Sunteți pe pagina 1din 38

Manual de identitate vizuală

Versiunea 1.0

Martie 2007
Cuprins

1. Descriere generală 3

2. Logo 4

3. Imprimate tipizate 11

4. Caractere 20

5. Prezentare Power Point 21

6. Obiecte promoţionale 22

7. Mape 25

8. Broşuri 26

9. Postere interne 28

10. Semnalistică 29

11. Echipamente de protecţie 32

12. Personalizare auto 34

13. Formate 35

14. Conţinut CD 36

15. Contact 37

2 Cuprins MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Descriere generală

Paginile care urmează conţin instrucţi- Este important să se folosească ele-


uni detaliate pentru introducerea mentele grafice conţinute în Manualul
identităţii vizuale ROMGAZ într-o serie de Identitate Vizuală ROMGAZ. Ele nu
de aplicaţii................................... se vor reconstrui după un model
printat sau după imagini!................
Scopul Manualului de Identitate Vizuală
ROMGAZ este de a adăuga consecvenţă Alături de Manualul de Identitate
şi claritate fiecărui nivel de comunicare Vizuală ROMGAZ veţi găsi un CD care
vizuală (tipărit, multimedia, etc.). În conţine formate digitale ale logo-ului
timp, această constantă va furniza ROMGAZ, şabloane pentru elementele
parteneriate şi va întări relaţiile de conţinute în Manual, fonturi.............
comunicare cu colaboratorii..............

Consecvenţa Manualului de Identitate


Vizuală ROMGAZ va clădi stabilitate iar
nivelul de recunoaştere va creşte atât
în cadrul companiei cât şi în general.
De aceea rugăm personalul şi partenerii
să adere la standardele acestui manual.

Calitatea este un atu, ea reprezintă


respectul faţă de partener.

“Designul, bun sau rău, este un instru-


ment al memoriei. Designul de calitate
adaugă valoare.”
Paul Rand

Paul Rand a proiectat o serie de logouri pentru


importante instituţii americane. Acestea se folosesc
de principiile simplităţii, sunt uşor de recunoscut, şi
“Frumuseţea stilului şi a armoniei sunt apropiate subiectelor. Multe dintre ele, de-a
depinde de simplitate.” lungul anilor,încă se folosesc. Printre ele amintesc
Plato UPS, ABC, Yale University şi IBM.

Descriere generală 3
Logo

Logo ROMGAZ

Imaginea companiei S.N.G.N ROMGAZ


S.A. are la bază trei elemente: logo-ul,
culoarea şi fontul folosit...............
Logo ROMGAZ
Logo-ul ROMGAZ simbolizează domeniul
de activitate al companiei, stabilitatea
acesteia, coerenţă, încredere şi nu în
ultimul rând stil..............................

(1) Simbolul şi (2) logotipul care compun


logo-ul ROMGAZ se vor pune întotdea-
una împreună şi în formula alăturată. (1) Simbol
Logo-ul ROMGAZ nu se modifică din
această formulă...........................
(2) Logotip
Logotipul ROMGAZ are la bază fontul
Humanist521 BT. Ultimele trei litere ale
logotipului (GAZ) conţin contur..........

Logotipul ROMGAZ poate fi folosit


Logotip
singur în diferite aplicaţii.

4 Logo MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Logo

Zona de siguranţă

Aproape la fel de important ca logo-ul


este spaţiul din jurul său cât şi spaţiul
dintre simbol şi logotip.....................

Spaţiile din jurul logo-ului vor rămâne


întotdeauna libere........................... X

Pentru vizibilitate optimă se crează


o zonă de siguranţă după următoarea X X
regulă:.........................................

X - reprezintă suma înălţimilor logo-


tipului şi a spaţiului care separă
logotipul de simbol..........................

Această regulă rămâne valabilă pentru


X X
orice variantă de expunere a logo-ului:
imprimare, tipărire, serigrafiere, multi-
media, advertising interior sau exterior.

Dimensiunea minimă

Menţinerea unei dimensiuni minime va


asigura o bună vizibilitate a logo-ului.

Lăţimea logo-ului nu va fi mai mică de


14 mm.........................................
14 mm
Excepţie fac cazurile în care suprafaţa
de serigrafiere, tipărire, ştanţare, fre-
zare a unor obiecte promoţionale este
mai mică decât 14 mm lăţime (ex. Pix).

Logo - Zona de siguranţă, Dimensiunea minimă 5


Logo

Paleta de culori

Culorile logo-ului ROMGAZ (1) trebuie Valori CMYK:


folosite în majoritatea materialelor de C-100, M-75, Y-0, K-0
promovare în care apare logo-ul..... Valori RGB:
R-10, G-63, B-137
Fundalul va fi întotdeauna alb pentru Valori RAL:
materialele tipărite şi multimedia. RAL 5002
Valori HEX:
Excepţie fac cazurile în care suportul #0054A6
este de altă culoare decât alb (ex.
materiale promoţionale). Valori CMYK:
C-0, M-0, Y-0, K-50
Valori RGB:
R-131, G-130, B-129
Valori RAL:
(1) Logo RAL 7042
Valori HEX:
#939598

Logotipul ROMGAZ (2) are două variante Valori CMYK:


de culoare:.................................. C-100, M-75, Y-0, K-0
albastru - cu specificaţiile de culoare Valori RGB:
alăturate (doar pe fundal alb - ex. R-10, G-63, B-137
imprimate tipizate, broşuri, postere Valori RAL:
interne, tricouri, etc.)...................... RAL 5002
alb - cu specificaţiile de culoare alătu- Valori HEX:
rate (doar pe fundal albastru - ex. #0054A6
agenda, mapa, echipamente de protec-
ţie, personalizare auto)..................... Valori CMYK:
C-0, M-0, Y-0, K-0
! gri - se va folosi doar în asociere cu Valori RGB:
simbolul formând logo-ul ROMGAZ. R-255, G-255, B-255
Valori RAL:
RAL 9003
Valori HEX:
(2) Logotip #FFFFFF

6 Logo - Paleta de culori MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Logo

Efecte tridimensionale

Pentru diferite materiale tipărite (invi-


taţii, felicitări, cu ocazia anumitor eve-
nimente, documente oficiale, etc.) sau
în format electronic se poate opta
pentru logo-ul ROMGAZ în variante cu
efecte tridimensionale......................

Sunt două variante disponibile:


(1) color
(2) alb-negru

Se vor respecta regulile de bază de la (1) Varianta color


paginile următoare.........................

Şabloanele electronice sunt disponi-


bile pentru personalizarea şi introduce-
rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing.

(2) Varianta alb-negru

Logo - Efecte tridimensionale 7


Logo

Modalităţi greşite de utilizare

Aceste exemple arată cum expunerea


pe orice suport a logo-ul ROMGAZ să
nu apară niciodată........................

Este foarte important ca imaginea


companiei ROMGAZ să nu sufere Nu folosiţi logo-ul separat.
modificări. Aceasta lucru ajută la
stabilitatea identităţii vizuale............

Nu se va downloada logo-ul de pe site


sau alte aplicaţii virtuale!
Nu modificaţi poziţia logotipului faţă
Se vor respecta următoarele: de simbol.

elementele care compun logo-ul

gama de culori

fundalul alb (cu excepţia cazurilor în


care suportul este de altă culoare decât
alb - ex. materiale promoţionale).
Nu modificaţi distanţa logotipului faţă
proporţia de simbol.

zona de siguranţă

poziţionarea

plasarea orizontală ROMGAZ


Nu introduceţi alte fonturi în logotip,
folosiţi elementele originale.

Nu folosiţi alte culori decât cele speci-


ficate la capitolul - Paleta de culori.

8 Logo - Modalităţi greşite de utilizare MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Logo

Modalităţi greşite de utilizare

Magnus es, domine, et laudabilis


valde: magna virtus tua, et
sapientiae tuae non est numerus.
et laudare te vult homo, aliqua
portio creaturae tuae, et homo
circumferens mortalitem suam,
circumferens testimonium peccati
Nu distorsionaţi proporţiile logo-ului. sui et testimonium, quia superbis
resistis: et tamen laudare te vult
homo, aliqua portio creaturae

Respectaţi zona de siguranţă.

Nu rotiţi logo-ul.

Nu scoateţi culorile logo-ului.

Nu adăugaţi contur logo-ului.


Nu folosiţi ca fundal poze.

Nu folosiţi filtre asupra logo-ului. Nu adăugaţi alte elemente grafice.

Nu folosiţi fundaluri colorate. Nu multiplicaţi logo-ul.

Logo - Modalităţi greşite de utilizare 9


Logo

Tipărire pe suport alb-negru

În cazul publicaţiilor, revistelor care nu


au posibilitatea de tipărire în format
color, următoare variantele de logo A
ROMGAZ pot fi folosite.................... (1)
B
În cadrul companiei se folosesc impri-
mante alb negru inkjet şi laser, urmă-
toare variantele de logo ROMGAZ pot fi
folosite......................................

(1) A - Cerc culoare - negru 90%; B- fla- (2)


cără, logotip ROMGAZ culoare - negru
50%............................................

(2) Culoare - negru 100%..................

10 Logo - Tipărire pe suport alb negru MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Imprimate tipizate

Reguli generale

Foile cu antet, plicurile şi cărţile de


vizită au în comun aceleaşi elemente
de bază pentru a da uniformitate ima-
ginii de companie............................

Formatul pentru foile cu antet va fi


întotdeauna A4. ........................
Formatul pentru cărţi de vizită este de 20 mm
90mm/55mm. ............................. Pentru foile cu antet şi plicuri logo-ul
Se vor folosi toate formatele pentru ROMGAZ va avea lungimea de 20 mm.
plicuri.......................................

Şabloanele electronice sunt disponi- ISO 9001 REGISTERED 500.1.0

bile pentru personalizarea şi introduce-


rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing. 34 mm
Pentru foile cu antet certificarea ISO
va avea lungimea de 34 mm.

DIN EN ISO 14001:2005


Zertifikat 15 100 7344

TÜV Thüringen e.V.

25 mm
Pentru foile cu antet certificarea ISO
va avea lungimea de 25 mm.

14 mm
Pentru cărţile de vizită logo-ul ROMGAZ
va avea lungimea de 14 mm.

Imprimate tipizate 11
Imprimate tipizate

Foaia cu antet

Foile cu antet vor fi preimprimate sau Pagina 16 - datele următoare se vor


pretipărite cu următoarele specificaţii. introduce pe foile cu antet de către
personalul angajat ROMGAZ..............
Pagina 14 - aşezarea elementelor gra-
fice şi a textelor faţă de marginile foii
I Datele de identificare a destinataru-
A4:
lui - font Arial, mărime 10, culoare
A......................................57 mm negru 100%..................................
B......................................30 mm
C......................................60 mm II Datele de contact departament
D......................................21 mm ROMGAZ - font Arial, mărime 10, culoa-
E......................................40 mm re negru 100%.............................
F.......................................55 mm
G......................................40 mm III Conţinut text - aliniere justify, font
H......................................26 mm Arial, mărime 10, culoare negru 100%.
Pagina 15 - conţinutul elementelor gra- Între formula de adresare şi conţinut
fice şi a textelor pretipărite:.............. text se vor lăsa două rânduri libere.
1 - Denumire companie - logotip, lun- Între conţinut text şi formula de înche-
gime 31mm, culoare - albastru C-100, iere se vor lasă două rânduri libere.
M-75, Y-0, K-0...............................
Între formula de încheiere şi persoana
2 - Date generale de identificare a de contact/departament se vor lăsa
sucursalei ROMGAZ- font Trebuchet MS, trei rânduri libere. Acest spaţiu se va
mărime 8, culoare negru 70%............. folosi pentru semnatură...................
3 - Repere de identificare a datelor
destinatarului - font Trebuchet MS,
mărime 8, culoare negru 70%............

4 - Date de contact a companiei


ROMGAZ - font Trebuchet MS, mărime
7, culoare negru 70%......................

5 - Date de identificare a companiei


ROMGAZ - font Trebuchet MS, mărime
7, culoare negru 70%......................

La punctele 1, 2, 3, 4, 5 se vor aduce


modificări doar în cazurile de schim-
bare adresă, telefon, alte date.

12 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Imprimate tipizate

Foaia cu antet - exemplu

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaş - România

D-lui
Marcel Dobrovescu Dan Danielescu Persoana de contact

S.C. Societatea S.A. Marketing Direcţia

Departamentul Marketing Marketing Serviciul

Str. Pastelului nr. 12-14 Contract Subiect

505505, Mediaş, Romania 0269-201950 Telefon


0269-839365 Fax
marketing@romgaz.ro E-mail
001/01.01.2007 Înregistrare

Stimate domnule Dobrovescu....................................................................................

Vă transmit alăturat textul aferent capitolului I ce se va insera în catalogul societăţii


aflat în tipar, conform contractului nr. 4529/05.03.2007:............................................

„CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE.......................

Criza energetică, cerinţele pieţei interne şi consumurile mari datorate dezvoltării


preconizate au impus acordarea unei atenţii speciale industriei gazeifere autohtone.
Tuturor celor implicaţi in fenomen li se cere o ireproşabilă funcţionare şi organizare
în vederea mai bunei valorificări a resurselor naturale. În acest context Romgaz îşi
doreşte să păstreze poziţia de vârf pe care o ocupă în rândul celor implicaţi în ex-
plorarea, producerea şi înmagazinarea subterană a gazelor....................................

Experienţa de peste 90 de ani în acest domeniu îi determină pe angajaţii Romgaz


să devină conştienţi de povara tradiţiei. Concurenţa exercitată în plan economic,
comercial precum şi apariţia altor competitori interni şi externi pe piaţa liberalizată a
gazelor naturale constituie o provocare pentru companie. Este necesară împletirea
succeselor comerciale şi financiare cu atenţia acordata modernizării producţiei, pro-
tecţiei mediului, respectiv responsabilităţii sociale şi grija faţă de viitoarea generaţie.

Paginile acestei lucrări pe care o prezentam doresc să vă introducă în fascinanta


lume a industriei gazelor naturale precum şi activităţilor din cadrul Romgaz."..........

Cu stimă,....................................................................................................................

Şef Serviciu Marketing


Serviciu Marketing......................................................................................................
Dan Danielescu Dan Danielescu

Capital social 382.686.920 RON S.N.G.N. Romgaz S.A.


CIF RO 14056826 Reg. Com J32/392/2001 551025, str.Unirii nr.4
ISO 9001 REGISTERED 500.1.0
Producţie RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - B.C.R. Mediaş Mediaş, jud.Sibiu - România
Investiţii RO87 RNCB 0231 0195 2533 0002 - B.C.R. Mediaş
DIN EN ISO 14001:2005 Telefon 004-0269-201020
Zertifikat 15 100 7344
Fax 004-0269-846901
TÜV Thüringen e.V.
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Foaia cu antet 13


Imprimate tipizate

Foaia cu antet

D
B

A C

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaş - România

D-lui
Marcel Dobrovescu Dan Danielescu Persoana de contact

S.C. Societatea S.A. Marketing Direcţia

Departamentul Marketing Marketing Serviciul

Str. Pastelului nr. 12-14 Contract Subiect

505505, Mediaş, Romania 0269-201950 Telefon


0269-839365 Fax
marketing@romgaz.ro E-mail
001/01.01.2007 Înregistrare

Stimate domnule Dobrovescu....................................................................................

H Vă transmit alăturat textul aferent capitolului I ce se va insera în catalogul societăţii F


aflat în tipar, conform contractului nr. 4529/05.03.2007:............................................

„CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE.......................

Criza energetică, cerinţele pieţei interne şi consumurile mari datorate dezvoltării


preconizate au impus acordarea unei atenţii speciale industriei gazeifere autohtone.
Tuturor celor implicaţi in fenomen li se cere o ireproşabilă funcţionare şi organizare
în vederea mai bunei valorificări a resurselor naturale. În acest context Romgaz îşi
doreşte să păstreze poziţia de vârf pe care o ocupă în rândul celor implicaţi în ex-
plorarea, producerea şi înmagazinarea subterană a gazelor....................................

Experienţa de peste 90 de ani în acest domeniu îi determină pe angajaţii Romgaz


să devină conştienţi de povara tradiţiei. Concurenţa exercitată în plan economic,
comercial precum şi apariţia altor competitori interni şi externi pe piaţa liberalizată a
gazelor naturale constituie o provocare pentru companie. Este necesară împletirea
succeselor comerciale şi financiare cu atenţia acordata modernizării producţiei, pro-
tecţiei mediului, respectiv responsabilităţii sociale şi grija faţă de viitoarea generaţie.

Paginile acestei lucrări pe care o prezentam doresc să vă introducă în fascinanta


lume a industriei gazelor naturale precum şi activităţilor din cadrul Romgaz."..........

Cu stimă,....................................................................................................................

Şef Serviciu Marketing


Serviciu Marketing......................................................................................................
Dan Danielescu Dan Danielescu

Capital social 382.686.920 RON S.N.G.N. Romgaz S.A.


CIF RO 14056826 Reg. Com J32/392/2001 551025, str.Unirii nr.4
ISO 9001 REGISTERED 500.1.0
Producţie RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - B.C.R. Mediaş Mediaş, jud.Sibiu - România
Investiţii RO87 RNCB 0231 0195 2533 0002 - B.C.R. Mediaş
DIN EN ISO 14001:2005 Telefon 004-0269-201020
Zertifikat 15 100 7344
Fax 004-0269-846901
G TÜV Thüringen e.V.
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro

14 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Imprimate tipizate

Foaia cu antet

2
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaş - România

D-lui 3
Marcel Dobrovescu Dan Danielescu Persoana de contact

S.C. Societatea S.A. Marketing Direcţia

Departamentul Marketing Marketing Serviciul

Str. Pastelului nr. 12-14 Contract Subiect

505505, Mediaş, Romania 0269-201950 Telefon


0269-839365 Fax
marketing@romgaz.ro E-mail
001/01.01.2007 Înregistrare

Stimate domnule Dobrovescu....................................................................................

Vă transmit alăturat textul aferent capitolului I ce se va insera în catalogul societăţii


aflat în tipar, conform contractului nr. 4529/05.03.2007:............................................

„CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE.......................

Criza energetică, cerinţele pieţei interne şi consumurile mari datorate dezvoltării


preconizate au impus acordarea unei atenţii speciale industriei gazeifere autohtone.
Tuturor celor implicaţi in fenomen li se cere o ireproşabilă funcţionare şi organizare
în vederea mai bunei valorificări a resurselor naturale. În acest context Romgaz îşi
doreşte să păstreze poziţia de vârf pe care o ocupă în rândul celor implicaţi în ex-
plorarea, producerea şi înmagazinarea subterană a gazelor....................................

Experienţa de peste 90 de ani în acest domeniu îi determină pe angajaţii Romgaz


să devină conştienţi de povara tradiţiei. Concurenţa exercitată în plan economic,
comercial precum şi apariţia altor competitori interni şi externi pe piaţa liberalizată a
gazelor naturale constituie o provocare pentru companie. Este necesară împletirea
succeselor comerciale şi financiare cu atenţia acordata modernizării producţiei, pro-
tecţiei mediului, respectiv responsabilităţii sociale şi grija faţă de viitoarea generaţie.

Paginile acestei lucrări pe care o prezentam doresc să vă introducă în fascinanta


lume a industriei gazelor naturale precum şi activităţilor din cadrul Romgaz."..........

Cu stimă,....................................................................................................................

Şef Serviciu Marketing


Serviciu Marketing......................................................................................................
Dan Danielescu Dan Danielescu

5
Capital social 382.686.920 RON
4
S.N.G.N. Romgaz S.A.
CIF RO 14056826 Reg. Com J32/392/2001 551025, str.Unirii nr.4
ISO 9001 REGISTERED 500.1.0
Producţie RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - B.C.R. Mediaş Mediaş, jud.Sibiu - România
Investiţii RO87 RNCB 0231 0195 2533 0002 - B.C.R. Mediaş
DIN EN ISO 14001:2005 Telefon 004-0269-201020
Zertifikat 15 100 7344
Fax 004-0269-846901
TÜV Thüringen e.V.
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Foaia cu antet 15


Imprimate tipizate

Foaia cu antet

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - 551025 Mediaş - România

D-lui
Marcel Dobrovescu Dan Danielescu Persoana de contact

I S.C. Societatea S.A. IIMarketing Direcţia

Departamentul Marketing Marketing Serviciul

Str. Pastelului nr. 12-14 Contract Subiect

505505, Mediaş, Romania 0269-201950 Telefon


0269-839365 Fax
marketing@romgaz.ro E-mail
001/01.01.2007 Înregistrare

Stimate domnule Dobrovescu....................................................................................

Vă transmit alăturat textul aferent capitolului I ce se va insera în catalogul societăţii


IIIaflat în tipar, conform contractului nr. 4529/05.03.2007:............................................

„CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE.......................

Criza energetică, cerinţele pieţei interne şi consumurile mari datorate dezvoltării


preconizate au impus acordarea unei atenţii speciale industriei gazeifere autohtone.
Tuturor celor implicaţi in fenomen li se cere o ireproşabilă funcţionare şi organizare
în vederea mai bunei valorificări a resurselor naturale. În acest context Romgaz îşi
doreşte să păstreze poziţia de vârf pe care o ocupă în rândul celor implicaţi în ex-
plorarea, producerea şi înmagazinarea subterană a gazelor....................................

Experienţa de peste 90 de ani în acest domeniu îi determină pe angajaţii Romgaz


să devină conştienţi de povara tradiţiei. Concurenţa exercitată în plan economic,
comercial precum şi apariţia altor competitori interni şi externi pe piaţa liberalizată a
gazelor naturale constituie o provocare pentru companie. Este necesară împletirea
succeselor comerciale şi financiare cu atenţia acordata modernizării producţiei, pro-
tecţiei mediului, respectiv responsabilităţii sociale şi grija faţă de viitoarea generaţie.

Paginile acestei lucrări pe care o prezentam doresc să vă introducă în fascinanta


lume a industriei gazelor naturale precum şi activităţilor din cadrul Romgaz."..........

Cu stimă,....................................................................................................................

Şef Serviciu Marketing


Serviciu Marketing......................................................................................................
Dan Danielescu Dan Danielescu

Capital social 382.686.920 RON S.N.G.N. Romgaz S.A.


CIF RO 14056826 Reg. Com J32/392/2001 551025, str.Unirii nr.4
ISO 9001 REGISTERED 500.1.0
Producţie RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - B.C.R. Mediaş Mediaş, jud.Sibiu - România
Investiţii RO87 RNCB 0231 0195 2533 0002 - B.C.R. Mediaş
DIN EN ISO 14001:2005 Telefon 004-0269-201020
Zertifikat 15 100 7344
Fax 004-0269-846901
TÜV Thüringen e.V.
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro

16 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Imprimate tipizate

Carte de vizită

Cartea de vizită are următoarele


specificaţii:

A......................................12 mm
B......................................5.5 mm
C......................................43 mm
D.....................................25,5 mm ing. Marcel Dobrovescu S.N.G.N. Romgaz S.A.
Sucursala Mediaş, jud.Sibiu
E......................................38 mm Funcţia RO-551025, str.Unirii nr.4
Departament Telefon 004-0269-201950
Fax 004-0269-839365
E-mail office@romgaz.ro
1 - Logotip ROMGAZ, lungime 20 mm, www.romgaz.ro
culoare - albastru C-100, M-75, Y-0,
K-0.............................................

2 - Date de contact a sucursalei B


ROMGAZ - aliniere stânga, font
Trebuchet MS, mărime 8, culoare -negru
A
70%.............................................

3 - Persoana de contact - aliniere E C


dreapta, font Trebuchet MS mărime ing. Marcel Dobrovescu S.N.G.N. Romgaz S.A.
9, culoare - albastru C-100, M-75, Y-0, Sucursala Mediaş, jud.Sibiu
RO-551025, str.Unirii nr.4
K-0. Funcţia, Departament - aliniere Funcţia
Telefon 004-0269-201950
Departament
dreapta, font Trebuchet MS mărime D Fax 004-0269-839365
E-mail office@romgaz.ro
8, culoare - negru 70%..................... www.romgaz.ro

ing. Marcel Dobrovescu


3 S.N.G.N. Romgaz S.A.
2
Sucursala Mediaş, jud.Sibiu
Funcţia RO-551025, str.Unirii nr.4
Departament Telefon 004-0269-201950
Fax 004-0269-839365
E-mail office@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Carte de vizită 17


Imprimate tipizate

Plicuri

Plicul 220/110 mm are următoarele 2 - Date de contact destinatar - aliniere


specificaţii: stânga, font Arial, mărime 11, culoare
negru 100%..................................
A......................................20 mm
B......................................44 mm
3 - Date de contact a sucursalei
C......................................11 mm
ROMGAZ - aliniere dreapta, font
D.....................................152 mm
Trebuchet MS, mărime 8, negru 70%.....
E......................................54 mm
1 - Logotip ROMGAZ, lungime 31 mm, Pentru alte formate de plicuri se vor
culoare - albastru C-100, M-75, Y-0, păstra aceleaşi caracteristici de aşeza-
K-0............................................. re, pornind de la colţul stânga sus.

S.N.G.N. Romgaz S.A. D-lui


Sucursala Mediaş, jud.Sibiu
RO-551025, str.Unirii nr.4 Marcel Dobrovescu
Telefon 004-0269-201950 S.C. Societatea S.A.
Fax 004-0269-839365 Departamentul Marketing
E-mail office@romgaz.ro
www.romgaz.ro 500000, str. Pastelului nr. 12-14
Mediaş, jud. Sibiu, România

C
A
1
B

3
S.N.G.N. Romgaz S.A.
2
D-lui
Sucursala Mediaş, jud.Sibiu
RO-551025, str.Unirii nr.4 Marcel Dobrovescu
Telefon 004-0269-201950 S.C. Societatea S.A.
Fax 004-0269-839365 Departamentul Marketing
E-mail office@romgaz.ro
www.romgaz.ro 500000, str. Pastelului nr. 12-14
Mediaş, jud. Sibiu, România

E D

18 Imprimate tipizate - Plicuri MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Imprimate tipizate

Ecusoane

Ecusonul ROMGAZ conţine următoarele


elemente:

poză 30/22 mm
print color 60/90 mm
suport plastic transparent
Dana Danielescu
şnur albastru inscripţionat cu logotipul Funcţia
ROMGAZ
Serviciul Marketing
Sucursala Mediaş
Sunt 4 categorii distincte, în funcţie
de gradul de acces a persoanei la
informaţii. Categoriile se diferenţiază
prin culoare şi după cum urmează:
roşu, albastru, galben, alb. Şnurul va fi
întotdeauna albastru.

Dana Danielescu
Funcţia

Serviciul Marketing
Sucursala Mediaş

Dana Danielescu
Funcţia

Serviciul Marketing
Sucursala Mediaş

Dana Danielescu Dana Danielescu


Funcţia Funcţia

Serviciul Marketing Serviciul Marketing


Sucursala Mediaş Sucursala Mediaş

Imprimate tipizate - Ecusoane 19


Caractere

Caractere

Fonturile care fac baza documentelor Arial se va folosi pentru textele de


ROMGAZ sunt următoarele: corespondenţă interne şi externe, în
format multimedia si on-line (e-mail,
Arial internet, intranet)...................................

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUV Arial Bold se va folosi pentru titluri


WXYZ sau pentru a sublinia subiecte.
aăâbcdefghiîjklmnopqrsştţuvwxyz@
1234567890 Trebuchet MS se va folosi pentru datele
fixe, el va avea rolul de a susţine iden-
Arial bold
titatea vizuală a companiei ROMGAZ.
Orice şablon electronic va conţine
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUV
WXYZ fontul Trebuchet MS...........................
aăâbcdefghiîjklmnopqrsştţuvwxyz@ Datele scrise cu acest font se vor modi-
1234567890 ca doar cu acordul Departamentului
Marketing. .........................................
Trebuchet MS
Trebuchet MS Bold se va folosi doar în
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ cazuri particulare (titluri postere in-
aăâbcdefghiîjklmnopqrsştţuvwxyz@ terne, evenimente, publicitate).
1234567890
Humanist521 BT se va folosi în aplicatia
Trebuchet MS Bold Power Point doar pentru editarea cu majus-
cule a numelui companiei ROMGAZ .
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWX
YZ
aăâbcdefghiîjklmnopqrsştţuvwxyz@
1234567890

Humanist521 BT

AÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTUVWXYZ
aâbcdefghiîjklmnopqrsştuvwxyz@
1234567890

20 Caractere MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Prezentare PowerPoint

Caracteristici

Prezentarea PowerPoint are la bază


elementul vizual “communication”.
Acest element vizual se va folosi în
toate prezentările PowerPoint...........

El va avea două stări active:............. Element vizual “communication” albastru


1, 2, 3 - fundal albastru - pentru pagina
de titlu, capitole, încheiere..............
4 - fundal alb - contur negru 20% -
pentru paginile de cuprins................

Şabloanele electronice sunt disponi-


bile pentru personalizarea şi introduce- Element vizual “communication” alb
rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing.

Manual de identitate vizuală Vă mulţumim pentru


atenţia şi sprijinul acordat.
Versiunea 1.0

www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Mediaş mai 2007 ROMGAZ ROMGAZ

1 - Pagina de titlu. 3 - Pagina de încheiere.

Manual de identitate vizuală Manual de identitate vizuală

1.0 Capitolul I 1.0 Capitolul I

Paginile care urmează conţin instrucţiuni Paginile care urmează


detaliate pentru introducerea identităţii conţin instrucţiuni
vizuale ROMGAZ într-o serie de aplicaţii. detaliate pentru
introducerea identităţii 1st Qtr
Scopul Manualului de Identitate Vizuală vizuale ROMGAZ 2nd Qtr
ROMGAZ este de a adăuga consecvenţă într-o serie de aplicaţii. 3rd Qtr
şi claritate fiecărui nivel de comunicare
tipărit, multimedia. În timp, această constantă 4th Qtr
va furniza parteneriate şi va întări relaţiile de
comunicare cu colaboratorii.

www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Mediaş mai 2007 ROMGAZ Mediaş mai 2007 ROMGAZ

2 - Pagina de separare capitol. 4 - Pagina de cuprins.

Prezentare PowerPoint 21
Obiecte promoţionale

Reguli generale

Obiecte promoţionale vor avea culorile:


alb, albastru, gri, negru sau combinaţii
ale acestor culori..........................

Aceleaşi reguli de culoare se vor aplica


şi pentru alte obiecte promoţionale.

Logo-ul ROMGAZ va apărea întotdeauna Tricou alb - logo-ul respectă culorile


în partea stângă sus sau mijloc sus pe iniţiale.
tricouri. ...................................

Pe alte obiecte promoţionale ca veste,


jachete, logo-ul ROMGAZ va apărea
întotdeauna în partea stângă sus.

Lungimea logo-ului pentru varianta


stânga sus va fi de 35 mm.
Tricou albastru - logo-ul va fi întotdea-
Lungimea logo-ului pentru varianta
una alb.
mijloc sus va fi de 80 mm. ................

În cazul variantelor tricou, vestă,


jachetă negre se poate opta şi pentru
serigrafiere/brodare logo alb sau gri
metalizat...........................

Evenimentul, sucursala, departamentul,


alt logo, etc. se vor adăuga pe mâneca Tricou gri - logo-ul va fi întotdeauna
stângă. Culorile vor fi în ton cu logo-ul negru.
sau în ton cu evenimentul.................

În cazul altor culori la materialele


promoţionale se poate opta pentru
varianta ton pe ton cu brodare...........

Dacă vor exista excepţii ele se vor co-


munica departamentului Marketing
Tricou negru - logo-ul se va compune
ROMGAZ pentru aprobarea acestora.
din două culori: albastru, negru 20%.

22 Obiecte promoţionale MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Obiecte promoţionale

Exemple

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş
Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş
Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Sucursala Mediaş

Obiecte promoţionale 23
Obiecte promoţionale

Alte exemple

ROMGAZ

24 Obiecte promoţionale MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Mape

Reguli generale

Mapele vor avea întotdeauna două


zone distincte:............................
1 - zona de mesaj, titlu, eveniment
2 - zona de informaţii generale ROMGAZ
unde se va folosi elementul vizual 1
“communication”. .......................

Pentru mapele A4 se vor folosi urmă-


toarele specificaţii:.......................
1 - Titlul se va scrie cu font Trebuchet
MS, mărime 30, aliniere centrală,
culoare - albastru.......................... 2
2 - Subtitlul se va scrie cu font
Trebuchet MS, mărime 16, aliniere
centrală, culoare - albastru..............
3 - Adresa web se va scrie cu Trebuchet
MS, mărime 12, aliniere dreapta,
culoare - albă..............................
4 - Lăţimea logo-ului va fi de 25 mm.
5 - Denumire companie - logotip, lun-
gime 43mm, culoare - albastru C-100, Copertă faţă mapă A4.
M-75, Y-0, K-0...............................

Şabloanele electronice sunt disponi- 1


bile pentru personalizarea şi introduce-
rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing.

Copertă spate mapă A4.

Mape 25
Broşuri

Coperţi broşură

Coperţile broşurilor vor avea întotdeau-


na două zone distincte:....................
zona de mesaj, titlu, eveniment 81 mm
zona de informaţii generale ROMGAZ -
se va folosi elementul vizual 1
Titlu mare
“communication”. .......................
Subtitlu

Pentru broşurile A4 se vor folosi urmă- 2


toarele specificaţii:.......................
1 - Titlul se va scrie cu font Trebuchet
MS, mărime 30, aliniere dreapta,
culoare - alb................................
2 - Subtitlul se va scrie cu font
Trebuchet MS, mărime 16, aliniere 3
dreapta, culoare - albă................... www.romgaz.ro

3 - Adresa web se va scrie cu Trebuchet


MS, mărime 12, aliniere dreapta,
culoare - albă............................. 5 4 81 mm
4 - Lăţimea logo-ului va fi de 25 mm.
5 - Denumire companie - logotip, lun-
gime 43mm, culoare - albastru C-100,
M-75, Y-0, K-0...............................

Pentru broşurile A4 cu imagine se vor


folosi specificaţiile de mai sus cu Titlu mare
diferenţa în dimensiunea pe lăţime a
elementului vizual “communication”. Subtitlu

Acesta devine mai îngust (51 mm)


pentru a păstra o mai bună proporţie a
imaginii după un format standard........

Şabloanele electronice sunt disponi-


bile pentru personalizarea şi introduce-
rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing.

www.romgaz.ro

51 mm

26 Broşuri Broşuri VIZUALĂ


MANUAL DE IDENTITATE 25
Broşuri

Conţinut broşură

1 - Coperta 1-4.
2 - Delimitare capitole. Titlu Titlu

3, 4, 5 - Conţinut broşură. Subtitlu


Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio
Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio
Subtitlu
Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio
Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio
tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem
circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui
te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae
excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia
ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do
escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et
utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare
te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te
nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest
ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius insciaris.

Quomodo autem invocabunt, in quem Subtitlu Quomodo autem invocabunt, in quem


derunt aut quomodo credent sine prae derunt aut quomodo credent sine prae
laudabunt dominum qui requirunt eum. Quomodo autem invocabunt, in quem laudabunt dominum qui requirunt eum.
tes enim inveniunt eum et invenientes derunt aut quomodo credent sine prae tes enim inveniunt eum et invenientes Titlu imagine
eum. quaeram te, domine, invocans te, laudabunt dominum qui requirunt eum. eum. quaeram te, domine, invocans te,
em te credens in te: praedicatus enim tes enim inveniunt eum et invenientes em te credens in te: praedicatus enim
Invocat te, domine, fides mea, quam eum. quaeram te, domine, invocans te Invocat te, domine, fides mea, quam
quam inspirasti mihi per humanitatem em te credens in te: praedicatus enim quam inspirasti mihi per humanitatem
ministerium praedicatoris tui. qui requ Invocat te, domine, fides mea, quam ministerium praedicatoris tui. qui requ
Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, quam inspirasti mihi per humanitatem Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas,
te delectet, quia fecisti nos ad te et ministerium praedicatoris tui............ te delectet, quia fecisti nos ad te et
cor nostrum, donec requiescat in te. cor nostrum, donec requiescat in te.
domine, scire et intellegere, utrum sit Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, domine, scire et intellegere, utrum sit
care te an laudare te, et scire te prius te delectet, quia fecisti nos ad te et care te an laudare te, et scire te prius
care te. sed quis te invocat nesciens cor nostrum, donec requiescat in te. care te. sed quis te invocat nesciens
pro alio potest invocare nesciens nosad. domine, scire et intellegere, utrum sit pro alio potest invocare nesciens nosad.
care te an laudare te, et scire te prius Titlu imagine
Invocat te, domine, fides mea, quam care te. sed quis te invocat nesciens Invocat te, domine, fides mea, quam
quam inspirasti mihi per humanitatem pro alio potest invocare nesciens nosad. quam inspirasti mihi per humanitatem
ministerium praedicatoris tui............ ministerium praedicatoris tui............
Invocat te, domine, fides mea, quam
Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, quam inspirasti mihi per humanitatem Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas,
te delectet, quia fecisti nos ad te et ministerium praedicatoris tui. te delectet, quia fecisti nos ad te et
cor nostrum, donec requiescat in te. cor nostrum, donec requiescat in te.
domine, scire et intellegere, utrum sit domine, scire et intellegere, utrum sit
care te an laudare te, et scire te prius care te an laudare te, et scire te prius
care te. sed quis te invocat nesciens care te. sed quis te invocat nesciens
pro alio potest invocare nes. pro alio potest invocare nes.

2 Titlu - Subtitlu Titlu Mare Titlu - Subtitlu 3

3 - Pagină de conţinut.

Titlu mare
Subtitlu Titlu

Subtitlu
Magnus es, domine, et laudabilis valde: Magnus es, domine, et laudabilis valde: Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non. na virtus tua, et sapientiae tuae non. na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio et laudare te vult homo, aliqua portio et laudare te vult homo, aliqua portio
tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem
circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui
te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creature.
Vă mulţumim pentru excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia
ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do
atenţia şi sprijinul acordat. escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et
Subtitlu

utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare Lecitas, ut laudare te delectet, quia
te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te ad te et inquietum est cor nostrum, do
Titlu imagine nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest escat in te. da mihi, domine, scire et
ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius invocaris, ut sciaris. utrum sit prius invocare te an laudare
Magnus es, domine, et laudabilis valde: te prius sit an invocare te. sed quis te
na virtus tua, et sapientiae tuae non. Subtitlu Quomodo autem invocabunt, in quem nesciens aliud enim pro alio potest
et laudare te vult homo, aliqua portio derunt aut quomodo credent sine prae ciens. An potius insciaris.
tuae, et homo circumferens mortalitem Quomodo autem invocabunt, in quem laudabunt dominum qui eum.
circumferens testimonium peccati sui derunt aut quomodo credent sine prae
te vult homo, aliqua portio creaturae laudabunt dominum qui requirunt eum.
excitas, ut laudare te delectet, quia tes enim inveniunt eum et invenientes
ad te et inquietum est cor nostrum, do eum. quaeram te, domine, invocans te
escat in te. da mihi, domine, scire et em te credens in te: praedicatus enim
utrum sit prius invocare te an laudare Invocat te, domine, fides mea, quam
te prius sit an invocare te. sed quis te quam inspirasti mihi per humanitatem
nesciens aliud enim pro alio potest ministerium praedicatoris tui............
ciens. An potius invocaris, ut sciaris.
Subtitlu
Quomodo autem invocabunt, in quem
derunt aut quomodo credent sine prae Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas,
laudabunt dominum qui requirunt eum. te delectet, quia fecisti nos ad te et
www.romgaz.ro tes enim inveniunt eum et invenientes cor nostrum, donec requiescat in te.
eum. quaeram te, domine, invocans te, domine, scire et intellegere, utrum sit
em te credens in te: praedicatus enim care te an laudare te, et scire te prius
Invocat te, domine, fides mea, quam care te. sed quis te invocat nesciens
quam inspirasti mihi per humanitatem pro alio potest invocare nesciens nosad.
ministerium praedicatoris tui. qui requ
Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, Invocat te, domine, fides mea, quam
te delectet, quia fecisti nos ad te et quam inspirasti mihi per humanitatem
cor nostrum, donec requiescat in te. ministerium praedicatoris intellegere.
S.N.G.N. Romgaz S.A. domine, scire et intellegere, utrum sit Invocat te, domine, fides mea, quam
Mediaş, jud.Sibiu - România
551025, str.Unirii nr.4
care te an laudare te, et scire te prius quam inspirasti mihi per humanitatem
Telefon +40-0269-201020 care te. sed quis te invocat. ministerium praedicatoris tui.
Fax +40-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro
4 Titlu - Subtitlu Titlu Mare Titlu - Subtitlu 5

1 - Coperta 1-4. 4 - Pagină de conţinut.

Titlu mare
Subtitlu

Titlu Titlu

Subtitlu Subtitlu
Magnus es, domine, et laudabilis valde: Magnus es, domine, et laudabilis valde: Magnus es, domine, et laudabilis valde: Magnus es, domine, et laudabilis valde:
na virtus tua, et sapientiae tuae non. na virtus tua, et sapientiae tuae non. na virtus tua, et sapientiae tuae non. na virtus tua, et sapientiae tuae non.
et laudare te vult homo, aliqua portio et laudare te vult homo, aliqua portio et laudare te vult homo, aliqua portio et laudare te vult homo, aliqua portio
tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem tuae, et homo circumferens mortalitem
circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui circumferens testimonium peccati sui
te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae te vult homo, aliqua portio creaturae
excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia excitas, ut laudare te delectet, quia
ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do ad te et inquietum est cor nostrum, do
escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et escat in te. da mihi, domine, scire et
utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare utrum sit prius invocare te an laudare
te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te te prius sit an invocare te. sed quis te
nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest nesciens aliud enim pro alio potest
ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius invocaris, ut sciaris. ciens. An potius insciaris.

Quomodo autem invocabunt, in quem Subtitlu Quomodo autem invocabunt, in quem


derunt aut quomodo credent sine prae derunt aut quomodo credent sine prae
laudabunt dominum qui requirunt eum. Quomodo autem invocabunt, in quem laudabunt dominum qui requirunt eum.
tes enim inveniunt eum et invenientes derunt aut quomodo credent sine prae tes enim inveniunt eum et invenientes
eum. quaeram te, domine, invocans te, laudabunt dominum qui requirunt eum. eum
em te credens in te: praedicatus enim tes enim inveniunt eum et invenientes
Invocat te, domine, fides mea, quam eum. quaeram te, domine, invocans te
quam inspirasti mihi per humanitatem em te credens in te: praedicatus enim
ministerium praedicatoris tui. qui requ Invocat te, domine, fides mea, quam Titlu grafic
Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, quam inspirasti mihi per humanitatem
te delectet, quia fecisti nos ad te et ministerium praedicatoris tui............
cor nostrum, donec requiescat in te.
domine, scire et intellegere, utrum sit Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas,
care te an laudare te, et scire te prius te delectet, quia fecisti nos ad te et
care te. sed quis te invocat nesciens cor nostrum, donec requiescat in te.
pro alio potest invocare nesciens nosad. domine, scire et intellegere, utrum sit 1st Qtr
care te an laudare te, et scire te prius
Invocat te, domine, fides mea, quam
quam inspirasti mihi per humanitatem
care te. sed quis te invocat nesciens
pro alio potest invocare nesciens nosad.
2nd Qtr
ministerium praedicatoris tui............
Invocat te, domine, fides mea, quam 3rd Qtr
Aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, quam inspirasti mihi per humanitatem
te delectet, quia fecisti nos ad te et ministerium praedicatoris tui. 4th Qtr
cor nostrum, donec requiescat in te.
www.romgaz.ro domine, scire et intellegere, utrum sit
care te an laudare te, et scire te prius
care te. sed quis te invocat nesciens
Magnus es, domine, et Laudabilis valde magna pro alio potest invocare nes.
laudabilis valde: magna magnus es, domine, et
virtus tua, et sapientiae virtus tua, et sapientiae
tuae non est numerus. tuae non est numerus.
et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae
aliqua portio creaturae circumferens.......... 2 Titlu - Subtitlu Titlu Mare Titlu - Subtitlu 3
circumferens............

2 - Pagină care delimitează capitolele. 5 - Pagină de conţinut.

Broşuri 27
Postere interne

Titlu mare Titlu mare


Subtitlu Subtitlu

www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Magnus es, domine, et


laudabilis valde: magna
virtus tua, et sapientiae
tuae non est numerus.
et laudare te vult homo,
aliqua portio creaturae
circumferens.

Poster intern vertical. Poster intern vertical.

Titlu mare
Subtitlu

www.romgaz.ro

Magnus es, domine, et Laudabilis valde magna


laudabilis valde: magna magnus es, domine, et
virtus tua, et sapientiae virtus tua, et sapientiae
tuae non est numerus. tuae non est numerus.
et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae
aliqua portio creaturae circumferens.
circumferens.

Poster intern orizontal.

28 Postere interne MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Semnalistica

Semnalistica interioară

Semnalistica va avea întotdeauna în 3 - Se va folosi formatul A2 pentru o


comun aceleaşi elemente de bază, bună vizualizare a informaţiilor.
pentru a da uniformitate imaginii de Nivelul se va scrie cu fontul Trebuchet
companie..................................... MS, mărime 60, aliniere centrală faţă
de dreptunghiul negru, culoare - alb.
Se disting trei categorii:................... Scara se va scrie cu fontul Trebuchet
1 - Plăcuţe pentru birourile din interio- MS, mărime 42, aliniere dreapta faţă
rul direcţiei.................................. de dreptunghiul albastru, culoare - alb.
2 - Plăcuţe principale ale direcţiei...... Direcţiile se vor scrie cu fontul
3 - Plăcuţe de direcţionare pe nivel..... Trebuchet MS, mărime 42, aliniere
dreapta, culoare - negru 60%.
1 - Dimensiunea va fi întotdeauna
aceeaşi şi la toate direcţiile, (1)
210/210 mm.................................
Birou aplicaţii
Numărul camerei se va scrie cu fontul 323 şi securitate 323
Trebuchet MS, mărime 66, aliniere
centrală faţă de pătratul negru, ing. Dan Danielescu ing. Dan Danielescu

culoare - alb................................ ec. Maria Marinescu


arh. Mihaela Mihai
Director General

Biroul, Compartimentul se vor scrie cu


fontul Trebuchet MS, mărime variabilă
în funcţie de lungimea textului, aliniere
centrală faţă de încadrarea albastră,
culoare - alb................................. (2)
Personalul, funcţia se vor scrie cu
Direcţia Tehnologia
fontul Arial, mărime 36, aliniere Informaţiei şi Telecomunicaţii

dreapta faţă de pătratul negru, culoare


- negru 60%..................................
(3)
2 - Dimensiunea va fi 410/70 mm........
Numărul camerei se va scrie cu fontul Nivel 3
Trebuchet MS (dacă e cazul), mărime
80, aliniere centrală faţă de dreptun- Serviciul cooperare -
relaţii internaţionale

ghiul negru, culoare - alb.................. Director


dezvoltare
Birou participaţii la
societăţi mixte

Serviciul analiză şi
urmărire contracte
Direcţia comercială

Direcţia se va scrie cu fontul Trebuchet


Director adjunct Hol Serviciul comercial
dezvoltare

Birou marketing

Director
comercial
Hol
Birou
urmărire Serviciul analiză
Direcţia dezvoltare
adjunct Secretariat creanţe pieţii, risc şi

MS, mărime variabilă în funcţie de lun-


şi contracte dezvoltarea afacerii

Serviciul preţuri
gaze, analize şi

Circulaţii şi spaţii anexe


Director Sală consiliu sinteze
comercial
Sală consiliu
Hol

gimea textului, aliniere dreapta faţă de Hol Birou


import-export
Serviciul investiţii

încadrarea albastră, culoare - alb. Fumoar


Inginer
şef dezvoltare

Hol
Serviciul mecano -
energetic

Vă aflaţi aici Toalete


Serviciul licitaţii

Serviciul
tehnic

Scara A

Semnalistica 29
Semnalistica

Semnalistica exterioară

Semnalistica exterioară se împarte pe


4 categorii în funcţie de amplasare:

Panou - societate x 1
dimensiuni 2000/1000 mm

Totem stradal - sucursale x 7


dimensiuni 800/2000 mm

Panouri - sucursale x 7
dimensiuni 1000/500 mm

Panouri - alte secţii


Panou - societate
dimensiuni 1000/500 mm

În cazul panourilor, materialele se vor


alege în funcţie de suport (perete,
acoperiş, etc.). Se poate opta pentru
variante iluminate (iluminare din exte-
rior, în cant, în fundal, etc.)..............

Totemurile stradale vor fi iluminate din


interior în cantul elementelor grafice
(logo, text)...................................

În cazul altor dimensiuni propuse se


vor respecta proporţiile, culorile şi
elementele conţinute.....................

Şabloanele electronice sunt disponi-


bile pentru personalizarea şi introduce-
rea de conţinut în reţeaua intranet sau
la departamentul Marketing..............

Totem stradal - Societate, sucursale

30 Semnalistica MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Semnalistica

Semnalistica exterioară

Societatea Societatea Naţională


de Gaze Naturale
Naţională ROMGAZ S.A.
de Gaze
Naturale Sucursala
ROMGAZ S.A.
Mediaş
www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Naţională Societatea Naţională


de Gaze Naturale de Gaze Naturale
ROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A.

Sucursala de Înmagazinare
Sucursala Subterană a Gazelor
Naturale - Ploieşti
Tîrgu-Mureş
www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Naţională Societatea Naţională


de Gaze Naturale de Gaze Naturale
ROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A.

Sucursala de Intervenţii, Sucursala de Transport


Reparaţii Capitale şi Operaţii Tehnologic şi de Mentenanţă
Speciale la Sonde - Mediaş Tîrgu-Mureş

www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Naţională Societatea Naţională


de Gaze Naturale de Gaze Naturale
ROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A.

Secţii de Staţii de
Producţie Comprimare
www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Semnalistica 31
Echipamente de protecţie

Exemple

Cască de protecţie

Încălţăminte de protecţie

32 Echipamente de protecţie MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Echipamente de protecţie

Exemple

Vestă de
semnalizare

Halat de protecţie

Scurtă de iarnă cu Vestă de


benzi reflectorizante protecţie

Scurtă impermeabilă
Pantalon de iarna Pantalon
cu pieptar si benzi impermeabil
reflectorizante cu pieptar

Echipamente de protecţie 33
Personalizare auto

Reguli generale

Personalizarea autoutilitarelor ROMGAZ


se va face după următoarele reguli:

portierele laterale vor conţine -


sucursala, adresa sucursalei cod culoa-
re RAL 5002................................

lateralele autoutilitarei vor conţine -


logo ROMGAZ, denumire societate.

spatele se va inscripţiona cu autocolant


albastru RAL 5002 şi va conţine -
logotip ROMGAZ, sucursala, adresa
sucursalei, cod culoare RAL 9003.

Societatea
Naţională
de Gaze Sucursala Mediaş
Naturale jud.Sibiu - România
Romgaz S.A. 551025, Unirii 4

Sucursala Mediaş
Uniri 4, jud.Sibiu
551025 - România

Societatea
Naţională
de Gaze Sucursala Mediaş
Naturale jud.Sibiu - România
Romgaz S.A. 551025, Unirii 4

Sucursala Mediaş
Uniri 4, jud.Sibiu
551025 - România

Societatea
Naţională
de Gaze
Naturale
Romgaz S.A. Sucursala Mediaş
jud.Sibiu - România
551025, Unirii 4

Sucursala Mediaş
Uniri 4, jud.Sibiu
551025 - România

34 Personalizare auto MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Formate

Alături de Manualul de Identitate Imaginea care se prelucrează în


Vizuală ROMGAZ veţi găsi un CD Photoshop se compune din pătrate mici
care conţine formate digitale ale (pixeli) cu caracteristici de culoare
logo-ului ROMGAZ, template-uri diferite.......................................
în diferite formate pentru
elementele conţinute în Manual. Formate ca .BMP, .EPS, .JPEG, .PSD,
.TIFF sunt “dependente de rezoluţie”.
Formatele incluse pe disc sunt Rezoluţia se măsoară în pixeli per inchi
următoarele: Adobe Illustrator (ai), (PPI)..........................................
A d o b e Ph o t o s h o p ( p s d ) , C o r e l Pixelul este unitatea de măsură pentru
Draw (cdr), Imagini (bmp), (jpeg), formatele electronice, reprezintă
(tiff), Microsoft Power Point (pps), partea cea mai mică a imaginii...........
Microsoft Word (doc), Fonturi (ttf).
Formatele .TIFF se vor folosi în
Fisierele Adobe Illustrator, Corel aplicaţiile Word, Excel.....................
Draw sunt formate vectoriale care Formatele .JPEG se vor folosi în
permit mărirea sau micşorarea aplicaţia Power Point......................
imaginii fără a pierde din calitate.
Microsoft Word.............................
Adobe Illustrator......................... Microsoft Word are ca formate de lu-
Adobe Illustrator este un program cru extensiile .doc, .dot...................
vectorial de desenare plană Formatul .doc este cel uzual.............
proiectat în primul rând pentru Formatul .dot este folosit în cazul şa-
Macintosh (Apple) dar variantele bloanelor!....................................
salvate pe disc sunt pentru format
PC. Acest program nu este folosit Pentru introducerea şabloanelor în
frecvent în România..................... Microsoft Word se crează un director
Formatul de lucru este .ai................ nou unde se vor salva fişierele cu ex-
tensia .dot...................................
Corel Draw................................. Se deschide programul şi se merge pe
Corel Draw este un program următoarea cale: Instrumente - Opţiuni
vectorial de desenare plană Amplasare fişiere - Modificare şi se
proiectat în primul rând pentru PC. alege directorul creat.....................
Acest program este folosit de Pentru deschiderea unui şablon (.dot)
majoritatea tipografiilor, firmelor se merge pe calea Fişier - Nou. Astfel
d e p u b l i c i t a t e d i n Ro m â n i a . în dreapta zonei de lucru va apărea o
Formatul de lucru este .cdr........... fereastră cu fişierele .dot înscrise în
Microsoft Word ca şi şabloane.
Adobe Photoshop..........................
Adobe Photoshop este un program de
prelucrare imagine proiectat pentru PC
şi Macintosh. ...............................
Formatele de lucru sunt .psd, .eps......

Formate 35
Conţinut CD

Alături de Manualul de Identitate Un program Corel Draw versiune mai


Vizuală ROMGAZ veţi găsi un CD care veche nu va deschide un fişier de versi-
conţine diferite formate digitale ale une mai nouă. Ex. Corel Draw versiunea
logo-ului ROMGAZ, şabloane pentru 8 nu va deschide un fişier creat în
elementele conţinute în Manual, Corel Draw 12, invers va merge.
fonturi. Pentru vizualizare, chiar dacă se lucrea-
ză în ultima versiune, aceasta are
Conţinut: opţiunea de a salva în orice versiune
mai veche.
Format Adobe Acrobat Reader
Manual de Identitate Vizuala Formate Imagine
ROMGAZ.pdf Logo ROMGAZ.bmp
Antet ROMGAZ.pdf Logo ROMGAZ.jpg
Logo ROMGAZ.psd
Format Adobe Illustrator Logo ROMGAZ.tif
Logo ROMGAZ.ai Logo ROMGAZ_efecte3D.bmp
Logo ROMGAZ_efecte3D.jpg
Formate Corel Draw Logo ROMGAZ_efecte3D.psd
Antet ROMGAZ.cdr Logo ROMGAZ_efecte3D.tif
Brosura ROMGAZ.cdr
Carte de vizita ROMGAZ.cdr Format Power Point
Ecuson ROMGAZ.cdr Sablon Power Point ROMGAZ.pps
Logo ROMGAZ.cdr
Mapa ROMGAZ.cdr Formate Word
Obiecte promotionale ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_Sectii de productie.dot
Plic ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_Sediu central.dot
Poster ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_SIRCOSS Medias.dot
Semnalistica exterioara ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_STTM Tirgu-Mures.dot
Semnalistica interioara A2 ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_Sucursala Medias.dot
Semnalistica interioara ROMGAZ.cdr Antet_Romgaz_Sucursala Ploiesti.dot
Antet_Romgaz_Sucursala Tirgu-Mures.dot
Atenţie!......................................
Formatele Corel Draw conţin fonturi Fonturi
care nu se instalează automat în Arial
Windows. Pentru vizualizarea corectă Arial Bold
a acestora este nevoie de instalarea Humanist 521 Bold Italic BT
fonturilor în Control Panel - Fonts. Humanist 521 BT
La deschiderea fişierului Corel Draw, Trebuchet MS
programul anunţă dacă fontul nu este Trebuchet MS Bold
instalat. .................................. Trebuchet MS Bold Italic
Toate fişierele Corel Draw sunt dispo- Trebuchet MS Italic
nibile în versiunea 8!

36 Conţinut CD MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ


Contact

Pentru informaţii legate de Manualul


de Identitate Vizuală ROMGAZ, obţi-
nerea lui şi/sau a elementelor grafice
vă rugăm să ne contactaţi la:

S.N.G.N. Romgaz S.A.


Serviciul Marketing
Planificare Strategică
551025, str.Unirii nr.4
Mediaş, jud.Sibiu - România
Telefon 004-0269-201950
Fax 004-0269-839365

Persoană de contact
Şef serviciu
Mihai OPRIŞCAN
Mobil 004-0745-106571
E-mail mihai.opriscan@romgaz.ro

Contact 37
Vă mulţumim pentru
atenţie şi sprijinul acordat.

S.N.G.N. Romgaz S.A.


551025, str.Unirii nr.4
Mediaş, jud.Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro

www.romgaz.ro Produs de SC Absolut Concept SRL Tîrgu-Mureş