Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind conferirea de distinclii de stat
domnilor Valentin FOC$A qi Sergiu CO$MAN

In temeiul art.88 lit. a) din Constitulia Republicii Moldova 9i al Legii


cu privire la distincliile de stat ale Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd;


Art.l. - Pentru muncd indelungatl gi in domeniile
prodigioasd
qtiinlifi co-practic qi managerial, contribulie la modemizarea ramurilor sectorului
zootehnic qi la implementarea realizdrilor Etiinlei in produclie qi cu prilejul
aniversirii a 65-a a Institutului $tiinlifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie
qi Medicind VeterinarS, se conferS:
Medalia,,Meritul Civic"
domnului Valentin FOC$A - al
Laboratorului Tehnologii de Creqtere
9ef
Ei Exploatare a Bovinelor;
Titlul onorific,,Om Emerit"
domnului Sergiu CO$MAN - gef al Laboratorului Nutrilie ;i Tehnologii
Furaj ere.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrtt.

PRE$EDINTEL ICII MOLDOVA


cnYA a
o

ot

t) o
g$

Chiqiniu, l0 noiembrie 2021.


Nr.227-IX.
llepeeoa

TIPE3I,IAEHT PECTIYEJII{KII MOJIAOBA

YKA3
o HarpaxAeHl,tu rocroA Ba,reuruHa OOKIIIA u Cepxuy KOIIIMAHA
rocyAapcTBeHHbrMr{ HarpaaaMr.r

Ha ocHoeaHrau rryHr<ra a) crarru 88 Koncruryuun Pecny6luxu Mollona


u 3axoHa o rocyAapcrBeHHbrx Harparax Pecny6ruxu MonAoaa

flpe:nleurPecny6ruru Mouoea n o c r a H o B Jr r e r:
Cr. l.-3a
.uolrorerHuft nnoAorBopHbri rpya B HayqHo-nparru.recrofi
Ir ynpaBJreH.recxofi o6lacrax, BKJrar B MolepHu3auuro orpaclefi
xr,rBorHoBo.ucrBa rr BHeApeHHe HayqHr,rx rocrnxesllfi B npor43BoAcrBo
H B cBr3r4 c 65-leruelr HayvHo-npaxruqecKoro r4Hcrrrryra 6uorexsolorufi
B xrrBorHoBoAcrBe n Berep14uapuofi MeArrrlr.rHbr

HatpaAxrb MeAanbro,,Meritul Civic"

OOKIIIA Baresulna - 3aBe.(yrcuero Jla6oparopneft rexuolorua


Bbrpaur,rBaHrry H SKcrrJryaTaur-rH r(pynHofo
poraTo[o cKoTa

npucBorlrb noqerHoe 3BaHHe ,,Om Emerit"

KOIXMAHY Cepxr.ry 3aBeAylorrleMy Jla6oparopl.rei KOpMJTeHH'


H TeXHOJrOrUr4 r(OpMOB

Cr.2. - Hacroxqufi yras IIACT B CI' ry co aHq rro,(nrrcaHHr.


R E P 0&
n a
"icnJ'o +
tIPE3t4.reH PE MOnAOBA
3

+ lJ {.d6too 6

Kuurunoy, l0 nor6px 2021 r.


Ns227-lX.

S-ar putea să vă placă și