Sunteți pe pagina 1din 8
5 305 42 a Ea Consiliului Superior al Procurorilor cu privive ta savioeSIZARE privire la sivirsirea infractiunilor de fiunilor de eXtre Procurorul General Alexandr Stoianoglo penal pentru denunt cu buns sting’ fals, o Cunose despre raspunderea Codul penal, pentru ce si semnez, Prevazuta de articolul 311 din eae, Lilian Carp, deputat in Parlamentul Republicii Moldova, denunt ‘rsirea de catre Procurorul General al Republicii Moldova a urmatoarelor actiuni ce pot constitui infractiuni. i} H L_Modificarea cadrului legal ce a facilitat implimentarea schemei de spalarea i banilor in proportii deosebit de mari. , | fn procesul analizei cadrului legal modificat in anii 2010 - 2014 pentru a facilita spalarile de bani prin Republica Moldova, a fost stabilit c& o sintagma inedité, formata din trei cuvinte, a deschis aceasta posibilitate. Sintagma ,avind efect suspensiv” a fost introdusa ca amendament la lectura a dova in Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea si combaterea spilérii banilor si for conturi banilor, s& finanfrii terorismului (in vigoare la acel moment). Aceasti sintagma a permis reprezentantilor companiilor nerezidente, a cat iciului prevenire si combaterea spa au fost blocate prin deciziile Serv: \ banii doar prin prezentarea la banca a recursulut deblocheze conturile si s& transfere t asupra deciziei de suspendare a operatiunilor financiare. (1 din Legea nr.190/2007 ou privite la in rezultatul modificarii art.14 aliniatul nr.190/2007 eu privie lor si finantarii terorismulut a obtinut, prevenirea si combaterea spalarii bani urmatorul confinut: Decizia Serviciului Prevenire si Combaterea Spalérii Banilor privind sce tranzactiei suspecte si incheierea judecdtorului de executérii a activitafii sau mului de sistare a executdrit instructie privind prelungirea sau respingerea terme) actiei suspecte cu recurs de cdtre persoana care se considera in modul stabilit de legislarie, avand efect suspensiv activitafii sau tr lezaté in dreprur La 06 aprilie 2011, sub nr.CSN-247, presedintele Comisici securitate nationals, aparare si ordine public Stoianoglo Alexandr semneazA Raportul la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea si combaterea spalatilor banilor si finanyarii terorismului nr.680 din 14.09.2011 (lectura a II-a), prin care a si fost introdusi sintagma ,avand efect suspensiv™ Totodata, semnatra domnului Stoianoglo Alexandr se regaseste si sub. fisa amendamentelor care au fost acceptate si votate in lectura a Il-a. Prin introducerea in norma legal a sintagmei ,avand efect suspensiv"a fost facilitata comiterea infractiunii de spalarea de bani, ceea ce denoté un abuz de serviciu sau 0 infractiune de corupere pasiva, deoarece nu exist nici o alté motivare a acestui fapt. Efectul suspensiv al recursului este reglementat de Codul de procedurd civilé cea ce denota c& nu exist’ un motiv plauzibil de a modifica Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea si combaterea spalarilor banilor si finantarii terorismului si a permite suspendarea blocari mijloacelor financiare, ca rezultat al SS depunerii contestatiei. In art, 435 aliniatul (1) din Codul de procedura civila este reglementat exhaustiv cand recursul suspenda executarea hotararii si anume: in cazul stramutarii de hotare, semnaturi, demolarii de constructii sau de orice bun imobil, dezafectarii incontestabile a mijloacelor banesti din contul bugetelor componente ale bugetului public national si din contul autoritatilor/institutiilor bugetare, precum si in alte cazuri prevazute de lege. Conform aliniatului (2) al aceluiasi articol, rezult& c&, la cererea recurentului, instanta investita cu judecarea recursului dispune suspendarea executarii hotarati atacate cu recurs dacd recurentul a depus cautiune. Din continutul documentelor si declaratiilor obtinute de Comisia de ancheta Landromat, in actiunile ex-presedintelui Comisiei securitate nationala, aparare si ordine publica, Alexandr Stoianoglo, ar rezulta banuiala rezonabila a can doua componente de infractiuni prevazute de Codul penal al Republicti Moldova: corupere pasiva, descrisa in articolul 324 si abuzul de serviciu, descrisa in articolul 327. Banuiala rezonabila privind savarsirea infractiunii poate fi confirmaté prin examinarea materialelor Comisiei de ancheté Landromat, audierea reprezentantilor iului Prevenire si Combaterea Spalérii Banilor Vasile Sarco si Eugen Sirbu, ci TRS torului Centrului National Anticoruptie Cristina Tama. ritoare la beneficiarul efectiv al agentilor economici ce detineau actiunt »Moldindconbank” S.A. Bince Lanpsgicom seehe 4 au discutat cu sefii oficiali ai i administratori, ul teal asupra .,Verlok Development Ine. si in biroul siu de la Kiev, unde Ludmila Mazina si Vitali Din spusele lor, administrarea si control it Business Limited, Veaceslav Platon opereara pri reazii cei mai apropiati_ adminis i Podvishevski. aad ea in acest moment, aceste persoane ~ Ludmila Mazina, Vladimir Chemiakov, Vitali Podvishevski ~ constituie coloana vertebrala a biroului Platon din Kt ie tesponsabile pentru desfisurarea tuturor afacerilor sale in eae ater Business Limited LLC gi Verlok Development Inc. LLC rite La data stabilitt — 5 ianuarie 2021 — admnistratorii fictivi au respectat toate instructiunile, au venit la un anumit notar, unde au semnat personal si au depus documentele solicitate de la Jet Business Limited si Verlok Development inc. Aceste actiuni au fost efectuate in deplind conformitate ou instructiunile lui Platon si ale reprezentantilor sti, Pe langa efectuarea acestor actiuni, acestia nu au primait alte instructiuni de la Veaceslay Platon, Tsvetana (T'vetana) Kurdova si alte persoane care ar solicita corectarea oricaror informatii despre aceste companii uerainene din confesiuni. De asemenea, acesti nu cunose despre existenta orictror revendicari, litigii sau alte procese, al céror obiect ar fi contestarea acestor actiuni pentru actualizarea informatiilor despre beneficiarul companiilor ucrainene Jet Business Limited si Verlok Development Inc. i ificarii i ii fost dezvaluit niciun semn c& eroii Astfel, in urma verificarii acestor informatii, nu a fost i directi ai acestui scandal — Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, sau Tyetana Curdova — nu sunt de acord cu modificarile aduse beneficiarului companiilor ucrainene si iau masuri pentru a se proteja. ined iti i t Mai mult, situatia, dimpotriva, arata in asa fel incat toate partile ae ae : complet satis cute de starea actuala a lucrurilor si sustin pe deplin oe Run eeeroralil General al Moldovei catre companiile Jet Business Lu Development Inc. Pina la pronuntarea de cae rejudecarii cauzei, aaa Faptul c& Platon Veaceslay in cadrul rey i Epauatasee COmplenil deyaeeany 2 i Pronuntat incheierea din 08 octombrie 2020. oe caste Inclusiv, Cu ae fedeet Europeans pentru Drepturile Omului a Fecunoscut cd persoana car crea unei proceduri onl este acuzati de o infractiune”, odata e zul Fischer versus Austia), i. condamnarea sa a ramas definitiva (cai Insaport cu cele menyionate printr-o hotarire judecttoreasca levérului. Prin urmare, ordonanta Procurorului de renunjare la invinuirea adusa tui Veacestav Platon a avut drept efect, in baza art.320 alin.(5) din Codul de procedura penala, Gnularea hotiririlor judecitoresti irevocabile privind condarnans acestuia, deoarece instanja de judecatd a fost obligata sa adopte fie © senting de achitare, fie de incetare a procesului penal. Deelar c& organizarea si dirijarea actiunilor procurorului de caz au fost sivirgite de catre Procurorul General Alexandr Stoianoglo si se demonstreaza prin umatoarele mijloace de probé 4, Discursul Procurorului General Alexandr Stoianoglo in cadrul briefing - ulul din 2020, care poate fi accesat. ~—ila_—sadresa iruia dosarul in privinta 18 mai http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8322/, potrivit cetajeanului Veaceslav Platon a fost falsificat in totalitate. Acuzarea a fost intemeiatd pe aprecieri intenfionat denaturate si interpretarea eronaté a faptelor, care rezultau din acuzafiile in privinfa lui Sor. Prin urmare, cetéteanul Platon a fost i i, tiv, ilegal isi ispayeste pedeapsa. absolut ilegal condamnat si, respectiy, ilegal isi ispdgeste pec : Were declaratii Stoianoglo Alexandr le-a facut fara a cunoaste materialele dosarului, care se afla in judecata si fard a cunoaste probatoriu si fara ca instanja judecata sé accepte cererea de revizuire, ; : Asai de presdé al Procuraturii Generale din 28 mi eee reas i consultal la adresa - hutp://procuratura.md/md/newstst/121 1/1/85 aan hoe vezulté. c& conducerea Procuraturii Generale a acceptat decizia pro Caz, Primul si ultimul, care poate fi vasud lawha E Aups-//deschide. mnd/ro/stiri/social/66929/VIDEO--Stotanoglo- Pencashaet Dee a lB CIADBACH EBS Plaion See o EOE Veacestav!-%6C3%68Emi-pare-bine!YE2%680900D han Atips:/ienews. mip ideo. uchastiem-stoianoglo-vi Kiruesta dl brove.md polite/un-nou-fimulet-veaceslav-platon-iive ica-ut- eer ngtes{otanoglo-cun-salase-banea-tancilvantaciang ne ee Vietoriabank-video--2529834, him! 4. Declaratiile publice ale cdrora renunjarea la invinuirea adusd lui Plato Siurmarite ta adresele ublicatsia/privet-viacheslav-dopros-platona-s- Procurorulit General Alexandr Stoianoglo, porivit n Veaceslav este legalet si care pot slo ce es mewsmaker.md/ro/decizia-instantei-este-unac Sotanoglo-despre-achitarea-lul-platon-inedosarul fread, htips://unimedia infolro/news/be1 402 1d6ben despre-decizia-instantei-de-judecatocoe | legala himt corecta-si-legala- i-bancare/, -d821/procurorul-general- @-achitat-pe-platon-este-una-corecta-si- Ocurorului General Curdova Tvetana in calitate de beneficiar efectiv a agentilor econ jomici ucraineni Get Business Limited, IDNO 36677765 si Verlok Development INC, IDNO 36589213, informatie ce poate i vizualivate pe Site-ul Ministerului Justitiei din Ucraina: https:/fusr-minjust,gov.ualeontent/frec, search. Prin actiunile intentionate ale Procurorului General, Alexandr Stoiangolo, au fost aduse prejudicii: ~ in proportii deosebit de mari bugetului de stat, c restituirea banilor incasati de la Veaceslay Platon in valoare de 869 224 839,76 lei. - in proportii deosebit de mari persoanei Juridice ,,Banea de Economii” §.A. in proces de lichidare, care isi va majora debitul cu 869 224 839,76 lei in rezultatul restituirii banilor incasati de la Veaceslav Platon, ‘are va suporta cheltueli privind Consider c& Procurorul General Alexandr Stoianolgo, prin actiunile sale intentionate, a savirsit infractiunea prevazuta de art.art.42 alin.(3), 328 alin,(3) lit-b) din Codul penal, caracterizata prin organizarea si dirijarea savirsirit de catre 9 persoand cu functie de demnitate publica a unor actiuni care depasese in mod vadit limitele drepturilor si atribuyiilor acordate prin lege, cauzind daune in proportii fe Von Bea in ieee Elena Ceruta a Tenuntat la invinuirea adusa : omiterea infractiunilor Prevazute de ar1190 ai, art-243 alin.(3) lit.) din Codul ae 8 alin.) Penal si pentru care a fost cond in senti Judecttoriei Chisinau, edie) Putueani, din 20.04.2017, “OMH MA prin senting i irevocabila prin Decizia Colegiului pei $i prin decizia Colegiului penal al le 2019, au fost respinse apelurile si, reg imei instante, enit definitiva g Apel din 18 decembrie 2018 Justitie din 14 noiembri Curfii Supreme de mentinerea Sentinfei pri PeCtiV, recusurile on Renunfarea la in Vinuirea ad usa lui Platon Veaceslay, este ilegala din urmatoarele » Cate avea statut de condamnat, considerente, Conform art.320 aliniatul (5) judecarii cauzei, ansamblul de invinuirea adusa inculpatului, Ja invinuire. din Codul de Procedura penal daca, in Procesul probe cercetate de instanja de Judecaté nu confirma Procurorul este obligat si renunte partial sau integral i r ra it se numeste Potrivit art.65 aliniatul (2) din Codul de procedura eee i invinuitul in privinta caruia cauza a fost trimisa in judecata, Anil) pancae) ge luiasi artico] prevede ca persoana in privinfa céreia aun pe : ae condamnat, daca sentinfa este, partial sau integral, se considerabile dre turilor 1 intereselor ocrotite pee ps si r tite de lege ale persoanclor fizice sh iCute ine tents Soianae semis 123 farari 2020 ein 10 din Functia de procuror in Procuratura mun.Chiginguy vn Po) NESUe ChoroagA fn peta din ordinul nr.104. i rdinul nr.104-p Cu privire la eliberarea din funcjie” Procurorul Ninatal Alexandr Stoianoglo a dispus achitarea depling a dreptuiley stlerale atey Horoaga, inclusiy, indemnizatia unica de concediere egala cu 50% din produsul inmultirii jariu bu i in funetia de preatimal salar lunar la 21 (douzice si un) ani compet tucrat Din declatajia de avere si interese a re Fese personale pentru anul 2020, depus’ la eliberarea a ae de precuror de catre Nicolae Chitoroagi, in capitolul 11 punetul 1, este até primirea in calitate de indemnizatii a sumei de 272395,22 lei, Indemnizatia in suma de 272395,22 lei a fost achitat& procurorului eliberat din finctie Nicolae Chitoroaga ilegal de Procurorul General Alexandr Stoianoglo, Prejudiciind bugetul Procuraturii Generale, deoarece primul a fost pus sub invinuire la 22 noiembrie 2019 in cauza penala nr.2019978221, in baza art.330? alin.(2) din Codul penal, pe faptul imbogitirii ilicite, fiind suspendat din functia de procuror. Faptul c& Procurorul General Alexandr Stoianoglo a incdleat vadit legea se dovedeste prin dizpozitia alin.(S) al articolului 62 din Legea cu privire le Procuraturé: ,Dacd, la data eliberarii din functie a procurorului, existi 0 procedura contraventionala in legdtura cu exercitarca atributitlor sale de serviciu sau 0 urmarire penalis impotriva acestuia, plata indemnizatiei prevazute mai sus se suspendé pind la solujionarea irevocabilé a cauzei. In cazul constatirii vinovéfiei procurorulul in aceste cauze, indemnizatia nu se acorda”. Procurorul General, Alexandr Stoianolgo, actionind cu intentie, a comis fapta infractionali reglementata de articolul 328 aliniatul (3) litera b) Cod penal - depéisirea atributiilor de serviciu de catre o persoand cu functie de demnitate public’, cauzind daune in proporfii deosebit de mari drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice. Banuiala rezonabila privind savirsirea infractiunii de c&tre Procurorul General poate fi confirmata prin: ; . ; ‘ - ordinul Procurorului General privind suspendarea din functie de procuror a lui Nicolae Chitoroaga. ‘ - ordinul Procurorului General Alexandr Stojanoglo nr. eliberarea din functie”, emis la 23 ianuarie 2020. - declaratia de avere $i interese personale pentru anul 2020, d functei de procuror de catre Nicolae Chitoroaga. - datele evidentei contabile din cadrul Procuratu 104-p Cu privire la epusa la eliberarea din Generale. ‘uarea auditului de eatre Curtea de Contrui a Republicti Moldova la capivolu, utilizarii banilor publici, Circumstanjele descrise in coraport cu cunoasterea despre rispunderea penal pentru denuntare falsd tn baza articolului 311 din Cod penal, conducindu-ma de prevederite articolului 262 aliniatul (5) din Codul de procedura penala, impune necesitatea de a SOLICITA: 1. Examinarea prezentei sesiziri cu privire la sivirsirea infractiunilor de cAtre procurorul general Alexandr Stoianoglo de catre Consiliul Superior al Procuroriler. 2, Desemnarea procurorului pentru examinarea, in ordinea art.274 din Codul de procedurd penala, a faptului propunerii sintagmei ,avind efect suspensiv” in calitate de amendament si modificarea art.14 alin.(1)? din Legea nr.190/2007 cu privire la combaterea spilirii banilor si finantarii terorismului care a permis prevenirea comiterea spalarii de bani tn proporjii deosebit de mari denumite generic Landromat. 3, Desemnarea procurorului pentru examinarea, in ordinea art.274 din Codul de procedura penalii, a faptului inregistrarii in calitate de beneficiar efectiv ai agemtilor economici Verlok Development Inc si Jet Business Limeted a sofiei procurorulut general Tvetana Curdova. 4, Desemnarea proturorului pentru examinarea, in ordinea art.274 din Codul de procedura penal, a actiunilor ilegale ale Procurorului General Alexandr Stoianoglo in procesul de renuntare la invinuire in privinya condamnatului Veacestav Platon. 5, Desemnarea procurorului pentru examinarea, in ordinea art.274 din Codul de a actiunilor ilegale ale Procurorului General Alexandr Stoianoglo | procedura penala, privind achitarea indemnizatiei unice procurorului Nicolae Chitoroaes. 30 septembrie 2021 qt (Og Lilian Carp, ova, Presedintele Comisiei Securitate Deputat in Parlamentul Republicii Mold : nationale, aparare si ordine publica, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.105, MD-2073 Telefon - 068133002