Sunteți pe pagina 1din 4
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE nr. 49 din 15 decembrie 2021 ‘n temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sinatatii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile ulterioare, a Hot&rarii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,Privind Comisia extcaordinari de sinatate publica”, in contextul riscului sporit de rspandire in cortinuare a infectiei provocete de virusul SARS CoV-2 si in scopul asigurarii unui grad adecvat de pregattire si raspuns la infectia COVID-19, in conformitate cu recomandarile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Sanatafii, privind considerentele pentru implementarea sau gjustarea masurilor de snatate publica in contextul COVID-19, precum si a bunelor practici europene si internationale, a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a municipiului Chisinau cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sindtate public a mun. Chisinau gi a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 iulie 2021 Cu privire la modificarea dispozitiei nr. 215-d din 15.05.2020 gi aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de sinatate public a municipiului Chisinau”, in contextul actualizirii date:or despre situatia epidemiologica prin infectia COVID-19 si declararii Stari de urgent’ in s&natate publicd pe intreg tericoriul Republicii Moldova pana la 15 :anuarie 2022, Comisia extraordinara de sandtate publica (CESP) a mun. Chisinau HOTARASTE: « Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sandtate Publicd Chisiniu privind situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19 pe teritoriul administrativ Chisinau, cu stabilirea nivelului de risc ,,Alert8 cod Galben”, cu mentinerea situatiei epidemiologice ingrijoratoare si, inclusiv, prin prelungirea pe intreg teritoriu al Republicii Moldova a stiri de urgent in siindtatea publica pana la 5 ianuarie 2022. 2. Centrul de Sanatate Public Chisinau si Directia generala asistenti medicala gi sociali a Consiliului Municipal Chisinau va intreprinde actiunile necesare pentru fortificarea capacitatilor de control gi monitorizare a_ situatiei epidemiologice cauzate de noul coronavirus, inclusiv prin aparitia potentialelor noi tulpini. Pagina 1 din 4 3. Comisia extraordinara de sinatate puolicd a mun. Chisinau solicits Comisiei nationale extraordinare de sinatate publicd, Guvemului Republicii Moldova, Ministerului Sanataii si Agenfici Nationale de Sanatate Public’ extinderea capacitajii de testare in mun, Chisinau, prin metoda PCR (RT-PCR) pentru depistarea virusului Sars-Cov-2, in cadrul laboratoarelor publice, inclusiv prin inaugurarea de noi laboratoare si puncte de colectare a testelor PCR, la preturi competitive de 300 de lei, conform Hotirarii de Guvern din 13.10.2021. 4, Comisia extraordinara de snatate public& a mun. Chisinau solicit Ministerului Sanatapii efectuarea evaluarii comune a capacitatilor de spitalizare in municipiu pentru pacientii cu COVID-19, cu identificarea necesitafilor de suport emergent in pregatirea strategica catre un nou val de infectie, cauzat de noi tulpini. 5. Centrul de Sandtate Publica Chisinau, Directia generala asisten{i medicali sociala de comun cu Asociatiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sanatate din suburbiile mun. Chisinau si Centrele private de asistenté medicala primar’ vor prioritiza, in continuare si irevocabil, actiunile de vaccinare anti-COVID in scopul protej populatiei dix mun. Chisinau. 6. 2n contextul situatiei epicemiologice prin COVID-19, a riscului sporit de caspandire a noii tulpini - Omicren, in conformitate cu recomandarile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Biroului Regional pentru Suropa, Comisia extraordinara de stindtate publica a mun. Chisinau reitereazi necesitatea realizarii, in continuare, a urmatoarelor actiuni: 4.1. obligativitatea portului corect ai mastilor de protectie inclusiv la toate evenimentele publice in spatiile deschise cu aglomeratii umane; 5.2. cresterea ratei de imunizare cu schema completa (doza 1 si doza 2); 5.3. re-vaceinarea cu doza 3 (doza booster) pentru toti, faird restrictii; 5.4. ventilarea gi acrisirea, cu regularitate, a spatiilor si incdperilor; 6.5. actualizarea si introducerea de noi protocoale de tratament. 7. *n contextul Sarbatorilor de iam’, Comisia extraordinara de stinatate publica a ‘nun. Chisingu atentioneaz% agentii economici din domeniul HORECA si organizatorii de festivitati s4 limiteze organizarea meselor festive si corporative. ‘n cazul organiz&rii unor asemenea evenimente, obligatoriu vor fi respectate cegulile de sanatate publica si prescriptiile cu un numar limitat (pana la 50% din Pagind 2 din 4 capacitatea silii), pastraree distantei fizice intre scaune si mese, iar accesul la eveniment va fi permis doar cu prezentarea certificatelor COVID-19. in cadru: evenimentelor artistice de Craciun si Anul Nou, inclusiv la concertele si térgurile organizate, pentru protejarea vizitatorilor in toate spatiile deschise si inchise vor fi respectate cu strictete masurile de sinditate publica: ai 8.2. 8.4. 8.5. purtarea corect& a mastii de protectie pe toata perioada de aflare in zonele aglomerate, in spatiile evenimentelor de sarbatoare; consumul alimentelor si bauturilor fierbinti doar in locari special amenajate; amplasarea tarabelor gi standurilor la 0 distanta de cel putin 5 metri, iar a meselor - la distanta de cel putin 3 metti; respectarea distantei fizice dintre persoane de cel putin 1 metru; personalul si comerciantii, care vor participa la evenimentele “estive si la ‘Térgurile de Craciun trebuie sa detina certificate COVID-19. Se solicité suportul autoritatilor din domeniul ordinii publice si organelor cu functii de control, in monitorizarea respect: uridice a prevederilor Hotararilor CNESP si CESP Chisinau pentru prevenirea ii de c&tre persoanele fizice si si controlul infectiei COVID-19 pe teritoriul municipiului, cu intensificarea supravegherii respectarii masurilor de prevenire a infectiei cu noul coronavirus, *n conformitate cu domeniile de competenti. 10.Pentru securizarea si protejarea sanatatii beneficiarilor de asistenta social serviciului de alimentare), in perioada 01.01-31.03.2022, vor fi acordate pachete cu produse alimentare in schimbul pranzurilor calde. Directia generala asisten{a medicala gi sociala va coordona lunar continutul pachetului de produse alimentare si va asigura masurile organizatorice si antiepidemice la repartizare. Prestator‘i serviciilor de alimentare desemnafi vor purta responsabilitate pentru conformitatea si calitatea produselor incluse in pachetul alimentar. 11.Nerespectarea misurilor obligatorii de sinitate public’ expuse t prezenta Hotarare constituie pericol pentru s&n&tatea publicd si serveste temei pentru aplicarea masurilor de raspundere contraventionala si/sau penal a persoanelor “izice $i juridice 12. Directia Relatii Publice si Buget Civil a Primariei mun. Chisinau va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotarari. Pagina 3 din 4 13. In functie de evolutia situetiei epidemiologice, masurile de sanatate publica vor fi revizuite. 14, Prezenta Hotirdre intr in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina oficial a Primariei municipiului Chisi Presedinte al Comisiei, ~f SS Primar General Ion CEBAN Vicepresedinte al Comisiei, fs Viceprimar Angela CUTASEVICI Secretar al Comisiei A Boris GILCA Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și