Sunteți pe pagina 1din 14

Natalia MOLOSAG

Data nagterii: | Cen Feminin

r EXPERIENTA PROFESIONALI

01l20O3 - O942OO4 - Chigindu, Motdova


$EF DEPARTAMENT RESURSE UMANE- BAROULAVOCATILOR DIN RM

Ogl2O04 - 04(2OOG - Chisinau, Moldova


AVOGAT STAGIAR - BIROUL ASOCIAT DE AVOCAII ,,GRITCO, ANDRONIC, CHITAEV & ASOClAtll'

06/2006 -ltt cuRs - chieinau, Motdova


AVOCAT

Asistenqa juridica gi reprezentare in judecdtoriile de drept comun, Curgile de Apel, Curtea Supreme de Justitie

02l2OO7 -0812014 - Chiginau , Motdova


AVOCAT PUBLIC - BIROUL ASOCIAT DE AVOCATI /AVOCATII PUBLICI'

Asistenga juridica pi litigare strategica, reprezentiarea persoanelor care nu dispun de suticiente mijloace financiare
pentru plata serviciilor juridice pe cauze penale 9i civile
Avocat specializatin apararea victimelor torturii gi relelor tratamente, aperarea victimelor violengei domestice, violengei
sexuale, in cadrul sistemului de asistenga juridica garantata de stat cu implicarea minorilor in cauzele penale pi non
penale.

0112010 -
1112010 - Chiginau, Motdova
AVOCAT iru CAONUI IDOM PROIECT ,,REDUCEREA IMPAGTULUI HIv /SIDA iN REP.MoLDoVA " - INSTITUTUL
PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA

Asisten+e juridica, litigare strategicd gi reprezentarea persoanelor ce trdiesc cu HtV. Domeniile de activitate - drept
penal, procesual penal, drept civil, procesual civil, contencios administrativ, Drepturile Omului, Contidengialitatea,
nediscriminarea gi repararea prejudiciilor morale pentru persoanele care treiesc cu HIV

1Ol201O - -
0412012 Chipinau, Moldova
PRODECAN - BAROUL TERITORIAL CHIgINAU

O4l2O12 -
1112012 - Chisindu, Motdova
DECAN INTERIMAR. BAROUL TERITORIAL CHIsINi,U

0812011- 08/2015 - Chieinau, Moldova


MEMBRU [l cousn DE LtcENgtERE A pRoFEstEt DE AvocAT - uNtuNEA AVoGAItLoR DtN RM

0512012 - -
0512013 Chieinau, Motdova
EXPERT iN CADRUL PRC'IECTULUI ,,LITIGARE SIRATEGIGi, - sToP ToRTURA in uomovn - AMNESTY
INTERNATIONAL MOLDOVA

Inig.ierea litigiilor cu caracter strategic in cazuri de incilcare a drepturilor omului gi a normelor procesual penale
aplicate la reginerea persoanelor pentru comiterea infracq.iunilor.
2OO9-2017 - Ghieinau, Motdova
FORMATOR, MEMBRU iI CNUPURII-E DE LUCRU PE MODIFIGiRILE LEGISLAEIEI PRoCESUAL PENA6- MISIUNEA
NORVEGIANA NORTAM

O3l2O13- 1'll2O14 - Chiqindu, Motdova


FORMATOR - iil clonul pRotEcruLut ,, FoRTTFTcAR INsTRUMENTELoR DE GEsIot{ARE gt AstcuRARE A
GALITiEII ASISTENTEI JURIDICE DIN RM - FONDAIIA SOROS MOLDOVA

Coautor Ghidul avocatului ln aparare elaborat inbaza Cartei Pdncipiilor Fundamentale ale Avocatului European gi a
Standardelor de activitate profesionala ale Avocagilor Publici in cadrul proiectului ,Promovarea unui sistem durabil de
asistenga juridice garantata de stat in Republica Moldova, Componenta: Deanottarea metodei cie evaluare'colegiald a
serviciilor acordate de avocaqi prin evaluarea dosarelor (peer review) in Republica Moldova", implementat in anul 201 1 .
Coautor fa elaborarea unui modul de instruire interoctivd pentru ofiteri de urmd.rire penald. 9i ofileri de investigolie speciald
privind respectoreo drepturilor omului lo aplicoreo mdsurilor procesuol-penale de retinere,2O14.

-iN CURS - Chisindu, Motdova


031201 5
FONDATOR, MEMBRU IITI COISII.IUL DE ADMINISTRARE, SEGRETAR GENERAL - ASoCIATIA
"FEMEILE AVoCATE DIN
MOLDOVA"

Coautor Strote gio de dezvoltore si Planul de Acfiuni 2O76-2020, a Asociaf ei Femeilor Avocate din Republica Moldova,
2016.
Organizarea Forumului ll a FemeilorAvocate din RM, 2016
Organizarea in colaborare cu ABA ROLI MOLDOVA a atelierelor de lucru pentru avocaqi cu privire la carengele
sistemului asigurarilor sociale pi medicale

- lN CURS - Chieineu, Motdova


04/201 5
DECAN BAROUL TERITORIAL CHIgINiU - BAROUL TERITORIAL CHI$INAU

- -
Ogl2O15 1112015 Chieindu, Motdova
EXPERT.EVALUATOR AJGS - CONSILIUL NATIONAL PENTRU ASISTENTA JURIDICA GARANTATA DE STAT

Monitorizarea calitetii AJGS prestata de avocatii publici 9i avoca;ii care acorde asistenga juddica la oerere din cadrul
oficiului TedtorialBdl gi.
Coautor Studru cu privire lo noi metode de ocordore a osistenf.ei juridice colifxote gorontate de stot,2O13

10/2018 - iN CURS - Chisinau, Motdova


FORMATOR - CENTRUL DE INSTRUIRE A AVOCAI|LOR AL UNlUNll AVOCATTLOR DtN R. MOLDOVA

16107f2O1O-lru CUnS - Chiginau, Motdova


MEMBRU AL CONSILIULUI DIREGTOR - CENTRUL DE REABILITARE A VICTIMELOR TORTURII 'MEMORIA"

r EDUCATIE 5I FORMARE PROFESIONALA

09/1993 - 06/1998 - Strada lon Creanga 1, Chigindu, Moldova


DIPLOMA DE LICENIiINVATiMANT SUPERIOR - Universitatea Pedagogica de Sta Creanga" din Republica
"ton
Moldova

09i2000 - OO|2OO4 - str. Alexei Mateevici, 60 Chiqinau, Chiginau, Moldova


LICENI|AT il,| ORepf - Universitatea de Stat din Repubtica Moldova

Chiginau, Moldova
ADMINISTRAREA BAROULUT AVOCATTLOR 9r ADM|TEREA ill pROreSn DE AVOCAT/PROGRATU|UL COMUN AL
COMISIEI EUROPENE Sl CONSILIULU| EUROPET/ NO|EMBR|E, 2006
Cheltenham, Regatul Unit
SEMINAR REGIONAL PENTRU AVOGA1|/ |ANUAR|E, 2007

Chiginau, Moldova
SEMINARUL"EFICIENTA PROCESULUI DE JUDECATi" INTERACEIUNEA PROCURORULUT, AVOCATULUT
Sl
JUDECiTORULUI PRIVIND ASIGURAREA EXAMINiRII EFICIENTE A CAUZELOR PENALE'MISIUT{EA NORVEGIANI DE
EXPERTT PENTRU PROMOVAREA SUPREMAT|E| LEGil itr UOI-OOVI NORLAM

Warsaw, Polonia
SCoAtA DE vARi INTERNA$ONALI PENTRU DREPTURILE OMULUT ,,DREPTUR|LE OMULUT gt MEDtctNA', ,
HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS'IUNIE 2O1O;

Chiginiu, Moldova
CURSUL DE INSTRUIRE,,IMPLIMENTAREA LEGI NR.45 PENTRU PREVENIREA Sl COMBATEREA VtOLElrtTEt iN
FAMILIE'INSTITUTUL NATIONAL DE JUSTIIIE, MISIUNEA OSCE iN MOLDoVA UNFPA, FoNDUL oNU PENTRU
POPULATIETSEPTEMBRTE 20{ 0

Chigindu, Moldova
CURSUL DE FORMARE DE FORMATORI ,,COiIBATEREA VIOLENTEI iI TnuIuC $ ASPECTELE JURIDICE ALE
FENoMENULUI iN REPUBL|CA MoLDovA" TNSflTUTUL NATToNAL DE JUsilTiE, MtstuNEA osCiir.r molbova,
FONDUL ONU PENTRU POPULA1|E, NOtEitBRtE 2010

SEMINAR DE FORMARE A FORMATORILOR,,PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITi1II, NEMIJLOCIRI| gt EGALtTigll


ARMELOR INSTITUTUL NATIONAL DE JUSTIEIE, ABA ROLI OF LAW INITITIVE, MISIUI{EA NoRvEGIANi DE E1PERTI
PENTRU PROMOVAREA SUPREMAI|EI LEGil MOLDOVI NORLAMit

Carolina de Nord, Statele Unite


DELEGAT gI ABSOLVENT iN CADRUL PROGRAMULUI ,,oPEN woRLD LEADERSHIP GENTER". UNIGUL PRoGRAM DE
SCHIMB CARE ESTE IMPLEMENTAT DE CiTRE RAMURA LEGISI.ATIViSUA/SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE 2014

Chiginau, Moldova
PROGRAM DE INSTRUIRE DREPTUL MASS-MEDIA/ IULIE-NOIEMBRIE 2020 - Ambasada Suediei, CRJM. CtJ

, COMPETENTE TINGVISTICE

Limbi(if matemi(e): ROMANA


Alti limba (A|te limbi):
COMPREHENSIUNE SCRIS
Comprehensiune oralaCitit

Niveluri: 41 9i 42 Utilizator de bazi Bl 9i 82 Utilizator independent Cl 9i C2 Utilizator experimentat

C COMPETENTE DIGITALE
MicrosoftOnce (W9rd, Excel, Power Point) |
Sociat Media I Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger slrype) | Googte ( Google Meet, Google Docs, Google Classroom, Google Drive, Google Site)

? PUBLICATII
Coautor Ghid-recomandare pentru neprofesionigti 9i profiesionigti in cadrul proiectutui ,,Litigare strategici
stop Tortura in Moldova",2013
-
in colaborare cu ABA ROLI iIOLDOVA Goautorindrumarului pentru avocag.i,,Aperarea victimelortorturii,
rclelor tratamente sau ale tratamentului degradant", Formator - Cuns de instruire pentru avocagi ,,Rolul
avocatului ^m apirarca victimelor torturii 9i relelor tratamente", aprilie 2013

Autorul Raportului alternativ la Raportul periodic al Republicii Moldova, cu privire la consolidarea protecg,iei
socialS a femeilor avocate, Gomitetul ONU privind Drcpturile Economice, Sociale 9i Gulturale, 2017

Coautorul Raportului alternativ la Raportul periodic al Republicii Moldova, cu privire la consolidarea protecg,iei
sociali a femeilor avocate, Comitetul ONU privind Eliminarea Discriminarii fate de femei, 2020

o PERMIS DE CONDUCERE
Pernris de conducere:B

'. DISEilqfII ONORIFICE tI PREMII


2010
Diploma,,Omul de gardi" -Ziarul de Gardi

20'to
Diplome pentru initiative in domeniul drepturilor omului,membru al echipei care a contestat impunitatea
pentru evenimentele din aprilie 2009-ONU

r COMPETENTE ORGANIZATORICE
Gapacitatea de a elabora 9i implementa un proiect

Gapacitatea de a raspunde pozitiv in situagii de crizi

Aptitudini de leadeship

Capacitatea de analizi 9i sintezi

Gapacitatea de a solugiona probleme; capacitatea de a lua decizii

+ HOBBY-URI $I TEME DE INTERES


Psihologie

Filosoee

lstorie

o COMPETENTE DE COMUNICARE $I INTERPERSONALE


Spiritde echipi

Gapacitatea de a crea relagii bazate pe incredere 9i empatie

Abilite$ de ascultare activd 9i consiliere


Cdtre : Comisia speciald

pentru selectarea candidalilor la funcfia de Avocat al Poporului

de la candidata Natalia Mologag

SCRISOARE DE MOTIVATIE

Depun aceastd Scrisoare de motivafie, in contextul participdrii in calitate de candidat la funclia de


Avocat al Poporului.

in viziunea mea, activitatea Avocatului Poporului urmeaz6, a fi evaluatd, reeqind din situalia Ei
impactul, pe care il prezintd asupra asigurdrii lespectilii drepturilor omului, precum ;i contribuJiei
acestuia asrlpra abolddrii problemelor fundamentale privind drepturile omului in Republica
Moldova.

Reeqind din faptul cd atribu{iiIe de bazd al Avocatului poporului constau in apdrarea drepturilor
omului, prevenirea incdlcdrilor, monitorizarcaqi raportarea modului de respectare a drepturilor gi
libertdlilor omului la nivel nafional, prin perfecJionarea legislaliei ce line de domeniul drepturilor
omului prin promovare aunor mecanisme viabile gi efective de apdrare, consider c[ este necesar
de consolidat structura organizafionald a Oficiului Avocatului poporului cu pcrsonal abilitat
qi instruit pentru a pune in aplicare efectivl toate procedeele gi mijloacele disponibile"

Avocatul Poporului trebuie sd defind capacitate gi potenlial pentru a asigura respectarea DO, de
cdtre autoritdlile publice gi in acelagi timp sd consolideze Societatea civild din domeniu gi s[
valorifice potenlialul uman care poate in mod considerabil sd contribuie la o asigurare reald qi
efectivd a tutruor drepturilor qi libertdgilor omului.

M[ numesc Natalia MoloEag sunt avocat de profesie gi consider cd activitatea lnea profesionald
de-a lungul anilor in calitate de apdrdtol al drepturilor omului, experierfa gi practica, contribufia
in parlicular gi in general in acest domeniu, imi permite sd suslin cd sunt aptd qi demnd de a deline
funclia de Avocat al Poporului.

Astt'el, la etapa selectdrii candidalilor, Vd rog sd linefi cont de reputalia pe care o am in societatea
moldoveneascd, de experienla pe care o delin qi de mdsura in care acestea au contribuit la crearea
irnaginei de avocat de rdnd gi pot contribui la realizarea acelor atributii care stau in sarcina
Avocatului Poporului.

Cariera in avocaturd a debutat in cadrul Biroul Pilot "Avocafii Publici", in care pe parcursul a 8
ani (2007-2015) impreund cu alli colegi am contribuit la fundamentarea sistemului de asistenld
juridicd garantatd de stat, asfel fiind implimentat proiectul FundaJiei Soros Moldova care
presupunea acordarea asistenlei juridice de urgenld gi calificatd persoanelor vulnerabile fbrd
venituri sau venituri modeste, precum Ei intervenirea in cazurrle care intr-un fel sau altul vizau
problemele sistemice, practicile vicioase instituite gi promovate de factorii de decizii a organelor
de drept.
Acest proiect, unic in Moldova a reugit sd schimbe imaginea avocatului din oficiu, prin prisma
calitdJii qi standardelor de calitate in asistenla juridicd acordata de cdtre stat. beneficiarilor
rulnerabili gi sdraci. Echipa din care frceam parte a elaborat qi implimentat standardele in
avocatura publicd de care se conduc actualii avocaji din sistemul asistenfei juridice garantate de
stat, au fost elaborate regulamente gi acte inteme de verificare a calitdlii asistenlei juridice,
dosarul
cauzelor, rapoarte de activitate, datoritd cdrora in Republica Moldova a fost posibil in sfargit de
evaluat atit munca avocalilor cdt qi calitatea acesteia.

in 2010 am activat in calitate de avocat clelegat in cadrul Institutului pentr-u Drepturile Omului din
Moldova in cadrul proiectului "Protecfia gi promovarea drepturilor persoanelor care trdiesc cu
HIV" (PTHIV). Proectul avea drept scop acordarea asistenlei juridice beneficiarilor (pTHIV gi
membrii familiei lor, utrlizatorii de droguri injectabile, persoanele aflate in programele de
substitulie cu metadond etc) prin acordarea consultaliilor juridice si preluarea spre litigare
strategicd a cazurilor pentru schimbarea legislaliei discriminatorii qi a practicilor negative. in
cadrul proiectului pe parcurs de un an am analizatimpreund cu alli colegi propus amendamente
;i
de modificare a legislafiei; am acordat consultalii juridice beneficiarilor pe tot teritoriul
larii; am
preluat spre litigare strategicd cazuri penale gi non penale ale beneficiarilor. Litigarea strategicd
inceputl atunci in cadrul proiectului, a contribuit la schimbarea atit a legislaliei cit gi practicii
discriminatorii.

in activitatea profesioanal[ am fost implicatd in protecfia qi apdrarea drepturilor persoanelor


vulnerabile qi marginalizate - in cazurile penale si non penale, cu implicarea minorilor aflali in
situalii de risc, victimilor infracliunilor de violenfd domesticd, sexuale, trafic de fiinle umane,
tratament inuman gi degradant, torturd, discriminare, malpraxis, la activul meu ca avocat sunt
cauzele de apdrare a victimilor evenimentelor din 7 aprilie 2009 (sulorile Radu, Sergiu Crefu);
ctsza impotriva ,judecdtorului din iad" Dorin Popovici; cauzaimpotriva PROTV ,,Profesoara de
la Ungheni" pentru incdlcarea vielii private.g.a..

De 15 ani sunt avocatl qi pe tot parcursul acestor ani m-am dedicat segmentului protejdrii gi
apdr'drii la nivel nafional gi intemafional a drepturilor omului, rcprezentdrii holistice, litigdrii
strategice a cazurilor, ridicdrii calitdlii actului de apdrare prin formare gi mentorat. Pe tot parcursul
activitdlii in calitate de avocat, formator, mentol am promovat standarcle de calitate in actul de
apdrare al Drepturilor Omului, precum gi am implementat aceste standarde in activitat ea zilnicd, a
actorilor implicafi (parajuriqti, asistenfi sociali, funclionarii autoritdlilor publice locale, autorit6ti
tutelare, avocali, ofi1eri de polifie, procurori,judecdtori) in apdrarea qi realizarea acestor standarde
de calitate.

In concluzie, comunic Comisiei, cd ag fi onoratd sd fiu selectatdpentru aceastd funclie de demnitate


public6, sunt deschisd pentru a oferi orice informalii suplimentare de care va fi nevoie.

Vd mulfumesc pentru timpul gi atenfia acordatd.

Cu considerafiune,

Natalia Mologag
Anexa nr. I

DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE PERSONALE

1. Numele, prenumele, patronimicul qi numdrul de identificare:


MOLO$AG Natalia Constantin, IDNP

2. Domiciliul qi numErul de telefon:

3. Funclia ocupatd (organiza[ia publicd in care activeazd, tipul ; i numdrul actulu i de numire/angaj areleliberare) :

Biroul Individual de Avocali ,,Natalia Mologag"

4. Tipul declaratiei:
Anuald tr Laangajarelnumire X La eliberare/incetarea mandatului tr
5, Numele, prenumele, patronimicul qi numdrul de identificare ale sofului/so{iei sau ale concubinuluilconcubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de na$tere qi numdrul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de nagtere gi numdrul de identificare ale persoanelor aflate la intre{inere: -

Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul Suma venitului


crt. numele/denumirea persoa nci presta t/obiectul
fiziceljuridice) generator de venit

l Venitul obtinut la locul de muncl de baztr


tl Subiectul declardrii Cabinetul Avocatului MDL
MOLO$AG Natalia Constantin ,,NATALTA MOLO$AG" Onorariu 129953,84

t2 Soful/sotia sau concubinul/concubina Salariu MDL


273044.28
t3 Cooiii minori
t4 Persoanele aflate la intretinere
2. Venitul obfinut din activiufi didactice, gtiin{ifice qi dc creafie
21 Subiectul declarlrii
22 Sotul/sotia sau concubinul/concubina
L' Copiii minori
1A Persoanele aflate la intretinere
3, Venitul obtinut din deouncri la institutiile financiare
JI Subiectul declararii
JZ Sohrl/sntia car r cnnnrrhinrrl/cnncr rhinq
33 Cooiii minori
34 Persoanele aflate la intretinere
4. Venihrl obtinut din activitatca de renrezentant al statului in societlti comerciale
4l SubiectuI declarf,rii
42 Sotul/sotia sau concubinul/concubina
43 Copiii minori
44 Persoanele aflate la intretinere
5. Yenitul obtinut din donatii si mosteniri
5l Subiectul declartrrii
52 Sotul/sotia sau concubinul/concubina
53 Copiii minori
Persoanele aflate la intre!inere

6. Venitul obtinut din instrtrinarca si/sau dctincrca valorilor mobiliare si/sau a cotelor-nIrti in caoitalul social al societltilor comerciale
6l Subiectul declarlrii
62 Sotul/sotia sau concubinul/concubina
ot Copiii minori
64 Persoanele afl ate la intretinere
7. Vcnitul obtinut din instrtrinarea bunurilor mobile sau imobile
7l Subiectul declarlrii
72 Sotul/sotia sau concubinul/concubina
t) Copiiiminori
1A Persoanele aflate la intretinere
uri de proprietate intelectuall etc,)
81 Subiecrul declardrii
82 Solul/sotia sau concubinul/concubina
83 CoD il mrnon
84 Persoanele aflate la intretinere

Numele Numlrul C Modul d Anu Supr Cota Actul Valoare Titularul Tip Informa(i
beneficiar cadastral/ a dobin- l afala care a bunului ul de identifi-
ului localitate t dire dobi part confirm bunului titul care a
efectiv a e ndir e d arul titularului
ii provenie ui altul decit
o nta beneficia-
o bunului rul efectiv
r
t
a
MOLOSAG 4 I 2010 0,0577 t,0 Contract de MDL MOLO$AG
Natalia ha vdnzare / 30029,00 Natalia
Constantin cumpArare, Constantin

MOLO$AG MOLO$AG

MOLO$AG 4 I 2009 0,0577 1,0 Contract de MDL MOLO$AG


ha vdnzare / 30029,00
cumparare,
MOLO$AG MOLO$AG
Natalia Natalia
Constantin Constantin
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declardrii, ql membrului de" fami Ii e s au a I con cub inului/ c o ncu b ine i ac es tui a.

)alegoria: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte catel prii de terenuri aflate in circuitul civil.

Wodul de dobLndire: (l) proprietate,. (2) posesie; ( 3) alte contrqcte translqtive de posesie Si defolosinyd.

Talourea bunului: (l) valoarea cadastrald sau (2),, qloqrea lerenului codorm
a o cum ent u lui c ar e c er t i/i cd pr ov en i en! a ac es tu i a,
loar in cazul in care terenul nu a.fost evaluat de or, ganele cadaslrale.

ritularul bunului: numele persoaneifizice sau juri, lice care posedd bunul.
ripul titularului: (l) persoanafizicd rezidentd; (2) pers o ana rtzicd ner ezidenti i; (3) persoana juridicd rezidentd; (4) persoana
l uridicd nerezidentd. Acest cdmp se completeazd do qr in cazul in care titularul zste altul decdt beneficiarul efectiv.
'

nformalii de identiJicare a titulsrului ultul decdt b eneliciarul efecliv: in cazul o ers o anei /izi c e r ezi dent e in Repub I i c a Mo I dov a
e indicd numdrul de identificare personaL in caz ul persoanei fizice nerezid< tnle se indicd
lara de reSedinld Si numdrul de
dentificare nalional (dacd numdrul de identificare nu este aplicabil, se indicd r, umdrul de identificare
,
fiscal).
n cazul persoanei juridice rezidente se indicd coda 'l de identificare. in cazul pl zrsoanei juridice nerezidente se indicd tarq sau
l arisdiclia tn care este inregistratd persoana juria 'icd Ei numdrul de tnregistr are in registrul comerlului din lara/jurisdiclia
espectivd.

|ubieclii declardrii care nu delin bunurile in propn etate vor indica urmdtoarelt t informafii: locqlitqtea (/drd numdr cadastral);
ategoria bunului; modul de dobdndire; anul dobdn dirii; suprafala Si titularul t ,unului.

Numele Adresa/ Catel Modul Anul Supr Cota- Actul care Valoa- Titula- rul Tip Informa
beneficiar numd- o-ria de dobd a- parte confir-mI rea bunu-lui ul {ii de
ului rul dobf,n ndirii fata proveni- bunu-lui titu identific
efectiv cadas- dire enfa lar are a
tral bunului ului titularul
ui altul
decfft
benefici
arul
efectiv

Numele beneJ'iciarului efectiv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia'

Categoria: (t) apartament; (2) casd de locuit; (3) vild; (4) spaliu comercial sau de produclie; (5) garai; (6) alte bunuri imobile,
inclusiv cel e nefinalizat e.

Mortul de dobdndire: (t) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitayie; (6) alte contracle trqnslative de posesie Si
de folosinld.

Valoarca bunului: ( I ) valoarea cadastrald sau (2) valoarea bunului conform documentului care cerlificd provenienla
acestuia,
doar dacd bunul nu afost evaluat de organele cadastrale

Titulsrul bunului: numele persoanei fizice sauiuridice care posedd bunul.


persoana
Tipul litularului: (t) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nerezidentd; (3) persoanaiuridicd rezidentd; (4)
bene/iciarul
iuiiaica nerezidentd. Acest cdmp se completeazd doar in cazul in care titularul este altul
decdt efectiv.

Moldova
Informayii de identificare e titularului altul dechl beneJiciarul efectiv: in cazul persoanei,fizice rezidente in Republica
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul persoanei.ftzice nerezidente se indicd lara de reSedinld ;i numdrul de

identificare nalional (dacd numdrul de identificare nu este ap t)'


i, prrtiine,i iuridice rezidente se indicd codul de ident e se indicd lara sau
"*ui tn care este inregistratd persoana iuridicd Si num
jurisdictria din fara/iurisdicfia
respectivd.

Subiectii declardrii cere nxt delin bunurile in proprietate vor indica urmdtoarele informalii; adresa
(fird numdr cadastral);
categotria bunului; modul de dobdndire; anul dobdndirii; suprafaya Si titularul bunului.

Numele Tipul/ Locul Anul Modul de Valoarea Titularul Informat


beneficia nrodelul inrcgistrd dobAndi dob6ndire bunului bunului ii de
riil rii conform identifica
rului
efectiv numiir de documentului rea
inmatricu ca re ii titularul
lare certificl ui altul
provenien{a decit
beneficia
rul
efectiv
Autotunsm,
SKODA
Rapid

"ecliv: numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuiq'


Morlul cle rlobfrnrtire: (I) proprietate;(2) posesie;(j) alte contracte translative de posesie Si defolosinld,

Titularul: numele persoaneifizice sauiuridice care posedd bunul'


persoana
Tipultitularului: (l) persoanafizicdrezidentd; (2) persoanafizicdnerezidentd; (3) persoanaiuridicdrezidenld; (4)
este altul decdt beneficiarul efectiv.
iuriaica nerezidentd, Acest cdip se completeazd doar in cazul in care titularul

Informalii irlenlilicare u titularului ultut decfrl beneficiarul efectiv: in cazul persoanei.fizice rezidente tn Republica Moldova
cle
se indicd numdrul au ii"iijrore personal. in cazul p"rtoor"i fizice nerezidente se indicd lara de re;edinld ;i
numdrul de
identificare nalional (dacd iumdrul de identificare nu este ap l)
in,tii prrtiinei luriai"e rezidente se indicd codul de ident e se indicd larQ sau
jurisdiclia tn care este inregistratd persoana juridicd Si num din yara/iurisdicyia
respeclivd.

Numele Valoare Titularul Tipul titularului Informafii de

beneficia rul a bunului identificare a


ui efectiv estimatd titularului altul dec6t
a beneficiarul efectiv
bunului

Numele beneJiciarului efecliv: numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia'
qcestuia'
Titulsrul bunului: numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
(4) persoana
Tipul titularului: (l) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nerezidentd; (3) persoanaiuridicd rezidentd;
efectiv'
iuridica nerezidentd. Acest cdmp se completeazd doar in cazul tn care titularul este altul decdt beneficiarul

Informalii titulsrului attul decat bene.ficiarul efectiv: in cazul persoanei.fizice rezidente in Republica Moldova
de identificare a
de resedinld ;i numdrul de
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul-prrroorri.lirice nerezidente se indicd lara
identificare nalional (dacd iumdrul de identiTcare nu este ap
l)
i, ,i"ri prr:'ri'anei iuridice rezidente se indicd codul de ident e se indicd lara sau

jurisdicyia in care este inregistratd persoana juridicd Si num din fara/iurisdiclia


respeclivd.

Descriere Valoare Titularul Tipul titularului Informa(ii de


Numele
sumard a bunului identificare a
beneficiarului
efectiv estimat titularului altul decff
6a beneficiarul efectiv
bunului

Numele beneJiciarului efectiv: numele subiectului declardrii, sau al concubinului/concubinei acestuia

Tilularul bunului: numele persoanei fizice sau iuridice care posedd bunul.
rezidentd: (4) persoana
Tipul titularului: (l) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nerezidentd; (3) persoanaiuridicd
titularul altul decdt beneficiarul efectiv'
juridicd nerezidentd. Acest c6m"p se completeazd doar in cqzul in care este

Moldova
Informalii de idenrilicare a titulurului ultul decdt beneficiarul efectiv: in cazul persoaneifizice rezidente in Republica
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul prrroorri Trice nerezidente se indicd lara de reSedinld Si numdrul de
numdrul de ide U'
in e se tndtca Iarq sau
rezidente se
egistratd perso din lara/jurisdiclia
respectivd.
Nr. Descrierea Modul de Data transmiterii Persoana Valoare Titularul bunulu
crt. bunului transmis transm itere cireia i-a fost a transmis
transmis bunului

Titularul buttului trunsmis: numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acesluia.

,,n,r'AtiO,b;unirii.'mObiiri a ciror valoare unitarS:rrdepXieqte,r,suma:a 10.salaiii'',niedii pe eiono


Nr. Numele Descriere Modul Data Valoarea Titularul Tipul Informa(ii d
crt. beneficiarului a bunului de dobdndiri estimati a bunului titularului identificare r

efectiv dobdndi i bunului titularului


re altul dec6t
beneficiarul
efectiv

Numele beneJiciarului efectiv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia'

Titulsrul bunului: numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuiq.

Tipul titularului: (l) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nerezidentd; (3) persoanaiuridicd rezidentd; (4) persoana
juridicd nerezidentd. Acest cdmp se completeazd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneficiarul efectiv'

Informalii de identilicarc a lilulsrului sltul decilt beneJiciarut efectiv: in cazul persoanei.fizice rezidente in Republica Moldova
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul persoanei fizice nerezidente se indicd lara de reSedinld Si numdrul de
identificare nalional (dacd numdrul de identificare nu este aplicabil se indicd numdrul de identificare fiscal).
in cazul persoanei ju,ridice rezidente se indicd codul de identificare. in cazul persoanei iuridice nerezidente se indicd larq sau
jurisdiclia tn care este inregistratd persoanct juridicd ;i numdrul de inregistrare in registrul comerlului din lara/iurisdicfia
respectivd.

Nr. Numele Denumirea Numlrul Categori: Suma Dob6n Titularul Tipul ln fo rm a{ii
crt, beneficiar institu{iei ca re contului si valuta ddl bunului titular de
ului efectiv administreazd bancar/ divider ului identificare
contul bancar, date despre de a

a fondului de fondul de titula rului


investi{ii investi{ii/al altul dec6t
etc./adresa te forme beneficiaru
echivalente I efectiv
de
economisir
e
MOLO$AG BC I MDL MOLO$AG
Natalia 25 10,98 Natalia
Constantin Constantin

2 MOLO$AG I 0 MOLO$AC
Natalia Natalia
Constantin Constantin

3 MOLO$AG Contract de 3, Suma MOLO$AG


Natalia asigurare de Contract de asigurata: Natalia
Constantin asigurare de MDL Constantin
viata 128530,00

4 MOLO$AG l, MDL MOLOSAG


Card 1752,38
sal arial

5 MOLOSAG I, MDL MOLO$AG


Thichete 65,6 l
l,
Cont curent
credit
Contract de
asigurare de
vlat4 nr

acestuia'
Numele beneficiarului efecriv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei

Categoria: (t) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menliondnd tipul acestuia); (2) depozil bancar
sau
j) de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu qcumulare.
form"e echivaiente; ( fond forme

Titularul bunului: nuntele persoaneifizice sauiuridice cqre posedd bunul.

Tipul rilularului: (l ) persoana fizicd rezidentd; (2) persoana/izicd nerezidentd; (3) persoana juridicd rezidentd;
(4) persoana
cqzul tn care titularul este altul decdt beneficiarul efectiv'
iuiiaica nerezidentd. Acest cdm"p se completeazd doar tn

Informalii litularului strul decdt beneficiarul efectiv: in cazul persoanei.fizice rezidente in Republica Moldova
de identiJicare a
numdrul de
se indicd numdrul de identfficare personal. in cazul'persoaneifizice nerezidente se indicd lara de resedinld si
identificare nalional (dacd iumdrut de identificare nu este ap A
persoanei iutridice rezidente se indicd codul de ident
e se indicd lara sau
i" ,;;
jurisdicyia in care este inregistratd persoana.iuridicd Si num din lara/iurisdiclia
resoectivd.

Numele Emitentul Numlrul Informalii


de de
beneficiarulu titl ulu i/socie tatea la
i efectiv care persoana este titluri/cot identificare
ac(ionar, fondator a-parte a titularului
sau altul dec6t
asociat/beneficia r beneficiarul
de imprumut
efectiv

acestuia'
Numele beneliciarului e.fectiv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei

Categoria: (l) hdrtii devaloare (titturi de stat, certfficate, obligaliuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5)
alte forme de investilii direcle.

Tilulurul bunului: numele persoanei fizice sau juridice cqre posedd bunul.

(4) persoana
Tipul titutarului: (t) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nereziclentd; (3) persoanajuridicd rezidentd;
juridicd nerezidentd. Acest c,iip se completeazd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneJiciarul efectiv'
Republica Moldova
Informa(ii de identfficare a litularului sltul decdt beneJiciarut efectiv: in cazul persoaneifizice rezidente in
de resedinld qi numdrul de
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul p"rroorni Ttice nerezidente se indicd lara
identificare nalional (dacd iumdru'l de identificare nu este ap
l)
i, ,*ut perso'anei jutridice rezidente se indicd codul de ident e se indicd tara sau

Si num
jurisdiclia tn cqre este inregistratd persoana juridicd din fara/iurisdiclia
respectivd"

Numele beneficiarului Titularul Tipul titularului Informa{ii de

efectiv bunului identificare a


titularului altul decdt
beneficiarul efectiv
Numele beneJiciarului efectiv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul.

Tipul titularutui: (l) persoanafizicd rezidentd; (2) persoanafizicd nerezidentd; (3) persoana.juridicd rezidentd; (4) persoana
juridicd nerezidentd. Acest cdmp se completeazd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneficiarul efectiv.

Informulii titularului altul ttecdt beneliciarul efectiv: in cazul persoaneifizice rezidente in Republica Moldova
de itlentiJicare a
se indicd numdrul de identfficare personal. in cazul persoanei /izice nerezidente se indicd lara de reSedinld Si numdrul de
identificare nalional (dacd numdrul de identificare nu este aplicabil, se indicd numdrul de identifi.care fiscal).
in cazul persoanei juridice rezidente se indicd codul de identificare. In cazul persoanei juridice nerezidente se indicd lara sau
jurisdiclia in care este inregistratd persoana juridicd Si numdrul de inregistrare in registrul comerlului din lara/iurisdicfia
resnectivd.

Numele Denumirea Sediul, Cota de Informa{ii de


beneficiarului agentului ad resa participa identificare a
efectiv economic juridicl re titularului
altul decAt
beneficia ru I
efectiv

Numele bene/iciarului efectiv: numele subiectului declardrii, al membrului defamilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau iuridice care posedd numerarul.

Tipultitutarului: (l) persoanafizicdrezidentd; (2) persoanafizicdnerezidentd; (3) persoanaiuridicdrezidentd; (4) persoana


juridicd nerezidentd. Acest cdmp se completeazd doar in cazul in care titularul este altul decdt beneJiciarul efectiv.

Informalii lilulsrului altut decilt beneJiciarul efecliv: in cazul persoaneifizice rezidente in Republica Moldova
de identiJicare u
se indicd numdrul de identificare personal. in cazul persoanei fizice nerezidente se indicd lara de reSedinld ;i numdrul de
identfficare nalional (dacd numdrul de identificare nu este aplicabil, se indicd numdrul de identifcare fiscal).
in cazul persoanei juridice reziclente se indicd codul de identfficare. in cazul persoanei iuridice nerezidente se indicd,lara sau
jurisdiclia in care este inregistratd persoana juridicd Si numdrul de inregistrare tn registrul comer{ului din fara/iurisdic{ia
respectivd.

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garan{ii emise in beneficiul unor t i credite
Anul Suma ini{ial5
contractir
ii

MOLOSAG

MOLO$AG Natalia
Constantin

'A. Calitatea de asociat,


adlrinistrare, de revizi
membru,al,unor oigan
Denumirea si adresa Calitatea de{inutd Documentul care certifich calitatea
Centrul de reabilitare a victimelor torturii Membru al consiliului director Proces verbal Nr 2 din 16 iulie 2010
"MEMORIA", Mun.Chisinau, Durlesti Picii

Societatea Comerciala LEXGRUP-SERVICE Proces verbal, data inregistrdrii 14 03.2007


S R.L., Chi5indu, str Russo Alecu nr.1/2, IDNO

Beneficiarul Institu(ial Data Durata. Valoarea totall a


contractului organiz lia incheierii contractului contractului
contractului
Subiectul declardrii

a sau concubinul/concubina subiectului declardrii

Persoanele iuridice in care declarantul sau sotuysotia ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi

Prezenta declarafie este un act public Ei rdspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau let al datelor

Data completlrii