Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de Selecţie lunar sM 4.1 - etapa 6, ses.

01/2018 - componenta vegetal montan - NEFINANTATE


Sesiunea nr. M4.1 - 01/18 - 22.08.2018 / Etapa lunara: 6 (01.02.2019 - 28.02.2019) Masura 0410

Suma alocată pe sesiune: 26,000,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 0.00 Euro

Suma rezervată conform art.5, alin (3): 0.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.02.2019 - 28.02.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (65 de puncte): 6

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.02.2019 - 28.02.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (65 de puncte): 10,726,791.00 Euro

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.02.2019 - 28.02.2019): 0

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.02.2019 - 28.02.2019): 0.00 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie

Punctaj estimat (autoevaluare,

Punctaj AFIR
prescoring)
Licitatie
Codificare de rezerva

Total
Nr. Sector Valoare Valoare cumulat
Titlu proiect Solicitant Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
Sub-măsură

crt. prioritar eligibilă publică (valoare


Nr. ordine
Regiune
Măsură

publică)
Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

CS7

CS8
Etapa lunara

An Luna Zi Judeţ Localitate


An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lista proiectelor nefinanţate

Proiecte eligibile fără finanţare

AGRO COM SIC Comuna/Oras


CONSTRUIRE DEPOZIT
1 04 10 VM00 06 18 7 21 00598 2019 02 04 COOPERATIVA HARGHITA TUSNAD Sat 70.1817 70.1817 0.0000 23.0000 11.0000 16.1817 9.0000 11 0 0 V2.b 2,216,298.00 1,994,668.00 1,994,668.00
DE CARTOFI
AGRICOLA TUSNAD

CONSTRUIRE SERA
Comuna/Oras
PRODUCTIE ROSII SC NADEVOS TRADE
2 04 10 VM00 06 18 6 13 00600 2019 02 05 CLUJ MARGAU Sat 67.0000 67.0000 7.0000 24.0000 11.0000 0.0000 10.0000 11 0 4 V1.b 2,161,747.00 1,945,572.00 3,940,240.00
PENTRU SC NADEVOS SRL
MARGAU
TRADE SRL

Total număr proiecte 2 Valoare publică totală 3,940,240.00

Proiecte neconforme

ELABORARE PUZ-CONSTRUIRE
Comuna/Oras SINCA
1 04 10 VM00 06 18 7 08 00597 2019 02 04 FERMA LEGUME, CIUPERCI SI BENGA ALEXANDRA PFA BRASOV 68.0000 57.0000 5.0000 24.0000 11.0000 0.0000 10.0000 7.0000 0.0000 0.0000 V1.b 2,169,735.00 1,952,761.00 1,952,761.00
NOUA Sat SINCA NOUA
PROCESARE LEGUME SI FRUCTE

Total număr proiecte 1 Valoare publică totală 1,952,761.00

Proiecte neeligibile

Page 1 of 3
- Desi solicitantul prin Studiul de fezabilitate si raspunsul la informatiile
suplimentare solicitate considera ca indeplineste criteriul de eligibilitate EG3
punctul 2)" Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor
vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a
producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor" , conform
ghidului solicitantului precum si procedurii in vigoare la data evaluarii, in cazul
sectoarelor vegetal si zootehnic cererile de finantare vor viza obligatoriu investitii
cu constructii si montaj si cel putin una dintre acestea trebuie sa contribuie la
domeniul de interventie DI 5D, aceste cheltuieli trebuind sa fie pe pe
componenta eligibila . Avand in vedere devizele, bugetele anexate precum si
informatiile din studiul de fezabilitate solicitantul nu are cheltuieli eligibile pe
AMPLASARE PANOURI constructii si montaj ci doar pe liniile 4.4 (Utilaje, echipamente tehnologice şi
SOLARE, CONSTRUIRE funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport) , 4.3 (Utilaje,
INSTALATIE PELETIZAT Comuna/Oras echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj) si 4.2 (Montaj
LUCERNA, MAGAZIN MUNICIPIUL utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale) acest proiect nu se incadreaza la
1 04 10 VM00 06 18 7 08 00595 2019 02 01 NITU LAND SRL BRASOV 66.0000 - - - - - - - - - 2,048,059.00 1,843,252.00 1,843,252.00 EG3 -fiind neeligibil.
VANZARE PRODUSE CODLEA Sat - In urma rasp la inf suplimentare solicitate a fost modificat bugetul in sensul ca
FINITE AGRICOLE, CODLEA din oferte a rezultat o valoare mai mica cu 12500 euro pe linia 4.3. Totodata
AMPLASARE CANTAR precizez ca suma nerambursabila nu respecta planul financiar deoarece conform
studiului de fezabilitate si bugetelor anexate solicitantul nu are investitii eligibile
AUTO in componenta de comercializare deci nu se incadreaza la suma aferenta pentru
investitii care duc la crearea lantului alimentar integrat. Suma nerambursabila din
buget este cea completata de beneficiar, nu a fost corectata conform planului
finaciar
- solicitantul nu isi propune prin proiect investitii eligibile in toate verigile pentru a
forma un lant alimentar integrat , nu are investii eligibile in comercializare ( doar
productie Agricola si procesare)
- terenul este pus la dispozitia solicitantului SC Nitu Land SRL , de catre Nitu
Dan si Nitu Cornelia Alina.D-na Nitu Cornelia Alina este administratorul si
actionarul unic al SC Nitu Land SRL

- La EG 3.8, EG 3.9 sa bifat NU, deoarece investițiile de la aceste puncte alături


de cele în fermele ecologice și cele pentru depozitarea adecvată a
îngrășămintelor chimice, fertilizanților se regasesc în Lista I, investiții care
contribuie la domeniul de intervenție DI 5D.
Solicitantul SC PIEMONTUL CODRULUI SRL a depus o cerere de finanțare pe
măsura 4.1 în etapa 6 sesiunea 2018. Dimensiunea exploatației în urma realizării
investiției ( investiție nouă) este de 12213 SO. Având în vedere această
dimensiune și faptul că solicitantul nu este fermă de familie, cererea de finanțare
a fost încadrată pe sectorul vegetal.
Conform precizărilor din ghidul solicitantului :
Această sesiune este dedicată cererilor de finanțare depuse de Fermele de
familie și fermele mici precum și cererilor de finanţare pentru sectoarele vegetal
și zootehnic.
INFIINTARE SERA LA SC Comuna/Oras In cazul sectoarelor vegetal și zootehnic cererile de finantare vor viza obligatoriu
SC PIEMONTUL
2 04 10 VM00 06 18 5 02 00596 2019 02 05 PIEMONTUL CODRULUI ARAD DEZNA Sat 67.0000 - - - - - - - - - 1,737,783.00 1,564,004.00 3,407,256.00 investiţii cu construcţii şi montaj si cel puțin una dintre acestea trebuie sa
CODRULUI SRL contribuie la domeniul de intervenție DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu
SRL BUHANI
efect de seră și de amoniac din agricultură”.
În urma verificării cererii de finanțare, a documentelor atașate acesteia și
răspunsului la solicitarea de informații suplimentare, s-a constatat că solicitantul
nu a respectat condițiile obligatorii impuse solicitanților care depun proiecte
încadrate pe sectorul vegetal, referitoare la investiţii cu construcţii şi montaj care
să contribuie la domeniul de intervenție DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și de amoniac din agricultură”, aflate în Lista I din ghidul
solicitantului.
Solicitantul și-a încadrat proiectul pe domeniul de intervenție 2A, fără a descrie în
cadrul SF și făra a prevedea investiții din Lista I, pentru a respecta condițiile
obligatorii impuse solicitanților care depun proiecte în această sesiune.
- solicitantul a atașat extrase BDPR și oferte

S-a solicitat fundamentarea achizitiilor dar solicitantul nu a justificat


achizitionarea acestor echipamente.
- Pentru rezonabilitatea bunurilor au fost depuse extrase din baza de date si
oferte.
- EG3 este considerat neîndeplinit pentru urmatoarele motive:
- conform specificatiilor din ghidul solicitantului aferent sM 4.1: „In cazul
sectoarelor vegetal si zootehnic, cererile de finanțare vor viza obligatoriu investiții
cu construcții și montaj și cel puțin una dintre acestea trebuie să contribuie la
domeniul de intervenție DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de
amoniac din agricultură.” (pg. 4 din Ghidul
solicitantului pentru accesarea sM 4.1 – „Investitii în exploatatii agricole”); -
solicitantul prevede prin proiect construcția unui șopron din structură metalică
pentru staționarea utilajelor agricole în forma planimetrică „L” cu laturi inegale. In
acest șopron lângă destinația principală (parcare acoperită) este prevăzut și un
depozit, vestiar, grup sanitar și magazii in care se realizeaza procesarea
cerealelor și achiziţionarea de echipamente agricole. Investițiile de procesare la
nivelul fermei pot fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/
modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un
lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
Investițiile propuse prin proiect nu se încadrează în categoria investițiilor cu
construcții și montaj care contribuie la domeniul de interventie DI 5D, având în
vedere că în lista cu tipurile de investiții în construcții și montaj care contribuie la
MODERNIZAREA FERMEI domeniul de intervenție DI-5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
SC TRANS SOL Comuna/Oras
3 04 10 VM00 06 18 7 15 00599 2019 02 05 VEGETALE TRANS SOL COVASNA 67.2300 - - - - - - - - - 1,585,039.00 1,426,534.00 4,833,790.00 de amoniac din agricultură din ghidul solicitantului aferent sM 4.1 nu se regasesc
ENERGY SRL ARCUS Sat ARCUS aceste investitii.
ENERGY SRL
Prin urmare, considerăm că investiția propusă de solicitant prin proiect nu
contribuie la domeniul de intervenție 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră și de amoniac din agricultură și nu indeplineste criterial EG 3.
EG 7 este considerat neindeplinit din urmatoarele motive :
- În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în
sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă
sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte
relevante pentru înțelegerea măsurii.”
- În toate cazurile investiţia în sistemul/echipamentul de irigaţii este eligibilă
dacă:
- Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor
hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu
programul relevant de măsuri, dacă este cazul;
- Investiția prevede contorizarea apei;
Solicitantul a atasat la cererea de finantare Notificarea pentru punerea in
functiune a investitiei “Irigare teren agricol , zona Arcus cu nr.60/29.06.2018. In
anexa la Notificarea de punere in functiune nr.60/29.06.2018 alimentarea cu apa
se realizeaza din raul Olt si sistemul de irigare se compune din motopompa
mobila irigare prin furtun , pentru cultura de cartofi.
La vizita pe teren nu am gasit sistemul de irigare iar pe terenul respectiv era
cultura de porumb (descrierea din documentatia tehnica nu corespunde cu
situatia existenta in teren).

Total număr proiecte 3 Valoare publică totală 4,833,790.00

Page 2 of 3
Total număr proiecte nefinanţate 6 Valoarea publică totală a proiectelor nefinanţate 10,726,791.00

Page 3 of 3