Sunteți pe pagina 1din 5

Dosarul nr.

3a'1398120 l9 mai 2021

OPINIE SEPATTAT A

Reclarnantul - SC ,,Heineken RornAnial' SA, prin intennediul avocatei


Ariadna Suveica (Dodi), la clata de 23 aprilie 2019, s-a adresat in Judechtoria
Chiqindu (sediul Riqcani) cu cerere de chetnare in judecatd impotriva Agen{iei
de Stat pentru Proprietatea Intelectr-ral[ a Repr-rblicii Moldova ;i iM ,,Vitanta
Moldova Brelery" SA, prin care a solicitat:
-anularea hotdrArilor Comisiei de Contesta{ii a AGEPI din 18.04.2018
(privind nlarca R4DLER) gi din 17.07.?018 (privind mdrcile &ADLER
GRAPEFRUIT, RADLEA ZERO qi RADLER NATURAI-) ca fiind ilegale in
fondl
-anularea marcilor nr,31202 RAfrLER, irTregistrat6 la 28 iunie 2018
pentru produse qi servicii din clasele 32 gi 35 din Clasificarea Internationald a
Produselor qi $erviciilor CIPS; ru.31895 RADLER CRAPEFRLTIT, nr.31896
RADLER ZERO gi ru'.3 t897 MDLER NATURAL, intcgistrate la 14 ianuarie
2019 pelrtru produse dir-r clasa 3? CIPS.

Prin hotir$rea Judec6toriei Chiginiu, sediul Rigcani din 19 octomblie


20?0, s-a admis acliunea reclalttantuiui;,Sc ,$eitreken Romiinia" SA, s-au
anulat actele administrative individuale ci?f'avorabile - hotdrdrea Comisiei de
Contestalii a AGEPI clirr 18.04.2018 Si hotdrArca Comisiei ele Contestafii a
AGb.PI din 17.07.2018.
tn terneiul prevederilor art.224 alin.(?) Cocl adrninistrativ, s-a dispus
intoarcerea executdrii hotdrdrii Cornisiei clc Contcstalii a AGEPI din
18.04.2018 Ei hotdrArii Conrisiei de Contestatii a ACil-lPI clin 7l.07.2018, prin
anularea rn6.rcilor nr,31202 RADLER, inregistrarft la 28 ir.rnie 2018 pentru
procluse qi servicii din clasele 32;i 35 din Clasiflcaree InternalionalI a
Produselor gi Servicii:lor CIPS; nr.31895 RADLER GRAPEFRUIT; nr'.31896
RADLER ZERO gi ru.3 1897 RADIffi NATIIRAL, inregisffate la 14 ianuarie
2019 pentru produse din clasa 32 CIPS.

impotriva hoffirdrii instanfei de fond au dcclarat apcl Agcn{ia cic Stat


penrru proprietatea Intelectuald a R epuLblicij Moldova qi iM ,.Viranta Moldova
Brewery" SA.
prin decizia Colegiului civil qi de contencios administrativ al Ctrrlii de
Apel Chi;inhu din l9 mai 2021,s-au admis cererile cle apel declarate de Agentia
de Stat pentr.g Proprietatea lntelectuald a Republicii Moldova qi il\a ..Vitarrta
Moldova Brewery" SA, s-a casat hot6r0r'ca Judcc6torici Chigindu, sediul
Riqcani din 19 octotnbrie 2020 gi s-a enris o nou[ hotilrdre de respingere a
ac!iunii.

Confonn ail. 48 alin. (2) CFC, jurcleedtortrl care nu este de acord eu


hotdrirea majoritalii senrneazd hcltdrirea, clal este in cirept sh expuna in scris
opinie separat[, care se inmineazd pregeeli:rtelui gedinlei qi se anexeaz[ la dosar.
Opinia separatd nu se anunld qi nu se citegte in qedinfa de judecatd,
in privinga soluEiei adoptate de instanld, imi expt:in: prezenta opinie
separatd, considerAnd cd, cererile de apel unnau a fi respinse, cu menlinefea
liotdrdrii instanlei de fond, dirr umritoarele considerents.
_ Dupd cum rezult[ din actele cauzei,
la l2 noiembrie 2014 gi la l6 februarie
2016 Direcfia (Departarnentr.rl) Mdrci qi Desing Industrial al AGEPI a emis
avize provizorii de respingere a inregistrdrii nrdrcii RADLER. 9i, respectiv, a
mdrcilor RADLER GRAPEFRIIIT, RADLER ZERO qt RADLER NATURAL.
La 24 august 2015 reclamantul a depus la AGEPI, prin inten:uediul
manclatarilor autoriza[i din cadrul Agen{iei FS Patent S,R.L., observalii
inrpotriva cererilor cle inregistrare a mdreilor nr. depozit 036840 RADLER
GI{APEFRUIT, 036841 RADLER ZERO qi 036842 RADLER NATURAL.
La?4 februarie 2015 qi la 05 iunie 2017 au fost emise decizii definitive de
Iespingere a cererilor de inregislrare a nihrcii .RADI"ER, RADLER
GRAPEFRUIT, RIDLER ZERQ qi RzlDl,Eft NATURAL pe motiv c* este
constitnitfl exclusiv dintr-un cuvtntiirnbinare cle cuvinte - RADLER (bduturd
slab alcoolica(1 ,lYo')),un cocktail de bere Ei limonadd in taport cle 50/50 sau
60/40), lipsit de caracter distinctiv, care poate servi in come4 pentru a indica
speeia unor produse qi servicii solicitate (ar"t.7(1) b), c) din Legea nr.38/2008)
qi totodatd ar putea incluce in eroare consuntatorul iri privinla celorlalte produse
gi servicii (art.7 (l) din Legea nr'38/2008) (f'd.43-49),
La?4 febluarie 2015 Ei 05 iunie 2A17, aur fbst etnise decizii definitive de
respingere' care au l6sat in vigoare motivele expuse in avjzele provizorii'
Apelantul iM,,Efes Vitanta Moldova Brer,very" SA a depus la Cornisia de
Contestalii punctul sdu de vedere in legdhrrh cu decizia privind cererea de
iruegistrare a m6reii RADLER, mengion$nd cir decizia este corectA qi
corcspunde Legii.
, La 1 8 aprilie
2018 qi la 28 iunie ?01 8 Comisia cle Contestagii a AGEPI a
emis horflrdri cle acceptare a inr"egistrhr,ii in calitate de mare6 a denumirilor
RADLER qi, respecri v, LADLER GRAPEFRUIT, RADLER ZERA, RADLER
NATURAL.
Astfel, cererile de inregistrare au devenit mdrci, inrcgistratc sub nr.31202
RADLER, iu.3 I 895 RADLER G RAPEFRUIT, nr,3 1 896 .Rll)IElt ZERO si
NI".3 1 897 RAD LE R NATURAL,
Potrivit art, 5 din Legea privind proteclia mf,rcilor ru. 38-XVI din
29.02.2008, pot constitui ni[rci orice semrie: a) susceptibile cle reprezentare
grafic[ - cuvinte (inclusiv nunle de persoane). litere, cifre, dese,ne, culori,
combinalii de culori, elemente figurative, forme triclimer:sionale, in special
forma produ,sului sau a arnbalajului acestuia, holograrne, senrre de poziliorrare;
b) sonore, olfactive, tactile, precum gi orice combinalii de astfel de semne. cu
condilia ca aceste semne sd poata servi la deosebirea irrodr,rselor ;i/sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altorpcrsoane frzicc sau
juridice.
Confonn prevederilor afi. 7 aliri. (1) lit. b) Ei c) din Legea privind protec{ia
milrcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, se refuzf, inrregistrarea: b) mfirciior care
s?nt lipsite de caracter distinctiv; c) nrdr:cilor constituite exclusiv din sernne ori
din indicalii ce pot servi in comert penn u a desenrna specia, calitatea, cantitatea,
destinalia, valoarea, originea geclgraficd. tinrpul fabricirii produsului sau
prestdrii serviciulu,i, alte caracteristici ale acestona.
Din sensul prevederilerr art.7 alin.(i) lit.b) din Legea privind protec{ia
mdrcilor nr. 38-XVI clin 29'.02.2008, se stabile;te c6, ln aprecierea caracterului
distinctiv al mfircii se va tine eont de taptui daefi aeesta este distinctiv in raport
cu produsul sau sen'iciuti, pe care urnreaz[ si-l identiflce la monrentul
constituirii depozitului, ceea ce in spe,;d nu este irrdeplinit.
Dupd cum a fost stabilit din materialele adnrinistrate la dosar, cAt gi
explicaliile date de participanlii la proces, cuvintele rucller, zero ({Erd alcool).
natulal qi grapefruit sunt elemente verbale descriptive ee Ru pot fi inregistrare
in calitate de mated, deoarece deserlneazfi categoria unor bfiuturi, si anunre:
combinagie de bere si limonadd, sau de bere si sueuri de fructe, originard clin
Bavaria, Gernania, de la inceputul sec.XX, a chrci rctctd a constat la inccput
dintr-o combinalie de SAYo bere ;i 50% linronadd, raporlul dir,rtre bere gi
limonadd sau dintre bere si sucuri de fructc., variincl, ulterior, de la producdtor
Ia producdtor.
Astfel, cu cefiitudine s-a stabilit c[, cuvfintul radler este falosit in mod
uzual in industria berii qi a bduturilor nealcoolice, fiind o denumire generich
pentru o categorie largi de bduturi, produsii de urai r:iul1i producdtori.
La rAndul sdu, producdtorii utilizeazd in cadlul nidrcilor lor, pe lfinga
elementele de bazd, cu earacter distinctiv, gi elemente verbale aditionale, cu rol
descriptiv, de exemplu: STIEGL Rs.dler,.,CALANDA Racller,CAzuB Racller,
AMSTEL Rcdler, CROLSCHI Rutller, DIEKIRCH Rueller, WATERLOO
Rtuller qi CIUC Radler.
Urmeazd a se menliona gi faptul c6, pe piala Republicii Moldova se vdnd
b6uturi de tip rudler ale altor pr:oducdtoli, curn ar fi : PATILANER Radler qi
EOr{KOBOE Nafur Rudler gi altele.
Mai mult, dup[ cr"un a indic,at insuqi apelantlrl iM,,Efes Vitanta Moldova
Brewery" SA pe pagina sa web: ,,Creatorul Rattler-ului la nivel mondial este
un hangiu german pe nume Franz Xaver Kugler, acesta inventAnd bflutura intr-
o zi cdlduroas[ din luna iunie 1922, cdnd hanul i s-a umplut de foarte mulli
cicliqti insetafi, iar nu avea suficienti berc pcntru a le potoli setea, Pentru a face
tald situapiei, a amestecat in proporlie de 50/50 berea rf,mas[ cu limonad[ pe
care o avea in stoc, Apoi, in timp ce o oferea clienlilorinsetali, Franz Xaver
Kugler declara cu mAndrie cE aceastd bduturd a fost meata special pentru ei, o
bere cu aromh de ldmfiie ;i conlinut scflznt de alcool, iar clierr]ilor le-a pl6cut
gustul noii bbuturi. in onoarea cicligtilor care l-au inspirat, Herr Kugler a numit
noul anrestee Rsdler (eiclist, in gennanl)".
Ca urrllare) cuvintul ,,rildlst"' luat individual in sine, nu per.ruite
consumatorilor sd aprecieze produsul sau serviciul ca provenind de la un anumit
producdtor'/prestator de seruicii, I'espectiv, nu poate reprezenta o marcd atAt cu
denumire individualil, cdt qi cu denrunirea completatd - RADLER
GRAPEFRTIIT, RADt.ER ZERO qi RADLER NATURAL, Or, aeestea nu
indeplinese condifla ca aceite seJTIne si poata servi la deosebirea produselor
gilsau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane
fizice sau juridice.
A se mengiona cil, caracteristicile.qr6rcii trebuie sE permit[ consumatorilor
sd aprecieze produsul sau serviciu* ca ptovenirtd de la un anumit
produrc dtor/prestetor de servicii.
in spe15., s-a constatat cu cer:titudine faptul c6o marca inreg:isfratd este de
fapt un cuvdnt genefic folosit de diverEi producdtori, inclusiv de reclamanr qi de
pnr6t (iM ,,Efes Vitanta Moldova Brewery" SA), adicd un cuvAnt prin care
producltorii, informeaz6 publicr"rl dcspre calacteristicile produsului, ca fiind un
amestec de bere gi limonadi sau de bere gi suc de fructe, Cuvdntui radler
indicdnd confinutul produsului, tipul acestuia.
Mai mult, clupd cum rezult[ din r[spunsurl nr.28/0 6-18627 din 06.1 L2018
a Serviciului vamal al Repubicii Moldova, incadrarea tarjfard a bduturii de tip
,,R$dler" se efectueaz$ la capitolul 22 a Nomenclaturii Cor:nbinate, in baza
informafiei cu privire la compozi{ie, tdrie alcoolic6, volum, proces tehnologic
de fabricare, mod de preparare (1.d.1 15, vol. I),
faptul dat indicE cd gi legislatorul a reglenrentat cuvfintul ,,rildler" ca fiind
o denumire genericd pentru un anumit tip;de bduturd.
Av6nd irr vedere cele enunlale, consider cd, instanla de fond just a admis
cerinlele reclamantului, or, denumirea radler rcprczintft un tip de b[urturd qi nu
putea fi inregistrat ca marc5, din motiv ci nu serve$te la individualizarea ,si
deoscbirea produselor gilsau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele
altor Fersoane o=':.* sau juridice gi legea
1le inrerzie,e inregistrarea ei ca marc6"
ceea ce reprezintd motive absolute
de refuz.
Astfcl' consider c6, colegiul civil ruma
sd clispuura
respingerea apelurilor
declarate de Agenlia de stal pehrru p'opr"ietate"
rni"i..*al6 a Republicii
jy
Y:11:",:: chigin*u,
Juelee.r[toriei .,,y"*nT Mordoua e,.*i,y,,-;;, ;;';enlinerea
hotdr.drii -.,r
sedi u r R igeani dir]Jgqr,rrrri*
iozo.

r#: Inl/

Judee6torul
Cu4ii de Apel Chigindu
A. Minciuna

rlt