Sunteți pe pagina 1din 4
rorastnez0%0 Ministero Agricaltri Howeitat ees GP-AMt POPAM cA SUSPINEINTIATIVATY c)cheltuielile aferente activitapi Parlamentului European si al Consitiului; d)amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieti de arbitraj; e)cheltuiclite efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantuluis f)cheltuielile efectuate de beneficiar in regie proprie; aart. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al | g)costul achizitionarii de bunuri/echipamente de ocazie; Cheltuietile cu achizitia constructiilor, care depasese limita a 50% din totalul cheltuietilor sunt neetigibile. 3, CEREREA DE FINANTARE In aceasta sectiune regisit! informatii despre modul de intocmire, inregistrare a cererii de finantare si documentele ce trebuie atasate cererii de finantare. 3.1. Intocmirea cererii de finantare Cererea de finantare se va completa urmérind "Instructiunile de completare a cererii de finantare’, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum si tutorialele sf instructiunile pe care le puteti gasi pe site-ul Ministerului Fonduritor Europene la adresa http://www. fonduri- 3.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finantare Dosarul Cererii de finantare va cuprinde urmatoarele documente scanate ce se vor atasate cu semnétura electronica in aplicatia electronic’ MySMIS a Cererii de finanfare: ‘nexa A Declaratia de angajament ‘Anexa B - Declaratie pe propria raspundere privind dubla finantare ‘Anexa C - Declaratia de eligibilitate ‘Anexa D - Dectaratia privind respectarea principiului egalitai de sanse ‘Anexa E - Declaratie in conformitate cu art. 10, din Reg. UE 508/2014 ‘Anexa F - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA ‘Anexa G - Declaratie privind incadrarea in categoria INM ‘Anexa H - Bugetul indicatiy al profectulut ‘Actele constitutive pentru solicitantif infiinfati conform OG nr. 26/2000: = Act constitutiv, impreuna cu toate modificarile rezultate din hot&rarile Adunarii generale si ale actelor aditionale, unde este cazul; Statut, impreuna cu toate modificarile rezultate din hotararile Adunsrii generale si ale actelor aditionale, unde este cazul; Se recomanda anexarea la Cererea de finantare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificérile efectuate de ta infiintarea soticitantulul, pana la depunerea cererii de finantare). Informatitle din Actul constitutiv consolidat/Actul_constitutiv Pagina 23 din 38 Popast 0143020 SIUNEA EUROPEANS, Miniter Apical Dental at DGP-AM POPAM cA SUSTINE INTHATIVA TA Certificatul constatator cu informatii extinse, emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu maxim 30 de zile inainte de inregistrarea Cererii de finantare sau Extras complet din Registrul asocatiilor si fundatiilor pentru Asociatiile/ONG-urile ‘nfiintate conform OG nr. 26/2000, eliberat cu maxim 30 de zile inainte de inregistrarea Cererii de finangar Hot&rérea Adunarii Generale a Asociatilor 7 Decizie asociat unic sau Hotararea pentru persoane fizice autorizate / intreprinder' individuale / membrilor intreprinderit familiale, privind aprobarea investitiei, emis conform actelor constitutive ale solicitantului Ultimul Bilant anual insofit de contul de profit si pierdere inregistrat la Administratia Fiscal /dovada(recipisa), transmitere on-line, dupa caz, sau Declaratie de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, conform legit, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterioara depunerii proiectului. Se vor accepta bilanturi negative in cazul in care solicitantul face dovada ca situatia provine in urma unui proces investitional pentru implementarea unui profect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamitatilor in ultimil 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finantare. In cazul bilanturilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situatii de urgent’) sau documente Justificative privind procesul investitjonal. * Solicitantul infiintat in anul in care depune Cererea de finantare nu trebuie 8 prezinte documentele mal sus menfionate Declaratia speciala privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii, inregistrat& la Administratia Financiara conform legislatiet in vigoare Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ intreprinderi individual (II intreprinderi familiale (IF) ‘Anexa nr, 8 - Studiul de fezabilitate* pentru proiecte cu lucrari de constructif-montaj, ‘impreund cu Anexa nr.11 - Anexe financiare (document word si excel) - pentru proiectele de pan’ la 1.000.000 EUR sau Anexa nr.14 - Anexe financiare (document word si excel) - pentru profectele de peste 1.000.000 EUR completata conform Anexe! nr. 12 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii protectilor financiare sau ‘Anexa nr. 9 - Memoriul justificativ pentru proiecte care nu au incluse lucrari de constructit-montaj, impreuna cu Anexa nr.11 - Anexe financiare (document word s1 excel) - pentru proiectele de pan’ la 1.000.000 EUR sau Anexa nr.14- Anexe financiare (document word si excel) - pentru proiectele de peste 1.000.000 EUR completatd conform Anexei nr. 12 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare sau Anexa nr. 10 - Plan de afaceri daca solicitantul isi incepe activitatea in domentul acvaculturii iar valoarea investitiei nu depaseste 50.000 EUR, impreund cu Anexa nr.11 - Anexe financiare (document word si excel) completata conform Anexa nr. 12 - Precizarea potezelor care au stat la baza intocmiril proiectiilor financiare; Pagina ora zons2020 uxorEAN\ aes cA SUSTINEINTINTIVA TAY Anexa nr. 10 Plan de afaceri si Anexa nr. 8 - Studiul de fezabilitate* daca solicitantul ‘gi incepe activitatea indomeniul acvaculturii, iar valoarea investifiei depaseste 50.000 EUR. Studiul de fezabilitate va include 0 evaluare de mediu privind operatiunite propuse si va fi insotit de Anexa nr.11 - Anexe financiare (document word si excel) - pentru proiectele de pana la 1.000.000 EUR sau Anexa nr.14 - Anexe financiare (document word si excel) - pentru proiectele de peste 1.000.000 EUR,completata conform Anexei nr. 12 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare. * Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj, anterior mentionat va fi insofit de devizul general si devizele pe obiect ale investitiet intocmite conform HG 28/2008, Pentru bunurile propuse spre achizifionare precum si pentru servicii, se vor ataga minim dou oferte pentru categorille de bunuri/servicit care depasesc valoarea de 132.519 LEI (exclusiv TVA) si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu 0 valoare mai mica de 132.519 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, mentionata in devizele pe obiect. Pentru ofertele indicative de pret prezentate se vor respecta detaliile mentionate in sectiunile -Descrierea investitiei si Costurile estimative ale investitiel- din Anexa 8 Studiul de fezabilite, respectiv Anexa 9-Memoriul justificativ. Copie legalizaté a Actului de proprietate asupra activelor pe care se fac investitiile, ‘nsotit de Figa de cadastru si intabularea imobilelor. sau Copie legalizata a Contractului de inchiriere, superficie sau concesiune, din care sa rezulte dreptul de folosinga asupra cladirilor/terenului/luciu de apa pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul incheierii contractului si finalizarea monitorizari) in care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investitiel. Extrase de carte funciara pentru informare de dat& recent (emise cu maxim 30 de zile inainte de depunerea cererii de finangare), din care sa rezulte c& terenurile, imobilele sunt libere de sarcini “Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotari si lucr&ri de constructie ce nu se supun autorizarii nu se solicit extras de carte funciara. “Pentru prolectele care prevad contributie in natura, se vor prezenta extrase de carte funciar’, din care s& rezulte cA terenurile si imobilele trebuie sé fie libere de orice sarcini/interdictii ce afecteazé implementarea operatiunt! si s& nu fac& objectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre potenfialul solicitant, aflate in curs de solutionare la instantele judec&toresti, la momentul depunerii cererii de finantare. Raportul de evaluare intocmit de un expert autorizat ANEVAR,independent de solicitant, privind valoarea de piata a terenului/imobilelor achizitionate in cadrut profectului (Intocmit cu cel mult sase luni inaintea depunerii cererii de finantare). Raportul de evaluare intocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de plat a contributiei in natura, conform art.69, alin.4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (Intocmit cu cel mult sase luni inaintea depunerit cererii de finantare). Pagina 25 din 38 ponast on4200 Mlaisterut great A) benciiaisrte oo bars rorsst << SUSTINEENTIATIVATA Raportul de expertiza tehnica de specialitate asupra constructiilor existente (Intocmit cuicel mult tret luni inaintea depunerti cererii de inanjare) - in cazul modernizaritor “Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autoriz&rii nu se solicit raportul de expertizé tehnica. Pentru echipa de management a profectului (manager de proiect, responsabil financiar sia specialistulut in acvacultur&) se vor prezenta urmatoarele documente: CV-ul, model EUROPASS, insotit de Diploma de studi / Diplome de calificare/specializare si Carnet de munc8/Adeverinta de vechime - dupa caz, din care reiese 0 vechime in domentu de 3 ant sifsau Portofotiul activitatilor firmei care realizeaz’ managementul de proiect. Licenta de acvaculturé pentru unitatile functionale care solicita sprijin pentru modernizare si/sau extindere. Contractul de leasing, pentru constructiile si/sau echipamentele ce face parte integrant& din investitie - (daca este cazul) Cazierul judiciar al solicitantului. Document justificativ privind asigurarea cofinantarit investifiei, fn cuantum de minim 20% din cota de cofinanjare (daca este cazul). Dovada inscrierii solicitantului in Registrul CITES - conform HG nr. 1191/24.11.2010 privind stabilirea sistemului de inregistrare a loturilor de sturioni din crescatorii si a caviarului obtinut din activitati de acvacultura si de marcare prin etichetare a caviarului (daca este cazul) Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaratii duce la respingerea Cererti de finanfare in etapa evaluaril conformitafti administrative. ie @) Fiecare document solicitat fh Lista documentelor dosarului Cererii de finantare va = avea atasat semnatura electronica a reprezentantului legal al solicitantului. 3.3. Inregistrarea Cererii de finantare Tnregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor cémpurilor din sistemul informatic MySMMIS 51 cupa ce ati apasat butonul Vizualizare protect care va avea ca efect generarea Cereril de finantare cu toate datele introduse si salvate in functiile anterioare, ‘Transmiterea cererii de finantare se va face apasdnd butonul Transmitere protect. Aceasti functie presupune parcurgerea urmatorilor pa: pas 1 - se selecteaz functia "Transmitere proiect”; pas 2 - se apasi butonul "Blocare editare proiect”; pas 3 - se confirma continuarea procesulul; pas 4 - se poate genera cererea de finantare in format pdf; E>

S-ar putea să vă placă și