Sunteți pe pagina 1din 4
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN ARAD. ruensrewn roves Siva Corl Cope or, Telefon: 0257/2800, Foe 0287/2447 46, ‘wamitfradro.” elt nf ona Nr. 2431/01.10.2021 Citre Unitifile de invitimant preuniversitar din jude(ul Arad Jn atentia Doamnei/domnului director/ responsabilului cu formarea continua PRECIZARI REFERITOARE LA INSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE 1 SLIT iN ANUL $COLAR 2021-2022 Cadrul legislativ care reglementeazi organizarea si desfisurarea examenelor mai sus menfionate cuprinde: ~ _ Legea Educajiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; ~ O.M.E.C.TS nr. 5561/2011 privind Metodologia formarii continue a personalului din invajamAntul preuniversitar, cu modificarile gi completirile ulterioare. {in perioada 1- 31 octombrie 2021 se realizeaza depunerea dosarelor de inscriere pentru: ‘% Examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2023; * Examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2022-2024, Referitor la depunerea dosarelor de inscriere, vi rugim si aveti in vedere urmatoarele: 1. fin perioada 4 - 22 octombrie 2021 se vor intocmi dosarele de inscriere Ia nivelul fiecdrei unitiqi de invatimant. 2, Dosarele cadrelor didactice care indeplinesc condifiile legale de inscriere vor fi inaintate de citre conducerile unit Judetean Arad dupa cum urmeaz: © in perioada 25 - 29 octombrie 2021 (pentru candidatii care au sustinut {n_anul scolar 2020-2021 prima inspectie curenta) dup un grafic care va fi anunfat ulterior. © in petioada 10-12 noiembrie 2021 (pentru candidatii care NU_au suslinut in anul scolar 2020-2021 prima inspectie curenta) Candidatilor_cArora NU_li_s-au_putut efectua in_anul_scolar 2020-2021 inspectiile curente pe perioada stiri de alert, aceste inspectii vor fi efectuate dupa cum urmeaza: Inspectia curenti nr. 1 (ICI inscriere) ~ grad didactic II - sesiunea 2023 ( termen de realizare a inspectiilor - 09 noiembrie 2021). ~ grad didactic I - seria 2022-2024 (termen de realizare a inspectiilor - 09 noiembrie 2021). Conducerile unititilor de invitimént verificd existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inseriere si indeplinirea condifiilor de inscriere, isi asuma rispunderea exactitifii datelor inscrise in fisa tip de inscriere si au obligafia de a monitoriza pana la sfargitul anului scolar in care se susine inspectia special, indeplinirea de c&tre cadrele didactice inserise la grade didactice a conditiilor de vechime efectiva la catedri, precum si conditiilor privind calificativul la evaluarile anuale si la inspectiile scolare. PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC IL Pentru susfinerea gradului didactic Il, sesiunea 2023 se inscriu cadrele didactice care au obfinut definitivatul in anul 2019 sau mai devreme, li s-a efectuat inspectia curenta de inscriere, au obfinut in ultimii doi ani scolari calificativul " Bine”/"Foarte bine” la evaluarile anuale/inspectiile scolare si la 31 august 2023 vor avea o vechime minima efectiva la catedra de 4 ani de la objinerea definitivatului, Dosarul de inscriere va confine urmitoarele documente: a) Cerere de inscriere, conform modelului atasat; b) Fisa de inscriere completata, confirmatti de conducerea scolii, conform modelului transmis alituri de prezenta adresi (in doud exemplare); ©) Copii certificate conform cu originalul de citre conducerea unititii de invatimént, ale urmitoarelor documente: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casditorie, document privind schimbarea numelui-dupa caz; 4) Copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricoli/ supliment la diploma; ©) Copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invaifimant, semnata pentru conformitate cu originalul de cAtre conducerea unitatii de invafamant; 1) Adeverinta privind calificativele acordate la evaluatile anuale din ultimii 2 ani scolari (conform modelului anexat); 8) Dovada/adeveringa privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari(conform modelului anexat) ; h) Recomandare scrisi asupra activitajii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitijii de invazimant unde este incadrat; i) Copia raportului scris al inspectiei curente efectuata inainte de inscriere, certificati pentru conformitate cu originalul de citre conducerea scolii; j) Copia certificati conform cu originalul de pe autorizafia de functionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneazA in unititile de invayimant particular. Documentele se depun intr-un dosar plic. Coperta dosarului va fi conform Anexei 1, PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC 1 Pentru sustinerea gradului didactic I, seria 2022-2024, se inscriu cadrele didactice care au obfinut gradul Il in anul 2020 sau mai devreme, li s-a efectuat inspectia curenta de insctiere, au objinut in ultimii doi ani scolari calificativul "Foarte bine” la evaluarile anuale’inspectiile scolare si la 31 august 2024 vor avea o vechime minima efectiva la catedra de 4 ani de la obfinerea gradului didactic Il. Cadrele didactice care au objinut nota 10 la examenul de grad didactic I in 2021 se pot inscrie la examenul de grad didactic I, acti solicit& sili se efectueze inspectia curenta 1 pani la data de 22 octombrie 2021. Dosarul de inseriere va confine urmatoarele documente: a) Cerere de inscriere, conform modelului atasat; b) Fisa de inscriere completati, confirmat de conducerea scolii, conform modelului transmis alaturi de prezenta adres (in dou exemplare); ©) Copii certificate conform cu originalul de cétre conducerea unitatii de invatimint, ale urmatoarelor documente: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casdtorie, document privind schimbarea numelui-dupa caz; 4) Copii certificate conform eu or: ‘matricoli/ supliment la diploma; ©) Copia de pe certificatul de acordare a gradului II in invatgmdnt, semnata pentru conformitate cu originalul de cdtre conducerea unititii de invatamant; 1) Adeverinta privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari (conform modelului anexat); 8) Dovada/adeverinta privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari (conform modelului anexat); 1h) Recomandare scrisi asupra activitaqii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitafii de invayimant unde este incadrat; i) Copia raportului scris al inspectiei curente efectuati inainte de inscriere, certificati pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; J) Copia certifieati conform eu originalul de pe autorizajia de functionare Provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneazA in unitatile de invatamant particular. alul ale diplomelor de studii, insofite de foaia Documentele se depun intr-un dosar plic. Coperta dosarului va fi conform Anexei | Pentru gradul didactic 1, seria 2022-2024, colocviul de admitere va avea loc in perioada fanuarie-februarie 2022 in functie de planificarile fiecdrei universititi. Candidafii si conducerea scolilor vor avea in vedere urmitoarele: ‘> se foloseste DOSAR PLIC, fara ca documentele si fie puse in folii de plastic; > piescle din dosar si fie agezate in ordinea menfionata in prezentele precizairi; A pe fisa de inscriere sa fie completat numele unitatii de invatamant; 4 si fie verificate exactitatea si corectitudinea datelor candidatului inainte de aplicarea sigiliului; “ pagina a doua a fisei de inscriere se completeaz de citre secretarul scolii! (mu de catre candidat); ob pagina a doua a figei de inscriere are valoare de adeverinta de vechime si din aceasta trebuie si rezulte clar: > vechimea efectiva la catedra de la objinerea ultimului grad didactic pnd la 31 august 2023 pentru gradul II si 31 august 2024 pentru gradul I » la Observarii se vor mentiona perioadele care nu constituie vechime efectiva la catedra: concediu fark plati, concediu ingrijire copil, etc, ‘© dupa inscriere, pe toata perioada pana la sustinerea examenului de grad didactic BI august), atét candidatul cat si directorul unitajii scolare unde functioneazd candidatul au obligatia si comunice la ISI - inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane situafiile in care nu se acumuleazi vechimea efectiva la catedr& prevazuti de metodologie; + dosarele se predau eu adresi de inaintare in doud exemplare.

S-ar putea să vă placă și