Sunteți pe pagina 1din 119

Biroul Național de Statistică

al Republicii Moldova

2019
MOLDOVA ÎN CIFRE
Breviar statistic

МОЛДОВА В ЦИФРАХ
Статистический справочник
Biroul Național de Statistică
al Republicii Moldova

MOLDOVA ÎN CIFRE
МОЛДОВА В ЦИФРАХ 2019
Breviar statistic
Статистический справочник

Chișinău, 2019
COLEGIUL DE REDACŢIE
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Vitalie Valcov – preşedintele colegiului de redacţie


Виталие Валков – председатель редакционной коллегии

Iurie Mocanu, Lilia Racu, Maria Godiac


Юрий Мокану, Лилия Раку, Мария Годиак

© Biroul Național de Statistică


al Republicii Moldova, 2019
Prefață
Предисловие

PREFAȚĂ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Publicația cuprinde informație succintă vizând situația soci-


al-economică și demografică a țării în anul 2018 în comparație cu
anii precedenți.
Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizați-
ilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender, cu excepția
cazurilor special menționate, când indicatorii sunt prezentați în to-
tal pe țară.
Datele despre mișcarea naturală și migratorie a populației in-
clud unele cazuri de înregistrare a locuitorilor din partea stângă a
Nistrului și municipiul Bender.
Datele pentru anul 2017 pentru unii indicatori sunt precizate
în comparație cu cele editate anterior, pentru anul 2018 la o serie
de indicatori datele sunt preliminare și pot fi precizate în edițiile
ulterioare.
Informații statistice mai desfășurate vor fi publicate în Anuarul
Statistic al Republicii Moldova și în alte ediții statistice oficiale ale
Biroului Național de Statistică.

Публикация содержит краткую информацию о социаль-


но-экономической и демографической ситуации страны в 2018
году в сравнении с предыдущими годами.
Информация приведена без данных предприятий и органи-
заций левобережья Днестра и муниципия Бендер, кроме специ-
ально оговоренных случаев, когда показатели приведены в це-
лом по стране.
Данные о естественном и миграционном движении населе-
ния включают отдельные случаи регистрации жителей лево-
бережья Днестра и муниципия Бендер.
Данные за 2017 год по отдельным показателям уточне-
ны по сравнению с опубликованными ранее, за 2018 год в ряде
случаев данные являются предварительными и могут быть
уточнены в последующих изданиях.
Более подробные данные будут опубликованы в Статисти-
ческом ежегоднике Республики Молдова и других официальных
статистических изданиях Национального бюро статистики.

Simboluri folosite
Используемые знаки
– evenimentul nu a existat / явление отсутствует
... lipsă date / данных не имеется
0,0 valoare mică / незначительная величина
În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile
indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin ro-
tunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между
итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 3
Cuprins
Содержание

CUPRINS
СОДЕРЖАНИЕ

PREFAȚĂ
ПРЕДИСЛОВИЕ ���������������������������������������������������������������������������������3

Prezentare generală
Основные характеристики ����������������������������������������������� 7
Populaţie
Население ��������������������������������������������������������������������������� 11
Forţa de muncă
Рабочая сила ������������������������������������������������������������������������� 23
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения ���������������������������������������������� 29
Prețuri
Цены �������������������������������������������������������������������������������������� 37
Locuințe
Жилье ������������������������������������������������������������������������������������� 41
Învăţământ și știința
Образование и наука �������������������������������������������������������� 43
Sănătate
Здравоохранение ��������������������������������������������������������������� 47
Cultură și sport
Культура и спорт ������������������������������������������������������������� 53
Turism
Туризм �������������������������������������������������������������������������������� 57
Justiție
Право ���������������������������������������������������������������������������������� 63
Conturi naționale
Национальные счета �������������������������������������������������������� 67
Industrie
Промышленность ������������������������������������������������������������� 75
Resurse energetice
Энергетические ресурсы �������������������������������������������������� 79
Agricultură
Сельское хозяйство ����������������������������������������������������������� 83

4 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Cuprins
Содержание

Investiţii în active materiale


pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы и строительство �������������������� 91
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь ������������������������������������������������������������� 97
Comerţ exterior
Внешняя торговля ���������������������������������������������������������� 103
Comerţ interior şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля и рыночные услуги ������������������� 111
Finanţe
Финансы ��������������������������������������������������������������������������� 113

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 5
Prezentare generală
Основные характеристики
Prezentare generală*
Основные характеристики

Poziţia geografică a Republicii Moldova


Географическое положение Республики Молдова
Punctul extrem
Latitudinea Longitudinea
(localitatea)
Raionul nordică estică1
Крайняя точка
Район Северная Восточная
(населённый
широта долгота1
пункт)
Nord / Север Naslavcea Ocniţa 48°29΄ 27°35΄
Sud / Юг Giurgiuleşti Cahul 45°28΄ 28°12΄
Est / Восток Palanca Ştefan Vodă 46°24΄ 30°09΄
Vest / Запад Criva Briceni 48°16΄ 26°37΄
1
După Greenwich / По Гринвичу
• Moldova este situată în partea de Sud-Est a Europei. La Nord,
Est şi Sud ea se mărgineşte cu Ucraina, iar la Vest – cu România.
Ocupă o suprafaţă de 33,8 mii km2. Teritoriul Moldovei are o
întindere de la Nord la Sud de 339 km, de la Vest la Est – 155 km.
• Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 01.01.2019 a constituit
3,521milioane persoane.
Densitatea populaţiei la 01.01.2019 – 116,7 locuitori la 1 km2.
• Capitala, municipiul Chişinău (832,92 mii persoane, populaţia
stabilă la 01.01.2019), împărţit în 5 sectoare administrative:
Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Râșcani.
• Pe teritoriul Moldovei se evidențiază următoarele tipuri de relief:
câmpii, podişuri, coline, văi şi canioane. Sub influenţa reliefului și
a elementelor pedoclimatice, predomină 2 tipuri de vegetaţie: de
pădure şi de stepă. Pădurile foioase sunt predominate de speciile
de stejar, fag, ulm, carpen. Vegetaţia de stepă s-a păstrat doar
pe alocuri în formă de terenuri aparte şi fragmente de asociaţii
vegetale de stepă.
• Молдова расположена в юго-восточной части Европы. На се-
вере, востоке и юге она граничит с Украиной, а на западе
– с Румынией. Занимает площадь 33,8 тыс. км2. Территория
Молдовы имеет протяженность с севера на юг 339 км, с запада
на восток – 155 км.
• Постоянное население Республики Молдова на 01.01.2019 г.
составило 3,52 миллиона человек.
Плотность населения на 01.01.2019 – 116,7 человека на 1 км2.
• Столица, муниципий Кишинэу (832,92 тысячи человек,
постоянное население на 01.01.2019), делится на пять
административных районов: Ботаника, Буюкань, Центр,
Чокана и Рышкань.
• На территории Молдовы выделяются следующие виды
рельефа: равнины, плато, холмы, долины и каньоны.
Под влиянием рельефа и педоклиматических элементов
сформировались 2 типа растительности: лесной и степной.
В широколиственных лесах преобладают дуб, бук, вяз,
граб. Степная растительность сохранилась только в виде
отдельных участков и фрагментов степных ассоциаций.
* În ansamblu pe ţară / В целом по стране
2
Numărul populației și indicatorii demografici pentru perioada 2014-2019 urmează să fie recal-
culați în baza datelor Recensământului populației și al locuințelor 2014 / Численность насе-
ления и демографические показатели за период 2014-2019 годы будут пересчитаны на
базе данных переписи населения и жилищ 2014 года

8 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Prezentare generală*
Основные характеристики

Principalele râuri
Основные реки
Suprafaţa
Lungimea râului1, km
Denumirea râului bazinului1, km2
Протяженность
Наименование реки Площадь
реки1, км бассейна1, км2

Nistru 657 19 070


Prut 695 7 990
Răut 286 7 760
1
Pe teritoriul Republicii Moldova / На территории Республики Молдова

Principalele lacuri naturale


Основные природные озера
Denumirea lacului Raionul Suprafaţa lacului, km2
Наименование озера Район Площадь озера, км2
Beleu Cahul 9,5
Dracele Cahul 2,7
Nistrul Vechi Slobozia 1,9
Rotunda Cahul 2,1
Sălaş Anenii Noi 3,7

Temperatura aerului, în 2018


Температура воздуха в 2018 году
grade Celsius градусов Цельсия
Maxima Minima
Staţia
Media absolută anuală absolută anuală
meteorologică
anuală Абсолютный Абсолютный
Метеорологическая
Среднегодовая годовой годовой
станция
максимум минимум
Briceni 9,8 31,1 -21,0
Chişinău 11,2 33,2 -14,7
Cahul 11,7 34,1 -13,8

Precipitaţii atmosferice, în 2018


Атмосферные осадки в 2018 году
Numărul zilelor Umiditatea
Cantitatea
cu precipitaţii relativă
Staţia anuală de
0,1 mm şi mai
meteorologică precipitaţii, mm a aerului, %
mult
Метеорологическая Годовое Относительная
Число дней
станция количество влажность
с осадками
осадков, мм воздуха, %
0,1 мм и более
Briceni 617 120 73
Chişinău 609 114 67
Cahul 366 97 74

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 9
Prezentare generală*
Основные характеристики

Viteza vântului, durata de strălucire a Soarelui, în 2018


Скорость ветра, продолжительность солнечного
сияния в 2018 году

Staţia Durata de strălucire


Viteza medie anuală
a Soarelui, ore
meteorologică a vântului, m/s
Продолжительность
Метеорологическая Средняя годовая
солнечного сияния,
станция скорость ветра, м/с
часов
Briceni 2,2 2 193
Chişinău 2,7 2 353
Cahul 3,0 2 219

Rezervaţii ştiinţifice
Научные заповедники
Anul de
Denumirea rezervaţiei Raionul Suprafaţa, ha
înfiinţare
Название заповедника Район Площадь, га
Год создания
Codrii Străşeni 5 177 1971
Iagorlâc Dubăsari 836 1988
Pădurea Domnească Glodeni 6 032 1993
Plaiul Fagului Ungheni 5 642 1992
Prutul de Jos Cahul 1 691 1991

Organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2019
Административно-территориальное устройство
Республики Молдова на 1 января 2019 года

Raioane 32 Районы

Municipii 13 Муниципии

Oraşe 53 Города
inclusiv din в том числе
componenţa municipiilor 6 из состава муниципиев
Localităţi din componenţa Населенные пункты в составе
oraşelor (municipiilor) 41 городов (муниципиев)

Sate (comune) 916 Села (коммуны)


Localităţi din componenţa Населенные пункты в составе
satelor (comunelor) 659 сел (коммун)

Total localităţi 1682 Всего населенных пунктов


Автономные террито-
Unităţi teritoriale autonome 1 риальные образования
Административно-террито-
Unităţile administrativ-teritoriale риальные единицы левобережья
din stânga Nistrului, cărora li Днестра, которым могут
se pot atribui forme şi condiţii быть предоставлены особые
speciale de autonomie 1 формы и условия автономии

10 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populaţie
Население
Populație*
Население

Populaţia stabilă,1la 1 ianuarie


Постоянное население на 1 января
mii persoane тысяч человек

2016 2017 2018 2019


Total populaţie 3 553,1 3 550,9 3 547,5 3 542,7
Все население
Pe sexe:
По полу:
Masculin 1 709,1 1 707,4 1 705,3 1 702,4
Мужчины
Feminin 1 844,0 1 843,5 1 842,2 1 840,3
Женщины
Pe medii:
По типу местности:
Urban 1 511,1 1 516,8 1 521,9 1 527,5
Городское
Rural 2 042,0 2 034,1 2 025,6 2 015,2
Сельское
Pe grupe de vârstă, ani:
По возрастным группам, лет:
0 – 14 567,6 567,0 564,3 559,8
15 – 59 2 392,9 2 374,0 2 353,6 2 332,4
60 + 592,6 609,9 629,6 650,5

Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 01.01.2019 a fost de


3,5 milioane persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului
2018 cu 4,8 mii persoane. Se constată o creştere anuală a populaţiei
în mediul urban şi descreştere continuă a populaţiei rurale. Aceste
schimbări au fost cauzate, în special, de sporul natural negativ a
populaţiei rurale şi structura fluxului migraţiei interne.
Численность постоянного населения Республики Молдова
на 01.01.2019 составила 3,5 млн. человек, что на 4,8 тыс.
человек меньше, чем в том же периоде 2018 года. Наблюдается
ежегодный рост городского населения и продолжающееся
снижение численности сельского населения. Эти изменения
обусловлены, в первую очередь, естественной убылью сельского
населения и структурой внутренних миграционных потоков.

* Numărul populației și indicatorii demografici pentru perioada 2014-2019 urmea-


ză să fie recalculați în baza datelor Recensământului populației și al locuințelor 2014
Численность населения и демографические показатели за период 2014-2019 будут
пересчитаны на базе данных переписи населения и жилищ 2014 года

12 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populație*
Население

Populaţia stabilă, la 1 ianuarie, în %


Постоянное население на 1 января, в %
Pe sexe / По полу Pe medii / По типу местности

2019 2019

51,9 56,9

51,9 57,5

2016 2016

42,5
48,1
43,1
48,1

feminin / женщины rural / сельское


masculin / мужчины urban / городское

Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii


mediului rural – 56,9%. În mediul urban locuiesc 1,5 milioane
persoane, sau 43,1%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă
astfel: 51,9% (1,8 milioane persoane) – femei şi 48,1% (1,7 milioane
persoane) – bărbați.
Более половины населения страны составляют сельские
жители – 56,9%. В городских поселениях проживают 1,5 млн.
человек, или 43,1%. Распределение населения по полу следующее:
51,9% (1,8 млн. человек) – женщины и 48,1% (1,7 млн. человек)
– мужчины.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 13
Populație*
Население

Populaţia pe vârste şi sexe, la 1 ianuarie 2019


Население по возрасту и полу на 1 января 2019 года

Vârsta, ani
Masculin / Мужчины Возраст, лет Feminin / Женщины
85+
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40000 30000 20000 10000 0 0 10000 20000 30000 40000

În vârstă aptă de muncă (bărbaţi în vârstă de 16-62 ani,


femei în vârstă de 16-57 ani) / В трудоспособном возрасте
(мужчины в возрасте 16-62 лет, женщины в возрасте 16-57 лет)
În vârstă inaptă de muncă / В нетрудоспособном возрасте

Piramida vârstelor reflectă disproporţiile în structura populaţiei


pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi
mai mult baza piramidei vârstelor.
Populaţia feminină cu o vârstă medie de 40,3 ani la data de
1 ianuarie 2019 era mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,4 ani.
Возрастная пирамида отображает диспропорции в струк-
туре населения по полу и возрасту. Снижение численности
молодого населения обуславливает все большее сужение базы
возрастной пирамиды.
Женское население, средний возраст которого на 1 января
2019 года составил 40,3 года, старее мужского на 3,4 года.

14 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populație*
Население

Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe


Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, по полу

77,0
2017 69,3
73,2
76,2
2016 68,1
72,2
75,5
2015 67,5
71,5
75,4
2014 67,5
71,5 ani
лет
0 20 40 60 80

Ambele sexe Masculin Feminin


Оба пола Мужчины Женщины

Durata medie a vieţii a crescut față de anul 2014 cu 1,8 ani la


populaţia masculină, iar la cea feminină cu 1,6 ani. Valorile actuale
sunt de 69,3 ani la bărbaţi şi 77,0 ani la femei. Astfel, femeile au o
durată medie a vieţii cu 7,7 ani mai mare decât bărbaţii.
Средняя продолжительность жизни у мужчин по сравнению
с 2014 годом увеличилась на 1,8 лет и составляет 69,3 лет; у
женщин на 1,6 лет и составляет 77,0 лет. Женщины живут на
7,7 лет дольше мужчин.
Mişcarea naturală a populaţiei
Естественное движение населения
persoane человек
2015 2016 2017 2018
Născuţi-vii / Родившиеся 38 610 37 394 34 060 32 606
Băieţi / Мальчики 19 972 19 304 17 547 16 864
Fete / Девочки 18 638 18 090 16 513 15 742
Decedaţi / Умершие 39 906 38 490 36 768 37 200
Spor natural -1 296 -1 096 -2 708 -4 594
Естественный прирост
În anul 2018 s-au înregistrat 32,6 mii de născuţi-vii, fiind în
descreştere cu 4,3% faţă de anul precedent.
Mortalitatea se menține la un nivel mai ridicat față de natalitate.
În anul 2018 au decedat 37,2 mii persoane, în creştere cu 1,2% faţa
de 2017.
В 2018 году зарегистрировано 32,6 тыс. новорожденных,
что на 4,3% меньше, чем в предшествующем году.
В 2018 году умерло 37,2 тыс. человек, что на 1,2% больше,
чем в 2017 году. Уровень смертности остаётся более высоким,
чем уровень рождаемости.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 15
Populație*
Население

Ratele mişcării naturale a populaţiei, la 1000 locuitori


Коэффициенты естественного движения населения,
на 1000 жителей

12
11,2
10,8
11
10,4 10,5
10,9
10,5
10

9,2
9,6
9
2015 2016 2017 2018
Născui-vii / Родившиеся Decedai / Умершие

Ratele mortalităţii pe principalele cauze de deces


Коэффициенты смертности по основным причинам смерти
la 100 000 locuitori на 100 000 жителей

2015 2016 2017 2018


Total decedaţi 1 122,8 1 083,5 1 036,0 1 049,3
Всего умерших
Tumori maligne 170,1 173,5 171,3 173,0
Злокачественные ново­об­ра­зо­ва­ния
Boli ale aparatului circulator 648,2 617,3 605,4 609,6
Болезни системы крово­обра­ще­ния
Boli ale aparatului respirator 51,6 47,9 45,4 44,1
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 106,0 104,1 86,9 95,5
Болезни органов пищева­ре­ния
Accidente, intoxicaţii şi trau­me 77,1 76,1 64,0 63,9
Несчастные случаи, отрав­ле­ния и
травмы
Alte cauze 69,8 64,6 63,0 63,2
Другие причины

Sursa: Agenţia Națională pentru Sănătate Publică


Источник: Национальное агентство общественного здоровья

16 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populație*
Население

Structura decedaţilor pe principalele clase


ale cauzelor de deces, în 2018, %
Структура умерших по основным классам
причин смерти, в 2018 году, %

6,0 Tumori maligne


6,1 16,5 Злокачественные новообразования
Boli ale aparatului circulator
9,1 Болезни системы кровообращения
Boli ale aparatului respirator
4,2 Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv
Болезни органов пищеварения
Accidente, intoxicaţii şi traume
Несчастные случаи,
отравления и травмы
58,1 Alte cauze
Другие причины

Mortalitatea infantilă
Младенческая смертность
2015 2016 2017 2018
Decedaţi în vârstă sub 1 an, persoane 375 353 330 326
Умершие в возрасте до 1 года, человек
Băieţi 223 204 189 195
Мальчики
Fete 152 149 141 131
Девочки
Decedaţi în vârstă sub 1 an
la 1000 născuţi-vii1 9,7 9,4 9,7 10,0
Умершие в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся1
Băieţi 11,2 10,6 10,8 11,6
Мальчики
Fete 8,2 8,2 8,5 8,3
Девочки
1
Inclusiv născuţi cu greutatea de 500-999 g
Включая родившихся с массой тела 500-999 г

Numărul deceselor sub un an înregistrate în anul 2018 a fost de


326 de cazuri, cu 4 cazuri mai puţin decât anul precedent. Mortalita-
tea infantilă la băieţi este mai superioară decât la fete de 1,4 ori.
В 2018 году зарегистрировано 326 умерших в возрасте до
года, что на 4 случая меньше, чем в предшествующем году.
Младенческая смертность мальчиков в 1,4 раза выше, чем
девочек.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 17
Populație*
Население

Căsătorii şi divorţuri
Браки и разводы
2015 2016 2017 2018
Numărul căsătoriilor 24 709 21 992 20 924 20 399
Число браков
Numărul divorţurilor 11 199 10 608 9 312 10 722
Число разводов

În anul 2018 s-au înregistrat 20,4 mii căsătorii, comparativ cu


anul 2017 acest indicator a scăzut cu 2,5%.
Numărul de divorţuri în anul 2018 a fost de 10,7 mii, ceea ce
constituie cu 15,1% mai mult faţă de anul 2017.
В 2018 году зарегистрировано 20,4 тыс. браков, по сравне-
нию с 2017 годом этот показатель снизился на 2,5%.
Число разводов в 2018 году составило 10,7 тыс., что на
15,1% больше, чем в 2017 году.

Ratele nupţialităţii şi divorţialităţii, la 1000 locuitori


Коэффициенты брачности и разводимости, на 1000 жителей


8
7,0
6,2
5,9 5,8
6

3,2 3,0 3,0


2 2,6

0
2015 2016 2017 2018

Căsătorii / Браки Divoruri / Разводы

18 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populație*
Население

Migraţia internă
Внутренняя миграция
2015 2016 2017 2018
Migraţia internă, determinată
de schimbarea domiciliului (persoane)
Внутренняя миграция обусловленная переменой
места жительства (человек )
Total 38 671 33 324 30 732 31 398
Всего
Din urban în urban 8 499 8 211 8 527 9 066
Из города в город
Din rural în urban 10 929 10 683 10 186 11 062
Из села в город
Din urban în rural 7 268 5 172 4 682 4 549
Из города в село
Din rural în rural 11 975 9 258 7 337 6 721
Из села в село
La 1000 locuitori / На 1000 жителей
Total 10,9 9,4 8,7 8,9
Всего
Din urban în urban 5,6 5,4 5,6 5,9
Из города в город
Din rural în urban 7,2 7,1 6,7 7,3
Из села в город
Din urban în rural 3,6 2,5 2,3 2,3
Из города в село
Din rural în rural 5,9 4,5 3,6 3,3
Из села в село
Sursa: Agenția Servicii Publice
Источник: Агентство государственных услуг

Pe parcursul anului 2018, şi-au schimbat domiciliul în interiorul


ţării 31,4 mii persoane. Intensitatea migraţiei interne poate fi
măsurată după numărul de sosiri şi plecări la 1000 de locuitori.
Indicele de mobilitate a populaţiei în anul 2018 a înregistrat o
valoare de 8,9 persoane la 1000 de locuitori comparativ cu 10,9 în
anul 2015.
Fluxurile migratorii din rural în urban deţin cea mai mare
pondere în structura migraţiei interne.
В течение 2018 года сменили место жительства в пределах
страны 31,4 тыс. человек. Интенсивность внутренней мигра-
ции характеризуется числом прибытий и убытий в расчете
на 1000 жителей. Индекс мобильности населения в 2018 году
составил 8,9 человека на 1000 жителей против 10,9 в 2015 году.
Наибольшая доля в структуре внутренней миграции при-
ходится на миграционные потоки из сельской местности в
городскую.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 19
Populație*
Население

Emigranţii conform ţării de destinaţie1


Эмигранты по странам предполагаемого места жительства1
persoane человек

2015 2016 2017 2018


Plecaţi din Republica Moldova – total 2 236 2 507 2 111 2 243
Выехало из Республики Молдова – всего
din care, în:
из ниx в:
Belarus 64 28 35 59
Беларусь
Federaţia Rusă 961 857 825 1 081
Российскую Федерацию
Germania 253 285 342 350
Германию
Israel 174 181 164 156
Израиль
Turcia 26 25 21 11
Турцию
România 8 14 10 13
Румынию
Statele Unite ale Americii 287 623 290 207
Соединенные Штаты Америки
Ucraina 312 375 289 233
Украину
Alte ţări 151 119 135 133
Другие страны
1
În an­samblu pe ţară / В целом по стране
Sursa: Agenția Servicii Publice
Источник: Агентство государственных услуг

Repartizarea imigranţilor conform ţării de emigrare


Распределение иммигрантов по странам эмиграции
persoane человек

2015 2016 2017 2018


Au sosit în Republica Moldova – total 4 209 4 080 3 708 4 223
Прибыло в Республику Молдова – всего
din care, din:
из них, из:
Armenia 29 33 32 31
Армении
Azerbaidjan 65 61 80 171
Азербайджана
Belarus 45 36 27 42
Беларуси
Bulgaria 23 19 15 17
Болгарии
China 28 36 24 27
Китая

20 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Populație*
Население

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Federaţia Rusă 567 705 685 683
Российской Федерации
Franţa 43 29 41 33
Франции
Israel 548 594 456 489
Израиля
Italia 180 170 139 130
Италии
Kazahstan 25 42 33 22
Казахстана
România 646 464 427 450
Румынии
Siria 33 20 15 24
Сирии
Statele Unite ale Americii 209 192 206 210
Соединенных Штатов Америки
Turcia 347 293 245 430
Турции
Ucraina 754 734 681 752
Украины
Alte ţări 667 652 602 712
Другие страны
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
Источник: Министерство внутренних дел

Repartizarea imigranţilor conform ţării de emigrare


şi scopului sosirii, în 2018
Распределение иммигрантов по странам эмиграции
и цели прибытия в 2018 году
persoane человек

Scopul sosirii / Цель прибытия


imigraţiе
Total la la alte
de familie
Всего muncă studii cauze
семейная
на на другие
иммигра-
работу учебу причины
ция
Numărul imigranţilor 4 223 899 805 1 580 939
Число иммигран­тов
din care, din:/из них, из:
Azerbaidjan 171 67 14 39 51
Азербайджан
Belarus 42 4 – 33 5
Беларусь
Federaţia Rusă 683 29 9 474 171
Российская Федерация
Franţa 33 1 – 5 27
Франция

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 21
Populație*
Население

Continuare Продолжение

Scopul sosirii / Цель прибытия


imigraţiе
Total la la alte
de familie
Всего muncă studii cauze
семейная
на на другие
иммигра-
работу учебу причины
ция
Germania 41 9 – 7 25
Германия
India 128 10 106 4 8
Индия
Israel 489 8 458 12 11
Израиль
Italia 130 28 – 62 40
Италия
România 450 200 26 125 99
Румыния
Siria 24 3 4 12 5
Сирия
Statele Unite
ale Americii 210 4 43 11 152
Соединенные
Штаты Америки
Turcia 430 265 38 74 53
Турция
Ucraina 752 113 40 507 92
Украина
Alte ţări 640 158 67 215 200
Другие страны
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
Источник: Министерство внутренних дел

22 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Forţa de muncă
Рабочая сила
Forța de muncă
Рабочая сила

În ultimii 4 ani numărul populației economic active a variat


nesemnificativ şi a fost de circa 1,3 milioane persoane în anul 2018.
Principala componentă, populația ocupată, a constituit 97% din
populația economic activă.
Distribuția pe sexe a populației economic active, la fel, nu a suferit
modificări esențiale, ponderea bărbaților (49,9%) a fost practic egală
cu cea a femeilor (50,1%).
За последние 4 года численность экономически активного
населения изменилась незначительно и составила 1,3 млн. человек
в 2018 году. Главная составляющая, занятое население, составила
97% от численности экономически активного населения.
Распределение экономически активного населения по полу
также не изменилась, доля мужчин (49,9%) практически была
равна доли женщин (50,1%).

Numărul populaţiei economic active


Численность экономически активного населения
mii persoane тысяч человек

2015 2016 2017 2018


Populaţie economic activă 1 266 1 273 1 259 1 290
Экономически активное население
din care, femei 627 632 619 646
в том числе женщины
Populaţie ocupată 1 204 1 220 1 208 1 252
Занятое население
din care, femei 604 614 598 630
в том числе женщины
Populaţie ocupată
în activităţi neagricole 822 809 817 800
Занятое население в
несельскохозяйственных
видах деятельности
din care, femei 439 428 431 422
в том числе женщины
Şomeri BIM 62 53 52 38
Безработные МБТ
din care, femei 23 18 21 16
в том числе женщины

24 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Forța de muncă
Рабочая сила

Structura populaţiei economic active


Структура экономически активного населения
%
100 4,9 4,2 4,1 3,0

80

60
95,1 95,8 95,9 97,0
40

20

0
2015 2016 2017 2018
Ocupată / Занятые Şomeri / Безработные

Repartizarea populaţiei ocupate


pe principalele tipuri de activităţi economice
Распределение занятого населения
по основным видам экономической деятельности
mii persoane тысяч человек

2015 2016 2017 2018


Total / Всего 1 204 1 220 1 208 1 252
din care: / в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Сельское, лесное и рыбное 382 411 390 452
хозяйство
Industrie 148 148 144 147
Промышленность
Construcţii 65 61 57 60
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, activităţi de cazare şi
alimentaţie publică 190 200 209 194
Оптовая и розничная торговля,
деятельность по размещению
и общественному питанию
Transporturi, informații şi 76 76 73 72
comunicaţii
Транспорт, информационные
услуги и связь
Administraţie publică; învăţă­mânt;
sănătate şi asistenţă socială 236 224 234 230
Государственное управление;
об­ра­­зование; здравоохранение и
соци­альные услуги
Alte tipuri de activităţi 106 100 100 97
Другие виды деятельности

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 25
Forța de muncă
Рабочая сила

În 2018, în sectorul agricol au lucrat 36,1% din persoanele


ocupate. În ultimii 4 ani, această pondere a crescut nesemnificativ,
în special din cauza scăderii ponderii populației ocupate în sectorul
servicii.
В 2018 году, в сельскохозяйственном секторе работали 36,1%
от занятого населения. За последние 4 года этот показатель
вырос незначительно, за счет снижения доли занятого населения
в секторе услуг.
Repartizarea salariaţilor
pe activităţi economice, la sfârşitul anului1
Распределение работающих по найму
по видам экономической деятельности на конец года1
mii persoane тысяч человек
2015 2016 2017 2018
Total / Всего 673,9 666,9 672,3 679,7
din care: / в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 48,0 47,4 44,4 45,0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industrie 115,2 116,6 123,2 129,7
Промышленность
Construcţii 23,2 22,3 23,3 23,9
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 102,4 98,8 100,2 102,5
Оптовая и розничная торговля
Transport şi depozitare 42,2 41,6 40,8 40,8
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare
şi alimentaţie publică 14,7 13,6 15,2 14,4
Деятельность по размещению и
общественному питанию
Informaţii şi comunicaţii 19,3 19,0 20,2 20,7
Информационные услуги и связь
Activități financiare şi de asigurări 14,9 14,0 14,6 14,7
Финансовая деятельность и
страхование
Tranzacţii imobiliare 11,7 11,5 11,1 11,1
Операции с недвижимым
имуществом
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice 16,7 17,2 15,6 14,6
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative 10,7 11,5 12,9 13,6
Административная деятельность
Administraţie publică și apărare 56,1 55,2 53,3 53,5
Государственное управление и
оборона

1
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate
instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați, inclusiv salariați cu contract
individual de muncă/raport de serviciu suspendat
Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью
4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от
численности персонала, в том числе работники с приостановленным действием
трудового договора/служебных отношений

26 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Forța de muncă
Рабочая сила

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Învăţământ 113,6 111,6 109,8 108,6
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 64,9 66,0 67,4 67,5
Здравоохpанение и cоциаль­ные
услуги
Artă, activităţi de recreere şi de
agrement 14,4 13,7 13,4 13,6
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 5,9 7,0 7,1 5,4
Предоставление прочих видов услуг

Rata șomajului, conform definiției Biroului Internațional


al Muncii (BIM), în 2018 a fost de 3,0%, variind foarte puțin în
ultimii 4 ani. Rata șomajului permite, prin comparare, identificarea
grupurilor de persoane care încearcă cel mai activ să intre pe piața
forței de muncă. Astfel, tinerii sunt mult mai activi decât adulții,
bărbații mai activi decât femeile, locuitorii orașelor mai activi decât
locuitorii satelor.
Уровень безработицы, согласно определению Международ-
ного бюро труда (МБТ), в 2018 году составил 3,0% и за по-
следние 4 года практически не изменился. Сравнивая уровни
безработицы, можно установить группы населения, которые
наиболее активны в попытках выхода на рынок труда. Таким
образом, молодежь активнее, чем остальное население, мужчи-
ны активнее женщин, городское население активнее сельского.
Rata şomajului BIM, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
Уровень безработицы МБТ, по возрастным группам,
полу и типу местности
procente проценты

2015 2016 2017 2018


Total / Всего 4,9 4,2 4,1 3,0
sub 25 ani / до 25 лет 12,8 11,2 11,8 7,4
25 ani şi peste / 25 лет и старше 4,2 3,6 3,5 2,6
Bărbaţi / Мужчины 6,2 5,5 4,8 3,5
sub 25 ani / до 25 лет 12,4 10,9 10,9 7,5
25 ani şi peste / 25 лет и старше 5,5 5,0 4,3 3,1
Femei / Женщины 3,6 2,9 3,3 2,5
sub 25 ani / до 25 лет 13,5 11,7 13,0 7,2
25 ani şi peste / 25 лет и старше 2,9 2,3 2,7 2,2
Urban / Городское 6,4 6,0 5,7 4,5
sub 25 ani / до 25 лет 16,6 14,1 14,3 10,7
25 ani şi peste / 25 лет и старше 5,9 5,4 5,1 4,0
Rural / Сельское 3,5 2,6 2,7 1,8
sub 25 ani / до 25 лет 10,1 8,9 9,9 4,8
25 ani şi peste / 25 лет и старше 2,9 2,1 2,7 1,6

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 27
Forța de muncă
Рабочая сила

Şomeri înregistraţi, pe grupe de vârstă


şi nivelul de studii, pe parcursul anului
Зарегистрировано безработных по возрастным
группам и уровню образования в течение года
mii persoane тысяч человек

2015 2016 2017 2018


Şomeri înregistraţi – total 50,6 50,1 42,1 35,5
Зарегистрировано безработ­ных – всего
din care, femei 24,5 23,1 19,5 16,7
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi, pe grupe de vârstă:
Зарегистрировано безработ­ных по
возрастным группам:
sub 25 ani 9,2 8,4 6,8 5,2
до 25 лет
din care, femei 4,8 4,0 3,3 2,6
в том числе женщины
25 ani şi peste 41,4 41,7 35,3 30,3
25 лет и старше
din care, femei 19,7 19,1 16,2 14,1
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi,
după nivelul de studii:
Зарегистрировано безработ­ных
по уровню образования:
Primar 2,6 3,1 3,1 3,1
Начальное
din care, femei 1,4 1,5 1,5 1,6
в том числе женщины
Secundar general 28,0 28,8 24,6 20,7
Общее среднее
din care, femei 14,0 13,4 11,7 9,8
в том числе женщины
Secundar profesional 11,7 10,5 8,6 7,1
Среднее профессиональное
din care, femei 4,2 3,6 2,9 2,5
в том числе женщины
Medii de specialitate 3,6 3,3 2,5 2,1
Среднее специальное
din care, femei 2,0 1,8 1,4 1,2
в том числе женщины
Superioare 4,7 4,4 3,3 2,5
Высшее
din care, femei 2,9 2,8 2,0 1,6
в том числе женщины
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Источник: Национальное агентство занятости населения

28 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Veniturile şi cheltuielile
populaţiei
Доходы и расходы
населения
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2018 câştigul salarial nominal mediu brut din economia


națională a constituit 6446,4 lei și s-a mărit față de anul 2017 în
valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali (ajustat la indicele
prețurilor de consum) – cu 9,9%.
В 2018 году средняя номинальная начисленная оплата
труда составила 6446,4 лея и увеличилась по сравнению с 2017
годом, в номинальном выражении, на 13,2%. Рост реальной
заработной платы (с учетом индекса потребительских цен)
составил 9,9%.
Câștigul salarial mediu lunar
al unui salariat pe activități economice1
Среднемесячная оплата труда одного работника
по видам экономической деятельности1
lei лей
2015 2016 2017 2018
Total 4 610,9 5 084,0 5 697,1 6 446,4
Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3 072,3 3 321,4 3 798,0 4 318,4
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industrie 4 962,8 5 353,7 5 902,7 6 544,7
Промышленность
Construcţii 4 559,0 5 064,5 5 649,8 6 456,2
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul 3 903,2 4 558,0 5 120,1 6 009,7
Оптовая и розничная торговля
Transport şi depozitare 4 411,3 4 746,3 5 389,6 6077,0
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare
şi alimentaţie publică 3 055,6 3 454,8 3 812,9 4 544,0
Деятельность по размещению
общественному питанию
Informaţii şi comunicaţii 9 770,7 11 027,5 12 443,7 14 276,1
Информационные услуги и
связь
Activități financiare şi de asigurări 8 659,6 10 338,9 11 034,7 12 181,8
Финансовая деятельность и
страхование
Tranzacţii imobiliare 4 218,7 4 779,6 5 107,2 5 534,9
Операции с недвижимым
имуществом
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice 6 320,2 6 806,8 7 392,1 8 447,7
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative 3 669,7 4 144,3 4 752,3 5 243,1
Административная
деятельность

30 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Administraţie publică și apărare 5 749,2 6 144,2 7 361,4 8 397,8
Государственное управление и
оборона
Învăţământ 3 813,6 4 017,7 4 459,0 5 147,4
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 4 430,2 5 010,0 5 634,6 6 228,0
Здравоохpанение и cоциальные
услуги
Artă, activităţi de recreere
şi de agrement 3 015,8 3 130,1 3 323,9 3 780,2
Искусство, развлечения и
отдых
Alte activităţi de servicii 6 965,4 9 081,0 7 592,9 7 182,1
Предоставление прочих видов
услуг
1
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate
instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi
Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью
4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от численно-
сти персонала

Câştigul salarial mediu lunar


al unui salariat pe activități economice, în 2018
Среднемесячная оплата труда одного работника
по видам экономической деятельности в 2018 году
Informaţii şi comunicaţii
Информационные услуги и связь 14276
Activtă i financiare şi de asigurări
Финансовая деятельность и страхование 12182
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Профессиональная, научная и 8448
техническая деятельность
Administraţie publică și apărare 8398
Государственное управление и оборона
Alte activităţi de servicii
Предоставление прочих видов услуг 7182
Industrie 6545
Промышленность
Construcţii 6456
Строительство
Total 6446
Всего
Sănătate şi asistenţă socială 6228
Здравоохpанение и cоциальные услуги
Transport şi depozitare
Транспорт и хранение 6077
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
Оптовая и розничная торговля 6010
Tranzacţii imobiliare
Операции с недвижимым имуществом 5535
Activităţi de servicii administrative
Административная деятельность 5243
Învăţământ
Образование 5147
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică
Деятельность гостиниц и 4544
предприятий общественного питания
Agricultură, silvicultură şi pescuit 4318
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Artă, activităţi de recreere şi de agrement 3780 lei
Искусство, развлечения и отды лей
0 3000 6000 9000 12000 15000

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 31
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Repartizarea salariaţilor1
conform mărimii salariului, în septembrie 2018, %
Распределение работников1
по размерам заработной платы за сентябрь 2018 года, %

S 2 56 21 21
R 47 45 7 1
Q 13 57 23 7
P 32 38 26 4
O 11 36 37 16
N 4 73 15 8
M 8 52 23 17
L 11 68 15 6
K 1 26 41 32
J 1 20 31 48
I 4 79 11 6
H 6 67 16 11
G 2 66 21 11
F 1 56 31 12
B+C+D+E 3 55 30 12
A 9 72 15 4
Total 11 53 25 11

0 20 40 60 80 100

până la 2 500 lei de la 2 500,01 până la 6 000 lei


de la 6 000,01 până la 10 000 lei peste 10 000,01 lei

A – Agricultură, silvicultură şi pescuit / Сельское, лесное и рыбное хозяйство


B+C+D+E – Industrie / Промышленность
F – Construcţii / Строительство
G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul /Оптовая и розничная торговля
H – Transport şi depozitare / Транспорт и хранение
I – Activităţi de cazare şi alimentaţie publică
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
J – Informaţii şi comunicaţii / Информационные услуги и связь
K – Activități financiare şi de asigurări / Финансовая деятельность и страхование
L – Tranzacţii imobiliare / Операции с недвижимым имуществом
M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Профессиональная, научная и техническая деятельность
N – Activităţi de servicii administrative / Административная деятельность
O – Administraţie publică și apărare / Государственное управление и оборона
P – Învăţământ / Образование
Q – Sănătate şi asistenţă socială / Здравоохpанение и cоциальные услуги
R – Artă, activităţi de recreere şi de agrement / Искусство, развлечения и отдых
S – Alte activităţi de servicii / Предоставление прочих видов услуг

1
Salariați care au lucrat luna septembrie în întregime (şi ziua deplină)
Работников проработавшие сентябрь месяц полностью (и полный рабочий день)

32 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit


în medie pe o persoană pe lună 2383,1 lei, fiind în creştere cu
6,2% faţă de anul precedent. În funcţie de mediu de reşedinţă, se
constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie
cu 773,1 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.
În structura veniturilor disponibile predominante sunt
veniturile băneşti, cu o pondere de 91,3% față de 8,7% pentru
veniturile în natură.
Располагаемые доходы населения в 2018 году составили
2383,1 лея в среднем на человека в месяц, увеличившись на 6,2%
по сравнению с предыдущим годом. Доходы городского населения
были в среднем на 773,1 лея или в 1,4 раза выше по сравнению с
сельской местностью.
В структуре располагаемых доходов преобладают денеж-
ные доходы – 91,3%, в то время как доходы в натуральном вы-
ражении составили 8,7%.
Veniturile populaţiei
Доходы населения
2015 2016 2017 2018
Venituri disponibile
(medii lunare pe o
persoană) – total, lei 1 956,6 2 060,2 2 244,9 2 383,1
Располагаемые доходы (в
среднем на одного человека
в месяц) – всего, лей
urban / город 2 350,1 2 437,7 2 671,0 2 818,0
rural / село 1 657,5 1 771,3 1 917,0 2 044,9
Ponderea veniturilor în natură
în total venituri disponibile
– total, % 10,2 9,3 9,0 8,7
Удельный вес доходов в
натуральном выражении
в общих располагаемых
доходах – всего, %
urban / город 4,0 3,4 3,5 3,3
rural / село 17,0 15,5 14,9 14,4

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 33
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Structura veniturilor disponibile


ale populaţiei în anul 2018, %
Структура располагаемых доходов
населения в 2018 году, %

Activitatea salariată
Наемный труд
18,8
Activitatea individuală agricolă
Индивидуальная 43,7
сельскохозяйственная 0,1
деятельность
Activitatea individuală
non-agricolă
Индивидуальная
24,7
несельскохозяйственная
деятельность
Prestaţii sociale 5,4 7,3
Социальные выплаты
Venit din proprietate
Доход от собственности
Alte venituri (inclusiv transferuri din afara ţării, 15,0%)
Другие доходы (из них, трансферты из-за границы, 15,0%)

Activitatea salariată reprezintă cea mai importantă sursă de


venit cu o pondere de 43,7% în veniturile totale, contribuția acestora
fiind în creştere față de anul 2017 cu 0,6 puncte procentuale.
Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă
şi au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporție de
24,7% sau cu 1,3 puncte procentuale mai mult față de anul precedent.
Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă
semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea
reprezintă 15,0% din total venituri sau cu 1,5 puncte procentuale
mai puţin comparativ cu anul 2017.
Доходы от наемного труда являются основным источни-
ком доходов, их удельный вес в располагаемых доходах составил
43,7%, увеличившись на 0,6 процентных пункта по сравнению
с 2017 годом.
Социальные выплаты являются вторым по значимости
источником формирования доходов, в структуре доходов они
составили 24,7% или на 1,3 процентных пункта больше, чем в
предыдущем году.
Значительным источником формирования доходов оста-
ются денежные поступления из-за границы, которые в среднем
составили 15,0% всех доходов или на 1,5 процентных пункта
меньше, чем в 2017 году.

34 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2018


au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei, fiind în creştere faţă
de anul precedent cu 7,0%. Dat fiind că populaţia din mediul urban
dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum
a acestei categorii de populaţie sunt cu 800,5 lei sau de 1,4 ori mai
mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural.
Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată pentru
necesarul de consum alimentar – 43,8%.
Среднемесячные потребительские расходы населения в
2018 году составили 2407,9 лея в среднем на человека в месяц
и увеличились на 7,0% по сравнению с предыдущим годом.
Учитывая, что городские жители имеют более высокие
доходы, соответственно, и потребительские расходы этой
категории населения на 800,5 лея или в 1,4 раза выше, чем
расходы сельского населения.
Наибольшая часть потребительских расходов была
направлена на продовольственные нужды – 43,8%.
Structura cheltuielilor de consum
ale populaţiei în anul 2018, %
Структура потребительских расходов
населения в 2018 году, %

8,2
4,6
4,0

5,1
43,8
3,8

18,2

10,7 1,6

Produse alimentare / Продукты питания


Băuturi alcoolice, tutun / Алкогольные напитки, табак
Îmbrăcăminte, încălţăminte / Одежда, обувь
Întreţinerea locuinţei / Содержание жилья
Dotarea locuinţei / Обустройство жилья
Sănătate / Здоровье
Transport / Транспорт
Comunicaţii / Связь
Altele / Другое

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 35
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2018 mărimea minimului de existenţă a constituit în


medie pe lună pentru o persoană 1891,0 lei, fiind în creştere faţă de
anul precedent cu 1,5%.
Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă
diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată
pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2107,9
lei sau cu 11,6% mai mult comparativ cu minimul de existenţă
pentru alte oraşe – 1888,5 lei şi cu 17,4% mai mult comparativ cu
mediul rural – 1795,8 lei.
Размер прожиточного минимума в 2018 году составил в
среднем на человека в месяц 1891,0 лея, увеличившись на 1,5%
по сравнению с предыдущим годом.
В зависимости от места жительства прожиточный
минимум характеризуется наибольшим значением в больших
городах (мун. Кишинэу и Бэлць) – 2107,9 лея, что на 11,6%
больше по сравнению с другими городами – 1888,5 лея и на 17,4%
больше по сравнению с сельской местностью – 1795,8 лея.
Valoarea minimului de existenţă, pe medii
Размер прожиточного минимума по типу местности
medii lunare pe o persoană, lei в среднем на одного человека в месяц, лей
2018
Orașe Orașe
Total mari mici Sate
Всего Большие Малые Села
города города
Total populaţie 1 891,0 2 107,9 1 888,5 1 795,8
Всего население
Populaţie în vârstă
aptă de muncă 2 016,1 2 219,6 2 005,5 1 920,0
Население трудоспо-
собного возраста
Bărbaţi în vârstă
aptă de muncă 2 186,7 2 417,2 2 173,7 2 086,7
Мужчины трудоспо-
собного возраста
Femei în vârstă
aptă de muncă 1 830,0 2 026,3 1 823,9 1 727,5
Женщины трудоспо-
собного возраста
Pensionari pentru
limită de vârstă 1 574,2 1 765,8 1 590,5 1 485,0
Пенсионеры
по возрасту
Copii / Дети 1 801,1 2 036,2 1 830,2 1 718,8
inclusiv în vârstă:
в том числе в возрасте:
până la 1 an / до 1 года 712,8 811,5 730,8 677,7
1 – 6 ani / лет 1 540,7 1 765,8 1 589,6 1 456,3
7 – 17 ani / лет 2 031,7 2 280,8 2 053,0 1 946,9

36 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Prețuri
Цены
Prețuri
Цены

În perioada anilor 2015-2018 rata medie anuală a inflației a avut


un ritm descendent de la 9,7% (2015) până la 3,0% (2018). Deoarece
cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul
de consum alimentar, evoluția prețurilor produselor alimentare a
influențat în special asupra IPC.
Indicii medii anuali pentru produsele alimentare în
perioada anilor 2015-2018 au avut valori mai mari decât IPC
total, diferențele fiind între 0,1 puncte procentuale (în 2015) şi
2,4 puncte procentuale (în anul 2018).
Deprecierea valutei naționale în 2015 a avut o influență majoră
asupra creşterii prețurilor mărfurilor nealimentare, formând o
diferență de 2,1 puncte procentuale în comparație cu IPC total.
В 2015-2018 годах среднегодовой уровень инфляции имел
темп убывающий с 9,7% (2015) до 3,0% (2018). Поскольку
наибольшая часть расходов населения предназначена для
потребления продуктов питания, рост цен на них влияет в
большей степени на показатель инфляции.
Среднегодовые показатели для продовольственных
товаров в 2015-2018 годах имели более высокие
значения чем итоговый ИПЦ, с 0,1 процентных пункта
(в 2015 г.) и до 2,4 процентных пункта (в 2018 г.).
Девальвация национальной валюты в 2015 году оказала
большое влияние на рост цен на непродовольственные товары,
формируя разницу в 2,1 процентных пункта по сравнению с
итоговым ИПЦ.
Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei
(în medie pe an; anul precedent = 100)
Индексы цен по секторам экономики
(в среднем за год; предыдущий год = 100)
2015 2016 2017 2018
Indicele preţurilor de consum la
mărfuri şi servicii 109,7 106,4 106,6 103,0
Индекс потребитель­ских цен
на товары и услуги
Produse alimentare 109,8 107,4 107,9 105,4
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 111,8 106,3 104,5 102,7
Непродовольственные товары
Servicii 106,2 104,9 107,1 99,8
Услуги
Indicele preţurilor producţiei
industriale 106,3 104,5 103,3 100,4
Индекс цен промыш­ленной
продукции
Indicele preţurilor la producţia
vândută de întreprin­de­rile agricole 122,5 96,6 97,9 92,5
Индекс цен реализации продукции
сельскохозяйственными
предприятиями

38 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Prețuri
Цены

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Indicele preţurilor în construcţii 110,2 106,8 103,2 102,7
Индекс цен в строительстве
Indicii valorii unitare la mărfurile
exportate 83,0 96,5 105,5 105,1
Индексы стоимости единицы
экспортируемого товара
Indicii valorii unitare
la mărfurile importate 79,0 93,7 104,9 109,6
Индексы стоимости единицы
импортируемого товара

Evoluţia indicilor preţurilor de consum


(decembrie anul precedent = 100)
Динамика индексов потребительских цен
(декабрь предыдущего года = 100)
%
120
114,3
114,1 109,7
110
111,3
103,2 107,9 102,2
102,8 104,1 101,7
100
100,5
97,7

90
2015 2016 2017 2018

Produse alimentare / Продовольственные товары


Mărfuri nealimentare / Непродовольственные товары
Servicii / Услуги

Rata anuală a inflaţiei (decembrie anul precedent = 100)


Годовой уровень инфляции (декабрь предыдущего года = 100)

2015 2016 2017 2018


Total 13,6 2,4 7,3 0,9
Всего
Produse alimentare 14,3 2,8 9,7 2,2
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 14,1 3,2 4,1 1,7
Непродовольственные товары
Servicii 11,3 0,5 7,9 -2,3
Услуги

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 39
Prețuri
Цены

Rata medie lunară a inflaţiei (%)


Среднемесячный уровень инфляции (%)
2015 2016 2017 2018
Total 1,05 0,20 0,60 0,05
Всего
Produse alimentare 1,10 0,25 0,75 0,20
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 1,10 0,25 0,35 0,15
Непродовольственные товары
Servicii 0,90 0,05 0,65 0,0
Услуги

Cursul de schimb mediu anual


Среднегодовой курс обмена валюты
2015 2016 2017 2018
Lei / euro 20,9025 22,0570 20,8306 19,8492
Лей / евро
Lei / dolar SUA 18,8185 19,9238 18,4990 16,8021
Лей / доллар США

Evoluţia indicilor preţurilor de consum, câştigului salarial real


şi ai cursului de schimb mediu anual (anul precedent = 100)
Динамика индексов потребительских цен, реальной оплаты
труда и индексы среднегодового курса обмена валют
(предыдущий год = 100)
%
140
134,0

120
112,2 106,4 106,6 109,9
105,9
109,7 105,5 105,2 103,0
100 94,4
100,7 103,7 95,3
92,8 90,9
80
2015 2016 2017 2018
Indicii preurilor de consum
Индексы потребительских цен
Indicii câștigului salarial real
Индексы реальной заработной платы
Indicii cursului de schimb mediu anual lei/dolar SUA
Сренегодовые индексы обмена валют лей/доллар США
Indicii cursului de schimb mediu anual lei/euro
Среднегодовые индексы обмена валют лей/евро

40 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Locuințe
Жилье
Locuințe
Жилье

În anul 2018 au fost date în exploatare 6008 locuinţe


(apartamente şi case de locuit individuale) cu suprafaţa totală de
471,6 mii m2, sau cu 17,5% mai puţin faţă de anul 2017.
Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul
total al locuinţelor în mediul urban au fost date în exploatare
5330 locuințe cu suprafaţa totală de 389,1 mii m² sau cu 25,0% mai
puţin faţă de anul 2017.
В 2018 году было сдано в эксплуатацию 6008 единиц жилья
(квартиры и индивидуальные жилые дома) общей площадью
471,6 тыс. кв. м, что на 17,5% меньше по сравнению с 2017 годом.
Распределение введенного жилья по месторасположению
показывает, что в городской местности было сдано в эксплуа-
тацию 5330 единиц жилья общей площадью 389,1 тыс. кв. м, на
25,0% меньше по сравнению с 2017 годом.

Locuinţe date în exploatare


Ввод в действие жилья
2015 2016 2017 2018
unităţi / единиц
Total 7 587 6 075 9 249 6 008
Всего
apartamente 6 055 4 788 8 236 4 532
квартиры
case de locuit individuale 1 532 1 287 1 013 1 476
индивидуальные жилые дома
din total în:
из итога в:
mediul urban 6 898 5 455 8 832 5 330
городской местности
mediul rural 689 620 417 678
сельской местности
mii m2 de suprafaţă totală / тысяч м2 общей площади
Total 609,7 515,5 700,4 471,6
Всего
apartamente 384,1 335,1 557,4 289,0
квартиры
case de locuit individuale 225,6 180,4 143,0 182,6
индивидуальные жилые дома
din total în:
из итога в:
mediul urban 516,0 434,6 647,3 389,1
городской местности
mediul rural 93,7 80,8 53,1 82,5
сельской местности

42 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Învăţământ și știință
Образование и наука
Învățământ și știință
Образование и наука

În anul de studii 2018/19, procesul educațional este organizat


în 1364 instituții de învățământ, inclusiv în 1246 instituții de
învățământ primar și secundar general, 89 – profesional tehnic și
29 instituții de învățământ superior. Rețeaua instituțiilor de
învățământ profesional tehnic include 13 centre de excelență,
34 colegii și 42 școli profesionale. Numărul instituțiilor de
învățământ profesional tehnic s-a redus cu 3,3%, față de anul de
studii 2015/16, iar a instituțiilor de învățământ primar și secundar
general – cu 5,8%.
В 2018/19 учебном году процесс образования организован в
1364 учебных учреждениях, которые включают 1246 учрежде-
ний начального и среднего общего образования, 89 профессио-
нально-технических учреждений и 29 учреждений высшего об-
разования. Сеть учреждений профессионально-технического
образования включает 13 образцовых центров, 34 колледжа и
42 профессиональные школы. Число профессионально-техниче-
ских учреждений сократилось на 3,3%, по сравнению с 2015/16
учебным годом, а учреждений начального и среднего общего об-
разования – на 5,8%.
Învăţământul pe tipuri de instituţii
Образование по типам учреждений
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Instituţii de învăţământ / Учреждения
Primar și secundar general 1 323 1 291 1 243 1 246
Начального и общего
среднего образования
Profesional tehnic 92 86 86 89
Профессионально-
технического образования
Superior 31 30 29 29
Высшего образования
Elevi şi studenţi, mii / Учащиеся и студенты, тыс.
Instituții de învățământ
primar și secundar general 334,5 333,7 335,6 334,2
Учреждения начального и
общего среднего образования
Instituţii de învăţământ
profesional tehnic 46,5 48,8 46,6 44,3
Учреждения профессионально-
технического образования
Instituţii de învăţă­mânt superior 81,7 74,7 65,5 60,6
Высшие учебные заведения

44 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Învățământ și știință
Образование и наука

Elevi şi studenţi la 10 000 locuitori


Учащиеся и студенты на 10 000 населения

1000 941 939 946 943

800

600

400
230 210 185 171
200 131 137 131 125

0
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Instituii de învăământ primar și secundar general


Учреждения начального и общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic
Учреждения профессионально - -технического образования
Instituţii de învăţământ superior
Высшие учебные заведения

Diminuarea numărului de absolvenți față de anul 2015 s-a con-


statat pentru toate nivelurile educaționale, cu 10% în învățământul
secundar general, cu 23% în superior și cu 9% în cel profesional
tehnic.
По сравнению с 2015 годом число выпускников уменьшилось
на всех уровнях образования: на 10% в общем среднем, на 23% –
в высшем и на 9% – в профессионально-техническом.

Absolvenţi pe tipuri de instituţii


Выпускники по типам учреждений
mii тысяч

2015 2016 2017 2018


Instituții de învățământ secundar general
46,3 43,1 40,4 41,8
Учреждения общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic 15,5 10,4 14,0 14,1
Учреждения профессионально-
технического образования
Instituţii de învăţă­mânt superior 23,6 21,9 19,9 18,1
Высшие учебные заведения

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 45
Învățământ și știință
Образование и наука

Absolvenţi la 10 000 locuitori


Выпускники на 10 000 населения

160
130
121 118
114
120

80 67 62 56 51
44 39 40
40 29

0
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Instituii de învăământ secundar general


Учреждения общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic
Учреждения профессионально - -технического образования
Instituţii de învăţământ superior
Высшие учебные заведения

Numărul şi promoţia doctoranzilor


Численность и выпуск докторантов
2015 2016 2017 2018
Numărul instituţiilor
cu activitate de doctorat 43 45 46 46
Число учреждений,
осуществляющих
подготовку докто­ран­тов
Numărul doctoranzilor
(la sfârşitul anului)1 1 751 1 718 1 622 1 569
Численность докторантов
(на конец года)
Absolvenţi ai doctoratului 351 363 410 380
Выпуск докторантов
1
Fără străini/ Без иностранцев

Numărul şi promoţia postdoctoranzilor


Численность и выпуск постдокторантов

2015 2016 2017 2018


Numărul instituţiilor cu
activitate de postdoctorat 18 16 14 14
Число учреждений,
осуществляющих подготовку
постдокто­ран­тов
Numărul postdoctoranzilor
(la sfârşitul anului) 47 40 30 36
Численность постдокторантов
(на конец года)
Absolvenţi ai postdoctoratului 14 21 17 11
Выпуск постдокторантов

46 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Sănătate
Здравоохранение
Sănătate
Здравоохранение

În anul 2018, la 10 000 locuitori reveneau 35,6 medici şi 66,2


personal medical. Comparativ cu anii precedenți se atestă o reducere
a numărului de paturi, la 10 000 locuitori reveneau 51 paturi.
Cel mai des populația suferă de boli ale aparatului respirator şi
genito-urinar, leziuni traumatice şi otrăviri. În acelaşi timp, are loc
creşterea numărului de cazuri noi a purtătorilor de HIV.
В 2018 году, на 10 000 жителей приходилось 35,6 врачей и
66,2 медицинского персонала. По сравнению с предыдущими
годами наблюдается сокращение число коек, на 10 000 жителей
приходится 51 койка.
Чаще всего люди страдают от респираторных заболеваний
и болезни мочеполовой системы, травм и отравлений. В то же
время, увеличивается число новых случаев ВИЧ-носителей.
Indicatorii principali ai ocrotirii sănătăţii, la sfârşitul anului
Основные показатели здравоохранения на конец года
2015 2016 2017 2018
Medici 13 006 13 023 13 0181 12 6211
Врачи
la 10 000 locuitori 36,6 36,6 36,7 35,6
на 10 000 жителей
Personal medical mediu 23 856 24 873 24 5591 23 4831
Средний медицинский персонал
la 10 000 locuitori 67,1 70,0 69,2 66,2
на 10 000 жителей
Spitale 85 85 87 86
Больничные учреждения
Instituţii medicale de tip
ambulator sau policlinică care
acordă ajutor medical populaţiei 1 030 1 034 1 103 1 074
Медицинские учреждения,
оказывающие амбула­торно-
поликлиничес­кую помощь
населению
Paturi de asistenţă medicală şi
profilactică 18 803 18 745 18 398 18 138
Лечебно-профи­лак­тические
койки
la 10 000 locuitori 52,9 52,7 51,8 51,2
на 10 000 жителей
1
Din care, activează în sectorul nestatal, persoane:
Из них работают в негосударственном секторе, человек:
Medici de toate specialităţile – 1 883 (14,9%)
Врачи всех специальностей
Personal medical mediu – 1 571 (6,7%)
Средний медицинский персонал

48 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Sănătate
Здравоохранение

Morbiditatea populaţiei, pe principalele clase de boli


Заболеваемость населения по основным классам болезней
2015 2016 2017 2018
Bolnavi luaţi în evi­den­ţă cu
diagnosticul stabilit pentru
pri­ma dată – total, mii cazuri 1 161,3 1 152,9 1 179,7 1 126,1
Взято под наблю­дение больных
с диагнозом, уста­новленным
впервые – всего, тыс. cлучаев
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 72,8 69,3 66,1 65,3
Инфекционные и
паразитарные болезни
Tumori / Новообразования 14,9 15,7 15,5 15,7
Boli ale sistemului nervos
şi ale organelor de simţ 69,7 67,1 64,4 64,2
Болезни нервной системы
и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 64,5 61,8 76,5 58,6
Болезни системы
кровообращения
Boli ale aparatului respirator 465,4 474,9 518,0 523,9
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 63,9 57,1 54,9 49,5
Болезни органов пищеварения
Boli ale aparatului genito-urinar 68,8 70,3 70,8 67,1
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii,
naşterii şi lăuziei 43,5 38,7 33,5 30,9
Осложнения беременности,
родов и послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului
celular subcutanat 61,0 60,5 56,0 52,0
Болезни кожи и
подкожной клетчат­­ки
Boli ale sistemului osteoarticular,
ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 53,3 59,6 49,7 46,9
Болезни костно-суставной
системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe 106,3 102,5 100,0 80,9
Травмы, отравления и другие
послед­ствия воздействия
внешних причин
Numărul de cazuri la 1000 locuitori 326,5 324,5 332,4 317,6
Число случаев на 1000 жителей
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 20,5 19,5 18,6 18,4
Инфекционные и
паразитарные болезни

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 49
Sănătate
Здравоохранение

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Tumori 4,2 4,4 4,4 4,4
Новообразования
Boli ale sistemului nervos
şi ale organelor de simţ 19,6 18,9 18,1 18,1
Болезни нервной системы
и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 18,1 17,4 21,5 16,5
Болезни системы
кровообращения
Boli ale aparatului respirator 130,9 133,7 145,9 147,8
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 18,0 16,1 15,5 14,0
Болезни органов пищеварения
Boli ale aparatului genito-urinar 19,3 19,8 19,9 18,9
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii,
naşterii şi lăuziei 45,7 41,1 35,8 33,2
Осложнения беременности,
родов и послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului
celular subcutanat 17,2 17,0 15,8 14,7
Болезни кожи и
подкожной клетчат­­ки
Boli ale sistemului osteoarticular,
ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 15,0 16,8 13,9 13,2
Болезни костно-суставной
системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe 29,9 28,8 28,2 22,8
Травмы, отравления и другие
послед­ствия воздействия
внешних причин

50 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Sănătate
Здравоохранение

Morbiditatea populaţiei prin unele boli


Заболеваемость населения по отдельным болезням
2015 2016 2017 2018
Bolnavi luaţi în evi­den­ţă cu
diagnosticul stabilit pentru
pri­ma dată, mii cazuri:
Взято под наблю­дение больных
с диагнозом, уста­новленным
впервые, тыс. cлучаев:
Tumori maligne 8,7 9,9 10,1 10,0
Злокачественные
новообразова­ния
Tuberculoză activă 2,9 2,3 2,2 2,5
Активный туберкулез
Alcoolism şi psihoză alcoolică 3,2 3,2 3,2 3,1
Алкоголизм и алкогольный пси­хоз
Narcomanie şi toxicomanie 1,0 0,8 1,1 0,9
Наркомания и токсикомания
Sifilis 1,9 1,6 1,4 1,5
Сифилис
Gonoree 0,9 0,8 0,7 0,7
Гонорея
Infecţia HIV (SIDA), cazuri 131 241 182 292
ВИЧ инфекция (СПИД), случаев
Purtători HIV, cazuri 574 603 618 680
Носители ВИЧ, случаев
Numărul de cazuri
la 100 000 locuitori:
Число случаев
на 100 000 жителей:
Tumori maligne 244,9 278,6 284,4 282,1
Злокачественные
новообразова­ния
Tuberculoză activă 80,2 64,9 61,9 70,5
Активный туберкулез
Alcoolism şi psihoză alcoolică 91,0 90,1 90,1 87,4
Алкоголизм и алкогольный пси­хоз
Narcomanie şi toxicomanie 28,0 22,5 30,9 25,4
Наркомания и токсикомания
Sifilis 54,0 45,0 39,4 42,3
Сифилис
Gonoree 26,4 22,5 19,7 19,7
Гонорея
Infecţia HIV (SIDA) 3,7 6,8 5,1 8,2
ВИЧ инфекция (СПИД)
Purtători HIV 16,2 17,0 17,4 19,2
Носители ВИЧ

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 51
Cultură și sport
Культура и спорт
Cultură
Культура

În Republica Moldova funcționează 16 teatre, care în anul 2018


au fost vizitate de 367,0 mii persoane, sau cu 11,5% mai puțin decât
în anul 2015.
Pe parcursul anilor 2015-2018 numărul de biblioteci s-a redus
cu 19 unități şi în anul 2018 în țară funcționau 1334 biblioteci. În
medie la o bibliotecă revin circa 12 mii exemplare de cărți şi reviste.
В Республике Молдова действуют 16 театров, которые в
2018 году посетили 367,0 тыс. человек, или на 11,5% меньше
чем в 2015 году.
На протяжении 2015-2018 годов количество библиотек
сократилось на 19 единиц и в 2018 году в стране действовало
1334 библиотеки. В среднем, на одну библиотеку приходится
около 12 тыс. экземпляров книг и журналов.

Activitatea instituţiilor culturale, la sfârşitul anului


Деятельность учреждений культуры на конец года
2015 2016 2017 2018
Muzee (inclusiv filiale) 123 123 126 127
Музеи (включая филиалы)
Numărul de vizite, mii 990,4 836,2 757,8 759,5
Число посещений, тыс.
Teatre1 16 16 16 16
Театры1
Numărul de spectatori, mii 414,8 432,8 395,0 367,0
Численность зрителей, тыс.
Biblioteci publice 1 353 1 343 1 338 1 334
Публичные библиотеки
Numărul cărţilor şi revistelor
în biblioteci pub­li­ce, mil. ex. 16,6 16,3 16,2 16,0
Число книг и журналов в
публичных библио­теках, млн. экз.
Case şi cămine de cultură
(centre comunitare) 1 218 1 219 1 219 1 216
Дома культуры и клубные
учреждения
(коммунитарные центры)
Filarmonică 1 1 1 1
Филармония
Numărul de spectatori, mii 28,4 23,4 31,8 20,5
Численность зрителей, тыс.
1
Inclusiv 1 studio teatral / В том числе одна театральная студия

54 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Cultură
Культура

Editarea cărţilor şi broşurilor, revistelor şi ziarelor


Выпуск книг и брошюр, журналов и газет
2015 2016 2017 2018
Cărţi şi broşuri 2 700 2 550 2 655 2 500
Книги и брошюры
Tiraj, mil. ex. 2,2 2,3 2,5 2,0
Тираж, млн. экз.
Reviste şi alte
publicaţii periodice 216 208 176 205
Журналы и другие
периодические издания
Tiraj anual, mil. ex. 2,7 2,1 1,0 1,5
Годовой тираж, млн. экз.
Ziare (publicaţii) 153 130 131 126
Газеты (изданий)
Tiraj unic, mil. ex. 1,0 1,0 1,6 1,1
Разовый тираж, млн. экз.
Tiraj anual, mil. ex. 33,8 25,3 32,1 39,6
Годовой тираж, млн. экз.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 55
Sport
Спорт

Numărul construcțiilor sportive în anul 2018 a înregistrat cifra


de 4522 unități, inclusiv 55 stadioane cu tribune pentru 500 locuri și
peste, 2823 construcții sportive de plan, 1240 săli sportive, 23 bazine
de înot și 381 încăperi construite suplimentar, adaptate pentru
practicarea culturii fizice și sportului.
Число спортивных сооружений в 2018 году составило
4522 единицы, в том числе 55 стадионов с трибунами на 500
мест и более, 2823 плоскостных спортивных сооружений,
1240 спортивных залов, 23 плавательных бассейнов и 381
встроенных, приспособленных помещений для занятия
физической культурой и спортом.

Construcţii sportive şi centre


de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii
Спортивные сооружения и
физкультурно-оздоровительные центры
2015 2016 2017 2018
Construcţii sportive – total 4 806 4 762 4 563 4 522
Спортивные сооружения – всего
din care:
в том числе:
Stadioane cu tribune
pentru 500 locuri şi peste 50 50 51 55
Стадионы с трибунами
на 500 мест и бо­лее
Construcţii sportive de plan
(terenuri şi câmpuri) 3 026 3 028 2 887 2 823
Плоскостные спортивные
сооружения (площадки и поля)
Săli sportive 1 268 1 262 1 241 1 240
Спортивные залы
Bazine de înot 25 25 23 23
Плавательные бассейны
Încăperi construite suplimentar,
adaptate pentru practicarea
culturii fizice şi sportului 437 397 361 381
Встроенные, приспособленные
поме­ще­ния для занятий
физической культурой
и спор­том
Sursa: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Источник: Министерство просвещения, культуры и исследований

56 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Turism
Туризм
Turism
Туризм

La structurile de primire turistică colective în anul 2018 au fost


înregistrate 1,7 milioane de înnoptări, cu 10,1% mai mult comparativ
cu anul 2017. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor
a fost condiționată de creșterea acestora la hoteluri și moteluri
(+18,5%), tabere de vacanță pentru elevi (+10,3%), structuri de
întremare (+7,4%), structuri de odihnă (+6,9%), pensiuni turistice
și agroturistice (+4,5%). Din numărul total de înnoptări, 79,6% le
revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 20,4% - înnoptărilor
turiștilor nerezidenți.
В коллективных структурах по приему туристов с
функциями размещения в 2018 году было зарегистрировано
1,7 млн. ночевок, что на 10,1% больше, чем в 2017 году. Увеличение
количества ночевок туристов обусловлено их ростом в
гостиницах и мотелях (+18,5%), в детских лагерях (+10,3%), в
оздоровительных структурах (+7,4%), в структурах отдыха
(+6,9%), в туристических и агротуристических пансионах
(+4,5%). В общем количестве ночёвок зарегистрированных
в коллективных структурах по приему туристов, 79,6%
приходится на ночевки молдавских туристов и 20,4% – на
ночевки иностранных туристов.
Principalii indicatori privind
structurile de cazare turistică colective
Основные показатели по коллективным
структурам размещения туристов

2015 2016 2017 2018


Numărul structurilor de cazare1 – total 249 252 268 269
Число структур размещения1 – всего
Hoteluri şi moteluri 96 96 106 107
Гостиницы и мотели
Cămine pentru vizitatori 4 3 3 3
Общежития для приезжих
Pensiuni turistice și agroturistice 26 26 28 33
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 7 8 8 8
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță și alte structuri de odihnă) 57 61 62 59
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanță pentru elevi 59 58 61 59
Детские лагеря
Numărul de camere1 – total 7 735 7 854 8 211 8 190
Количество комнат1 – всего
Hoteluri şi moteluri 2 542 2 628 2 766 2 835
Гостиницы и мотели

58 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Turism
Туризм

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Cămine pentru vizitatori 176 170 170 170
Общежития для приезжих
Pensiuni turistice și agroturistice 428 452 409 454
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 1 054 1 086 1 092 1 087
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță și alte structuri de odihnă) 1 401 1 496 1 491 1 402
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanţă pentru elevi 2 134 2 022 2 283 2 242
Детские лагеря
Numărul de locuri1 – total 25 312 25 241 25 991 25 636
Количество мест коек1 – всего
Hoteluri şi moteluri 4 623 4 961 5 148 5 373
Гостиницы и мотели
Cămine pentru vizitatori 540 511 545 545
Общежития для приезжих
Pensiuni turistice și agroturistice 909 955 867 964
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 2 084 2 130 2 136 2 130
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță și alte structuri de odihnă) 3 539 3 968 3 902 3 576
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanță pentru elevi 13 617 12 716 13 393 13 048
Детские лагеря
Numărul de turişti
cazaţi – total, mii 278,9 306,3 337,2 364,6
Количество размещенных
туристов – всего, тыс.
din care, cetăţeni străini 94,4 121,3 145,2 160,2
в том числе иностранных граждан
Numărul de înnoptări
ale turiştilor – total, mii 1 501,1 1 480,0 1 515,0 1 668,0
Количество ночевок
туристов – всего, тыс.
din care, ale cetăţenilor străini 252,9 246,5 297,2 340,3
в том числе иностранных граждан
Indicele de utilizare netă a capacităţii
de cazare turistică în funcţiune 35,6 34,3 34,9 34,7
Индекс использования действующей
вместимости размещения туристов
(нетто)
1
La sfârşitul anului / На конец года

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 59
Turism
Туризм

Turiști cazați în structurile de primire turistică colective


(în % față de total)
Размещение туристов в коллективных структурах
по приему туристов (в % к итогу)
%
100

80 33,8 39,6 43,0 43,9

60

40
66,2 60,4 57,0 56,1
20

0
2015 2016 2017 2018
Rezideni Nerezideni
Резиденты Нерезиденты

Numărul turiştilor străini cazaţi în structurile


de primire turistică colective, pe principalele ţări de origine
Количество иностранных туристов, размещенных
в коллективных структурах по приёму туристов,
по основным странам происхождения
2015 2016 2017 2018
Total 94 381 121 340 145 165 160 233
Всего
din care:
в том числе:
Austria 986 1 741 1 805 2 053
Австрия
Belarus 1 043 1 081 1 394 2 114
Беларусь
Bulgaria 1 646 1 848 2 207 2 076
Болгария
Federaţia Rusă 9 054 9 705 12 999 12 939
Российская Федерация
Elveţia 505 725 1 077 1 283
Швейцария
Franţa 1 882 2 492 2 952 3 025
Франция
Germania 3 964 5 602 6 701 7 020
Германия
Grecia 629 810 972 1 145
Греция

60 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Turism
Туризм

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Israel 1 423 2 417 2 796 3 749
Израиль
Italia 4 677 5 086 5 987 6 414
Италия
Lituania 700 751 1 019 974
Литва
Olanda 1 474 1 842 1 755 2 130
Нидерланды
Polonia 2 154 3 511 4 215 5 303
Польша
Regatul Unit 2 312 3 884 4 554 4 255
Соединенное Королевство
Republica Cehă 825 1 033 1 279 1 279
Чешская Республика
România 23 884 29 902 35 950 44 903
Румыния
Spania 851 1 041 1 440 1 411
Испания
Statele Unite ale Americii 3 877 7 995 10 121 9 637
Соединенные Штаты Америки
Suedia 1 338 1 228 1 296 1 318
Швеция
Turcia 4 118 4 467 5 815 5 511
Турция
Ucraina 13 503 16 422 17 887 18 693
Украина
Ungaria 642 684 908 739
Венгрия
Alte ţări 12 894 17 073 20 036 22 262
Другие страны

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 61
Justiție
Право
Justiție
Право

În anul 2018 au fost înregistrate 32,0 mii infracțiuni, atestând o


scădere de 10,0% față de anul precedent, iar comparativ cu anul 2015
nivelul infracționalității a scăzut cu 19,5%. Rata infracționalității
constituie 90 infracțiuni la 10 000 locuitori comparativ cu 111
infracțiuni în anul 2015. Din numărul total de infracțiuni cele mai
multe revin furturilor (32,5%).
Circa 22% din infracțiunile înregistrate sunt excepțional de
grave, deosebit de grave şi grave, la 10 000 locuitori în medie revin
20,1 infracțiuni grave.
Numărul persoanelor care au comis infracțiuni a scăzut cu
18,8%, dar a crescut în cazul persoanelor condamnate cu 1,7% față
de anul 2015. În numărul total al persoanelor condamnate minorii
constituie 3,8%.
В 2018 году было зарегистрировано 32,0 тысячи преступле-
ний, их число уменьшилось на 10,0% по сравнению с предыду-
щим годом, а по сравнению с 2015 г. – на 19,5%. Уровень пре-
ступности составляет 90 преступлений на 10 000 жителей
по сравнению с 111 преступлениями в 2015 г. Из общего числа
зарегистрированных преступлений, наиболее часто соверша-
ются кражи (32,5%).
Около 22% зарегистрированных преступлений особо
тяжкие, чрезвычайно тяжкие и тяжкие, на 10 000 жителей в
среднем приходится 20,1 тяжких преступлений.
Число лиц совершивших преступление уменьшилось на
18,8%, но увеличилось число осужденных лиц на 1,7% по срав-
нению с 2015 г. Несовершеннолетние в общем числе осужденных
составляют 3,8%.
Numărul infracţiunilor înregistrate
Число зарегистрированных преступлений
2015 2016 2017 2018
Infracţiuni înregistrate – total 39 782 41 921 35 581 32 035
Зарегистрировано
преступле­ний – всего
din care:
в том числе:
Furturi 15 363 16 238 12 154 10 411
Кражи
Jafuri şi tâlhării 1 107 1 210 944 847
Грабежи и разбои
Omor 177 189 154 170
Убийство
Vătămări intenţionate grave 252 250 196 208
Умышленные те­лес­ные
повреждения
Viol 303 341 301 266
Изнасилование
Infracţiuni legate de droguri 1 191 1 153 1 269 1 351
Преступления, связанные
с нар­котиками

64 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Justiție
Право

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Huliganism 1 491 1 699 1 447 1 335
Хулиганство
Persoane care au comis
infracţiuni – total 17 162 17 576 15 745 13 927
Лица, совершившие
преступления – всего
din care în vârstă, ani:
в том числе в возрасте, лет:
14 – 17 1 325 1 378 1 295 1 176

18 – 29 6 827 7 160 6 659 5 679


30 şi peste 7 629 8 052 7 702 6 994
и старше
Din numărul total de persoane
care au comis infracţiuni:
Из общего числа лиц,
совершивших преступления:
Femei 1 322 1 317 1 262 1 160
Женщины
Minori 1 325 1 490 1 384 1 254
Несовершеннолетние
Persoane fără ocupaţie 9 100 9 401 8 065 6 926
Незанятые лица
Numărul infracţiunilor
înre­gis­trate la 10 000 locuitori 111,0 118,0 100,2 90,3
Число зарегистрированных
прес­туплений на 10 000 жителей

Numărul infracţiunilor grave la 10 000 locuitori


Количество тяжких преступлений на 10 000 жителей

25
22,9 23,5
21,5
20,1
20

15

10

0
2015 2016 2017 2018

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 65
Justiție
Право

Numărul persoanelor condamnate


Численность осужденных

persoane/человек
16000

11682 11879
12000
10038 10460

8000

4000

374 335 377 446


0
2015 2016 2017 2018

Total condamnaţi Minori condamnaţi


Всего осужденных Несовершеннолетние
осужденные

Accidente rutiere
Дорожно-транспортные происшествия
2015 2016 2017 2018
Accidente rutiere 2 559 2 479 2 641 2 613
Дорожно-транспортные
происшествия
Numărul persoanelor care au suferit
în urma accidentelor rutiere – total 3 363 3 239 3 293 3 397
Численность человек,
пострадавших в результате
дорожно-транспортных
происшествий – всего
din care, copii 329 353 349 388
в том числе детей
Traumaţi – total 3 063 2 928 2 991 3 123
Травмировано – всего
din care, copii 309 340 336 367
в том числе детей
Decedaţi – total 300 311 302 274
Погибло – всего
din care, copii 20 13 13 21
в том числе детей

66 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Conturi naționale
Национальные счета
Conturi naționale
Национальные счета

Conform datelor operative, în anul 2018, Produsul intern brut


(PIB) a însumat 190,0 miliarde lei, în prețuri curente de piață,
revenindu-i unui locuitor 53,6 mii lei. Raportat la anul 2017 (date
semidefinitive) PIB, în termeni reali, s-a majorat cu 4,0%, atât la
nivel de economie, cât și pe un locuitor.
Valoarea adăugată brută înregistrată a fost de 164,2 miliarde lei
şi a depăşit cu 4,2%, nivelul anului precedent reprezentând 86,4%
din PIB.
Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat, în
principal, consumului final al gospodăriilor populației (+3,2%), cu
o contribuție la formarea PIB de 84,3% şi o majorare a volumului
cu 3,8%.
По оперативным данным, валовой внутренний продукт
(ВВП) за 2018 год составил 190,0 млрд. лей в текущих рыночных
ценах и 53,6 тыс. лей на душу населения. По сравнению со второй
оценкой 2017 года ВВП в реальном выражении увеличился на
4,0% как на уровне экономики, так и на душу населения.
Валовая добавленная стоимость составила 164,2 млрд.
лей, превысив на 4,2% уровень предыдущего года и составив
86,4% в ВВП.
С точки зрения использования ВВП, рост обусловлен, в
основном, за счет конечного потребления домашних хозяйств
(+3,2%), объем которого увеличился на 3,8%, а его удельный вес
в ВВП составил 84,3%.
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт
2015 2016 2017 2018
Produsul intern brut
(preţuri curente), mil. lei 145 754 160 815 178 881 190 016
Валовой внутренний продукт
(те­ку­щиe цены), млн. лей
pe locuitor, lei 41 010 45 275 50 400 53 599
на душу населения, лей
Indicele volumului fizic al PIB,
în % faţă de anul precedent 99,7 104,4 104,7 104,0
Индекс физического объема,
в % к преды­дущему году
pe locuitor 99,7 104,5 104,8 104,0
на душу населения

68 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Conturi naționale
Национальные счета

Produsul intern brut


Валовой внутренний продукт

miliarde lei preuri curente mii lei pe locuitor


миллиардов лей текущие цены тыс. лей на душу населения

200 190,0 60
178,9
160,8
160 145,8 53,6
50,4
45,3 40
120 41,0

80
20
40

0 0
2015 2016 2017 2018

Produsul intern brut


Валовой внутренний продукт
Produsul intern brut pe locuitor
Валовой внутренний продукт на душу населения

Indicii produsului intern brut


Индексы валового внутреннего продукта
2010=100
%
180
163,0
160
143,1
133,7 132,5 136,5
140
131,2
120,0 125,3
129,4
120
125,4
119,8
116,8
100
2015 2016 2017 2018

Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт


Consumul final / Конечное потребление
Formarea brută de capital fix
Валовое накопление основного капитала

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 69
Conturi naționale
Национальные счета

Resursele şi utilizările
produsului intern brut
Производство и использование
валового внутреннего продукта
milioane lei, prețuri curente миллионов лей, текущие цены

2015 2016 2017 2018


Agricultură, silvicultură şi pescuit 16 769 18 331 20 522 19 306
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industrie 22 572 24 743 26 762 28 602
Промышленность
Construcţii 10 500 11 025 12 367 15 050
Строительство
Alte activități 77 223 86 789 95 164 101 221
Другие виды деятельности
Valoarea adăugată brută 127 064 140 888 154 815 164 179
Валовая добавленная стоимость
Impozite nete pe produse 18 690 19 927 24 066 25 837
Чистые налоги на продукты
Produsul intern brut 145 754 160 815 178 881 190 016
Валовой внутренний продукт
Consumul final 148 588 162 482 180 065 191 142
Конечное потребление
din care: / в том числе:
al gospodăriilor 125 381 136 397 150 756 160 224
домашних хозяйств
al administraţiei publice 21 141 23 919 26 892 28 475
государственного управления
al instituţiilor fără scop lucrativ în
serviciul gospodăriilor populaţiei 2 066 2 166 2 417 2 443
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Formarea brută de capital 34 391 35 351 40 745 47 980
Валовое накопление
din care: / в том числе:
formarea brută de capital fix 35 408 35 715 39 869 46 148
валовое накопление основного
капитала
variaţia stocurilor -1 017 -364 876 1 832
изменение запасов
Exportul net -37 225 -37 018 -41 929 -49 106
Чистый экспорт

70 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Conturi naționale
Национальные счета

Contribuţia principalelor activităţi


economice la formarea produsului intern brut
Вклад основных видов экономической деятельности
при формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2015 2016 2017 2018


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
Valoarea adăugată brută 87,2 87,6 86,5 86,4
Валовая добавленная стоимость
din care: / в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 11,5 11,4 11,5 10,2
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industria extractivă 0,3 0,2 0,2 0,3
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 12,0 11,9 11,6 11,4
Обрабатывающая
промышленность
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 2,5 2,5 2,4 2,5
Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией,
газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, 0,8 0,8 0,8 0,8
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
Водоснабжение; очистка
и обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii / Строительство 7,2 6,9 6,9 7,9
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor 13,7 14,2 15,1 15,5
Оптовая и розничная торговля;
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Transport şi depozitare 4,6 4,8 4,7 4,5
Транспорт и хранение
Activități de cazare și alimentație
publică 1,0 1,0 1,0 1,0
Деятельность по размещению и
общественному питанию
Informaţii şi comunicaţii 4,9 4,9 4,6 4,8
Информационные услуги и связь
Activități financiare și asigurări 2,5 3,3 3,2 3,1
Финансовая деятельность и
страхование

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 71
Conturi naționale
Национальные счета

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Tranzacţii imobiliare 9,0 8,6 7,8 6,3
Операции с недвижимым
имуществом
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice 2,1 2,3 2,1 2,2
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative
şi activităţi de servicii suport 1,1 1,1 1,2 1,4
Административная
деятельность и
дополнительные услуги в
данной области
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale obligatorii 3,5 3,4 3,6 3,7
Государственное управление
и оборона; обязательное
социальное страхование
Învăţământ 4,8 4,7 4,3 4,5
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 3,5 3,5 3,5 3,8
Здравоохранение и социальные
услуги
Artă, activități de recreere și de
agrement 0,7 0,6 0,6 0,9
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 1,3 1,3 1,3 1,4
Предоставление
прочих видов услуг
Activităţi ale gospodăriilor
private în calitate de angajator
de personal casnic; activităţi
ale gospodăriilor private de
producere de bunuri şi servicii
destinate consumului propriu 0,2 0,2 0,1 0,2
Деятельность домашних
хозяйств, нанимающих
домашнюю прислугу и
производящих товары и услуги
для собственного потребления
Impozite nete pe produse 12,8 12,4 13,5 13,6
Чистые налоги на продукты

72 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Conturi naționale
Национальные счета

Contribuţia elementelor de cheltuieli


la formarea produsului intern brut
Вклад элементов использования при
формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2015 2016 2017 2018


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
din care: / в том числе:
Consumul final 101,9 101,0 100,7 100,6
Конечное потребление
din care: / в том числе:
al gospodăriilor 86,0 84,8 84,3 84,3
домашних хозяйств
al administraţiei publice 14,5 14,9 15,0 15,0
государственного управления
al instituţiilor fără scop lucrativ în
serviciul gospodăriilor populaţiei 1,4 1,3 1,4 1,3
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Formarea brută de capital 23,6 22,0 22,8 25,3
Валовое накопление
din care: / в том числе:
formarea brută de capital fix 24,3 22,2 22,3 24,3
валовое накопление
основного капитала
variaţia stocurilor -0,7 -0,2 0,5 1,0
изменение запасов
Exportul net -25,5 -23,0 -23,5 -25,9
Чистый экспорт

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 73
Conturi naționale
Национальные счета

Contribuţia formelor de proprietate


la formarea produsului intern brut
Вклад форм собственности при
формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2014 2015 2016 2017


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
din care: / в том числе:
Publică 19,7 19,6 19,0 17,4
Публичная
Privată 58,0 54,6 54,5 59,4
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 1,2 2,0 1,8 1,0
Смешанная (публичная и
частная), без иностранного
участия
A întreprinderilor mixte şi străină 21,1 23,8 24,7 22,2
Совместных предприятий и
иностран­ная

74 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Industrie
Промышленность
Industrie
Промышленность

În anul 2018 indicele cifrei de afaceri în industrie a crescut față


de anul precedent cu 7,1%, creștere susținută de industria extractivă
(+5,4) și industria prelucrătoare (+7,2%).
În anul 2018 comparativ cu anul 2017, indicele producției
industriale s-a majorat cu 3,7%, ca urmare a creșterii producției
industriale în industria extractivă – cu 9,9%, în industria
prelucrătoare – cu 2,8% și la producția şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat – cu 7,4%.
В 2018 году индекс доходов от продаж вырос по сравнению
с предыдущим годом на 7,1%, за счет роста в добывающей
промышленности (+5,4%) и обрабатывающей промышленно-
сти (+7,2%).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом, индекс промышлен-
ного производства вырос на 3,7%, за счет роста промышлен-
ной продукции в добывающей промышленности – на 9,9%, в
обрабатывающей промышленности – на 2,8% и в производ-
стве, и обеспечении электро- и теплоэнергией, газом и горя-
чей водой; кондиционирование воздуха – на 7,4%.
Indicele cifrei de afaceri în industrie
(anul precedent = 100)
Индекс доходов от продаж в промышленности
(предыдущий год = 100)
2015 2016 2017 2018
Industrie – total 98,7 112,9 106,9 107,1
Промышленность – всего
piața internă 98,4 108,3 104,9 106,4
внутренный рынок
piața externă 99,0 117,9 108,6 107,8
внешний рынок
Industria extractivă 93,7 83,5 128,0 105,4
Добыча полезных
ископаемых
piața internă 94,2 83,2 116,1 106,1
внутренный рынок
piața externă 32,5 175,6 de 15 97,6
внешний рынок ori
Industria prelucrătoare 98,7 113,3 106,7 107,2
Обрабатывающая
промышленность
piața internă 98,5 109,0 104,6 106,4
внутренный рынок
piața externă 99,0 117,8 108,4 107,8
внешний рынок

76 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Industrie
Промышленность

Indicii volumului producţiei industriale,


pe tipuri de activităţi (anul precedent = 100)
Индексы объема промышленной продукции по видам
деятельности (предыдущий год = 100)
2015 2016 2017 2018
Industrie – total 100,6 100,9 103,4 103,7
Промышленность – всего
Industria extractivă 91,0 84,2 96,3 109,9
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 102,3 101,8 104,5 102,8
Обрабатывающая
промышленность
Industria alimentară 95,2 101,0 106,4 97,1
Производство пищевых
продуктов
Fabricarea băuturilor 96,2 94,6 107,8 104,5
Производство напитков
Fabricarea produselor textile 96,9 131,8 93,5 105,3
Производство
текстильных изделий
Fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte 119,9 115,1 102,3 102,1
Производство одежды
Tăbăcirea și finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj și
marochinărie, harnașamentelor
și încălțăminte; prepararea și
vopsirea blănurilor 104,0 110,1 98,4 116,5
Дубление и отделка кожи;
производство чемоданов, сумок,
шорно-седельных изделий; вы-
делка и крашение меха
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn și plută, cu
excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte
materiale vegetale împletite 115,9 150,2 111,4 112,9
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из
соломки и других растительных
материалов для плетения
Fabricarea hârtiei și a
produselor din hârtie 97,0 121,7 94,7 112,6
Производство бумаги
и бумажной продукции
Tipărirea și reproducerea pe
suporți a înregistrărilor 89,3 83,4 98,2 88,9
Полиграфическая деятельность
и копирование записей на
носителях информации
Fabricarea substanțelor
și a produselor chimice 117,6 117,2 94,0 105,7
Производство химических
веществ и химических
продуктов

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 77
Industrie
Промышленность

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Fabricarea produselor
farmaceutice de baza și a
preparatelor farmaceutice 116,9 98,7 105,4 76,0
Производство основной
фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов
Fabricarea produselor din cauciuc
si mase plastice 105,9 94,5 116,4 95,6
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 106,0 91,0 103,5 114,9
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Industria metalurgică 76,0 89,4 106,3 103,2
Металлургическая
промышленность
Industria construcțiilor metalice
și a produselor din metal, exclusiv
mașini, utilaje și instalații 108,9 103,9 103,6 106,2
Производство металлических
конструкций и изделий, кроме
машин, оборудования и
установок
Fabricarea calculatoarelor și a
produselor electronice și optice 99,3 92,4 89,9 89,3
Производство компьютеров,
электронной и оптической
продукции
Fabricarea echipamentelor electrice 132,2 82,6 139,4 115,5
Производство электрического
оборудования
Fabricarea de mașini,
utilaje și echipamente n.c.a. 108,5 102,6 95,9 65,8
Производство машин и
оборудования, не включенных
в другие категории
Fabricarea autovehiculelor, a
remorcilor și semiremorcilor 113,2 164,7 112,0 154,2
Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов
Fabricarea de mobilă 103,0 127,5 99,8 109,2
Производство мебели
Alte activități industriale n.c.a. 152,1 101,7 115,1 117,8
Прочие производства, не
включенные в другие категории
Repararea, întreținerea și instalarea
mașinilor și echipamentelor 104,6 78,4 89,3 110,4
Ремонт, обслуживание
и установка машин и
оборудования
Producția și furnizarea de energie
electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat 99,0 99,0 98,3 107,4
Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией,
газом и горчей водой;
кондиционирование воздуха

78 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Resurse energetice
Энергетические ресурсы
Resurse energetice
Энергетические ресурсы

Consumul intern brut, conform datelor preliminare, în anul


2018 față de anul precedent a înregistrat majorări la resursele ener-
getice de produse petroliere (+8,5%), de gaze naturale (+8,8%) și de
energie electrica (+12,6%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la
consumul intern brut de cărbune (-19,3%).
По предварительным данным, в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом валовое внутреннее потребление энергети-
ческих ресурсов возрасло: нефтепродуктов (+8,5%), природного
газа (+8,8%) и электроэнергии (+12,6%). В то же время, зареги-
стрировано снижение валового внутреннего потребления угля
(-19,3%).

Consumul intern brut pe principalele resurse energetice


Валовое внутреннее потребление основных
энергетических ресурсов

2015 2016 2017 2018


Cărbune, tone 171 505 125 283 175 499 141 629
Уголь, тонн
Produse petroliere, tone 796 377 867 838 913 217 991 000
Нефтепродукты, тонн
Gaze naturale, mii m3 1 010 026 1 036 808 1 035 533 1 126 822
Природный газ, тыс.м3
Energie electrică, MWh 4 254 200 4 231 615 4 308 452 4 851 686
Электроэнергия, МВтч

Intrări și consum intern brut de energie electrică


Поставки и валовое внутреннее потребление
электроэнергии
MWh МВтч

2015 2016 2017 2018


Producerea primară 939 514 906 406 896 064 931 431
Первичное производство
Import 17 615 3 742 1 133 942 955 821
Импорт
Procurat din alte surse 3 297 186 3 321 553 2 278 533 2 964 527
Поставки из других
источников
Export 115 86 87 93
Экспорт
Consumul intern brut 4 254 200 4 231 615 4 308 452 4 851 686
Валовое внутреннее
потребление

80 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Resurse energetice
Энергетические ресурсы

În anul 2018 ponderea cea mai mare în consumul intern brut


de produse petroliere o deține motorina (59,5%), benzina auto
(17,0%) și gaze (petroliere) lichefiate (7,1%).
В 2018 году в валовом внутреннем потреблении нефте-
продуктов наибольшую долю составило дизельное топливо
(59,5%), автомобильный бензин (17,0%) и сжиженный нефтя-
ной газ (7,1%).
Importul și consumul intern brut de produse petroliere
Импорт и валовое внутреннее потребление
нефтепродуктов
tone тонн
2015 2016 2017 2018
Import 832 913 900 563 938 447 998 202
Импорт
Consumul intern brut – total 796 377 867 838 913 217 991 000
Валовое внутреннее
потребление – всего
motorină 498 392 543 112 577 189 589 984
дизельное топливо
benzină auto 163 801 166 714 163 875 168 876
автомобильный
бензин
gaze (petroliere) lichefiate 75 918 78 044 72 673 70 716
сжиженный нефтяной газ
alte produse petroliere 58 266 79 968 99 480 161 424
прочие нефтепродукты

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 81
Agricultură
Сельское хозяйство
Agricultură
Сельское хозяйство

Indicele volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate


categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fer-
mier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2018, conform estimărilor
preliminare, a marcat 102,5% faţă de anul 2017. Majorarea producţi-
ei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale
cu 3,8%, producţia animalieră fiind în scădere cu 1,1%.
Индекс объема валовой продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий (сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения) в
2018 году по сравнению с 2017 годом, по предварительной оцен-
ке, составил 102,5%. Рост объёма продукции сельского хозяй-
ства был обусловлен увеличением продукции растениеводства
на 3,8%, продукция животноводства снизилась на 1,1%.

Producţia agricolă (în gospodăriile de toate categoriile)


Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)
2015 2016 2017 20181
Milioane lei, preţuri curente
Миллионов лей, текущие цены
Producţia agricolă 27 193 30 362 34 142 32 506
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală 18 082 21 098 24 435 22 788
Продукция растениеводства
Producţia animalieră 8 584 8 768 9 191 9 198
Продукция животноводства
Servicii / Услуги 527 496 516 520
Anul precedent = 100
Предыдущий год = 100
Producţia agricolă 86,6 118,6 109,1 102,5
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală 77,7 126,6 113,7 103,8
Продукция растениеводства
Producţia animalieră 103,0 102,5 98,1 98,9
Продукция животноводства
¹ Conform estimărilor preliminare / По предварительной оценке

84 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Agricultură
Сельское хозяйство

Structura producţiei agricole, pe categorii


de gospodării (în preţuri comparabile)
Структура сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)

%
100

80 39 37 36
47

60
19 20 21
16
40

20 37 42 43 43

0
2015 2016 2017 2018

Întreprinderile agricole
Сельскохозяйственные предприятия
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Gospodăriile populaţiei
Хозяйства населения

Suprafeţe însămânţate (pe rod) cu culturi agricole


(în gospodăriile de toate categoriile)
Посевная (плодоносящая) площадь сельскохозяйственных
культур (в хозяйствах всех категорий)
mii hectare тысяч гектаров

2015 2016 2017 2018


Suprafeţe însămânţate – total 1 502,6 1 519,5 1 532,9 1 544,3
Посевные площади – всего
Culturi cerealiere
şi leguminoase boabe 949,6 950,8 936,6 974,1
Зерновые и зернобобовые
культуры
grâu – total 345,5 371,3 335,6 373,1
пшеница – всего
orz – total 84,5 83,2 80,7 65,0
ячмень – всего
porumb pentru boabe 492,7 468,0 481,4 491,4
кукуруза на зерно
Culturi tehnice 434,9 447,4 478,3 462,8
Технические культуры
sfeclă de zahăr (industrială) 21,8 20,9 23,6 19,8
сахарная свекла (фабричная)

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 85
Agricultură
Сельское хозяйство

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


floarea-soarelui 330,3 362,4 384,9 364,2
подсолнечник
soia 67,8 39,9 34,0 28,0
соя
tutun 0,8 0,6 0,5 0,4
табак
Cartofi, legume şi bostănoase 57,3 58,9 57,1 53,4
Картофель, овощи
и бахчевые культуры
cartofi 22,2 20,7 19,7 19,0
картофель
legume de câmp 27,6 28,3 28,8 28,6
овощи открытого
грунта
Plante de nutreţ 60,8 62,4 60,9 54,0
Кормовые культуры
Plantaţii de livezi, nuci
şi arbuşti fructiferi pe rod 110,4 110,1 113,4 113,1
Плантации плодово-ягодных
насаждений в плодоносящем
возрасте
Plantaţii de vii pe rod 128,8 129,1 120,7 126,9
Плантации виноград­ников
в плодоносящем возрасте

Recolta globală a principalelor culturi agricole


(în gospodăriile de toate categoriile)
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий)
mii tone тысяч тонн

2015 2016 2017 2018


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 2 206,4 2 993,2 3 354,8 3 466,7
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grâu1 – total 922,3 1 292,9 1 250,7 1 162,8
пшеница1 – всего
orz1 – total 178,8 255,7 248,9 175,3
ячмень1 – всего
porumb pentru boabe 1 076,8 1 392,4 1 772,5 2 073,8
кукуруза на зерно
leguminoase boabe1 23,1 39,1 69,0 45,6
зернобобовые1
Floarea-soarelui1 484,8 677,1 803,8 788,7
Подсолнечник1
Soia 47,9 42,1 46,5 57,7
Соя
Sfeclă de zahăr (industrială)1 537,5 664,8 876,3 707,2
Сахарная свекла (фабрич­ная)1

86 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Agricultură
Сельское хозяйство

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Tutun 1,2 0,9 1,0 0,7
Табак
Cartofi 158,2 214,0 197,0 174,8
Картофель
Legume – total 245,8 293,3 309,7 283,3
Овощи – всего
Bostănoase 54,5 66,5 56,1 46,1
Бахчевые
Fructe şi pomuşoare 485,5 595,7 666,4 894,2
Плоды и ягоды
Struguri 598,7 615,7 675,1 730,2
Виноград
1
În masă după finisare / В весе после доработки

Producţia medie la hectar pe principalele culturi agricole


(în gospodăriile de toate categoriile)
Урожайность основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий)
chintale центнеров

2015 2016 2017 2018


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 23,4 31,6 35,9 35,8
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grâu1 – total / пшеница1 – всего 26,7 34,9 37,3 31,3
orz1 – total / ячмень1 – всего 21,2 30,9 30,9 27,3
porumb pentru boabe 22,0 29,9 37,0 42,4
кукуруза на зерно
leguminoase boabe1 / зернобобовые1 9,9 16,4 20,0 11,6
Floarea-soarelui1 / Подсолнечник1 14,7 18,7 20,9 21,7
Soia / Соя 7,3 11,7 14,0 21,2
Sfeclă de zahăr (industrială)1 252,6 325,5 369,5 372,9
Сахарная свекла (фабрич­ная)1
Tutun / Табак 15,5 13,6 18,2 18,9
Cartofi / Картофель 71,5 104,0 100,0 92,2
Legume de câmp 84,7 97,0 103,2 94,8
Овощи открытого грунта
Bostănoase / Бахчевые 86,3 87,9 74,9 86,8
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 43,4 53,4 57,2 77,7
Struguri / Виноград 45,6 46,9 54,2 56,7
1
În masă după finisare / В весе после доработки

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 87
Agricultură
Сельское хозяйство

Recolta globală a principalelor culturi agricole


în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
mii tone тысяч тонн

2015 2016 2017 2018


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 621,7 853,2 953,3 985,7
Зерновые и зернобобовые1 – всего
din care, porumb 349,6 441,8 539,6 610,0
в том числе кукуруза
Sfeclă de zahăr (industrială)1 38,8 55,1 58,2 54,5
Сахарная свекла (фабрич­ная)1
Floarea-soarelui1 127,6 174,0 207,2 230,6
Подсолнечник1
Cartofi / Картофель 23,3 36,2 29,9 26,1
Legume / Овощи 22,4 26,0 31,4 29,8
Fructe şi pomuşoare 232,7 304,6 319,5 446,5
Плоды и ягоды
Struguri / Виноград 239,2 190,6 216,4 235,2
1
În masă după finisare / В весе после доработки

La 1 ianuarie 2019 faţă de data respectivă a anului precedent a


avut loc diminuarea efectivului de animale pe toate tipurile de specii.
На 1 января 2019 года, по сравнению с соответствующей
датой предыдущего года, было зарегистрировано снижение
поголовья скота по всем видам.
Efectivul de animale
(în gospodăriile de toate categoriile) la 1 ianuarie
Поголовье скота
(в хозяйствах всех категорий) на 1 января
mii capete тысяч голов

2016 2017 2018 2019


Bovine 186 182 167 145
Крупный рогатый скот
din care, vaci 128 123 113 97
в том числе коровы
Porcine 453 439 406 397
Свиньи
Ovine şi caprine 868 870 842 770
Овцы и козы
din care, oi 718 711 679 613
в том числе овцы
Cabaline 39 37 34 30
Лошади

88 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Agricultură
Сельское хозяйство

Producţia principalelor produse animaliere


(în gospodăriile de toate categoriile)
Производство основных продуктов животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
2015 2016 2017 2018
Vânzarea pentru sacrificare
a vitelor şi păsărilor
(în greutate vie), mii tone 174,5 184,3 157,8 163,3
Реализация на убой скота и
птицы (в живом весе), тыс. тонн
Lapte, mii tone 519,7 504,3 485,2 411,7
Молоко, тыс. тонн
Ouă, mil. bucăți 628,8 673,5 707,2 688,7
Яйца, млн. штук
Lână (în greutate fizică), tone 1 899,0 1 709,5 1 850,2 1 917,5
Шерсть (в физическом весе), тонн

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 89
Investiţii în active materiale
pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы и
строительство
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
În anul 2018 valoarea investiţiilor în active imobilizate a
constituit 24,2 miliarde lei (în preţuri curente), fiind în creştere cu
12,3% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2017.
Investițiile în imobilizări necorporale în anul 2018 au crescut
cu 34,6%, comparativ cu anul precedent. Investițiile în imobilizări
corporale au însumat 23,7 miliarde lei, fiind în creștere cu 11,9%
față de anul 2017.
Pe tipuri de imobilizări corporale, comparativ cu anul 2017,
s-au înregistrat următoarele creşteri ale volumului de investiţii: la
clădiri rezidenţiale cu 1,7%, la clădiri nerezidenţiale şi construcţii
inginereşti cu 18,1%, la maşini, utilaje, instalații de transmisie şi
mijloace de transport cu 8,8%.
В 2018 году объем инвестиций в долгосрочные активы
составил 24,2 млрд. лей (в текущих ценах) и увеличился на
12,3% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2017 годом.
Объем инвестиций в нематериальные активы в 2018 году
увеличился на 34,6% по сравнению с предыдущим годом. Объем
инвестиций в материальные активы составил 23,7 млрд. лей,
увеличившись на 11,9% относительно 2017 года.
По видам материальных активов, по сравнению с 2017
годом, увеличились объемы инвестиций, направленных на
строительство жилых зданий на 1,7%, на строительство
других зданий и инженерных сооружений – на 18,1%, на
приобретение машин, оборудования, передаточных устройств
и транспортных средств – на 8,8%.
Indicii investiţiilor în active materiale pe termen lung1
(аnul precedent = 100)
Индексы инвестиций в долгосрочные материальные активы1
(предыдущий год = 100)
%
120
112,3

110
103,5

100

90,6
87,2
90

80
2015 2016 2017 2018

1
Începând cu anul 2017 datele sunt prezentate după indicatorul „Investiţii în active
imobilizate”
Начиная с 2017 года данные представлены по показателю «Инвестиции в
долгосрочные активы»

92 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Investiții în active materiale pe termen lung1,
pe tipuri de mijloace fixe
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по видам основных средств
milioane lei, preţuri curente миллионов лей, текущие цены

2015 2016 2017 2018


Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 123,3 19 664,1 23 498,3 24 215,8
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
Imobilizări necorporale … … 531,8 484,1
Нематериальные активы
Imobilizări corporale 21 123,3 19 664,1 22 966,5 23 731,7
Материальные активы
din care: / в том числе:
clădiri rezidenţiale (de locuit) 3 045,1 2 801,1 3 497,3 3 279,3
жилые здания
clădiri nerezidenţiale şi
construcţii inginereşti 3 708,5 3 825,4 8 481,2 9 591,9
здания (кроме жилых) и
инженерные сооружения
maşini, utilaje,
instalații de transmisie 8 022,5 6 767,4 7 521,6 7 306,8
машины, оборудование,
передаточные устройства
mijloace de transport 2 019,8 1 930,8 2 183,7 2 228,5
транспортные средства
altele 4 327,4 4 339,4 1 282,7 1 325,2
прочие
¹ Vezi nota 1, pag. 92
См. сноску 1, стр. 92

În anul 2018 volum considerabil al investiţiilor în active


imobilizate a fost realizat de către agenţii economici cu forma de
proprietate privată, care au valorificat 11,3 miliarde lei sau 46,5%
din volumul total al investiţiilor.
Entităţile cu forma de proprietate publică au valorificat
8,5 miliarde lei sau 35,2% din total, iar întreprinderilor cu forma
de proprietate străină le-au revenit 9,3% din investiţiile realizate în
total pe ţară.
В 2018 году наибольший объем инвестиций в долгосрочные
активы был освоен экономическими агентами частной формы
собственности, составив 11,3 млрд. лей или 46,5% от общего
объема инвестиций.
Субъектами публичной формы собственности было
освоено 8,5 млрд. лей или 35,2% от общего объема инвестиций.
Доля средств, освоенных субъектами иностранной формы
собственности, составила 9,3% от общего объема освоенных
инвестиций в целом по стране.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 93
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Investiţii în active materiale pe termen lung1,
pe forme de proprietate
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по формам собственности
milioane lei, preţuri curente миллионов лей, текущие цены
2015 2016 2017 2018
Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 123,3 19 664,1 23 498,3 24 215,8
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
din care: /в том числе:
Publică 6 769,9 5 460,3 7 057,5 8 528,2
Публичная
Privată 10 335,5 9 776,1 11 655,9 11 256,2
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 144,5 83,7 98,3 104,3
Смешанная (публичная
и частная), без
иностранного участия
Străină 1 789,3 2 334,3 2 415,1 2 240,1
Иностранная
A întreprinderilor mixte 2 084,1 2 009,7 2 271,5 2 087,0
Cовместных предприятий
¹ Vezi nota 1, pag. 92
См. сноску 1, стр. 92

Investiţii în active materiale pe termen lung1,


pe surse de finanţare
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по источникам финансирования
milioane lei, preţuri curente миллионов лей, текущие цены

2015 2016 2017 2018


Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 123,3 19 664,1 23 498,3 24 215,8
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
din care, finanţate
din contul:
из них финансируемые
за счет:
bugetului de stat 1 717,9 932,6 1 458,0 2 742,4
государственного бюджета
bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale 948,4 898,7 1 283,7 1 487,1
бюджетов административно-
территориальных единиц
mijloacelor proprii 13 069,2 13 176,7 15 356,3 14 510,0
собственных средств

94 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


surselor din străinătate 1 492,2 1 420,5 1 489,0 1 045,1
иностранных средств
altor surse 3 895,6 3 235,6 3 911,3 4 431,2
прочих средств
¹ Vezi nota 1, pag. 92
См. сноску 1, стр. 92

Structura investiţiilor în active imobilizate,


pe surse de finanţare, %
Структура инвестиций в долгосрочные активы
по источникам финансирования, %
2017 2018
11,7
16,6 18,3 17,5

6,3 4,3

65,4 59,9

Mijloace bugetare Mijloace proprii


Бюджетные средства Собственные средства
Surse din străinătate Alte surse
Иностранные средства Прочие средства

În anul 2018 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu


genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 11,1 miliarde
lei sau 114,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2017.
Pe elemente de structură a lucrărilor executate, predomină
efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de
5,3 miliarde lei, fiind în creştere cu 9,3% faţă de anul 2017.
В 2018 году объем работ, выполненный предприятиями с
основным видом деятельности «Строительство» составил
11,1 млрд. лей или 114,5% (в сопоставимых ценах) по сравнению
с 2017 годом.
По элементам структуры работ, выполненных строитель-
ными организациями, преобладает выполнение работ на стро-
ительство новых объектов, которые составили 5,3 млрд. лей, и
увеличились на 9,3% по сравнению с 2017 годом.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 95
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză,
pe elemente de structură a lucrărilor
Объем выполненных подрядных работ
по элементам структуры
milioane lei, preţuri curente миллионов лей, текущие цены

2015 2016 2017 2018


Total 8 212,8 8 200,0 9 100,1 11 055,3
Всего
din care:
в том числе:
construcţii noi 4 592,6 4 783,0 4 599,5 5 333,9
новое строительство
reparaţii capitale 1 821,6 1 674,4 2 215,9 2 955,3
капитальный ремонт
întreţinere şi
reparaţii curente 1 516,2 1 466,8 2 106,8 2 541,6
поддержание и
текущий ремонт
alte lucrări 282,4 275,8 177,9 224,5
прочие работы

Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză,


pe forme de proprietate
Объем выполненных подрядных работ
по формам собственности
milioane lei, preţuri curente миллионов лей, текущие цены

2015 2016 2017 2018


Total 8 212,8 8 200,0 9 100,1 11 055,3
Всего
din care:
в том числе:
Publică 130,3 126,4 160,8 160,9
Публичная
Privată 6 680,1 6 906,9 7 614,3 9 174,0
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 538,3 546,9 722,5 1 172,2
Смешанная (публичная
и частная), без
иностранного участия
Străină 707,3 409,5 437,4 289,4
Иностранная
A întreprinderilor mixte 156,7 210,3 165,1 258,8
Cовместных
предприятий

96 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

În anul 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier,


fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 19,4 milioane
tone, sau cu 10,0% mai mult faţă de anul 2017. Creșterea volumelor
de mărfuri transportate a fost înregistrată la întreprinderile de
transport aerian (+25,2%), rutier (+12,8%) şi feroviar (+2,8%).
Parcursul mărfurilor a totalizat 4,9 miliarde tone-km, cu 3,2%
mai mult comparativ cu cel înregistrat în anul 2017. Majorarea
parcursului mărfurilor s-a marcat la întreprinderile de transport
aerian (+22,1%), rutier (+3,4%) și feroviar (+2,7%). Totodată, la
întreprinderile de transport fluvial au fost înregistrate diminuări
faţă de anul 2017, atât la volumul de mărfuri transportate, cât şi la
parcursul acestora cu câte 5,8%.
В 2018 году предприятиями железнодорожного, автомо-
бильного, речного и воздушного транспорта было перевезе-
но 19,4 млн. тонн грузов или на 10,0% больше, чем в 2017 году.
Увеличение объемов грузоперевозок было зарегистрировано на
предприятиях воздушного (+25,2%), автомобильного (+12,8%) и
железнодорожного транспорта (+2,8%).
Грузооборот транспортных предприятий в 2018
году составил 4,9 млрд. тонно-км, что на 3,2% больше,
чем в 2017 году. Увеличение грузооборота отмечено на
предприятиях воздушного (+22,1%), автомобильного (+3,4%)
и железнодорожного транспорта (+2,7%). В то же время, на
предприятиях речного транспорта было зарегистрировано
уменьшение объёма грузоперевозок и грузооборота, по
сравнению с 2017 годом, по 5,8%.

Transportul de mărfuri realizat de întreprinderile de transport


Грузовые перевозки транспортных предприятий
2015 2016 2017 2018
Mii tone
Тысяч тонн

Mărfuri transportate – total 13 870,2 13 969,2 17 682,7 19 447,9


Грузовые перевозки – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 4 157,9 3 493,0 4 793,9 4 928,4
железнодорожный
rutier1 9 559,7 10 340,1 12 752,9 14 391,2
автомобильный1
fluvial 152,0 135,6 134,8 127,0
речной
aerian 0,58 0,49 1,06 1,33
авиационный

98 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Milioane tone-km
Миллионов тонно-км
Parcursul mărfurilor – total 3 914,6 4 071,5 4 705,3 4 857,8
Грузооборот – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспортa:
feroviar 963,5 789,9 987,1 1 013,5
железнодорожный
rutier1 2 949,9 3 280,6 3 717,1 3 843,0
автомобильный1
fluvial 0,4 0,3 0,3 0,3
речной
aerian 0,8 0,7 0,9 1,0
авиационный
1
Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de
mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate
Включая предприятия других видов деятельности, осуществляющие грузовые
автоперевозки на коммерческой основе и имеющие на своем балансе или
арендующие 10 и более грузовых автомобилей

Evoluția volumului de marfuri transportate


și a parcursului acestora (anul precedent = 100)
Динамика грузовых перевозок и грузооборота
(предыдущий год = 100)
%
140

126,6

120
110,0
104,0 115,6
95,9
100
103,2
100,7

92,0
80
2015 2016 2017 2018

Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor


Грузовые перевозки Грузооборот

În anul 2018 comparativ cu anul 2017 s-a majorat numărul


pasagerilor transportaţi cu transportul public (+3,5%), precum și
parcursul acestora (+5,9%).
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось количе-
ство пассажиров, перевезенных общественным транспортом
(+3,5%), a также пассажирооборот (+5,9%).

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 99
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Transportul de pasageri,
pe moduri de transport public
Пассажирские перевозки,
по видам общественного транспорта
2015 2016 2017 2018
Milioane pasageri
Миллионов пассажиров
Pasageri transportaţi – total 248,7 248,3 252,3 261,2
Перевезено пассажиров – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 3,3 2,3 1,8 1,7
железнодорожный
autobuze 102,6 102,1 100,4 98,7
автобусный
taximetre 5,0 5,0 6,9 9,6
таксомоторный
troleibuze 136,6 137,7 141,4 149,5
троллейбусный
fluvial 0,1 0,1 0,1 0,1
речной
aerian 1,1 1,1 1,6 1,6
авиационный
Milioane pasageri-km
Миллионов пассажиро-км
Parcursul pasagerilor – total 5 071,9 5 302,1 6 231,5 6 597,0
Пассажирооборот – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 180,8 121,5 99,0 94,6
железнодорожный
autobuze 2 834,4 3 005,7 3 132,4 3 374,7
автобусный
taximetre 100,5 107,8 148,9 219,8
таксомоторный
troleibuze 413,2 415,5 427,0 452,5
троллейбусный
fluvial 0,28 0,29 0,26 0,28
речный
aerian 1 542,7 1 651,3 2 423,9 2 455,3
авиационный

100 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Evoluția numărului de pasageri transportați


și a parcursului acestora (anul precedent = 100)
Динамика количества перевезенных пассажиров и
пассажирооборот (предыдущий год = 100)
%
125

117,5

115
109,5
105,9
104,5
105
104,9
103,5
101,6
99,8
95
2015 2016 2017 2018
Pasageri transportai Parcursul pasagerilor
Перевезено пассажиров Пассажирооборот
Comunicații poștale
Деятельность почты
mii тысяч
2015 2016 2017 2018
Numărul de expedieri:
Количество отправлений:
corespondenţă 51 966,2 52 851,6 48 559,5 42 322,9
письменной корреспонденции
colete poştale 250,9 338,6 369,5 401,8
посылок

Numărul de utilizatori a serviciilor


de telefonie fixă și mobilă la sfârșitul anului
Количество пользователей услуг фиксированной и мобильной
телефонной связи, на конец года
mii / тысяч
5000
4323,5 4429,3 4460,0 4375,9

4000

3000

2000
1202,5 1171,3 1143,8 1108,2
1000

0
2015 2016 2017 2018
Utilizatori de telefonie fixă Uitilizatori de telefonie mobilă
Пользователи фиксированной Пользователи мобильной
телефонной связи телефонной связи

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 101
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Telefonie fixă
Фиксированная телефонная связь
milioane minute миллионов минут

2015 2016 2017 2018


Traficul telefonic naţional al reţelelor
fixe (local + interurban) 2 090,2 1 824,0 1 587,9 1 338,9
Национальный трафик фиксирован-
ной телефонной связи (местный+
междугородный)
Traficul telefonic internaţional
de ieşire al reţelelor fixe 28,4 21,2 15,1 10,4
Исходящий международный
трафик сетей фик­си­рованной
телефонной связи

Telefonie mobilă
Мобильная телефонная связь
milioane minute миллионов минут

2015 2016 2017 2018


Traficul telefonic naţional
al reţelelor mobile 6 315,7 6 208,3 6 212,6 6 176,2
Национальный трафик мобильной
телефонной связи
Traficul telefonic internaţional de
ieşire al reţelelor mobile 146,7 119,1 82,9 62,4
Исходящий телефонный трафик
мобильной связи в направлении
международных сетей связи

102 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Exporturile de mărfuri în anul 2018 au totalizat 2,7 miliarde


dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2017 cu 11,6%.
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–
28) au însumat 1,9 miliarde dolari SUA (cu 16,6% mai mult față de
anul 2017), deținând o cotă de 68,8% în total exporturi (65,8% – în
anul 2017).
Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere
de 15,4% (în anul 2017 – 19,1% ), ce corespunde unei valori de
416,0 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări
s-au micșorat cu 10,1%, comparativ cu anul 2017.
Importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari SUA,
fiind în creștere cu 19,3% față de anul 2017.
Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)
s-au cifrat la 2,9 miliarde dolari SUA (cu 19,4% mai mult față de
anul 2017), deținând o pondere de 49,5% în total importuri (49,4%
– în anul 2017).
Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare
de 1,4 miliarde dolari SUA (cu 20,2% mai mare decât în anul 2017),
care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri (25,0% – în
anul 2017).
Экспорт товаров в 2018 году составил 2,7 млрд. долларов
США, что на 11,6% превышает уровень 2017 года.
Экспортные поставки в страны Европейского Союза
(UE–28) составили 1,9 млрд. долларов США (на 16,6% больше по
сравнению с 2017 годом) или 68,8% от общего объема экспорта
(65,8% – в 2017 году).
На долю стран СНГ приходилось 15,4% от экспорта
Молдовы (в 2017 году – 19,1%), что соответствует 416,0 млн.
долларов США. Экспорт товаров в эти страны уменьшился на
10,1% по сравнению с 2017годом.
Импорт товаров составил 5,8 млрд. долларов США, что
на 19,3% больше, чем в 2017 году.
Импортные поставки из стран Европейского Союза
(ЕС-28) составили 2,9 млрд. долларов США (на 19,4% больше, по
сравнению с 2017 годом), или 49,5% от общего объема импорта
(49,4% – в 2017 году).
Из стран СНГ было импортировано товаров стоимостью
1,4 млрд. долларов США (на 20,2% больше, чем 2017 году), что
соответствует 25,1% от общего объема импорта (25,0% – в
2017 году).

104 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Comerţul exterior de mărfuri


Внешняя торговля товарами
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2015 2016 2017 2018


Export – total 1 966,8 2 044,6 2 425,0 2 706,9
Экспорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 492,3 414,2 462,8 416,0
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 1 217,6 1 331,9 1 596,9 1 862,1
страны Европейского Союза
alte ţări 256,9 298,5 365,3 428,8
другие страны
Import – total 3 986,8 4 020,3 4 831,3 5 764,3
Импорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 1 018,1 1 027,4 1 206,0 1 449,3
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 1 954,3 1 973,7 2 389,2 2 851,7
страны Европейского Союза
alte ţări 1 014,4 1 019,2 1 236,1 1 463,3
другие страны
Balanţa comercială – total -2 020,0 -1 975,7 -2 406,3 -3 057,4
Торговый баланс – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI -525,8 -613,2 -743,2 -1 033,3
страны СНГ
ţările Uniunii Europene -736,7 -641,8 -792,3 -989,6
страны Европейского Союза
alte ţări -757,5 -720,7 -870,8 -1 034,5
другие страны
Gradul de acoperire a im­por­
tu­rilor cu exporturi – total, % 49,3 50,9 50,2 47,0
Уровень покрытия им­порт­
ных поступлений экс­порт­
ными поставками – всего, %
din care: / в том числе:
ţările CSI 48,4 40,3 38,4 28,7
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 62,3 67,5 66,8 65,3
страны Европейского Союза
alte ţări 25,3 29,3 29,6 29,3
другие страны

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 105
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Tendinţele comerţului exterior de mărfuri


Тенденции внешней торговли товарами
milioane dolari SUA / миллионов долларов США
6000 5764,3
4831,3
3986,8 4020,3
4000
2706,9
2425,0
1966,8 2044,6
2000

-2020,0 -1975,7
-2406,3
-2000
-3057,4

-4000 2015 2016 2017 2018

Export / Экспорт Balana comercială


Import / Импорт Торговый баланс

Indicii valorici ai comerţului exterior de mărfuri


(anul precedent = 100)
Стоимостные индексы внешней торговли товарами
(предыдущий год = 100)
2015 2016 2017 2018
Export – total 84,1 104,0 118,6 111,6
Экспорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 66,9 84,1 111,7 89,9
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 97,7 109,4 119,9 116,6
страны Европейского Союза
alte ţări 71,8 116,2 122,4 117,4
другие страны
Import – total 75,0 100,8 120,2 119,3
Импорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 70,3 100,9 117,4 120,2
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 76,1 101,0 121,0 119,4
страны Европейского Союза
alte ţări 78,0 100,5 121,3 118,4
другие страны

106 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Structura exporturilor pe grupe de țări


Структура экспорта по группам стран
%
100
13,1 14,6 15,1 15,8
80

60 68,8
61,9 65,1 65,8
40

20
25,0 20,3 19,1 15,4
0
2015 2016 2017 2018
Ţările CSI Ţările UE Alte ţări
Страны СНГ Страны ЕС Другие страны

Exporturile pe principalele țări de destinație a mărfurilor


Экспорт по основным странам назначения товаров
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2015 2016 2017 2018


Total 1 966,8 2 044,6 2 425,0 2 706,9
Всего
din care: / в том числе:
România 446,4 513,0 600,6 792,3
Румыния
Italia 197,0 197,8 236,0 309,7
Италия
Germania 117,2 126,6 166,1 219,9
Германия
Federația Rusă 240,6 233,2 254,5 218,6
Российская Федерация
Turcia 64,4 61,5 104,1 106,3
Турция
Polonia 68, 5 73,4 102,9 98,1
Польша
Belarus 131, 6 103,5 110,0 87,2
Беларусь
Ucraina 45,8 49,7 65,5 80,3
Украина
Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord 138,2 114,3 136,1 78,8
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Bulgaria 28,2 76,0 78,1 48,4
Болгария
Franța 43,1 44,7 50,8 48,4
Франция

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 107
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Structura importurilor pe grupe de țări


Структура импорта по группам стран
%
100
25,5 25,3 25,6 25,4
80

60
49,0 49,1 49,4 49,5
40

20
25,5 25,6 25,0 25,1
0
2015 2016 2017 2018
Ţările CSI Ţările UE Alte ţări
Страны СНГ Страны ЕС Другие страны

Importurile pe principalele țări de origine a mărfurilor


Импорт по основным странам происхождения товаров
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2015 2016 2017 2018


Total 3 986,8 4 020,3 4 831,3 5 764,3
Всего
din care: / в том числе:
România 555,1 551,5 694,5 838,2
Румыния
Federaţia Rusă 535,7 535,2 571,7 720,8
Российская Федерация
Ucraina 371,1 383,9 511,1 577,2
Украина
China 366,4 393,7 505,4 600,4
Китай
Germania 321,3 316,4 390,6 484,1
Германия
Italia 279,2 280,8 331,3 389,5
Италия
Turcia 285,1 272,0 304,3 340,0
Турция
Polonia 122,4 132,2 165,7 202,7
Польша
Franţa 81,0 90,0 112,7 132,3
Франция
Belarus 84,2 101,3 114,6 128,1
Беларусь

108 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Continuare Продолжение

2015 2016 2017 2018


Ungaria 69,3 80,1 99,6 110,7
Венгрия
Austria 89,5 73,7 80,3 103,6
Австрия
Republica Cehă 51,1 56,1 68,2 87,0
Чешская Республика
Statele Unite ale Americii 50,8 53,3 70,2 76,3
Соединенные Штаты
Америки
Spania 44,8 50,0 60,7 75,9
Испания
Bulgaria 68,4 57,6 74,1 64,6
Болгария
Olanda 41,7 43,4 47,8 60,7
Нидерланды
Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord 53,1 62,0 57,1 59,9
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Japonia 42,1 28,1 37,5 53,1
Япония
Belgia 32,8 30,7 38,5 45,7
Бельгия

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2019 109
Comerţ interior
şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля
и рыночные услуги
Comerţ interior şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля и рыночные услуги

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă


Оборот торговли и рыночных услуг
Anul
Milioane lei precedent = 100
Миллионов лей Предыдущий
год = 100
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Cifra de afaceri la
întreprinderile cu
activitate principală de:
Оборот предприятий
с основным видом
деятельности:
comerţ cu amănuntul
(cu excepţia comerţului
cu autovehicule şi
motociclete) 43 647,9 44 006,3 49 270,9 101,11 95,61 107,61
розничная торговля
(за исключением
автомобилей и
мотоциклов)
servicii de piaţă
prestate populaţiei 14 713,0 16 063,9 18 315,6 100,61 103,11 110,91
рыночные услуги,
оказанные населению
comerţ cu ridicata
şi cu amănuntul
al autovehiculelor
şi motocicletelor,
întreţinerea şi repararea
acestora 7 484,1 8 474,0 9 060,4 120,62 113,22 106,92
оптовая и розничная
торговля авто-
транспортными
средствами и мото-
циклами, их техни-
ческое обслуживание
и ремонт
comerţ cu ridicata (cu
excepţia comerţului
cu autovehicule şi
motociclete) 76 942,0 92 264,9 99 049,6 103,02 119,92 107,42
оптовая торговля
(за исключением
автомобилей и
мотоциклов)
servicii de
piaţă prestate
întreprinderilor 36 838,3 40 317,4 42 011,1 101,92 109,42 104,12
рыночные услуги,
оказанные
предприятиям
1
Preţuri comparabile / Сопоставимые цены
2
Preţuri curente / Текущие цены

112 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
Finanţe
Финансы
Finanţe
Финансы

Bugetul public naţional


Национальный публичный бюджет
2015 2016 2017 2018
Venituri:
Доходы:
total, mil. lei 43 681,1 45 953,9 53 377,6 57 964,9
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 30,0 28,6 29,8 30,5
в % к ВВП
Cheltuieli:
Расходы:
total, mil. lei 46 395,8 48 462,6 54 522,4 59 576,9
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 31,8 30,1 30,5 31,4
в % к ВВП
Excedent (+), deficit (-):
Профицит (+), дефицит (-):
total, mil. lei -2 714,7 -2 508,7 -1 144,8 -1 612,0
всего, млн. лей
în % faţă de PIB -1,9 -1,6 -0,6 -0,8
в % к ВВП
Sursa: Ministerul Finanțelor
Источник: Министерство Финансов

Soldul creditelor în economie, la sfârşitul anului


Остаток кредитов в экономике на конец года
milioane lei миллионов лей

2015 2016 2017 2018


Soldul creditelor – total 42 720,9 39 455,2 38 100,8 39 656,3
Остаток кредитов – всего
credite pe termen scurt 3 149,4 2 759,3 2 480,3 2 345,7
краткосрочные кредиты
credite pe termen
mediu şi lung 39 571,5 36 695,9 35 620,5 37 310,6
среднесрочные и
долгосрочные кредиты
Sursa: Banca Naţională a Moldovei
Источник: Национальный банк Молдовы

114 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2019
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Tel.: +373 22 403000, +373 22 403070
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.gov.md
Biroul Național de Statistică
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Tel.: +373 22 403000, +373 22 403070
Fax: +373 22 226146
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.md

S-ar putea să vă placă și