Sunteți pe pagina 1din 2

Structura Planului de dezvoltare strategică a instituţiei de învățământ

preuniversitar

1. Componentele Planului de dezvoltare strategică a instituţiei


1.1 Misiunea instituției .................................................................................................................
1.2 Viziunea instituției ...................................................................................................................
1.3 Sistematizarea şi prezentarea informaţiei despre instituţie......................................
1.4 Analiza factorilor interni şi externi de influenţă...........................................................
1.5 Identificarea şi prioritizarea problemelor.......................................................................
1.6 Formularea obiectivelor strategice...................................................................................
1.7 Elaborarea planului de activităţi........................................................................................
1.8 Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului de dezvoltare strategică a
instituţiei........................................................................
2. Bibliografie
2.1 Evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale – ghid pentru aplicarea unitară a
standardelor de evaluare, vol.I, ARACIP, București, 2021.
2.2 Elaborarea planului de dezvoltare strategică a instituției – ghid methodologic, Rima Bezede
și colab., Ed. Prodidactica, Chișinău, 2016.
2.3 Manual planificare strategică, Guvernul României, material publicat în cadrul proiectului
„Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice
centrale”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare, Bucureșri 2009.
2.4 Management general și strategic în educație – ghid practice, Alois Gherguț, Ed. Polirom,
București, 2007.
2.5 Calitate în managementul unităților școlare, POSDRU/85/1.1/S/63160, proiect de dezvoltare
instituțională, plan de acțiune al școlii, culegere de bune practice, coordinator Daniela Moraru,
2007-2013.
2.6 Ordinul nr. 5447/31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a unitășilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.
2.7 Ordinul nr. 4597/6 august 2021 privind aprobarea Metodologiei pentru concurs
directori/directori adjuncți.
2.8 ***PDI-ul școlii și Planul managerial al unității de învățământ.
2.9 ***Modele Planuri de dezvoltare strategică existente pe internet.