Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr. 11 Ta Regulamentul privind particularitiile de desemnare si inregistrare a candidagilor Ia functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Comisia Electoral Central DECLARATIE Subsemnatul(a), OC#K #41 iv » defindnd functia de ZC tus BA fe PECAAL. la a candidat la fanofia de deputat in Parlament la alogerile parlamentare din , /” pz @/@ _ 204 fn conformitate cu art.49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ei: 1. fn ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 20/9 - 31 decembrie 202 - am realizat urmatoarele venituri ‘Serviciul Nr. Cine a realizat venitul (numeledenumirea | prestatfobiectul | Suma venitului crt. persoanel generator de fizice/juridice) venit T. Venitul objinut la locul de munci de bazit = 1.1 _| Subicctul declararii C 1.2 | Soful/sofia sau ' i concubinul/concubina 1.3 _[ Copii minor 1.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 2. Venitul obtinut din activitati didactice, stiintifice gi de creatie 2.1_| Subiectul declararii 2.2 _| Soful/soria sau concubinul/coneubina 23 _| Copii minori sl / 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere 7 3. Venitul obtinut din depuneri la institutiile financiare 3.1 | Subiectul declararit ] 3.2 _| Soful/sofia sau ] concubinul/concubina 3.3_| Copii minori 7 3.4 _| Persoanele aflate a intretinere 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in sécietiti comerciale 4.1 | Subiectul declararii | 4.2 | Sotul/sotia sau — concubinul/concubina 43 _| Copiii minori 4.4 _| Persoanele aflate la intrejinere Veni ns 5.1 _| Subiectul decla 5.2 | Soful/sotia sau [ coneubinul/concubina I 5.3__| Copii minori = ~ } 5.4_| Persoanele aflate la intrefinere 6. Venitul obfinut din instriinarea gi/sau definerea valorilor mobiliare i/say’ a eotelor-parti in capitalul social al socictitilor comerciale \ 6.1_| Subiectul declararit _ 6.2 | Sotul/sofia sau = coneubinul/concubina 63 _| Copii minori 7 _ 6.4 _| Persoanele aflate la intretinere / iz 7. Venitul obtinut din instrdinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1 | Subiectul declaririt 7.2 | Sojul/sotia sau _— concubinul/coneubina 7.3_| Copii minori 7.4_| Persoanele aflate la intretinere 8. Venitul obtinut din alte surse legale (pensii, burse, indemniza(ii, premii, drepturi de proprictate itelectual etc.) _ 8.1 | Subiectul declararii ~~. B.2_| Soful/sofia sau a concubinul/concubina { Vi ~ 8.3__| Copii minori ars J ‘Modul de ‘Anul dobandire ** | dobindirii Categoria Supratata | Sorte | /bunutuisss | Titwlarul®® I Se indicd, inclusiv, Bunurile dejinute de membrul familiei, concubinului/eoncubinei subiectului declaririi, fara indicarea numeluifprenumelui acestuia * Categoril: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravitan; (4) extravilan; (5) alte categori de terenuriaflae in circltul civil $* Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosinté. e## Valoarea bunului: I) valoarea cadastrala, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, saw 2) valoarea terenului conform documentului care certifica provenienta acestuia. Seve Se indicd ~ mumele subiectului declardrii; Nu se indied - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii. Nott Subjectii declararii care nu defin bunurile in proprietate vor indica urmitoarele informatil: categoria bunului; modul de dobandire; anul dobdndivii: suprafata si titularul bunului. ‘B, Clidiri si constructit ‘Tipul actului Modul de | anu Cota- | care confirma | Valoarea | Titularu Categoria | dobAndie | gobindiri ae parte | provenienfa | bunului** | I**™* bunului Tit Se indici, inclusiv, bumurile definute de membrul familiei, concubinului/eoncubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (I) apartament; (2) casa de locuit; (3) vila; (4) spatiu comercial sau de producti; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) weufruct; (4) uz; (5) abitafie; (6) alte contracte translative de posesie si de folosinta. ‘s« Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrali, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienfa acestuia, wee Se indica ~ numele subiectului declardrii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declaravit. Nott. Subiecfii declaririi care mu detin bunurile in proprietate vor indica wrmétoarele informayil: categoria bumului; modul de dobindire;: anul dobéndirii; suprafata si titularul bunulu. IN TARA SUSAU IN STRAINATATE ‘Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace aV/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatriculdril de transport Modal de Valoarea bunului conform documentului care fi cert a ee Z — = = ¥ Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie:(3) alte contracte translative de posesie gi de folosinta ¥* Se indicd ~ numele subiectului declararii; Nu se indied - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declarari. ip modelul | fabricatie Titularul** | D. Bunurl transmise cu tidlu oneros sau gratuit, personal sau de cAtre membrii familie, concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, dacs valoarea fiecirui bun deptgeste suma a 10 salarii medi pe economie 1 | De T Nr, | Desetierea a nn Persoana | Valoaren | Titularal ert. pon tmosuitere | tranemiter| SHAE FSC | puguiut | Pune " transmis erit\| _/ transmis transmis * | indicd, inclusiv, bunurile definute de snembrak fomiNH7concubimului/Concubinel subjectul declaririi, fard indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Se indica - numele subiectului declardrii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declarir E, Alte bunuri mobile a ciror valoare unitard depagegte suma a 10 salarii medii pe economic Nr. | Deserierea ‘Modul de 5 474; | Waloarea estimata a | " * crt. bunului dobandire | Data dobandigit | F bunutut Bone r 4 + : 3 - ( Ti Se indica, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * So indicd - mumele subiectului declararii; Nu se indicé - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declaréi TV. ACTIVE FINANCTARE IN TARA ‘SUSAO IN STRAINATATE “A, Conturi baneare, plasamente in fonduri de investifii s/sau in alte forme echivalente de economisire si inyestire in tard si/sau in strAindtate i] Denumirea institutiei care | | Nr. | administreaz contul bancar, | Garegoyige | SUM St Dobandi/ ween ert | afondului de investiqii | | C*°8°ri# valuta dividend ee | | eteJadresa es Z : 1 of 2 elas ; 7 - - 3] | [If Se indicd, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declararii, fara indicarea numeluifprenumelui acestuia, * Categorii: (I) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menfiondnd tipul acestuia); 2) depozit bancar sau forme echivatente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare, "% Se indicd - numele subiectului declardrii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declaririi. B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in monedit national’ sau in valuta strait Emitentul titlului/societatea la care Numiarul de | crt, | _Persoana este actionar, fondator Categoria® Dobanda ilarul** | sau asociat/beneficiar de imprumut T LP a — L3 _ {| Xx _t iI Se indica, inclusiv, bunurile dejinute de mémbrul familiei, concubinului/eoncubinei subjectului declarairii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia * Categorii: (1) hartii de valoare (titluri de stat, certificate, obligasiuni); (2) cecuri; (3) cambit; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investi directe. ** Se indicd - numele subiectului declariirii; Nu indic concubinului/concubinei subiectului declaréri ‘OTE-PARTUACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUL AGENT ECONOMIC - numele membrului de familie, al remit) Setaigtem | tse | vacate | pote | mane economic \ si p bi : Tm a Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garaniii emise in beneficiul unor tert, imprumuturi si credite_ i 1 1 Creditor Anul | Scadent la Las | Valuta | Debitor contractirii _ | { [ I { : [ME INTERESE PERSONALE moe So “A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatil necomerciale sau societiiti comerciale ori de membru in cadrul unor organizatii necomerciale sau internationale Denumirea si adresa ; ; Documentul care certified organizatiei/societitit Galitaten definnté calitatea respectiva Bi Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, de consultant i civile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/saw din fonduri externe ori incheiate cu societiifi comerciale cu capital de stat 2 Nr. Beneficiarul Institutia/ Tipul ‘Data Durata Veer a crt. contractului organizatia | contractului ‘incheierii contractului 1 ut contractului | Subiectul declararit 1 | ¢ Sj - fat : [ ? ‘Soful/sofia sau concubinul/eoneubina Z x Ee I ? 2 if / i \ 2. Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii__ OG 700 202L. {ia se completeaza personal de candidat si va fi plasata pe pagina web oficial a Comisiei Blectorale Centrale (www.cee.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”.