Sunteți pe pagina 1din 2

A P R O B,

Manager General,

Schlumberger Company

FIŞA P O S T U L U I Nr. 200

DENUMIREA POSTULUI: ANALIST FINANCIAR

COMPARTIMENTUL: Departamentul Buget, Financiar

CERINŢELE POSTULUI:
 absolvent al Academiei de Studii Economice sau similar, specializarea finanțe
 experiență de peste 3 ani în specialitate
 stăpânire bună a limbii engleze (cunoașterea unei alte limbi străine constituie un plus)
 experiență în aplicarea procedurilor și normelor financiare
 experiență în procesarea tranzacțiilor financiare
 abilități analitice
 utilizator experimentat al Excel și al pachetelor de software pentru finanțe și contabilitate
 atenție la detalii și acuratețe
 abilități de gestionare a timpului
 abilități de comunicare, atât orale, cât și scrise
 auto-motivat, orientat spre rezultate

RELAȚIILE DE MUNCĂ:
a) Relaţii ierarhice: subordonare faţă de conducătorul instituţiei și directorul economic, conform
organigramei aprobate
b) Relaţii funcţionale: cu toate departamentele;
c) Relaţii de cooperare: cu toate sectoarele de activitate din instituţie;
d) Relaţii de reprezentare: reprezintă compartimentul în relaţiile cu şefii superiori ierarhic.

ATRIBUŢII:
 inițierea tranzacțiilor financiare cu privire la creditele de angajament și creditele de plată;
 acordarea de asistență unităților operaționale în elaborarea, controlul calității dosarelor
financiare;
 asigurarea punerii în aplicare stricte a regulamentelor și a procedurilor financiare;
 acordarea de asistență în elaborarea bugetului;
 crearea dosarelor privind entitatea juridică și conturile bancare;
 acordarea de asistență în emiterea ordinelor de recuperare și transferurilor bugetare;
 efectuarea acțiunilor de monitorizare a execuției bugetare, furnizarea de rapoarte și reconcilieri;
 acordarea de asistență în probleme financiare;
 efectuarea oricăror alte sarcini atribuite de liderul de grup sau de șeful secției..
SARCINILE ȘI ÎNDATORIRILE ANGAJATULUI:
 Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei
părți de 100% din salariul de bază
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite în prezenta fișă
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în
gestiune.

ÎNTOCMIT DE:
Numele şi prenumele: ______________________________________________
Funcţia publică de conducere: ________________________________________
Semnătura: _______________________________________________________
Data întocmirii: ____________________________________________________

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE CĂTRE OCUPANTUL POSTULUI:


Numele şi prenumele: _______________________________________________
Semnătura: _______________________________________________________
Data: ____________________________________________________________

AVIZAT DE:
Numele şi prenumele: ________________________________________________
Funcţia publică de conducere: _________________________________________
Semnătura: _______________________________________________________
Data: ____________________________________________________________