Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE

JUD. PRAHOVA

STR. GĂRII NR. 459

e-mail: traian_savulescu@yahoo.ro

Tel. 0244/292177

PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANA AL SCOLII GIMNAZIALE


“TRAIAN SAVULESCU”, COMUNA IZVOARELE

Planul de Dezvoltare Institutionala al scolii este realizat pe 4 ani , 2014 –


2018, si cuprinde priorităţile, obiectivele, ţintele, resursele necesare şi termenele
până la care trebuie îndeplinite aceste obiective, precum şi rezultatele aşteptate (în
funcţie de itemi de evaluare).

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală :


1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse
egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi
valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la
educaţie;
2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII,
conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine
pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare, competenţele
personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora;
3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele
şcolare naţionale şi internaţionale;
4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene,
desfăşurate la nivelul instituţiei noastre.
Aspecte relevante pentru dimensiunea europeană în educaţie ale Scolii
Gimnaziale ”Traian Săvulescu” Izvoarele sunt :

Scoala Gimnazială ”Traian Săvulescu” Izvoarele are ca obiectiv fundamental


educarea, instruirea, formarea multiculturală şi transmiterea valorilor şi modelelor
europene întregii comunității educaționale (profesori, elevi, părinți). Dorim să
satisfacem nevoia fiecăruia de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia,
deschis spre schimbare şi spre înţelegerea. Şcoala dispune de un colectiv de cadre
didactice şi elevi cu deschidere pentru colaborare cu colective din alte ţări, pentru
participare la proiecte de reformă educaţională.

Baza materială a școlii permite legături permanente cu partenerii noştri din


şcoli aparţinând Comunităţii Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi
aplicarea strategiilor de învăţare europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate
europene rreprezinta o nouă viziune a şcolii. Schimburile de experienţă,cursurile
de mobilitate vor avea o influenţă pozitivă în dezvoltarea competenţelor
lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi exprimare culturală. Astfel, se
conturează pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un profil ,,de formare
european”, pentru a învăţa să înveţe pe parcursul întregii vieţii. Sunt oferite
instrumente ale muncii în echipă, o pregătire adecvată dezvoltării competenţelor de
comunicare şi colaborare, iniţiativă şi autonomie, a unor competenţe sociale.

Școala Gimnazială ”Traian Săvulescu”, Comuna Izvoarele dorește să fie


promotorul diversităţii culturale şi al schimbului liber de valori la scară locală,
naţională şi internaţională, prin achiziţia de informaţii privind culturile ţărilor
europene dar şi prin promovarea imaginii României peste hotare.

1. Care sunt nevoile organizației în termeni de dezvoltare a calității și


internaționalizare ?
Tintele strategice ale Scolii Gimnaziale “Traian Savulescu”, Comuna Izvoarele
pentru perioada 2014 -2 108 sunt:

 Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în


vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi
dezvoltarea competenţelor acestora
 Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică
necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare
 Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
 Ţinta 4 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte
şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Pentru anul scolar 2017-2018 conducerea scolii si-a propus realizarea


urmatoarelor obiective pentru fiecare tinta strategica in parte.

 Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în


vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi
dezvoltarea competenţelor acestora

O1 Formare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii


(Perfectionarea cadrelor didactice prin participare la cursuri acreditate de formare
in domeniul TIC si Imbunatatirea cabinetelor informatice cu calculatoare si softuri
educationale)

O2 Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice,a


cercurilor pedagogice( sustinerea de lectii demonstrative)

 Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică


necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare

O1. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă


juvenilă(Incheierea de parteneriate cu Politia Locala si cu compartimentul
dedelincventa juvenila din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie)

 Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate

O1 Asigurarea de dotări specifice procesului didactic(Solicitare catre Consiliul


Local de a ne pune la dispozitie o sala cu destinatia Sala de Sport la Scoala
Gimnaziala Homoraciu, Modernizarea infrastructurii unitatilor scolare din PJ
inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ
(dotarea cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale);
 Ţinta 4 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte
şi parteneriate locale, naţionale şi europene

O1.Participarea cadrelor diactice şi a elevilor la proiecte de parteneriat strategic


sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor,cu aplicabilitate în activităţile
curricular(Formarea grupului de lucru in vederea realizarii unui proiect prin
programul Erasmus + privind mobilitatea personalului didactic si scrierea
proiectului Erasmus +, actiunea K1)

O2.Cresterea populatiei scolare prin promovarea imaginii şcolii(Realizarea


unor pliante cu oferta scolii, Realizarea unor activitati extrascolare cu
implicarea parintilor, Redactarea revistei scolii)

In cadrul Scolii Gimnaziale “Traian Savulescu”, Comuna Izvoarele


functioneaza comisia de gestionare a activitatilor, proiectelor si programelor
europene.

2. Care este strategia instituțională privind activitățile de cooperare și de


mobilitate europeană? În ce mod contribuie aceste activități la acoperirea
nevoilor identificate?

Prioritățile strategice ale Comisiei de coordonare a proiectelor europene sunt


următoarele:

 Realizarea tintelor strategice ce vizeaza dezvoltarea dimensiunii europene a


scolii, cuprinse in documentele manageriale ale scolii;
 Eficientizarea activitatii comisiei
 Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor pentru implicarea in
proiecte internationale
 Diseminarea proiectelor si activitatilor desfasurate, in scopul cresterii
interesului privind implicarea in acest gen de activitati, proiecte, programe
 Valorizarea proiectelor si activitatilor desfasurate, in scopul cresterii efectului
multiplicator si a valorii adaugate la nivel institutional.
Tinta numarul patru din PDI ”Dezvoltarea dimensiunii europene a scolii
prin derularea de proiecte si parteneriate locale, nationale si internationale” a
fost propusa deoarece in analiza SWOT s-au identificat urmatoarele puncte
slabe: numarul in crestere al copiilor proveniti din medii dezavantajate si
interesul din ce in ce mai slab al acestora pentru activitatile desfasurate in
scoala.

Pentru ca Scoala Gimnaziala “Traian Savulescu”, Comuna Izvoarele sa intre


intr-un proces de internationalizare si-a propus implementarea de proiecte
Erasmus+ de mobilitate side parteneriat stratiegic. Prin aceste proiecte se
urmareste:

 nevoia de formare a personalului didactic prin abordari didactice inovative,


folosite pe plan european;
 nevoia unei strategii de gestionare a abandonului scolar, care poate fi
descoperita in exemplele de buna practica la nivel european;
 nevoia de strategii educationale centrate pe elev, pe specificul socio-
economic si cultural al elevilor, in vederea cresterii calitatii actului didactic;
 nevoia de educatie nonformala ca metoda de a evidentia potentialul elevilor
cu risc de abandon scolar;
 nevoia de metode de lucru care sa transforme scoala intr-un mediu prietenos,
pastrandu-i in acelasi timp, caracterul educativ.
 Prin aceste proiecte se urmareste ca scoala noastra sa aplice metode
recunoscute la nivel european si testate cu succes in scolile europene pe
urmatoarele teme:
 parasirea timpurie a scolii:
 bullying-ul in randul elevilor;
 managementul scolii in gestionarea procesului de abandon scolar;
 tipuri de activitati scolare si extrascolare in care sa fie implicati elevii din
medii dezavantajate.

Fiind o scoala din mediul rural, astfel de proiecte ofera oportunitatea de a


beneficia de experienta didactica a celorlalti participanti din mediul european.

In plus, profesorii implicati in astfel de proiecte vor dezvolta abilitati de


comunicare in limba engleza si competente in domeniul Tehnologiei
Informationale Computerizate utilizand platforme de e-learning , retelele de
socializare, blogguri, etc. Experientele, atitudinile, informatiile si cunostintele
acumulate de participantii la activitatile proiectelor vor fi integrate intr-o
strategie care sa atraga elevii catre activitatile scolare si sa previna parasirea
timpurie a scolii prin activitati de consiliere, practice, proceduri clare pentru
parinti, elevi si profesori.

S-ar putea să vă placă și