de vedere al competenţelor sunt create comitete de lucru. Fiecare din aceste comitete îşi exercită
activitatea în baza regulamentelor proprii. Iar în cazul apariţiei unor probleme ce nu pot fi
soluţionate în baza regulamentelor corespunzătoare comitetului său, se face un cvorum în
componenţa căruia se includ 3 membri ai comitetului ce încearcă să soluţioneze situaţia, însă
atunci când acesta nu poate fi soluţionată nici de către cvorum, problema se trece sub competenţa
Comitetului de Direcţie.
Comitetul de achiziţii – este un comitet permanent, organizat la nivel central al băncii, sub
conducerea Vicepreşedintelui, se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau la necesitate.
În atribuţiile de bază a acestui organ a băncii se încadrează:
 aprobă utilizarea fondurilor de investiţii pentru proiectele incluse în buget;
8
 decide asupra metodelor de organizare a licitaţiilor şi concursurilor de oferte;
 elaborează actele normative cu privire la achiziţii;
 aprobă rezultatele preselecţiei de calificare;
 selectează în urma licitaţiei furnizorii de servicii şi produse.
Comitetul de personal – este un comitet permanent, organizat la nivel central al băncii, se
subordonează Preşedintelui, se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau la necesitate.
În funcţiile Comitetului de personal se includ:
 angajarea personalului în baza propunerilor Direcţiei resurse umane;
 promovarea şi transferul de personal dintr-o funcţie în alta;
 analiza nivelului salariilor;
 revizuirea nivelului salariilor anuale;
 coordonarea disciplinei, reclamaţiilor făcute de salariaţi;
 perfecţionarea personalului.
Comitetul de credite – este un comitet permanent, organizat la nivel central al băncii, se
subordonează vicepreşedintelui, se întruneşte la necesitate. În activitatea sa de creditare va
solicita opinia Direcţiei juridice pentru confirmarea legală a actelor cu care operează, inclusiv cu
cele ale clienţilor.
În funcţiile Comitetului de Credite intră:
 analiza solicitării unui credit înaintea Direcţiei de credite;
 analiza şi aprobarea facilităţilor de credite la propunerea direcţiei de credite;
 analiza propunerilor privind reînnoirea, prelungirea şi rescadenţarea de facilităţi la
credite;
 modificarea garanţiei;
 analiza rapoartelor privind situaţia portofoliului de credit;
 iniţierea în organele judiciare a procedurii de recuperare la credite.
Comitetul ALCO (comitet de dirijare a activelor cu pasivele ) – este un comitet permanent
, organizat la nivel central, se subordonează vicepreşedintelui, se întruneşte o dată pe lună sau la
necesitate. Scopul acestui comitet este atingerea profitabilităţii dorite la bancă în condiţiile unei
activităţi bancare prudenţiale.
În atribuţiile esenţiale ale Comitetului ALCO se numără:
 examinarea lunară a rezultatelor financiare;
 elaborarea prognozelor curente (rapoartele pe venitul net aferent dobânzilor, marja
procentuală netă, bilanţul comparativ, raportul rezultatelor financiare comparative);
 examinarea sensibilităţii băncii la rata dobânzii;
 dirijarea expunerii băncii la riscul ratei dobânzii;
9
 stabilirea costului produselor;
 stabilirea obiectivului minim referitor la costul activelor şi obligaţiunilor;
 menţinerea limitei stabile, utilizarea sistemelor şi standardelor adecvate de măsură a
riscului.
Informaţia bancară în cadrul BC „Victoriabank” SA în marea sa parte pentru utilizatorii
din exteriorul băncii prezintă un secret comercial (în continuare SC). Scopul SC constă în
protejarea intereselor băncii. Pentru o păstrare mai sigură a SC, banca a elaborat mai multe grade
de Securitate. Accesul la SC este permis doar persoanelor împuternicite.
De asemenea, fiecare grup de personal are acces doar la informaţia necesară pentru
operare, documentele ce constituie SC au menţiunea ”Secret Comercial”. Pentru divulgarea SC
se duce răspundere conform regulamentelor interne şi legislaţiei în vigoare.
Persoanele împuternicite cu drept de acces la SC:
 membrii Consiliului de Administraţie;
 directorii subdiviziunilor băncii, la toată informaţia, însă doar după semnarea cererii;
 angajaţii, au acces la documentele din cadrul subdiviziunii şi externe cu acordul şefului.
Resursele umane este cea mai importantă sursă creativ-activă, coordonatoare şi inovatoare
dotată cu potenţial intelectual şi fizic, cu capacitatea de a-şi cunoaşte rezervele.
La baza managementului resurselor umane stau: planificarea şi selectarea personalului,
administrarea şi formarea profesională, motivarea, evaluarea şi promovarea personalului.

10
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE
PLĂŢI ŞI ÎNCASĂRI
Activitatea de plăţi şi încasări a BC „Victoriabank” SA se reglementează prin
Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova aprobat
HCA al BNM nr.200 din 27.07.06, cu modificările şi completările aprobate de Consiliul de
administrare al Băncii Naţionale a Moldovei prin hotărârea nr. 200 din 05.10.2010. și
instrucțitunile interne a băncii.
Organizarea dirijării cu numerarul în casieria băncii
Personalul serviciului de casierie este divizat în:
 personal de gestiune: conducătorul departamentului respectiv, contabilul – şef şi şeful
de casierie din bancă;
 personal operativ: operatori ghișeu şi casieri.
Printre funcțiile și responsabilitățile personalului de gestiune putem enumera:
a. organizarea, asigurarea funcţionării şi controlul activităţilor de casierie în conformitate
cu prevederile normelor bancare în vigoare;
b. sunt obligați să asigure efectuarea corectă și la zi a evidențelor operativ-contabile și
statistice, în scopul reflectării în orice moment și cu exactitate a existenței și a mișcării
numerarului și a celorlalte valori gestionate de către personalul casieriei;
c. asigură respectarea tuturor dispozițiilor cu privire la păstrarea și paza numerarului și a
celorlalte valori, pentru asigurarea integrității acestora.
Printre funcțiile și responsabilitățile personalului operativ putem enumera:
a. poartă răspundere pentru integritatea numerarului şi a valorilor încredinţate conform
normelor și dispozițiilor legale;
b. sunt obligați să cunoască regulile referitoare la efectuarea operațiunilor de casă,
dispozițiile legate privind răspunderea materială;
c. le este interzis să încredinţeze altor persoane sarcinile primite privind operaţiunile cu
valori;
d. le este interzis să execute direct dispoziţiile altor bănci sau ale clienţilor altor bănci sau
ale clienţilor băncii privind eliberarea sau primirea de numerar ori de alte valori în contul lor,
primirea documentelor de vărsământ sau de plată fără efectuarea prealabilă a controlului
contabilităţii.
Gestionarea numerarului şi a altor valori din casa de circulaţie şi tezaur se
efectuează în mod obligatoriu de către 3 persoane, desemnate prin ordin de către conducătorul
Băncii.

11
Structura şi funcţiile casieriei băncii
Fiecare bancă este obligată să aibă amenajat un compartiment de casierie prin intermediul
căreia va acorda clienților săi servicii de depunere și de extragere de numerar, servicii de
convertire a unei valute în alta, verificarea și numărarea numerarului. Activitatea de casierie
este cea mai veche activitate bancară.
BC „Victoriabank” SA are amenajat un compartiment de casierie prin intermediul căruia
acordă clienților săi servicii de depunere și de extragere de numerar, servicii de convertire a
unei valute în alta, verificarea și numărarea numerarului.
În cadrul casieriei BC „Victoriabank” SA se organizează mai multe tipuri de case:
a. case operative ;
b. case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenți;
c. case cu program prelungit;
d. case de verificare a numerarului;
e. case pentru schimb valutar. primirea

verificarea numerarului și
altor valori ale
Funcțiile casieriei băncii sau ale
păstrarea
clienților ei

eliberarea
Sursa: Elaborat de autor în baza Regulamentului cu privire la funcționarea caselor de schimb valutar
Figura 2.1. Funcțiile casieriei bancare

Desfăşurarea activităţii de casierie implică necesitatea disponibilităţii următoarelor:


- casa de circulaţie şi tezaur;
- ghişee;
- birou pentru verificarea numerarului;
- birou pentru trierea şi ambalarea numerarului.
Casa de circulaţie reprezintă o încăpere destinată operaţiunilor de retragere sau
depunere a numerarului în tezaur, precum şi după caz, alimentarea ghişeelor.
Tezaur este o încăpere special amenajată şi destinată păstrării numerarului şi altor valori
depuse din casa de circulaţie.
Ghişeu este un spaţiu în care se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar cu
clienţii.
Birou pentru verificarea numerarului este un spaţiu adiacent ghişeului, în care la
necesitate clienţii au posibilitatea de verificare a numerarului primit.
Birou pentru trierea şi ambalarea numerarului reprezintă o încăpere dotată cu utilaj
12
şi echipament necesar pentru verificarea şi ambalarea numerarului, conform cerinţelor
stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
Operațiunile prestate de către casele operaționale
Case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi.
Deponenţi ai acestor case pot fi persoanele fizice şi persoanele juridice. Valorile depuse la
bancă spre păstrare se depozitează în tezaurul cu casete. Tezaurul este dotat cu dulapuri speciale
în care se află casete metalice de diverse mărimi. Dulapurile şi casetele sunt dotate cu încuietori
cu chei independente una de alta. Cheia fiecărei casete repartizate va fi deţinută de deponent, iar
cheile de la dulapuri – de către casierul tezaurului cu casete.
Prin intermediul casei operative clienții băncii beneficiază de un spectru larg de operații
(fig. 2.2).
CASELE OPERATIVE

Încasări de plăți în lei și în valută

Schimburi de bancnote cu monede


metalice
Schimburi de bancnote deteriorate

Vânzarea formularelor cu regim special, a


certificatelor de depozit, a acțiunilor și altor
VM

Sursa: Elaborat de autor în baza Regulamentului cu privire la funcționarea caselor operaționale


Figura 2.2. Operațiunile prestate de casele operative
Case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi. Deponenţi
ai acestor case pot fi persoanele fizice şi persoanele juridice. Valorile depuse la bancă spre
păstrare se depozitează în tezaurul cu casete. Tezaurul este dotat cu dulapuri speciale în care se
află casete metalice de diverse mărimi. Dulapurile şi casetele sunt dotate cu încuietori cu chei
independente una de alta.

CASELE PENTRU PRIMIREA DIVERSELOR VALORI,


DEPUSE SPRE PĂSTRARE DE DEPONENȚI

Depunerea, păstrarea, manipularea, restituirea și evidența diferitor valori care se


păstrează în casete: bijuterii din metale și pietre prețioase, numerar, diverse colecții,
documente de valoare determinată, testamente, titluri, acțiuni,obligațiuni etc.

Nu se admite la păstrare : arme, droguri, produse alimentare, obiecte urât mirositoare etc.

Sursa: Elaborat de autor în baza Regulamentului cu privire la funcționarea caselor operaționale


Figura 2.3 Operațiunile prestate de către casele pentru primirea diverselor valori
depuse spre păstrare de deponenți.
13
Depunerea, păstrarea, manipularea, restituirea şi evidenţa diverselor valori care se
păstrează în casete se efectuează în modul următor: încheie un contract în 2 exemplare, în care se
va menţiona numărul casetei repartizate. Exemplarul 1 va fi înmânat deponentului, iar al 2 va
rămânea la bancă. În baza contractului încheiat între bancă şi deponent, contabilul în funcţie de
perioada de păstrare şi de comisionul stabilit de bancă, va calcula plata pentru prestarea acestui
serviciu.
Deponentul se va prezenta la tezaurul cu casete numai după achitarea comisionului indicat
pentru închirierea casetei. Lui i se va elibera şi un permis de intrare în bancă valabil pentru
perioada de păstrare a valorilor în casete.
Case de schimb valutar.
Programul de lucru al caselor de schimb valutar se stabileşte în funcţie de necesităţile
locale. În cadrul BC „Victoriabank” SA, filiala nr.12, programul de lucru cu clienții este stabilit
de luni până vineri de la 830 pînă la 1715, iar sâmbăta de la 830 până la 1400.
Cursurile de cumpărare și vânzare la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar
cu persoane fizice sunt stabilit de BNM pentru fiecare zi. (Anexa 4)
Prin casele de operaţiuni valutare se pot efectua:
1. încasări şi plăţi în conturile curente de depozit valutare ale persoanelor fizice şi
juridice;
2. încasări ale cecurilor de călători;
3. alte operaţiuni valutare cu valute efective;
4. vânzarea – cumpărarea de valută contra lei moldoveneşti;
5. vânzarea – cumpărarea de valută contra altei valute.
Totalitatea vânzărilor și cumpărărilor de valută se înregistrează la sfârșitul zilei în 2
registre specifice : Registru de vânzare a valutei străine și Registrul de cumpărare a valutei
străine.
Case de verificare a numerarului. Băncile sunt obligate să efectueze trierea şi ambalarea
numerarului încasat. Trierea numerarului încasat se efectuează în scopul clasării acestuia pe
categorii în bancnote/monede bune de redat în circulaţie şi bancnote/monede uzate care ulterior
se retrag din circulaţie. Bancnotele/monedele metalice bune de redat în circulaţie se ambalează
separat de bancnotele/monedele metalice uzate.
Aceste operaţiuni sunt efectuate de către grupele de verificare organizate în cadrul
casieriei. Casierul-şef predă controlorului verificator contra semnătură în „Registru de evidenţă a
numerarului” numerarul ce trebuie verificat.

14
Ambalarea bancnotelor se efectuează separat pe valori nominale, ţinând cont de
următoarele cerinţe:
a) formarea pachetului din 100 bancnote;
b) formarea pachetelor complete din zece pachete cu bancnote;
c) aplicarea pe lăţimea pachetelor cu bancnote de aceeaşi valoare nominală cu ajutorul
dispozitivului a tipului respectiv de banderole, cu ulterioară completare a datelor de
identificare de pe banderole;
d) aplicarea în partea de jos şi de sus a fiecărui pachet a unui cartonaş, cu ulterioară
completare a acestuia cu datele de identificare;
e) ambalarea pachetelor cu bancnote în polietilenă, cu ajutorul dispozitivului, astfel asigurând
un vacuum în interiorul pachetului.
Ambalarea monedei metalice se efectuează separat pe valori nominale, ţinând cont de
următoarele cerințe:
- depunerea într-un sac:
- 1 ban 400 lei (20 săculeţe a câte 20 lei)
- 5 bani 1000 lei (20 săculeţe a câte 50 lei)
- 10 bani 2000 lei (20 săculeţe a câte 100 lei)
- 25 bani 5000 lei (20 săculeţe a câte 250 lei)
- 50 bani 2500 lei (5 săculeţe a câte 500 lei)
- fiecărui sac i se va atribui o etichetă, care va cuprinde:
- denumirea şi codul de identificare a Băncii;
- valoarea nominală;
- numărul de monede;
- suma depusă;
- data ambalării;
- numele şi semnătura casierului.
Personalul băncii care ajută organele de control la numărarea pachetelor este obligat să
scrie pe verso banderolei fiecărui pacheţel menţiunea „Controlat”.
În cadrul BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 12, la casă sunt efectuate numeroase
operațiuni, cum ar fi :
 plata facturilor și serviciilor comunale,
 depunerea/extragerea numerarului în/din depozite,
 eliberarea cazierului judiciar;
 achitarea amenzi poliţie;
 achitare servicii Î.S. CADASTRU;

15
 achitarea formularelor tipizate de documente primare;
 achitare servicii Î.S. CRIS REGISTRU;
 achitarea serviciilor Seviciul Stare Civilă;
 platile pentru servicii de asigurare;
 serviciile posta rapida UPS, TNT;
 serviciile „Easy Credit'' (eliberarea şi rambursarea creditului);
Astăzi, în cadrul subdiviziunilor BC „Victoriabank” SA, inclusive în cadrul filialei
nr.12, se pot realiza plăţi în favoarea Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay),
iar deţinătorii conturilor de card pot realiza plata direct pe site-ul MPay. Acest lucru a devenit
posibil după lansarea recentă a unui nou sistem informaţional - serviciul guvernamental de
plăți electronice MPay. MPay este serviciul guvernamental de plăți electronice, un instrument
informațional cu ajutorul căruia pot fi achitate diverse servicii online.
Operațiunile de încasare și eliberarea numerarului
Operaţiunile de încasare (primire) a numerarului prin casele de încasări a filialei nr.12 a
BC „Victoriabank” SA se efectuează în baza :
 ordinului de încasare a numerarului (Anexa 5);
 borderou însoţitor. (Anexa 6).
Documentele utilizate pentru reflectarea operaţiunilor cu numerar se întocmesc de către
funcţionarul responsabil al băncii şi se execută în ziua operaţională în care au fost emise.
Documentele se întocmesc în limba de stat.
Formularele documentelor utilizate pentru operaţiunile cu numerar se întocmesc pe suport
hârtie sau în formă electronică, care ulterior se imprimă pe suport hârtie la imprimantă. Numărul
de exemplare se stabileşte de bancă de sine stătător, în conformitate cu procedurile interne ale
băncii. În formularele documentelor aferente operaţiunilor cu numerar nu se admit corectări sau
ştersături. Pe documentele utilizate la operaţiunile cu numerar se aplică amprenta ştampilei şi
semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii.
Ordinul de încasare a numerarului este un document de casă care se utilizează la orice
tip de încasare a numerarului de către bancă a încasarea numerarului de la persoanele fizice
pentru alimentarea conturilor de depozit, pentru restituirea creditelor şi în alte cazuri). Ordinul de
încasare se întocmeşte pentru depunerile de numerar în operaţiile interne ale băncii, cum ar fi
restituiri de avansuri spre decontare neutilizate, salarii neplătite, depunerea numerarului rezultat
din vânzarea formularelor cu regim special, încasările zilei precedente în timpul programului
prelungit de lucru. Ordinul de încasare se întocmeşte în trei exemplare: unul pentru contabilitate,
unul pentru casierie, unul pentru client.

16
Borderoul însoţitor. Băncile pot organiza depunerea numerarului prin genţi sigilate de
către clienţii cu un volum mare de încasări. Programul de depunere a genţilor sigilate se
stabileşte de bancă de comun acord cu clienţii (în baza unui contract).
Depunerea încasărilor la bancă prin genţi sigilate se poate face:
- prin colectare de către serviciul de încasare a valorilor din cadrul băncii;
- la ghişeele băncii, în timpul programului operativ de ghişeu;
- la ghişeele băncii, în afara programului operativ de ghişeu dar până la finele
programului de lucru;
- la ghişeele băncii, la casa de încasări serale.
Borderoul însoţitor este întocmit în trei exemplare, dactilografiat sau completat manual.
Totodată clientul care depune numerar prin genţi sigilate prezintă băncii câte doua specimene ale
sigiliului, imprimate pe plumb (cu care urmează sa sigileze genţile cu numerar) pe care trebuie sa
vadă clar denumirea prescurtată a unităţii depunătoare sau sigila acesteia. Pentru efectuarea
colectării, încasatorii vor primi de la şeful serviciului de încasare următoarele:
- lista agenţilor economici încadraţi în colectare;
- foaia (ruta) de parcurs;
- delegaţia pentru ridicarea genţilor;
- permis pentru portarmă;
- ștampila şi celelalte documente necesare colectării prevăzute.
Controlorul şi contabilul vor înregistra în contul clientului suma de bani existentă în geantă
şi nu cea menţionată în borderou (în cazul când acestea sunt diferite). Operaţiunile de eliberare
a numerarului prin casele de plăţi se efectuează în baza următoarelor documente de casă:
a. Delegație (Anexa 7);
b. Ordinul de eliberare a numerarului (Anexa 8).
Operațiunile de eliberare a numerarului prin casele de încasări se efectuează în baza următoarelor
docuente:

Delegație Este utilizată pentru retragerile de numerar din conturile curente de


către agenți economici

Se folosește pentru: efectuarea cheltuielilor proprii ale băncii, acordarea


Ordin de
avansurilor în lei, răscumpărarea certificatelor de depozit, cumpărarea de
eliberare a
valută, efectuarea plăților la casa cu program prelungit, eliberarea
numerarului
creditelor persoanelor fizice în numerar, eliberarea dobânzilor și a
depozitelor, înregistrarea în evidența contabilă a excedentului de numerar
la BNM, redistribuirea numerarului băncilor (filialelor).

Sursa: Elaborat de autor în baza Regulamentului cu privire la funcționarea caselor operaționale


Figura 2.4. Documente perfectate în cadrul operațiunilor de eliberare a numeralului.

17
Casierul plătitor primeşte un avans în numerar din casa de operaţiuni de la casierul-şef la
începutul fiecărei zile operative sau pe parcurs în baza semnăturii depuse în registrul acestuia.
Delegație este un instrument de plată prin care emitentul dă ordin băncii de a-i elibera la
prezentare o anumită sumă.
Ordinul de plată este întocmit în 3 exemplare, unul pentru contabilitate, unul pentru
casierie, unul pentru client. El se mai foloseşte şi pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a
depunerii excedentului de numerar la BNM şi la redistribuirea numerarului băncilor (filialelor) şi
se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul pentru contabilitate, altul pentru casierie.
Ordinul de plată se întocmeşte de contabilul băncii, se înregistrează în jurnalul de casă şi se
transmite la casierie pe cale internă. Ordinul se va ştampila şi se va semna de persoanele
autorizate şi se va respecta acelaşi mod de control.
Principiile de organizare a caselor sunt :

- păstrarea integrităţii valorilor depuse /eliberate din casă. În baza acestui principiu
localul unde vor fi deschise casele este amenajat respectiv în conformitate cu cerinţele de
securitate;

- evidenţa strictă a operaţiunilor efectuate în casierie este asigurată de un şir de


documente care se emit şi se completează pe parcursul zilei de activitate fiind predate şi
verificate la sfîrşitul zilei la contabilitatea băncii.

- persoanele care activează în cadrul casierii sunt înzestrate cu nişte responsabilităţi


materiale ce survin în cazul încălcării de către ele a legislaţiei (regulamentul intern de
activitate a casieriei).
Activitatea casieriei se organizează în baza deciziei conducătorului băncii, se supune
normelor impuse de Banca Naţională a Moldovei şi unui regulament intern special, elaborat de
fiecare bancă în parte.
Casieria activează în baza următoarelor necesităţi:

- satisfacerea necesităţii clientelei reieşite din activitatea ei cu numerarul,

- prevenirea încălcări legislaţiei şi comiterea crimelor financiare,

- elaborarea propunerilor privind perfecţionarea deservirii clientului.


Banca, care îşi organizează casierii proprii, vor prezenta Băncii Naţionale a Moldovei
avizul favorabil al Serviciilor Pazei de Stat şi Supravegherii de Incendiu.
Operațiunile de casă pentru persoanele fizice și juridice sunt realizate în baza tarifelor
specifice implimentate de BC „Victoriabank” SA, indicate în (Anexele 9, 10).

18
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE
DECONTARE
3.1 Deservirea persoanelor juridice și fizice
Decontarea reprezintă orice plată efectuată prin intermediul documentelor de decontare,
fără a întrebuinţa moneda în forma sa concretă. Documentul de decontare reprezintă ordinul sau
cererea Întreprinderii întocmită pe suport material, dată Băncii cu scopul executării plăţii fără
numerar pentru livrarea mărfii sau valorilor, precum şi altor plăţi.
Prin operaţiunile de decontare se creditează contul beneficiarului plăţii şi se debitează
contul plătitorului, Banca având rolul de intermediar.
Activitatea de decontare în cadrul BC „Victoriabank” SA se reglementează prin
următoarele acte normative:
- Regulamentul privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod
incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din
15.12.2005;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA
al BNM nr.53 din 02.03.2006;
- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de
remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010;
- Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011;
- Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor
de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013;
- Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din
01.08.2013;
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din
01.08.2013.
BC „Victoriabank” SA oferă persoanelor fizice și juridice următorele produse:
- cont curent;
- cont de depozit;
- cont de card.
Contul curent reprezintă un cont deschis în cadrul unei bănci de o instituție, persoană
fizică sau juridică la care permite efectuarea unui număr mare de operațiuni, de la păstrarea
banilor, până la retragerea lor, încasări, plăți sau transferuri.

19
BC „Victoriabank” SA propune întreprinderilor (persoanelor juridice, întreprinzătorilor
individuali, persoanelor fizice care practică alt tip de activitate) deschiderea şi deservirea
conturilor curente, efectuarea tuturor tipurilor de operaţii bancare prin conturile curente
(decontări, operaţii de casă ş.a.).
Pentru deschiderea contului curent în numele întreprinderii, întreprinzătorului individual,
persoanei care practică alt tip de activitate, este necesar să prezinte:
Persoanele juridice rezidente, care se înregistrează la Camera Înregistrări de Stat a
Ministerului Dezvoltării Informaţionale:
1. cererea de deschidere a contului (Anexa 11). Cererea de deschidere a contului se
semnează de către conducătorul şi contabilul şef al titularului de cont. În cazul în care nu
se prevede funcţia de contabil, conform legislaţiei în vigoare, cererea se semnează de
conducător (proprietar) sau de persoana autorizată prin decizia fondatorilor, iar pentru a
confirma inexistența contabilului-șef se completează o confirmare;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei legalizată notarial;
3. originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat al persoanelor
juridice, eliberat de Camera Înregistrări de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale
(ce confirmă administratorul, asociaţii şi genul de activitate a interpinderii);
4. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca
atare;
5. copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
6. actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă
împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către
persoană împuternicită);
7. copia documentului de constituire (statutul, regulamentul, contractul de constituire, etc.).
În vedera cunoașterii depline a clientului, acesta trebuie sa completeze: Declarația privind
beneficiarul efectiv și chestionarul de cunoaștere a clientului. (Anexa 12)
Între client și BC „Victoriabank” SA se încheie un contract.
În caz că clientul dorește să închidă contul bancar sau să-l modifice, este necesar de
completat Certificatul privind modificarea sau închiderea contului bancar, care se prezintă
Inspectoruatului Fiscal de Stat.
Persoanele juridice rezidente, care se înregistrează la alte organe de stat conform
legislaţiei în vigoare:
1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei legalizată notarial (2 exemplare);
20
3. copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului legislativ sau
normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
4. copia documentelor de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul);
5. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca
atare;
6. copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
7. actul autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile
persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoană
împuternicită).
Persoanele juridice rezidente, care nu deţin certificat de atribuire a codului fiscal:
1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial (2 exemplare);
3. originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat privind inregistrea
provizorie, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării
Informaţionale);
4. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
5. copia documentelor de constituire (regulament, statutul etc.).
Concurenţii electorali deschid contul cu menţiunea „Fond electoral”, pentru perioada
alegerilor locale/parlamentare:
1. cererea de deschidere a contului;
2. hotarîrea Consiliului electoral de circumscripţie (în cazul alegerilor locale) sau decizia
după caz a Comisiei Electorale centrale (în cazul alegerilor parlamentare), privind
înregistrarea concurentului electoral;
3. fişa cu specimenul de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial (2 exemplare);
4. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului.
Întreprinzătorul individual care conform legislaţiei în vigoare se înregistrează la
Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale:
1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei legalizată notarial;
3. originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat al
întreprinzătorilor individuali, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului
Dezvoltării Informaţionale;
21
4. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca
atare;
5. copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
6. actul autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile
persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana
împuternicită).
Întreprinzătorului individual şi care, conform legislaţiei în vigoare, se înregistrează la
alte organe de stat:
1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial - 2 exemplare.
 copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca
atare (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document);
 copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia documentului care
permite practicarea activităţii;
 copia documentelor de constituire, pentru persoanele care detţin aceste documente;
 copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului.
Persoanele fizice rezidente care practică alt tip de activitate:
1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial – 2 exemplare;
3. copia documentului care permite practicarea activităţii;
4. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca
atare;
5. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea
contului.
La primirea documentelor prevăzute pentru deschiderea conturilor clienților, persoana
responsabilă a băncii este obligată:
 să verifice termenul de valabilitate al documentelor prezentate;
 să colaționeze datele din copiile documentelor prezentate, în vederea corespunderii
acestora cu originalul și să aplice pe fiecare copie mențiunea ”Copia corespunde
originalului”, data, numele și prenumele, precum și semnătura sa;
 să indentifice persoana care prezintă documentele cu persoana din fotografia de pe actul
de identitate și să colaționeze datele din copia actului de identitate cu datele din actul
original;
22
 să identifice persoanele împuternicite care aplică specimenul de semnătură în fişa cu
specimene de semnături şi amprenta ştampilei;
 să restituie originalele documentelor (care se prezintă împreună cu copiile la deschiderea
conturilor) persoanei care le-a prezentat;
 să prezinte conducătorului băncii sau altei persoane abilitate cu acest drept setul de
documente necesar pentru deschiderea contului spre examinare și luarea deciziei.
În baza avizului favorabil al conducătorului băncii sau al altei persoane abilitate cu acest
drept, persoana responsabilă a băncii deschide contul și, după caz perfectează contractul sau alte
documente, conform legislației în vigoare a RM, convenite între părţi.
Banca, în cazurile și în modul prevăzut de legislația în vigoare informează organele fiscale
teritoriale despre deschiderea, modificarea sau închiderea conturilor. Datele despre conturile
deschise titularilor de conturi se înscriu de către persoana responsabilă a băncii în Registrul
conturilor analitice deschise la bancă, ținut conform legislației în vigoare.
Banca modifică conturile deschise pe numele titularilor de cont în următoarele cazuri:
 modificarea denumirii (datelor personale), formei organizatorico-juridice a titularului de
cont;
 modificările rezultate din modificarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile
licenţiate din RM;
 modificarea codului numeric al valutei în care a fost deschis contul;
 transferarea conturilor din administrarea unei filiale/ Băncii Centrale în administrarea altei
filiale/ filialelor;
 alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
În cazul luării deciziei de sine stătătoare de către conducerea Băncii privitor la modificarea
conturilor în cazul modificării planului de conturi al evidenţei contabile, structurii interne a
conturilor analitice, alte cazuri, Banca este obligată să informeze titularul de cont în termen de 30
de zile până la efectuarea acestora.
Prin intermediul conturilor deschise la bancă, este posibilă achitarea sau încasarea unei
sume datorate, fără utilizarea numerarului – operațiune numită decontare.
Orice operaţiune de decontare este efectuată în baza documentelor de decontare care
reprezintă dispoziţia sau cererea întreprinderii întocmită pe suport material (formular de hârtie
sau suport de date) dată băncii cu scopul executării plăţii fără numerar pentru livrarea mărfii sau
valorilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi altor plăţi.
Decontările fără numerar pe teritoriul RM se efectuează prin următoarele documente de
plată:

23
1. ordin de plată;
2. cerere de plată;
3. ordin incaso.
Plătitor şi beneficiar al plăţilor poate fi orice persoană juridică şi fizică rezidentă şi
nerezidentă, inclusiv persoana fizică, care nu practică activitate de antreprenoriat sau alt tip de
activitate, dar care deţine cont bancar.
Termenul de valabilitate a documentelor de plată prezentate spre executare băncii:
a) ordinul de plată – ziua emiterii acestuia;
b) cererea de plată - cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data finalizării plăţii efective
de către banca plătitoare;
c) ordinul incaso – cel mult o zi lucrătoare, imediat următoare zilei, în care acesta a
fost emis.
Ordinul de plată (Anexa 13) – este o dispoziţie dată de către plătitor Băncii care îl
deserveşte de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani, pentru stingerea unei obligaţiuni
a plătitorului faţă de beneficiar. În baza ordinului de plată se pot efectua operaţiuni de plăţi
pentru mărfurile livrate, servicii prestate, lucrări executate, tranzacţii cu valori mobiliare de stat,
precum şi alte plăţi. Termenul de valabilitate pentru a fi prezentat la bancă este de o zi
lucrătoare.
Ordinul de plată se întocmește în limba de stat. La întocmirea ordinului de plată utilizat
pentru efectuarea transferului național și internațional în valută străină, elementele utilizate în
sistemele de plăți internaționale se completează într-o limbă straină, conform practicii
internaționale. În ordinul de plată nu se admit corectări și/sau ștersături.
Conform Regulamentului privind transferul de credit din 21 aprilie 2006, cu ultima
modificare în 14 iunie 2007, transferul de credit poate fi:
- Transfer ordinar, care este utilizat în copul efectuării tuturor plăților, care nu se referă la
bugetul public național și poate fi inițiat atât de către clientul băncii (titular de cont bancar), cât
şi nemijlocit de banca în nume și pe cont propriu, precum și la transferarea sumelor încasate în
numerar de la persoanele fizice.
- Transfer bugetar, utilizat în scopul efectuării plăților care se referă numai la bugetul
public național și poate fi inițiat atât de către clientul băncii, cât și nemijlocit de banca în nume și
pe cont propriu, precum și la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice.
Atât transferul ordinar cât și cel bugetar pot fi utilizate la date programate și sume fixe,
fiind numite transferuri programate, care se efctuează de bancă în numele titularului de cont
bancar în anumite intervale de timp conform contractului de mandat, în funcție de solicitarea

24
clientului transferul de credit poate fi efectuat în regim de urgență cu denumirea de transfer de
urgent sau în regim normal cu denumirea transfer normal.
Transferul de credit se efectuează în baza ordinului de plată întocmit de către emitentul
acestuia și se efectuează astfel:
1. încheierea contractului cu indicarea formei de plată – transfer de credit;
2. livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor;
3. prezentarea ordinului de plată în 2 exemplare la bancă;
4. verificarea corectitudinii îndeplinirii documentelor şi trecerea la scădere a sumei din
document din contul curent al plătitorului;
5. exemplarul 2 al ordinului de plată împreună cu extrasul din cont se transmite plătitorului
ca confirmare de efectuare a operaţiunii;
6. în baza exemplarului 1, rămas la bancă prin sistemul SAPI se tansmite la BNM.
7. după verificarea corectitudinii îndeplinirii ordinului de plată suma din contul
corespondent al băncii plătitoare (BP) se trece la contul corespondent al băncii
beneficiare (BB);
8. transmiterea informaţiei şi a documentelor de plată la BB;
9. BB scoate la imprimantă 2 exemplare a ordinului de plată şi în baza unui exemplar trece
suma din document în contul beneficiarului şi-l coase în mapa cu documentele zilei;
10. exemplarul 2 împreună cu extrasul din cont se transmite beneficiarului, ca confirmare de
înscriere sumei în cont.
Ordinul de plată trezorerial – se utilizează pentru plata impozitelor şi taxelor în veniturile
bugetului de stat, şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, transferul mijloacelor băneşti în
fondurile extrabugetare, precum şi la efectuarea altor plăţi. Termenul de valabilitate a dispoziţiei
de plată/dispoziţiei de plată trezorerială privind prezentarea de către emitent la banca plătitoare
este de o zi lucrătoare.
Debitarea contului bancar al plătitorului de către banca plătitoare se efectuează în
conformitate cu mandatul de debitare directă, iar creditarea corespunzătoare de către banca
beneficiară a contului bancar al beneficiarului în conformitate cu angajamentul privind
debitarea directă.
Mandatul de debitare directă este un act juridic prin care plătitorul acordă o împuternicire
unui anumit beneficiar pentru a emite cereri de plată, precum şi băncii plătitoare pentru a-i debita
contul cu sumele indicate în cererile de plată. Se întocmeşte în 3 exemplare, se legalizează cu
semnăturile persoanelor împuternicite ale plătitorului şi beneficiarului, şi se prezintă de către
plătitor la banca plătitoare. Banca plătitoare verifică şi după caz acceptă mandatul de debitare

25
directă prin legalizarea tuturor exemplarelor acestuia cu semnăturile persoanelor împuternicite
ale băncii. (1 - la banca plătitoare, iar 2 – plătitorului, 3 - beneficiarului). (Anexa 14)
Cererea de plată (Anexa 15) – reprezintă cererea benefeciarului înaintată plătitorului de a
plăti o anumită sumă de bani pentru marfa livrată, serviciile prestate, precum şi la achitarea
cambiilor şi efectuarea altor plăţi stipulate în contract. Are un timp de procesare mai îndelungat
ca în cazul dispoziţiei de plată, deoarece necesită procesarea documentelor în sens dublu.
Termenul de valabilitate a cererii dispoziţiei de plată este un an de zile de la data emiterii.
Cererea dispoziţiei de plată acceptată de către plătitor şi neachitată în termen reprezintă un
document de executare silită. Primirea documentelor de decontare de la întreprinderi se
efectuează de către Bancă pe parcursul zilei operaţionale.
Debitarea directă este o modalitate fără numerar, care se face prin debitarea de către banca
plătitoare (BP) a contului plătitorului la suma din cererea de plată şi creditarea de către banca
beneficiară (BB). Debitarea directă se face în baza mandatului de debitare directă care se
întocmeşte în 3 exemplare. Iar creditarea contului beneficiarului, se efectuează în baza
angajamentului privind debitarea directă, încheiat între beneficiar şi banca sa în 2 exemplare.
1. încheierea contractului cu indicarea formei de plată –debitare directă;
2. livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor;
3. prezentarea cererii de plată la BB;
4. transmiterea documentului de plată la BB;
5. BNM prin SAPI transmite informaţia la BP;
6. BP scoate la imprimantă 2 exemplare a documentului de plată , verifică dacă în contul
plătitorului sunt suficiente mijloace băneşti în caz că aceste sunt, trece la scădere suma
dată din contul plătitorului;
7. transmiterea exemplarului 2 împreună cu extrasul din contul plătitorului, plătitorului ca
confirmare de efectuare a operaţiunii;
8. transmiterea informaţiei despre efectuarea operaţiunii la BB;
9. în bauza unui exemplar al documentului de plată BB înscrie suma dată în contul
beneficiarului prin înregistrarea (Dt 1031; Ct 2224);
10. exemplarul 2 împreună cu extrasul din cont se transmite beneficairului ca confirmare de
înscriere a sumei date în contul său.
Ordinul incaso (Anexa 16)  se utilizează în cazul perceperii în mod incontestabil a
mijloacelor băneşti de la debitori conform prevederilor actelor normative în vigoare şi
documentelor de executare silită, cât şi a restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat etc., cu
excepţia perceperii în/din contul bancar al unităţii Trezorăriei de stat.

26
Ordin incaso trezorerial  se utilizează în cazul perceperii în mod incontestabil a
mijloacelor băneşti (restanţe ale contribuabililor la impozite şi taxe, alte plăţi obligatorii în
bugetul public naţional etc.) în contul bancar trezorerial al unităţii Trezoreriei de Stat.
Ordinul incaso se emite în limba de stat şi se înaintează atât la contul deschis în lei
moldoveneşti, cât şi la contul deschis în valută străină, în dependenţă de contul şi valuta indicată
în ordinul incaso se prezintă nemjlocit de către emitent sau de persoana împuternicită a acestuia
la banca în care se deserveşte emitentul, nu mai târziu de o zi lucrătoare după ziua emiterii.
Ordinul incaso se emite:
a) în două exemplare - în cazul în care emitentul ordinului incaso este în calitate de
beneficiar;
b) în trei exemplare - în cazul în care emitentul este împuternicit prin lege cu dreptul de a
emite ordin incaso în numele unei terţe persoane.
Banca emitentului aplică mențiunile necesare pe ordinal incaso, și în aceeași zi remite
pentru executare băncii plătitoare. Banca plătitoare acceptă spre execturare ordinal incaso dacă
sunt respectate următoarele condiții:
 este emis de pesoane abilitate prin lege;
 sunt întocmite în conformitate cu cerințele reglementate;
 este însoțit de originalul documentului excutoriu și informațiile din ordinal incaso
corespund cu acesta;
 sunt aplicate semnătura și amprenta ștampilei băncii în care se deservește emitentul;
 mijlocele bănești din cont sunt suficiente pentru executarea totală/parțială a sumei
înscrise în ordinal incaso și disponibile pentru a fi utilizate.
Pe ordinal incaso banca plătitoare aplică mențiunile necesare și trece la scăderi suma totală
sau parțială înscrisă în ordinal incaso în ziua primirii acestuia spre executare. Un exemplar se
include în dosarul băncii plătitoare, al doilea exemplar și copia documentului executoriu se remit
plătitorului cu extrasul de cont bancar, al treilea exemplar se remite băncii în care se deservește
emitentul împuternicit cu dreptul de a emite ordinal incaso în numele unei terțe personae pentru a
fi prezentat emitentului.
Extrasul de cont (Anexa 17) se întocmește pentru a documenta operațiunile înregistrate în
contul analitic al titularului de cont în decursul perioadei determinate (zi) și/sau altei perioade
prevăzute în contract.
Extrasul de cont se eliberează titularului de cont conform prevederilor contractului încheiat
între părți. La extrasele de conturi analitice interne sau ale titularilor de conturi (în cazul în care
acordul între părți nu prevede altfel), trebuie anexate documentele de plată, contabile, de casă, în
baza cărora au fost efectuate înscrierile în contul analitic.
27
Informația inclusă în extrasul de cont al contului analitic:
- codul băncii; - tipul documentului;
- numărul contului analitic; - rulajul pe debit;
- perioada înregistrărilor operațiunilor - rulajul pe credit;
în cont (data precedentă și curentă); - total rulajul pe debit și credit;
- soldul inițial; - soldul final;
- conturi de corespondență; - altă informație la latitudinea băncii.
- numărul documentului;
Pe extrasele de conturi pe suport de hârtie se aplică ștampila și semnătura persoanei
împuternicite, care verifică corespunderea datelor din documentele primare și din extrasul de
cont, prezența anexelor la extras, precum și corectitudinea perfectării lor.
În cazul pierderii de către titularul de cont a extrasului de cont, duplicatul acestuia se
eliberează cu permisiunea scrisă a conducătorului băncii sau a persoanei împuternicite în baza
cererii titularului de cont, semnată de către conducătorul și contabilul-șef al acestuia sau de către
persoana împuternicită. Pe duplicatul extrasului de cont se aplică data eliberării, semnătura
executorului responsabil și a contabilului-șef sau a persoanei împuternicite, ștampila băncii. În
partea de sus a duplicatului se face mențiunea: ”duplicat de extras de cont”. Duplicatul se
eliberează reprezentantului titularului de cont în bază de semnătura depusă pe cerere.
Pentru confirmarea faptului că clientul are deschis cont în bancă, aceasta eliberează un
certificat bancar privind existența conturilor.
Tarifele pentru serviciile de decontare ale persoanelor fizice și juridice sunt percepute
conform anexei 19.
3.2. Gestiunea depozitelor
Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită,
pentru care banca plăteşte deponentului o dobândă, este cea mai sigură şi accesibilă metodă de a
economisi şi a păstra mijloacele băneşti. Depozitul este o alternativă rentabilă pentru utilizarea
fondurilor disponibile.
Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
În funcţie de criterii specifice, există mai multe tipuri de depozite. În funcţie de monedă,
depozitele pot fi deschise în lei sau în valută. Periodicitatea de plată a dobânzii poate fi: lunară,
trimestrială, anuală sau la expirarea termenului. În funcţie de regimul ratei dobânzii există:
- depozite cu dobândă fixă: Banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada depozitului;

28
- depozite cu dobândă fixă pentru o perioadă de timp: Banca va modifica rata dobânzii
conform politicii procentuale a depozitelor în vigoare după expirarea termenului stabilit în
contractul de depozit;
- depozite cu dobândă flotantă: Banca poate modifica rata dobânzii pe perioada
depozitului, în funcţie de evoluţia pieţei.
Astfel BC „Victoriabank” SA pune la dispoziţie o serie de depozite ”la termen” în lei şi
valută străină (dolari SUA, euro) cu dobânzi atractive în condiţii reciproc avantajoase. Rata
dobânzii depinde de valuta depozitului şi termenul de plasare.
Pentru persoane fizice BC „Victoriabank” SA propune o serie de depozite cu avantaje
unice pe piaţă (figura 3.1).

Oferte de depozite

Estival Victoria La termen La card Cu card de


Disponibil Young SuperFlex
2017 Maxim ”în RUB” multifuncțional credit

Sursa: Elaborat de autor în baza informației de pe site-ul oficial al băncii comerciale.


http://www.victoriabank.md/ro/list-retail-deposit
Figura 3.1. Oferta de depozite pentru persoane fizice

Caracteristicile principale ale depozitelor BC „Victoriabank” SA pentru persoane


fizice:
Depozitul „Estival 2017”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Soldul minim în cont de 1000 MDL sau 100 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepţia ultimelor 2 luni;
- Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârșitul lunii
precedente, păstrând soldul minim;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizată);
- În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 12 luni;
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Depozitul „Disponibil”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă (rata poate fi modificată doar o dată, la începutul fiecărui trimestru);
- Soldul minim în cont este de 5.000 MDL sau 500 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
- Retrageri parțiale - după 3 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii
precedente, păstrând soldul minim;
29
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 3 luni;
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Depozitul „Victoria Maxim”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Sold minim în cont - 1000 MDL, 100 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
- Retrageri parțiale - după 5 ani de la constituire, lunar maxim 10% din soldul de la
sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 12 luni;
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Depozitul „Young”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Sold minim în cont - 3.000 MDL, 300 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
- Retrageri parțiale - după 25 luni, 30% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând
soldul minim;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 12 luni;
- Depozite cu sold iniţial zero pot fi deschide doar cu condiţia asocierii depozitului, la data
constituirii acestuia, a unui mandat de alimentare automată a depozitului din intrările la contul de
card sau din soldul contului curent.
Depozitul „SuperFlex”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Sold minim în cont - 5000 MDL, 500 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
- Retrageri parțiale - după două luni, nelimitat, cu condiția păstrării soldului minim;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului în primele 12 luni toată dobânda achitată anterior se va
reţine din depozit;
30
- În caz de reziliere a contractului în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului,
dobânda se va achita în mărime de 50% din rata dobânzii stabilită în contract;
- În caz de reziliere a contractului după 24 luni - dobânda calculată se achită integral.
Depozitul „La termen în RUB”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Sold minim în cont - 10.000 RUB;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepţia ultimelor 2 luni;
- Retrageri parțiale - nu se permit;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului toată dobânda achitată se va reţine din depozit;
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Depozitul „La card multifuncțional”, cu următoarele condiții:
- Rată flotantă;
- Sold minim în cont - 5000 MDL, 300 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
- Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 10% din soldul de la sfârșitul lunii
precedente, păstrând soldul minim;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar la contul de card principal;
- În caz de reziliere a contractului pentru depozitele în lei, dobânda se recalculează la rata
de 1% anual;
- În caz de reziliere a contractului pentru depozitele în valută, toată dobânda achitată
anterior se va reţine din depozit;
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Depozitul „Cu card de credit”, cu următoarele condiții:
- Rată fixă primele 12 luni;
- Sold minim în cont - 5.000 MDL, 500 USD/EUR;
- Vărsăminte suplimentare - Nu se permit;
- Retrageri parțiale - Nu se permit;
- Se acordă linie de credit*;
- Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card sau capitalizare);
- În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 12 luni;
31
- *Pe parcursul contractului clientul este în drept să solicite un credit în MDL la contul de
card în mărime de 80% pentru MDL şi echivalentul la 40% pentru USD/EUR din soldul
depozitului;
- Mărimea ratei dobânzii la credit se va stabili la nivelul ratei dobânzii la depozit plus 1
punct procentual pentru MDL (plus 7 puncte procentuale pentru USD/EUR);
- În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine
suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii,
minimum 50 lei sau 5 USD/EUR.
Documentele necesare pentru deschiderea contului de depozit de către persoanele
fizice:
În cazul deschiderii contului personal de către deponent:
 actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia.
În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită:
 actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia;
 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
 procura în original sau copia acesteia autentificată notarial.
În cazul deschiderii contului de către părinţi sau tutore (curatore) persoanelor care nu au
atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu:
 actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi copie;
 certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau copia autentificată
notarial a actului de identitate al deponentului;
 actul autorităţii de tutelă şi curatelă – în cazul cînd deponentul este prezentat prin tutore
(curator);
 copia hotărîrii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată
limitată/lipsită de capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) - în
cazul când deponentul este prezentat prin tutore (curator).
Așadar, pentru deschiderea unui cont de depozit, persoana responsabilă a Băncii la
adresarea deponentului sau persoanei împuternicite pune la dispoziţia deponentului sau persoanei
împuternicite accesul la informaţia referitor la tipurile de depozite şi politica procentuală a
depozitelor în vigoare. Apoi, identifică persoana care prezintă documentele cu cea de pe actul de
identitate şi verifică dacă datele din copia actului de identitate prezentat corespund cu datele din
actul original. Drept confirmare a efectuării identificării, persoana împuternicită a Băncii aplică
ştampila ”Copia corespunde originalului”, cu aplicarea semnăturii sale şi a datei curente pe copia
actului de identitate a persoanei care prezintă actele. Mai apoi specialistul identifică clientul în

32
sistemul informaţional, care presupune următoarele trei situaţii (deponentul se înregistrează în
baza de date automatizată a Băncii o singură dată):
a) client nou – completarea „Fişei clientului”;
b) client existent, dar la care „Fişa clientului” este incompletă şi necesită să fie modificată;
c) client existent – nu necesită modificare.
Mai apoi, completează în sistemul informaţional, imprimă şi prezintă clientului spre
semnare Chestionarul pentru client – persoană fizică (Anexa 20), în conformitate cu
Regulamentului privind normele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării
terorismului, după care imprimă şi prezintă clientului spre semnare, la solicitarea acestuia,
„Cererea de emitere a cardului de debit şi de deschidere a conturilor în BC „Victoriabank” SA, în
conformitate cu Regulamentul cu privire la emiterea cardurilor bancare BC „Victoriabank” SA
aprobat de către Consiliul Băncii, Proces Verbal nr.3, din 30.03.2007. După aceasta imprimă şi
prezintă deponentului sau persoanei împuternicite spre semnare:
a) cererea de deschidere a contului - 1 exemplar;
b) ordinul de încasare a numerarului (în cazul depunerii în numerar), semnat de persoana
responsabilă a Băncii – 2 exemplare;
c) contractul de depozit pentru depozitele la termen – 2 exemplare.
După ce clientul a depus mijloacele băneşti în contul său de depozit, specialistul de la
bancă eliberează deponentului sau persoanei împuternicite a deponentului carnetul de economii
(formular tipizat) completat şi semnat de către persoana responsabilă a Băncii, în următoarele
două cazuri:
a) la solicitarea deţinătorilor depozitelor la termen, în momentul deschiderii acestora;
b) la deschiderea depozitului de economii (fără imprimarea contractului pe suport de hârtie).
Apoi se perfectează dosarul deponentului, în care include toate actele perfectate de către
acesta pentru deschiderea depozitului.
Dobânda pentru depozitele atrase se calculează începând cu ziua următoare celei de
constituire a depozitului, pînă în ultima zi a termenului de scadenţă inclusiv. Depozitul se
eliberează începând cu ziua următoare celei de scadenţă, la solicitarea deponentului.
Pentru persoane juridice, BC „Victoriabank” SA, pune la dispoziţie o serie de depozite
(Anexa 21) “La termen” în lei cât şi în valută străină şi depozitul la termen scurt “Trezorerial”
care permite agenţilor economici acumularea resurselor financiare suplimentare şi primirea unui
venit suplimentar. Actele necesare la deschiderea contului de deposit pentru persoanele juridice
sunt prezentate în anexă.
Depozitele sunt o alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile.

33
3.3. Organizarea plăților prin intermediul cardurilor bancare
Cardul este un instrument cu ajutorul căruia se poate efectua plata unui produs sau
serviciu, având la bază un sistem bine organizat pe baze contractuale înre deţinător, emitent şi
comerciant sau prestatorul de servicii. Cardul este un instrument de plată fără numerar, prin care
un posesor autorizat poate achita contravaloarea unor mărfuri sau servicii achiziţionate de la
comercianţii abilitaţi să accepte cardul. Cardul bancar se poate deschide numai dacă solicitantul
de card va avea deschis la bancă un cont. Pe teritoriul RM, precum şi la BC „Victoriabank” SA,
cardul este utilizat conform Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al
BNM nr.157 din 01.08.2013.
Pentru a obţine un card, este necesară completarea cererii de emitere a cardului, la orice
filială a băncii.
Regulile generale de perfectare a cererilor.
1. Depunerea cererii la filială se efectuează personal de către solicitant;
2. Completarea cererilor se efectuează îngrijit, cu litere latine majuscule, fără corectări;
3. Solicitantul trebuie să indice în cerere datele sale de identificare;
4. Să prezinte un act de identitate:
1. pentru cetăţenii Republicii Moldova pot fi considerate următoarele
documente:
- buletin de identitate;
- actul temporar de identitate Forma 9 (se acceptă doar în cazul reemiterii
cardului).
2. pentru cetăţenii străini:
- paşaport emis de ţara de origine;
- permisul de şedere;
- buletinul de identitate pentru apatrizi;
- buletinul de identitate pentru refugiaţi;
- permisul de şedere pentru apatrizi.
La eliberarea cardului BC „Victoriabank” SA aduce la cunoștință fiecărui client
despre măsurile de securitate, printre care se enumeră:
1. semnarea cardului pe verso, în locul indicat, imediat la primirea acestuia;
2. păstrarea cardului în condiţii ce ar exclude deteriorarea, pierderea şi furtul acestuia;
3. memorarea și păstrarea în secret a PIN-codului;
4. utilizarea PIN-ului astfel încât să nu poată fi văzut şi/sau identificat de către alte
persoane;

34
5. preluarea cardului și chitanței după fiecare tranzacție efectuată la un dispozitiv special;
6. solicitarea efectuării operaţiunilor la comerciant sau ghişeul băncii numai în prezenţa
clientului;
7. solicitarea chitanţei aferente tranzacţiei şi verificarea cu atenţie a informaţiei evidenţiată
pe aceasta (data, numărul de card, numele/prenumele, suma tranzacţiei);
8. evitarea divulgării informaţiei confidenţiale prin telefon şi alte modalităţi de
comunicaţie;
9. verificarea urgentă a soldului contului în cazul eşuării tranzacţiei.
Cererea completată, semnată de solicitant şi de către lucrătorul bancar, ştampilată cu
ştampila filialei şi ştampila ce indică data completării cererii, este transmisă de către filală la
centrala băncii, unde are loc procesarea informaţiei şi eliberarea cardului, după o perioadă de 7
zile solicitantul de card poate să se apropie la filiala unde a depus cererea pentru a-şi ridica
cardul, avizând prin semnătura sa că a ridicat cardul bancar.
Vârsta de la care clientul poate deschide contul de card şi emite cardul: de la 14 ani,
cu condiţia că clientul deţine buletinul de identitate.
Regulile de utilizare a cardului sunt prezentate desfășurat în anexa 22.
BC „Victoriabank” SA oferă o gamă largă de carduri atât pentru persoane fizice, cât şi
juridice pentru diferite tipuri de activităţi.
Carduri bancare pentru persoane fizice:
Cardul Visa Classic este destinat persoanelor fizice. Acesta poate fi utilizat atât în reţeaua
de terminale electronice cât şi în sistemele pe bază de hârtie cu efectuarea operaţiei prin
intermediul imprinterului şi telefonului (informaţia de pe card se tipăreşte pe un cec special şi,
prin telefon, banca emitentă confirmă soldul de card al deținătorului). Aceasta metodă este mai
des utilizată în cazul când posesorul de card se află peste hotare. De asemenea, cu VISA Classic
pot fi efectuate operaţiuni de tip “Mail/ Telephone Order”, adică a rezerva sau a face comandă
prin telefon, poştă sau e-mail anumite servicii, fără prezentarea fizică a cardului (bronarea
locului la hotele, restaurante).
Cardul Visa Gold este destinat persoanelor fizice. VISA Gold permite confecţionarea
urgentă a cardului sau eliberarea unei sume în numerar în cazul pierderii sau furtului acestuia în
străinătate. Primirea unui alt card sau a unei sume în numerar în caz de pierdere sau furt a
cardului poate avea loc prin adresarea Deținătorului la o Bancă autorizată, membră a sistemului
de plată VISA International. La deschiderea cardului VISA Gold se prevede un sold minim în
cont în conformitate cu tarifele în vigoare.
Cardul MasterCard Standard este destinat persoanelor fizice. Mastercard Standard poate
fi utilizat atât în reţeaua de terminale electronice cât şi în sistemele pe baza de hârtie cu
35
efectuarea operaţiei prin intermediul imprinterului şi telefonului (informaţia de pe card se
tipăreşte pe un cec special şi, prin telefon, banca emitentă confirmă soldul de card al
detinatorului). Această metodă este mai des utilizată în cazul când posesorul de card se află peste
hotare. Cardul MasterCard Standard permite vizualizarea soldului contului în străinătate. De
asemenea, cu Mastercard Standard pot fi efectuate operaţiuni de tip “Mail/Telephone Order”,
adică a rezerva sau a face comanda prin telefon, poştă sau e-mail anumite servicii, fără
prezentarea fizică a cardului (bronarea locului la hotele, restaurante). La deschiderea cardului
Mastercard Standard se prevede un sold minim în cont în conformitate cu tarifele în vigoare.
Cardul MasterCard Gold face parte din cadrul sistemului de plată MasterCard Worldwide,
destinat persoanelor fizice. MasterCard Gold permite confecţionarea urgentă a cardului sau
eliberarea unei sume în numerar în cazul pierderii sau furtului acestuia în străinătate. Primirea
unui alt card sau a unei sume în numerar în caz de pierdere sau furt a cardului poate avea loc prin
adresarea Deținătorului la o Bancă autorizată, membră a sistemului de plată MasterCard
Worldwide. La deschiderea cardului MasterCard Gold se prevede un sold minim în cont în
conformitate cu tarifele în vigoare. Cardul MasterCard Gold permite vizualizarea soldului
contului în străinătate.
Carduri bancare pentru persoanele juridice
BC „Victoriabank” SA propune persoanelor juridice carduri bancare de afaceri – VISA
Business. Visa Business – este un card bancar de debit care este destinat companiilor.
Cardul de tip Visa Business este card embosat care poate fi utilizat pentru:
- plăţi la comercianţii (POS);
- retrageri de numerar de la ATM şi ghişeele băncilor acceptatoare;
- primirea transferurilor din ţară şi de peste hotare;
- plăţi în reţeaua Internet;
- rezervare hotele, bilete avia, etc.;
- plăţi prin sistemele mecanice pe bază de hârtie, cum ar fi telefonul Mail Order/Telefone
Order şi imprinter.
Cardul de debit Visa Business poate fi emis în MDL, USD şi EUR.
Costuri:
- emitere card - gratis;
- deservire lunară – 4,2 EUR;
- sold minim în contul curent de card – conform acordului;
- comision din plăţi la comercianţi – gratis.
De asemenea, BC „Victoriabank” SA oferă persoanelor juridice următoarele tipuri de
carduri:
36
1. VISA Platinum;
2. VISA Infinite.
BC „Victoriabank” SA asigură deţinătorilor de carduri emise:
Siguranţă:
- Banii de pe card nu pot fi furaţi sau pierduţi;
- În caz de furt sau pierdere a cardului, contul acestuia poate fi blocat în orice moment printr-
un simplu apel telefonic;
- Utilizarea PIN-codului (semnătura electronică a deținătorului de card) exclude folosirea
cardului de persoane neautorizate.
Comoditate:
- Posibilitatea depunerii/retragerii numerarului în/din contul de card la mai mult de 100 de
subdiviziuni ale BC „Victoriabank” SA pe întreg teritoriul ţării;
- Posibilitatea retragerii de nume rar 24 ore din 24, în reţeaua de bancomate ale băncii şi a
altor bănci din ţară sau de peste hotare ce au afişate marca cardului;
- Evidenţa şi controlul cheltuielilor efectuate pe parcursul lunii în baza extraselor solicitate
prin poşta electronică sau la subdiviziunile BC „Victoriabank” SA ;
- Acceptarea internaţională şi achitarea fără numerar a produselor şi serviciilor în magazine,
restaurante, hoteluri, Internet etc.;
- Posibilitatea de a primi bani din străinătate direct pe card, utilizând rechizitele băncii;
- Convertirea mijloacelor de pe card în valuta necesară la un curs avantajos;
- Banii de pe contul de card nu necesită declarare la trecerea frontierei;
- Posibilitatea de a deschide carduri suplimentare pentru rude, oferind acces limitat sau
nelimitat la mijloacele băneşti de pe contul bancar etc.
Flexibilitate:
- Comisioane avantajoase la deservire;
- Posibilitatea alimentării cardurilor în numerar şi prin transfer, în lei sau în valută;
- Posibilitatea deschiderii cardului în monedă naţională, în dolari SUA sau în Euro;
- Acces la contul bancar 24 ore din 24;
- Obţinerea unei dobânzi la soldul contului;
- Cardurile de debit şi cele de credit pot fi emise atât pentru persoane fizice, cât şi pentru
persoane juridice;
Tarifele pentru operațiunile cu cardurile bancare emise persoanelor fizice/juridice,
precum și tarifele referitoare la deservirea în reţeaua BC „Victoriabank” SA a cardurilor bancare
emise de alte bănci sunt expuse în anexa 23.

37
CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE
CREDITARE
Operațiunile de creditare ocupă un loc important în relaţiile social-economice. Creditul
exprimă relaţiile economice care apar între creditor şi debitor în cadrul procesului de
redistribuire temporară a mijloacelor temporar libere.
Operaţiunile active ale băncii constau în plasarea fondurilor de care dispune banca şi una
din cele mai importante este activitatea de creditare. Ea reprezintă punerea la dispoziţia
persoanelor fizice şi juridice sau promisiunea de a dispune la dispoziţia lor a fondurilor necesare
pentru activitate. Activitatea de creditare se datorează faptului că banca reprezintă o instituţie de
intermediere între persoane cu fonduri disponibile şi cele care au nevoie de fonduri
suplimentare.
Activitatea de creditare se reglementează prin urmatoarele acte normative:
1. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
2. Legea RM cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001;
3. Regulamentul BNM cu privire la expunerile ”mari” nr. 3/09 din 01.12.1995;
4. Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi,
aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996;
5. Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica
Moldova, aprobat la şedinţa CA al BNM, proces-verbal nr.45 din 25.12.1997;
6. Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către
băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009;
7. Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din
28.05.2012;
8. Statutul BC „Victoriabank” SA;
9. Norme metodologice interne ale BC „Victoriabank” SA care reglementează activitatea de
creditare.
Politica de creditare, conform regulamentului BC „Victoriabank” SA din 29 septembrie
2006, cu modificarea ulterioră din 18 septembrie 2007, este elaborată în scopul stabilirii unei
strategii unice de acordare şi gestiune a creditelor. Aceasta este întocmită pentru a ajuta
personalul să execute calitativ funcţiile şi este menită să genereze răspunsuri de ordin general ce
apar în procesul operativ de activitate.
Obiectivele principale ale politicii de creditare:
- crearea unui instrument intern de creditare performant;
- stabilirea filosofiei generale de creditare;

38
- formare unui portofoliu de credite.
BC „Victoriabank” SA oferă credite avantajoase atât pentru persoane fizice, cât și pentru
persoane juridice (figura 4.1).

Tipuri de credite

Pentru peroane fizice: Pentru persoane juridice:

Credit: Magic, Magic METRO, Casa Magică, Credit: Revolving, Magic, Victoria Consum,
Credit Ordinar, Renaissance City. Salary Plus Overdraft, Salary Plus
Revolving.

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate pe site-ul băncii:


http://www.victoriabank.md/ro/list-retail-credit#retail-credit-consumption
Figura 4.1. Credite acordate de BC „Victoriabank” SA

Creditele BC „Victoriabank” SA au următoarele caracteristici:


1. Credit Magic
Până la 100 000 lei, fără gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru satisfacerea
necesităților de consum.
Suma: până la 100 000 lei.
Termen: până la 60 luni.
Rata dobânzii: 9.9% anual (flotantă).
Avantaje:
- Fără gaj;
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision de administrare lunară: 0,40% de la soldul creditului;
3. Comision unic administrativ:
- 2%, min. 100 lei din suma creditului destinat necesităților de consum;
- 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.

2. Credit „Magic METRO”


Până la 60 000 lei fără gaj pe o perioadă de până la 36 luni pentru procurarea mărfurilor în
reţeaua magazinelor METRO Cash & Carry.

39
Suma: până la 60 000 lei.
Termen: până la 36 luni.
Rata dobânzii: 16% anual (flotantă).
Avantaje:
- Fără gaj;
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile;
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision unic administrativ: 1,5% min. 100 lei din suma creditului aprobat;
3. Comision de administrare lunara: 0,25% de la soldul creditului.

3. Credit „Ordinar”
Până la 100% din costul proiectului cu gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru
satisfacerea necesităților personale.
Suma: până la 100% din costul proiectului.
Termen: până la 60 luni.
Rata dobânzii: 11.8% anual (flotantă).
Pentru creditele asigurate cu depozite bancare:
- în MDL rata depozitului + 1 p.p.;
- în cazul depozitului în USD, EUR: 12% anual;
Avantaje:
- Posibilitatea de a soluţiona problemele financiare în cel mai scurt timp;
- Un mod flexibil de abordare a situaţiei financiare;
- Posibilitatea stabilirii modalității dorite de rambursare a creditului;
- Finanțarea integrală a proiectelor;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Costuri reduse și condiții transparente.
Comisioane standard:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision de administrare lunară: 0,25% de la soldul creditului;
Comision unic administrativ:
1. 2%, min. 100 lei din suma creditului aprobat;
2. 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.

40
Comisioane în cazul asigurării creditului cu depozit bancar:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision unic administrativ:
- 1%, min. 100 lei din suma creditului aprobat.
- 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.

4. Credit „Casa Magică”


Pe o perioadă de până la 240 luni pentru procurarea, construcţia, reparaţia şi/sau finisarea
bunurilor imobile cu destinaţie locative.
Suma: până la 70%* din costul proiectului.
Termen: până la 240 luni.
Rata dobânzii: 9.5% anual (flotantă).
*Notă: pentru procurarea și/sau construcţia bunului imobil, creditul poate fi acordat în
sumă de până la 100% din costul proiectului în cazul constituirii gajului suplimentar.
Avantaje:
- Puteţi fi stăpânul propriei locuinţe sau îmbunătăţi condiţiile de trai începând chiar de azi;
- Aveţi posibilitatea de a avea o casă cu condiţii mult mai confortabile decât cea pe care
planificaţi să o cumpăraţi cu banii adunaţi de ani de zile;
- Puteţi folosi în calitate de garanţie locuinţa pe care o achitaţi cu suma creditului sau oricare
alt bun imobil;
- Termenul lung al creditului permite reducerea considerabilă a mărimii ratelor lunare de
rambursare;
- Veţi achita nu mai mult pentru rambursarea creditului decât pentru închirierea unei
locuinţe care nici nu vă aparţine;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision de administrare lunară: 0,15% de la soldul creditului;
3. Comision unic administrativ:
- 1% din suma creditului aprobat;
- 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.
5. Credit „Renaissance City”

41
Pe o perioadă de până la 180 luni pentru procurarea bunului imobil în complexul locativ
„Renaissance City”.
Complexul locativ „Renaissance City” are o infrastructură modernă şi dezvoltată, realizată
în strictă conformitate cu standardele de nivel mondial. Amplasarea avantajoasă la doar 2
kilometri de oraşul Chişinău, pe traseul Chişinău - Străşeni, un design deosebit şi o ambianţă
plăcută în armonie cu natura sunt doar câteva argumente pentru a procura un bun imobil în
complexul locativ „Renaissance City”. Fondul locativ este constituit din 54 de vile. Suprafaţa
totală a complexului fiind de 3,2 ha.
Suma: până la 80% din costul investiției.
Termen: până la 180 luni.
Rata dobânzii: I an – 5%, II an – 7%, III an – 9%, începând cu al IV an – 12% (flotantă).
Avantaje:
- Procuraţi o casă de locuit amplasată într-o zonă ecologic pură şi vă satisfaceți
necesitatea unui stil de trai modern şi confortabil;
- Un mod flexibil de abordare a situaţiei financiare;
- Alegerea termenului dorit de rambursare ce permite o repartizare optimă a
cheltuielilor în timp;
- Pachet minim de documente şi un termen restrâns de examinare a cererii de credit;
- Posibilitatea stabilirii în primele 6 luni a oricărui grafic de rambursare a creditului.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision unic administrativ: 0,5% din suma creditului aprobat;
3. Comision anual de administrare: 0,5% din soldul creditului, începând cu anul al doilea de
utilizare a creditului.

6. Card de credit „Revolving”


Până la 100.000 lei fără gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru satisfacerea
necesităților de consum.
Suma: până la 100.000 lei.
Termen: până la 60 luni.
Rata dobânzii: 0% anual - asupra mijloacelor creditare utilizate în reţeaua comercială până
la 65 de zile;
Rata dobânzii14% anual (flotantă)
Avantaje:
- Fără gaj;

42
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Emiterea inițială a cardului - de la 1.5 EUR;
3. Deservirea lunară a cardului de credit - de la 1.5 EUR.

7. Card de credit „Magic”


Până la 20.000 lei fără gaj pe o perioadă de până la 24 luni pentru satisfacerea necesităților
de consum.
Suma: până la 20.000 lei.
Termen: până la 24 luni.
Rata dobânzii: 16% anual (flotantă).
Avantaje:
- Fără gaj;
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente - 80 MDL;
2. Comision unic administrativ - 2,5% din suma creditului aprobat;
3. Deservirea lunară a cardului de credit - 0,5 EUR.

8. Credit „Victoria Consum”


Până la 15 salarii medii fără gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru satisfacerea
necesităților de consum.
Suma: până la 15 salarii medii.
Termen: până la 60 luni.
Rata dobânzii: 12% anual (flotantă) - la creditele noi acordate, pentru clienții cu istorie
creditară pozitivă;
Rata dobânzii: 14% anual (flotantă) - rata standard.
Avantaje:
- Fără gaj;
43
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.
Comisioane:
1. Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
2. Comision unic administrativ: 2% din suma creditului aprobat.

9. Credit „Salary Plus Overdraft”


1.000 lei fără gaj pe o perioadă nelimitată pentru satisfacerea necesităților de consum.
Suma: 1.000 lei.
Termen: nelimitat.
Rata dobânzii: 14% anual (flotantă).
Avantaje:
- Fără gaj;
- Fără comisioane adiționale;
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile.

10. Credit „Salary Plus Revolving”


Până la 150.000 lei fără gaj pe o perioadă nelimitată pentru satisfacerea necesităților de
consum.
Suma: până la 150.000 lei.
Termen: nelimitat.
Rata dobânzii: 12% anual (flotantă).
Avantaje:
- Fără gaj;
- Pachet minim de documente;
- Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
- Nu e necesară justificarea utilizării creditului;
- Costuri reduse, doar 80 lei pentru perfectare pachetului de documente;
- Condiții de creditare transparente și flexibile.
În cadrul politicii de creditare se determină recomandările privind filosofia generală,
procesului general de acordare a creditului, stuctura portofoliului, elementele de bază ale
44
creditului, noţiunii de credit neordinar, reglementări privind tranzacţiile aferente şi de acordare a
garanţiei bancare.
În cadrul tuturor băncilor conform regulamentelor stabilite de BNM, precum şi din
iniţiativa proprie a băncii pentru acordarea creditului la bancă se înaintează un set de documente.
Există o listă standardă de documente pentru persoane juridice în cadrul tuturor băncilor:
1. cererea de solicitare a creditului. La BC „Victoriabank” SA, clientul îndeplineşte
chestionarul de accept spre analiză a creditului;
2. buletinul de identitate în original şi copia, a persoanei ce depune setul de documente;
3. documente care conferă constituirea juridică: Certificatul înregistrării de stat, sau alt
document de înregistrare conform legislaţiei în vigoare, documente de constituire (statutul,
contract de constituire ş.a.), licenţe pe genuri de activitate, extrasul din procesul verbal al
Adunării Generale a acţionarilor, extrasul din Registrul comercial de stat ce confirmă
administratorul firmei;
4. documente care conferă activitatea economică și situația financiară: rapoartele trimestriale,
dări de seamă anuale pe ultimii doi-trei ani de gestiune vizate de Inspectoratul de Stat,
raportul privind rezultatele financiare, fluxul mijloacelor băneşti, bilanţul contabil, declaraţii
privind impozitul pe venit, planul de afaceri pe următorii trei ani, iformaţia despre creditele
anterioare;
5. documente privind argumentarea sau fundamentarea tehnico-economică a necesității
creditului: contract cu furnizorii potenţiali şi beneficiari privind desfacerea producţiei;
contracte de parteneriat;
6. documente ce confirmă asigurarea creditului: gaj, ipotecă, garanție bancară, depozit bancar;
7. documente ce confirmă asigurarea gajului;
8. alte documente reeşind din specificul activităţii agentului economic.
De la persoanele fizice lista standardă de documente solicitată este următoarea:
1. cererea de solicitare a creditului;
2. buletinul de identitate în original şi în copie;
3. documente privind calificarea personală;
4. adeverinţa privind venitul de la locul de muncă;
5. contractul de muncă;
6. declaraţia cu privire la venituri vizată de organele fiscale;
7. documente de proprietate asupra bunurilor gajate (extrasul de la Oficiul Cadastral Teritorial,
Cerficat de privatizare, Contract de vînzare-cumpărare,);
8. confirmarea achitării plăţii comunale (prezentarea a trei chitanțe) ;
9. prognozarea veniturilor, pentru stabilirea bonităţii clientului;
45
10. documente de confirmare a garantării creditului;
11. alte documente solicitate după caz.
Analiza şi determinarea bonității clientului.
Metodele utilizate de analiză a situaţiei economico-financiară sunt stipulate în politica de
creditare a băncii. Când se efectuează analiza compartimentului financiar trebuie de menţionat
următorii indicatori în caz de situaţie nefavorabilă: coeficienţii calităţii situaţiei financiare a
clientului (aplicaţi la BC „Victoriabank” SA):
C1- ponderea creditului solicitat în total active ( <0,2 );
C2- raportul sumei creditului la suma vînzărilor nete medii lunare ( <3 );
C3- coeficientul de onorare a angajamentelor, adică suma activelor curente raportată la
suma angajamentelor scadente în perioada creditării (>1,5), rentabilitatea redusă a profitului brut;
existenţa pierderilor în bilanţ; capitalul propriu foarte mic (raportul capitalului propriu către total
angajamente ≤1,8); angajamente totale mai mari de două ori decît activele curente; decalajul
mare între suma vînzărilor nete şi încasările băneşti din vînzări, indicatorii de lichiditate,
indicatorii de rentabilitate, de gestiune, ai fondului de rulment, ai fluxului de numerar.
După analiza situaţiei economico-financiare a clientului în bancă în cadrul direcţiei de
credite se întocmeşte raportul economistului în cazul acordării creditului persoanelor juridice în
care sunt analizate datele de identificare, situația juridică, situația economică conține date despre
modificările în posturile de bilanț în ultimele două perioade de gestiune, cauzele modificării
acestora, descifrarea elementelor de activ și pasiv, determinarea indicatorilor de profitabilitate,
expunerea băncii la risc, nivelul de îndatorarare a debitorului, istoria creditară în baza raportului
obținut de la Biroul Istorie Creditară, analiza sursei primare de achitare din previzionarea
veniturilor viitoare și din planul de afaceri, analiza sursei secundare de achitare în baza raportului
de evaluare a imobilului, în baza documentelor ce certifică dreptul de proprietate asupra
acestuia, determinarea dacă valorea gajului este suficientă pentru recuperarea creditului. În urma
acestui studiu profund pe care economistul îl efectuează axîndu-se pe documentele prezentate de
client, se ia decizia de acordare sau respingere de acordare a creditului.
Competenţa de aprobare a solicitărilor de credit :
 Consiliul de Administraţie – credite ce depăşesc 10% de la capitalul normativ al Băncii;
 Comitetul de Direcţie – creditele ce depăşesc echivalentul a 400 000 dolari SUA şi pînă
la 10% de la capitalul normativ al Băncii;
 Comitetul de Credite din Centrală – pînă la echivalentul a 400 000 dolari SUA;
 Limitele filialelor Băncii se stabilesc de Comitetul de Direcţie în funcţie de performanţele
şi nivelul de pregătire a fiecărei în parte, în baza deciziei Consiliului de Administraţie şi
se revizuiesc cel puţin o dată pe an sau pe măsura necesităţilor.
46
După aprobarea creditului banca și debitorul încheie un contract de credit, în care sunt
reflectate toate condițiile de acordare a creditului atât din punct de vedere legal cât și economic
și conține datele:
1. Preambul conține denumirea contractului, data și locul încheierii, descrierea datelelor
părților participante;
2. Obiectul contractului conține informații privind suma, destinația creditului, termenul
de acoradare, modalități de acordare, prețul creditului care include rata dobînzii și
taxe suplimentare, modalități de calculare și rambursare a dobânzii, garanții de
asigurare;
3. Obligațiile și drepturile solicitantului și băncii;
4. Metode de soluționare a litigiilor și alte clauze
5. Data încheierii contractului, semnăturile și amprenta ștampilei ambelor părți cu
autentificare notarială
Documentele şi eliberarea creditului în cazul aprobării acordării creditului se efectuează
prin întocmirea raportului juridic aferent creditării se documentează prin: contract de credit;
contract de gaj a bunurilor mobile; act de verificare a existenţei efective şi stării bunului gajat;
confirmare cu privire la evaluarea bunului propus în gaj; contract de ipoteca; cerere de primire a
creditului bancar; contract privind eliberarea garanției bancare; scrisoare de garantie; contract de
fidejusiune. Eliberarea creditului poate avea loc în tranşe sau integral , toată suma fiind înscrisă
în contul de disponibil al beneficiarului.
Monitorizarea şi supravegherea creditului
Monitorizare creditului de fapt presupune cunoaşterea permanentă a situaţiei debitorului
pentru a putea interveni promt şi eficient pe parcursul derulării creditului. Monitorizarea se va
efectua de asemenea prin ţinerea legăturii permanente ce debitorul, inclusiv vizite în teren,
contacte telefonice, verificarea efectuării plăţilor. În cadrul vizitelor de monitorizare ofiţerul de
credit va examina: activitatea de producţie, corespunderea acesteia cu planul de afacere;
documentele interne, contracte curente şi documentele de evidenţă; starea şi uilizarea gajului;
alte aspecte relevante pentru credit.
Rambursarea creditelor
Rambursarea împrumutului poate să nu dureze întreaga perioadă permisă pentru produsul
de creditare respectiv. Frecvenţa şi suma rambursării împrumutului vor fi determinate de
prognoza fluxului de mijloace băneşti evaluate de ofiţerul de credit responsabil de proiectul în
cauză. Rambusarea creditelor are loc în conformitate cu condiţiile stipulate în contractul de
credit.

47
CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII
ECONOMICO-FINANCIARE
5.1. Analiza capitalului băncii
Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al
BNM nr. 269 din 17.10.2001 stabileşte cerinţele faţă de componentele capitalului normativ total,
exigenţa faţă de suma minimă pe care o bancă o menţine în calitate de capital reglementat,
suficienţa capitalului ponderat la risc politicile privind managementul capitalului şi se aplică

asupra tuturor băncilor comerciale licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei.

Capitalul normativ total include: Capitalul de gradul întâi + Capitalul de gradul doi -
Cotele de participare în capitalul altor bănci, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei.
În calculul capitalului normativ total se includ acţiunile băncii aflate în circulaţie.
Capitalul de gradul întâi este componenta de bază a capitalului normativ total, care
include suma totală a următoarelor:
a) Acţiuni ordinare;
b) Acţiuni preferenţiale cu dividende nefixate şi acţiuni preferenţiale cu dividende
fixate necumulative emise cu termen nelimitat;
c) Surplus de capital (mijloace băneşti obţinute de la comercializarea acţiunilor peste
valoarea nominală (fixată), incluse în punctele a) şi b);
d) Profitul nedistribuit şi rezervele obţinute sau majorate ca rezultat al distribuirii
profitului;
e) Minus mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi
angajamente condiţionale;
f) Minus suma totală a imobilizărilor necorporale nete.
Banca deţine şi menţine capitalul de gradul I în mărime nu mai mică decât cuantumul
capitalului minim necesar (200 mil.lei).
Capitalul de gradul doi este componenta suplimentară a capitalului normativ total şi
include:
a) Acţiuni preferenţiale cumulative şi parţial cumulative cu scadenţă nefixată;
b) Surplusul de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial cumulative
inclusiv acţiunilor preferenţiale convertibile în acţiuni ordinare sau în alte clase de acţiuni
preferenţiale;
c) Datoriile subordonate cu scadenţă nefixată;
d) Datorii subordonate cu scadenţă şi acţiunile preferenţiale, răscumpărarea şi/sau
convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, recuperabile cu termen
48
limitat;
e) Rezervele din reevaluarea valorilor mobiliare, deținute de bancă;
Minus mărimea sumei punctelor a-e care depăşeşte mărimea capitalului de gradul I.
Coeficientul suficienţei capitalului – serveşte la evaluarea suficienţei capitalului ponderat
la risc și se calculează după formula:
CNT
K s.c.p.r = * 100% (5.1)
Apr

unde,
K s.c.p.r – coeficientul suficienței capitalului ponderat la risc;
CNT – Capitalul Normativ Total;
Apr – Total active ponderate la risc.
Băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc
în mărime de cel puţin 16.0%.
În continuare, vom efectua analiza capitalului BC ,,Victoriabank” SA pentru anii
2015-2017 la sfârșitul primului trimestru de gestiune (tabelul 5.1).
Tabelul 5.1.
Capitalul BC ,,Victoriabank” SA în perioada primului trimestru, a.a. 2015-2017
Unitatea
Indicatori Normativ 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017
de măsură
CNT mln. lei 1216,13 1521,07 1169,6
Capitalul de
mln. lei ≥200 1095,02 1372,62 997,62
gradul I
Capitalul de
mln. lei - - -
gradul II
Suficiența
capitalului
% ≥16% 21,23 25,43 25,95
ponderat la
risc
Sursa: Elaborat de autor în baza indicatorilor aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii de pe site-ul
oficial al băncii comerciale. http://www.victoriabank.md/ro/list-information-disclosure#information-disclosure-
economic-financial-activity-all

Conform datelor din tabel, observăm că în perioada analizată mărimea Capitalului


Normativ Total a avut o evoluție pozitivă în primul semestru al anului 2016, majorându-se cu
aproximativ 300 mln. lei față de aceeași perioadă a anului trecut, însă în primul semestru al
anului 2017 acesta a înregistrat o scădere bruscă de 351,47 mln. lei față de anul trecut. Atât
capitalul de gradul I, cât și suficiența capitalului ponderat la risc, se află în limitele stabilite de
legislația în vigoare.

49
Astfel, băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de management ale
capitalului, care să prevadă, inclusiv monitorizarea şi evaluarea acestuia în vederea menţinerii
permanente a unui nivel adecvat al capitalului corespunzător profilului de risc şi specificului
activităţii (mărimea, complexitatea şi strategia de afaceri a băncii).

5.2. Analiza indicatorilor lichidității


Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active şi de a asigura în orice moment
onorarea la scadenţă a obligaţiilor sale de plată.
Principiul I - lichiditatea pe termen lung şi principiul II - lichiditatea curentă se calculează
conform Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii aprobat de CA al BNM, proces -
verbal nr. 28 din 08.08.1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Principiul I al lichidităţii (lichiditatea pe termen lung) prevede, ca suma activelor băncii
cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani să nu depăşească suma resurselor ei financiare.
Principiul II al lichidităţii prevede, ca lichiditatea curentă a unei bănci, exprimată ca
coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie să fie mai mică decât rata procentuală
stabilită de prezentul Regulament.
În continuare, vom efectua analiza indicatorilor lichidității BC ,,Victoriabank” SA pentru
anii 2015-2017 la sfârșitul primului trimestru de gestiune (tabelul 5.2).
Tabelul 5.2.
Indicatorii lichidității în perioada trimestrului I, a.a. 2015-2017 %

Indicatorii
Normativ 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017
lichidității

Lichiditatea pe ≤1 0,75 0,68 0,54


termen lung

Lichiditatea ≥ 20% 44,59 41,16 57,89


curentă
Sursa: Elaborat de autor în baza indicatorilor aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii de pe site-ul
oficial al băncii comerciale. http://www.victoriabank.md/ro/list-information-disclosure#information-disclosure-
economic-financial-activity-all

Din tabelul de mai sus, observăm că în perioada de referință indicatorii lichidității la BC


„Victoriabank” SA respectă normele legislative. La sfârșitul trimestrului I, al anului 2017, se
observă o scădere semnificativă a coeficientului lichidității pe termen lung, care s-a micșorat cu
0,14 p. p. față de aceeași perioadă a anului precedent și o majorare a lichidității curente, care s-a
mărit cu 16,73% față de primul trimestru al anului 2016.

50
Băncile trebuie să dispună de o politică adecvată de gestionare a lichidităţii care include
proceduri şi instrucţiuni interne privind evaluarea, monitorizarea şi menţinerea permanentă a
unui nivel suficient de lichiditate.

5.3. Analiza activității de acceptare a depozitelor

BC „Victoriabank” SA pune la dispoziţie o serie de depozite «La termen» în lei şi valută


străină (dolari SUA, euro) cu dobânzi atractive în condiţii reciproc avantajoase.
Informația cu privire la dezvăluirea activității de acceptare a depozitelor a
BC ,,Victoriabank” SA pentru trimestrul I, a.a 2015-2017, în monedă națională este prezentată
în tabelul 5.3.
Tabelul 5.3.
Activitatea de atragere a depozitelor a băncii comerciale „Victoriabank” în perioada
trimestrului I, a.a 2014-2016

Categoria 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017depozitului mii lei % mii lei % mii lei %
I Depozite la vedere fără dobândă
Depozite ale
persoanelor 126 926 9,19 178 702 11,36 189 652 16,81
fizice
Depozite ale
persoanelor 1 254 399 90,81 804 213 88,64 938 535 83,19
juridice
Total
depozite la
1 381 325 100 982 915 100 1 128 187 100
vedere fără
dobândă
II Depozite la vedere cu dobândă
Depozite ale
persoanelor 345 480 66,96 458 062 56,59 736 457 35,7
fizice
Depozite ale
persoanelor 170 449 33,04 354 188 43,41 1 326 684 64,3
juridice
Total
depozite la
515 929 100 812 250 100 2 063 141 100
vedere cu
dobândă
III Depozite la termen fără dobândă
Depozite ale
persoanelor 2 268 61,18 - - - -
fizice

51
Continuarea tabelului 5.3

Depozite ale
persoanelor 1 439 38,82 422 100 621 100
juridice
Total
depozite la
3 707 100 422 100 621 100
termen fără
dobândă
IV Depozite la termen cu dobândă
Depozite ale
persoanelor 1 857 668 89,81 2 240 412 88,38 2 163 432 83,34
fizice
Depozite ale
persoanelor 210 802 10,19 254 418 11,62 432 400 16,66
juridice
Total
depozite la
2 068 470 100 2 494 830 100 2 595 832 100
termen cu
dobândă
TOTAL
3 969 431 x 4 290 417 x 5 787 781 X
DEPOZITE
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare ale băncii comerciale.

Din tabelul de mai sus observăm că în trimestrul I al anului 2017, volumul depozitelor în
monedă națională a crescut semnificativ cu circa 1,4 miliarde lei față de aceeași perioadă a
anului precedent. Cele mai solicitate sunt depozitele la termen cu dobândă, iar cele mai puțin
solicitate – depozitele la termen fără dobândă.
În figura 5.1. sunt prezentate volumul depozitelor pe tipuri, pentru trimestrul I
al anului 2017.

Volumul depozitelor în trimestrul I al


anului 2017

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Depozite la Depozite la Depozite la Depozite la
vedere fără vedere cu termen fără termen cu
dobândă dobândă dobândă dobândă

Persoane fizice Persoane juridice

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 5.3.


Figura 5.1. Volumul depozitelor în trimestrul I al anului 2017
52
Din figura de mai sus, observăm că în perioada analizată, cele mai solicitate depozite în
monedă națională de către persoanele fizice sunt depozitele la termen cu dobândă, în schimb
persoanele juridice își plasează resursele în special în depozite la vedere cu dobândă. Cele mai
puțin solicitate atât de persoane fizice, cât și juridice sunt depozitele la termen fără dobândă.
În continuare, în tabelul 5.4. este prezentată informația cu privire la dezvăluirea activității
de acceptare a depozitelor BC ,,Victoriabank” SA pentru trimestrul I, a.a 2015-2017, în valută
străină.
Tabelul 5.4.
Activitatea de atragere a depozitelor a BC „Victoriabank”SA în perioada
trimestrului I, a.a 2015-2017

Categoria 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017depozitului mii lei % mii lei % mii lei %
I Depozite la vedere fără dobândă
Depozite ale
persoanelor 505 177 38,0 573 348 42,2 509 503 32,24
fizice
Depozite ale
persoanelor 825 522 62,0 785 134 57,8 1 070 912 67,76
juridice
Total
depozite la
1 330 699 100 1 358 482 100 1 580 415 100
vedere fără
dobândă
II Depozite la vedere cu dobândă
Depozite ale
persoanelor 383 178 84,64 436 051 74,68 435 443 92,48
fizice
Depozite ale
persoanelor 69 525 15,36 147 831 25,32 32 726 7,52
juridice
Total
depozite la
452 703 100 583 882 100 468 169 100
vedere cu
dobândă
III Depozite la termen fără dobândă
Depozite ale
persoanelor 2 046 47 111 3,25 105 1,54
fizice
Depozite ale
persoanelor 2 307 53 3 304 96,75 6 714 98,46
juridice

53
Continuarea tabelului 5.4

Total
depozite la
4 353 100 3 415 100 6 819 100
termen fără
dobândă
IV Depozite la termen cu dobândă
Depozite ale
persoanelor 3 065 909 73,87 2 590 340 86,4 2 262 607 89,38
fizice
Depozite ale
persoanelor 1 084 295 26,13 352 415 13,6 271 248 10,62
juridice
Total
depozite la
4 150 204 100 2 942 755 100 2 533 855 100
termen cu
dobândă
TOTAL
5 937 959 x 4 888 534 x 4 589 258 x
DEPOZITE
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a băncii comerciale.

Analizând tabelul 5.4 constatăm că la depozitele în valută străină situația înregistrată este
inversă celei în monedă națională. În trimestrul I al anului 2017, volumul depozitelor în valută
străină a scăzut semnificativ cu circa 299, 3 milioane lei față de aceeași perioadă a anului
precedent. Cele mai solicitate sunt depozitele la termen cu dobândă, iar cele mai puțin solicitate
– depozitele la termen fără dobândă.

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
2015 2016 2017

Total depozite în monedă națională Total depozite în valută străină

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 5.4.


Figura 5.2. Volumul depozitelor în monedă națională și în valută străină în perioada
trimestrului I, a.a. 2015-2017

54
Din figura 5.2, observăm că în perioada trimestrului I a anilor 2015-2017 a fost înregistrată
o creștere semnificativă a volumui depozitelor în monedă națională, în timp ce volumul
depozitelor în valută straină s-a micșorat față de anii precedenți.
5.4. Analiza activității de acordare de creditelor
Informaţia referitoare la activitatea de creditare a BC ,,Victoriabank” SA în trimestrul I al
anilor 2016-2017, în monedă națională este prezentată în tabelul 5.5.
Tabelul 5.5.
Activitatea de acordare a creditelor a BC „Victoriabank” SA, în monedă națională, în
perioada trimestrului I, a.a 2016-2017
Trim. I 2016 Trim. I 2017
№ Categoria creditelor
mii lei % mii lei %
1. Credite acordate agriculturii 111 641 3,95 72 248 3
2. Credite acordate industriei
alimentare 215 784 7,63 184 630 7,65
3. Credite acordate în domeniul
construcţiilor 181 292 6,41 101 343 7,2
4. Credite de consum 226 455 8,01 237 512 9,84
5. Credite acordate industriei
energetice 209 505 7,41 112 414 4,66
6. Credite acordate unităţilor
administrativ-
teritoriale/instituţiilor
subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale 112 307 3,97 97 574 4,04
7. Credite acordate industriei
productive 102649 3,63 78 598 3,26
8. Credite acordate comerţului
528 612 18,7 467 397 19,37
9. Credite acordate mediului
financiar nebancar 265 153 9,38 274 021 11,35
10. Credite acordate pentru
procurarea/construcţia
imobilului 196 184 6,94 201 578 8,35
11. Credite acordate organizaţiilor
necomerciale - - - -
12. Credite acordate persoanelor
fizice care practică activitate 5 451 0,19 4 780 0,2
13. Credite acordate în domeniul
transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei 158 665 5,61 136 548 5,66
14. Credite acordate în domeniul
prestării serviciilor 380 706 13,48 269 523 11,16
15. Alte credite acordate 132 521 4,69 175 125 7,26
Total credite în monedă 2 826 925 100 2 413 291 100
naţională
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a băncii comerciale.
55
Din tabel, observăm că în trimestrul I al anului 2017 suma creditelor acordate a scăzut cu
peste 413 milioane lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
În figura 5.3 este prezentată structura creditelor în monedă națională pe ramuri, acordate de
BC ,,Victoriabank” SA în primul trimestru al anului 2017.

Alte credite acordate

Credite acordate în domeniul prestării serviciilor

Credite acordate în domeniul transport,…

Credite acordate persoanelor fizice care practică…

Credite acordate organizaţiilor necomerciale

Credite acordate pentru procurarea/construcţia…

Credite acordate mediului financiar nebancar


Credite

Credite acordate comerţului

Credite acordate industriei productive

Credite acordate unităţilor administrativ-…

Credite acordate industriei energetice

Credite de consum

Credite acordate în domeniul construcţiilor

Credite acordate industriei alimentare

Credite acordate agriculturii

0 100000 200000 300000 400000 500000


Mii lei

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 5.5.


Figura 5.3. Structura portofoliului de credite pe ramuri în monedă națională în
perioada trimestrului I al anului 2017

În perioada analizată cele mai multe credite au fost acordate în domeniul comerțului,
aproximativ 19% din total, urmate de creditele acordate mediului financiar nebancar, ce
constituie aproximativ 11%. Alte ramuri importante sunt creditele acordate în domeniul prestării
serviciilor, creditele de consum și creditele destinate pentru procurarea/construcția imobilului.
Cele mai puține credite au fost acordate persoanelor fizice care practică activitate de
întreprinzător.

56
Situația referitoare la activitatea de creditare a BC ,,Victoriabank” SA în valută străină
pentru trimestrul I al anilor 2016-2017este prezentată în tabelul 5.6.
Tabelul 5.6.
Activitatea de acordare a creditelor a BC „Victoriabank” SA, în valută străină, în
perioada trimestrului I, a.a 2016-2017
Trim.I 2016 Trim.I 2017
№ Categoria creditelor
mii lei % mii lei %
1. Credite acordate agriculturii 249 493 9,1 190 499 8,56
2. Credite acordate industriei
alimentare 413 888 15,1 392 847 17,66
3. Credite acordate în domeniul
construcţiilor 149 274 5,44 131 632 5,92
4. Credite acordate unităţilor
administrativ-
teritoriale/instituţiilor
subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale 20 737 0,76 16 819 0,76
5. Credite acordate industriei
productive 178 708 6,52 110 737 4,98
6. Credite acordate comerţului 26,67 22,47
731 167 500 049
7. Credite acordate mediului
financiar nebancar 145 837 5,32 113 676 5,11
8. Credite acordate pentru
procurarea/construcţia
imobilului 44 215 1,61 41 838 1,88
9. Credite acordate în domeniul
transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei 83 0,01 - -
10. Credite acordate în domeniul
prestării serviciilor 268 178 9,73 147 540 6,63
11. Alte credite acordate 541 237 19,74 579 486 26,03
Total credite în valută 2 741 817 100 2 225 123 100
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare ale băncii comerciale.

Din tabelul 5.6, observăm că în trimestrul I al anului 2017 suma creditelor acordate a
scăzut cu peste 516 milioane lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce este
îmbucurător pentru țara noastră.
În figura 5.4. este prezentată structura creditelor în valută străină pe ramuri, acordate de
BC ,,Victoriabank” SA în primul trimestru al anului 2017.

57
Alte credite acordate 579486
Credite acordate în domeniul prestării serviciilor 147540
Credite acordate în domeniul transport,… 0
Credite acordate pentru procurarea/construcţia… 41838
Credite acordate mediului financiar nebancar 113676
Credite acordate comerţului 500049
Credite acordate industriei productive 110737
Credite acordate unităţilor administrativ-… 16819
Credite acordate în domeniul construcţiilor 131632
Credite acordate industriei alimentare 392847
Credite acordate agriculturii 190499
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 5.6.


Figura 5.5. Structura portofoliului de credite pe ramuri în valută străină, în perioada
trimestrului I al anului 2017

Din figura 5.5., observăm că în soldul total al creditelor acordate de bancă în valută străină,
cea mai mare pondere o dețin alte credite acordate, care constituie 26% din total, acestea fiind
urmate de creditele acordate comerțului în proporție de 22 la sută. O parte semnificativă din
volumul total o constituie și creditele acordate în domeniul industriei alimentare – 17%.

5.5. Analiza calității portofoliului de credite


Evoluţia principalelor indicatori ce caracterizează activitatea de creditare a BC
,,Victoriabank” SA este prezentată în tabelul 5.7.

Tabelul 5.7.
Indicatorii activității de creditare în perioada trimestrului I, a.a. 2015-20167

Indicatorul Normativ 2015 2016 2017

Suma totală a expunerilor „mari”/CNT (ori) ≤5 0,54 0,10 0,9


Total expuneri faţă de persoanele afiliate
≤20 2,3 1,08 15,38
/Capitalul de gradul I (%)
Credite expirate (mil. lei) 1 177,21 1 586,45 1 525,77

Credite nefavorabile (mil. lei) 748,24 748,44 1 407,88


Total credite nefavorabile/total credite (%) 12,28 12,19 29,69
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a băncii comerciale.

58
Conform Regulamentului cu privire la expunerile “mari”, aprobat prin HCA al BNM
nr.240 din 09.12.2013, suma tuturor expunerilor “mari” nu trebuie să depăşească mai mult de
cinci ori capitalul normativ total, această condiție fiind îndeplinită de bancă în perioada analizată.
La fel și totalul de expuneri faţă de persoanele afiliate se află în limitele stabilite de
legislație. Situația cu privire la creditele expirate și creditele nefavorabile este prezentată în
figura 5.5.

3000

2500

2000
Credite nefavorabile
1500 Credite expirate

1000

500

0
2015 2016 2017

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 5.7.


Figura 5.5. Evoluția creditelor expirate și nefavorabile în trimestrul I, a.a. 2015-2017

Din figura 5.5, observăm că creditele expirate în anul 2017 s-au micșorat considerabil față
de anul precedent cu aproximativ 60 milioane lei. În schimb, creditele nefavorabile au avut o
evoluție pozitivă, ponderea lor în totalul creditelor dublându-se în trimestrul I al anului 2017,
comparativ cu anul 2016.

59
CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII
VALUTARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Banca Naţională a Moldovei efectuează operaţiuni de cumpărare şi vânzare a valutei străine cu
dealerii autorizaţi, cu băncile străine şi cu Guvernul Republicii Moldova. Dealerii autorizaţi au
dreptul să cumpere şi să vândă valută străină atât rezidenţilor, cât şi nerezidenţilor, în conformitate cu
prevederile licenţelor eliberate, documentelor normative şi altor documente, elaborate de Banca
Naţională a Moldovei.
Operaţiunile valutare ale băncii sunt:
 Deschiderea conturilor valutare;
 Încasarea valutei convertibile în numerar;
 Transferul mijloacelor valutare;
 Eliberarea valutei convertibile în numerar;
 Vânzarea/cumpărarea valutei străine prin virament;
 Vânzarea/cumpărarea mijloacelor valutare în numerar;
 Verificarea autenticităţii bancnotelor;
 Garanţii bancare;
 Acordarea creditelor in valuta străină;
 Overdrafturi în valuta străină;
 Acreditive de import și export;
 Servicii cu privire la incasso-ul documentar;
 Primirea depozitelor în valută străină;
 Operaţiuni cu băncile corespondente;
 Eliberarea la cererea clienţilor a unor adeverinţe și scrisori perfectate în limba străină;
 Acordarea informaţiei cu privire la ratele de schimb ale valutelor străine;
 Eliberarea adeverinţelor și extraselor privind deţinerea conturilor și mişcarea mijloacelor
de pe cont;
 Întocmirea și verificarea declaraţiei de repatriere/cartelei de plată.
Poziţia valutară este folosită de către bancă în scopul diminuării riscurilor valutare şi a
controlului asupra acestora. Poziţia valutară este de două tipuri: deschisă şi închisă. Aceasta
apare la data încheierii tranzacţiei pentru cumpărarea sau vânzarea valutei şi a altor valori în
valută, precum şi la data veniturilor aferente dobânzii şi înscrierii în cont a altor venituri în
valută. La determinarea poziţiei valutare BC „Victoriabank” SA se calculează mărimile şi
raporturile poziţiei valutare deschise separat pentru fiecare valută.
În scopul supravegherii respectării de către bănci a limitelor poziției valutare deschise,
acestea trebuie să prezinte la Banca Națională a Moldovei „Raportul privind poziția valutară
60
deschisă a băncii” la finele zilei lucrătoare, care urmează să fie întocmite în lei moldovenești. Se
prezintă nu mai târziu de ora 12:00 a următoarei zile lucrătoare.
În scopul diminuării riscului valutar al băncii, Banca Naţională a Moldovei stabileşte
următoarele limite privind raportul poziţiei valutare deschise:
a) raportul poziţiei valutare deschise lungi la fiecare valută străină nu trebuie să depăşească
„+10%”;
b) raportul poziţiei valutare deschise scurte la fiecare valută străină nu trebuie să fie mai mic
de „-10%”;
c) suma raporturilor poziţiilor valutare deschise lungi la toate valutele nu trebuie să
depăşească
„+20%”;
d) suma raporturilor poziţiilor valutare deschise scurte la toate valutele nu trebuie să fie mai
mică de „-20%”;
e) raportul dintre suma activelor bilanţiere în valută străină şi suma obligaţiunilor bilanţiere în
valută străină nu trebuie să depăşească “+25%” sau să fie mai mic de „-25%”.
Pentru a deschide un cont în valută la BC „Victoriabank” SA, persoana fizică va înainta o
cerere de deschidere a contului, prezentând buletinul de identitate. Pentru sustragerea sau
amplasarea banilor de pe cont nu este necesar de a prezenta la bancă documente confirmative de
provenienţă a banilor, cum se practica mai înainte.
Persoanele juridice pot deschide conturi curente în valută pentru efectuarea plăţilor în
favoarea nerezidenţilor, în limitele operaţiunilor curente internaţionale sau cu scopul de a achita
datoriile în valută nerezidenţilor şi în cazul când mijloacele au fost cumpărate de pe piaţa
valutară internă.
Una din operaţiunile valutare efectuate de către banca dată este schimbul valutar, prin care
se are în vedere procurarea şi vânzarea valutei în baza cotării valutare. Cotarea valutară este
însăşi procesul determinării cursul unei anumite valute faţă de alte valute. Cotarea valutară
include cursul de cumpărare şi vânzare, iar diferenţa dintre cursul de cumpărare şi cel de vânzare
reprezintă marjă, care şi constituie venitul băncii. În Republica Moldova cotarea oficială a
valutei este efectuată de către BNM cu ajutorul regimului fixing, pe baza cererii şi ofertei de
valută.
Pentru ca banca să poată deschide case de schimb valutar, printr-un aviz în scris comunică
BNM hotărârea cu trei zile înainte de a deschide casa de schimb valutar.
Avizul va conţine:
 sediul casei de schimb valutar;
 dotarea tehnică şi documentară, care trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de BNM;
61
 asigurarea serviciului de pază.
Casa de schimb valutar are dreptul să efectueze aşa operaţiuni ca:
 operaţiuni de cumpărare a valutei în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoane
fizice din contul mijloacelor lor proprii;
 operaţiuni de vânzare a valutei în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoanele
fizice din contul mijloacelor lor proprii;
 operaţiuni de schimb valutar în numerar pe o altă valută;
 operaţiuni de schimb valutar prin intermediul cardurilor.
Schimbul valutar, este un serviciu prestat de Filiala Nr. 12 de la orele de deschidere a
acesteia (900) până la sfârșitul zilei de lucru (1715). Persoanele fizice pot efectua următoarele
operațiuni în numerar:
 Operațiuni de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești;
 Operațiuni de vânzare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești.
Cursul la care urmează a fi schimbate valutele respective, se întocmeşte zilnic. În jurul orei
8.30, Centrala transmite tuturor filialelor cursul din ziua respectivă, acesta este printat în 2
exemplare (în cazul Filialei Nr. 12), care trebuie semnate obligatoriu de către şeful filialei sau
persoana împuternicită de acesta. Un exemplar este afişat la casieria băncii, celălalt este arhivat
în mapa cursurilor valutare.
Operaţiunea de schimb valutar de cumpărare şi vânzare este o operaţiune relativ simplă în
ceea ce priveşte efectuarea acesteia. Înainte de începerea zilei propriu zise de lucru, casierul
introduce cursul valutar a zilei respective în programa necesară, mai apoi calculându-se automat
suma ce trebuie eliberată clientului în lei.
La efectuarea operațiunilor de schimb valutar, dacă suma tranzacției este mai mare de
50.000 lei moldovenești, clientul va prezenta obligatoriu un act de identitate.
Fiecare operaţiune de schimb valutar se înregistrează şi se imprimă pe banda de control în
2 exemplare: unul este drept bon pentru client, altul rămâne la casier pînă la sfârşitul zilei
operaţionale.
Următorul pas care îl efectuează casierul este introducerea în programul special privind
operaţiunile de schimb valutar, a valutei ce a fost cumpărată sau vândută şi suma acesteia, după
care se salvează şi toate acestea se înregistrează automat în Raportul privind operaţiunile de
casă, din ziua respectivă. La sfârşitul zilei acest raport se imprimă şi se fac calculele necesare ce
indică că sumele operţiunilor efectuate corespund realităţii.
Controlul valutar reprezintă totalitatea măsurilor aplicate de către organele și agentiile
controlului valutar în scopul asigurării respectării de către rezidenți și nerezidenți a prevederilor
legislației valutare. Ca rezultat al controlului valutar efectuat de catre organele controlului
62
valutar se întocmeste un act (raport) de control. Organele controlului valutar sunt: Banca
Națională a Moldovei ; organele vamale; organele fiscale; Comisia Națională a Pieței Financiare;
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție;
Curtea de Conturi.
Relaţiile internaţionale în cadrul filialei nu sunt altceva decât transferurile băneşti. În
cadrul Filialei Nr. 12 se efectuează 13 tipuri de tranferuri băneşti.
Acestea sunt:
 SWIFT - este prezent în peste 200 de ţări şi teritorii;
 MoneyGram - este prezent în peste 200 de ţări şi teritorii;
 Western Union – este prezent în peste 200 de ţări şi teritorii;
 Leader – poate fi efectuat între ţările CSI, Letonia, Marea Britanie, Israel, SUA,
Portugalia, Belgia, Polonia, Elveţia, China, România, Grecia, Spania, Turcia, şi
comisionul perceput este de la 1,3%.
 UniStream – se efectuează în peste 95 de ţări;
 Blizko – este destinat ţărilor CSI şi Letonia;
 Contact – se efectuează în peste 150 de ţări (Rusia, ţările CSI şi Baltice, Europa, Israel,
Turcia, SUA etc.), comisionul fiind de la 1 %;
 Ria Money Transfer – din 149 de ţări ale lumii (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada,
Franţa, etc.), comisionul fiind de la 1 %;
 Zolotaia Carona – din/în ţările CSI și Israel cu un comision de la 1%;
 Intel Express - se efectuează între 100 de ţări, comisionul începând cu 1,7 %;
 SMITH&SMITH – utilizat pentru a trimite bani în România, cu un comision de la 3
EUR;
 Meridiana – destinat țărilor Italia, Germania și Franța, comisionul începând de la 2,5
%;
 PrivatMoney – destinat pentru transferuri cu Ucraina.
Tranferul multidirecţional Western Union, este unicul tip de tranfer pentru care a ridica
banii se completează un formulat tipizat unde se indică codul, numele expeditorului şi numele
său. După îndeplinirea acestui formular se apropie de lucrătorul bancar căruia îi prezintă
buletinul de identitate şi formularul deja completat. Acesta la rândul său introduce codul indicat,
în programa Western Union şi dacă datele coincid crează un ordin de eliberare a sumei tranferate
în 3 exemplare: unul rămâne la lucrătorul bancar, unul este anexat la dosarul clientului unde este
formularul şi copia buletinului de identitate. Cu acest dosar merge la casierie unde casierul îi
eliberează suma de bani cu bonul de casă, şi cel de-al 3 formular rămâne la client.

63
Aceşti paşi se urmează la orice tip de tranfer, unica diferenţă fiind neexistenţa formularelor
tipizate, şi clientul se adresează lucrătorului bancar doar cu codul transferului, numele
expeditorului şi buletinul de identitate. În cazul tranferurilor unidirecţionale nu este nevoie de
codul transferului.
Pentru a expedia mijloace băneşti din Republica Moldova în alte ţări prin tipurile de
tranferuri sus menţionate în cadrul Filialei Nr. 12 se parcurg următoarele etape:
1. Prezantarea ordonatorului la lucrătorul bancar responsabil de tranferurile băneşti.
2. Explicarea acestuia, ce sumă de bani doreşte să transfere, unde şi prin ce tip de transfer.
3. Îndeplinirea formularului în care va indica numele destinatarului şi suma ce urmează ca
acesta să o ridice.
4. Lucrătorul bancar eliberează un ordin de încasare a numerarului.
5. Cu acest ordin şi cu copia buletinului, acesta merge la casier unde depune suma ce
urmează a fi transferată şi achită şi comisionul perceput.
6. Cu cecul de casă se reîntoarce la persoana ce l-a deservit, aceasta dându-i un document
unde este indicat codul tranferului, banca şi adresa de unde destinatarul transferului va
putea să-şi ridice banii.
7. Ordonatorul transferului trebuie să anunţe destinatarul despre toate datele necesare.
Aceste operaţiuni rămân a fi cele mai solicitate servicii pe piaţa financiară a republicii,
datorită fluxulurilor băneşti provenite de la persoane fizice din diferite ţări.
Mărimea comisioanelor şi altor plăţi aferente plăţilor/transferurilor în valută străină
este prezentată în anexa 24.

64
Capitolul VII. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CU VALORI MOBILIARE

Gestionarea valorilor mobiliare în cadrul BC „Victoriabank” SA este în competenţa


Direcţiei de trezorerie.
Actele care reglementează activitatea Băncii pe piața valorilor mobiliare sunt:
- Legea cu privire la piața de capital nr. 171 din 11.07.2012;
- Regulamentul privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea CNPF
nr. 49/3 din 26.08.2015;
- Regulile pieței reglementate Bursa de Valori a Moldovei, acceptate prin Hotărârea CNPF
nr.23/3 din 08.05.2015;
- Regulile sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei,
operator de sistem, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.60/8 din 13.11.2015;
- Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, acceptate prin
Hotărârea CNPF nr. 25/3 din 15.05.2015.
Gestionarea valorilor mobiliare se bazează pe mai multe tipuri de activităţi cum ar fi:
- activitatea de dealer cu valori mobiliare de stat şi mai puţin cu cele corporative;
- activitatea de broker pe piaţa valorilor mobiliare de stat şi corporative;
- activitatea de underwriting;
- emiterea valorilor mobiliare (certificate de depozit).
În calitate de clienţi ai băncii în sectorul de activitate de brokeraj pe piaţa valorilor
mobiliare corporative se deservesc atât persoane fizice cât şi juridice rezidenţi sau nerezidenţi.
Valorile mobiliare de stat sânt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub
formă de bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în
monedă națională pe termen scurt, mediu și lung.
Pentru procurarea valorilor mobiliare de stat este necesar ca clientul: (cel târziu în ziua
precedentă zilei desfăşurării licitaţiei - de obicei luni):
- să se adreseze în orice filială a BC „Victoriabank” SA pentru încheierea contractului;
- să înainteze o cerere de cumpărare a valorilor mobiliare de stat;
- să rezerveze suma necesară pentru achitarea preţului valorilor mobiliare de stat precum şi
a comisionului Băncii.
Bonurile de trezorerie se emit cu scont şi se răscumpără la scadenţă la valoarea lor
nominală, având termenul de circulaţie până la un an.
Obligaţiunile de stat se emit cu scont, la preţul lor nominal sau cu primă, cu o rată fixă sau
flotantă a dobânzii și se răscumpără la scadenţă la valoarea lor nominală, având termenul de
circulaţie un an și mai mare.

65
Volumul emisiunii obligatiunilor de stat se stabilește de către Ministerul Finanțelor, în
coordonare cu Banca Națională a Moldovei, în limitele datoriei de stat interne prevăzute de
Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
Pentru fiecare emisiune de obligatiuni de stat, Ministerul Finanțelor stabilește următorii
indicatori, care se anunță în Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat:
 data desfășurării licitației;
 termenul de circulație a valorii mobiliare de stat;
 numărul de înregistrare;
 valoarea nominala a unei valori mobiliare de stat;
 volumul ofertei;
 mărimea maximală a marjei acceptate.
Ministerul Finanțelor prezintă Băncii Naționale a Moldovei cu 5 (cinci) zile calendaristice
până la data desfășurării licitației Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat, iar
Banca Națională a Moldovei cu 4 (patru) zile calendaristice până la data desfășurării licitației îl
expediază dealerilor primari și participanților.
Titlurile corporative (acţiunile) sunt emise în conformitate cu principiile stabilite în legea
privind societăţile pe acţiuni şi legea cu privire la instituţiile financiare. Totodată, particularităţile
emiterii de către băncile comerciale a titlurilor de valoare, sunt stabilite şi de actele normative ale
Băncii Naţionale, principiul dintre care este Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de
acţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către BNM.

66
CONCLUZII
Banca este o instituţie financiară, în cele mai multe cazuri o societate pe acţiuni pe
principii de libertate, autonomie financiară şi supunere a legislaţiei în vigoare în ţara care
activează. Pentru crearea unei bănci există anumite reguli transcrise în legislaţia fiecărei ţări,
numai respectarea integrală a acestor reguli permite societăţii financiare să se denumească
”BANCĂ” şi să acorde toate serviciile permise de legislaţie pentru bănci şi oricărei instituţii
financiare în activitatea sa.
De 28 de ani de când activează pe piaţa din Republica Moldova, BC „Victoriabank” SA
înregistrează noi performanţe şi succese considerabile, care o plasează în locuri de frunte în topul
băncilor comerciale din ţară. Performanţele BC „Victoriabank” SA se datorează în special
necesităţilor diferite ale clienţilor săi, dar şi concurenţei puternice din sistemul financiar-bancar
naţional, care determină BC „Victoriabank” SA să evolueze continuu, punând un accent deosebit
pe implementarea celor mai noi tehnologii şi strategii bancare.
Pentru BC „Victoriabank” SA, este o condiţie esenţială ca produsele şi serviciile sale să fie
prezentate şi promovate cu succes, întrucât acestea contribuie cel mai mult la creşterea activelor,
a profitabilităţii şi a încrederii clienţilor în Bancă. Anume acest vot de încredere, acordat de
clienţii şi partenerii săi, a determinat menţinerea şi consolidarea BC „Victoriabank” ca una din
fruntaşi al sistemului financiar-bancar din Moldova, performanţă înregistrată datorită majorării
cotei de piaţă la principalii indicatori de activitate bancară.
În rezultatul efectuarii practicii de diploma în cadrul BC „Victoriabank” SA, am reuşit să
fac cunoştinţă cu regulile ordinii interne ale Băncii, am studiat structura organizatorică a Băncii
şi a filialei, am făcut cunoştinţă cu activitatea serviciului operaţiuni bancare cu persoane fizice,
cu activitatea secţiei valutare, secţiei credite, secţiei contabilitate, secţiei carduri bancare, secţiei
operaţiuni bancare cu persoane juridice precum şi cu activitatea reprezentanţilor filialei.
 În cadrul secţiei carduri bancare am însuşit procedura de completare, emitere, şi
deservire a cardurilor bancare.
 În cadrul secţiei valutare am studiat modalitatea de efectuare a transferurilor monetare
și modalitatea de efectuare a operaţiunilor de cumpărare-vânzare a valutei, stabilirea
cursului valutar pe zi.
 În secția credite am făcut cunoştință cu tipul creditelor acordate de BC „Victoriabank”
SA, condițiile de acordare a acestora, modalitatea de formare a dosarelor de eliberare a
creditelor și am studiat politica de dirijare a riscurilor bancare.
 În secția operațiuni bancare cu persoane juridice am făcut cunoștință cu procedura de
deservire a clienților-persoane juridice în lei și în valută.

67
 În secția contabilitate am luat cunoștintă cu modul de ținere a evidenței , am studiat
politica de contabilitate, bilanțul contabil și rapoartele financiare, iar în serviciul
personal am făcut cunoștință cu Regulamentul intern al BC „Victoriabank” SA, precum
și cu Codul de etichetă a colaboratorilor băncii.
În urma practicii efecutate la BC „Vicoriabank” SA, am făcut o analiză economico-
financiară a băncii prin analiza capitalului propriu și a suficienței coeficientului capitalului
propriu ponderat la risc, analiza indicatorilor rentabilității și lichidități, analiza activității de
creditare și a activității de atragere a depozitelor.
Pot menționa, că în urma practicii efectuate la BC „Victoriabank” SA, am însușit
informația despre funcționarea băncilor comerciale, obținând noi cunoștințe în domeniu,
îmbunătățind abilitatea de elaborare şi fundamentare a deciziilor.

68
BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative

1. Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;

2. Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în
sistemul bancar.

3. Regulamentul BNM cu privire la expunerile „mari” nr. 3/09 din 01.12.1995;

4. Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica


Moldova, aprobat la şedinţa CA al BNM, proces-verbal nr.45 din 25.12.1997;

5. Regulamentul privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod


incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr.
375 din 15.12.2005;

6. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA


al BNM nr.53 din 02.03.2006;

7. Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova


aprobat prin HCA al BNM nr. 200 din 27.07.2006.

8. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele


străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009;

9. Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53
din 05.03.2009;

10. Regulamentul BNM privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare nr.8
din 28.01.2010;

11. Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării


banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011

12. Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din
01.08.2013;

13. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din
01.08.2013

II. Lucrări științifice

14. Cobzari L., Cucu M., Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar: monografia, ASEM,
Chişinău, 2008.

15. Cociug V., Mistrean L., Operaţiuni bancare: concepte, scheme, aplicaţii, Editura ASEM,
Chişinău, 2006.

16. Grigoriţă C., Activitate bancară, ed.a III-a Cartier, Chişinău, 2005.

69
17. Ionescu L., Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Institutul Bancar Român,
1996.

III. Webografie

18. https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro – Baza de date


interactivă a BNM

19. www.victoriabank.md – site-ul oficial al BC ,,Victoriabank” SA

70
ANEXE

71

S-ar putea să vă placă și