Sunteți pe pagina 1din 20

COMISIA PENTRU

CURRICULUM

Școala Primară “EuroEd”


Acreditata de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului prin: ordin 5418/ 23.09.2008 si ordin 5419/23.09.2008

Str Florilor 1C 700513 Iasi, Romania


tel: 0232/252 850, 252 870
fax: 0232/252 902
CF 27463066
www.euroed.ro

Nr. /

RESPONSABIL,
Prof. înv. preşcolar Maftei Marinica
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

BAZA CONCEPTUALĂ
 Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat pri OMEC 5447/31.08.2020

ARGUMENT
Suspendarea cursurilor în sistemul de învățământ din România, trecerea la formula de învățare online și respectarea
măsurilor igienico-sanitare, ca urmare a declanșării pandemiei de COVID 19, ne pun în situația de a ne adapta noilor provocări și
de a reflecta asupra activităților instructive-educative și a modului de abordare a procesului instructive-educațiv din gradiniță, în
conformitate cu noii parametrii.
În activitatea didactică cadrele didactice trebuie să țină cont de toate prevederile Curriculum-ului și să respecte regulile de
igienă și siguranță menționate în reglementările în vigoare iar planificarea, organizarea și desfășurarea activității cu copiii, în
contextual situației pandemice, nu trebuie să omită importanța socializării la vârstele mici, rolul adultului de referință din viața
copilului fiind acela de a minimiza efectele negative ale acestor reguli.
În societatea actuală, grădiniţa trebuie să realizeze adaptarea preşcolarilor săi la rigorile societății moderne, să le
dezvolte capacitati intelectuale și socio afective care să corespundă idealului educațional. Gradiniţa trebuie să ofere
educabililor o imagine cât mai realistă a societății actuale și a caracteristicilor sociale, economice tehnice ale comunității
locale, județene, naționale, europene și mondiale pentru a crea o perspectivă care să ofere un permanent termen de
comparaţie al propriilor realizări. Fiecare preşcolar va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul, personalitatea şi
aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale.
Prin aplicarea Curriculumu-lui pentru învățământul preșcolar, grija pentru starea de bine a copilului este permanent pe
primul loc iar educația din grădiniță se dorește a fi un factor crucial în construirea legăturilor sociale, o bază de construcție a
sinelui și a comunităților de învățare, ca punți ale unei adevarate dezvoltări comunitare.
Comisia pentru curriculum, în afara rolului consultativ, va monitoriza modul în care cadrele didactice se implică în
modernizarea procesului instructive-educativ, cum îi orientează pe preşcolari în cadrul activităților instructive educative,
creând în acelaşi timp un climat de învăţare pozitiv. De asemenea, membrii Comisiei pentru curriculum, prin interasistenţe la
activităţi, vor urmări modul în care se realizează concordanţa între transmierea de cunoştinţe, formarea de competenţe şi evaluare.

PRIORITĂŢI EDUCAŢIONALE
 Reconsiderarea managementului educaţional la nivelul grădiniţei şi al grupelor pentru realizarea unei educaţii centrate pe
interesul superior al copilului;

 Asigurarea calităţii învăţământului prescolar prin proiectarea unor activitățílor care se pot derula cu preșcolarii,
utilizându-se mijloace de comunicare virtuală;
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

 M o d e r n i z a r e a a b o r d ă r i i p r o c e s u l u i d e p r e d a r e – î n v ă ţ a r e - e v a l u a r e ş i stimularea cadrelor didactice pentru


participarea la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

STRATEGII DE DEZVOLTARE
 VIZIUNE – GRĂDINĂŢA ESTE CĂLDURĂ, LUMINĂ ŞI IZVOR DE ARMONIE PENTRU TOŢI CEI CARE-I TREC
PRAGUL
 MISIUNE – ESTE UŞOR SĂ ÎNVEŢI A MERGE, IMPORTANT ESTE ÎNCOTRO TE ÎNDREPŢI. NOI, ÎMPREUNĂ CU
FAMILIA TA, TE CĂLĂUZIM SPRE REUŞITĂ ŞI ÎMPLINIRE, CĂCI TU NE REPREZINŢI.

PRINCIPII / VALORI
 Respectarea cadrului legislativ;
 Onestitate şi corectitudine intelectuală;
 Responsabilitate morală, socială şi profesională;
 Integritate morala şi  profesională.

OBIECTIVE GENERALE PENTRU 2021-2022


I. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul grupei de copii (decizional, informațional, organizatoric,
metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale şi eficientizare managerială, în scopul îmbunătăţirii
calității în educația timpurie.
I.1. Proiectarea activităţii Comisiei pentru curriculum.
I.2. Realizarea unei planificări bine structurate şi eficace, respctând Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar.
I.3. Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de învăţământ în vederea optimizării calităţii în educaţie.

II. Promovarea educaţiei de calitate  prin implementarea unui curriculum c entrat pe nevoile copiilor şi tratarea diferenţiată a
acestora, m o d e r n i z a r e a a b o r d ă r i i p r o c e s u l u i d e p r e d a r e – î n v ă ţ a r e - e v a l u a r e ş i stimularea cadrelor didactice pentru
participarea la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii.
II.1. Implicarea preşcolarilor în procesul de predare-învăţare-evaluare.
II.2. Creşterea eficacităţii în activitatea de conducere a procesului de învăţare.
II.3. Tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării – evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar al
tuturor preșcolarilor din grădinițe.
II.4. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic.
II.5. Acordarea ofertei educaționale a grădiniţei la nevoile de formare a preşcolarilor şi la solicitările părinţilor.
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

II.6. Stabilirea unei oferte curriculare la decizia grădiniței care să corespundă intereselor preșcolarilor și a părinților.
II.7. Desfăşurarea programelor de cursuri opţionale stabilite pentru fiecare grupă de preşcolari.

III. Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin
asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare.
III.1. Promovarea unui parteneriat educational real și viabil, cu implicarea tuturor factorilor educaționali.
III.2.Realizarea de activităiti, prin implicarea comunităţii locale, care să cultive si să promoveze bucuria unui timp de calitate cu
preşcolarii.
III.3. Asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare, extracurriculare și pentru concursurile dedicate preșcolarilor.
III.4. Dezvoltarea capacităţilor de activitate în echipă şi a comunicării active.

DIAGNOZA-ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
 Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 100%;
 Existența planului de activități educative și a planului managerial al Comisiei pentru curriculum, la nivelul unității;
 Rezultate bune şi foarte bune la concursurile pentru învăţământ preşcolar;
 Preocupări în direcția predării conținuturilor înstructiv-educative prin folosirea calculatorului, a mijloacelor modern, în cederea
eficientizării demersului didactic și creșterii performanțelor preșcolarilor prin introducerea softurilor educaționale;
 Număr mare de cadre didactice titulare;
 Cadrele didactice au experiență în proiectarea și realizarea curricumului la decizia grădiniţei;
 Utilizarea eficientă în cadrul activităţii a unor experienţe şi materiale curriculare corespunzătoare (auxiliare didactice, ghiduri
metodoloice, îndrumătoare ș.a.) din punct de vedere al dezvoltării copiilor, selectate pentru a-i angaja într-o activitate de învăţare
activă;
 Dotări materiale care pot susține un proces educativ adecvat cerințelor perioadei actuale;
 Relatiile interpersonale existente favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ
 Posibilitatea de a parcurge teme variate şi de actualitate cu preşcolarii;
 Număr tot mai mare de activități educative extrașcolare, organizate pentru preșcolarii unității, de către toate cadrele didactice.

PUNCTE SLABE:
 Curriculum la decizia școlii nu ține întotdeauna cont de nevoile preșcolarilor și dorințele părinților;
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

 Experiența profesională a părinților nu este valorificată în procesul de orientare școlară și profesională a preşcolarilor;
 Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne de către unele cadre didactice;
 Majoritatea cadrelor didactice nu cunosc o limbă străină de circulație internațională.

OPORTUNITĂȚI:
 Organizarea activităților metodice și formărilor la nicel județean și zonal în vederea
implementării corecte a noului curriculum pentru învăţământ preşcolar;
 Posibilitatea încheierii unor parteneriate și implementării unor proiecte care să vină în
întâmpinarea nevoii de formare a cadrelor didactice.

AMENINȚĂRI:
 Criza de timp a părinților datorate actualei situații economice reduce implicarea tot mai multor familii în demersul instructiv-
educativ al preșcolarului;
 Suspendarea cursurilor și trecerea la formula de învățare online ca urmare a declanșării pandemiei de COVID 19.

PLAN OPERAŢIONAL

OBIECTIV GENERAL
I. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul grupei de copii (decizional, informațional,
organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale şi eficientizare
managerială, în scopul îmbunătăţirii calității în educația timpurie.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


I.1. Proiectarea activităţii Comisiei pentru Cresterea calităţii activităţii instructiv educative prin realizarea unei proiectări care să satisfacă
curriculum. nevoia de formare a tutruror cadrelor didactice

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

CURRICULUM

1.Planificarea şi Octombrie Cadrele didactice Gradul şi modul de implicare a educatoarelor în Analiza SWOT
Organizarea 2021 din unitate. realizarea documentelor comisiei Plan managerial
activităţii comisiei ianuarie Tematica activități
pentru fiecare 2022
semestru al anului scolar
2020/ 2021
2. Distribuirea sarcinilor în Octombrie Responsabilul Propuneri şi voturi ale membrilor Comisiei Discuţii şi dezbateri
cadrul comisiei 2021 comisiei pentru curriculum

3.Întocmirea graficului de Octombrie Responsabilul Propuneri ale membrilor Comisiei pentru Chestionare
activităţi ale comisiei 2021 Comisiei curriculum Graficul activităților
Ianuarie Cadrele didactice Comisiei pentru
2022 curriculum

4.Prezentarea planului Octombrie Cadrele didactice Modul în care programul de activităţi acoperă
managerial întocmit de 2021 din unitate nevoile de formare. Discuţii şi dezbateri
responsabila comisiei şi
completarea lui cu propunerile
celorlalte cadre didactice

5. Identificarea elementelor Anual Responsabilul Analiza activităţii Comisiei pentru curriculum Rapotul de activitate
pozitive şi negative ale Comisiei pentru desfăşurată în anul şcolar anterior si a aportului anual
activităţii comisiei din anul curriculum adus în creşterea calităţii activităţii instructiv-
şcolar anterior Cadrele didactice educative

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


COMISIA PENTRU
CURRICULUM

I.2. Realizarea unei planificări bine - Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea personalizată a Curriculum-ului corespunzător
structurate şi eficace respctând Curriculum- specificului grupei de copii de către toate educatoarele unităţii;
ul pentru învăţământul preşcolar - Comunicarea şi colaborarea permanentă între cadrele didactice pentru a identifica cele
mai potrivite modalităţi de proiectare didactică.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1.Urmărirea modului în care Periodic Directorul unitații Avizarea Jurnalului educatoarei Jurnalul
planificarea respectă cerinţele Responsabilul comisiei educatoarei
Curriculum-ului.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


I.3.Îmbunătăţirea capacităţii de - Educatoarele elaborează la începutul, pe parcursul dar şi la sfârşitul anului şcolar
monitorizare şi evaluare a procesului de instrumente alternative de evaluare adecvate conţinutului şi obiectivelor propuse;
învăţământ, în vederea optimizării calităţii - Toate educatoarele optimizează permanent procedurile de evaluare cu impact asupra
în educaţie. progresului copilului.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1 Elaborarea probelor de Periodic Educatoarele Elaborarea fişelor pe nivele de vârstă -Mapa cu evaluări
evaluare iniţială şi finală, prin ale preşcolarilor
stabilirea dificultăţilor de învăţare
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

şi a măsurilor ameliorative.

2.Întocmirea tuturor Educatoarele Documente, ordine,


documentelor cerute de ISJ şi Sem I Calitatea documentelor notificări ale
directorul unităţii Sem al II-lea M.E.N.

OBIECTIV GENERAL
II. Promovarea educaţiei de calitate  prin implementarea unui curriculum c entrat pe nevoile copiilor şi tratarea
diferenţiată a acestora, m o d e r n i z a r e a abordării procesului de predare –învăţare-evaluare şi
stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia permanentă şi creareaunei culturi a învăţării pe tot
parcursul vieţii.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.1. Implicarea preşcolarilor în procesul de Cadrele didactice consultă în mod regulat preşcolarii derulării procesului instructiv-
predare-învăţare-evaluare. educativ

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

1. Planificarea unor proiecte tematice permanent Educatoarele Derularea unor proiecte tematice propuse Planificarea anuală
de interes pentru preșcolari de către preşcolari
2. Încurajarea preşcolarilor să-şi permanent Educatoarele Evaluarea şi autoevaluarea preşcolarilor Caietul de observații
exprime opiniile liber, în cadrul pe baza unor criterii simple şi clar definite
evaluării formative
3. Amenajarea spaţiului educaţional permanent Educatoarele Realizarea şi expunerea produselor Produsele
cu produse ale activităţilor realizate de activităţilor preşcolarilor în sala de grupă activităţilor,
către preşcolari fotografii

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.2. Creşterea eficacităţii în activitatea - Toate educatoarele au în vedere realizarea pe parcursul anului şcolar de conţinuturi centrate pe
de conducere a procesului de învăţare. ritmul şi nevoile de dezvoltare personală ale copiilor în mediul de joc, de învăţare şi de
exprimare emoţională în grup şi individual;
- Adecvarea proiectării didactice şi a strategiilor utilizate la standardele impuse de Curriculum
de către toate educatoarele .

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1.Utilizarea metodelor interactive, Permanent Educatoarele Implicarea copiilor în activităţi de învăţarea şi Planificările
activ-participative, a lucrului în utilizând diferite metode şi procedee astfel încât calendaristice;
grup, în perechi, a învăţării prin să se respecte normele de distanțare impuse de Proiecte didactice.
colaborare şi cooperare. către DSP.
2.Adecvarea proiectului didactic la Permanent Educatoarele Prezentarea de proiecte didactice a unor Proiecte didactice;
rigorile predării din perspectivă activităţi integrate. Lecţii
integratoare. demonstrative.
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

3.Asigurarea unui management al Permanent Educatoarele. Amenajarea spaţiului educaţional pe centre de Aspectul sălii de
clasei corespunzător (relaţii interes, specifice alternativei educaţionale step grupă;
educatoare-copii, copil-copil, by step, în toate sălile de grupă, cu respectarea
desfăşurarea unor activităţi normelor DSP;
diferenţiate, tratarea
interdisciplinară, stimularea
creativităţi, încurajarea
performanţei, realizarea unui design
corespunzător al clasei etc).

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1.Utilizarea metodelor interactive, Permanent Educatoarele Implicarea copiilor în activităţi de învăţarea şi Planificările
activ-participative, a lucrului în utilizând diferite metode şi procedee astfel încât calendaristice;
grup, în perechi, a învăţării prin să se respecte normele de distanțare impuse de Proiecte didactice.
colaborare şi cooperare. către DSP.
2.Adecvarea proiectului didactic la Permanent Educatoarele Prezentarea de proiecte didactice a unor Proiecte didactice;
rigorile predării din perspectivă activităţi integrate. Lecţii
integratoare. demonstrative.
3.Asigurarea unui management al Permanent Educatoarele. Amenajarea spaţiului educaţional pe centre de Aspectul sălii de
clasei corespunzător (relaţii interes, specifice alternativei educaţionale step grupă;
educatoare-copii, copil-copil, by step, în toate sălile de grupă, cu respectarea
desfăşurarea unor activităţi normelor DSP;
diferenţiate, tratarea
interdisciplinară, stimularea
creativităţi, încurajarea
performanţei, realizarea unui design
corespunzător al clasei etc).
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

II.3. Tratarea diferențiată și individualizarea Cadrele didactice aplică în mod regulat strategii didactice individualizate, în cdrul
predării - învățării – evaluării, astfel încât să se procesului instructiv-educativ.
asigure progresul tuturor preșcolarilor din
grădiniță.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1. Cunoașterea temeinică a fiecărui


Octombrie Mapa cu evaluări
copil, atat a particularităților vârstei Educatoarele Planificarea probelor de evaluare inițială
2021 inițiale
cât și a potențelor individuale
2. Adaptarea activității de predare- permanent Aplicarea unor fișe de muncă Portofoliul
învățare- evaluare, sub raportul independentă, lucrări individualizate. individual al
continutului, al formelor de organizare Educatoarele preșcolarului
si al strategiilor didactice la
particularitățile preșcolarilor Instrumente pentru
evaluarea practicilor
didactice online.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

CURRICULUM

1. Cunoașterea temeinică a fiecărui Octombrie Educatoarele Planificarea probelor de evaluare inițială Mapa cu evaluări
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

copil, atat a particularităților vârstei


2021 inițiale
cât și a potențelor individuale
2. Adaptarea activității de predare- permanent Aplicarea unor fișe de muncă Portofoliul
învățare- evaluare, sub raportul independentă, lucrări individualizate. individual al
continutului, al formelor de organizare Educatoarele preșcolarului
si al strategiilor didactice la
particularitățile preșcolarilor Instrumente pentru
evaluarea practicilor
didactice online.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

II.4. Dezvoltarea competențelor - Creşterea calităţii activităţii didactice prin dobândirea de noi informaţii privind teoria şi practica
profesionale ale cadrelor didactice în didactică.
vederea creșterii calității actului
didactic.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
RESURSE UMANE

1. Dezbateri legate de scrisoarea Octombrie Educatoarele Implicarea cadrelor didactice în dezbaterile Scrisoarea metodică
metodica şi setul de instrumente 2021 referitoare la scrisoarea metodică pentru anul
pentru stimularea, monitorizarea şi școlar 2021-2022
aprecierea pregătirii pentru şcoală a
copiilor preşcolari
2. Modalități de comunicare și Noiembrie Educatoarele Creşterea calităţii activităţii didactice prin Bază cu resurse
învățare online în învățământul 2021 dobândirea de noi informaţii despre modalități digitale
preșcolar, fără a crea dependență. de comunicare și învățare online, în
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

învățământul preșcolar.
3. Metoda ”Flipped classrooms”, Decembrie Educatoarele Familiarizarea tuturor educatoarelor cu PPT
practice și experiențe de învățare în 2021 metoda ”Flipped classrooms”.
grădiniță
4. Influența neuroștiințelor asupra Ianuarie Educatoarele Gradul de diversificare a activităților didactice Referat
educației timpurii. 2022 prin însușirea cunoștințelor despre influența
neuroștiințelor în educație.
5. Educația pentru sănătate – Februarie Educatoarele Creșterea activităților de educație pentru PPT
educația pentru o viață sănătoasă 2022 sănătate, în procesul instructiv-educativ Filmări cu exemple
desfășurat în grădiniță de bune practici
6. Educația outdoor – istoric și Martie Educatoarele Sporirea numărului de activități outdoor. Proiecte didactice
forme de manifestare 2022
7. Diversitatea culturală în Aprilie Educatoarele Gradul de realizarea a activităților didactice, pe Referat
activitățile cu preșcolarii. 2022 tema diversității culturale.
8. Învățarea ca act situate între Mai Educatoarele Familiarizarea cadrelor didactice cu maniere Produse de grup
câștig și risipe… 2022 noi de abordare a demersului educational.
9. Evaluarea activității Comisiei Iunie Educatoarele Modul de implicarea a cadrelor didactice în Process verbal
pentru curriculum 2022 realizarea responsabilităților specifice.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
RESURSE UMANE

1. Dezbateri legate de scrisoarea Octombrie Educatoarele Implicarea cadrelor didactice în dezbaterile Scrisoarea metodică
metodica şi setul de instrumente 2021 referitoare la scrisoarea metodică pentru anul
pentru stimularea, monitorizarea şi școlar 2021-2022
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

aprecierea pregătirii pentru şcoală a


copiilor preşcolari
2. Modalități de comunicare și Noiembrie Educatoarele Creşterea calităţii activităţii didactice prin Bază cu resurse
învățare online în învățământul 2021 dobândirea de noi informaţii despre modalități digitale
preșcolar, fără a crea dependență. de comunicare și învățare online, în
învățământul preșcolar.
3. Metoda ”Flipped classrooms”, Decembrie Educatoarele Familiarizarea tuturor educatoarelor cu PPT
practice și experiențe de învățare în 2021 metoda ”Flipped classrooms”.
grădiniță
4. Influența neuroștiințelor asupra Ianuarie Educatoarele Gradul de diversificare a activităților didactice Referat
educației timpurii. 2022 prin însușirea cunoștințelor despre influența
neuroștiințelor în educație.
5. Educația pentru sănătate – Februarie Educatoarele Creșterea activităților de educație pentru PPT
educația pentru o viață sănătoasă 2022 sănătate, în procesul instructiv-educativ Filmări cu exemple
desfășurat în grădiniță de bune practici
6. Educația outdoor – istoric și Martie Educatoarele Sporirea numărului de activități outdoor. Proiecte didactice
forme de manifestare 2022
7. Diversitatea culturală în Aprilie Educatoarele Gradul de realizarea a activităților didactice, pe Referat
activitățile cu preșcolarii. 2022 tema diversității culturale.
8. Învățarea ca act situate între Mai Educatoarele Familiarizarea cadrelor didactice cu maniere Produse de grup
câștig și risipe… 2022 noi de abordare a demersului educational.
9. Evaluarea activității Comisiei Iunie Educatoarele Modul de implicarea a cadrelor didactice în Process verbal
pentru curriculum 2022 realizarea responsabilităților specifice.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.5. Acordarea ofertei educaționale a grădiniţei la Cadrele didactice realizează oferta educațională a unității.
nevoile de formare a preşcolarilor şi la solicitările
părinţilor;
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RELAȚII COMUNITARE

1. Realizarea ofertei educaționale a Permanent Responsabilul comisiei Gradul de popularizare a ofertei Oferta
unității Educatoarele educaționale educațională a
unității

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.6. Stabilirea unei oferte curriculare la decizia Cadrele didactice consultă toţi preşcolarii şi părinţi acestora pentru stabilirea opţionalelor
grădiniței care să corespundă intereselor ce se derulează la fiecare grupă.
preșcolarilor și a părinților

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RESURSE UMANE

1. Realizarea analizei de nevoi la 31 Cadrele didactice Toate cadrele didactice realizează analiza Procese verbale
nivelul preşcolarilor şi a părinţilor din octombrie nevoii la nivelul preşcolarilor şi a
unitatea de învăţământ, evaluarea 2021 părinţilor din unitatea de învăţământ şi
disponibilităţilor resurselor umane şi evaluează disponibilitatea resurselor
materiale existente în unitate,
realizarea unei analize a nevoilor şi a
oportunităţilor specifice contextului
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

cultural, social şi economic local.


Stabilirea numărului maxim de
activităţi de CDŞ.
2. Formularea de către cadrele 30 Propunerile cadrelor didactice cu Proces verbal
didactice, a propunerilor privind CDŞ, noiembrie Cadrele didactice opţionale noi pentru îmbunătăţirea ofertei
avizarea acestora în cadrul Comisiei 2021 CDŞ
metodice.

3. Elaborarea ofertei educaţionale la 31 Comisia pentru Modalitatea de elaborarea ofertei CDŞ la Proces verbal
nivelul unităţii de învăţământ, pentru decembrie curriculum nivelul unităţii Oferta CDŞ
fiecare grupă, avizarea acesteia de CP 2021
şi aprobarea în CA.
Afişarea ofertei educaţionale la
avizier, pe site-ul instituţiei etc
4. Prezentarea ofertei CDŞ, 01 Educatoarele Realizarea sedinţelor cu părinţii fiecărei Procese verbale
preşcolarilor şi părinţilor. februarie grupe, pentru stabilirea opţionalelor ce se Tabel cu semnăturile
Exprimarea sub semnătură, a 2022 vor derula în anul şcolar viitor. părinţilor referitor la
opţiunilor privind CDŞ pentru anul opţionalele preferate
şcolar următor, de către părinţii
preşcolarilor.
Centralizarea opţiunilor exprimate de
către preşcolari/părinţi şi definitivarea
listei opţionalelor care se vor studia în
anul şcolar viitor

5. Elaborarea programelor şcolare 31 martie Educatoarele Întocmirea programelor de opţionale Programe de


pentru CDŞ (programă, suport de 2022 propuse în oferta CDŞ opţionale
curs, fişe de avizare).
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RESURSE UMANE

1. Realizarea analizei de nevoi la


nivelul preşcolarilor şi a părinţilor din
unitatea de învăţământ, evaluarea
disponibilităţilor resurselor umane şi Toate cadrele didactice realizează analiza
31
materiale existente în unitate, nevoii la nivelul preşcolarilor şi a Procese verbale
octombrie Cadrele didactice
realizarea unei analize a nevoilor şi a părinţilor din unitatea de învăţământ şi
2021
oportunităţilor specifice contextului evaluează disponibilitatea resurselor
cultural, social şi economic local.
Stabilirea numărului maxim de
activităţi de CDŞ.
2. Formularea de către cadrele 30 Propunerile cadrelor didactice cu Proces verbal
didactice, a propunerilor privind CDŞ, noiembrie Cadrele didactice opţionale noi pentru îmbunătăţirea ofertei
avizarea acestora în cadrul Comisiei 2021 CDŞ
metodice.

3. Elaborarea ofertei educaţionale la 31 Comisia pentru Modalitatea de elaborarea ofertei CDŞ la Proces verbal
nivelul unităţii de învăţământ, pentru decembrie curriculum nivelul unităţii Oferta CDŞ
fiecare grupă, avizarea acesteia de CP 2021
şi aprobarea în CA.
Afişarea ofertei educaţionale la
avizier, pe site-ul instituţiei etc
4. Prezentarea ofertei CDŞ, 01 Educatoarele Realizarea sedinţelor cu părinţii fiecărei Procese verbale
preşcolarilor şi părinţilor. februarie grupe, pentru stabilirea opţionalelor ce se Tabel cu semnăturile
Exprimarea sub semnătură, a 2022 vor derula în anul şcolar viitor. părinţilor referitor la
opţiunilor privind CDŞ pentru anul opţionalele preferate
şcolar următor, de către părinţii
preşcolarilor.
Centralizarea opţiunilor exprimate de
către preşcolari/părinţi şi definitivarea
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

listei opţionalelor care se vor studia în


anul şcolar viitor

5. Elaborarea programelor şcolare 31 martie Educatoarele Întocmirea programelor de opţionale Programe de


pentru CDŞ (programă, suport de 2022 propuse în oferta CDŞ opţionale
curs, fişe de avizare).

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.7. Desfăşurarea programelor de cursuri Toate cadrele didactice desfăşoară cursuri opţionale cu preşcolarii din unitate.
opţionale stabilite pentru fiecare grupă de
preşcolari.

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RESURSE UMANE

1. Monitorizarea parcurgerii ritmice şi Planificarea


Cadrele didactice respectă tematicile
de calitate a tematicii planificate în Permanent Cadrele didactice calendaristică
planificate în cadrul cursurilor opţionale
cadrul programelor de optional. Produsele activităţii
2. Monitorizarea progresului Semestrial/ Rezultatele probelor de evaluare Fişe de evaluare şi
preşcolarilor ca urmare a derulării anual centralizarea
cursurilor opţionale. Comisia pentru rezultatelor
curriculum
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

OBIECTIV GENERAL
III. Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin
asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


III.1. Promovarea unui parteneriat educațional Toate educatoarele implică părinţii în activitatea grădiniţei, aceasta reprezentând atât un
real și viabil, cu implicarea tuturor factorilor drept cât şi o responsabilitate a acestora
educaționali

ACŢIUNI ORIZONT MIJLOACE DE


RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RELAȚII COMUNITARE

1.Implicarea părinților în procesul de Permanent Educatoarele Implicarea tuturor părinţilor în realizarea Parteneriatele
COMISIA PENTRU
CURRICULUM

observare şi documentare a învăţării unor proiecte tematice cu preşcolarii grădiniţă familie


copilului lor
2. Interacțiunea zilnică dintre
educatori și părinți la finalul Panoul pentru
Educatoarele interacţionează zilnic cu
programului și alocarea de timp Permanent Educatoarele comunicarea cu
părinţii
pentru discuții și dialog cu familiile părinţii
copiilor
3.Participarea părinților, în orice Permanent Implicarea părinţilor în demersul Graficul cu
moment al zilei, la activități care au loc educaţional realizat participarea
în grădiniță -educatoarele părinţilor în cadrul
programului
4. Organizarea, în mod frecvent, de Permanent Implicarea tuturor copiilor în activităţi ce Planificarea
întâlniri cu părinții pentru a-i informa -educatoarele au ca scop dezvoltarea abilităţilor sociale şi şedinţelor
în legătură cu dezvoltarea socială, emoţionale. organizate,a
emoţională, creativă şi academică a lectoratelor si a
copiilor consultaţiilor
săptamanale cu
părinţii

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

ACŢIUNI ORIZONT MIJLOACE DE


RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE

RELAȚII COMUNITARE

1.Implicarea părinților
1.Implicarea părinților în în procesul
procesul de Permanent
Permanent Educatoarele
Educatoarele Implicarea
Implicarea tuturor
tuturorpărinţilor
părinţilor
în realizarea
în realizarea
unor Parteneriatele
Parteneriatele
observare şi documentare
observare documentare aa învăţării
învăţării unor
proiecte
proiecte
tematice
tematice
cu preşcolarii
cu preşcolarii grădiniţă
grădiniţă familie
familie
copilului lor
copilului lor OBIECTIV SPECIFIC
2. Interacțiunea
Interacțiuneazilnică
zilnicădintre
dintre
educatori și
Panoul pentru
educatori
părinți la finalul
și părinți
programului
la finalulși alocarea Panoul pentru
Permanent Educatoarele Educatoarele
Educatoarele interacţionează
interacţionează
zilnic cu
zilnic
părinţii
cu comunicarea cu
programului
de timp pentrușidiscuții
alocarea
și dialog
de timpcu Permanent Educatoarele comunicarea cu