Sunteți pe pagina 1din 9

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS

Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015


e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

PORTOFOLIU

MANAGEMENT UL
ORGANIZAŢIEI
ŞCOLARE

GRUPA: BT_8
CURSANT:
UNITATEA ȘCOLARĂ:
LOCAŢIE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF.MARIA” BOTOȘANI

aprilie 2020
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

STRUCTURA PORTOFOLIULUI
 
Nr. Disciplina Propuneri teme
crt.

1. Şcoala ca organizaţie. Treceți în revistă activitățile de conducere/ coordonare


Dezvoltarea pe care le desfășurați la nivelul şcolii şi evaluați
instituţională. Teoria ponderea celor 3 categorii de roluri – interpersonale,
generală a informaționale și decizionale în activitatea dvs.
managementului  
educaţional
2. Managementul Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui
comunicării în proiect al şcolii în comunitate.
organizaţiile şcolare  
3. Managementul calităţii Precizaţi argumentat care este rolul controlului
totale în educaţie managerial intern în îmbunătăţirea calităţii şi în
prevenirea fenomenului de corupţie în învăţământul
preuniversitar.
4. Politici educaţionale Elaboraţi un chestionar cu privire la priorităţile şcolii
Marketing educațional. dvs. în domeniul parteneriatului cu comunitatea locală
şi distribuiţi acest chestionar colegilor dvs. După
distribuirea, colectarea chestionarelor şi prelucrarea
informaţiilor obţinute, prezentaţi concluziile factorilor
de conducere din şcoală în vederea valorificării în
cadrul unei strategii privind dezvoltarea unui parteneriat
al şcolii cu comunicarea locală.
 
5. Managementul Realizarea și prezentarea unei Matrice Logice a unui
proiectelor în educaţie proiect în domeniul dezvoltării resurselor umane și
perfecționării.
Prezentarea principalelor aspecte care diferențiază
activitățile de proiecte.
6. Managementul juridic Prezentaţi regimul actelor de studii şi al documentelor
şi legislaţie şcolară şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr.
5565/07.10.2011
Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de
corupţiei în unitățile de învățământ şi semnalele lor
externe
7. Informatizare în Se poate afirma despre sistemul informatic al unei
managementul organizaţii că este parte componentă a sistemului
educaţional informaţional? Justificaţi!
Care sunt diferenţele majore dintre semnătura
electronică şi certificatul digital?
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

1.Treceți în revistă activitățile de conducere/ coordonare pe care le desfășurați la nivelul


şcolii şi evaluați ponderea celor 3 categorii de roluri – interpersonale, informaționale și
decizionale în activitatea dvs.

Activităţi de coordonare: Manager de proiect

a) ROLUL INTERPERSONAL
Este responsabil de motivarea şi activitatea subalternilor, de selectarea, aprecierea şi
remunerarea lor.
Are obligaţii juridice de legalizare a documentelor oficiale.

b) ROLUL INFORMAŢIONAL
Transmiterea informatiilor subdiviziunilor sau grupurilor de lucru.
Informarea subiecţilor din afara organizaţiei, declaraţii, rapoarte.

c) ROLUL DECIZIONAL
Caută, elaborează noi idei, noi proiecte, metode şi strategii.
Adoptarea deciziilor privitor la alocarea resurselor, elaborarea graficelor, schemelor şi
algoritmilor de activitate.
Participă la tratative, negocieri, încheierea contractelor, reprezentarea intereselor subdiviziunii
sale.
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

2. Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui proiect al şcolii în


comunitate.

Strategia de comunicare instituţională


Obiectivele 1. cunoaşterea organizaţiei (numele, sectorul de activitate, performantele
comunicării: acesteia);
2. recunoaşterea organizaţiei (respectiv, punerea în valoare a organizatiei)
Grupul Ansamblul publicului extern organizatiei, respectiv partenerii acesteia sau
"ţintă": cei care exercita o anumita influenta asupra realizarii obiectivelor
organizatiei. Spre exemplificare:
1.        "tintele" comunicarii financiare cuprind ansamblul indivizilor sau al
institutiilor susceptibile sa procure resursele financiare de care are nevoie
organizatia;
2.        "tintele" comunicarii de recrutare cuprind fie salariatii organizatiei de
origine sau cei ai altor organizatii, fie elevii, studentii etc. din scoli, licee,
universitati.
3.        "tintele" comunicarii de opinie (tip de comunicare institutionala care
vizeaza schimbarea opiniilor publicului despre o organizatie) constituie:
institutiile, asociatiile, marele public.
Mijloacele         publicitate în mass-media;
de         difuzarea unor plachete de prestigiu ale organizatiei;
comunicare:         relatiile cu presa (aparitiile în public, conferintele de presa,
comunicatul de presa etc.);
        mecenatul (ansamblul operatiilor care sustin material si financiar pe
care o organizatiei le ofera unei institutii, asociatii sau unei manifestari
de tip cultural, umanitar sau stiintific):
        participarea la manifestari profesionale (saloane, târguri si expozitii).
Continutul si -         formularea directa a mesajului si prezentarea faptelor (care servesc
forma drept dovada a afirmarii lor);
mesajelor: -         formularea mesajului în maniera creativa (ca o promisiune);
-        dezvoltarea unui univers simbolic pornind de la continutul mesajului.

3. Precizaţi argumentat care este rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea


calităţii şi în prevenirea fenomenului de corupţie în învăţământul preuniversitar.
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

Nr. Obiective Obiective Responsabi


Plan de măsuri
Crt generale specifice l
Prevenirea 1. Implementarea și dezvoltarea sistemelor de
corupției la control intern/managerial pentru sprijinirea
nivelul activităţilor de prevenire a corupţiei;
unității 2. Elaborarea și implementarea Metodologiei Director
1.Remedierea privind managementul riscurilor de corupţie prin Director
vulnerabilităților adoptarea la nivelul unității a unor măsuri de control adjunct
specifice şi/sau prevenire, în vederea menţinerii la un nivel Responsabil
sectorului acceptabil a probabilității de apariţie a riscurilor Comisie
educațional prin 3. Aprobarea si implementarea codului
implementarea etic/deontologic pentru personalul din educatie care  Anticoruptie
sistematică a lucrează în proiecte cu finanțare externa.  
măsurilor 4. Monitorizarea  și controlul desfășurarii Invatatori
preventive concursurilor și examenelor naționale organizate în Diriginti
cadrul unității școlare; Profesori
5. Asigurarea transparenței în procesele de înscriere,
admitere și transfer și absolvire a elevilor în sistemul
de învățământ;
1. Asigurarea respectării prevederilor privind
1. accesul la informații de interes public și a celor
privind transparența procesului decizional la nivelul
unitatii de invatamant, prin implementarea aplicaţiei
informatice de monitorizare a riscurilor de corupţie
2. Creșterea
dezvoltată de către MEN în vederea implementării
transparenței
Metodologiei privind managementul riscurilor de Director
instituționale
corupţie în cadrul structurilor Ministerului Educației  
prin sporirea
Naționale; Director
gradului de
2. Creșterea gradului de accesibilizare a adjunct
disponibilitate a
informațiilor de la nivelul unității de ȋnvățămȃnt în  
datelor publice
vederea informării corecte și eficiente a actorilor Responsabil
deschise puse la
implicați în actul educațional; Comisie
dispoziție de
3. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme Anticoruptie
către unitatea
anticorupție la nivelul unității de învățământ, care să
școlară
ia în calcul potențialele riscuri și vulnerabilități la
corupție;
6. Crearea unei structuri minime pentru siturile web
ale unităților de învățământ și asigurarea actualizării
permanente a acestora.
3.Consolidarea 1. Desfășurarea de acțiuni de promovare a Director
integrității prevederilor Codului de etică pentru învățământul Director
personalului din preuniversitar și ale Codului de referință al eticii și adjunct
educație prin deontologiei universitare destinate personalului vizat Responsabil
promovarea din cadrul unității de ȋnvățămȃnt; Comisie
standardelor 2. Includerea în planul managerial al instituției a Anticoruptie
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

etice obligativității diseminării prevederilor Codului de


profesionale și Etică în cadrul consiliilor profesorale, prin
prin stimularea organizarea unor sesiuni de prezentare și dezbatere,
comportamentul inclusiv pe marginea unor spețe reale;
 
ui etic, a 3. Consolidarea unor sisteme interne de management
CEAC
profesionalismul și asigurare a calității la nivelul unității școlare care
ui și a să asigure transparența și responsabilitatea
rezultatelor instituțională cu privire la aspectele legate de etica
obținute profesională și de performanțele profesionale.
4. Creșterea
eficienței
mecanismelor de
1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea
prevenire a
fondurilor publice la nivelul unității prin elaborarea
corupției în
și implementarea unor proceduri specifice; Director
materia
2. Asigurarea implicării tuturor factorilor Director
achizițiilor
cointeresați în procesul de elaborare a planului de adjunct
publice și a
achiziții al unității de învățământ; Responsabil
utilizării
3. Asigurarea transparenței resurselor bugetare și Comisie
fondurilor
extrabugetare prin publicarea anuală a  informațiilor Anticoruptie
publice în
la avizierul școlii/pe situl web al unității de
general, la
învățământ.
nivelul
sectorului
educațional
Creșterea 2.1 Creșterea 1. Formarea de cadre didactice și personal din Director
gradului de gradului de administrație cu roluri în domeniul educației, Director
educație educație privind anticorupția și managementul educațional; adjunct
anticorupție anticorupție a 2.Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter Responsabil
personalului cu informativ privind riscurile și consecințele faptelor Comisie
roluri în educație de corupție sau a incidentelor de integritate. Anticoruptie
1. Introducerea tematicii anticorupție (cu caracter
teoretic și practic, adaptată vârstei elevilor), în
cadrul programelor școlare și a activităților
extracurriculare;
Director
2. 2.2 Creșterea 2. Stimularea organizării periodice și sistematice, la
Director
gradului de nivelul unității școlare a unor programe
adjunct
educație extracurriculare şi extraşcolare destinate creșterii
Responsabil
anticorupție la nivelului educației anticorupție a tinerei generații,
Comisie
nivelul prin parteneriate cu instituții cu competențe în
Anticoruptie
beneficiarilor domeniul prevenirii și combaterii corupției;
Invatatori
educației 3. Monitorizarea video a concursurilor și
Diriginti
examenelor naționale organizate în unitatea școlară;
4. Derularea de programe și campanii de informare
și responsabilizare a elevil cu privire la riscurile și
consecințele negative ale corupției.
2.3 Creșterea 1. Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice Director
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

gradului de
informare cu
privire la
anticorupție, cu participarea factorilor cointeresați
impactul
de la nivelul sectorului educațional; Director
fenomenului de
2. Desfășurarea de campanii  locale pentru adjunct
corupție și a
promovarea unui comportament de recunoaștere și Responsabil
gradului de
respingere a corupției, inclusiv prin dezvoltarea de Comisie
implicare a
parteneriate școală – comunitate – familie; Anticoruptie
factorilor
3. Inițierea și derularea de proiecte comune în acest Invatatori
cointeresați în
domeniu cu organizații neguvernamentale Diriginti
demersurile de
specializate în domeniul anticorupție;
prevenire și
combatere a
corupției

Consolidarea integritatii personalului din sectorul educational prin promovarea standardelor


etice profesionale si prin stimularea comportamentului etic a profesionalismului si a
rezultatelor obtinute;
Orice conducător al unei instituții îndeplinește funcția de model, deci are o obligație de
asistență față de angajații săi. Conduita, dar și atenția acestuia joacă un rol important în
prevenirea prealabilă a corupției;
Să stabilească standardele manageriale și să conducă prin exemple, sprijinindu-i pe cei care au
un comportament integru. Să nu ezite să pună în aplicare procedurile cu privire la
comportamentul incorect, când se impune.
Șefii trebuie să se informeze permanent și să fie atenți la tot ce se întâmplă în structura pe
care o conduc (dați atenție “bursei zvonurilor”, semnalelor venite atât din interior, cât și din
exterior, de la comunitate);

4. Elaboraţi un chestionar cu privire la priorităţile şcolii dvs. în domeniul


parteneriatului cu comunitatea locală şi distribuiţi acest chestionar colegilor dvs. După
distribuirea, colectarea chestionarelor şi prelucrarea informaţiilor obţinute, prezentaţi
concluziile factorilor de conducere din şcoală în vederea valorificării în cadrul unei
strategii privind dezvoltarea unui parteneriat al şcolii cu comunicarea locală.

CHESTIONAR

1.Cum apreciaţi legătura dintre şcoală şi comunitate?


2.Aceste legături sunt potrivite unor scopuri precise?
3.Există vreo participare a unor reprezentanţi ai comunităţii la activitatea din proiect ?
4.Există un sprijin direct sau indirect din partea acestor relaţii ?
5.S-a schimbat legătura şcolii cu comunitatea locală datorită proiectului? Cum?
6.Aţi reuşit să intraţi în legătură cu toţi partenerii din comunitate?

Concluzii:
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

Pentru a se constitui ca un factor cheie in cadrul parteneriatului educaţional la nivelul


comunităţii, relatia dintre şcoală şi autorităţile locale trebuie să se sprijine pe reciprocitatea
intereselor şi pe sprijinul mutual.
Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre
şcoala şi agentii economici poate avea un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării
personale a elevilor şi a insertiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi. Pornind de la
beneficiile pe care parteneriatul cu agenţii economici poate să le aducă scolii şi elevilor săi,
este necesar ca managerii unităţilor de învăţământ să aplice anumite strategii care să valorifice
prevederile legislative, să stabilească prioritaţile şcolii , să atragă şi să sensibilizeze agenţii
economici, să organizeze acţiuni preliminare de pregatire a parteneriatului.

6. Prezentaţi regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile


de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5565/07.10.2011
Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de corupţiei în unitățile de
învățământ şi semnalele lor externe.

Scopul documentelor manageriale este de a asigura un flux informațional corect, eficient, atât
pe orizontală, cât și pe verticala structurii organizatorice, în vederea realizării obiectivelor
strategice și operaționale stabilite.
Acest fapt presupune că, într-o organizație, nu se poate realiza o funcționare eficientă
conjuncturală, ci este necesar să se realizeze documente manageriale care să asigure
funcționarea, în termeni de performanță, a instituției.

La unitățile de învățământ, atât din segmentul preuniversitar, ca și din cel universitar, acestea
sunt creatoare de documente care trebuie sortate, inventariate și arhivate în spații special
amenajate, activitate care presupune angajarea de personal specializat sau specializarea
personalului desemnat pentru această activitate.
La nivelul unității de învățământ se deosebesc două tipuri de documente manageriale care
asigură un management eficient al unității școlare:
 rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;
 raportul anual asupra activității desfășurate;
 rapoarte ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ
preuniversitar;
 raportul de autoevaluare internă a calității;
În cazul în care se constată disfuncționalități sau neconcordanțe între calitatea activității
și conținutul rapoartelor, conducerea unității de învățământ va lua măsurile necesare
pentru remedierea acestora.
Potrivit normelor internaționale, documentul este definit ca “un material pe care este
înregistrată o informație” sau “o informație înregistrată pe un segment”.Prin urmare,
elementele unui document constau în: informații, înregistrarea lor, suportul.

7. Se poate afirma despre sistemul informatic al unei organizaţii că este parte


componentă a sistemului informaţional? Justificaţi!
Care sunt diferenţele majore dintre semnătura electronică şi certificatul digital?
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

Un sistem informaţional se poate defini ca fiind ansamblul de elemente implicate în procesul


de colectare, de transmisie, prelucrare de informaţie, informaţiei revenindu-i rolul central din
sistem.
În cadrul sistemului informaţional se regăsesc : informaţia vehiculată, documentele purtătoare
de informaţii, personalul, mijloace de comunicare, sistemele de prelucrare (de regulă,
automată) a informaţiei, etc. Printre posibilele activităţi desfăşurate în cadrul acestui sistem,
pot fi enumerate : achiziţia de informaţii din sistemul de bază, completarea documentelor şi
transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor, etc.

Semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, ce sunt ataşate sau logic asociate
cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare (cf. legislaţiei
româneşti – Legea 455/2001)

Certificatul digital:
- este echivalentul unui act de identitate in mediul online.
- este un fişier ataşat unui document sau mesaj de poştă electronică prin care:
- se garantează autenticitatea acestuia (faptul că provine de la cel care se declară autorul
său);
- se asigură criptarea securizată (cu chei publice);
- se furnizează o semnătură electronică verificabilă.
- este unic, identifică o singură persoană – titularul – şi permite crearea semnăturii
electronice.

Certificatul digital calificat permite crearea semnăturii electronice cu valoare legală


(semnatura electronică extinsă), în timp ce semnătura electronică creată pe baza certificatului
digital simplu nu are acoperire legală.

S-ar putea să vă placă și