Sunteți pe pagina 1din 29

VECERNIA DIN 11/12 DECEMBRIE 2021

Sâmbătă seara: † Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul


Trimitundei, făcătorul de minuni; Duminica a 28-a după Rusalii.
(a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului)

PREOTUL: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,


acum și pururea și în vecii vecilor.
STRANA: Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care
pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule
de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de
toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-
ne pe noi. (de trei ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Şi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează
și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește! (de trei ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Și acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie
împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea
noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
PREOTUL: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi
a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
STRANA: Amin.
Doamne miluiește (de 12 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Și acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm  şi să cădem la Hristos, împăratul nostru
Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, împăratul şi
Dumnezeul nostru! (făcând de fiecare dată o închinăciune)
Apoi citeşte rar, cu glas lin şi dulce PSALMUL 103
Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne Dumnezeul
meu, măritu-Te-ai foarte!
În strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci
cu lumina ca şi cu o haină.
Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de
deasupra ale lui;
Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc.
Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui şi nu se va clătina în
veacul veacului.
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta
ape.
De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe
ele.
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să
acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor
vor trece ape.
Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor
potoli.
Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor
da glas.
Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul
lucrurilor Tale se va sătura pământul.
Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre trebuinţa
oamenilor;
Ca să scoată pâine din pământ; şi vinul veseleşte inima omului.
Ca
să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o
întăreşte.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit;
acolo păsările îşi vor face cuib.
Lăcaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost
cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.
Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele
pădurii.
Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu
mâncarea lor.
Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
Marea aceasta este întinsă şi largă; acolo se găsesc târâtoare,
cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari.
Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se
joace în ea.
Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor
umple de bunătăţi.
Dar întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se
vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.
Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se
atinge de munţi şi fumegă.
Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât
voi fi.
Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie.
Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.
Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut
noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-
ai făcut!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor, Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule;
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule;
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
ECTENIA MARE
PREOTUL: Cu pace, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor
noastre, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru pacea a toată lumea, pentru bună-starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să
ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu
credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului
să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru Preasfinţitul Părintele nostru (Numele),
episcopul (denumirea eparhiei), pentru cinstita preoţime şi cea întru
Hristos diaconime, şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne
rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni,
pentru conducătorii ţării noastre, pentru mai marii orașelor și ai
satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi pentru
toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele,
Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru buna-întocmire a văzduhului, pentru
îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice,
Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer,
pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi
pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pentru ca să fim izbăviţi noi, de tot necazul, mânia,
primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
STRANA: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
PREOTUL: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
STRANA: Ție, Doamne.
PREOTUL: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
STRANA: Amin!

apoi cântă FERICIT BĂRBATUL


Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor. Aliluia!
Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.
Aliluia!
Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. Aliluia!
Fericiţi toţi care nădăjduiesc spre Dânsul. Aliluia!
Scoală, Doamne! Mântuieşte-mă, Dumnezeul meu. Aliluia!
A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău binecuvântarea
Ta. Aliluia!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Aliluia!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Aliluia!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Şi citește CATISMA ÎNTÂI din Psaltire
PSALMUL 1, al lui David
1. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în
calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut;
2. Ci în legea Domnului e voia lui și la legea Lui va cugeta ziua și
noaptea.
3. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său
va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor
spori.
4. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa! Ci ca praful ce-l
spulberă vântul de pe fața pământului.
5. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici
păcătoșii în sfatul drepților.
6. Că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va
pieri.
PSALMUL 2, al lui David
1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat
deșertăciuni?
2. S-au ridicat împărații pământului și căpeteniile s-au adunat
împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
3. „Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor“.
4. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va
batjocori pe ei!
5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi va
tulbura pe ei;
6. Iar eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al
Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis către mine: „Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am
născut!
8. Cere de la Mine și-Ți voi da neamurile moștenirea Ta și
stăpânirea Ta, marginile pământului.
9. Le vei paște pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei
zdrobi!“
10. Și acum, împărați, înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați
pământul!
11. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur.
12. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți
din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți
toți cei ce nădăjduiesc în El.
PSALMUL 3, al lui David
1. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală
asupra mea;
2. Mulți zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul
lui!“
3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și Cel ce înalți
capul meu.
4. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele
cel sfânt al Lui.
5. Eu m-am culcat și am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va
sprijini.
6. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă
împresoară.
7. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai
bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert; dinții păcătoșilor ai
zdrobit.
8. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău,
binecuvântarea Ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,
slavă Ție!

ECTENIA MICĂ
PREOTUL: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
STRANA: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
PREOTUL: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
STRANA: Ție, Doamne.
PREOTUL: Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi
puterea şi slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor.
STRANA: Amin!
PSALMUL 4, al lui David
1. Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele! Întru
necaz m-ai desfătat! Milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea
mea.
2. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți
deșertăciunea și căutați minciuna?
3. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său;
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.
4. Mâniați-vă, dar nu greșiți; de cele ce ziceți în inimile voastre,
întru așternuturile voastre vă căiți.
5. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul.
6. Mulți zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?“ Dar s-a însemnat
peste noi lumina feței Tale, Doamne!
7. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru
rodul lor de grâu, de vin și de untdelemn ce s-a înmulțit.
8. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne,
îndeosebi întru nădejde m-ai așezat.
PSALMUL 5, al lui David
1. Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înțelege strigarea mea!
2. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și
Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne!
3. Dimineața vei auzi glasul meu; dimineața voi sta înaintea Ta și
mă vei vedea.
4. Că Tu ești Dumnezeul meu, Care nu voiești fărădelegea, nici nu
va locui lângă Tine cel ce viclenește.
5. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe
toți cei ce lucrează fărădelege.
6. Pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaș și pe
viclean îl urăște Domnul.
7. Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta,
închina-mă-voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta.
8. Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta din pricina
dușmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.
9. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă; groapă
deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.
10. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după
mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne,
11. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac
se vor bucura și le vei fi lor sălaș și se vor lăuda cu Tine toți cei ce
iubesc numele Tău.
12. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma
buneivoiri ne-ai încununat pe noi.
PSALMUL 6, al lui David
1. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta
să mă cerți.
2. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă,
Doamne, că s-au tulburat oasele mele;
3. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când?
4. Întoarce-Te, Doamne; izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă,
pentru mila Ta.
5. Că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine. Și în iad
cine Te va lăuda pe Tine?
6. Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte
patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda.
7. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți
vrăjmașii mei.
8. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fărădelegea, că a auzit
Domnul glasul plângerii mele.
9. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit.
10. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei; să se
întoarcă și să se rușineze foarte degrab.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,
slavă Ție!
ECTENIA MICĂ
PREOTUL: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
STRANA: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
PREOTUL: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
STRANA: Ție, Doamne.
PREOTUL: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă
înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor.
STRANA: Amin!
PSALMUL 7, al lui David
1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă
de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește,
2. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine
să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.
3. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este
nedreptate în mâinile mele,
4. De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am
jefuit pe vrăjmașii mei fără temei,
5. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce
la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze.
6. Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalță-Te până la hotarele
vrăjmașilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu
care ai poruncit,
7. Și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime
Te întoarce.
8. Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după
dreptatea mea și după nevinovăția mea.
9. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, Cel
ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte.
10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuiește pe cei drepți
la inimă.
11. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelungrăbdător și nu
Se mânie în fiecare zi.
12. De nu vă veți întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a
încordat și l-a pregătit.
13. Și în el a gătit unelte de moarte; săgețile Lui pentru cei ce ard
le-a lucrat.
14. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut
nelegiuirea.
15. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a
făcut-o.
16. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui
silnicia lui să se coboare.
17. Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui și voi cânta numele
Domnului Celui Preaînalt.
PSALMUL 8, al lui David
1. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în
tot pământul! Că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri.
2. Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă, pentru
vrăjmașii Tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător.
3. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele, pe
care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:
4. Ce este omul că-Ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l
cercetezi pe el?
5. Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu
cinste l-ai încununat pe el.
6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus
sub picioarele lui.
7. Oile și boii, toate; încă și dobitoacele câmpului;
8. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor.
9. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în
tot pământul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,
slavă Ție!

ECTENIA MICĂ
PREOTUL: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
STRANA: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
PREOTUL: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
STRANA: Ție, Doamne.
PREOTUL: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
STRANA: Amin.

PSALMUL 140
Stihurile următoare se cântă pe glasul 8:
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! auzi-mă Doamne!
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul
rugăciunii mele, când strig către Tine. Auzi-mă, Doamne!
Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta; ridicarea
mâinilor mele - jertfă de seară! Auzi-mă, Doamne!

Stihurile următoare se citesc:


Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul
buzelor mele!
Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi
dezvinovăţesc păcatele mele.
Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi cu aleşii lor nu mă voi însoţi.
Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra; iar untdelemnul
păcătoşilor să nu ungă capul meu.
Că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor;
prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor;
Auzi-se-vor graiurile mele, că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ
s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.
Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am
nădăjduit, să nu iei sufletul meu.
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce
fac fărădelege.
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu, până ce voi trece.
PSALMUL 141
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către
Domnul m-am rugat.
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui îl
voi spune.
Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie.
Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă
cunoască.
Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu.
Strigat-am către Tine, Doamne, şi am zis: Tu eşti nădejdea mea,
Tu eşti partea mea în pământul celor vii!
Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte.
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult
decât mine.
Şi îndată se cântă:
STIHIRILE PE 10
Stihirile Învierii glasului 8 din Octoih
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să mărturisească numelui
Tău.
Cântare de seară şi slujbă cuvântătoare aducem Ţie, Hristoase,
că ai binevoit a ne milui pe noi prin Înviere.
Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.
Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta, ci
binevoieşte a ne milui pe noi prin Înviere.
Dintru adâncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne, auzi
glasul meu! (Psalmul 129)
Bucură-te Sioane sfinte, maică a Bisericilor, locaşul lui Dum-
nezeu; că tu ai primit întâi iertarea păcatelor prin Înviere.
Stihirile Sfinților Strămoși – Glasul 8
Podobie:  În raiul cel din Eden...
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
(Psalmul 129)
Săvârșind astăzi, credincioșilor, pomenirile Strămoșilor, să
lăudăm cu credință pe Hristos, Izbăvitorul și Domnul, Cel ce i-a mărit
pe ei întru toate neamurile și a săvârșit minuni uimitoare, ca Cel tare și
puternic; și din aceștia ne-a ridicat nouă toiagul puterii, pe cea 
singură care nu știe de bărbat, pe dumnezeiasca fiică, curata Maria,
din care a ieșit floarea, Hristos, Cel ce a odrăslit viață tuturor și hrană
neîmpuținată și mântuire veșnică.
De te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că
la Tine este milostivirea. (Psalmul 129)
Cel ce ai izbăvit pe Sfinții tineri din foc și pe Daniil din gura leilor;
Cel ce ai binecuvântat pe Avraam și pe Isaac, robul Tău, și pe Iacob,
fiul acestuia; Cel ce ai binevoit a Te face ca noi din sămânța lor, ca să
mântuiești pe strămoșii noștri care au căzuseră mai înainte, prin
răstignirea și moartea Ta, rupi legăturile morții și înviezi împreună pe
toți cei ce erau morți din veac, care se închină, Hristoase, Împărăției
Tale celei veșnice.
Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul
meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. (Psalmul
129)
În mijlocul văpăii, de roua Duhului bucurându-se tinerii lui
Dumnezeu ca de un val de răcoare, umblau tainic în ea, preînchipuind
Treimea și întruparea lui Hristos. Și ca niște înțelepți, prin credință au
stins puterea focului; iar dreptul Daniil s-a arătat astupând gurile leilor.
Pentru rugăciunile lor milostivindu-Te, Iubitorule de oameni,
Mântuitorule, izbăvește-ne pe noi de focul cel nestins și veșnic și ne
învrednicește să dobândim cereasca Ta Împărăție.
Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii, să
nădăjduiască Israel spre Domnul. (Psalmul 129)
Credincioșii și Sfinții Tăi Tineri în cuptorul cel cu văpaie și cu foc
fiind ca într-o rouă, au preînchipuit în chip tainic venirea Ta din
Fecioara, care fără ardere ne-a strălucit nouă. Iar Daniil cel minunat și
drept între proroci, arătând lămurit dumnezeiasca ta a adoua venire, a
strigat: Privit-am până când scaunele s-au așezat și Judecătorul a
șezut și râul cel de foc s-a apropiat. Din care să fim izbăviți, Stăpâne
Hristoase, prin rugăciunile lor.
Stihirile Ierarhului – Glasul 5
Podobie:  Bucură-te, cămara...
Că la Domnul este milă, şi multă mântuire la El şi El va izbăvi pe
Israel din toate farădelegile lui. (Psalmul 129)
Bucură-te dreptarul arhiereilor, reazemul cel neclintit al Bisericii,
lauda ortodocșilor, izvorul minunilor, paharul dragostei cel nedeşertat,
luminătorul cel mult luminos, organul Duhului, minte dumnezeiască,
blândă şi curată, împodobită cu adevăr şi cu dreptate. Omule Ceresc și
înger pământesc, lucrătorule al viei, prietenul cel de aproape al lui
Hristos. Pe Acela roagă-L să dea sufletelor noastre mare milă.
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L pe El toate
popoarele. (Psalmul 116, 1)
Blând şi moştenitor al pământului celor blânzi, te-ai arătat, cu
adevărat, Spiridoane, mărirea părinţilor, care cu puterea înţeleptelor şi
dreptelor tale cuvinte, prin dumnezeiescul har ai înăbușit pe vrăjmașul
Arie cel cu totul viclean şi fără de minte, şi învăţătura cea
dumnezeiască şi mântuitoare ai înălţat-o întru Duhul; şi pe toţi
ortodocșii prealămurit i-ai luminat să slăvească Cuvântul cel unul cu
adevărat și de o Fiinţă cu Tatăl, Cel fără de început; Care dă lumii mare
milă.
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în
veac. (Psalmul 116, 2)
Patimile trupului omorându-ţi, morţi ai înviat cu harul lui
Dumnezeu şi şarpele în aur l-ai prefăcut; curgerile râului le-ai oprit cu
rugăciunea ta Părinte, iar noaptea arătându-te împăratului ce era în
primejdie, l-ai vindecat cu apropierea prin vedenie, minunat slăvindu-
te pe tine Domnul. Pentru aceasta, cu mare glas lăudăm pomenirea ta
şi cinstim sfânta raclă a moaştelor tale, din care faci să izvorască
dumnezeieşti râuri de tămăduiri şi mare milă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
A Strămoșilor – Glasul 6
Pe toți Strămoșii cei mai înainte de Lege sa-i lăudăm astăzi,
credincioșilor: Pe Avraam de Dumnezeu iubitorul, pe Isaac cel născut
din făgăduință și pe Iacob și pe cei doisprezece Patriarhi; pe David cel
prea blând și pe Daniil Prorocul doririlor, lăudând împreună cu aceștia
și pe cei trei Tineri care au prefăcut cuptorul în rouă, și să cerem
iertare de la Hristos Dumnezeu, Cel preaslăvit întru Sfinții Săi.
Dogmatica glasului 8
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Împăratul
cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a
arătat şi cu oamenii a vieţuit; că din Fecioară curată trup luând şi dintr-
însa ieşind cu adăugirea firii omeneşti: un Fiu este, îndoit în fire, dar
nu în feţe. Pentru aceasta, propovăduindu-L pe El Dumnezeu
desăvârşit şi om desăvârşit cu adevărat, mărturisim pe Hristos,
Dumnezeul nostru. Pe Care, roagă-L, Maică nenuntită, să se miluiască
sufletele noastre.
PREOTUL: rosteşte Înţelepciune, drepţi!
STRANA cântă:
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a
Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase! Venind la apusul soarelui,
văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul
Duh, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă; pentru aceasta, lumea Te
slăveşte.
PREOTUL: Să luăm aminte. Pace tuturor.
STRANA: Şi duhului tău.
PREOTUL: Înţelepciune! Să luăm aminte!

STRANA: PROCHIMENUL ZILEI - Glasul 6:


Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.
Stih: Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins.
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.
Stih: Pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti.
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.
Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de
zile.
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.
PAREMIILE IERARHULUI
PREOTUL: Înţelepciune!
STRANA: De la Pilde, citire: (10: 7; 3: 13-16; 8 :6-9)
PREOTUL: Să luăm aminte!
STRANA, citește: Pomenirea dreptului cu laude şi binecuvântarea
Domnului peste capul Iui. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi
muritorul care a cunoscut priceperea. Că mai bună este îndeletnicirea
cu acestea decât vistieriile de aur şi de argint. Şi mai scumpă este
decât pietrele cele de mult preţ; şi tot ce este de preţ nu este vrednic
de ea. Pentru că lungimea de zile şi anii vieţii sunt în dreapta ei şi în
stânga ei bogăţie şi mărire. Că din gura ei iese dreptate, legea şi mila
pe limbă le poartă. Deci, ascultaţi-mă pe mine, o, fiilor, că lucruri de
cinste vă voi spune; şi fericit este omul care va păzi căile mele. Că
ieşirile mele sunt ieşiri de viaţă şi vrerea de la Domnul se găteşte.
Pentru aceasta vă rog pe voi şi pun glasul meu înaintea fiilor
oamenilor. Că eu, înţelepciunea, am tocmit sfatul şi ştiinţa şi gândul eu
l-am chemat. Al meu este sfatul şi întărirea, a mea este priceperea şi a
mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine ; iar cei ce mă
caută vor afla har. Înţelegeţi dar, cei fără de răutate, chibzuiala şi cei
neînvăţaţi puneţi Ia inimă. Ascultaţi-mă pe mine că iarăşi lucruri
măreţe vă voi spune. Şi voi scoate din buzele mele cele drepte, că
adevărul va învăţa gâtlejul meu, iar buzele mincinoase sunt urâte
înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este
într-însele strâmb, nici încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înţeleg
şi netede pentru cei ce află cunoştinţa. Că vă învăţ pe voi adevărul, ca
nădejdea voastră să fie în Domnul şi să vă umpleţi de Duh. (se încheie
melodios)

PREOTUL: Înţelepciune!
STRANA: De la Pilde, citire: (10: 31-32; 11: 1-12)
PREOTUL: Să luăm aminte!
STRANA, citește: Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba
urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc
bunăvoinţa, iar gura păcătoşilor strâmbătatea. Cântarul strâmb este
urgisit de Domnul şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine
mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei
vicleni. La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei ; numai dreptatea
izbăveşte de moarte. Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar
cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui. Dreptatea izbăveşte pe
cei drepţi iar cei vicleni vor fi prinşi prin fapta lor. La moartea omului
drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.
Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul. Făptuitorul
de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor drepţi
va fi mântuit. De propăşirea celor drepţi cetatea se bucură, iar când
pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie. Prin binecuvântarea
oamenilor drepţi, cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiţi
ajunge ruină. Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu
bună-chibzuială tace. (se încheie melodios)

PREOTUL: Înţelepciune!
STRANA: De la Înțelepciunea lui Solomon, citire: (4: 7-15)
PREOTUL: Să luăm aminte!
STRANA citește: Cel drept, chiar când apucă să moară mai
devreme, dă de odihnă. Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o
viaţă lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înţelepciunea este
la om adevărată cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o viaţă
neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia
între păcătoşi, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit, ca răutatea să nu-i
schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Căci
vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala poftei schimbă gândul cel
fără de răutate. Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani
îndelungaţi. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta
Domnul S-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii. Neamurile văd, dar
nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva. Că adică harul lui
Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de Sfinţii Săi.
(se încheie melodios)
ECTENIA ÎNTREITĂ (a cererii stăruitoare)
PREOTUL: Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru
să zicem.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinţilor
noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.
STRANA: Doamne miluiește.
PREOTUL: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,
rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru Preasfinţitul Părintele nostru
(Numele), episcopul (denumirea eparhiei), pentru sănătatea și
mântuirea lui.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de
pretutindeni, pentru conducătorii ţării noastre, pentru mai marii
orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru
sănătatea și mântuirea lor.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru fraţii noştri: preoţi, ieromonahi,
ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi pentru toţi cei întru Hristos
fraţi ai noştri.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii
ctitori ai acestei sfinte biserici şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi
părinţi şi fraţi ai noştri dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi
pretutindeni.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea,
mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui
Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai acestui sfânt locaş.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în
sfânta şi întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc,
pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la
Tine mare şi bogată milă.
STRANA: Doamne miluieşte. (de trei ori)
PREOTUL: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie
slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor.
STRANA: Amin, apoi citește rugăciunea:
Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne
păzim noi.
Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat
şi preaslăvit este numele Tău în veci, amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale.
Binecuvântat eşti, Stăpâne, înţelepţeşte-ne pe noi cu îndreptările
Tale.
Binecuvântat eşti, Sfinte, luminează-ne pe noi cu îndreptările Tale.
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu
vederea.
Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine:
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
ECTENIA CERERILOR
PREOTUL: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
STRANA: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.
STRANA: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Seara toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de
păcat, de la Domnul să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al
sufletelor şi al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, de la
Domnul să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii,
de la Domnul să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă
a o săvârşi, de la Domnul să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui
Hristos, să cerem.
STRANA: Dă, Doamne.
PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
STRANA: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
PREOTUL: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
STRANA: Ție, Doamne.
PREOTUL: Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor.
STRANA: Amin.
PREOTUL: Pace tuturor.
STRANA: Şi duhului tău.
PREOTUL:  Capetele noastre Domnului să le plecăm.
STRANA: Ţie, Doamne.
PREOTUL, rostește în taină Rugăciunea plecării capetelor:
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai
pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi şi
spre moştenirea Ta. Că Ţie, Judecătorului celui înfricoşător şi iubitor
de oameni, şi-au plecat capetele şi și-au supus grumajii robii Tăi, nu
de la oameni aşteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta şi dorind
după mântuirea Ta. Pe aceştia păzeşte-i în toată vremea, și în seara de
acum şi în noaptea ce vine, de tot vrăjmaşul şi de toată lucrarea cea
potrivnică a diavolului, de cugete deşarte şi de relele aduceri aminte.
după care, cu voce tare, rostește ecfonisul:
Fie stăpânirea împărăţiei Tale binecuvântată şi preaslăvită, a
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor.
STRANA: Amin.

La Stihoavnă cântă Stihirile Învierii glasului 8 din Octoih


Suitu-Te-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât din cer; venit-ai
la moarte, Viaţa cea fără de moarte; către cei din întuneric, Lumina cea
adevărată; către cei căzuţi, învierea tuturor. Cel ce eşti luminarea şi
Mântuitorul nostru, slavă Ţie!
Stih:  Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat, îmbrăcatu-
S-a Domnul întru putere şi S-a încins.
Pe Hristos, Cel ce a înviat din morţi, să-L slăvim, că, suflet şi trup
luând, prin pătimire pe unul de altul a despărţit. Preacuratul suflet,
adică, pogorându-se în iad, pe care l-a şi prădat; dar în groapă n-a
văzut stricăciune sfântul trup al Mântuitorului sufletelor noastre.
Stih:  Pentru că a întărit lumea, care nu se va clătina.
Cu psalmi şi cu cântări slăvim, Hristoase, Învierea Ta cea din
morţi, prin care ne-ai slobozit pe noi din tirania iadului; şi, ca un
Dumnezeu, ne-ai dăruit viaţă veşnică şi mare milă.
Stih:  Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de
zile.
O, Stăpânul tuturor, Cel necuprins, Făcătorule al cerului şi al
pământului, prin Cruce pătimind, mie nepătimire mi-ai izvorât. Şi,
îngropare primind, şi înviind întru slavă, împreună ai înviat pe Adam,
cu mâna cea prea puternică. Slavă sculării Tale celei de a treia zi, prin
care ne-ai dăruit nouă viaţă veşnică şi curăţire de păcate, ca un singur
îndurat.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
A Ierarhului - Glasul 2
Cuvioase Părinte, Spiridoane înţelepte, cu bunele tale fapte te-ai
arătat ierarhilor dumnezeiesc odor. De aceea, apărătorul Bisericii
ajungând, ai dat afară pe căpeteniile eresurilor şi soborniceşte ai
surpat erezia lui Arie, la pământ; Pentru aceasta, minuni făcând cu
lucrul şi cu cuvântul, roagă pe Mântuitorul să mântuiască sufletele
noastre.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
A Sfinţilor Strămoşi – Glasul 3
Veniți, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm în psalmi adunarea
Strămoșilor: pe strămoșul Adam, pe Enoh, pe Noe, pe Melchisedec, pe
Avraam, pe Isaac și Iacob; iar după Lege, pe Moise și pe Aaron, pe
Isus al lui Navi, pe Samuel și pe David; împreună cu aceștia și pe Isaia,
Ieremia, Iezechiel si Daniil și pe cei doisprezece; cu aceștia, pe Ilie, pe
Elisei, pe Zaharia și pe Ioan Botezătorul; și pe toți cei care au
propovăduit pe Hristos, Viața și Învierea neamului nostru.

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în


pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă
poporului Tău, Israel.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne
pe noi. (o închinăciune)
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne
pe noi. (o închinăciune)
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne
pe noi. (o închinăciune)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează
şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie
împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea
noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
PREOTUL: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi
a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
STRANA: Amin.

Troparul Învierii glasului 8


Dintru înălţime te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat de trei
zile, ca să ne slobozeşti pe noi din patimi; Cel ce eşti viaţa şi învierea
noastră, Doamne, slavă Ţie!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Troparul Ierarhului - Glasul 1
Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de
Dumnezeu purtătorule Spiridoane, Părintele nostru. Pentru aceasta, cu
femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut.
Și, când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine
slujind, preasfinţite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui
ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
Troparul Sfinţilor Strămoşi – Glasul 2
Întru credință pe Strămoși i-ai îndreptat, prin aceștia logodindu-Ți
mai înainte Biserica cea din păgâni; sunt lăudați întru mărire Sfinții, că
din sămânța lor este rodul care Te-a născut pe Tine fără de sămânță.
Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele
noastre.
OTPUSTUL MARE
PREOTUL: Înţelepciune.
STRANA: Binecuvintează.
PREOTUL: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
STRANA: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă
a dreptslăvitorilor creştini şi Sfântă Biserica Ta în veacul veacului.
PREOTUL: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.
STRANA: Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită
fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
PREOTUL: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră,
slavă Ție!
STRANA: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor, Amin. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte, părinte, binecuvinteză.
PREOTUL:  Cel ce a înviat din morţi, Hristos, Adevăratul nostru
Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților,
slăviților și întrutot lăudaților Apostoli, pentru rugăciunile Sfântului
(Numele Sfântului al cărui hram îl poartă biserica), ocrotitorul nostru, ale
Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni,
ale Sfinților Strămoși după trup ai Domnului şi ale celor împreună cu
dânşii, a căror pomenire o săvârşim, ale Sfinților, drepților și
dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților,
să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni
iubitor.
STRANA: Amin.
PREOTUL: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe
noi.
STRANA: Amin. (lung și melodios)

Apărătoare Doamnă
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumire, izbăvindu-ne din
nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci, ca ceea
ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm
ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!,
sau una, două colinde.

S-ar putea să vă placă și