Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV
in func1ia de secretar general
al Aparatului Preqedintelui Republicii Moldova

In temeiul art.6 alin. (3) din Legea cu privire la statutul persoanelor


cu funclii de demnitate publicd,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d:

Articol unic. - Doamna Cristina GHERASIMOV se numegte, de la data


de I I octombrie 202 l, in funclia de secretar general al Aparatului PreEedintelui
Republicii Moldova.

PRE$ EDINTEL CII MOLDOVA


f, cnYE ,D.
C'

:i
3

Chigindu, 8 octombrie 2021.


Nr. 184-IX.
flepeaoa

IIPE3I,IAEHT PECTIYEJILIKI4 MOJIAOBA

YKA3
o Ha3HarreHulr rocnoxu KpucrrzHrr fEPACI4MOB
reHepaJrbHbrM ceKpeTapeM
Annapara flpe:u.{eura Pecny6rllxr-r Mo.rAoea

Ha ocnosaHr.ru vacru (3) crarsu 6 3axoua o craryce Jrr,tu, r4cnonHrloulux


oTBeTCTBeHHbre rOCyAapCTBeHHbre AOJTXHOCTT4,

flperu.4enr Pecny6ruxu MolAoaa r o c ra H o B Ju er:

Eguuar crarbr. - HagHaqurr rocnoxy Kpncrnny


IEPACI4MOB
reHepirJrEHbrM cer(perapeM Annapara flperuleura Pecny6,ruxu Mouoea
c l1 oxrx6pr 2021 rorc.

EPU
cnYa 8'l
B.
4
IIPE3AAEHT PE MOnAOBA
tl o'

o o
{{ I, o

Klrurrzney, 8 oxrr6pr 2021 r.


Ns 184-IX.

S-ar putea să vă placă și