Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


DOMENIUL/PROGRAMUL DE STUDIU: ACTIVITĂŢI MOTRICE
CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI

CONTRIBUȚII PRIVIND EDUCAREA CALITĂȚII


MOTRICE - VITEZA ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE
FIZICĂ ȘI SPORT LA ELEVII CLASELOR a VIII a

Coordonator Ştiințific:
Lector univ. dr. Bulzan Claudiu Octavian

Absolvent

Tulea Daniel
ARAD 2021
Ipotezele cercetării
 Cercetarea are la bază următoarele :

 1. Se are în vedere că la nivelul populaţiei şcolare viteza este


calitate motrică indispensabilă elevilor de gimnaziu , dar din
cauza unor motive subiective şi mai puţin din motive obiect
Dar aplicând o metodologie corectă şi în concordanţă cu
particularităţile morfo-funcţionale şi motrice ale subiecților î
cadrul lecţiilor de educaţie fizică, obţinem rezultalete dorite.

 2. Educarea formelor de manifestare a calității motrice-vitez


prin mijloace specifice caracteristicii pe vârste, nu pot să aib
decât aspecte pozitive asupra implinirii tinerei generații şi a
valorii indicilor calităţi motrice în general dacă încărcăturile
moderate, iar exersarea este extensivă.
Metode de cercetare utilizate
 Metoda studiului bibliografic;
 Metoda observaţiei;
 Metoda experimentului;
 Metoda testelor şi măsurătorilor;
 Metoda statistico-matematică;
 Metoda grafică.
Subiecții cercetării
 Eşantionul studiat a avut un efectiv de 44 subiecți (mixt), de la
Școala Gimnaziala Vladimirescu cu elevi din două clase a VII-a, cu
vârste cuprinse între 14 ani, format din elevi apți pentru orele de
educaţie fizică și sport.
 Efectivul de 44 elevi, a fost împărțit în două grupe:
 22 elevi (cl. a VIII-a B) ca grupă martor;
 22 elevi (cl. a VIII-a A) ca grupă experimentală.
Grupa martor s-a încadrat în activitatea de educaţie fizică prevăzută în
programa de învăţământ.
Grupa experimentală a lucrat după anumite seturi de exerciții (3
complexe).
Succesiunea cercetării

Asupra celor două eşantioane s-au aplicat aceleaşi


baterii de teste, măsurători şi probe de control,
după cum urmează:
 testarea iniţială: septembrie 2020;
 testarea intermediară: februarie 2021;
 testarea finală: mai 2021.
Probe de control utilizate în
cercetare

 Alergare de viteză pe distanța de 50


m;
 Săritura în lungime de pe loc;
 Detenta pe verticală ;
 Aruncarea mingii de oină de pe loc.
Conţinutul programului de pregătire
aplicat eşantionului experimental
 Complexul 1 de exerciţii şi metode:
 1. răsuciri, extensii şi rotări executate interval de
10-20 secunde în ritm susținut;
 2. metoda repetării, „din alergare " şi anume
parcurgerea în mare viteză a unei distanţe după
un elan dispus;
 3. starturi din diferite poziţii în picioare, din joc
de glezne, din lateral, culcat frontal, ghemuit cu
fată sau cu spatele spre direcţia de deplasare, din
deplasare sau de pe loc, la semnale auditive şi
vizuale pe distanţa de 10-20-30 metri;
 4. alergarea cu genunchii sus pe 20-30m;
 5. procedee tehnice (pase sub formă de
pătrat,semicerc, cerc, circulaţia mingii, pase în
doi şi trei cu schimb de locuri, dă și du-te).
 6. alergare cu pendularea gleznelor spre înapoi.
 Complexul 2 de exerciţii pentru dezvoltarea vitezei:

 1. Sărituri multiple cu bătăi pe unul sau ambele picioare;


 2. Exerciţii specifice de viteză:
 - alergare cu pas accelerat - 50m;
 -alergare cu intensitate progresivă pe diferite distanțe;
 - starturi și lansări din start;
 - alergare lansată 20-40m.
 3. Metoda eforturilor variate:
 - variații ale intensităţii, vitezei în efectuarea alergării
peanumite parcursuri.
 4. Jocuri de mișcare şi ştafete precum:
 "Buchetele", "Ocupa zona colorată", "înlocuiește-ți
schimbul", "Cursa piticilor".
 5. Exerciţii şi acţiuni care influențează capacitățiile
coordonative:
 - păşiri peste gărdulețe;
 - alergări în zig-zag pe teren plat;
 - prin urmărirea unei traseu stabilit.
Complexul 3 de exerciţii pentru dezvoltare a vitezei:

1. Exerciţii şi jocuri cu mingea:


- aruncări, loviri, evitări, aruncări şi prinderi efectuate rapid;
- exerciții specifice cu mingea de handbal;
- aruncarea-prinderea unei mingii lovite de perete;
- pasarea şi prinderea a 2-3 .
2. Sărituri peste gărdulețe , aplicate cu intensităţi diferite:
- pe un picior ;
-de pe/pe ambele picioare;
- de pe/pe ambele picioare din lateral;
3. Exerciţii, de forţa:
- împingeri, escaladări, deprinderi, paşi săltați, aruncări,
- sisteme specifice pentru forţa dinamică cât și statică etc., în condiţiile mare viteză a
exerciţiilor de forţa.
4. Fotbal, handbal, baschet, volei în condiţiile de viteză:
- reprize scurte;
- teren redus.
Indicatori statistici aplicaţi

Prelucrarea datelor s-a făcut cu ajutorul


metodelor statistice şi matematice, calculându-
se pentru fiecare probă în parte următorii
indicatori statistici:

 Media aritmetică (X)


 Abaterea standard (S)
 Coeficientul de variabilitate (CV)
 Progresul (P)
Graficul 1. Reprezentarea grafică a evoluţiei celor două
grupe după testarea inițială și finală la proba de alergare
de viteză pe 50 metri.

LEGENDA:
Clasa experiment: a VIII- A
Progres: 0,5
Clasa martor: a VIII- B
Progres: 0,2
Graficul 2. Reprezentarea grafică a evoluţiei celor două
grupe după testarea inițială și finală la proba de
detentă pe verticală.

LEGENDA:
Clasa experiment: a VIII- A
Progres: 2,93
Clasa martor: a VIII- B
Progres: 2,03
Graficul 3. Reprezentarea grafică a evoluţiei celor două
grupe după testarea inițială și finală la proba de aruncare
a mingii de oină fără elan.

A runc area ming ii de oină fără elan


27,5
27

26,5
 LEGENDA:
26
25,5
 Clasa experiment: a VIII- A
25  Progres: 2,39
24,5
24  Clasa martor: a VIII- B
Progres : 1,57
23,5

23

C L . a V III- A C L . a V III- B
Graficul 4. Reprezentarea grafică a evoluţiei celor două
grupe după testarea inițială și finală la proba de săritura
în lungine de pe loc.

LEGENDA:
Clasa experiment: a
VIII- A
Progres: 0,12
Clasa martor: a VIII- B
Progres: 0,05
Concluzii
Dupa prelucrarea rezultatelor și interpretarea lor, precum și din
datele obţinute în cadrul experimentului,rezultă o serie de aspecte
de care trebuie să ținem cont și care ne conduc la următoarele
concluzii:
1. utilizând exercițiile pentru dezvoltarea vitezei în condițiile
unei baze materiale bune, în urma prelucrarii datelor obținute,
s-au confirmat pe deplin ipotezele lucrării.
2. evoluția calității motrice viteza - prezintă o creștere
ascendentă la toate probele motrice și specifice .
3. extinderea folosirii lor la întreaga populație scolară din școala
noastră ar prezenta o contribuție pe linia modernizării
și optimizării educației fizice la acest nivel.
4. progresele realizate diferă la eșantionul experimental, clasa
care a lucrat exercițiile specifice pentru dezvoltarea vitezei
având indici superiori clasei martor care a lucrat conform
programei școlare.
Bibliografia
 1.ANDREI LIVIU,VASILE , (2010), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura Mirton
Timișoara;
 2.ARDELEAN, TIBERIU, (1991), Fundamentarea teoretică şi metodica generala a dezvoltării
calităţilor motrice in atletism, Revista Educaţie Fizica şi Sport nr. 1 - 7 , Bucureşti;
 3.ARDELEAN, TIBERIU, (1992), Particularităţile calităţilor motrice în atletism, Editura I.E.F.S.
Bucuresti;
 4.BADIU, TOMA, (1998), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Evrica, Brăila;
 5.CÂRSTEA, GHEORGHE, (1990), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura A.N.E.F.S.
Bucureşti;
 6.CÂRSTEA, GHEORGHE,(1990), Planificarea procesului de educaţie fizică şcolară, Editura I.E.F.S.
Bucuresti;
 7.DEMETER, ANDREI, (1991), Bazele fiziologice si biochimice ale calităţilor fizice, Editura Sport -
Turism, Bucuresti;
 8.DRAGNEA, ADRIAN, (1994), Teoria si metodica dezvoltării calităţilor motrice, Editura Compendiu,
A.N.E.F.S. Bucuresti;
 9.DRAGNEA, ADRIAN, (1994), Măsurarea si evaluarea în educaţie fizica si sport, Editura Sport -
Turism, Bucuresti;
 10. DRAGNEA, ADRIAN, (1995), Elemente de statistică aplicate în educaţie fizică şi sport.,
Editura I.E.F.S. ,Bucureşti.;
 11.GALEA,IOAN, (2014), Evaluarea motrică și somatofuncțională, Editura Universității ”Aurel
Vlaicu” Arad;
 12.GALEA, IOAN, (2009), Bazele atletismului, Editura Universității ”Aurel Vlaicu” Arad.;
 13.RAȚĂ, GLORIA, (2008), Didactica educației fizice și sportului, Ediția a-II-a, revăzută și adăugită,
Editura PIM,Iași;
 14.SÂRBU, PAVEL, FLORIN RADOSLAV, ROMEO, (2002), Ghid teoretic și metodic cu probleme
fundamentale privind predarea educației fizice și sportului în învățământul preuniversitar, Editura
”Vasile Goldiș” University Press Arad;

VĂ MULȚUMESC

PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și