Sunteți pe pagina 1din 10

Activitate – resursă pentru ciclul de învățământ preșcolar

INTERVALUL DE VÂRSTĂ: 61 – 72/84 luni

GRUPA: mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum planificăm/organizăm o activitate?”

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „O profesie şi o minte isteaţă/ Ne sunt de ajutor în viaţă”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „În lumea invenţiilor”

TEMA ACTIVITĂŢII: „Micii inventatori”

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun

Întâlnirea de dimineaţă: Activitate de grup – „Invenţii vechi şi noi” (joc)

Joc liber: Studierea unor materiale tipă rite sau online care cuprind informaţii despre evoluţia
invenţiilor şi a civilizaţiei umane de-a lungul timpului, convorbiri libere în grupuri mici

Tranziţii: „La centre noi poposim/ Despre invenţii să ne reamintim”; „Noi provocări ne aşteaptă/
Haideţi să pornim îndată!”

Moment de mişcare/tranziţie: „Din nou la drum noi pornim/Spre casă noi călătorim” (variante de
mers şi alergare)

 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:

Construcţii – „Construim mijloace de transport”

Bibliotecă – „Invenţii de-a lungul timpului” (convorbire după imagini)

Ştiinţă – „Ce ştim despre invenţii?”(Explozia stelară)

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

Domeniul Ştiinţă – „Provocarea lui Tino Inventino” (joc didactic)

Domeniul Estetic şi Creativ – „Mica mea invenţie” (desen din imaginaţie)

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată de o zi

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂŢII INTEGRATE

A.1.3. Utilizează mâ inile şi degetele pentru realizarea de activită ţi variate


A.2.2. Se orientează în spaţiu pe baza simţurilor
B.1.2. Îşi însuşeşte şi respectă reguli, înţelege efectele acestora în planul relaţiilor sociale, în
contexte familiare
B.1.3. Iniţiază /participă la interacţiuni pozitive cu copii de vâ rstă apropiată
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă
C.3.1. Demonstrează creativitate prin activită ţi artistico-plastice
D.1.2. Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorifică rii ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor
D.2.1. Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei şi acţiuni
E.1.3. Construieşte noi experienţe, pornind de la experienţe trecute
E.2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, mă surare a obiectelor
E.2.5. Rezolvă situaţii-problemă pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A.1.3. Utilizează mâ inile şi degetele pentru O.1. Preşcolarul va fi capabil să asocieze invenţiile
realizarea de activită ţi variate vechi cu cele noi, în funcţie de utilitatea acestora,
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu folosind jetoane cu imagini reprezentative
consecvenţă
A.1.3. Utilizează mâ inile şi degetele pentru O.2. Preşcolarul va fi capabil să sintetizeze
realizarea de activită ţi variate cunoştinţe despre invenţii şi specificul lor,
E.2.5. Rezolvă situaţii-problemă pornind de pornind de la cunoştinţele dobâ ndite şi avâ nd
la sortarea şi reprezentarea unor date suport intuitiv
A.2.2. Se orientează în spaţiu pe baza O.3. Preşcolarul va fi capabil să manipuleze
simţurilor diverse jucă rii/obiecte pentru realizarea
B.1.3. Iniţiază /participă la interacţiuni sarcinilor date
pozitive cu copii de vâ rstă apropiată
A.1.3.Utilizează mâinile şi degetele pentru O.4. Preşcolarul va fi capabil să raporteze numă rul
realizarea de activită ţi variate la cantitate şi invers, folosind materialul specific
C.2.1.Realizează sarcinile de lucru cu activită ţilor matematice
consecvenţă O.5. Preşcolarul va fi capabil să stabilească poziţia
D.1.2. Demonstrează înţelegerea unui mesaj cifrelor în şirul numeric, prin utilizarea
oral ca urmare a valorifică rii ideilor, numeralului ordinal şi stabilirea vecinilor cifrelor
emoţiilor, semnificaţiilor
E.2.4. Efectuează operaţii de seriere,
grupare, clasificare, mă surare a obiectelor
E.2.5. Rezolvă situaţii-problemă pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
A.1.3. Utilizează mâ inile şi degetele pentru O.6. Preşcolarul va fi capabil să execute exerciţii
realizarea de activită ţi variate pregă titoare a musculaturii mici a mâ inii
C.3.1. Demonstrează creativitate prin O.7. Preşcolarul va fi capabil să deseneze o
activită ţi artistico-plastice invenţie din imaginaţie, cu sau fă ră sprijin din
E.1.3. Construieşte noi experienţe, pornind partea educatoarei
de la experienţe trecute
D.2.1. Demonstrează capacitatea de
comunicare clară a unor idei şi acţiuni
Sarcina de joc: recunoaşterea cifrelor, raportarea cantită ţii la numă r şi a numă rului la cantitate,
recunoaşterea vecinilor cifrelor, exersarea numeralului ordinal

Regulile jocului: Preşcolarii vor rezolva sarcinile propuse, motivâ nd ră spunsurile date.
Elemente de joc: Mâ nuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, surpriza, aplauzele

Mijloace de învăţământ: imagini cu invenţii noi şi vechi, computer, enciclopedii, că rţi, seturi de
piese pentru construit, tabla magnetică , jetoane magnetice ce reprezintă invenţii din mediul
înconjură tor (maşini de spă lat haine, sateliţi, calculatoare, telefoane, ceasuri, că rţi, roboţi umani),
cifre magnetice, clepsidre, cartoane colorate, creioane colorate

Metode şi procedee didactice: conversaţia, povestirea, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,


Explozia stelară , jocul, munca în echipă

Forme de organizare a activităţii: frontală , de grup, individuală

Durata: o zi (tura I)

Evaluare:

- Calitatea ră spunsurilor oferite de copii pe tot parcursul activită ţii


- Utilizarea corectă a limbajului ştiinţific şi matematic
- Originalitate în realizarea prin desen a invenţiilor
- Capacitatea copiilor de evaluare şi autoevaluare pe parcursul activită ţii
- Capacitatea copiilor de colaborare la activită ţile ce presupun munca în echiă pă
- Gradul de autonomie al copiilor pe parcursul întregii activită ţi, adoptarea
comportamentelor dezirabile şi indezirabile în toate momentele zilei
- Corectitudinea execută rii jocurilor de mişcare şi a exerciţiilor specifice musculaturii mici a
mâinii

Bibliografie:

1. *** Curriculum pentru educaţia timpurie (a copiilor de la naştere pînă la vârsta de 6 ani),
M.E.N., Bucureşti, 2019
2. ***Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura Reprograph, Craiova, 2019
3. Tă taru, l.; Glava, A.; Chiş, O.,Piramida cunoaşterii, editura Diamant, Piteşti, 2014
4. Cioflica, S.; Berbeceanu, G., Suport metodic pentru planificarea calendaristică, Editura Tehno
– Art, Petroşani, 2015
5. Cioflica, S.; Dosa, D., Jocuri matematice, Editura Tehno – Art, Petroşani, 2018
6. Cioflica, S.; Berbeceanu, G., Ziua bună începe la”Întâlnirea de dimineaţă”,
Editura Tehno – Art, Petroşani, 2016
7. Dosa, D., Invenţii de-a lungul timpului, Editura Tehno – Art, Petroşani, 2017
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Domeniul Ştiinţă – „Provocarea lui Tino Inventino” (joc didactic)


Domeniul Estetic şi Creativ – „Mica mea invenţie” (desen din imaginaţie)

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE

Construcţii – „Construim mijloace de transport”


Bibliotecă – „Invenţii de-a lungul timpului” (convorbire după imagini)
Ştiinţă – „Ce ştim despre invenţii?”(Explozia stelară)

„Ghiceşte la ce m-am gândit?” (joc)

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


Rutine: Primirea copiilor, micul dejun
Întâlnirea de dimineaţă: Activitate de grup – „Invenţii vechi şi noi” (joc)
Joc liber: Studierea unor materiale tipă rite sau online care cuprind informaţii despre evoluţia
invenţiilor şi a civilizaţiei umane de-a lungul timpului, convorbiri libere în grupuri mici

Tranziţii: „La centre noi poposim/ Despre invenţii să ne reamintim”;


„Noi provocări ne aşteaptă/ Haideţi să pornim îndată!”
Moment de mişcare/tranziţie: „Din nou la drum noi pornim/Spre casă noi călătorim” (variante
de mers şi alergare)
Scenariul activităţii integrate „Micii inventatori”

Încă de la începutul zilei copiilor li se prezintă o hartă (anexa 1) care ilustrează


activitățile propuse , traseul pe care îl vor parcurge pentru realizarea acestora și
recompensa pe care o vor câștiga, dacă toți își vor rezolva sarcinile.

Astfel, copiii vor afla că vor începe ziua la ”Parcul de distracții” cu ”Un joc interesant
în clasă”, urmat de o călătorie la centru de ”Invenții” , după care vor face o oprire la
”Magazinul de secrete” și o altă oprire la ”Fabrica de comunicare”.

Ziua se va încheia cu o mega – surpriză!

Pe parcursul traseului fiecare copil are posibilitatea să acumuleze câte 4 monede:

-1 la Întâlnirea de dimineaţă: Activitate de grup – „Invenţii vechi şi noi” (joc)

-1 la JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE

-1 la ADE- Domeniul Ştiinţă – „Provocarea lui Tino Inventino” (joc didactic)

-1 la Domeniul Estetic şi Creativ – „Mica mea invenţie” (desen din imaginaţie)

Acestea vor fi puse la comun în ”Borcanul câștigurilor” și astfel acesta se va umple,


copiii câștigând prin strădania colectivă o vizită la ”Planetariul mobil” la finalul
săptămânii.

În cazul în care unii copii nu vor respecta regulile de igienă ( la masă, la baie),
programul de somn sau regulile grupei, din ”Borcanul câștigurilor” se va lua câte o
monedă , cu posibilitatea de a fi recâștigată prin respectarea acestora.

În vizită la ”Planetariu” se va merge când borcanului nu-i va lipsi nici o monedă!

( ...cadrul didactic va gestiona eficient această situație)


Captarea atenţiei

O.1. Preşcolarul va fi capabil să asocieze invenţiile vechi cu cele noi, în funcţie de utilitatea
acestora, folosind jetoane cu imagini reprezentative

Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă, etapă în care se realizează salutul, prezenţa


şi se completează calendarul naturii. Se propune desfă şurarea activităţii de grup cu tema
„Invenţii vechi – invenţii noi”. În cadrul acesteia, copiii formează perechi între invenţia veche şi cea
nouă , cu ajutorul unor jetoane. O parte dintre copii au jetoane cu invenţii vechi, iar ceilalţi invenţii
noi. Copiii denumesc obiectele de pe jetoane, fac o scurtă descriere a acestora şi gă sesc perechea.

După desfă şurarea acestei activită ţi, se prezintă copiilor un mesaj audio de la un inventator,
Tino Inventino, care le propune o călă torie într-un centru de invenţii, unde vor avea ocazia să
devină ei înşişi nişte inventatori. Pentru a le veni în ajutor le sugerează o mică pregă tire la centre,
iar apoi rezolvarea unor sarcini după ce vor ajunge la destinaţie.

Copiii sunt împă rţiţi în trei echipe: echipa designerilor (Bibliotecă), echipa inginerilor
(Construcţii) şi echipa cercetă torilor (Ştiinţă), iar cu ajutorul tranziţiei „La centre noi poposim/
Despre invenţii să ne reamintim” se vor deplasa la centrele de interes propuse.

1. Dirijarea activităţii

O.2. Preşcolarul va fi capabil să sintetizeze cunoştinţe despre invenţii şi specificul lor, pornind de
la cunoştinţele dobâ ndite şi avâ nd suport intuitiv
O.3. Preşcolarul va fi capabil să manipuleze diverse jucă rii/obiecte pentru realizarea sarcinilor
date
Centrele pregă tite sunt Construcţii, Ştiinţă şi Bibliotecă.

Construcţii – Preşcolarii de la acest centru vor realiza/inventa vehicule cu care ne vom „deplasa” la
Centrul de invenţii.

Bibliotecă – Cei de la acest centru vor purta discuţii despre invenţii de-a lungul timpului pe baza
imaginilor din enciclopedii, că rţi şi material Power Point puse la dispoziţie, stabilind asemă nă ri şi
deosebiri între acestea în ceea ce priveşte aspectul şi utilitatea lor.

Ştiinţă – Copiii vor concepe un plan de întrebă ri cu ajutorul metodei Explozia stelară , iar colegii din
echipă vor ră spunde la acestea. Întrebă ri posibile:

- CE sunt invenţiile?
- CE invenţii folosim cel mai des?
- CINE sunt cei care concep şi realizează invenţiile?
- CINE utilizează obiectele inventate?
- UNDE se gă sesc invenţiile?
- UNDE lucrează inventatorii?
- DE CE au avut nevoie oamenii de invenţii?
- CÂ ND au fost/sunt necesare invenţiile?

După scurte discuţii pe baza sarcinilor ce au fost îndeplinte la centre, copiii de la centrul
Construcţii sunt invitaţi să aducă în mijlocul colegilor vehiculele pregă tite pentru „că lă toria” spre
Centrul de invenţii. Fiecare îşi prezintă mijlocul de transport şi după o scurtă organizare pornim
spre destinaţie cu ajutorul tranziţiei „Noi provocări ne aşteaptă/ Haideţi să pornim îndată!”.

Centrul de invenţii este pregă tit cu scă unelele aşezate în semicerc, tabla magnetică şi materialul
didactic necesar desfă şură rii jocului didactic matematic – trei cutii: cutia invenţiilor noi, cutia
invenţiilor vechi şi o cutie surpriză , care vor fi folosite pe râ nd pentru fiecare variantă de joc.

Copiii vor audia continuarea mesajului din partea inventatorului, care îi provoacă la un joc prin
care să aprofundeze cunoştinţele matematice, să îşi exerseze atenţia şi puterea de concentrare,
toate fiind necesare unui bun inventator.
Se prezintă titlul jocului didactic, „Provocarea lui Tino Inventino” şi obiectivele acestuia:
verificarea şi consolidarea numeraţiei în limitele 1 – 8, raportarea cantită ţii la numă r şi a numă rului
la cantitate. recunoaşterea vecinilor, utilizarea numeralului cardinal. Se explică regulile şi modul de
desfă şurare a jocului didactic.

Executarea jocului de probă

Cu ajutorul unor întrebă ri asemă nă toare celor din joc se face o scurtă reactualizare a
cunoştinţelor matematice dobâ ndite pâ nă în acel moment: numă rat în limitele 1 – 8, recunoaşterea
unor cifre, stabilirea vecinilor a două cifre şi însuşirea regulilor jocului.

2. Obţinerea performanţei şi asigurarea transferului

O.4. Preşcolarul va fi capabil să raporteze numă rul la cantitate şi invers, folosind materialul
specific activită ţilor matematice
O.5. Preşcolarul va fi capabil să stabilească poziţia cifrelor în şirul numeric, prin utilizarea
numeralului ordinal şi stabilirea vecinilor cifrelor
O.3. Preşcolarul va fi capabil să manipuleze diverse jucă rii/obiecte pentru realizarea sarcinilor
date

Executarea jocului propriu-zis

Preşcolarii vor avea de îndeplinit nişte sarcini care vizează cunoştinţe matematice.

Varianta I

În prima cutie pusă la dispoziţia copiilor se gă sesc jetoane ce reprezintă invenţii ale lumii
moderne şi cifre magnetice. Copiii vor forma grupe de obiecte de acelaşi fel, vor numă ra obiectele
fiecă rei grupe şi vor asocia fiecare grupă cu cifra corespunză toare. Se va exersa numă ratul în
limitele 1-8 şi prin asocierea cantită ţii la numă r. Fiecare rezolvare a cerinţelor va fi motivată prin
limbaj matematic corespunză tor.

Varianta a II-a

A doua cutie conţine sarcini privind stabilirea vecinilor cifrelor. Copiii descoperă clepsidre
numerotate, care trebuie aşezate conform cerinţelor legate de stabilirea vecinilor fiecă rei cifre. Se
cere copiilor să închidă ochii, se fac modifică ri în aşezarea clepsidrelor şi după deschiderea ochilor,
copiii vor stabili ce s-a schimbat. (Jocul păcălelilor)

Varianta a III-a

A treia cutie este însoţită de un nou mesaj de la Tino Inventino, care le explică copiilor că
acea cutie este a viitorului şi conţine imagini cu prototipuri cu ceea ce şi-ar dori el să fie invenţii ale
viitorului: roboţi umani cu sentimente (la care oricum cei mai buni inventatori şi specialişti
lucrează ) şi că rţi de poveşti cu holograme. Preşcolarii vor aşeza la tabla magnetică imaginile
descoperite. şi le vor numă ra folosind numeralul ordinal.
O.6. Preşcolarul va fi capabil să execute exerciţii pregă titoare a musculaturii mici a mâ inii
O.7. Preşcolarul va fi capabil să deseneze o invenţie din imaginaţie, cu sau fă ră sprijin din partea
educatoarei

După finalizarea jocului didactic matematic, copiii se vor aşeza la mă suţe. Aici gă sesc cartoane
colorate pe care vor realiza prin desen o invenţie personală , din imaginaţie. După realizarea
exerciţiilor de încă lzire a muşchilor mici ai mâinii, copiii desenează ceea ce li s-a propus. Se face
apel la realizarea câ t mai estetică a ceea ce desenează şi la originalitatea lor în ceea ce creează. După
finalizarea lucră rilor se va face o expoziţie cu aceste invenţii desenate şi copiilor li se oferă ocazia să
facă o prezentare a acestora.

3. Asigurarea feedback-ului şi evaluarea

Tino Inventino are un mesaj final pentru copii, face aprecieri globale privind implicarea lor
pe tot parcursul activită ţii şi fiecare preşcolar va fi recompensat cu un brevet de inventator.

Cu ajutorul momentului de mişcare, copiii revin de unde au pornit la începutul zilei.

„Din nou la drum noi pornim/ Spre casă împreună călătorim” – se execută variante de mers şi
alergare, în funcţie de comanda dată de educatoare.

Copiilor li se va propune jocul „Ghiceşte la ce m-am gândit?”. Un preşcolar descrie o


invenţie şi ceilalţi colegi trebuie să o ghicească . Cel care a descris invenţia alege un copil care a dat
ră spuns corect, să îi ia locul.

Se fac aprecieri globale şi individuale ale preşcolarilor privind comportamentele de pe


parcursul activită ţii, modul de implicare în desfă şurarea tuturor secvenţelor didactice de peste zi.

Activitatea zilei se va încheia cu jocul liber prin care copiii au posibilitatea de a studia şi
aprofunda informaţii despre progresul civilizaţiei umane din diverse resurse puse la dispoziţie
(material PP, documentare de pe Youtube, enciclopedii, jocuri cu jetoane, planşe cu secvenţe din
evoluţia omului din epoca primitivă pâ nă în prezent, softuri educaţionale etc.). Copiii se vor
organiza în grupuri mici, pentru utilizarea eficientă a resurselor oferite.

VIZITĂ LA
PLANETARIU

S-ar putea să vă placă și